Click here to load reader

PRAVILNIK Stručna praksa.pdf

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK Stručna praksa.pdf

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301, 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  PRAVILNIK

  O PROVEDBI STRUNE PRAKSE

  Velika Gorica, lipanj 2012.

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  Na temelju lanka 38. Statuta Veleuilita Velika Gorica, Struno vijee Veleuilita Velika Gorica na svojoj 8. sjednici od 18. lipnja 2012., donijelo je

  PRAVILNIK

  O PROVEDBI STRUNE PRAKSE

  lanak 1.

  (1) Ovim Pravilnikom ureuju se uvjeti i nain provedbe strune prakse studenata strunih studija na Veleuilitu Velika Gorica.

  lanak 2.

  (1) Struna praksa je obvezatni oblik nastavnog procesa koji se u pravilu obavlja sukladno nastavnom planu i programu studija te izvedbenom planu nastave.

  (2) Struna praksa (Optometrijska praksa) na studiju Ona optika obavlja se sukladno nastavnom planu i programu, a prema Naputku o provoenju strune prakse na strunom studiju Ona optika.

  (3) Strunoj praksi mogu pristupiti studenti koji su prethodno obavili upis u semestar/semestre studija u kojima se obavlja struna praksa, sukladno nastavnom planu i programu studija.

  lanak 3.

  (1) Za reguliranje svekolike problematike vezane uz obavljanje strune prakse, na strunim studijima na Veleuilitu imenuje se zajedniko Povjerenstvo za strunu praksu.

  (2) Povjerenstvo za strunu praksu prati i usklauje proces realizacije strune prakse za svaki studij.

  (3) lanovi Povjerenstva za strunu praksu su proelnici strunih studija ili njihovi zamjenici te prodekan za nastavnu djelatnost.

  (4) Predsjednik Povjerenstva za strunu praksu je prodekan nastavnu djelatnost.

  lanak 4.

  (1) Student obavlja strunu praksu u pravnoj osobi koja u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavlja strune poslove koji su sukladni strunom profilu njegovog studija.

  (2) Student moe obaviti strunu praksu i u pravnoj osobi koja u svom sastavu ima organizacijsku cjelinu koja se bavi strunim poslovima koji su sukladni strunom profilu njegovog studija.

  (3) Strunu praksu student moe obaviti u jednoj ili vie pravnih osoba. (4) Struna praksa za studij Ona optika u pravilu se obavlja u Veleuilitu Velika Gorica.

  lanak 5.

  (1) Student ima pravo predlaganja pravne osobe u kojoj e obaviti strunu praksu, pri emu podnosi prijedlog Povjerenstvu (Prilog1.).

  (2) Povjerenstvo za strunu praksu razmatra prijedloge studenata, ocjenjuje nastavno radilite i utvruje mjesto obavljanja strune prakse za svakog studenta.

  (3) Studentu koji je ispunio propisane uvjete, proelnik studija ili njegov zamjenik donosi akt o upuivanju studenta na obavljanje strune prakse.

  (4) Za strune studije Veleuilita na kojima proelnik studija ili njegov zamjenik nisu u radnom odnosu na Veleuilitu, akt o upuivanju studenta na obavljanje strune prakse donosi predsjednik Povjerenstva za strunu praksu.

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  (5) Aktom o upuivanju na strunu praksu posebno se ureuje vrsta i opseg obveza studenta za vrijeme strune prakse.

  lanak 6.

  (1) Student koji ima odreeno praktino iskustvo na poslovima koji su sukladni profilu njegovog studija, ima pravo podnijeti Povjerenstvu za strunu praksu Veleuilita zahtjev za priznavanjem u cijelosti ili priznavanjem dijela strune prakse (Prilog 2.).

  (2) Uz zahtjev za priznavanjem u cijelosti ili priznavanjem dijela strune prakse podnosi se odgovarajua dokumentacija kojom se potvruju navodi o steenom praktinom iskustvu.

  (3) Student studija Upravljanje u kriznim uvjetima, koji je u organizaciji Veleuilita sudjelovao u pripremi i provedbi vjebe iz podruja upravljanja u kriznim uvjetima, ima pravo na oslobaanje od obavljanja strune prakse jednim dijelom ili u cijelosti.

  (4) Za studente studija Upravljanje u kriznim uvjetima postupak oslobaanja od provedbe dijela strune prakse ili u cijelosti provodi se u zavisnosti od vremena angairanja studenta na pripremi, organizaciji i provedbi vjebe te slubene evidencije Veleuilita ili odgovarajue potvrde koju je ovjerio organizator vjebe iz podruja upravljanja u kriznim uvjetima.

  (5) Povjerenstvo za strunu praksu razmatra prijedloge studenata i priprema Rjeenje o priznavanju u cijelosti ili Rjeenje o priznavanju dijela strune prakse za studente s praktinim iskustvom.

  (6) Rjeenje o priznavanju u cijelosti ili o priznavanju dijela strune prakse priprema proelnik studija ili njegov zamjenik, a donosi ga predsjednik Povjerenstva za strunu praksu.

  lanak 7.

  (1) Struna praksa se obavlja naelno u trajanju 15 tjedana i sukladna je akademskom kalendaru tekue akademske godine.

  (2) Za struni studije Odravanje motornih vozila, Odravanje zrakoplova, Odravanje raunalnih sustava student treba obaviti 225 radnih sati strune prakse. Za ove strune studije tijekom tjedna student je obvezan provesti tri dana po 5 nastavnih sati u tvrtki/instituciji u kojem obavlja strunu praksu. Dva dana u tjednu student ima na raspolaganju za praenje nastavnog procesa na Veleuilitu, za izradbu projektnog zadatka, za izradbu izvjea o tijeku strune prakse i za polaganje zaostalih ispita na studiju.

  (3) Za struni studij Upravljanje u kriznim uvjetima student treba obaviti 120 radnih sati strune prakse. Struna praksa na ovom studiju se provodi tjedno po 8 radnih sati. Tri dana u tjednu student ima na raspolaganju za praenje nastavnog procesa na Veleuilitu, za izradbu izvjea o tijeku strune prakse i za polaganje zaostalih ispita na studiju.

  (4) Obavljanje strune prakse, iz opravdanih razloga, se moe i drugaije rasporediti, o emu odluku donosi Povjerenstvo za strunu praksu.

  lanak 8.

  (1) Za vrijeme obavljanje strune prakse studentu se omoguava, sukladno realnim mogunostima, praenje i sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi tehnolokih procesa struke, upoznavanje s primjenom mjera zatite na radu, primjenom sustava kvalitete, upoznavanje s tehnikom dokumentacijom, objektima i radnim prostorom,

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  Prilog 1. (Naziv studija) (Ime i prezime studenta) (matini broj studenta)

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  Prilog 2 (Naziv studija) (Ime i prezime studenta) (matini broj)

 • VELEUILITE VELIKA GORICA

  VELEUILITE VELIKA GORICA, Zagrebaka cesta 5, 10 410 Velika Gorica Tel. 01/6222501 Fax: 01/62 51 301 [email protected] www.vvg.hr

  MB 01745069 OIB 09032023114 R 2340009-1110122348 ili 2484008-1103780586

  Prilog 3.

  IZVJEE

  O PROVEDBI STRUNE PRAKSE (Ime i prezime studenta)

  (Matini broj) (Naziv studija)

  Velika Gorica, .

 • Student:

  R. br. OPIS AKTIVNOSTI

  Ukupan broj sati odraene strune prakse: Razdoblje strune prakse: ).

  Potpis studenta Ovjera voditelja strune prakse

  u tvrtki/instituciji