Click here to load reader

Pravo Eu- Vaje

  • View
    244

  • Download
    19

Embed Size (px)

Text of Pravo Eu- Vaje

VAJE PRAVO EVROPSKE UNIJE t. I Institucionalna struktura Evropske unije Kakna je razlika med medvladno in nadnacionalno organizacijo? Navedite primere medvladne in nadnacionalne organizacije! Kakna organizacija je v tem smislu EU? Pojasnite! Medvladna organizacija:klasina mednarodna organizacija,kjer so drave nosilci suverenosti; delajo po soglasnem naelu ko na nekaj pristane te ne zavezuje;vsaka drava ima veto (NATO) Nadnacionalna organizacija:ES je neodvisna od drave ima posebno subjektiviteto;ima od drav neodvisne institucije;dela po veinskem naelu (obiajno kvalificirane veine) EU 1.steber nadnacionalni (uredbe,direktive); 2.in3. steber medvladne (druge vrste aktov). Pojasnite glavne znailnosti temeljnih teorij evropske integracije! Neofunkcionalizem predstavnik Jean Monet;centralistina teorija;trdijo,da se bo EU razvijala tako, da bodo D postopno izgubile vso mo;mo bo prela na center EU;so jo hitro skritizirali Teorija medvladnega dogovarjanja decentralistina teorija;pravi,da so stebri integracije D; glavna mo je na D (kontra neofuncionalizmu).D sprejemajo vse odloitve;EU obstaja po odloitvi ali zaradi odloitve D Teorija vestopenjskega vladajna vmesna,kompromisna teorija,ki pravi da se v EU vlada na veih nivojih (vladanje institucij EU;del moi je v rokah drav lanic) Kaj oznauje izraz poglobljena integracija ali tesneje sodelovanje? Gre za institut,ki ga je vpeljala Amsterdamska pogodba izvajanje novih projektov. Ko gre za nove projekte EU,drave ne morejo blokirati razvoja tudi takrat ko nimajo pogodbe vseh drav lanic (Projekt EURO je bil vpeljan,eprav ga nimajo vse drave lanice,Schengen). Kakni so pogoji za lanstvo v EU? Pogoji:geograf mora biti evropski dravljan,ekonomsko mora biti trno gospodarsko,pravni red usklajen s pravnim redom EU, drava mora biti podpisnica Konvencije o lovekovih pravicah in spotovati lovekove pravice,formalno mora nasloviti pronjo na EU institucije (Komisija se v imenu EU pogoja z dravo;nato Svet sklene pogodbo o pristopu;vse drave lanice morajo tako pogodbo ratificirati). Kaj je to Evropski gospodarski prostor? V 90.letih EFTA in EU podpieta sporazum. V Evropskem gospodarskem prostoru je 30 drav. Doloa, da 3 dodatne drave Norveka,Islandija,Liechenstein sprejemajo zakonodajo EU s podroja notranjega trga. EU je v EGP.

1

Institucionalna struktura EU je specifina v svetovnem merilu. Pojasnite naelo 'institucionalnega ravnoteja' in njegov pomen v zakonodajnem postopku! Institucionalno ravnoteje nadomea naelo delitve oblasti. Med institucijami (evropski parlament, Svet, Komisija) mora biti ravnoteje. Institucije so enako mone, nobena ne prevlada nad drugima dvema. Ravnoteje ni enako v vseh postopkih, najbolj uravnoteeno je v zakonodajnem postopku (rednem), postopek soodloanja. Komisija da predlog, Svet in parlament soodloata;kvalificirana veina v Svetu. Zastopajo razline interese EK interesi celotne EU;Svet interesi D;EP interesi evropskih dravljanov.EK ima monopol nad zakonodajnimi predlogi lahko ga umakne;dva sozakonodajalca EP in Svet. Ko je veinsko naelo je komisija moneja,pri soglasnem naelu se mora bolj prilagajati. Kaj oznauje koncept demokratine legitimnosti? Zakaj institucije EU teje dosegajo legitimnost kot dravni organi? Ali menite, da je bolj demokratino veinsko ali soglasno naelo? Demokratina legitimnost koncept,ki ga je mogoe interpretirati na dva naina: -e vzamemo EU kot skupnost posameznikov,bi bila popolna legitimnost zagotovljena,v kolikor bi vsak od njih imel enako glasovalno pravico -e vzamemo EU kot skupnost drav,bi bila legitimnost zagotovljena tako,da bi vsaka drava imela enako glasovalno pravico. V skladu s principi demokracije,ki morajo imeti vgrajen mehanizem varovanja manjine pred veino, imajo manje drave EU relativno ve glasov kot velike drave. Evropski parlament velja za najbolj demokratino institucijo. Problem je bil v tem,da je imel omejene pristojnosti,toda pogodbe so mu poveevale pristojnosti. Poslanci po strankah toda prave evropske stranke ne obstajajo zato tudi evropski parlament ne odraa demosa. Nimamo evropskih medijev. Komisija dravljani nimajo vpliva na njihovo delo. Svet - oitek letel na tajne seje. Delno se te seje odpirajo,ko gre za glasovanje o zakonodajnih aktih. Bolj demokratino naelo je soglasno naelo (ker ima vsaka drava veto). Ni pa najbolj prav, ker si lahko D priredijo zakonodajo in vsiljujejo svoje odloitve. Prevlada manjine nad veino pri soglasnem naelu npr. Malta. Prav je tisto,kar veina hoe zato veinsko naelo. Po drugi strani ne more vedno obstajati to naelo. Pojasnite, kako Lizbonska pogodba poveuje demokratinost EU! S poveanjem pristojnosti Parlamenta;odpira seje Sveta;poveuje varovanje lovekovih pravic v EU; poudarja neekonomske vrednote (solidarnost,mir,varnost). Pojasnite razmerje med Svetom EU in Evropskim svetom! Svet EU sede v Bruslju,razen april,junij,oktober Luksemburg. Je glavni zakonodajalec. Sestavljajo ga po en predstavnik na ministrski ravni iz 2

vsake D s pristojnostjo zavezati svojo vlado. lani Sveta so politino odgovorni svojim nacionalnim parlametnom. Svet se sestaja v razlinih sestavih,kar pa je odvisno od teme diskusije. Evropski svet:voditelji drav lanic;ni zakonodajalec;podaja okvire. Pri obeh gre za nadnacionalne interese. Kaj oznauje izraz 'dvojna legitimnost' (ali dvojni mandat) drav lanic EU? Menite, da je potrebna ali pa bi zadostovala zgolj ena? Gre za to,da so drave zastopane dvakrat enkrat v parlamentu in enkrat v Svetu. Evropski parlament ni tako vezan na drave. Svet EU je bolj nacionalno orientiran. e desetletje potekajo v EU diskusije o tem, da je potrebno zmanjati tevilo komisarjev. Diskutirajte razloge za in proti zmanjanju tevila komisarjev v Komisiji EU! ZA:premalo resorjev;teko odloanje;neodvisnost komisarjev;bolje bi delali; bili bolj uinkoviti PROTI:demokratinost; komisarji so neodvisni strokovnjaki,ki ne zastopajo interesov drav, toda neformalno vseeno zastopajo ugled svoje drave Naelo koligialnosti eden za vse,vsi za enega vsem komisarjem ni mogoe zagotoviti enake ali vsaj primerljive resorje Opredelite pomen Evropskega parlamenta za odpravo demokratinega primanjkljaja in vzpostavitev institucionalnega ravnoteja v EU! To je najbolj demokratina institucija,ki je neposredno izvoljena s strani dravljanov. Zastopa njihove interese in je v 85% izenaena s Svetom, torej v tem smislu vzpostavlja institucionalno ravnoteje. Diskutirajte dolobe protokola o veji vkljuitvi nacionalnih parlamentov v zakonodajni postopek na ravni EU? Zakaj je to smiselno, kje so teave? Menite, da so nacionalni parlamenti pripravljeni na takno vlogo? Protokol vsebuje dolobe kako vkljuiti nacionalne parlamente v zakonodajni postopek zahtevo da Komisija,vse osnutke zakonodaje predloi tudi nacionalnemu parlamentu. Vsak nacionalni parlament ima dva glasova. e 1/3 ugovarja bo Komisija morala predlog predloiti. Kaj ureja Zakon o sodelovanju med Dravnim zborom in Vlado v zadevah EU? Vlada v zadevah EU zastopa Slovenijo. Najmanj enkrat letno. Minister mora zastopati interese RS in je zato odgovoren DZ. DZ mora seznanjati o em so se pogovarjali v Svetu EU. DZ mora pomagati ministrom. Kaj oznauje izraz komitologija? V em se kae demokratini problem komitologije? Komiti = odbori

3

Gre za sistem odborov,odloanje na niji ravni,podustavni ravni,v praksi sprejemajo veino odloitev. Dravljani jih ne morejo nadzirati. Problem je,da je zelo nepregledna. Delovne skupine (ok250) po en lan iz D,preceduje nekdo iz komisije (sestavljajo predloge), so strokovnjaki na podrojih.Ne delujejo transparentno,teko razlikovati med tehninim in politinim vpraanjem. Gre za vpraanja,ki so obiajno strokovne narave in politike to ne zanima. Pojasnite razlike med ES in EU! Kakno je razmerje med njima? Zakaj je 9. Maj dan Evrope? ES je do uveljavitve Lizbonske pogodbe predstavljala najvijo integracijo na podlagi PES. Pravo ES je bilo najobseneji del prava EU. EU je bila do Lizbonske pogodbe skupni okvir za sodelovanje na vseh podrojih: 1. Steber: ES in ESAE lo je za nadnacionalno sodelovanje 2. Steber SZVP lo je za medvladno sodelovanje 3. Steber SPPKZ lo je za hibridni sistem sodelovanja z elementi nadnacionalnega in medvladnega sodelovanja. Lizbonska pogodba je tristebrno strukturo odpravila in ES nadomestila z EU. 9. Maj je dan Evrope zaradi prelomnega trenutka,na ta dan leta 1950 je bivi Francoski minister Robert Schuman predstavil svojo Schumanovo Deklaracijo, s katero je predlagal ustanovitev nove zveze evropskih drav, in odpravo dolgoletnih nesoglasij med Francijo in Nemijo. Pojasnite razliko med EU in Svetom Evrope! Ali je EU lanica Sveta Evrope? EU: - nadnacionalno zgradbo institucij - ideja EU temelji na iri ciljih - gre za integracijo drav Svet Evrope: - temelji na medvladni sestavi institucij, odloa se s soglasjem - njen cilj je varovati lovekove pravice, in temelji na EKP, ki jo morajo lanice ratificirati. - gre za sodelovanje drav lanic, ima 47 lanic, EU ni lanica. Kaj je to Enoten evropski akt? V em se notranji trg razlikuje od carinske unije oziroma od monetarne unije? EEA je bil podpisan 17 in 28 februarja 1986, spreminjal je ustanovne pogodbe, ki so zaele veljati 1. Januarja 1987, v njem so se drave zavezale, da bojo ustanovile notranji trg, ravno tako je v njem prvi omenjen EU kot cilj integracije. EEA pa nastane na podlagi Bele knjige, ki jo izda Komisija leta 1985, v njej pa je napisanih 300 ukrepov s katerimi naj se vzpostavi notranji trg do konca leta 1992. CARINSKA UNIJA: - je najnija stopnja integracije od omenjenih treh, - postavlja enotne carine za uvoz iz drav nelanic - skupna carinska tarifa NOTRANJI TRG: - gre za vijo stopnjo integracije - vzpostavi se lahko ele ko je vzpostavljena carinska unija s rostim pretokom storitev in blaga 4

- skupno oblikovanje zunanjetrgovinske politike do tretjih drav ne lanic - vzpostavitev prostega pretoka kapitala in delavne sile MONETARNA UNIJA: - najvija stopnja integracije - vzpostavi se po vzpostavitvi prejnjih dveh integracij - gre p

Search related