Pravilnik takmienja aranske organizacije

  • View
    188

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Pravilnik takmienja aranske organizacije

PRAVILNIK TAKMIENJA ARANSKE ORGANIZACIJE SAVEZA SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE

TA UTVRUJE OVAJ PRAVILNIK Obaveza Foruma O SAVEZA Nain izvoenja svih takmienja i kvalifikacija Rokovi za donoenje odluka po pitanju takmienja Obaveze organizatora i domaina takmienja Obaveze glavnog sudije, sudija i delegata takmienja Poverenici (kordinatori) za zone Kalendari takmienja Raspisivanja konkurska na osnovu kalendara takmienja Rezultati i njihova verifikacija Nain bodovanja takmiara, pojedinaca i klubova Kaznene odredbe Ostale odluke vezane za takmiarsku delatnost O SSRS OBAVEZE FORUMA O SAVEZA Forum O SAVEZA: Predlae Forumu SAVEZA i Upravnom odboru SAVEZA rokovo za donoenje odluka po pitanju takmienja, Predlae Pravilnik takmienja Upravnom odboru SAVEZA, Ppredlae kalendar takmienja u aranskom ribolovu Forumu SAVEZA i Upravnom odboru SAVEZA, Raspisuje konkurs za domaine takmienja, Predlae domaine takmienja Forumu SAVEZA i Upravnom odboru SAVEZA, Uz pomo strunog tima SAVEZA, pregleda takmiarske staze, Sprovodi sva takmienja koja organizuje SAVEZ u aranskom ribolovu, Predlae verifikaciju rezultata i bodovanje klubova i takmiara Foruma SAVEZA i Upravnom odboru SAVEZA, Predlae kaznene odredbe SAVEZA za klubove i pojedince Forumu i Upravnom odboru SAVEZA i iste primenjuje.

Forum O SAVEZA je duan da obavesti o svojim odlukama sve klubove ligae, kao sve poverenike zona putem Web stranice u okviru SAVEZA. U tom sluaju e sve informacije biti dostupne i forum nije obavezan da sve klubove obavetava posebno. Forum odrava vanredne sastanke po pozivu predsednika Foruma. U sluaju potrebe za vanrednom odlukom predsednik foruma moe telefonski obaviti razgovore sa lanovima foruma i doneti odluku, koja e biti na Web stranici. ZONSKI FORUM O SAVEZA Svaka takmiarksa zona mora imaiti svoj Forum. U ovim Forumima treba da budu zastupljeni poredstavnici takmiara, sudija, roditelja, ena. On mora imati 3-5 alnova. Ovim Forumima predsedavaju kordinatori zona. Zonski Forum organizuje sve aktivnosti vezane za takmienja, suenja, i edukacija na tim zonama.

POVERENICI (KOORDINATORI) ZONE To su lica koja su lanovi Foruma O, a koja prenose zadatke Foruma O Zonskom Forum-u i nadgeldaju njihovo izvravanje, zaduena za dvosmernu informaciju izmeu ta dva Foruma. Poverenici (koordinatori): prisustvuju organizovanim sastancima na nivou Zona sa svim iniocima pre svega Zonskih foruma, predstavnicima takmiarskih optina, predstavnicima organizacija, predstavnicima ekipa,

1

organizatora organizuju prikupljanje podataka za svoje Zone i alju ga O SAVEZA, distribuiraju propagandni materijal, pozive, kontroliu organizaciju prijateljskih kupova i takmienja na Zonama i o tome obavetavaju Forum O SAVEZA, distribuiraju licence sudijama i takmiarima na nivou Zone, organizuju edukaciju, polaganje ispita i proveru znanja. Na kraju godine, na zadnjem sastanku Uprave O SAVEZA u toj godini se ocenjuje rad svakog koordinatora poverenika i svakog Zonskog Foruma. TAKMIENJA - OSNOVNE KARAKTERISTIKE SVIH TAKMIENJA Zvanina takmienja organizuje SAVEZ .Takmiar moe nastupati na zvaninim takmienjima samo ukoliko ima dravljanstvo Srbije. U sastavu ekipe dozvoljeno je prisustvo samo jednog stranca, pod uslovom da je dobio licencu i ivi u zemlji u kojoj je njegov klub registrovan i da nije nastupao za njegovu reprezentaciju. On moe nastupati na naim takmienjima ako Savez njegove zemlje odobri takmienje, a to isto potvrdi na Forum. Konzumiranje alkohola na takmienjima je zabranjeno. Obavezna je ANTIDOPING kontrola po pravilima Saveza Sportova Srbije. Sva zvanina takmienja odvijaju se prema kalendaru takmienja. Za uee u takmienjima liga ekipe prijavljuju ribolovne organizacije. (termin iz Statuta Saveza). Ribolovna organizacija moe prijaviti maksimalno 2 (dve) ekipe. Ekipu za sve oblike takmienja sainjavaju 4 (etiri) takmiara, kapiten i 3 (tri) lana. Ekipe moraju preko svojih ribolovnih organizacija na poetku takmienja u sezoni prijaviti sva etiri lana. Nije dozvoljeno u toku sezone prelaziti iz ekipe u ekipu, pa ak i u okviru iste ribolone organizacije ako ona ima dve ekipe. Ekipe mogu biti meovite (muke-enske) a starosno doba nije odreeno (za maloletna lica potrebna je pismena saglasnost roditelja). Mogue je prijavljivanje meovite ekipe iz dve ribolovne organizacije iz iste zone. Tako prijavljene ekipe takmie se kao ekipa jedne od dve ribolovne organizacije, ali je potrebna pismena izjava obe ribolovne organizacije koja je ribolovna organizacija nosilac. Pravo na uestvovanje imaju samo licencirani takmiari. U sluaju povrede ili bolesti mogue je izvritii zamenu takmiara (jednog ili oba) samo od prijavljenih takmiara. Za vreme takmienja zabranjeno je naputanje boksa, odlazak u boks druge ekipe, osim u sluajevima fiziolokih potreba (javiti se startnom sudiji). U sluaju povrede ili bolesti lana ekipe (ako je izostanak dui od 1 asa) izvriti zamenu povreenog bolesnog lana rezervom (bez mogunosti povratka do kraja kola). Javiti se glavnom sudiji. U toku jednog kola mogue je izvriti jednu zamenu jednog ili istovremeno oba lana ekipe. lanovi koji ulazie u boks mogu uneti samo svoj lini prtljag (sa odeom) i svoje tapove (bez ikakve hrane ili mamaca) uz nadzor glavnog sudije. Ekipa koja neopravdano izostane ili napusti takmienje bie kanjena po pravilniku SAVEZA. Ekipe koje iz opravdanih razloga nisu u mogunosti da se u odreenom kolu takmie pismeno obavetavaju Forum O SAVEZA. Da bi takmiar bio bodovan ili uestvovao u reprezentaciji, mora da uestvuje na dve treine takmienja u sezoni. Ekipu, koja odustane u bilo kojem stepenu takmienja zamenjuje sledea ekipa po rezultatu nastupa. Broj kola za sva takmienja predloie Forum O SAVEZA za svaku narednu godinu. Predloge voda na kojima e se obavljati takmienja vrie Forum O SAVEZA. ZONSKA TAKMIENJA Zonska takmienja su razigravanje za popunu Druge lige. Za ova takmienja, a na osnovu rezultata iz prethodne godine, svaka zona ima pravo na odreeni broj ekipa. Taj broj i klju po kom e se odrediti broj ekipa iz zone dae Forum O SAVEZA 7 dana pre zonskih takmienja. Zone su: Sremska, Baka, Banatska, Kolubarska (ove zone ujedno ine prvu grupu Sever) Beogradska , Podunavska, Kruevaka i Nika (koje sainjavaju drugu grupu Jug).

2

Po rezultatima sa voih zonskih takmienja se odreuju ekipe koje e pored ekipa koje su ostvarile pravo iz prethodne godine nastupati u grupama Sever i Jug Druge Lige. Rok za prijavljivanje ekipa za zonsko takmienje je do 15. Jula. Posle tog datuma nema vie odustajanja. Zonska takmienja se odravaju u jesen svake godine najkasnije do prolea. Ukoliko iz odreenih zona nema vie od jedne takmiarske ekipe zona se spaja sa najbliom zonom. Ukoliko se iz jedne zone prijave 2 ekipe direktno ulaze u Drugu ligu, zona koja ima 3 ili vie prijavljene ekipe vrie jedno razigravanje. (nepredvidiva je pripadnost ekipa koje su ispale iz Prve Lige. Forum e za svaku godinu posebno reavati). Zona koja ima prijavljenu samo jednu ekipu bie pripojena drugoj najblioj zoni. Ukoliko se iz grupe, zone prijave po jedna ekipa sve ulaze direktno u Drugu ligu. DRUGA LIGA Ova liga ima dve grupe: Sever (10 ekipa) i Jug (10 ekipa). Rok za prijavljivanje za drugu ligu je 7 dana nakon odranog zonskog takmienja. Takmienje se odvija u 2 do 3 kola u jesen, do sredine novembra meseca, najkasnije u prolee u toj sezoni. Ligu ine est ekipa koje su u predhodnom kvalifikacionom takmienju Prve Lige zauzele od jedmog do dvanaestog mesta. Dopunu do 10 ekipa Lige Sever i Lige Jug ine ekipe iz Zone koje su ostvarile najbolje rezultate. Prvoplasirane tri ekipe iz Lige Sever i Lige Jug dopunjuju naredne sezone Prvu Ligu. U sluaju nedovoljnog broja ekipa ( ukoliko ima max 15 ekipa ) grupe Sever i Jug Druge lige se mogu spojiti u jedinstvenu iz koje prvih est popunjava I ligu. PRVA LIGA Prvu ligu sainjavaju 12 ekipa. I ligu sainjavaju 12 ekipa i to 6 ekipa iz prologodinje I lige na osnovu plasmana i 6 ekipa iz II lige ( 3 sever + 3 jug ) na osnovu plasmana. Prva liga se odvija u minimalno 3 kola a zavrava se najkasnije do 60 dana pre poetka Svetskog prvenstva. Prve tri plasirane ekipe predstavljaju nau zemlju na svetskom prvenstvu tj. ine reprezentaciju Srbije, etvrtoplasirana ekipa je rezerva (u sastav reprezentacije ulaze takmiari sa najvecom satnicom, u reprezentaciju ne mo`e ui lan ekipe koji nije otpecao najmanje 2/3 vremena na svim kolima prve lige). U sluaju da neka ekipa odustane od uestvovanja na Svetskom prvenstvu sledee ekipa po redosledu zauzima mesto (npr. odustala je drugoplasirana ekipa, rezervna ekipa ini reprezentaciju a petoplasirana ekipa je rezerva, ukoliko sledea ekipa ne prihvati uestvovanje tj. rezervnu postavu ini ekipa koju odredi selektor. Ekipa koja odustaje od uestvovanja na Svetskom prvenstvu mora Forum O SAVEZA da obavesti najmanje 60 dana ranije (pre odlaska na SP) u protivnom snosie ceo iznos kotizacije odlaska na SP za svoju ekipu Petoplasirana i estoplasirana ekipa predstavljaju nau zemlju na Dunavsko - Jadranskoj Ligi ( Balkanskom prvenstvu). Ekipe koje su se plasirale od sedmog do dvanaestog mesta prelaze u nii rang takmienja tj. u Drugu Ligu Sever ili Jug. ORGANIZATORI I DOMAIN TAKMIENJA ORGANIZATOR SVIH TAKMIENJA, DOMAIH I MEUNARODNIH OD NIVOA ZONE JE SAVEZ. U ARANSKOM RIBOLOVU , SVA TAKMIENJA SPROVODI FORUM O. Organizator takmienja: Obezbeuje pehare, medalje, diplome, Odobrava takmiarsku stazu, Odreuje sudije i delegate za takmienja, Obezbeuje finansijska sredstva za organizaciju takmienja po planu za tu godinu, Obezbeuje finansijska sredstva za sudije.

Raspisivanje konkursa za domaina takmienja Konkurs za domaina takmienja je stalno otvoren i svaka organizacija koja ispunjava uslove sa teritorije Srbije moe se prijaviti. Zbog specifinosti uslova za odravanje takmienja Forum O SAVEZA e predlagati

3

pojedine vode za odravanje takmienja a korisnik vode i udruenja e se izjasniti pismeno da li su saglasni i da li ele da budu domaini, a Upravni odbor Saveza donee odluku o izboru izmeu vie voda. Osn