Click here to load reader

PRAVILNIK - Propisi | Propisi KS ... (Opravdani i neopravdani izostanci s nastave) (1) Neopravdanim izostankom se smatra izostanak za koji razredniku nije dostavlj (2) Neopravdanim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK - Propisi | Propisi KS ... (Opravdani i neopravdani izostanci s nastave) (1) Neopravdanim...

 • Broj 2 - Strana 2 KANTONA SARAJEVO , 23. 1. 2020.

  36/14 - - 3 i

  Kantona Sarajevo", br. 28/18 i 6/19), Vlada Kantona Sarajevo,

  JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"

  I

  Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu", i to:

  - Salko Polimac, dipl. pravnik, predsjednik, - -

  II

  Broj 02-04-226-10/20 09. januara 2020. godine

  Sarajevo

  , s. r.

  Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

  BiH", broj 35/05) i

  Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donosi

  PRVOSTEPENE DISCIPLINSKE KOMISIJE

  I

  Sarajevo broj 07-01-34-27111/18 od 15.08.2018. godine

  imenovanju Prvostepene disciplinske komisije, koja vodi cjelokupan prvos

  mijenja se i glasi: "1. - predsjednik,".

  II

  ovinama Kantona Sarajevo".

  Broj 07-01-34-27111-1/18 19. decembra 2019. godine

  Sarajevo Ministar

  Mr. sci. , s. r.

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

  organa uprave

  Sarajevo", br. 23/17 i 30/19), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

  PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE

  (Predmet pravilnika)

  Ovim pravilnikom propisuju se uslovi pod kojim se

  izr -disciplinskih mjera.

  (Svrha iskazivanja neopravdanih izostanaka)

  (1) Svrha iskazivanja neopravdanih izostanaka je da

  redom. (2)

  (Opravdani i neopravdani izostanci s nastave)

  (1) Neopravdanim izostankom se smatra izostanak za koji razredniku nije dostavlj

  (2) Neopravdanim izostankom se smatra izostanak sa nastave

  a) zrednika/

  b) pismeno od razrednika za izostanak do tri radna

  dana. (3) oja

  pravdaju po nalogu direktora. (4) Opravdanim izostankom smatra se prisustvovanje

  smotrama i manifestacijama u okviru kulturne i javne

  (5) opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena

  toku nastavne godine. (6) vi za

  (1) obrenje.

  (2) a)

  razrednik), b) razrednika (do tri radna dana), c) nastavn

 • KANTONA SARAJEVO Broj 2 - Strana 3

  enog pregleda.

  pravilnikom, a koje p

  (Izricanje odgojno-disciplinskih mjera za neopravdane

  izostanke) (1)

  Sarajevo", br. 23/17 i 30/19).

  (2) -

  (3)

  n 8.

  (1) izricanje odgojno-disciplinskih mjera.

  (2) -disciplinska mjera, koja za sobom

  a) - vladanje primjerno, b)

  razrednika - vladanje vrlo dobro, c)

  - vladanje dobro, d)

  direktora - vladanje zadovoljava, e)

  - f) - isklju

  (Prelazne odredbe)

  pravilnikom u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu.

  (Obaveze razrednika)

  (Nadzor)

  (1) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

  (2) Inspekcijs Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

  (Stupanje na snagu i primjena)

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana

  Broj 11/04-38-37994-1/19 5. decembra 2019. godine

  Sarajevo Ministrica

  Mr. , s. r.

  antona Sarajevo

  novine Kantona Sarajevo", br. vezi sa

  Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), na prijedlog policijskog

  donosi

  PRAVILNIK

  OPREME I POSEBNE OPREME POLICIJSKIH

  OSLOVA KANTONA SARAJEVO DIO PRVI -

  (Predmet)

  (1)

  koje se koristi od strane Uprave policije Ministarstva

  sk

  i 26/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

  (2) Ovim pravilnikom se u Upravi policije za sve policijske

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju

  a)

  b) revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih gasova izbacuju kroz cijev zrno, kuglu ili

  c)

  mo

  zvuka i plamena, d)

  ovu grupu