925
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/91 , 1/92 , 21/93 , 3/94 , 7/96 , 7/98 , 3/99 , 6/2001 , 3/2003 , 8/2003 , 11/2004 , 5/2005 , 6/2005 , 2/2007 , 4/2007 , 7/2008 и 11/2008 . Члан 1. Овим правилником прописује се врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави за образовање у трајању од две године и за средње образовање у трајању од три односно четири године у стручним школама. Члан 2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за: 1. Српски језик и књижевност: - професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; - професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; - професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; - професор југословенске књижевности са страним језиком; - професор српског језика и књижевности; - професор српске књижевности и језика; - професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; - дипломирани филолог за књижевност и српски језик; - дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008 и 11/2008.

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави за образовање у трајању од две године и за средње образовање у трајању од три односно четири године у стручним школама.Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за:

1. Српски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

- професор југословенске књижевности са страним језиком;

- професор српског језика и књижевности;

- професор српске књижевности и језика;

- професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

- дипломирани филолог за књижевност и српски језик;

- дипломирани филолог за српски језик и књижевност;

- дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

- професор југословенске књижевности и српског језика.

У школама у којима се образовно-васпитни рад обавља на језику народности:

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

- професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине.

Page 2: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. Албански језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност.

3. Бугарски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност.

4. Мађарски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност.

5. Русински језик и књижевност:

- професор русинског језика и књижевности;

- професор руског или српскохрватског језика и књижевности, са савладаним планом и програмом русинског језика високог образовања.

6. Румунски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност.

7. Словачки језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност.

8. Турски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог турског језика и књижевности са оријенталном филологијом.

9. Енглески језик:

- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

10. Француски језик:

- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

11. Руски језик:

- професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност.

12. Немачки језик:

Page 3: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

12а Италијански језик:

- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност.

12б Шпански језик:

- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност.

13. Историја:

Историја са историјом културе и цивилизације:

- професор историје;

- дипломирани историчар;

- професор историје - географије.

14. Устав и права грађана:

- дипломирани правник;

- професор социологије, односно дипломирани социолог;

- дипломирани политиколог, наставни смер;

- дипломирани политиколог, смер међународно-политички.

15. Социологија:

- професор социологије односно дипломирани социолог;

- професор филозофије и социологије;

- дипломирани политиколог наставни смер;

- дипломирани политиколог за друштвено-политичке односе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Социологија може да изводи и:

- професор социологије и филозофије;

- професор марксизма.

Page 4: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

16. Филозофија:

- професор филозофије,

- дипломирани филозоф.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Филозофија може да изводи и:

- професор филозофије и социологије.

17. Географија:

- професор географије;

- дипломирани географ;

- професор историје - географије;

- дипломирани географ-просторни планер.

18. Биологија:

- професор биологије;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- дипломирани биолог;

- професор биологије - хемије;

- дипломирани професор биологије и хемије;

- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

- дипломирани биолог-еколог.

19. Математика:

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани математичар за теоријску математику и примене;

Page 5: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани математичар за рачунарство и информатику;

- дипломирани математичар-информатичар;

- дипломирани математичар - математика финансија;

- дипломирани математичар - астроном.

20. Физика:

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани астрофизичар;

- професор физике - хемије;

- дипломирани инжењер физике, смер индустријска физика;

- дипломирани физичар за општу физику;

- дипломирани физичар за примењену физику;

- дипломирани физичар-информатичар;

- професор физике за средњу школу;

- дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику;

- дипломирани физичар - истраживач;

- дипломирани физичар за примењену физику и информатику.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Физика може да изводи и:

- професор физике и хемије за основу школу;

- дипломирани професор физике и хемије за основу школу;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика;

- дипломирани астроном, астрофизички смер;

Page 6: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани астроном, смер астрофизика.

21. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор биологије - хемије;

- професор физике - хемије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

22. Рачунарство и информатика:

- професор информатике, односно дипломирани информатичар;

- професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци;

- дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

- дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;

- дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

- професор технике и информатике.

Page 7: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика може да изводи и лице са завршеним факултетом које је у току студија савладало програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

Испуњеност услова из става 2. ове тачке утврђује Министарство просвете, на основу наставног плана и програма студија.

23. Музичка уметност:

- академски музичар;

- дипломирани музичар, (сви смерови);

- дипломирани музиколог;

- дипломирани музички педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор музичке културе;

- дипломирани етномузиколог.

24. Ликовна култура:

- професор ликовних уметности;

- дипломирани сликар - професор ликовне културе;

- академски сликар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе;

Page 8: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе;

- професор или дипломирани историчар уметности;

- дипломирани сликар;

- дипломирани вајар;

- дипломирани графичар;

- дипломирани графички дизајнер;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани сликар зидног сликарства;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

25. Физичко и здравствено васпитање:

- професор физичког васпитања;

- дипломирани педагог физичке културе;

- професор физичке културе;

- професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

- професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације;

- професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут.

26. - брисана -

27. Екологија и заштита животне средине:

- професор екологије и заштите животне средине;

- дипломирани еколог животне средине;

- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

- дипломирани биолог-еколог;

Page 9: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

- професор биологије;

- дипломирани биолог;

- дипломирани професор биологије и хемије;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

28. Уређење друштва:

- дипломирани правник;

- професор социологије, односно дипломирани социолог;

- дипломирани политиколог, наставни смер;

- дипломирани политиколог, смер међународно политички.

29. Верска настава:

а) Православни катихизис (веронаука)

- лице које је завршило богословски факултет;

- лице које је завршило духовну академију;

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

б) Исламска вјеронаука (илмудин)

- лице које је завршило исламски факултет;

- лице са завршеним факултетом које је претходно

- завршило медресу (средњу верску школу);

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

в) Католички вјеронаук

- дипломирани теолог;

Page 10: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани катехета;

- теолог-катехета;

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

г) Евангеличко-лутерански вјеронаук

Словачке евангелистичке цркве а.в.

- лице које је завршило теолошки факултет;

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

д) Верско васпитање Реформаторске хришћанске цркве

- лице које је завршило теолошки факултет;

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

ђ) Хришћанска етика Евангеличке хришћанске цркве а.в.

- лице које је завршило теолошки факултет;

- лице које је завршило теолошко-катехетски

- факултет;

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

е) Веронаука - Јудаизам

- лице са завршеним факултетом које је оспособљено за извођење верске наставе.

30. Грађанско васпитање:

- лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе;

- лице које испуњава услове за стручног сарадника стручне школе - школског педагога или школског психолога, односно андрагога;

- дипломирани етнолог;

- етнолог-антрополог;

- професор одбране и заштите.

Page 11: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наведена лица могу да изводе наставу, ако су похађала један или више од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте.Члан 3.

Послове стручног сарадника којима се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да обавља:

1. Школски педагог:

- дипломирани педагог;

- професор педагогије;

- дипломирани школски психолог - педагог.

2. Школски психолог:

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог;

- дипломирани психолог - смер школско-клинички;

- професор психологије.

3. Социјални радник:

- дипломирани социјални радник.

Послове стручног сарадника из тачке 3. овог члана може да обавља и:

- дипломирани социолог, односно професор социологије.

4. Здравствени радник:

- доктор медицине;

- доктор стоматологије;

5. Библиотекар:

Page 12: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор језика и књижевности, односно књижевности и језика - смер за библиотекарство;

- дипломирани библиотекар - информатичар;

- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности;

- лице које испуњава услове за наставника стручне школе, односно стручног сарадника - школског педагога или школског психолога;

- професор народне одбране;

- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност.

6. Андрагог:

- дипломирани андрагог.

Члан 4.

У подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ПОЉОПРИВРЕДА

1. Педологија

Агрохемија са физиологијом биља

Пољопривредна производња (у првом разреду)

Биљна производња

за образовни профил пољопривредни произвођач (у првом разреду)

Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у првом разреду за садржаје програма педологије и агрохемије и четвртом разреду за садржаје програма ратарства са повртарством и цвећарством);

Page 13: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) образовни профил техничар пољопривредне технике (у првом разреду за садржаје програма пољопривредне производње);

в) образовни профил пољопривредни произвођач (у првом разреду за садржаје програма биљне производње):

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура;

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови: ратарски и воћарско - виноградарски;

- дипломирани инжењер агрономије.

2. Пољопривредна производња (у трећем разреду)

Биљна производња

а) образовни профил руковалац-механичар пољопривредне технике (у трећем разреду);

б) образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду);

Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у другом и трећем разреду за садржаје програма ратарства са повртарством и цвећарством);

б) образовни профил техничар пољопривредне технике (у трећем разреду за садржаје програма пољопривредне производње);

в) образовни профил руковалац-механичар пољопривредне технике (у трећем разреду за садржаје програма биљне производње);

г) образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду за садржаје програма биљне производње):

Page 14: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарско-повртарски или општи;

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

- дипломирани инжењер агрономије.

3. Пољопривредна производња (у другом разреду)

Биљна производња

а) образовни профил руковалац - механичар пољопривредне технике (у другом разреду);

б) образовни профил пољопривредни произвођач (у трећем разреду);

Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у трећем и четвртом разреду за садржаје програма воћарства и виноградарства);

б) образовни профил руковалац-механичар пољопривредне технике (у другом разреду за садржаје програма биљне производње):

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско -виноградарски;

- дипломирани инжењер пољопривреде, општи смер;

- дипломирани инжењер агрономије.

4. Ратарство са повртарством и цвећарством (у другом и трећем разреду):

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски;

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски.

5. Воћарство

Виноградарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

Page 15: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек или смер воћарско-виноградарски.

6. Заштита биља

Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у трећем и четвртом разреду за садржаје програма заштите биља);

б) образовни профил цвећар-вртлар (у трећем разреду за садржаје програма заштите биља):

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде смерови: заштита биља или општи;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља;

- дипломирани инжењер агрономије.

7. Повртарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови ратарско-повртарски или хортикултура;

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

- дипломирани инжењер за хортикултуру.

8. Цвећарство

Лековито и зачинско биље

Дендрологија са расадничарством

Подизање и нега зелених површина

Декоративна дендрологија

Паркарство

Биодекорација

Page 16: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Ратарство са повртарством и цвећарством (у четвртом разреду)

Практична настава

а) образовни профил техничар хортикултуре (у другом, трећем и четвртом разреду за садржаје програма цвећарства, повртарства и лековитог биља);

б) образовни профил цвећар-вртлар (у првом, другом и трећем разреду):

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови хортикултура или ратарско-повртарски;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски;

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски.

9. Ботаника:

- професор биологије;

- дипломирани биолог.

10. Механика

Механичка технологија

Машински елементи са техничким цртањем

Практична настава

а) образовни профил техничар пољопривредне технике (у првом разреду за садржаје програма механичке технологије и машинских елемената);

б) образовни профил руковалац - механичар пољопривредне технике (у првом разреду за садржаје програма машинских елемената и механичке технологије):

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

Page 17: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација;

- професор машинства;

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства.

11. Пољопривредна техника

Пољопривредне машине

Мотори и трактори

Експлоатација пољопривредних машина

Практична настава

За образовни профил техничар пољопривредне технике (за све садржаје програма осим садржаја програма пољопривредне производње):

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације, пољопривредна техника, или пољопривредна техника и рационализација;

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство;

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине).

12. Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у другом и трећем разреду за садржаје програма пољопривредне технике);

Page 18: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) образовни профил пољопривредни произвођач (у првом, другом и трећем разреду за садржаје програма пољопривредне технике);

в) образовни профил узгајивач стоке (у другом разреду за садржаје програма пољопривредне технике):

- дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде;

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани инжењер пољопривреде за пољопривредну технику;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: механизације; пољопривредна техника, пољопривредна техника и рационализација, ратарство-повртарство или општи;

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек ратарски;

- дипломирани инжењер агрономије.

13. Практична настава

а) образовни профил техничар пољопривредне технике (у другом разреду обука у вожњи трактора и комбајна);

б) образовни профил пољопривредни техничар (у другом разреду обука у вожњи трактора и комбајна);

в) образовни профил руковалац - механичар пољопривредне технике (у другом разреду обука у вожњи трактора и комбајна);

г) образовни профил пољопривредни произвођач (у другом разреду):

- дипломирани инжењер пољопривреде са положеним специјалистичким испитом за возача инструктора.

14. Економика и организација поседа

Економика пољопривреде са задругарством

Организација производње и продаје

Организација са менаџментом:

Page 19: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде, сви одсеци и смерови;

- дипломирани инжењер агрономије.

15. Латински језик:

- дипломирани класични филолог;

- професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

16. Анатомија са физиологијом

Анатомија и физиологија

Практична настава

За образовни профил пољопривредни техничар (у другом разреду за садржаје програма анатомије са физиологијом):

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски.

17. Патологија

Хигијена намирница животињског порекла

Заразне болести

Практична настава

За образовни профил ветеринарски техничар (у другом разреду за садржаје програма патологије; у четвртом разреду за садржаје програма хигијене намирница животињског порекла):

Page 20: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

18. Зоохигијена

Сточарство

Исхрана

Сточарство са исхраном

Производња сточне хране са исхраном

Хипологија

Исхрана домаћих животиња

Рибарство

Пчеларство

Спортско коњарство

Месоједи и мале животиње

Пољопривредна производња (у четвртом разреду)

Практична настава

а) образовни профил пољопривредни техничар (у трећем и четвртом разреду за садржаје програма сточарства);

б) образовни профил ветеринарски техничар (у првом разреду за садржаје програма зоохигијене; у првом, другом и трећем разреду за садржаје програма сточарства са исхраном);

в) образовни профил зоотехничар;

г) образовни профил техничар пољопривредне технике (у четвртом разреду за садржаје програма пољопривредне производње);

Page 21: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

д) образовни профил узгајивач стоке;

ђ) образовни профил узгајивач спортских коња;

е) образовни профил пољопривредни произвођач (у трећем разреду за садржаје програма сточарства):

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски;

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине.

19. Биохемија:

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

20. Фармакологија

Породиљство

Паразитске болести

Хирургија

Page 22: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Унутрашње болести

Практична настава

За образовни профил ветеринарски техничар:

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине.

21. Спортске дисциплине

Практична настава

За образовни профил узгајивач спортских коња (у другом и трећем разреду за садржаје програма спортске дисциплине:

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, одсек за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер сточарски. Лице из става 1. ове тачке треба да је положило испит за тренера спортских коња.

22. Практична настава

а) образовни профил сточар:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови сточарски или општи;

- дипломирани ветеринар;

- доктор ветеринарске медицине;

- дипломирани инжењер агрономије.

б) образовни профил повртар:

Page 23: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смерови ратарско-повртарски и хортикултура;

- дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

23. Помоћни наставник

а) образовни профили: узгајивач стоке, пољопривредни произвођач и пољопривредни техничар:

- пољопривредни техничар.

б) образовни профил техничар хортикултуре:

- цвећар специјалиста;

- организатор процеса озелењавања - специјалиста;

- техничар за пејзажну архитектуру;

- техничар хортикултуре;

- пољопривредни техничар.

в) образовни профил цвећар-вртлар:

- пољопривредни техничар;

- техничар хортикултуре;

- техничар за пејзажну архитектуру.

г) образовни профили руковалац-механичар пољопривредне технике и техничар пољопривредне технике:

- техничар пољопривредне технике;

- пољопривредни техничар.

д) образовни профил ветеринарски техничар:

- ветеринарски техничар;

Page 24: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- пољопривредни техничар.

ђ) образовни профил зоотехничар:

- сточар - специјалиста;

- рибар - специјалиста;

- ветеринарски техничар-специјалиста;

- пољопривредни техничар;

- ветеринарски техничар.

е) образовни профил узгајивач спортских коња:

- сточар - специјалиста;

- ветеринарски техничар-специјалиста;

- ветеринарски техничар;

- пољопривредни техничар.

Лице из става 1. овог члана треба да је положило испит за тренера спортских коња.

II. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

1. Техничко цртање са машинским елементима:

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технолог, сви одсеци, смерови и групе;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди.

2. Електротехника:

Page 25: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани физичар - истраживач;

- дипломирани физичар за примењену физику;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

3. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани инжењер хемије;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер технолог;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

4. Организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономију;

Page 26: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер економика пољопривреде;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер технолог;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервисања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер  пољопривреде за технологију сточних производа.

5. Термодинамика:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер технолог;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди.

6. Биохемија:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство; биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

Page 27: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

- дипломирани биохемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- професор биологије.

7. Микробиологија:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технологије, смерови: конзервна храна, угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

Page 28: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

- дипломирани биолог;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог.

8. Физичка хемија:

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер технолог;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани инжењер хемије;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

Page 29: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

9. Прехрамбена технологија

Испитивање намирница:

За образовне профиле прехрамбени техничар и техничар за биотехнологију:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

10. Машине и апарати са аутоматиком

Практична настава (садржаји програма из машина и апарата са аутоматиком):

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

Page 30: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

11. Практична настава (за садржаје програма у првом разреду за све образовне профиле):

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа;

Page 31: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије.

12. Практична настава (за садржаје програма у другом, трећем и четвртом разреду)

а) За образовни профил прехрамбени техничар:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

б) За образовни профил техничар за биотехнологију:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско - технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци: биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

Page 32: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

13. Прехрамбена технологија

Практична настава (за садржаје програма у другом и трећем разреду):

а) За образовне профиле месар и прерађивач млека:

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла.

Page 33: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) За образовне профиле пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа и прерађивач дувана:

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или биохемијско инжењерство и биотехнологија;

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

14. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка;

- дипломирани инжењер технологије, односно дипломирани инжењер технолог;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички или биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- професор физичке хемије;

Page 34: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физико - хемичар;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

15. Прехрамбена технологија

За образовне профиле пекар финог пецива и прерађивач воћа и поврћа:

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратна храна;

- дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратне хране;

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

16. Сировине

За образовне профиле пекар финог пецива и прерађивач воћа и поврћа:

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер угљенохидратна храна;

- дипломирани инжењер технологије, смер угљенохидратне хране;

- дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смер микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије, смер микробиолошки процеси;

- дипломирани инжењер технологије исхране;

Page 35: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа.

17. Практична настава

а) образовни профил пекар финог пецива:

- пекар - специјалиста.

б) образовни профил прерађивач воћа и поврћа:

- прерађивач воћа и поврћа - специјалиста.

18. Помоћни наставник

а) За образовне профиле месар и прерађивач млека:

- техничар за прераду намирница животињског порекла;

- прехрамбени техничар.

б) За образовне профиле: пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа, прерађивач дувана и техничар за биотехнологију:

- техничар за прераду намирница биљног порекла;

- техничар за прехрамбену биотехнологију;

- техничар за биотехнологију;

- прехрамбени техничар;

в) За образовни профил прехрамбени техничар:

- техничар за прехрамбену биотехнологију;

- техничар за прераду намирница животињског порекла;

- техничар за прераду намирница биљног порекла;

- прехрамбени техничар;

Page 36: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- техничар за биотехнологију.Члан 5.

У подручју рада Шумарство и обрада дрвета наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ШУМАРСТВО

1. Техничко цртање

Нацртна геометрија

Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија:

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

2. Техничко цртање са машинским елементима:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер саобраћаја - смер друмски саобраћај.

3. Алат и механизација

Алати и механизација у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру:

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Page 37: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

4. Метеорологија са климатологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани метеоролог;

- професор географије;

- дипломирани географ;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

5. Педологија са геологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

6. Дендрологија

Дендрологија са фитоценологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Page 38: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

7. Геодезија:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани геодетски инжењер;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

8. Производња и гајење дивљачи:

- дипломирани инжењер шумарства.

9. Ловна зоологија:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани биолог;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер шумарства пољопривреде за сточарство.

10. Економика и организација

Организација и пословање у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

11. Ловство:

- дипломирани инжењер шумарства.

12. Анатомија и својства дрвета:

Page 39: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

13. Декоративна дендрологија:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

14. Расадничарство:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

15. Исхрана биља:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и виноградарство;

- дипломирани биолог;

- професор биологије;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

16. Основе грађевинарства:

Page 40: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

17. Гајење шума:

- дипломирани инжењер шумарства.

18. Заштита шума:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

19. Заштита шума и дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

20. Дендрометрија

Дендрометрија са геодезијом:

- дипломирани инжењер шумарства.

21. Искоришћавање шума:

- дипломирани инжењер шумарства.

22. Производња садног материјала:

- дипломирани инжењер шумарства;

Page 41: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

23. Шумске комуникације:

- дипломирани инжењер шумарства.

24. Шумске културе и плантаже:

- дипломирани инжењер шумарства.

25. Планирање газдовања шумама

Уређивање шума и ловишта:

- дипломирани инжењер шумарства.

26. Шумска ботаника

Ботаника:

- професор биологије:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани биолог;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

27. Заштита на раду у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер заштите на раду.

28. Мотористика и хидраулика:

- дипломирани саобраћајни инжењер - за друмски саобраћај;

Page 42: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер шумарства;

- професор машинства.

29. Цвећарство:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер хортикултуре;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

30. Заштита зелених површина:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

31. Подизање и нега зелених површина:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

32. Пројектовање паркова и основе грађевинарства:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

33. Основе аранжирања биљног материјала:

Page 43: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

34. Технологија цвећарске производње:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

35. Уређење бујица:

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства.

36. Практична настава у блоку и вежбе у оквиру стручних предмета:

- дипломирани инжењер шумарства.

За образовне профиле - расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

37. Практична настава:

- дипломирани инжењер шумарства;

- организатор газдовања шумама (V степен стручне спреме);

- шумарски техничар;

- сви образовни профили V степена стручне спреме у области шумарства.

За образовне профиле - расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Page 44: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- организатор процеса озелењавања (V степен стручне спреме);

- техничар за пејзажну архитектуру.

За образовне профиле - руковалац шумском механизацијом:

- возач специјалиста (V степен стручне спреме) у области саобраћаја;

37.1. Помоћни наставник:

- сви образовни профили III и IV степена стручне спреме у области шумарства.II. ОБРАДА ДРВЕТА

38. Технологија материјала:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

39. Технологија помоћних материјала:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

40. Техничко цртање

Нацртна геометрија

Техничко цртање са нацртном геометријом:

Page 45: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

41. Основе електротехнике и електронике:

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор електротехнике.

42. Техничка физика:

- професор физике;

- професор механике;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

43. Дрвне конструкције:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

44. Машине и уређаји:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

45. Хидротермичка обрада дрвета:

Page 46: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

46. Економика и организација

Економика и организација производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

47. Заштита дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

48. Финална обрада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

48а Финална прерада са површинском обрадом дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

49. Обликовање намештаја

Page 47: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Унутрашња декорација:

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани архитекта;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер архитектуре.

50. Припрема производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

51. Пројектовање технолошких процеса:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

52. Примарна обрада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

53. Фурнири и фурнирске плоче:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

Page 48: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

54. Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

55. Хемијска прерада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

56. Технологија тапетарске производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

57. Аутоматизација производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

58. Унутрашња декорација:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- професор историје уметности;

Page 49: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

59. Практична настава:

- дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;

- дипломирани инжењер прераде дрвета.

- инжењер обраде дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- сви образовни профили V степена стручне спреме у области обраде дрвета.

За образовни профил - тапетар-декоратер:

- тапетар-декоратер специјалиста.

60. Сарадници у настави:

- столар (III степен стручне спреме);

- произвођач примарних производа од дрвета (III степен стручне спреме);

- произвођач финалних производа од дрвета (III степен стручне спреме).

За образовни профил - тапетар-декоратер:

- тапетар-декоратер (III степен стручне спреме).Члан 6.

У подручју рада Геологија, Рударство и Металургија наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ГЕОЛОГИЈА

1. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију;

- дипломирани инжењер архитектуре.

Page 50: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. Општа геологија и историјска геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

3. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

4. Минералогија:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

5. Општа геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

6. Нацртна геометрија:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрологију;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер архитектуре.

6а. Геотехничке мелиорације:

- дипломирани инжењер геологије смер за геотехнику или смер за хидрогеологију.

7. Историјска геологија:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за геофизику.

8. Читање топографских карата:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за минерологију и кристалографију.

8а. Примењена геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

9. Петрологија:

Page 51: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије.

10. Основе хидрогеологије:

- дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију или смер за геотехнику.

11. Техничка физика:

- професор физике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер рударства.

12. Основе грађевинарства:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер архитектуре.

13. Истражно бушење:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења, или смер за подземну експлоатацију, или смер за површинску експлоатацију, или смер за израду подземних просторија;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за истраживање лежишта минералних сировина.

14. Геолошко картирање:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију и смер за минералогију и кристалографију.

15. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

Page 52: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

16. Организација рада:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада.

16а. Геодезија:

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству;

- дипломирани инжењер геодезије;

- дипломирани инжењер геологије.

17. Техника бушења:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

18. Обрада бушотине:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

19. Основе примењеног машинства и електротехнике:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер машинства.

20. Геотехничка истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику.

21. Примењена геофизика:

Page 53: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику, или смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

22. Основе примењене геофизике:

- дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику или смер истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

23. Методе хидрогеолошких истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за хидрологију или смер за геотехнику.

24. Механика тла и стенских маса:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

25. Инжењерска геологија:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику.

26. Истражни радови:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију;

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију, или смер за израду подземних просторија.

27. Лежишта минералних сировина:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина.

28. Лежишта каустобиолита:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина, или смер за регионалну геологију или палеонтологију;

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

29. Методе проспекције:

Page 54: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

30. Методе истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

31. Практична настава:

31.1. Образовни профил - геобушач:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

32. Помоћни наставник:

- геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију;

- геолошки техничар за истраживање минералних сировина;

- рударски техничар.II. РУДАРСТВО

33. Основе машинства и електротехнике:

- дипломирани инжењер рударства;

- професор електротехнике.

34. Основе геологије:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

35. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију.

36. Нацртна геометрија:

Page 55: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију.

37. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер металургије.

38. Лежиште минералних сировина:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за машинство у рударству и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

39. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије.

40. Организација производње:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада.

41. Рударски радови у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за израду подземних просторија.

42. Техника бушења и минирања:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

Page 56: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

43. Машине и уређаји у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

44. Рударски радови у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

45. Машине и уређаји у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, или смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

46. Технологија бушења:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

47. Производња нафте и гаса:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

48. Основе рударства:

- дипломирани инжењер рударства.

49. Припрема минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за површинску експлоатацију, или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

50. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

51. Лежишта минералних сировина:

Page 57: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију и смера за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења и смера за машинство у рударству.

52. Машине и уређаји у припреми минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за машинство у рударству.

53. Физичка хемија:

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

54. Испитивање минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

55. Рударске машине и уређаји:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији.

56. Дубинско бушење:

- дипломирани инжењер рударства.

57. Транспорт и извоз:

- дипломирани инжењер рударства.

58. Проветравање и одводњавање рудника:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

59. Методе откопавања у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

Page 58: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

60. Геодезија са рударским мерењима:

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству.

61. Припрема минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за површинску експлоатацију или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

62. Практична настава:

62.1. Образовни профил - рудар у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства.

62.2. Образовни профил - руковалац механизацијом у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства.

62.3. Образовни профил - руковалац механизацијом у припреми минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства.

62.4. Образовни профил - руковалац постројења за добијање нафте и гаса:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику бушења.

62.5. Образовни профил - рударски техничар:

- дипломирани инжењер рударства.

62.6. Образовни профил - рударски техничар за припрему минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства.

63. Помоћни наставник:

- рударски техничар.III. МЕТАЛУРГИЈА

1. Хемија:

Page 59: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

1а Хемија и познавање материјала:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије;

- професор машинства.

2а Техничко цртање:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер машинства;

Page 60: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер грађевине.

2б Стилови у изради накита:

- професор историје уметности, историчар уметности;

- дипломирани дизајнер, односно дипломирани дизајнер индустријских производа.

2в Цртање и моделовање:

- дипломирани дизајнер, дипломирани дизајнер индустријских производа;

- дипломирани вајар, академски вајар;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом примењене уметности, катедра вајарство, одсек примењено вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек.

3. Основи металургије:

- дипломирани инжењер металургије.

4. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије.

5. Добијање и прерада метала:

- дипломирани инжењер металургије.

6. Металуршка постројења:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

- дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству.

Page 61: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

7.  Добијање метала:

- дипломирани инжењер металургије.

8. Организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер машинства за организацију рада.

9. Машине и уређаји у металургији:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

- дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству.

10. Прерада метала:

- дипломирани инжењер металургије.

11. Технологија ватросталних материјала:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

12. Металуршке пећи:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

- дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству.

13. Технологија рада:

Образовни профил - топионичар гвожђа и челика:

- дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију.

Page 62: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Образовни профил - топионичар обојених метала:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

Образовни профил - електролизер:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

Образовни профил - ливачки моделар:

- дипломирани инжењер металургије.

Образовни профил - ливац:

- дипломирани инжењер металургије.

Образовни профил - ваљаоничар:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - извлачилац:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - термообрађивач метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију;

- дипломирани инжењер машинства.

Образовни профил - обрађивач племенитих метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - зидар ватросталним материјалима:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

14. Практична настава:

Page 63: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

14.1. Образовни профил - топионичар гвожђа и челика:

- дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију.

14.2. Образовни профил - топионичар обојених метала:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

14.3. Образовни профил - електролизер:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

14.4. Образовни профил - ливачки моделар:

- дипломирани инжењер металургије.

14.5. Образовни профил - ливац:

- дипломирани инжењер металургије.

14.6. Образовни профил - ваљаоничар:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.7. Образовни профил - извлачилац:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.8. Образовни профил - термообрађивач метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.9. Образовни профил - обрађивач племенитих метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.10. Образовни профил - зидар ватросталним материјалима:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

Page 64: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

15. Теорија металуршких процеса:

- дипломирани инжењер металургије.

16. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер металургије.

17. Термодинамика:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер машинства.

18. Мерни инструменти са аутоматиком:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног одсека;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер машинства у рударству и металургији;

- дипломирани инжењер рударства, смер машинство у рударству.

19. Физичка металургија са термичком обрадом:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

20. Металуршки прорачуни:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

21. Физичка металургија:

- дипломирани инжењер металургије.

22. Ливење метала:

Page 65: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије.

23. Термичка обрада метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

24. Пластична прерада метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

25. Испитивање метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

26. Металографија

Елементи опреме у металургији

Припрема и контрола сировина

Контрола процеса производње

Испитивање металних материјала

Контрола квалитета производа:

- дипломирани инжењер металургије.

27. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

28. Аутоматска регулација процеса:

Page 66: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови, сем текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство.

29. Организација пословања:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије.

29а Предузетништво:

- дипломирани економиста.

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије.

30. Системи за обраду података:

- професор информатике;

- дипломирани информатичар;

- дипломирани инжењер за информационе системе;

- професор математике, односно дипломирани математичар или лице са савладаним планом и програмом информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра.

31. Помоћни наставник:

- техничар за добијање гвожђа и челика;

- техничар за добијање обојених метала;

- техничар за прераду метала;

- металуршки техничар, смер црна металургија;

Page 67: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- металуршки техничар, смер обојена металургија. 

Члан 7.

У подручју рада Машинство и обрада метала наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

1. Хемија и технологија материјала

Хемија и машински материјали:

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер хемије, смер аналитички;

- професор машинства.

2. Машински материјали:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- професор машинства;

Page 68: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

3. Ваздухопловни материјали:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- професор машинства.

4. Техничка физика:

- дипломирани физичар;

- професор физике;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор механике;

- дипломирани механичар;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

5. Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом

Техничко цртање са компјутерском графиком:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

Page 69: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

6. Механика

Техничка механика са механизмима:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани механичар;

- професор механике;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

7. Отпорност материјала:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани механичар;

- професор механике;

- професор машинства.

8. Машински елементи

Машински елементи и конструкције

Термодинамика и хидраулика

Хидраулика и пнеуматика

Основе хидраулике и пнеуматике

Хидрауличне компоненте и системи

Пнеуматске компоненте и системи

Термодинамика и термотехника

Основе конструисања

Page 70: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Технолошки поступци

Технолошки поступци са контролом

Техничка контрола производа

Техничка контрола

Конструкција алата и прибора

Основе компјутерске графике

Компјутерска графика

Конструисање применом рачунара

Пројектовање технолошких система

Термодинамика

Машинске конструкције

Елементи аутоматизације моторних возила

Моделирање машинских елемената и конструкција

Конструисање:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

9. Технологија обраде:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије (за образовне профиле: машински техничар и бродомашински техничар);

- професор машинства.

10. Организација рада:

Page 71: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани машински инжењер

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер организације рада;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

11. Основе електротехнике

Основе електротехнике и електронике

Електротехника и електроника

Електротехника

Електроника

Основе електротехнике и микропроцесори

Електроника и микропроцесори:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

12. Основе енергетике

Основе технике мерења и контроле

Бродски мотори СУС

Термоенергетска постројења

Хидроенергетска постројења

Гасо и пнеумоенергетска постројења

Постројења за грејање и климатизацију

Помоћне бродске машине и уређаји

Page 72: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Одржавање бродских постројења

Основе бродоградње

Технологија бродоградње

Аутоматизација производње

Елементи аутоматизације и роботике

Технологија обраде на нумерички управљаним машинама

Технологија за компјутерски управљане машине

Аутоматизација производње и флексибилни производни системи

Флексибилни производни системи

Роботи

Програмирање нумерички управљаних машина

Програмирање за компјутерски управљане машине

Аутоматско управљање

Техника мерења

Управљачки системи у термоенергетици

Дигитални системи и процесни рачунари

Термоенергетски процеси

Енергетски процеси

Аутоматизација постројења

Енергетска постројења

Парна постројења

Бродомашинство

Познавање брода

Page 73: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Бродски мотори

Бродска парна постројења

Конструкција брода

Рачунари у бродоградњи

Рачунари у машинству

Конструкција са монтажом

Опрема навоза и докова

Теорија брода

Конструкција са чврстоћом брода

Трасирање брода

Пројектовање брода

Опрема брода

Отпор и пропулзија брода

Моторна возила

Експлоатација и одржавање моторних возила

Мотори СУС

Мерење и контролисање

Контрола квалитета

Испитивање машинских конструкција

Аутоматизација и роботика:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

13. Основе технике мерења и аутоматизације:

Page 74: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке.

14. Електрична мерења у системима аутоматског управљања:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

15. Дигитална техника и системи електронских инструмената:

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер електротехнике.

16. Аеродинамика и управљивост авиона:

- дипломирани машински инжењер.

17. Конструкција авиона

Хеликоптери

Ваздухпловне клипне погонске групе

Ваздухопловне турбомлазне погонске групе

Системи авиона

Организација одржавања ваздухоплова

Ваздухопловни прописи:

- дипломирани машински инжењер.

18. Људски фактор у ваздухопловству

Медицина за поморце

Page 75: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Офталмологија:

- доктор медицине.

19. Бродска електроника и аутоматизација:

- дипломирани инжењер електронике.

20. Бродске електричне машине и уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике.

21. Бродска електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

22. Бродска аутоматизација:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

23. Поморско право:

- дипломирани правник;

- дипломирани саобраћајни инжењер;

- лице са завршеном високом поморском школом.

24. Сигурност пловидбе:

- дипломирани саобраћајни инжењер;

- лице са завршеном високом поморском школом.

25. Оптика:

Page 76: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физичар;

- дипломирани астрофизичар;

- професор физике.

26. Оптика наочара:

- дипломирани физичар;

- професор физике;

- доктор медицине.

27. Оптички материјали:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани хемичар;

- професор машинства;

- професор хемије.

28. Оптичка мерења:

- дипломирани физичар;

- професор физике.

29. Оптички инструменти:

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер геодезије;

- професор физике.

30. Фотографија:

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

Page 77: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани фотограф;

- дипломирани дизајнер графике - фотограф;

- дипломирани сниматељ драмских уметности;

- дипломирани графичар;

- дипломирани графички дизајнер;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењена графика, дизајн графике примењена графика, графика.

31. Технологија оптике:

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор физике.

32. Дизајн:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек индустријски дизајн.

33. Рачунари у оптици:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер информатике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике;

Page 78: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор информатике.

34. Рачунари и програмирање

Програмирање и програмски језици:

- дипломирани математичар-информатичар;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор информатике;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер рачунарства;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

- професор технике и информатике.

35. Технологија образовног профила:

За образовне профиле: металостругар, металоглодач, металобрусач, металобушач, бравар, лимар, аутолимар, заваривач, инсталатер, машинбравар, механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, механичар шинских возила, механичар привредне механизације, механичар радних машина, погонски техничар машинске обраде, погонски техничар - механичар за радне машине, алатничар, прецизни механичар, механичар уређаја за мерење и регулацију, механичар медицинске и лабораторијске опреме и часовничар:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

За образовни профил погонски техничар - механичар за моторе и возила:

- дипломирани машински инжењер;

Page 79: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

За образовни профил бродоградитељ:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

За образовне профиле: металостругар нумерички управљаних машина, металоглодач нумерички управљаних машина, механичар нумерички управљаних машина, погонски техничар машинске обраде, техничар за монтажу нумерички управљаних машина:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

За образовни профил механичар - оружар:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

За образовни профил оптичар:

- дипломирани физичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор физике.

36. Практична настава:

Сви образовни профили у трогодишњем и четворогодишњем трајању:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- професор технике и машинства;

Page 80: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање и хлађење;

- дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна техника;

- дипломирани инжењер за управљање техничким системима - одржавање машина;

- струковни инжењер машинства, из области машинско инжењерство;

- инжењер машинства;

- дипломирани инжењер за развој машинске струке;

- виши стручни радник металске струке;

- наставник практичне наставе металске струке.

36.1. Образовни профил металостругар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара;

36.2. Образовни профил металоглодач:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металоглодача.

36.3. Образовни профил металобрусач:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металобрусача.

36.4. Образовни профил металобушач:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металобушача, бушача за хоризонтално бушење - глодање или бушача на хоризонталној бушилици.

36.5. Образовни профил бравар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бравара или грађевинског бравара.

36.6. Образовни профил лимар:

Page 81: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за лимара или грађевинског лимара.

36.7. Образовни профил аутолимар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за аутолимара.

36.8. Образовни профил заваривач:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за заваривача, заваривача за гасно варење или електрозаваривача.

36.9. Образовни профил инсталатер:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за инсталатера водовода и канализације, монтера уређаја за климатизацију, монтера уређаја за грејање или монтера грејања и проветравања.

36.10. Образовни профил машинбравар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинбравара.

36.11. Образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за монтера хидраулике, монтера пнеуматике или механичара за одржавање хидраулике и пнеуматике.

36.12. Образовни профил аутомеханичар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за аутомеханичара.

36.13. Образовни профил механичар шинских возила:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара шинских возила.

36.14. Образовни профил механичар привредне механизације:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара пољопривредних машина, механичара за грађевинску механизацију, механичара за рударске машине или машинбравара.

Page 82: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

36.15. Образовни профил механичар радних машина:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара за графичке машине, механичара за текстилне машине, механичара машина у прехрамбеној индустрији, механичара машина дуванске индустрије или машинбравара.

36.16. Образовни профил механичар термоенергетских постројења:

- лице из тачке 36. ал. 1. до 7.овог члана које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинисту термопостројења, монтера термопостројења, термоенергетског механичара или машинбравара.

36.17. Образовни профил механичар хидроенергетских постројења:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинисту хидроенергетских постројења, монтера хидроенергетских постројења или машинбравара.

36.18. Образовни профил механичар гасо и пнеумоенергетских постројења:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинисту гасоенергетских постројења, монтера гасоенергетских постројења, гасоенергетског техничара или машинбравара.

36.19. Образовни профил механичар грејне и расхладне технике:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за монтера уређаја грејања, монтера уређаја за климатизацију или машинбравар;

- виши стручни радник, смер термотехнике.

36.20. Образовни профил механичар уређаја за мерење и регулацију:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара уређаја за мерење и регулацију.

36.21. Образовни профил прецизни механичар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за прецизног механичара.

36.22. Образовни профил часовничар:

Page 83: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за часовничара.

36.23. Образовни профил механичар медицинске и лабораторијске опреме:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара медицинске и лабораторијске опреме.

36.24. Образовни профил механичар - оружар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бравара или машинбравара.

36.25. Образовни профил механичар нумерички управљаних машина:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бравара или машинбравара.

36.26. Образовни профил металостругар нумерички управљаних машина:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара.

36.27. Образовни профил металоглодач нумерички управљаних машина:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно образовање за металоглодача.

36.28. Образовни профил алатничар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за аутомеханичара.

36.29. Образовни профил оптичар:

- дипломирани физичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор физике;

- лице из тачке 36. овог члана које је стекло средње образовање за оптичара.

36.30. Образовни профил механичар оптике:

- дипломирани физичар;

Page 84: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физико-хемичар;

- професор физике;

- лице из тачке 36. овог члана које је стекло средње образовање за оптичара.

36.31. Образовни профил бродоградитељ:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бродомонтера, бродотрасера или бродонавозника.

36.32. Образовни профил бродомонтер:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бродомонтера.

36.33. Образовни профил бродомеханичар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бродомеханичара.

36.34. Образовни профил машински техничар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара, металоглодача, односно металобрусача.

36.35. Образовни профил техничар нумерички управљаних машина, техничар за компјутерско управљање:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара металоглодача, машинбравара, алатничара или металобрусача.

36.36. Образовни профил погонски техничар машинске обраде:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара, металоглодача или металобрусача.

36.37. Образовни профил погонски техничар - механичар за радне машине:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинбравара.

36.38. Образовни профил техничар за монтажу нумерички управљаних машина:

Page 85: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице из тачке 36. ал. 1. до 8. овог члана које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара, металоглодача, металобрусача односно машинбравара.

36.39. Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара металоглодача, машинбравара, алатничара или металобрусача.

36.40. Образовни профил техничар машинске енергетике:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за машинисту термопостројења, монтера термопостројења, термоенергетског техничара или машинбравара.

36.41. Образовни профил техничар хидраулике и пнеуматике:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање механичара хидраулике и пнеуматике.

36.42. Образовни профил машински техничар мерне и регулационе технике:

- лице из тачке 36. које је стекло и средње образовање за машинисту термопостројења, монтера термопостројења, машинбравара, термоенергетског техничара или техничара машинске енергетике.

36.43. Образовни профил ваздухопловни машински техничар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за механичара за АМС, авиомеханичара или механичара за структуру.

36.44. Образовни профил бродомашински техничар:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бродомашинског техничара.

36.45. Образовни профил бродограђевински техничар:

- лице из тачке 36. ал. 1. до 7.овог члана које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за бродограђевинског техничара.

36.46. Образовни профил погонски техничар механичар за моторе и возила, машински техничар моторних возила:

Page 86: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за аутомеханичара.

36.47. Образовни профил техничар оптике:

- дипломирани физичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор физике;

- лице из тачке 36. овог члана које је стекло средње образовање за оптичара.

36.48. Образовни профил техничар за роботику:

- лице из тачке 36. које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за металостругара, металоглодача, односно металобрусача.

37. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле: електрозаваривач, заваривач и резач гасом, ковач-металопресер и оштрач алата може да изводи:

37.1. Основе машинства:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

37.2. Технички материјали са основама електротехнике:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

37.3. Технологија обраде са техничком контролом:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

37.4. Организација рада са заштитом на раду:

- дипломирани машински инжењер;

Page 87: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер организације рада.

37.5. Технологија рада:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

37.6. Заштита животне средине:

- дипломирани биолог;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- професор биологије.

37.7. Практична настава:

37.7.1. Образовни профил електрозаваривач:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- инжењер машинства;

- наставник практичне наставе металске струке.

Лице из ал. 1. до 4. овог члана треба да је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за електрозаваривача.

37.7.2. Образовни профил заваривач и резач гасом:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- инжењер машинства;

- наставник практичне наставе металске струке.

Page 88: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Лице из ал. 1. до 4. овог члана треба да је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за заваривача и резача гасом.

37.7.3. Образовни профил ковач - металопресер:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- инжењер машинства;

- наставник практичне наставе металске струке.

Лице из ал. 1. до 4. овог члана треба да је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за ковача - пресера.

37.7.4. Образовни профил оштрач алата:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства;

- инжењер машинства;

- наставник практичне наставе металске струке.

Лице из ал. 1. до 4. овог члана треба да је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање за оштрача алата односно металобрусача.Члан 8.

У подручју рада Електротехника наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

1. Основе електротехнике

Електрична мерења

Електроника

Електроника I

Електроника и материјали

Примена рачунара у електротехници

Елементи аутоматизације

Page 89: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Мерења у аутоматици

Системи аутоматског управљања

Мерења на возилима

Системи аутоматског управљања у СС техници

Основе аутоматског управљања

Станични сигнално-сигурносни уређаји

Пружни сигнално-сигурносни уређаји

Друмски СС уређаји

Информациони системи на железници:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани електротехнички инжењер;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

2. Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани електротехнички инжењер;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер саобраћаја;

- професор машинства;

- професор механике;

Page 90: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер заштите на раду;

- дипломирани инжењер производног менаџмента.

3. Електротехнички материјали

Технички материјали:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани електротехнички инжењер;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим текстилног и прехрамбеног.

4. Електроника II

Дигитална електроника

Мерења у електроници

Микропроцесори са елементима програмирања

Рачунари и програмирање

Рачунари

Рачунарске мреже

Рачунари у системима управљања

Електронски медицински уређаји

Дигитални електронски системи ваздухоплова

Рачунарске мреже и комуникације

Програмабилни логички контролери

Микроконтролери:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

Page 91: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер рачунарства.

5. Енергетска електроника:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и аутоматике.

6. Мерења у електроенергетици

Електричне машине

Електричне машине са технологијом израде

Електричне машине на возилима

Електрична опрема

Електромоторни погон

Електричне инсталације јаке струје

Електрични апарати и уређаји

Електричне мреже и постројења

Електричне мреже

Електрична постројења

Електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације и уређаји на возилима

Електричне инсталације

Page 92: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Електроенергетика

Стабилна постројења електровуче

Електричне машине са регулацијом електромоторног погона

Електричне машине са испитивањем

Електрични погон дизалица и лифтова

Електрична вуча

Електрично покретање

Управљање електромоторним погоном

Електрични системи паљења и убризгавања

Производња и пренос електричне енергије

Електротермички уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- професор електротехнике, смер јаке струје.

7. Основе телекомуникација

Електрична мерења у телекомуникацијама

Телекомуникациона мерења:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике.

8. Економика и организација предузећа:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада.

Page 93: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

9. Основе машинства:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

10. Мотори СУС и моторна возила:

- дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

- дипломирани инжењер машинства, смер производни;

- дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију;

- дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај.

11. Расхладни уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер машинства, смер за термотехнику.

12. Кабловске и ваздушне ТК линије

Кабловске и ваздушне ТК мреже и инсталације

Телекомуникационе инсталације

Телекомуникациони системи

Кориснички програми за електронска кола

Високофреквенцијска електроника

Телекомуникациони водови и пренос

Теорија телекомуникација

Електронски појачавачи

Дигиталне телекомуникације

Page 94: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Комутациона техника

Телекомуникационе мреже и терминали

Основе технике дигиталног преноса

Телекомуникациони водови

Системи преноса

Комутациони системи

Основе ТВ технике

Аудиотехника

Радиопријемници

Радиопредајници

Видео уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација.

13. Програмирање:

Основе програмирања:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

- дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и информатике;

- професор информатике;

- дипломирани инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије;

- дипломирани инжењер рачунарства.

14. Технологија производње конектора и прикључака:

Page 95: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер машинства, смер производни;

- дипломирани инжењер металургије.

15. Технологија кабловске производње

Кабловске машине:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер машинства, смер производни;

- дипломирани инжењер металургије.

16. Познавање ваздухопловства:

- дипломирани инжењер машинства, смер ваздухопловства;

- дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздухопловни.

17. Системи ваздухопловства

Ваздухопловни прописи и системи одржавања:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер машинства.

18. Ваздухопловне погонске групе:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику;

- дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздухопловни.

19. Материјали и елементи ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства;

Page 96: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер саобраћаја, смер ваздухопловни.

20. Основе саобраћајне психологије у ваздухопловству:

- дипломирани психолог.

21. Практична настава:

За све образовне профиле четворогодишњег образовања у I разреду:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани електротехнички инжењер;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- инжењер електротехнике;

- инжењер електронике;

- виши стручни радник електротехничке струке;

- наставник практичне наставе електротехничке струке;

- пети степен стручне спреме електротехничке струке;

- дипломирани инжењер производног менаџмента.

21.1. Практична настава:

За све образовне профиле трогодишњег образовања у I разреду:

а) за електро праксу:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани електротехнички инжењер;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- инжењер електротехнике;

Page 97: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- инжењер електронике;

- виши стручни радник електротехничке струке;

- наставник практичне наставе електротехничке струке;

- пети степен стручне спреме електротехничке струке;

- дипломирани инжењер производног менаџмента.

б) за машинску праксу:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- инжењер машинства;

- виши стручни радник машинске струке;

- наставник практичне наставе машинске струке;

- пети степен стручне спреме - металски радник.

21.2. Практична настава

За образовне профиле: електроинсталатер, електромонтер мрежа и постројења, електромеханичар за машине и опрему, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, аутоелектричар, електротехничар енергетике, електротехничар електромоторних погона, електротехничар за термичке, расхладне уређаје и електротехничар процесног управљања:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови енергетског одсека;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер производног менаџмента;

- електротехнички инжењер железничке струке - енергетског смера;

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски;

Page 98: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- пети степен стручне спреме енергетског смера;

- наставник практичне наставе електро струке;

- инжењер електротехнике за аутоматику.

21.3. Практична настава

За образовне профил израђивач каблова и прикључака:

- инжењер машинства, смер производни;

- инжењер машинства, смер процесног машинства;

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер производног менаџмента;

- виши стручни радник, смер металски;

- виши стручни радник, смер металуршки;

- виши стручни радник, смер електроенергетски;

- пети степен стручне спреме - електроенергетичар и израђивач каблова и прикључака.

21.4. Практична настава

За образовне профиле: електротехничар радио и видео технике и електротехничар електронике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

- дипломирани инжењер производног менаџмента;

- инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

Page 99: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација.

21.5. Практична настава

За образовне профиле: помоћник монтера телекомуникационих мрежа, монтер телекомуникационих мрежа, електротехничар телекомуникација:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

- електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже;

- електротехничар специјалиста за комутационе уређаје;

- дипломирани инжењер производног менаџмента.

21.6. Практична настава

За образовне профиле: електротехничар аутоматике, електротехничар рачунара, електротехничар СС постројења:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике;

- дипломирани електротехнички инжењер, смер електронски;

- дипломирани инжењер производног менаџмента;

- инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског;

- виши стручни радник електротехничке струке, сви смерови осим енергетског.

21.7. Практична настава

За образовни профил авиоелектротехничар:

Page 100: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- инжењер електротехнике;

- инжењер електронике;

- виши стручни радник електротехничке струке;

- електротехничар - специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова.

Лице из подтач. 21.2. до 21.7. треба да је стекло и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

22. Помоћни наставник:

За све образовне профиле, смер енергетски:

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- специјалистички образовни профили (пети степен стручне спреме) електроенергетичар;

- образовни профили четворогодишњег образовања (четврти степен стручне спреме), смер енергетски.

23. Помоћни наставник:

За све образовне профиле, смер електронике:

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- инжењер електротехнике, смерови: електроника, телекомуникације, аутоматика, рачунарски;

- лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у подручју рада електротехника, област електроника;

- лице са стеченим одговарајућим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, у подручју рада електротехника, област електроника.Члан 9.

Page 101: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада стручних предмета за Хемију и неметале могу да изводе:

I ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

1. Физичка хемија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови, осим текстилног;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

2. Организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер организације рада.

3. Физика са основама електротехнике:

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

Page 102: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

4. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер технологије сви одсеци или смерови осим текстилног;

5. Организација рада:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер организације рада.

II. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ - ХЕМИЧАРИ

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

Page 103: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије.

3. Органска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

4. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

5. Машине и апарати са аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

5а Примена рачунара у технолошким процесима:

Page 104: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије - хемијско инжењерство;

- професор информатике.

6. Технологија са практичном наставом:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

За образовни профил наносилац заштитних превлака:

- дипломирани инжењер металургије.

7. Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

- професор политехничког васпитања и образовања;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије.

8. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер рударства;

Page 105: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије.

9. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије - сви одсеци и смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

10. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

11. Неорганска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

12. Органска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани хемичар;

Page 106: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије.

13. Аутоматска контрола процеса:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер фармацеутске технологије

14. Инструментална анализа:

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

15. Хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије.

16. Испитивање у технолошкој производњи:

Page 107: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

17. Електроаналитичке методе:

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

18. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

19. Корозија и заштита материјала:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер металургије;

Page 108: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани хемичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије.

20. Заштитни премази:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

21. Технологија рада за образовни профил металофарбар:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

22. Практична настава за образовни профил металофарбар:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

- инжењер технологије за хемијску технологију.

23. Заштитне превлаке

Технологија с практичном наставом

За образовни профил лакирер:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови

осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер металургије.

24. Технологија боја и лакова:

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног.

25. Организација пословања:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије;

Page 109: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије;

- дипломирани инжењер хемије.

26. Аутоматска обрада података:

- дипломирани инжењер за информационе системе;

- професор информатике, односно дипломирани информатичар;

- професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

- лице које је у току студија савладало план и програм рачунарства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

27. Извори загађења животне средине:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

- дипломирани биолог - еколог;

- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

- дипломирани еколог за заштиту животне средине;

- професор екологије - заштита животне средине;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

Page 110: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне

- средине;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани метеоролог.

28. Испитивање тла, воде и ваздуха:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије, сви смерови и одсеци осим текстилног;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

- дипломирани биолог - еколог;

- дипломирани биолог, смер заштита животне средине;

- дипломирани биолог за екологију и заштиту животне средине;

- дипломирани еколог за заштиту животне средине;

- професор екологије - заштита животне средине;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

Page 111: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани метеоролог.

29. Микробиологија:

- професор биологије;

- дипломирани биолог;

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани биолог молекуларне биологије;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије - биотехнолошки смер;

- дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско инжењерство.

30. Инструменталне методе анализе:

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије; сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

Page 112: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

31. Загађивање и заштита тла:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер водопривредне мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорацију земљишта;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер рударства.

32. Загађивање и заштита воде:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер геологије, смер хидрогеологија;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

Page 113: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику.

32а Загађивање и заштита ваздуха:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије - сви смерови осим текстилног;физико - хемичар

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани метеоролог.

32б Прерада и одлагање отпадних вода:

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије.

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине;

Page 114: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије - сви смерови осим текстилног;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар, смер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику.

33. Прерада и одлагање чврстог отпада:

- дипломирани инжењер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер технологије за инжењерство заштите животне средине, сви одсеци и смерови осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани физико-хемичар - смер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер геологије, смер истраживање минералних сировина;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер металургије.

34. Сировине за фармацеутске производе:

- дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

Page 115: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим неорганског, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство.

35. Технологија фармацеутских производа:

- дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим неорганско-технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије за фармацеутско инжењерство.

36. Биохемија:

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани биолог и физиолог;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар опште хемије;

Page 116: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство.

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, биохемијског инжењерства и биотехнологије;

- дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

- дипломирани инжењер технологије, биотехнолошки смер.

37. Аутоматска регулација процеса:

- дипломирани инжењер технологије за хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови, осим текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство.

38. Контрола квалитета сировина и производа:

- дипломирани инжењер технологије са хемијско-прерађивачко и фармацеутско инжењерство;

- дипломирани инжењер фармацеутске технологије;

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани инжењер технологије, одсек органска хемијска технологија и полимерно инжењерство;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим неорганско технолошког одсека, текстилног одсека и одсека за графичко инжењерство;

- дипломирани хемичар;

Page 117: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

39. Помоћни наставник:

За образовни профил техничар за заштиту животне средине:

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- хемијски аналитичар;

- хемијски лаборант;

- геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију.III. ГУМАРИ И ПЛАСТИЧАРИ

1. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

2. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

Page 118: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

3. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- професор политехничког васпитања и образовања.

4. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

5. Технологија гуме:

Page 119: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства.

6. Технологија производа од пластичних маса:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства.

7. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

8. Технологија с практичном обуком:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства.

9. Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

- професор политехничког васпитања и образовања.

10. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

Page 120: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

11. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

12. Органска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

13. - брисана -

14. Хемија макромолекула:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

Page 121: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

15. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

16. Технологија полимера:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства.

17. Органска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства.

18. Контрола сировина, процеса и производа:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

19. Технологија пластичних маса;

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

20. Машине и уређаји:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

21. Технологија рада за образовни профил прерађивач пластичних маса:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

22. Практична настава за образовни профил прерађивач пластичних маса:

Page 122: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за полимере.IV. КЕРАМИЧАРИ И ПРОИЗВОЂАЧИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- професор политехничког васпитања и образовања.

3. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

Page 123: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

4. Технологија керамике:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

5. Технологија грађевинских материјала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

6. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

7. Технологија рада:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

8. Практична настава:

8.1. Образовни профил - керамичар:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

8.2. Образовни профил - израђивач грађевинских материјала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

9. Техничко цртање:

Page 124: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер саобраћаја за друмски и градски саобраћај;

- професор политехничког васпитања и образовања.

10. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

11. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

12. Органска хемија:

Page 125: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

13. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

14. - брисана -

15. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

16. Технологија неметала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

17. Неорганска хемијска технологија:

Page 126: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

18. Аутоматска контрола процеса:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

19. Машине и уређаји:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног;

20. Технологија рада за образовни профил израђивач опеке, црепа и цеви:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

21. Практична настава за образовни профил израђивач опеке, црепа и цеви:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.V. СТАКЛАРИ

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство;

- дипломирани инжењер неорганске хемијске технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

Page 127: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства;

- професор политехничког васпитања и образовања.

3. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

4. Технологија стакла:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

5. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

6. Технологија рада:

6.1. Образовни профили -стаклар и стаклар машиниста:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

6.2. Образовни профил - стаклодувач:

Page 128: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

6.3. Образовни профил - стаклогравер:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

7. Практична настава:

7.1. Образовни профили - стаклар и стаклар-машиниста:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

7.2. Образовни профил - стаклодувач:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

Лица из тачке 7.2. треба да су претходно стекла најмање трогодишње образовање - занимање стаклодувач.

7.3. Образовни профил - стаклогравер:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

Лица из тачке 7.2. треба да су претходно стекла најмање трогодишње образовање - занимање стаклодувач.

7.3. Образовни профил - стаклогравер:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

Лица из тачке 7.3. треба да су претходно стекла најмање трогодишње образовање - занимање стаклогравер.

8. Машине и уређаји:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или смерови осим текстилног.

9.1. Послове сарадника у настави за групу хемичари могу да обављају:

Page 129: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- хемијски аналитичар;

- хемијски лаборант.

9.2. Послове сарадника у настави за групу гумари и пластичари могу да обављају:

- гумарски техничар;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач синтетских полимера и гуме;

- хемијски лаборант.

9.3. Послове сарадника у настави за групу керамичари и произвођачи грађевинских материјала могу да обављају:

- контролор сировина процеса и производа;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач неорганских производа;

- хемијски лаборант.

9.4. Послове сарадника у настави за групу стаклари могу да обављају:

- реглер стакларских машина;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач неорганских производа,

- хемијски лаборант.VI. ГРАФИЧАРСТВО

Page 130: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

1. Хемија:

- "професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије, смер аналитички;

- дипломирани инжењер хемије, смер биоргански;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

2. Графичко обликовање и писмо:

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре: примењена графика, дизајн графике или графика;

- дипломирани графички дизајнер;

- дипломирани графичар;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, одсек графички.

3. Основи графичке технике

Технологија графичког материјала:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн.

4. Основи електротехнике и електронике:

Page 131: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор физике;

- дипломирани физичар.

5. Економика и организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије.

6. Технологија образовног профила

За образовне профиле бирографичар и ситоштампар:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- дипломирани дизајнер графике - графика књиге.

7. Технологија образовног профила - технологија типографије:

- дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре за примењену графику, дизајн графике, примењена графика или графика;

- дипломирани графички дизајнер.

8. Технологија образовног профила - технологија репродукције

Технологија образовног профила за образовни профил графички монтажер - хемиграф

Технологија образовног профила - технологија штампе

Технологија образовног профила - технологија графичке дораде:

Page 132: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн.

9. Технологија образовног профила - технологија припреме графичке производње:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- дипломирани инжењер организације рада.

10. Технологија образовног профила за образовни профил фотограф:

- дипломирани фотограф;

- дипломирани дизајнер графике - фотограф;

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

- дипломирани сниматељ камере;

- дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн.

11. Практична настава

За образовне профиле: ситоштампар, бирографичар, техничар репродукције, графички монтажер - хемиграф, техничар штампе, техничар графичке дораде и техничар припреме графичке производње:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу.

За образовни профил типограф:

- дипломирани инжењер технологије, одсек или смер графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

Page 133: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер организације рада, смер организационо - кибернетски;

- дипломирани инжењер информационог система и технологије;

- дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани графички дизајнер;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсеци или катедре примењена графика, дизајн графике, примењена графика или графика;

- графички инжењер, инжењер графичке технологије или инжењер информатике са претходно завршеном средњом графичком школом оног занимања или образовног профила за који наставник изводи наставу.

За образовни профил фотограф:

- дипломирани фотограф;

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

- дипломирани дизајнер графике - фотограф;

- дипломирани сниматељ камере;

- дипломирани сниматељ драмских уметности;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн;

- графички инжењер или инжењер графичке технологије са претходно завршеном средњом графичком школом за занимање или образовни профил фотограф.

12. Помоћни наставник:

- лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области графичарства.

Члан 10.

У подручју рада Текстилство и кожарство наставу и друге облике образовно-васпитног рада из заједничких стручних предмета може да изводи:

1. Физика:

- професор физике;

Page 134: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер индустријске физике.

2. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

3. Рачунарство и информатика:

Иста врста образовања прописана у члану 2. тачка 22.I. ТЕКСТИЛСТВО

1. Основе техничког цртања:

Техничко цртање:

- дипломирани инжењер технологије.

2. Механика са основама машинства:

- професор машинства;

- професор механике;

Page 135: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани механичар.

3. Основи аутоматике:

- професор електротехнике;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије.

4. Организација производње:

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани економист.

5. Цртање и сликање

Дизајн текстила:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил, дизајн текстила.

6. - брисана -

7. Текстилна влакна

Испитивање текстила

Основи технологије текстила (теоријска настава и вежбе)

Технологија текстила

Технологија предења

Технологија ткања

Page 136: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Технологија плетења

Технологија оплемењивања

Текстилни материјали

Технологија одеће

Технологија израде одеће

Технологија конфекције

Конструкција одеће

Конструкција и моделовање одеће

Моделовање одеће

Примена рачунара:

- дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

- дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

- дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

- дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

- дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка;

- дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

- дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке.

8. Савремено одевање:

- дипломирани инжењер за текстилно инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије текстилног инжењерства;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

Page 137: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни;

- дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

- дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

- дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка;

- дипломирани костимограф;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено сликарство, сликарство, костим, костимографија, текстил или дизајн текстила.

9. - брисана -

10. Пракса предења:

- лице из тачке 7. овог члана;

- текстилни инжењер за механичке технологије;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила;

- текстилни инжењер, смер предионичарско-ткачки;

- текстилни инжењер, смер механичко-текстилни;

- специјалиста предења.

11. Пракса ткања:

- лице из тачке 7. овог члана;

- текстилни инжењер за механичке технологије;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила;

- текстилни инжењер, смер предионичарско-ткачки;

- текстилни инжењер, смер механичко-текстилни;

- специјалиста ткања.

Page 138: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

12. Пракса плетења:

- лице из тачке 7. овог члана;

- текстилни инжењер за механичке технологије;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила;

- текстилни инжењер, смер механичко-текстилни;

- специјалиста плетења.

13. Пракса оплемењивања:

- лице из тачке 7. овог члана;

- текстилни инжењер за технологију оплемењивања текстила;

- текстилни инжењер, смерови оплемењивање или хемијско-текстилни;

- инжењер технологије за хемијску обраду текстила;

- специјалиста оплемењивања.

14. Пракса конфекције

Пракса из Конструкције одеће

Практична настава за образовне профиле конфекционар - кројач и техничар - моделар одеће:

- дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

- дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или текстилни;

- дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће;

- дипломирани инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;

- текстилни инжењер за одевну технологију;

- инжењер технологије за текстилну конфекцију;

Page 139: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни;

- текстилни инжењер моделар конструктор;

- моделар одеће - специјалиста;

- специјалиста у производњи одеће.

- Лица из ал. 1. до 8. треба да су стекла и образовање за конфекционара, конфекционара - кројача, кројача женског одела, конфекцијског техничара или техничара конфекционара.

15. - брисана -

16. Помоћни наставник:

- лице са стеченим одговарајућим образовањем IV степена стручне спреме текстилне струке са претходно стеченим III степеном стручне спреме одговарајућег занимања текстилне струке;

- лице са стеченим IV степеном стручне спреме, односно средњим образовањем у четворогодишњем трајању у подручју рада Тексилство и кожарство-област текстилство, за образовне профиле: техничар предења, техничар ткања, техничар плетења, техничар оплемењивања и техничар конфекције;

- лице које има стечено одговарајуће специјалистичко образовање у подручју рада Тексилство и кожарство - област текстилство.II. КОЖАРСТВО

1. Основе техничког цртања:

- дипломирани инжењер технологије.

2. Механика са основама машинства:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- професор механике.

3. Основи аутоматике:

- дипломирани инжењер машинства;

Page 140: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер технологије.

4. Економика и организација производње:

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани економист.

5. Организација производње:

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани економист.

6. Машине и уређаји у кожарству:

- дипломирани инжењер технологије.

7. Технологија материјала:

- дипломирани инжењер технологије.

8. Кожарски материјали:

- дипломирани инжењер технологије.

9. Испитивање материјала:

- дипломирани инжењер технологије,

- дипломирани хемичар;

- професор хемије.

10. Естетско обликовање:

Page 141: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- инжењер технологије за дизајн производа од коже;

- инжењер технологије за прераду коже.

11. Цртање и сликање:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено сликарство или сликарство.

12. Теорија дизајна

Дизајн коже:

- лице са завршеним факултетом примењене уметности, одсек или катедра примењено сликарство, текстил или дизајн текстила.

13. - брисана -

14. Примена рачунара:

- дипломирани инжењер са савладаним планом и програмом из информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

15. Технологија коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије, органско технолошки одсек или смер или одсек за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство.

16. Технологија кожне галантерије:

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије.

17. Конфекционирање коже и крзна:

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

18. Технологија конфекције коже и крзна:

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

19. Технологија обуће:

- инжењер технологије, смер производња обуће.

Page 142: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

20. Технологија израде кожарских производа:

- инжењер технологије, смер производња кожне конфекције, галантерије и обуће.

21. Моделарство:

- инжењер технологије, смер производња обуће;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

22. Креирање и моделовање коже:

- инжењер технологије, смер производња кожне конфекције, галантерије и обуће.

23. Моделовање кожарских производа:

- инжењер технологије, смер производња кожне конфекције, галантерије и обуће.

24. Практична настава

24.1. Технологија коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије,

- инжењер технологије, смер прерада коже и крзна;

- специјалиста коже и крзна.

24.2. Технологија кожне галантерије:

- инжењер технологије за производњу кожне галантерије са претходним стеченим трогодишњим образовањем за израђивача кожне галантерије;

- галантериста - специјалиста;

- моделар галантерије - специјалиста.

24.3. Конфекционирање коже и крзна:

- инжењер технологије за производњу кожне конфекције са претходно стеченим средњим образовањем у трогодишњем трајању за образовни профил конфекционар коже и крзна;

- конфекционар коже и крзна - специјалиста;

Page 143: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- моделар кожне и крзнене одеће - специјалиста.

24.4. Технологија израде обуће

Технологија обуће:

- инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер-производња обуће;

- инжењер технологије, смер - производња обуће;

- инжењер за производњу обуће;

- специјалиста обуће;

- специјалиста-моделар обуће.

Лица из става 1. ал. 1. до 3. треба да су претходно стекла најмање трогодишње образовање за израђивача обуће.

25. Помоћни наставник:

- кожарски техничар;

- техничар-моделар коже;

- лице са стеченим одговарајућим специјалистичким образовањем у области кожарства.Члан 11.

I.

У подручју рада Геодезија и грађевинарство наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле у трајању од три и четири године може да изводи:

1. ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Нацртна геометрија

Техничко цртање

Техничко цртање са читањем планова

Основе грађевинарства

Статика

Page 144: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Организација грађења

Практична настава (у четвртом разреду)

Бетон

Механика тла и фундирање

Металне и дрвене конструкције

Читање пројеката (за образовни профил извођач основних грађевинских радова)

Макетарство

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

2. Префабриковано грађење

- дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани инжењер архитектуре;

Page 145: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер грађевинарства, смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње, смер индустријска градња или смер конструкције.

3. Грађевинске конструкције

а) Теорија и вежбе (за све образовне профиле осим за образовни профил грађевински техничар за високоградњу у трећем разреду)

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

б) Теорија и вежбе (за образовни профил грађевински техничар за високоградњу у трећем разреду)

- дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или смер конструктивни;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства. смер конструкторски, смер општеграђевински, смер високоградње или смер конструкције.

в) Настава у блоку

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

Page 146: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- инжењер грађевинарства;

- виши стручни радник грађевинске струке;

- наставник практичне наставе грађевинске струке.

Лица са стручним називом наведена под в) у ал. 9, 10. и 11. треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

4. Историја архитектуре

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани историчар уметности.

5. Разрада пројекта

Читање пројеката (за образовни профил - извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова)

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства, смер високоградње.

6. Кућне инсталације

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер урбанистичко-комунални;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

Page 147: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства, смер/усмерење хидротехника, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер високоградње.

7. Основе нискоградње

Путеви

Основи хидротехнике

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

8. Геодезија

- дипломирани геодетски инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

Page 148: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

9. Регулација река

Коришћење водних снага

Снабдевање водом и каналисање насеља

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника.

10. Грађевинска хидраулика

Унутрашњи пловни путеви и пристаништа

Пракса на хидротехничким објектима

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење хидротехника.

11. Хидротехничке мелиорације

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер или смер/усмерење хидротехника;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта.

12. Хидрологија са хидрометријом

Page 149: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидротехнике или смер хидротехнички;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства, хидротехничко-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење хидротехника;

- дипломирани инжењер пољопривреде, смер мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта.

13. Грађевински материјали

Испитивање грађевинских материјала

Испитивање бетона

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

14. Асфалтне мешавине

- дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

Page 150: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер или смер/усмерење путне саобраћајнице;

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

15. Геомеханичка испитивања

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику и примењену геофизику;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

16. Мостови

- дипломирани грађевински инжењер, одсек конструктивни или одсек за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице.

17. Железнице

- дипломирани грађевински инжењер, одсек за путеве и железнице или смер саобраћајнице;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани инжењер грађевинарства, саобраћајно-конструкторски смер, општеграђевински смер или смер/усмерење путне саобраћајнице.

Page 151: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

18. Ликовна култура и цртање:

Иста врста образовања прописана у члану 2. тачка 24.

19. Практична настава (у другом разреду)

- инжењер грађевинарства;

- виши стручни радник грађевинске струке;

- наставник практичне наставе грађевинске струке;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

20. Технологија рада са практичном наставом

а) Теорија (за све образовне профиле осим за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом)

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

Page 152: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

б) Теорија (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом)

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

в) Практична настава (за све образовне профиле осим за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом)

- инжењер грађевинарства;

- виши стручни радник грађевинске струке;

- наставник практичне наставе грађевинске струке;

- пети степен стручне спреме;

- специјалистичко образовање;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

Page 153: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Лица са стручним називом наведеним под в) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

г) Практична настава (за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом)

- инжењер машинства;

- виши стручни радник за грађевинску механизацију;

- пети степен стручне спреме - руковалац грађевинским машинама;

- специјалистичко образовање;

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства.

Лица са стручним називом наведеним под г) треба да су стекла и најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег образовног профила ван образовне установе.

21. Перспектива

- дипломирани инжењер архитектуре.

22. Помоћни наставник:

а) за технологију основних грађевинских радова

- извођач основних грађевинских радова;

- лица која су стекла најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.

б) за технологију завршних и инсталатерских радова

- извођач завршних и инсталатерских радова;

- лица која су стекла најмање трогодишње или четворогодишње образовање за одговарајући образовни профил.

Page 154: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. ГЕОДЕЗИЈА

1. Нацртна геометрија

Примена рачунара у геодезији (у другом разреду)

- дипломирани геодетски инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер за конструкције;

- дипломирани грађевински инжењер за хидротехнику;

- дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице;

- дипломирани грађевински инжењер за планирање и грађење насеља;

- дипломирани грађевински инжењер за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

2. Геодезија

Примењена геодезија

Геодетски планови

Катастар земљишта

Аграрне операције

Фотограметрија

Геодетска мерења и рачунања

Техничко цртање

Примена рачунара у геодезији (у трећем и четвртом разреду)

- дипломирани геодетски инжењер.

Page 155: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

II.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из заједничких и посебних предмета, за образовање за рад у трајању од две године, у подручју рада Геодезија и грађевинарство може да изводи за предмете:

1. Ликовно образовање:

Иста врста образовања прописана у члану 2. тачка 24.

2. Примењена математика:

- професор математике;

- дипломирани математичар;

3. Нацртна геoметрија и техничко цртање са читањем планова:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани грађевински инжењер;

4. Грађевински објекти и материјали:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани грађевински инжењер;

5. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани грађевински инжењер;

6. Организација грађевинских радова:

Образовни профил:

6.1. Пећар;

6.2. Молер;

6.3. Подополагач;

- дипломирани инжењер архитектуре;

Page 156: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Образовни профил:

6.4. Путар;

- дипломирани грађевински инжењер;

7. Пећи и камини:

Образовни профил: пећар;

- дипломирани инжењер архитектуре;

8. Молерско-фарбарски радови:

Образовни профил: молер;

- дипломирани инжењер архитектуре;

9. Подови:

Образовни профил: подополагач;

- дипломирани инжењер архитектуре;

10. Путеви:

Образовни профил: путар;

- дипломирани грађевински инжењер, одсек путеви и железнице или одсек саобраћајно-конструктивни;

11. Практична настава:

- наставник практичне наставе грађевинске струке;

- виши стручни радник грађевинске струке;

- специјализација, односно V степен стручне спреме одговарајућег занимања.

Лица наведена у тачки 11. алинеје 1. и 2. треба да су претходно стекла најмање трогодишње образовање одговарајућег занимањаЧлан 12.

У подручју рада Саобраћај наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

Page 157: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

I. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

1. Основе саобраћаја и транспорта

Саобраћајни системи

Терет у транспорту

Механизација претовара:

- дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани саобраћајни инжењер.

2. Моторна возила

Мотори и моторна возила:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер машинства, смерови мотори и моторна возила или друмска и железничка возила.

3. Организација превоза

Безбедност саобраћаја

Регулисање саобраћаја

Гараже, сервиси и паркиралишта

Превоз путника и робе:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

4. Унутрашњи транспорт

Интегрални транспорт

Терет са интегралним транспортом

Терет у саобраћају и механизација претовара

Организација превоза робе

Page 158: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Превоз робе

Превоз путника и робе

Средства унутрашњег транспорта

Одржавање средстава унутрашњег транспорта

Складишта

Управљање транспортним процесима:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт или логистика;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

5. Основи путева и улица

Саобраћајна инфраструктура:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

6. Машински елементи

Техничко цртање са машинским елементима

Основи машинства

Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- професор машинства.

7. Механика

Техничка механика:

Page 159: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор механике;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- професор машинства;

- дипломирани механичар.

8. Основи електротехнике

Електрични и електронски уређаји на возилу

Електрични и електронски уређаји:

- професор електронике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

9. Економика и организација саобраћаја

Пословање саобраћајних предузећа

Економика саобраћаја:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани економист.

10. Основи саобраћајне психологије:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски педагог - психолог.

11. Технологија материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

Page 160: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- професор хемије;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије;

- дипломирани инжењер хемије, смерови аналитички или биооргански;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

12. Транспортно право и шпедиција

Шпедиција:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани економист;

- дипломирани правник.

13. Практична настава:

13.1. За образовне профиле: Возач моторног возила, Руковалац средстава унутрашњег транспорта:

а) у разредно-часовном систему у I, II и III разреду:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

- наставник практичне наставе саобраћајне струке;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

Page 161: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Лице из става 1. ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.

б) У блок систему у II и III разреду:

- лице из става 1. ал. 1, 3. и 4. ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.

13.2. За образовне профиле: Техничар друмског саобраћаја и Техничар унутрашњег транспорта:

а) у разредно-часовном систему у I и II разреду:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер машинства, смер мотори и моторна возила;

- наставник практичне наставе саобраћајне струке;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

Лице из става 1. ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.

б) У блок систему у II разреду;

в) у разредно-часовном и блок систему у III и IV разреду за образовни профил: Техничар друмског саобраћаја;

г) у разредно-часовном и блок систему у III разреду за образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- наставник практичне наставе саобраћајне струке;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

Лице из става 2. ове подтачке мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.

Page 162: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

д) У разредно-часовном и блок систему у IV разреду за образовни профил: Техничар унутрашњег транспорта:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци технологија робних манипулација и специјалних видова транспорта, интегрални и индустријски транспорт или логистика;

- наставник практичне наставе саобраћајне струке;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт.

Лице из става 4. ове подтачке, осим лица из алинеје 2. мора да има и положен специјалистички испит за возача моторних возила - инструктора.

ђ) За део садржаја обуке вожње у блоку, за све образовне профиле:

- возач моторних возила - инструктор.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

1. Основи саобраћаја и транспорта

Познавање робе са транспортном механизацијом:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

2. Информациони системи железнице:

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер организације рада, смер за информационе системе.

Page 163: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

3. Основи саобраћајне психологије:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски педагог - психолог.

4. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- професор машинства;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани инжењер грађевинарства, смер путеви и железнице.

5. Механика

Техничка механика:

- професор механике;

- дипломирани механичар;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

6. Машински елементи

Основи машинства:

- дипломирани инжењер машинства, односно односно дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

7. Основи електротехнике:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

Page 164: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

8. Грађевински материјали:

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- дипломирани инжењер архитектуре.

9. Организација железничког саобраћаја

Железнички саобраћај

Технологија железничког саобраћаја

Експлоатација вучених возила:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт.

10. Возна средства и вуча возова

Употреба кола

Служба вуче

Употреба вучених возила:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани машински инжењер група за железничко машинство;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер.

11. Организација послова и заштита на раду:

- дипломирани инжењер грађевинарства.

12. Организација превоза ствари

Организација превоза путника

Превоз путника

Превоз ствари

Page 165: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Технологија робног превоза

Технологија превоза путника:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани економист;

- дипломирани правник.

13. Транспортно право, маркетинг и шпедиција:

- дипломирани правник;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани економист.

14. Средства осигурања и везе:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација.

15. Економика саобраћаја:

- дипломирани економист;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

16. Вучена возила

Кочнице и кочење

Техничко-колска служба:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство.

17. Вучна возила:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство (за садржаје програма Парна локомотива у I разреду и садржаје програма Дизел вучна возила у II и III разреду, за образовни профил: Техничар вуче);

Page 166: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер (за садржаје програма Електровучна возила у III разреду за образовни профил: Техничар вуче).

18. Изборна технологија рада:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство (за садржаје програма Парна вуча у IV и Дизел вуча у IV разреду за образовни профил: Техничар вуче);

- дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер (за садржаје програма Електровуча у IV разреду за образовни профил: Техничар вуче).

19. Електрична опрема на вученим возилима

Електрични уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер.

20. Железничка постројења:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани грађевински инжењер (за садржаје програма I разреда за образовне профиле: Возовођа, Кондуктер у железничком саобраћају и Саобраћајно-транспортни техничар и садржаје програма II разреда за образовне профиле: Машиновођа за маневре, Техничар вуче и Техничар техничко-колске делатности);

- дипломирани инжењер електротехнике енергетски смер (за садржаје програма II разреда за образовне профиле: Возовођа и Саобраћајно-транспортни техничар и за садржаје програма III разреда за образовне профиле: Машиновођа за маневре, Техничар вуче и Техничар техничко-колске делатности).

21. Моторна пружна возила

Дизел вуча возила:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство.

22. Железничка инфраструктура:

Page 167: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани инжењер грађевинарства, одсек за путеве и железнице, за програмску област грађевинарство;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетика за програмску област: стабилна постројења електричне мреже.

23. Информационе технологије:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и информатика;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер организације рада, смер за информационе системе.

24. Техничке комуникације:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани инжењер грађевинарства, смер за путеве и железнице;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- професор машинства.

25. Железничка возила:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани машински инжењер, група за железничко машинство;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт.

26. Основи економије саобраћаја и транспорта:

- дипломирани економист;

Page 168: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

27. Комуникације:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани менаџер;

- дипломирани правник.

28. Основи статистике:

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани економист.

29. Транспортно право и шпедиција:

- дипломирани економист, смерови за пословне финансије и рачуноводство или општа економија;

- дипломирани правник;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја.

30. Организација и менаџмент у железничком саобраћају:

- дипломирани економист, смер маркетинг;

- дипломирани инжењер организације рада, смер менаџмент;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани менаџер.

31. Транспортно рачуноводство:

- дипломирани економист;

- дипломирани економист, смерови за пословне финансије и рачуноводство или општа економија;

Page 169: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт.

32. Пословне комуникације:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани правник;

- дипломирани менаџер.

33. Маркетинг услуга у саобраћају и транспорту:

- дипломирани економист, смер маркетинг;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани правник;

- дипломирани менаџер.

34. Познавање робе:

- дипломирани саобраћаја инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани економист.

35. Немачки језик - стручни:

- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

36. Пословни страни језик (енглески, немачки, француски):

- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

37. Механизација за одржавање пруга:

Page 170: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер.

38. Технологија одржавања пруга:

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

39. Практична настава:

39.1. За образовне профиле: Саобраћајно-транспортни техничар, Возовођа и Кондуктер у железничком саобраћају:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- инжењер саобраћаја, железнички смер;

- саобраћајно-транспортни техничар - специјалиста.

39.2. За образовне профиле: Техничар техничко-колске делатности и Машиновођа за маневру:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- инжењер саобраћаја, железнички смер;

- техничар техничко-колске делатности - специјалиста.

39.3. За образовни профил: Техничар вуче:

- дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смер;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- инжењер машинства, група за железничко машинство;

- техничар вуче - специјалиста.

39.4. Практична настава у I разреду за све образовне профиле:

Page 171: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- професор машинства;

- дипломирани саобраћани инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- инжењер машинства;

- инжењер саобраћаја.

39.5. За образовни профил Транспортни комерцијалиста:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- дипломирани економист;

- инжењер саобраћаја, смер железнички.

39.6. За образовни профил Вођа пружних радова:

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци железнички саобраћај или железнички саобраћај и транспорт;

- грађевински инжењер;

- инжењер саобраћаја, железнички смер.

III. ВОДНИ САОБРАЋАЈ

1. Техничко цртање са нацртном геометријом

Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- професор машинства.

2. Основи електротехнике:

Page 172: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електронике;

- професор електротехнике.

3. Техничка механика

Механика:

- дипломирани механичар;

- професор механике;

- професор машинства;

- дипломирани машински инжењер, односно дипломирани инжењер машинства.

4. Бродска медицина са ХТЗ

Медицина за поморце:

- доктор медицине.

5. Експлоатација бродова и лука

Пловна превозна средства са механизацијом претовара

Основи теорије брода

Теорија брода

Уређаји и опрема на пловећим направама

Познавање бродских машина и уређаја

Бродске машине и уређаји

Стабилитет и крцање брода:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

Page 173: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер за бродоградњу.

6. Метеорологија са хидрологијом:

- дипломирани метеоролог;

- професор географије;

- дипломирани географ.

7. Пловидбени прописи са сигнализацијом и правилима избегавања судара

Основи навигације

Речна навигација

Поморска навигација

Маневрисање бродом и правила за избегавање судара на мору

Сигнализација и поморске комуникације

Сигурност пловидбе:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт.

8. Пловидбено право:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- дипломирани правник.

9. Електроника и телекомуникациони уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

10. Комерцијално пословање са бродском администрацијом

Бродска администрација:

Page 174: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- дипломирани економист.

11. Метеорологија:

- дипломирани метеоролог;

- дипломирани географ;

- професор географије.

12. Хидрологија са хидрометријом:

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидроградње.

13. Пловеће направе:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- дипломирани бродограђевински инжењер.

14. Саобраћајна хидротехника

Регулисање водотока:

- дипломирани грађевински инжењер, одсек хидроградње или смер хидротехнике;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт.

15. Бродска аутоматика са системом везе

Бродска електроника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникације.

16. Саобраћајна географија

Океанографија:

- професор географије;

Page 175: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани географ.

17. Поморско право:

- дипломирани правник.

18. Практична настава:

18.1. За образовне профиле: Бродовођа и Наутички техничар - речни смер:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај или водни саобраћај и транспорт.

Лице ове подтачке мора да има и положен испит за капетана унутрашње пловидбе.

18.2. За образовни профил Наутички техничар - поморски смер:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај или водни саобраћај и транспорт.

- Лице ове подтачке мора да има и положен испит за капетана дуге пловидбе или официра пловидбене страже.

18.3. За образовни профил Техничар пловеће направе:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај, водни саобраћај и транспорт;

- саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водни саобраћај или водни саобраћај и транспорт.

Лице ове подтачке мора да има и двогодишње искуство на пословима багеровања и насипања.

IV. ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

1. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер;

Page 176: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани математичар.

2. Механика:

- професор механике;

- дипломирани механичар;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер машинства, односно дипломирани машински инжењер.

3. Аутоматска обрада података:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани економист за пројектовање информационих система;

- дипломирани економист, смерови економске статистике и кибернетике или пословне информатике;

- професор информатике;

- професор математике, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетика.

4. Економски саобраћај:

- дипломирани економист.

5. Оперативна контрола ваздушног саобраћаја

Ваздухопловна пристаништа

Контрола летења

Ваздухопловна превозна средства и њихова експлоатација

Ваздухопловна навигација и метеорологија:

Page 177: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци ваздушни саобраћај или ваздушни саобраћај транспорт.

6. Превоз путника и робе:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја;

- дипломирани економист.

7. Ваздухопловни прописи:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци ваздушни саобраћај или ваздушни саобраћај транспорт;

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер машинства, смер за авиокосмотехнику.

8. Практична настава:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци ваздушни саобраћај или ваздушни саобраћај транспорт;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер машинства, смер за авиокосмотехнику.V. ПТТ САОБРАЋАЈ

1. Основи саобраћајне психологије:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

2. Пословна кореспонденција и комуникација (лабораторијске вежбе):

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

- дипломирани економист.

3. Пословна информатика:

Page 178: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

- дипломирани математичар;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарска техника и управљање системима;

- професор информатике.

4. Рачуноводство:

- дипломирани економист.

5. Телекомуникационе услуге

Поштанска техника и прерада пошиљака

Поштанске услуге

Поштанска мрежа:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај.

6. Статистика:

- дипломирани економист;

- дипломирани математичар;

- професор математике;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај.

7. Банкарско пословање

Економика и организација предузећа

Финансијско пословање:

- дипломирани економист;

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај (само за лабораторијске вежбе).

Page 179: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

8. Маркетинг:

- дипломирани економист.

9. Практична настава:

- дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсек ПТТ саобраћај;

- инжењер саобраћаја за експлоатацију ПТТ саобраћаја.Члан 13.

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ТРГОВИНА

1. Основи економије:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

2. Економика Југославије:

- дипломирани економист.

3. Основи економике трговине:

- дипломирани економист.

4. Економика и организација трговинских предузећа:

- дипломирани економист.

5. Маркетинг:

- дипломирани економист.

6. Право:

- дипломирани правник.

7. Познавање робе:

- дипломирани инжењер технологије;

Page 180: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

8. Пословна информатика:

- дипломирани економист, смер економске статистике и кибернетике или смер пословне информатике;

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски.

9. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог-педагог.

10. Комерцијално пословање:

- дипломирани економист.

11. Финансијско пословање:

- дипломирани економист.

12. Рачуноводство:

- дипломирани економист.

Page 181: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

13. Техника продаје:

- дипломирани економист.

13а Трговинско пословање:

- дипломирани економист.

14. Практична настава:

- дипломирани економист.

15. Основи складишне евиденције:

- дипломирани економист.

16. Складишно пословање:

- дипломирани економист.

17. Аранжирање у трговини

Цртање и обликовање:

Иста врста образовања прописана у члану 2. тачка 24.

18. - брисана -

19. Нацртна геометрија

Перспектива:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани архитекта;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- дипломирани архитекта унутрашња архитектура.

20. - брисана -

21. Пројектовање:

Page 182: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер архитектуре.

22. Фотографија са графичким техникама:

- дипломирани сликар - графичар;

- дипломирани фотограф;

- дипломирани дизајнер графике - фотограф;

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе.

23. Теорија облика и форме:

Иста врста образовања прописана чланом 2. тачка 24.

24. Познавање материјала и робе:

- дипломирани инжењер технологије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

25. Практичну наставу у часовном и блок систему за предмет аранжирање у трговини:

- дипломирани архитекта;

- аранжер.

26. Послове сарадника у настави за образовне профиле у трговини може да обавља лице које је стекло најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање трговинске струке.

27. Економика трговине:

Page 183: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани економист;II. УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

1. Основи туризма и угоститељства:

- дипломирани економист;

- дипломирани туризмолог;

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог).

2. Економика и организација предузећа:

- дипломирани економист.

3. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

4. Туристичка географија:

- професор географије;

- дипломирани географ;

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог);

- дипломирани географ - просторни планер.

5. Хигијена:

- доктор медицине.

6. Страни језик II:

а) енглески језик

- професор енглеског језика;

Page 184: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) француски језик

- професор француског језика;

в) немачки језик

- професор немачког језика.

7. Уметничко обликовање

Историја уметности:

Иста врста образовања прописана чланом 2. тачка 24.

8. - брисана -

9. Статистика:

- дипломирани економист;

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

10. Маркетинг у туризму:

- дипломирани економист;

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог);

- дипломирани туризмолог.

11. Финансијско пословање:

- дипломирани економист.

12. Спољнотрговинско и девизно пословање:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

Page 185: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

13. Право:

- дипломирани правник.

14. Познавање робе:

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко инжењерски одсек:

- дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију - анималних или биљних производа;

- дипломирани инжењер технологије - прехрамбени смер;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар опште хемије.

15. Наука о исхрани:

- доктор медицине;

- дипломирани инжењер технологије, биохемијско-технолошко инжењерски одсек;

- дипломирани инжењер пољопривреде, прехрамбени одсек;

- професор биологије.

16. Биротехника:

- лице које испуњава услове за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије по плану и програму за биротехничара.

Лица са наведеном врстом стручне спреме треба да су положила испит из дактилографије по плану и програму за четврти степен стручне спреме у биротехничкој струци.

17. Економика туризма:

- дипломирани економист;

Page 186: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани туризмолог;

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог).

18. Услуживање са практичном наставом:

а) Теоријска и практична настава:

- виши стручни радник технологије услуживања;

- виши угоститељ који је стекао и образовање за техничара услуживања;

- ресторатер;

- менаџер хотелијерства, смер ресторатерство;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства;

- виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек или смер услуживање;

- виши стручни радник у угоститељству, смер услуживање.

б) Практична настава:

- конобар - специјалиста;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

19. Куварство са практичном наставом:

а) Теоријска и практична настава:

- виши стручни радник технологије куварства;

- виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен угоститељско-туристичке струке за занимање техничар кулинар или кувар;

- гастролог;

- менаџер хотелијерстава, смер гастрологија;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства;

- виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство.

Page 187: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) Практична настава:

- кувар - специјалиста;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

20. Основи куварства:

- виши стручни радник технологије куварства;

- виши угоститељ, ако има претходно завршен IV степен угоститељско-туристичке струке за занимање техничар кулинар или кувар;

- гастролог.

21. Посластичарство са практичном наставом:

а) Теоријска и практична настава:

- виши стручни радник технологије посластичарства;

- виши угоститељ који је стекао и средње образовање за посластичара или посластичарског техничара;

- гастролог који је стекао и средње образовање за посластичара или посластичарског техничара;

- менаџер хотелијерства, смер посластичарство са пекарством.

б) Практична настава:

- посластичар - специјалиста.

22. Агенцијско и хотелијерско пословање:

- дипломирани економист;

- дипломирани туризмолог;

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог).

23. Пекарство:

- дипломирани инжењер технологије за прехрамбену технологију;

Page 188: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа, ако има претходно завршен III степен прехрамбене струке за занимање пекар;

- виши угоститељ, ако има претходно завршен III степен угоститељско-туристичке струке за занимање посластичар или IV степен за занимање посластичар техничар.

24. Хотелијерство:

- дипломирани економист;

- дипломирани туризмолог,

- дипломирани географ - туризмолог;

- дипломирани географ (туризмолог).

25. Услуживање за образовне профиле конобар и угоститељски техничар:

- виши стручни радник технологије услуживања;

- виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимања конобар или техничар услуживања;

- ресторатер;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

26. Практична настава за образовне профиле конобар и угоститељски техничар:

- виши стручни радник технологије услуживања;

- виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимања конобар или техничар услуживања;

- ресторатер;

- конобар-специјалиста;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

27. Куварство за образовне профиле кувар и кулинарски техничар;

- виши стручни радник технологије куварства;

- виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимања техничар кулинар или кувар;

Page 189: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- гастролог,

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

28. Практична настава за образовне профиле кувар и кулинарски техничар:

- виши стручни радник технологије куварства;

- виши угоститељ са претходно стеченим четворогодишњим образовањем за занимања техничар кулинар или кувар;

- гастролог;

- кувар-специјалиста;

- виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Члан 14.

У подручју рада Економија, право и администрација наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ЕКОНОМИЈА

1. Статистика:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

2. Право:

- дипломирани правник.

3. Економска географија:

- професор географије;

- дипломирани географ;

- дипломирани географ-просторни планер.

4. Рачуноводство:

- дипломирани економист.

Page 190: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

5. Пословна информатика:

- дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика, информатика и квантна економија;

- професор математике, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике;

- дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

- дипломирани инжењер организације рада, смерови кибернетски и за информационе системе;

- дипломирани инжењер електронике, смер - примењена електроника;

- професор информатике;

- дипломирани инжењер информатике;

- дипломирани инжењер информатике и статистике;

- дипломирани информатичар - пословна информатика.

6. Финансијско пословање:

- дипломирани економист.

7. Банкарско пословање:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

8. Познавање робе:

- дипломирани инжењер технологије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

Page 191: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

9. Савремена пословна кореспонденција:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

10. Маркетинг:

- дипломирани економист.

11. Спољно трговинско и девизно пословање:

- дипломирани економист.

12. Основи економије:

а) за образовне профиле економски техничар и финансијски техничар (у првом и другом разреду):

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

б) за образовне профиле економски техничар и финансијски техничар (у трећем и четвртом разреду):

- дипломирани економист.

13. Пословна економија:

- дипломирани економист.

14. Монетарна економија и банкарство:

- дипломирани економист;

Page 192: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

15. Уставно и привредно право:

- дипломирани правник.

16. Комерцијално познавање робе:

- дипломирани инжењер технологије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

17. Јавне финансије:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

18. Царински систем и царински поступак:

- дипломирани економист.

19. Спољнотрговинско и девизно пословање:

- дипломирани економист.

20. Међународна шпедиција:

- дипломирани економист.

II. ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

1. Државно уређење:

- дипломирани правник.

Page 193: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. Основи права:

- дипломирани правник.

3. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

4. Статистика:

- професор математике;

- дипломирани математичар;

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

5. Логика:

- професор филозофије.

6. Основи матичне евиденције:

- дипломирани правник.

7. Основи економије:

- дипломирани економист;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

8. Латински језик:

- професор класичне филологије;

- професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

9. Дактилографија:

Page 194: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности и које је положило испит из дактилографије по плану и програму за биротехничара.

10. Основи радног права:

- дипломирани правник.

11. Основи правних поступака:

- дипломирани правник.

12. Послови правног промета:

- дипломирани правник.

13. Основи реторике и беседништва:

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности;

- дипломирани правник.

14. Пословна и службена кореспонденција:

- дипломирани правник;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски;

- дипломирани економиста пословно-правног смера.

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

- професор југословенске и опште књижевности;

- професор енглеског, француског, руског и немачког језика и књижевности.

15. Административно пословање са биротехником:

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски.

16. Кореспонденција са секретарским пословањем:

Page 195: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности;

- лице које испуњава услов за наставника страног језика;

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски.

17. Основи управног поступка:

- дипломирани правник.

18. Стенографија:

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности;

- дебатни стенограф.

Лице из алинеје 1. ове тачке треба да је положило и испит из стенографије по плану и програму средњег образовања за стенодактилографа или биротехничара, односно испит по програму стенографије за дебатног стенографа.

19. Дактилографија и административно пословање:

- исти услови као под тачком 9. овог члана.

20. Социјална екологија:

- професор биологије;

- дипломирани инжењер заштите на раду;

- дипломирани инжењер пољопривреде;

- дипломирани правник;

- професор социологије.

21. Систем друштвене самозаштите:

- професор одбране и заштите;

- дипломирани правник;

- дипломирани дефектолог, смер за друштвену самозаштиту и безбедност;

Page 196: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер заштите на раду.

22. Борилачке вештине:

- професор физичког васпитања.

23. Заштита од пожара и заштита на раду:

- дипломирани инжењер заштите на раду.

24. Служба обезбеђења:

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер заштите на раду;

- дипломирани дефектолог, смер за друштвену самозаштиту и безбедност.

25. Основи кривичног права и криминалистике:

- дипломирани правник.

26. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

27. Познавање материјала:

Page 197: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

28. Органска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство.

29. Ватрогасне справе и опрема:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

Page 198: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара.

30. Физичка хемија:

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар.

31. Организација заштите од пожара:

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара.

32. Основи грађевинарства и снабдевања водом:

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита.

33. Тактика гашења пожара:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара.

Page 199: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

34. Противпожарна превентива:

- дипломирани инжењер заштите на раду;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер грађевинарства;

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара.

35. Утврђивање узрока пожара:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара.

36. Практична обука за ватрогасца:

- инжењер заштите од пожара;

- дипломирани инжењер заштите на раду, смер противпожарна заштита;

- дипломирани инжењер за заштиту од пожара;

- ватрогасац - специјалист.

Лице из ал. 1. до 3. треба да је стекло и средње образовање за ватрогасца.

37. Правопис:

- лице које испуњава услов за наставника српског језика и књижевности.

38. Систем обезбеђења:

- професор одбране и заштите;

- дипломирани дефектолог, смер за друштвену самозаштиту и безбедност;

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер заштите на раду.

39. Техничко цртање са машинским елементима:

Page 200: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

40. Административно пословање:

- дипломирани правник.

41. Архивско пословање:

- дипломирани правник.

42. Практична настава:

- дипломирани правник.

43. Биротехника:

- дипломирани правник;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски.

44. Секретарско пословање:

- дипломирани правник;

- дипломирани инжењер организације рада, смер кадровски.

45. Пословна информатика:

Иста врста образовања утврђена у поглављу I. тачка 5. овог члана.Члан 15.

У подручју рада Хидрометеорологија наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

1. Нацртна геометрија са техничким цртањем:

- дипломирани геодетски инжењер;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер архитектуре.

Page 201: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. - брисана -

3. Хидрометрија:

- дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника.

4. Геодезија:

- дипломирани инжењер геодезије.

5. Хидрогеологија:

- дипломирани геолошки инжењер, смер хидрогеологија.

6. Хидраулика:

- дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника.

7. Основе хидротехнике:

- дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника.

8. Основе статике и бетона:

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер архитектуре.

9. Хидрометријски објекти:

- дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника.

10. Основе геологије и хидрологије:

- дипломирани инжењер хидрологије;

- дипломирани инжењер хидрогеологије.

11. Квалитет вода:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

Page 202: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани инжењер технологије, смер заштите животне средине;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

12. Општа метеорологија:

- дипломирани метеоролог.

13. Метеоролошки инструменти и методе осматрања:

- дипломирани метеоролог.

14. Климатологија:

- дипломирани метеоролог.

15. Анализа и прогноза времена са динамичком метеорологијом:

- дипломирани метеоролог.

16. Метеоролошка статистика:

- дипломирани метеоролог;

- дипломирани математичар;

- професор математике.

17. Основе хидрологије:

- дипломирани грађевински инжењер, смер хидротехника.

18. Аутоматска обрада и пренос метеоролошких информација:

- дипломирани метеоролог.

Page 203: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

19. Агрометеорологија:

- дипломирани метеоролог.

20. Ваздухопловна метеорологија:

- дипломирани метеоролог.

21. Метеорологија загађености ваздуха:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани метеоролог;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

22. Аутоматска обрада података:

- дипломирани инжењер организације за информационе системе;

- дипломирани хидролог.Члан 16.

У подручју рада Култура, уметност и јавно информисање наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил културолошки техничар може да изводи:

1. Страни језик II:

а) енглески језик:

- професор енглеског језика и књижевности,

б) француски језик:

Page 204: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор француског језика и књижевности,

в) немачки језик:

- професор немачког језика и књижевности,

г) руски језик:

- професор руског језика и књижевности.

2. Грчки језик:

- професор класичне филологије.

3. Латински језик:

- професор класичне филологије;

- професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета латински језик у трајању од најмање четири семестра.

4. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог-педагог.

5. Логика:

- професор филозофије.

6. Филозофија:

- професор филозофије.

7. Социологија културе:

- професор социологије;

- професор филозофије.

8. Основе библиотечко-информационе делатности:

Page 205: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор језика и књижевности, смер библиотекарски.

9. Организација културних делатности:

- дипломирани организатор сценских и културно-уметничких делатности.

10. Увод у општу лингвистику:

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

- професор југословенске и опште књижевности.

11. Пословно дописивање:

а) енглески језик:

- професор енглеског језика и књижевности,

б) француски језик:

- професор француског језика и књижевности,

в) немачки језик:

- професор немачког језика и књижевности,

г) руски језик:

- професор руског језика и књижевности.

12. Техника превођења:

а) енглески језик:

- професор енглеског језика и књижевности,

б) француски језик:

- професор француског језика и књижевности,

в) немачки језик:

- професор немачког језика и књижевности,

Page 206: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

г) руски језик:

- професор руског језика и књижевности.

13. Дактилографија:

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

- професор југословенске и опште књижевности;

- професор енглеског језика и књижевности;

- професор француског језика и књижевности;

- професор немачког језика и књижевности;

- професор руског језика и књижевности.

Наведена лица у тачки 13. овог члана треба да имају положен испит из дактилографије по плану и програму за четврти степен стручне спреме.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички сарадник може да изводи:

1. Солфеђо:

- дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа.

2. Теорија музике:

- дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

Page 207: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа;

- професор музичке културе;

- дипломирани композитор;

- дипломирани диригент;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог.

3. Хармонија:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професора музичке културе;

- дипломирани диригент.

4. Контрапункт:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент, музички педагог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог;

Page 208: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професора музичке културе;

- дипломирани диригент.

5. Музички облици:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог диригент или музички педагог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор музичке културе;

- дипломирани диригент.

6. Музички инструменти:

- дипломирани музичар, усмерење композитор музиколог, етномузиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог;

- дипломирани диригент;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

Page 209: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор музичке културе.

7. Историја музике са упознавањем музичке литературе:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани диригент;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор музичке културе.

8. Национална историја музике:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент или музички педагог;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани диригент;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа;

- професор музичке културе.

Page 210: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

9. Етномузикологија:

- дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог;

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани музиколог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани музички педагог;

- професор музичке културе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички извођач може да изводи:

1. Флаута:

- дипломирани музичар, усмерење флаутиста;

- дипломирани музичар - флаутиста.

2. Обоа:

- дипломирани музичар, усмерење обоиста;

- дипломирани музичар - обоиста.

3. Кларинет:

- дипломирани музичар, усмерење кларинетиста;

- дипломирани музичар - кларинетиста.

4. Саксофон:

- дипломирани музичар - саксофониста.

5. Фагот:

- дипломирани музичар, усмерење фаготиста;

- дипломирани музичар - фаготиста.

Page 211: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

6. Хорна:

- дипломирани музичар, усмерење хорниста;

- дипломирани музичар - хорниста.

7. Труба:

- дипломирани музичар, усмерење трубач;

- дипломирани музичар - трубач.

8. Тромбон:

- дипломирани музичар, усмерење тромбониста;

- дипломирани музичар - тромбониста.

9. Туба:

- дипломирани музичар - тубиста.

10. Харфа:

- дипломирани музичар, усмерење харфиста;

- дипломирани музичар - харфиста.

11. Удараљке:

- дипломирани музичар, усмерење перкусиониста;

- дипломирани музичар - перкусиониста.

12. Виолина:

- дипломирани музичар, усмерење виолиниста;

- дипломирани музичар - виолиниста.

13. Виола:

- дипломирани музичар, усмерење виолиста;

- дипломирани музичар - виолиста.

Page 212: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

14. Виолончело:

- дипломирани музичар, усмерење виолончелиста;

- дипломирани музичар - виолончелиста.

15. Контрабас:

- дипломирани музичар, усмерење контрабасиста;

- дипломирани музичар - контрабасиста.

16. Гитара:

- дипломирани музичар, усмерење гитариста;

- дипломирани музичар - гитариста.

17. Хармоника:

- дипломирани музичар, усмерење акордеониста;

- дипломирани музичар - акордеониста.

18. Клавир:

- дипломирани музичар, усмерење пијаниста;

- дипломирани музичар - пијаниста.

19. Упоредни клавир:

- дипломирани музичар, усмерење пијаниста или музички педагог;

- дипломирани музичар - пијаниста;

- дипломирани музичар - оргуљаш;

- дипломирани музичар - чембалиста.

20. Соло певање:

- дипломирани музичар, усмерење соло певач;

- дипломирани музичар - соло певач;

Page 213: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музичар - концертни и оперски певач.

21. Камерна музика

Читање с листа:

- дипломирани музичар - флаутиста;

- дипломирани музичар - обоиста;

- дипломирани музичар - кларинетиста;

- дипломирани музичар - саксофониста;

- дипломирани музичар - фаготиста;

- дипломирани музичар - хорниста;

- дипломирани музичар - трубач;

- дипломирани музичар - тромбониста,

- дипломирани музичар - харфиста;

- дипломирани музичар - перкусиониста;

- дипломирани музичар - виолиниста;

- дипломирани музичар - виолиста;

- дипломирани музичар - виолочелиста;

- дипломирани музичар - контрабасиста;

- дипломирани музичар - гитариста;

- дипломирани музичар - акордеониста;

- дипломирани музичар - пијаниста;

- дипломирани музичар - оргуљаш;

- дипломирани музичар - чембалиста;

- дипломирани музичар - соло певач;

Page 214: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музичар - концентри и оперски певач.

22. Корепетиција:

- дипломирани музичар, усмерење пијаниста;

- дипломирани музичар - пијаниста;

- дипломирани музичар - оргуљаш;

- дипломирани музичар - чембалиста.

23. Хор:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, музички педагог или диригент;

- дипломирани диригент;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор музичке културе.

24. Оркестар:

- дипломирани музичар, усмерење диригент;

- дипломирани музичар - диригент.

25. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

26. Дириговање:

- дипломирани музичар, усмерење диригент или музички педагог;

- дипломирани диригент;

- дипломирани музички педагог;

Page 215: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор музичке културе.

27. Свирање хорских партитура:

- дипломирани музичар, усмерење диригент или музички педагог;

- дипломирани диригент;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор музичке културе.

28. Аудиовизуелна техника:

- дипломирани инжењер електротехнике, одсек електронике и телекомуникација;

- дипломирани сниматељ звука, смер за снимање и обраду звука.

29. Увод у компоновање:

- дипломирани музичар, усмерење композитор, диригент или музички педагог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани диригент;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор музичке културе.

30. Дечји оркестар:

- дипломирани музичар, усмерење диригент или музички педагог;

- дипломирани композитор;

- дипломирани диригент;

Page 216: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор музичке културе.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички сарадник - етномузиколог може да изводи:

1. Главни предмет (традиционално свирање или певање)

Народна игра

Етномузикологија

Народни ансамбли:

- дипломирани етномузиколог.

2. Етнологија:

- дипломирани етнолог.

3. Хор:

- дипломирани диригент;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор музичке културе.

4. Аудиовизуелна техника:

- дипломирани инжењер електротехнике, одсек електротехнике и телекомуникација;

- дипломирани сниматељ звука, смер за снимање и обраду звука.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички извођач - рана музика може да изводи:

1. Главни предмет (инструментпевање)

Свирање у ансамблу:

Page 217: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- музички извођач ране музике.

2. Увод у рану музику:

- дипломирани музиколог.

3. Генералбас (само за чембало, оргуље, флауту):

- дипломирани музичар оргуљаш;

- дипломирани музичар - чембалиста;

- музички извођач ране музике.

4. Историја игре и костима:

- дипломирани историчар уметности.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички извођач - џез музике може да изводи:

1. Главни предмет (инструмент-певање)

Мали ансамбли

Биг бенд

Ударачки инструменти:

- дипломирани музичар - перкусиониста;.

- музички извођач џез музике.

2. Историја џез музике:

- дипломирани музиколог.

3. Развијање слуха:

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа.

Page 218: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

4. Аранжирање:

- дипломирани композитор;

- музички извођач џез музике.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил дизајнер звука може да изводи:

1. Технологија звучно-музичког процеса - AUDIO #1, #2 и #3

Технологија звучно-музичког процеса - MIDI #1, #2 и #3

Технологија звучно-музичког процеса #4 - Савремена MIDI композиција и продукција

Основе дизајнирања звука за медије #1 и #2

Савремена хармонија са импровизацијом и оркестрацијом #1 и #2

Основе пројектовања електроакустичке композиције:

- дипломирани композитор.

2. Аудио техника #1, #2 и #3:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација.

3. Основи акустике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смерови електронике и телекомуникација;

- професор физике;

- професор физике за средњу школу;

- дипломирани физичар;

- дипломирани физичар за општу физику;

Page 219: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физичар за примењену физику;

- дипломирани физичар за примењену физику и информатику;

- дипломирани физичар - информатичар;

- дипломирани физичар - истраживач;

- дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику;

- дипломирани астрофизичар;

- дипломирани астроном - астрофизички смер.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил музички извођач црквене музике може да изводи:

1. Црквено појање са типиком - главни предмет:

- дипломирани теолог;

- дипломирани музичар соло певач;

- дипломирани музичар усмерење музички педагог;

- дипломирани музички педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа.

2. Историја хришћанства, Стари завет, Нови завет, Литургика, Црквенословенски језик:

- дипломирани теолог.Члан 17.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада стручних предмета за образовни профил глумац сарадник може да изводи:

1. Глума:

- дипломирани глумац;

- дипломирани позоришни редитељ.

Page 220: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. Историја позоришта и драме:

- дипломирани позоришни редитељ;

- дипломирани драматург.

3. Психологија уметности:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог-педагог.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада стручних предмета за образовни профил глумац-луткар, може да изводи:

4. Дикција:

- дипломирани глумац.

5. Техника гласа:

- дипломирани глумац;

- дипломирани музичар, одсек соло-певања.

6. Сценски покрет:

- дипломирани глумац.

7. Игре:

- балетска школа, односно четврти степен стручне спреме;

- висока стручна спрема и претходно завршена балетска школа, односно четврти степен стручне спреме.

8. Историја луткарског позоришта:

- дипломирани позоришни редитељ;

- дипломирани драматург.

9. Луткарство:

Page 221: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани глумац;

- дипломирани позоришни редитељ.

10. Технологија израде лутке:

- дипломирани сликар;

- дипломирани вајар;

- дипломирани графичар;

- дипломирани вајар примењеног вајарства.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле: играч класичног балета, играч савремене игре, играч народне игре може да изводи:

1. Класичан балет

Репертоар класичног балета

Дуетна игра

Историјско балске игре:

- лице са стеченим стручним називом професор;

- дипломирани педагог;

- дипломирани глумац;

- дипломирани историчар уметности;

- дипломирани менаџер у уметности;

- балетски педагог;

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области методике играчких предмета;

- играч класичног балета - први солиста ансамбла балета.

Лице из става 1. ал. 1. до 6. треба да је стекло и образовање за играча класичног балета.

Page 222: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

2. Савремена игра

Репертоар савремене игре

Модерна подршка

Игре XX века (плесови):

- лице са стеченим стручним називом професор;

- дипломирани педагог;

- дипломирани глумац;

- дипломирани историчар уметности;

- дипломирани менаџер у уметности;

- балетски педагог;

- играч класичног балета са специјалистичким образовањем из области методике играчких предмета, односно играча савремене игре;

- играч класичног балета - први солиста ансамбла балета.

Лице из става 1. ал. 1. до 6. треба да је стекло и образовање за играча класичног балета, односно играча савремене игре.

3. Народна игра

Репертоар народне игре:

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани глумац;

- дипломирани етнолог;

- дипломирани педагог;

- дипломирани историчар уметности;

- дипломирани менаџер у уметности;

- лице са стеченим називом професор;

Page 223: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- фолклорни педагог;

- играч народне игре, првак фолклорног националног ансамбла.

Лице из става 1. ал. 1. до 7. треба да је стекло и образовање за играча народне игре.

4. Сценско-народне игре:

- лице са стеченим стручним називом професор;

- дипломирани педагог;

- дипломирани глумац;

- дипломирани историчар уметности;

- дипломирани менаџер у уметности;

- балетски педагог;

- играч класичног балета у области карактерне игре, односно сценско-народне игре.

Лице из става 1. ал. 1. до 6. треба да је стекло и образовање за играча класичног балета у области карактерне игре, односно сценско-народне игре.

5. Музичка литература:

- дипломирани музиколог;

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа.

6. Историја игре:

- дипломирани глумац;

- дипломирани редитељ;

- дипломирани историчар уметности.

Page 224: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

7. Клавир:

- дипломирани музичар - пијаниста;

- дипломирани музичар - оргуљаш;

- дипломирани музичар - чембалиста;

- дипломирани музичар - диригент;

- дипломирани музичар - педагог;

- дипломирани музички педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа.

8. Глума и вокал:

- дипломирани глумац;

- дипломирани позоришни редитељ.

9. Традиционално певање:

- дипломирани етномузиколог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор музичке културе.

10. Етнологија:

- дипломирани ентолог.

11. Етномузикологија:

- дипломирани етномузиколог.

12. Солфеђо:

Page 225: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор солфеђа;

- професор солфеђа и музичке културе;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог.

13. Теорија музике:

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - педагог;

- професор солфеђа и музичке културе;

- професор солфеђа;

- професор музичке културе.

14. Помоћни наставник:

Дуетне игре:

- играч класичног балета (мушкарац).

Модерне подршке:

- играч савремене игре.

Корепетиција:

- дипломирани музичар пијаниста;

- дипломирани музичар чембалиста;

- дипломирани музичар оргуљаш;

- дипломирани музичар педагог;

- дипломирани музички педагог;

- дипломирани композитор.Члан 18.

Page 226: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле: ликовни техничар, техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна текстила, техничар дизајна графике, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, могу да изводе:

1. Теорија форме:

Иста врста образовања прописана чланом 2. тачка 24.

2. Цртање и сликање:

- дипломирани сликар - професор ликовне културе;

- академски сликар - ликовни педагог;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра за примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;

- дипломирани сликар;

- дипломирани сликар зидног сликарства.

3. Моделовање:

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено вајарство или вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

- дипломирани вајар.

4. Техничко цртање:

- дипломирани архитекта;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани дизајнер унутрашње архитектура и намештаја.

Page 227: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

5. Историја уметности:

- професор историје уметности;

- дипломирани историчар уметности.

6. Писмо:

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани графички дизајнер;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењена графика, дизајн графике, примењена графика или графика.

7. Теорија дизајна:

- дипломирани дизајнер;

- дипломирани индустријски дизајнер;

- дипломирани дизајнер индустријских производа;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани архитекта унутрашња архитектура;

- дипломирани архитекта;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја.

8. Фотографија:

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

- дипломирани фотограф;

- дипломирани дизајнер графике - фотограф;

- дипломирани сниматељ камере;

- дипломирани сниматељ драмских уметности;

- дипломирани графичар;

Page 228: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани графички дизајнер;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани сликар - графичар.

9. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије, одсек текстилни или графички;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани архитекта;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја.

10. Нацртна геометрија

Пројектовање

Перспектива

Грађевинске конструкције:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани архитекта;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек индустријски дизајн.

11. Обликовање графике

Обликовање амбалаже:

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани графички дизајнер;

Page 229: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, графика, примењено сликарство или сликарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек;

- дипломирани графичар.

12. Обликовање текстила:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра текстил или дизајн текстила.

13. Обликовање одевања:

Историја костима:

- дипломирани костимограф;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра костим, костимографија текстил, дизајн текстила.

14. Обликовање ентеријера и индустријских производа:

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- дипломирани архитекта;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности; одсек за индустријски дизајн.

15. Израда модела:

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењено вајарство, вајарство, керамика, керамика и стакло;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

Page 230: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- специјалиста за финалну обраду дрвета или метала (В степен стручне спреме).

16. Технологија штампе:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичко инжењерство;

- дипломирани инжењер за графичко инжењерство и дизајн.

17. Графика књиге

Плакат:

- дипломирани графичар-професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графички дизајнер;

- дипломирани графичар;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, графика;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек.

18. Стилски ентеријер:

- професор историје уметности;

- дипломирани историчар уметности;

- дипломирани архитекта унутрашње архитектуре;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;

- дипломирани архитекта.

19. Текстилна технологија

Преплетаји тканина

Штампа текстила

Ткање:

- дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство;

Page 231: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра текстил или дизајн текстила.

21. Цртање:

- дипломирани сликар - професор ликовне културе;

- академски сликар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани сликар зидног сликарства;

- дипломирани графичар;

- дипломирани графички дизајнер;

- дипломирани сликар;

- дипломирани вајар;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство, зидно сликарство, вајарство, примењено вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

22. Сликање:

- дипломирани сликар - професор ликовне културе;

- академски сликар - ликовни педагог;

- дипломирани сликар;

- дипломирани сликар зидног сликарства;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски одсек;

Page 232: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице са завршеним факултетом примењених уметности одсек или катедра: примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство.

23. Графика:

- дипломирани графички дизајнер;

- дипломирани графичар;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, графика;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек.

24. Техника зидног сликарства:

- дипломирани сликар зидног сликарства;

- дипломирани сликар - зидно сликарство;

- дипломирани сликар примењене уметности.

25. Основи технологије и конзервација:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: конзервација, рестаурација слика, скулптура и уметничких дела на папиру, зидно сликарство, примењено сликарство, вајарство, примењено вајарство.

26. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовне профиле: конзерватор културних добара, ливац уметничких предмета, гравер уметничких предмета, јувелир уметничких предмета, кујунџија, пластичар уметничких предмета, стаклар уметничких предмета, дрворезбар, клесар, стилски кројач, фирмописац - калиграф и грнчар мења се и гласи:

Page 233: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

1. Вајање:

- дипломирани вајар;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено вајарство или вајарство.

2. Писмо и лепо писање са калиграфијом:

- дипломирани графички дизајнер;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, примењена графика, графика примењено сликарство, сликарство или зидно сликарство.

3. Материјали и технике:

3.1. Образовни профил конзерватор културних добара:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: конзервација, рестаурација слика, скулптура и уметничких дела на папиру, зидно сликарство, примењено сликарство; вајарство или примењено вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, одсек сликарски или вајарски.

3.2. Образовни профил ливац уметничких предмета;

Образовни профил гравер уметничких предмета;

Образовни профил јувелир уметничких предмета;

Образовни профил кујунџија;

Образовни профил дрворезбар;

Page 234: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Образовни профил клесар:

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра примењено вајарство или вајарство;

- професор машинства дипломирани инжењер машинства, дипломирани машински инжењер (само за образовне профиле: Јувелир уметничких предмета, Кујунџија и Гравер уметничких предмета);

- дипломирани инжењер металургије (само за образовне профиле: Ливац уметничких предмета, Јувелир уметничких предмета и Кујунџија);

- дипломирани инжењер технологије - неорганско технолошки одсек или смер (само за образовни профил Јувелир уметничких предмета);

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета (само за образовни профил Дрворезбар);

- дипломирани инжењер геологије (само за образовни профил Клесар);

- дипломирани грађевински инжењер, односно дипломирани инжењер грађевинарства (само за образовни профил: Клесар);

- дипломирани графички дизајнер, академски графичар - ликовни педагог, лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, графика, дизајн графике, дипломирани графичар - професор ликовне културе (само за образовни профил: Гравер уметничких предмета).

3.3. Образовни профил пластичар уметничких предмета:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

3.4. Образовни профил стилски кројач:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: текстил, дизајн текстила, костим или костимографија.

Page 235: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

3.5. Образовни профил фирмописац - калиграф:

- дипломирани графички дизајнер;

- академски графичар - ликовни педагог;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, графика, дизајн графике, дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани инжењер технологије, сви смерови и одсеци осим текстилног.

3.6. Образовни профили: стаклар уметничких предмета и грнчар:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- дипломирани керамичар;

- дипломирани сликар - керамичар.

4. Практични рад:

4.1. Образовни профил конзерватор културних добара:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: конзервација, примењено сликарство, конзервација и рестаурација, рестаурација слика, скулптуре и уметничких дела на папиру, примењено сликарство, сликарство, зидно сликарство, вајарство или примењено вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, сликарски или вајарски одсек.

4.2. Образовни профил ливац уметничких предмета;

Образовни профил гравер уметничких предмета;

Образовни профил јувелир уметничких предмета;

Образовни профил кујунџија;

Образовни профил пластичар уметничких предмета

Образовни профил дрворезбар;

Образовни профил клесар:

Page 236: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани вајар;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: вајарство или примењено вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек;

- дипломирани инжењер технологије, одсек или смер органско-технолошки или за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство (само за Образовни профил пластичар уметничких предмета);

- ливац сивог лива - специјалиста, ливац челичног лива - специјалиста, ливац обојених метала - специјалиста (само за Образовни профил ливац уметничких предмета);

- гравер - специјалиста (само за Образовни профил гравер уметничких предмета);

- златар - драгуљар (само за Образовни профил јувелир уметничких предмета);

- столар - специјалиста (само за Образовни профил дрворезбар;

- специјалиста (само за Образовни профил клесар).

4.4. Образовни профил стаклар уметничких предмета;

Образовни профил грнчар:

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: керамика и стакло, керамика, примењено вајарство или вајарство;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, вајарски одсек.

4.5. Образовни профил стилски кројач:

- дипломирани костимограф;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: текстил, дизајн текстила, костим или костимографија.

4.6. Образовни профил фирмописац - калиграф:

- дипломирани графички дизајнер;

Page 237: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани графичар;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности, одсек или катедра: примењена графика, дизајн графике, графика;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности, графички одсек.Члан 19.

Образовно-васпитни рад из стручних предмета у подручју рада Здравство и социјална заштита могу изводити:

1. Латински језик:

- професор класични филолог;

- професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из предмета латински језик у трајању од најмање четири семестра.

2. Анатомија и физиологија:

- доктор медицине.

За образовне профиле у стоматологији:

- доктор медицине;

- доктор стоматологије.

3. Микробиологија са епидемиологијом:

- доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

- доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

- доктор медицине.

4. Патологија:

- доктор медицине, специјалиста за патолошку анатомију;

- доктор медицине;

Page 238: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор стоматологије.

5. Фармакологија:

- дипломирани фармацеут;

- доктор медицине;

- доктор стоматологије.

6. Хигијена са здравственим васпитањем:

- доктор медицине, специјалиста за хигијену;

- доктор медицине;

- доктор стоматологије.

7. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани школски психолог-педагог;

- дипломирани психолог.

8. Дечја психологија:

- професор психологије;

- дипломирани школски психолог-педагог;

- дипломирани психолог.

8а. Психологија и дечја психологија:

- професор психологије;

- дипломирани школски психолог-педагог;

- дипломирани психолог.

9. Здравствена заштита са првом помоћи:

а) теорија:

Page 239: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину,

- доктор стоматологије, специјалиста за социјалну медицину;

- доктор медицине;

- професор народне одбране;

- дипломирани педагог за народну одбрану.

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра-техничар.

в) практична настава за пружање прве помоћи:

- лица из подтачака а) и б) која су завршила обуку и стекли звање инструктор прве помоћи.

10. Организација производње:

- дипломирани фармацеут.

11. Медицинска биохемија:

а) теорија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију,

- доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију,

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани биохемичар;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију;

- доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију;

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани фармацеут;

- виши лабораторијски техничар.

Page 240: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

12. Аналитичка хемија:

- дипломирани хемичар;

- дипломирани фармацеут;

- професор хемије;

- дипломирани инжењер хемије - аналитички смер;

- дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство.

13. Микробиологија:

а) Теорија:

- доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију;

- доктор стоматологије.

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши лабораторијски техничар.

14. Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за медицинску микробиологију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши лабораторијски техничар.

15. Епидемиологија:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста епидемиолог,

Page 241: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши санитарни техничар.

16. Екологија и заштита животне средине:

- доктор медицине, специјалиста хигијене;

- доктор медицине, специјалиста епидемиологије;

- професор биологије;

- дипломирани биолог.

17. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста епидемиолог,

б) вежбе:

- виши санитарни техничар.

18. Општа и школска хигијена:

а) теорија;

- доктор медицине, специјалиста за хигијену,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши санитарни техничар.

19. Комунална хигијена:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за хигијену;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши санитарни техничар.

20. Медицина рада:

Page 242: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

а) Теорија:

- доктор медицине, специјалиста за медицину рада,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши санитарни техничар.

21. Здравствена статистика:

- доктор медицине, специјалиста за социјалну медицину;

- доктор стоматологије, специјалиста за соц. медицину;

- дипломирани фармацеут, специјалиста за социјалну медицину;

- дипломирани математичар;

- професор математике.

22. Књижевност за децу:

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности;

- професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

- професор југословенске и опште књижевности.

23. Музичко васпитање деце раног узраста:

- дипломирани музичар, усмерење музички педагог;

- професор музичког васпитања.

24. Предшколска педагогија:

- дипломирани педагог;

- професор педагогије.

25. Здравствена нега:

- виша медицинска сестра - техничар.

26. Интерна медицина са негом:

Page 243: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за интерну медицину,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра-техничар.

27. Интерна медицина:

- доктор медицине, специјалиста за интерну медицину.

28. Инфектологија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста инфектолог,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра-техничар.

29. Хирургија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за општу хирургију или једне од хируршких грана,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра-техничар.

30. Дечја хирургија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста дечје хирургије,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар.

31. Естетска хирургија са негом:

а) теорија:

Page 244: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор медицине, специјалиста за пластичну и реконструктивну хирургију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар.

32. Педијатрија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за педијатрију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар.

За образовне профиле: медицинска сестра - техничар, гинеколошко-акушерска сестра и медицинска сестра - васпитач лице из подтачке б) са претходно стеченим образовањем за педијатријску сестру - техничара.

33. Гинекологија и акушерство са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар.

34. Акушерство са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар са претходно стеченим образовањем за гинеколошко-акушерску сестру.

35. Гинекологија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за гинекологију и акушерство,

Page 245: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра техничар са претходно стеченим образовањем за гинеколошко-акушерску сестру.

36. Неуропсихијатрија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за неуропсихијатрију;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виша медицинска сестра-техничар.

37. Дечија неуропсихијатрија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине специјалиста за неуропсихијатрију;

б) вежбе:

- виша медицинска сестра-техничар са претходно стеченим образовањем за педијатријску сестру - техничара.

38. Здравствена нега деце раног узраста:

- виша медицинска сестра-техничар.

39. Здравствена нега деце:

- виша медицинска сестра-техничар.

40. Здравствена нега у рехабилитацији:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши физиотерапеутски техничар.

41. Основи клиничке медицине:

Page 246: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију;

- доктор медицине.

42. Физикална терапија:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши физиотерапеутски техничар.

43. Кинезиологија:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши физиотерапеутски техничар.

44. Кинезитерапија:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши физиотерапеутски техничар.

45. Специјална рехабилитација:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе:

- виши физиотерапеутски техничар.

46. Основе масаже:

Page 247: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши физиотерапеутски техничар.

47. Физикална медицина:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију,

б) вежбе:

- виши физиотерапеутски техничар;

- виши естетичар - козметичар.

48. Козметологија:

а) теорија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

- дипломирани фармацеут.

49. Увод у козметологију:

- дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

- дипломирани фармацеут.

50. Дерматологија са негом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за дерматовенерологију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

Page 248: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- др медицине, специјалиста за дерматовенерологију;

- виша медицинска сестра-техничар са претходно стеченим образовањем за козметичког техничара;

- виши естетичар - козметичар.

51. Естетска нега:

а) теорија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог;

- виши естетичар - козметичар.

б) Вежбе и практична настава у блоку:

- виши естетичар - козметичар.

51а Естетика и декоративна козметика:

- дипломирани сликар;

- академски сликар;

- професор ликовних уметности;

- професор примењених уметности;

- дипломирани сликар - сценограф.

52. Стоматолошка протетика:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике,

б) вежбе:

- доктор стоматологије.

53. Превентивна стоматологија:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста за дечију и превентивну стоматологију,

Page 249: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) вежбе:

- доктор стоматологије.

54. Орална хирургија:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста оралне хирургије;

- доктор стоматологије, специјалиста за максилофацијалну хирургију,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виша медицинска сестра техничар са претходно стеченим образовањем за стоматолошку сестру - техничара.

55. Дечја стоматологија:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста за дечју превентивну стоматологију;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије.

56. Ортопедија вилица:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар са претходно стеченим образовањем за стоматолошку сестру - техничара.

57. Ортодонски апарати:

а) теорија:

Page 250: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор стоматологије, специјалиста за ортопедију вилица;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар;

- зубни техничар за ортодонцију.

58. Болести зуба:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије.

59. Парадонтологија и орална медицина:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста за болести уста и зуба;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије.

60. Технологија протетичких материјала:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике.

61. Морфологија зуба:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар;

Page 251: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- зубни техничар за фиксну протетику.

62. Тотална протеза:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар;

- зубни техничар за мобилну протетику.

63. Парцијална протеза:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар;

- зубни техничар за мобилну протетику.

64. Фиксна протетика:

а) теорија:

- доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- доктор стоматологије;

- виши зубни техничар;

- зубни техничар за фиксну протетику.

65. Санитарна техника:

Page 252: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

а) теорија:

- дипломирани грађевински инжењер, специјалиста за санитарну технику;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер архитектуре,

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши санитарни техничар.

66. Токсиколошка хемија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за токсиколошку хемију;

- дипломирани фармацеут.

67. Ботаника:

- професор биологије;

- дипломирани биолог.

68. Санитарна хемија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за санитарну хемију;

- дипломирани фармацеут.

69. Лабораторијске технике:

- виши лабораторијски техничар.

70. Хематологија са трансфузиологијом:

а) теорија:

- доктор медицине, специјалиста за интерну медицину;

- доктор медицине, специјалиста за трансфузиологију;

б) вежбе и практична настава у блоку:

- виши лабораторијски техничар.

Page 253: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

71. Фармацеутске операције:

- дипломирани фармацеут.

72. Фармацеутска технологија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеутологије;

- дипломирани фармацеут.

73. Фармакогнозија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу лековитог биља;

- дипломирани фармацеут.

74. Познавање лекова:

- дипломирани фармацеут;

- доктор медицине.

75. Основе фармацеутске хемије:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивања и контролу лекова;

- дипломирани фармацеут.

76. Фармацеутска хемија:

- дипломирани фармацеут, специјалиста за испитивање и контролу лекова;

- дипломирани фармацеут.

77. Прва помоћ:

- доктор медицине;

- доктор стоматологије;

- дипломирани фармацеут;

- професор народне одбране;

- дипломирани педагог за народну одбрану;

Page 254: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- виша медицинска сестра - техничар.

Лице из ал. 1. до 6. овог члана треба да је завршило обуку и стекло звање инструктор прве помоћи.

78. Васпитање и нега деце:

а) теорија:

- дипломирани педагог;

- професор педагогије;

б) вежбе:

- виша медицинска сестра-техничар.

Помоћни наставник може бити:

- медицинска сестра-техничар;

- стоматолошка сестра-техничар;

- лабораторијски техничар;

- санитарни техничар;

- зубни техничар;

- фармацеутски техничар;

- физиотерапеутски техничар;

- козметички техничар.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета за образовни профил болничар, може да изводи за:

1. Анатомија и физиологија:

- доктор медицине;

2. Хигијена:

- доктор медицине;

Page 255: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- виша медицинска сестра;

3. Ментална хигијена:

а) Теоријска настава

- доктор медицине;

- професор психологије;

- дипломирани школски психолог - педагог;

б) Практичне вежбе:

- виша медицинска сестра - техничар;

4. Основи епидемиологије:

- доктор медицине, специјалиста епидемиолог;

- доктор медицине;

5. Нега болесника:

- виша медицинска сестра - техничар;

6. Нега и васпитање деце:

а) Теоријска настава

- дипломирани педагог;

- професор педагогије;:

б) Практична настава:

- виша медицинска сестра - техничар;

7. Хитна медицинска помоћ:

а) Теоријска настава

- доктор медицине, специјалиста ургентне медицине;

- доктор медицине;

Page 256: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

б) Практична настава

- виша медицинска сестра - техничар;

8. Нега у педијатрији:

а) Виша медицинска сестра - техничар.Члан 20.

У подручју рада Личне услуге наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

1. Основе анатомије и физиологије:

- доктор медицине;

- доктор стоматологије.

2. Познавање препарата:

- дипломирани фармацеут;

- дипломирани инжењер фармацеутског инжењерства;

- дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства;

- дипломирани инжењер хемије, биооргански смер;

- дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани хемичар опште хемије;

- дипломирани инжењер хемије, аналитички смер;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим текстилног;

- дипломирани инжењер органске хемијске технологије и полимерног инжењерства;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој.

3. Хигијена:

Page 257: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- доктор медицине, специјалиста за хигијену;

- доктор медицине, специјалиста хигијене;

- доктор медицине;

- доктор стоматологије.

4. Прва помоћ:

- доктор медицине специјалиста ургентне медицине;

- доктор медицине;

- доктор стоматологије;

- дипломирани фармацеут;

- професор народне одбране.

5. Психологија:

- професор психологије;

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог.

6. Основе дерматологије

Дерматологија:

- доктор медицине, специјалиста дерматовенеролог;

- доктор медицине.

7. Књиговодство:

- дипломирани економист.

8. Естетика струке

Естетско обликовање фризура

Естетско педикирско и маникирско обликовање

Page 258: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Сценска ликовна уметност:

- професор ликовних уметности;

- дипломирани сликар - професор ликовне културе;

- академски сликар - ликовни педагог;

- дипломирани вајар - професор ликовне културе;

- академски вајар - ликовни педагог;

- дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе;

- академски графичар - ликовни педагог;

- дипломирани графичар - професор ликовне културе;

- дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе;

- дипломирани уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе;

- дипломирани графичар визуелних комуникација - професор ликовне културе;

- дипломирани сликар;

- дипломирани вајар;

- лице са завршеним факултетом примењених уметности;

- лице са завршеним факултетом ликовних уметности.

9. Практична настава са технологијом рада:

За образовни профил женски фризер:

- лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура;

- лице са вишом стручном спремом, са претходно завршеном специјализацијом - креатор женских фризура;

- креатор женских фризура.

За образовни профил мушки фризер:

Page 259: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор мушких фризура;

- лице са вишом стручном спремом, са претходно завршеном специјализацијом - креатор мушких фризура;

- креатор мушких фризура;

За образовни профил педикир и маникир:

- лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор маникир - педикир;

- лице са вишим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор маникир - педикир;

- креатор маникир и педикир.

10. Основе фризуре и власуљарства:

- лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор сценске маске, естетичар специјалиста за декоративну козметику - шминкер, односно средњим образовањем - женски фризер, мушки фризер, сценски маскер и власуљар.

12. Сценска шминка:

а) Теоријска настава:

- лице из тачке 8. овог члана.

б) Практична настава:

- лице са високим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор сценске маске;

- лице са вишим образовањем и претходно завршеном специјализацијом - креатор сценске маске или естетичар специјалиста за декоративну козметику - шминкер;

- креатор сценске маске;

- естетичар специјалиста за декоративну козметику - шминкер.

13. Историја позоришта:

- дипломирани режисер;

Page 260: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани драматург;

- дипломирани глумац.Члан 21.

Лица која су стекла одговарајући степен и врсту спреме у другим републикама и покрајинама могу да остварују наставу и друге облике образовно-васпитног рада, под условом да им је то право утврђено прописима тих република и покрајина.

Члан 21а

Наставник који је у школској 1990/1991. години изводио наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Основе технике и производње, са б) програмским садржајима информатике и рачунарства, а до 2. августа 1992. године - дана ступања на снагу Закона о средњој школи ("Службени гласник РС", број 50/92), је савладао Програм усавршавања наставника и професора основних и средњих школа у области информатике и рачунарства Републичког завода за унапређивање васпитања и образовања, који је Просветни савет Социјалистичке Републике Србије усвојио 11. јуна 1987. године, и поседује потврду тог завода да је оспособљен за остваривање програма информатике и рачунарства у средњој школи, може да изводи наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство и информатика.Члан 22.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о степену и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме ("Службени гласник СР Србије - Просветни гласник", број 26/87).

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику", а примењиваће се од 1. септембра 1991. године.

 ОСНОВНИ ТЕКСТ

На основу члана 14. став 2, члана 67. став 7. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник СР Србије", број 5/90) који се на основу члана 117. јединствено примењује на територији Републике,

Просветни савет Србије, на седници одржаној дана 20. јуна 1991. године донео је

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама

Page 261: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 5/91 од 12.8.1991. године.

Члан 1.

Овим правилником прописује се врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета може да изводи за:

1. Српскохрватски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

- професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;

- професор југословенске књижевности са страним језиком.

У школама у којима се образовно-васпитни рад обавља на језику народности:

- професор српскохрватског језика и југословенске књижевности.

2. Албански језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност.

3. Бугарски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност.

4. Мађарски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност.

5. Русински језик и књижевност:

- професор русинског језика и књижевности;

Page 262: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор руског или српскохрватског језика и књижевности, са савладаним планом и програмом русинског језика високог образовања.

6. Румунски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност.

7. Словачки језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност.

8. Турски језик и књижевност:

- професор, односно дипломирани филолог турског језика и књижевности са оријенталном филологијом.

9. Енглески језик:

- професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност.

10. Француски језик:

- професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

11. Руски језик:

- професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност.

12. Немачки језик:

- професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

13. Историје:

- професор историје;

- дипломирани историчар.

14. Устав и права грађана:

- дипломирани правник.

15. Социологија:

- професор социологије.

Page 263: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Социологија може да изводи и:

- професор социологије и филозофије;

- професор марксизма.

16. Филозофија:

- професор филозофије,

- дипломирани филозоф.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Филозофија може да изводи и:

- професор филозофије и социологије.

17. Географија:

- професор географије;

- дипломирани географ.

18. Биологија:

- професор биологије;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- дипломирани биолог.

19. Математика:

- професор математике;

- дипломирани математичар.

20. Физика:

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани астрофизичар.

Page 264: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Физика може да изводи и:

- дипломирани физико-хемичар;

- инжењер електротехнике, смер техничка физика.

21. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

22. Рачунарство и информатика:

- дипломирани математичар односно професор математике са савладаним планом и програмом високог образовања из информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра;

- професор информатике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер за рачунарску технику;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер за рачунарску технику;

- дипломирани инжењер са савладаним планом и програмом из информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра;

- професор ОТП са савладаним планом и програмом из информатике и рачунарства у трајању од најмање четири семестра.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета рачунарство и информатика у првом разреду школа која остварују планове и програме трећег степена стручне спреме може да изводи и:

- дипломирани механичар, односно професор механике.

23. Музичка уметност:

- академски музичар;

- дипломирани музичар - музички педагог или дипломирани музички педагог;

- дипломирани музичар - композитор или дипломирани композитор;

- дипломирани музичар - диригент или дипломирани диригент;

Page 265: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани музичар - музиколог или дипломирани музиколог.

24. Ликовна уметност:

- професор ликовне уметности;

- академски сликар, односно дипломирани сликар;

- академски вајар, односно дипломирани вајар;

- академски графичар, односно дипломирани графичар;

- професор или дипломирани историчар уметности.

25. Физичко и здравствено васпитање:

- професор физичког васпитања;

- дипломирани педагог физичке културе.

26. Одбрана и заштита:

- професор народне одбране;

- дипломирани педагог за одбрану и заштиту.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Одбрана и заштита може да изводи и:

- професор са завршеном школом резервних официра.

27. Екологија и заштита животне средине:

- професор биологије;

- дипломирани биолог;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог.

Члан 3.

Послове стручног сарадника којима се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да обавља:

1. Школски педагог:

Page 266: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани педагог;

- професор педагогије;

- дипломирани школски психолог - педагог.

2. Школски психолог:

- дипломирани психолог;

- дипломирани школски психолог - педагог;

- дипломирани психолог - смер школско-клинички;

- професор психологије.

3. Социјални радник:

- дипломирани социјални радник.

Послове стручног сарадника из тачке 3. овог члана може да обавља и:

- дипломирани социолог, односно професор социологије.

4. Здравствени радник:

- доктор медицине;

- доктор стоматологије;

5. Библиотекар:

- професор језика и књижевности смер библиотекарски;

- професор, односно дипломирани филолог за општу књижевност и теорију књижевности;

- професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

- професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност и лица са стручном спремом из члана 2. тач. 1. до 12. овог правилника.

Члан 4.

У подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

Page 267: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

I. ПОЉОПРИВРЕДА

1. Латински језик:

- дипломирани класични филолог;

- професор француског језика и књижевности;

- професор италијанског језика и књижевности.

2. Агрохемија са физиологијом биља:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

3. Педологија:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

4. Анатомија и физиологија:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство.

5. Механика:

 - дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника;

- дипломирани физичар истраживач;

- дипломирани машински инжењер;

Page 268: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства.

6. Механичка технологија:

 - дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

7. Машински елементи са техничким цртањем:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди:

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

8. Пољопривредна производња:

За занимања у области ратарства и повртарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарство - повртарство.

За занимања у области воћарства и виноградарства:

- дипломирани инжењер за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарство - виноградарство.

За занимања о области шумарства:

- дипломирани инжењер за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера хортикултура.

За занимања у области сточарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарство;

- дипломирани инжењер за сточарство.

Page 269: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

За занимања која нису наведена у ст. 1 - 4. ове тачке:

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

9. Биљна производња:

За занимања у области ратарства и повртарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарско - повртарског.

За занимања у области воћарства и виноградарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско - виноградарског.

За занимања у области цвећарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

За занимања која нису наведена у ст. 1 - 3. ове тачке:

- дипломирани инжењер пољопривреде општи смер.

10. Ратарство са повртарством и цвећарством:

За занимања у области ратарства и повртарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарско - повртарског.

За занимања у области цвећарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

11. Воћарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско-виноградарског.

12. Виноградарство:

Page 270: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско-виноградарског.

13. Сточарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

14. Исхрана:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

15. Зоохигијена:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

16. Економика и организација поседа:

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера економика пољопривреде;

 - дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

17. Економика пољопривреде са задругарством:

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера економика пољопривреде;

Page 271: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

 - дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

18. Пољопривредна техника:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију, усмерење пољопривредно машинство, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине), са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

19. Пољопривредне машине:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију са усмерењем пољопривредно машинство, са савладаним планом и програмом моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине) са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

20. Мотори и трактори:

Page 272: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за моторе са унутрашњим сагоревањем, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

21. Механизација:

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију са усмерењем пољопривредно машинство, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

22. Експлоатација пољопривредних машина:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада пољопривреда;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника.

23. Заштита биља:

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера за заштиту биља;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

24. Сточарство са исхраном:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

25. Биохемија:

- дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;

Page 273: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани биохемичар.

26. Патологија:

- дипломирани ветеринар.

27. Фармакологија:

- дипломирани ветеринар.

28. Заразне болести:

- дипломирани ветеринар.

29. Породиљство:

- дипломирани ветеринар.

30. Хирургија:

- дипломирани ветеринар.

31. Паразитске болести:

- дипломирани ветеринар.

32. Унутрашње болести:

- дипломирани ветеринар.

33. Хигијена намирница животињског порекла:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница.

34. Практична настава - вежбе

34.1. Агрохемија са физиологијом биља

Page 274: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

34.2. Педологија:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације;

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

34.3. Анатомија и физиологија:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство.

34.4. Механика:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника;

- дипломирани физичар истраживач;

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

34.5. Механичка технологија:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

Page 275: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

34.6. Машински елементи са техничким цртањем:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди;

- дипломирани машински инжењер;

- професор машинства.

34.7. Пољопривредна производња:

За занимања у области ратарство и повртарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарство-повртарство.

За занимања у области воћарство и виноградарство:

- дипломирани инжењер за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарство и виноградарство.

За занимања у области цвећарство:

- дипломирани инжењер за хортикултуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера хортикултура.

За занимања у области сточарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарство;

- дипломирани инжењер за сточарство.

За занимања која нису наведена у ст. 1 - 4. ове тачке:

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

34.8. Биљна производња:

За занимања у области ратарства и повртарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарско-повртарског.

Page 276: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

За занимања у области воћарства и виноградарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

-дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско-виноградарског.

За занимања у области цвећарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

За занимања која нису наведена у ст. 1 - 3. ове тачке:

- дипломирани инжењер пољопривреде општи смер.

34.9. Ратарство са повртарством и цвећарством:

За занимања у области ратарства и повртарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера ратарско-повртарског.

За занимања у области цвећарства:

- дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру.

34.10. Воћарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско-виноградарског.

34.11. Виноградарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера воћарско-виноградарског.

34.12. Сточарство:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

Page 277: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

34.13. Исхрана:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

34.14. Зоохигијена:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

34.15. Економика и организација поседа:

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера економика пољопривреде;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

34.16. Економика пољопривреде са задругарством:

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера економика пољопривреде;

- дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

34.17. Пољопривредна техника:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

Page 278: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију са усмерењем пољопривредно машинство, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине), са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

34.18. Пољопривредне машине:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију са усмерењем пољопривредно машинство, са савладаним планом и програм вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за аутоматско управљање (са изборним програмом пољопривредне машине) са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

34.19. Мотори и трактори:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани машински инжењер за моторе са унутрашњим сагоревањем, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

34.20. Механизација:

- дипломирани машински инжењер за машинске конструкције и механизацију са усмерењем пољопривредно машинство, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

Page 279: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај.

34.21. Експлоатација пољопривредних машина:

- дипломирани инжењер пољопривреде за одржавање и експлоатацију механизације у пољопривреди, са савладаним планом и програмом вожње моторног возила у подручју рада саобраћај;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера пољопривредна техника.

34.22. Заштита биља:

- дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера за заштиту биља;

- дипломирани инжењер пољопривреде општег смера.

34.23. Сточарство са исхраном:

- дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер пољопривреде смера сточарског.

34.24. Биохемија:

- дипломирани фармацеут - медицински биохемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани ветеринар;

. дипломирани биохемичар.

34.25. Патологија:

- дипломирани ветеринар.

34.26. Фармакологија:

Page 280: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани ветеринар.

34.27. Заразне болести:

- дипломирани ветеринар.

34.28. Породиљство:

- дипломирани ветеринар.

34.29. Хирургија:

- дипломирани ветеринар.

34.30. Паразитске болести:

- дипломирани ветеринар.

34.31. Унутрашње болести:

- дипломирани ветеринар.

34.32. Хигијена намирница животињског порекла:

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животињских намирница.

34.33. Обука у вожње трактора и комбајна:

- дипломирани инжењер пољопривреде са савладаним планом и програмом специјализације V степена стручне спреме занимања возач инструктор.

35. Сарадник у настави:

За образовне профиле: узгајивача стоке, пољопривредног произвођача и пољопривредни техничар:

- пољопривредни техничар.

За образовне профиле руковаоци пољопривредне технике и техничара пољопривредне технике:

- техничар пољопривредне механизације.

За образовни профил ветеринарски техничар:

Page 281: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- ветеринарски техничар.

II. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

36. Техничко цртање са машинским елементима:

- дипломирани машински инжењер;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије.

37. Термодинамика:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

- дипломирани машински инжењер за термоенергетско машинство.

38. Биохемија:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог;

- професор биологије.

39. Микробиологија:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

- дипломирани ветеринар за технологију намирница анималног порекла;

- дипломирани биолог;

- дипломирани биохемичар;

- дипломирани молекуларни биолог и физиолог.

40. Физичка хемија:

- дипломирани физикохемичар;

Page 282: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- професор хемије;

- дипломирани инжењер хемије.

41. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар - истраживач;

- дипломирани физичар за примењену физику.

42. Машине и апарати са аутоматиком:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије.

43. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар за истраживање и развој;

- дипломирани инжењер хемије.

44. Организација производње:

- дипломирани економиста;

- дипломирани инжењер пољопривреде за агроекономику;

- дипломирани инжењер за организацију рада.

45. Прехрамбена технологија

Образовни профил: месар, прерађивач млека:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

Page 283: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница.

За образовни профил: пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа, прерађивач дувана, техничар за биотехнологију:

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил угљенохидратне хране.

За образовни профил: прехрамбени техничар за II, III и IV разред:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил угљенохидратне хране;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа.

За образовни профил: прехрамбени техничар:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију стандардних производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил угљенохидратне хране;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;

Page 284: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси.

За образовни профил: техничар за биотехнологију:

- дипломирани инжењер технологије, прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил микробиолошки процеси.

46. Практична настава (за програмске садржаје првог разреда за све образовне профиле):

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, прехрамбене технологије;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за прехрамбену технологију.

47. Практична настава (за програмске садржаје другог и трећег разреда за образовне профиле: месар и прерађивач млека):

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију сточарских производа;

- дипломирани ветеринар, за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна.

48. Практична настава (за програмске садржаје другог, трећег и четвртог разреда за профиле: пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа, прерађивач дувана, техничар за биотехнологију):

- дипломирани инжењер технологије, прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију конзервирања и врења;

- дипломирани инжењер пољопривреде, за технологију ратарских производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил угљенохидратне хране.

Page 285: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

49. Практична настава: (за програмске садржаје II, III и IV разреда) за образовни профил: прехрамбени техничар:

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил конзервна храна;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточарских производа;

- дипломирани ветеринар за хигијену и технологију животних намирница;

- дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа;

- дипломирани инжењер технологије, профил угљенохидратне хране;

- дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа.

50. Сарадник у настави:

За образовне профиле: месар, прерађивач млека:

- техничар за прераду намирница животињског порекла.

За образовне профиле: пекар, млинар, произвођач прехрамбених производа, прерађивач дувана, техничар за биотехнологију:

- техничар за прераду намирница биљног порекла.

За образовни профил: прехрамбени техничар:

- техничар за прехрамбену биотехнологију;

- техничар за прераду намирница животињског порекла;

- техничар за прераду намирница биљног порекла.

Члан 5.

У подручју рада Шумарство и обрада дрвета наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

I. ШУМАРСТВО

1. Техничко цртање

Нацртна геометрија

Page 286: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија.

2. Техничко цртање са машинским елементима:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер саобраћаја - смер друмски саобраћај.

3. Алат и механизација

Алати и механизација у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

4. Метеорологија са климатологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани метеоролог.

5. Педологија са геологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

6. Дендрологија

Page 287: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Дендрологија са фитоценологијом:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија.

7. Геодезија:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани геодетски инжењер;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија.

8. Производња и гајење дивљачи:

- дипломирани инжењер шумарства.

9. Ловна зоологија:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани биолог;

- дипломирани ветеринар;

- дипломирани инжењер шумарства пољопривреде за сточарство.

10. Економика и организација

Организација и пословање у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер за пејзажну архитектуру.

11. Ловство:

- дипломирани инжењер шумарства.

12. Анатомија и својства дрвета:

Page 288: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

13. Декоративна дендрологија:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства.

14. Расадничарство:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија.

15. Исхрана биља:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, односно воћарство и виноградарство;

- дипломирани биолог;

- професор биологије.

16. Основе грађевинарства:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани грађевински инжењер;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

17. Гајење шума:

- дипломирани инжењер шумарства.

18. Заштита шума:

Page 289: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства.

19. Заштита шума и дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

20. Дендрометрија

Дендрометрија са геодезијом:

- дипломирани инжењер шумарства.

21. Искоришћавање шума:

- дипломирани инжењер шумарства.

22. Производња садног материјала:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

23. Шумске комуникације:

- дипломирани инжењер шумарства.

24. Шумске културе и плантаже:

- дипломирани инжењер шумарства.

25. Планирање газдовања шумама

Уређивање шума и ловишта:

- дипломирани инжењер шумарства.

26. Шумска ботаника

Ботаника:

- професор биологије:

- дипломирани инжењер шумарства;

Page 290: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани биолог.

27. Заштита на раду у шумарству:

- дипломирани инжењер шумарства;

- дипломирани инжењер заштите на раду.

28. Мотористика и хидраулика:

- дипломирани саобраћајни инжењер - за друмски саобраћај;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер шумарства;

- професор машинства.

29. Цвећарство:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

30. Заштита зелених површина:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства.

31. Подизање и нега зелених површина:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- дипломирани инжењер шумарства.

32. Пројектовање паркова и основе грађевинарства:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

33. Основе аранжирања биљног материјала:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

34. Технологија цвећарске производње:

Page 291: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

35. Уређење бујица:

- дипломирани инжењер шумарства за заштиту од ерозија;

- дипломирани инжењер шумарства.

36. Практична настава у блоку и вежбе у оквиру стручних предмета:

- дипломирани инжењер шумарства.

За образовне профиле - расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру.

37. Практична настава:

- дипломирани инжењер шумарства;

- организатор газдовања шумама (V степен стручне спреме);

- шумарски техничар;

- сви образовни профили V степена стручне спреме у области шумарства.

За образовне профиле - расадничар и техничар за пејзажну архитектуру:

- дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру;

- организатор процеса озелењавања (V степен стручне спреме);

- техничар за пејзажну архитектуру.

37.1. Сарадник у настави:

- сви образовни профили III и IV степена стручне спреме у области шумарства.

II. ОБРАДА ДРВЕТА

38. Технологија материјала:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

39. Технологија помоћних материјала:

Page 292: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер за органску хемијску технологију;

- професор хемије.

40. Техничко цртање

Нацртна геометрија

Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер архитектуре.

41. Основе електротехнике и електронике:

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор електротехнике.

42. Техничка физика:

- професор физике;

- професор механике;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

43. Дрвне конструкције:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

44. Машине и уређаји:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

45. Хидротермичка обрада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

46. Економика и организација

Page 293: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Економика и организација производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

47. Заштита дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер шумарства.

48. Финална обрада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

49. Обликовање намештаја:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја.

50. Припрема производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

51. Пројектовање технолошких процеса:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

52. Примарна обрада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

53. Фурнири и фурнирске плоче:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

54. Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

55. Хемијска прерада дрвета:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

Page 294: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер за органску хемијску технологију.

56. Технологија тапетарске производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета.

57. Аутоматизација производње:

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани инжењер машинства.

58. Унутрашња декорација:

- дипломирани инжењер архитектуре;

- дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;

- дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја.

59. Практична настава:

- инжењер обраде дрвета;

- сви образовни профили V степена стручне спреме у области обраде дрвета.

За образовни профил - тапетар-декоратер:

- тапетар-декоратер специјалиста.

60. Сарадници у настави:

- столар (III степен стручне спреме);

- произвођач примарних производа од дрвета (III степен стручне спреме);

- произвођач финалних производа од дрвета (III степен стручне спреме).

За образовни профил - тапетар-декоратер:

- тапетар-декоратер (III степен стручне спреме).

Члан 6.

У подручју рада Геологија, Рударство и Металургија наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

Page 295: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

I. ГЕОЛОГИЈА

1. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију.

2. Општа геологија и историјска геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

3. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер геологије.

4. Минералогија:

- дипломирани инжењер геологије.

5. Општа геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

6. Нацртна геометрија:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрологију;

- дипломирани инжењер рударства.

6а. Геотехничке мелиорације:

- дипломирани инжењер геологије смер за геотехнику или смер за хидрогеологију.

7. Историјска геологија:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за геофизику.

8. Читање топографских карата:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за минерологију и кристалографију.

8а. Примењена геологија:

- дипломирани инжењер геологије.

Page 296: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

9. Петрологија:

- дипломирани инжењер геологије.

10. Основе хидрогеологије:

- дипломирани инжењер геологије, смер за хидрогеологију или смер за геотехнику.

11. Техничка физика:

- професор физике;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер геологије.

12. Основе грађевинарства:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер грађевинарства.

13. Истражно бушење:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења, или смер за подземну експлоатацију, или смер за површинску експлоатацију, или смер за израду подземних просторија;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за истраживање лежишта минералних сировина.

14. Геолошко картирање:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију и смер за минералогију и кристалографију.

15. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

16. Организација рада:

- дипломирани инжењер геологије;

Page 297: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада.

16а. Геодезија:

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству;

- дипломирани инжењер геодезије.

17. Техника бушења:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

18. Обрада бушотине:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења;

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

19. Основе примењеног машинства и електротехнике:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер машинства.

20. Геотехничка истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику.

21. Примењена геофизика:

- дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику, или смер за геотехнику, или смер за хидрогеологију.

22. Основе примењене геофизике:

- дипломирани инжењер геологије, смер за примењену геофизику или смер истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

Page 298: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

23. Методе хидрогеолошких истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за хидрологију или смер за геотехнику.

24. Механика тла и стенских маса:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

25. Инжењерска геологија:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику.

26. Истражни радови:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију;

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију, или смер за израду подземних просторија.

27. Лежишта минералних сировина:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина.

28. Лежишта каустобиолита:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина, или смер за регионалну геологију или палеонтологију;

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

29. Методе проспекције:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

30. Методе истраживања:

- дипломирани инжењер геологије, смер за истраживање лежишта минералних сировина и рудничку геологију.

Page 299: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

31. Практична настава:

31.1. Образовни профил - геобушач:

- дипломирани инжењер геологије, смер за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

32. Сарадник у настави:

- геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију;

- геолошки техничар за истраживање минералних сировина;

- рударски техничар.

II. РУДАРСТВО

33. Основе машинства и електротехнике:

- дипломирани инжењер рударства;

- професор електротехнике.

34. Основе геологије:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

35. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију.

36. Нацртна геометрија:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију.

37. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер рударства;

Page 300: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер геологије.

38. Лежиште минералних сировина:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за машинство у рударству и смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

39. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије.

40. Организација производње:

- дипломирани инжењер рударства;

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер организације рада.

41. Рударски радови у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за израду подземних просторија.

42. Техника бушења и минирања:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

43. Машине и уређаји у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

44. Рударски радови у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

Page 301: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

45. Машине и уређаји у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за машинство у рударству, или смер за површинску експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

46. Технологија бушења:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

47. Производња нафте и гаса:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења.

48. Основе рударства:

- дипломирани инжењер рударства.

49. Припрема минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за површинску експлоатацију, или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

50. Минералогија са петрологијом:

- дипломирани инжењер геологије;

- дипломирани инжењер рударства.

51. Лежишта минералних сировина:

- дипломирани инжењер геологије, сви смерови осим смера за хидрогеологију и смера за геотехнику;

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за експлоатацију нафте, гаса и технику дубинског бушења и смера за машинство у рударству.

52. Машине и уређаји у припреми минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за машинство у рударству.

53. Физичка хемија:

Page 302: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

54. Испитивање минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина.

55. Рударске машине и уређаји:

- дипломирани инжењер рударства.

56. Дубинско бушење:

- дипломирани инжењер рударства.

57. Транспорт и извоз:

- дипломирани инжењер рударства.

58. Проветравање и одводњавање рудника:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

59. Методе откопавања у подземној експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства, смер за подземну експлоатацију или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

60. Геодезија са рударским мерењима:

- дипломирани инжењер рударства, сви смерови осим смера за припрему минералних сировина и смера за машинство у рударству.

61. Припрема минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства, смер за припрему минералних сировина, или смер за површинску експлоатацију или смер за подземну експлоатацију, или смер за експлоатацију лежишта минералних сировина.

62. Практична настава:

62.1. Образовни профил - рудар у подземној експлоатацији:

Page 303: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер рударства.

62.2. Образовни профил - руковалац механизацијом у површинској експлоатацији:

- дипломирани инжењер рударства.

62.3. Образовни профил - руковалац механизацијом у припреми минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства.

62.4. Образовни профил - руковалац постројења за добијање нафте и гаса:

- дипломирани инжењер рударства, смер за експлоатацију нафте, гаса и технику бушења.

62.5. Образовни профил - рударски техничар:

- дипломирани инжењер рударства.

62.6. Образовни профил - рударски техничар за припрему минералних сировина:

- дипломирани инжењер рударства.

63. Сарадник у настави:

- рударски техничар.

III. МЕТАЛУРГИЈА

1. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

Page 304: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије;

- професор машинства.

3. Основи металургије:

- дипломирани инжењер металургије.

4. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије.

5. Добијање и прерада метала:

- дипломирани инжењер металургије.

6. Металуршка постројења:

- дипломирани инжењер металургије.

7.  Добијање метала:

- дипломирани инжењер металургије.

8. Организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер машинства за организацију рада.

9. Машине и уређаји у металургији:

- дипломирани инжењер металургије.

10. Прерада метала:

Page 305: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије.

11. Технологија ватросталних материјала:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

12. Металуршке пећи:

- дипломирани инжењер металургије.

13. Технологија рада:

Образовни профил - топионичар гвожђа и челика:

- дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију.

Образовни профил - топионичар обојених метала:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

Образовни профил - електролизер:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

Образовни профил - ливачки моделар:

- дипломирани инжењер металургије.

Образовни профил - ливац:

- дипломирани инжењер металургије.

Образовни профил - ваљаоничар:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - извлачилац:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Page 306: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

Образовни профил - термообрађивач метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - обрађивач племенитих метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

Образовни профил - зидар ватросталним материјалима:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

14. Практична настава:

14.1. Образовни профил - топионичар гвожђа и челика:

- дипломирани инжењер металургије, група за металургију гвожђа и челика или смер за екстрактивну металургију.

14.2. Образовни профил - топионичар обојених метала:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

14.3. Образовни профил - електролизер:

- дипломирани инжењер металургије, група за обојену металургију, или смер за екстрактивну металургију.

14.4. Образовни профил - ливачки моделар:

- дипломирани инжењер металургије.

14.5. Образовни профил - ливац:

- дипломирани инжењер металургије.

14.6. Образовни профил - ваљаоничар:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.7. Образовни профил - извлачилац:

Page 307: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.8. Образовни профил - термообрађивач метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.9. Образовни профил - обрађивач племенитих метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

14.10. Образовни профил - зидар ватросталним материјалима:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

15. Теорија металуршких процеса:

- дипломирани инжењер металургије.

16. Заштита радне и животне средине:

- дипломирани инжењер металургије.

17. Термодинамика:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер машинства.

18. Мерни инструменти са аутоматиком:

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног одсека;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

19. Физичка металургија са термичком обрадом:

Page 308: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

20. Металуршки прорачуни:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за прераду метала.

21. Физичка металургија:

- дипломирани инжењер металургије.

22. Ливење метала:

- дипломирани инжењер металургије.

23. Термичка обрада метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

24. Пластична прерада метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

25. Испитивање метала:

- дипломирани инжењер металургије, сви смерови осим смера за екстрактивну металургију.

26. Сарадник у настави:

- техничар за добијање гвожђа и челика;

- техничар за добијање обојених метала;

- техничар за прераду метала;

- металуршки техничар, смер црна металургија;

- металуршки техничар, смер обојена металургија.

Члан 7.

У подручју рада Машинство и обрада метала наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

Page 309: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

1. Хемија и технологија материјала

- професор хемије;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер металургије.

2. Машински материјали:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка;

- професор машинства.

3. Ваздухопловни материјали:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка;

- професор машинства.

4. Техничка физика:

- професор физике;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор механике.

5. Техничко цртање

Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер машинства;

Page 310: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства;

- дипломирани педагог општетехничког образовања.

6. Механика:

- професор механике;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

7. Отпорност материјала:

- професор механике;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

8. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

9. Технологија обраде:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер металургије (за програмске садржаје другог разреда - образовни профил: машински техничар и бродомашински техничар);

- професор машинства.

10. Организација рада:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер организације рада.

11. Основе електротехнике; основе електротехнике са електроником:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

Page 311: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор електротехнике.

12. Основе енергетике:

- дипломирани инжењер машинства.

13. Термодинамика и хидраулика:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

14. Основе технике мерења и аутоматизације:

- дипломирани инжењер машинства.

15. Бродски мотори СУС:

- дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила;

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

16. Термоенергетска постројења:

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику.

17. Хидроенергетска постројења:

- дипломирани инжењер машинства за хидроенергетику.

18. Гасо и пнеумоенергетска постројења:

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику.

19. Постројења за грејање и климатизацију:

- дипломирани инжењер машинства за термотехнику;

- дипломирани инжењер машинства за процесну технику.

20. Помоћне бродске машине и уређаји:

- дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила;

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

Page 312: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

21. Одржавање бродских постројења:

- дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила;

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

22. Основе бродоградње:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

23. Технологија бродоградње:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

24. Хидраулика и пнеуматика:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

25. Термодинамика и термотехника:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

26. Аутоматизација производње:

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство;

- дипломирани инжењер машинства за аутоматско управљање.

27. Елементи аутоматизације и роботике:

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство;

- дипломирани инжењер електротехнике за аутоматику и електронику.

28. Индустријска постројења:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

29. Основе конструисања:

Page 313: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

30. Технолошки поступци:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

31. Техничка контрола производа:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер организације рада, смер организационо-производни.

32. Конструкција алата:

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство.

33. Технологија обраде на НУ машинама:

34. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи:

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство.

35. Програмирање НУ машина:

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство.

36. Енергетски процеси:

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику;

- дипломирани инжењер машинства за хидроенергетику;

- дипломирани инжењер машинства за процесну технику;

- дипломирани инжењер машинства за термотехнику.

37. Аутоматизација постројења:

- дипломирани инжењер машинства за аутоматско управљање;

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику;

Page 314: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства за хидроенергетику;

- дипломирани инжењер машинства за термотехнику.

38. Енергетска постројења:

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику;

- дипломирани инжењер машинства за хидроенергетику.

39. Ваздухопловне погонске групе:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

40. Ваздухопловни инструменти:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

41. Систем ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

42. Ваздухопловне конструкције:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

43. Ваздухопловни комуникациони и навигациони системи:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

44. Системи одржавања ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

45. Ваздухопловни електрични системи:

- дипломирани инжењер електротехнике;

Page 315: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електронике.

46. Теорија лета:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

47. Системи и опрема ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

48. Технологија израде ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

49. Мерна средства и мерење:

- дипломирани инжењер машинства за аерокосмотехнику.

50. Термодинамика:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

51. Машинске конструкције:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

52. Парна постројења:

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику.

53. Бродска електроника и аутоматизација:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике или смер аутоматике;

- дипломирани инжењер електронике, смер за рачунарску технику и аутоматику.

54. Бродско електричне машине и уређаји:

- дипломирани инжењер електротехнике, енергетски одсек.

55. Бродомашинство:

Page 316: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу;

- дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила.

56. Теорија брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

57. Конструкција са чврстоћом брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

58. Трасирање брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

59. Пројектовање брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

60. Опрема брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

61. Отпор и пропозиција брода:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

62. Технологија образовног профила:

- а) За образовне профиле: металостругар, металоглодач, металобрусач, металобушач, ковач-пресер, бравар, лимар, аутолимар, заваривач, инсталатер, машинбравар, механичар хидраулике и пнеуматике, аутомеханичар, механичар шинских возила, механичар привредне механизације, механичар радних машина, механичар прецизне и мернорегулационе технике, погонски техничар машинске обраде, погонски техничар - механичар за моторе и возила, погонски техничар - механичар за радне машине и алатничар;

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

б) За образовни профил бродоградитељ:

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

Page 317: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

63. Општа машинска пракса:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- инжењер машинства;

- дипломирани педагог општетехничког образовања;

- дипломирани инжењер организационих наука;

- виши стручни радник металске струке;

- наставник практичне наставе металске струке;

- наставник општетехничког образовања;

- (са стеченим најмање III степеном стручне спреме, односно средњим образовањем машинске струке - занимања: бравар или машинбравар или алатничар);

- пети степен стручне спреме - бравар;

- пети степен стручне спреме - алатничар;

- пети степен стручне спреме - механичар за одржавање машина алатки.

64. Практична настава:

64.1. Образовни профил металостругар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металостругар;

- пети степен стручне спреме - металостругар.

64.2. Образовни профил металоглодач:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металоглодач;

- пети степен стручне спреме - металоглодач.

64.3. Образовни профил металобрусач:

Page 318: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металобрусач;

- пети степен стручне спреме - металобрусач.

64.4. Образовни профил металобушач:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металобушач - или бушач за хоризонтално бушење - глодање; или бушач на хоризонталној бушилици;

- пети степен стручне спреме - бушач за хоризонтално бушење - глодање.

64.5. Образовни профил ковач - пресер:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање пресер односно ковач;

- пети степен стручне спреме - подешавач машина за обраду деформацијом.

64.6. Образовни профил бравар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање бравар или грађевински бравар;

- пети степен стручне спреме - бравар за металне конструкције.

64.7. Образовни профил лимар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање лимар, или грађевински лимар;

- пети степен стручне спреме - лимар.

64.8. Образовни профил аутолимар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање аутолимар;

- пети степен стручне спреме - аутолимар.

Page 319: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

64.9. Образовни профил заваривач:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање заваривач - или заваривач за гасно варење или електрозаваривач;

- пети степен стручне спреме - заваривач.

64.10. Образовни профил инсталатер:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање  инсталатер водовода и канализације или монтер уређаја за климатизацију или монтер уређаја за грејање - или монтер грејања и проветравања;

- пети степен стручне спреме - монтер водовода и канализације;

- пети степен стручне спреме - монтер уређаја за грејање;

- пети степен стручне спреме - монтер уређаја за климатизацију.

64.11. Образовни профил машинбравар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање машинбравар;

- пети степен стручне спреме - механичар за одржавање машина алатки.

64.12. Образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање монтер хидраулике или монтер пнеуматике или механичар за одржавање хидраулике и пнеуматике;

- пети степен стручне спреме - механичар за одржавање пнеуматских постројења;

- пети степен стручне спреме - механичар хидраулике и пнеуматике.

64.13. Образовни профил аутомеханичар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање аутомеханичар;

Page 320: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- пети степен стручне спреме - аутомеханичар.

64.14. Образовни профил механичар шинских возила:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање механичар за шинска возила;

- пети степен стручне спреме - механичар за шинска возила.

64.15. Образовни профил механичар привредне механизације:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање механичар пољопривредних машина, механичар за грађевинску механизацију или механичар за рударске машине или машинбравар;

- пети степен стручне спреме - механичар пољопривредних машина, механичар за грађевинску механизацију или механичар за рударске машине или машинбравар.

64.16. Образовни профил механичар радних машина:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање механичар за графичке машине, механичар за текстилне машине, механичар машина у прехрамбеној индустрији, механичар машина дуванске индустрије и машинбравар.

64.17. Образовни профил механичар прецизне и мернорегулационе технике:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање прецизни механичар; механичар за медицинску опрему; механичар за мерне и регулационе уређаје;

- пети степен стручне спреме - прецизни механичар.

64.18. Образовни профил бродоградитељ:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање бродомонтер или бродотрасер или бродонавозник;

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу (за програм III разреда).

64.19. Образовни профил бродомеханичар:

Page 321: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање бродомеханичар;

- пети степен стручне спреме - бродомеханичар.

64.20. Образовни профил техничар НУ машина:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металостругар, односно металоглодач, односно металобрусач (за део програма у другом и трећем разреду који се односи на практичан рада на стругу, односно глодалици, односно брусилици) или технолог програмер (за део програма у III и IV разреду који се односи на рад на НУ машинама);

- дипломирани инжењер машинства за производно машинство (за део програма у трећем у четвртом разреду који се односи на рад на НУ машинама);

- пети степен стручне спреме - металостругар, односно металоглодач, односно металобрусач (за део програма другог и трећег разреда који се односи на практичан рад на стругу, односно глодалици, односно брусилици).

64.21. Образовни профил погонски техничар машинске обраде:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање металостругар,  односно металоглодач, односно металобрусач (за део програма који се односи на практичан рада на стругу, односно глодалици, односно на брусилици);

- пети степен стручне спреме - металостругар, односно металоглодач, односно металобрусач (за део програма који се односи на практичан рад на стругу, односно на глодалици, односно на брусилици).

64.22. Образовни профил бродомашински техничар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање бродомашиниста или бродомеханичар или бродомашински техничар;

- дипломирани инжењер машинства за моторе и моторна возила;

- дипломирани инжењер електротехнике (за садржаје електротехнике);

- бродомашински техничар са положеним испитом машиниста унутрашње пловидбе I класе.

Page 322: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

64.23. Образовни профил бродограђевински техничар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање бродограђевински техничар;

- дипломирани инжењер машинства за бродоградњу.

64.24. Образовни профил ваздухопловни техничар - механичар за АМС:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање IV степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање механичар за АМС, односно авиомеханичар.

64.25. Образовни профил ваздухопловни техничар - механичар за структуру:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање IV степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање механичар за структуру, односно авиомеханичар.

64.26. Образовни профил алатничар:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање алатничар;

- пети степен стручне спреме - алатничар.

64.27. Образовни профил погонски техничар - механичар за моторе и возила:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање аутомеханичар;

- пети степен стручне спреме - аутомеханичар.

64.28. Образовни профил погонски техничар - механичар за радне машине:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање машинбравар;

- пети степен стручне спреме - механичар за одржавање машина алатки;

- пети степен стручне спреме - механичар алатних машина.

Page 323: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

65. Практична настава са технологијом:

65.1. Образовни профил механичар термоенергетских постројења:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање машиниста термопостројења, или монтер термопостројења, или термоенергетски механичар или машинбравар;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију термоенергетских постројења;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију котловских постројења и топлотне енергије;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за одржавање котловског постројења;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за техничко-технолошку припрему и контролу термоенергетског постројења.

65.2. Образовни профил механичар хидроенергетских постројења:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке, односно машинско-енергетске струке - занимање машиниста хидроенергетских постројења, или монтер хидроенергетских постројења, или хидроенергетски техничар или машинбравар;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију хидроенергетског постројења;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за одржавање хидроенергетског постројења;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за техничко-технолошку припрему и контролу хидроенергетског постројења.

65.3. Образовни профил механичар гасо и пнеумоенергетских постројења:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке, односно машинско-енергетске струке - занимање: машиниста гасоенергетских постројења, или монтер гасоенергетских постројења, или гасоенергетски техничар или машинбравар;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију термоенергетских постројења;

Page 324: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију котловских постројења и топлотне енергије.

65.4. Образовни профил механичар, грејне и расхладне технике:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке - занимање монтер уређаја за грејања, или монтер уређаја за климатизацију, или машинбравар;

- пети степен стручне спреме - енергетичар за експлоатацију котловског постројења и топлотне енергије;

- виши стручни радник - смер термотехнике.

65.5. Образовни профил техничар машинске енергетике:

- лица из тачке 63. алинеје 1 - 8. овог члана која су стекла најмање III степен стручне спреме, односно средње образовање машинске струке, односно машинско-енергетске струке - занимање: машиниста термопостројења, или монтер термопостројења, или термоенергетски техничар или машинбравар;

- дипломирани инжењер машинства за термоенергетику;

- дипломирани инжењер машинства за хидроенергетику.

Члан 8.

У подручју рада Електротехника наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета може да изводи:

1. Основе електротехнике

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

2. Техничко цртање

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер машинства;

Page 325: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер саобраћаја;

- професор машинства;

- професор механике;

- дипломирани инжењер заштите на раду.

3. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- исти профил као под тачком 2. овог члана.

4. Електротехнички материјали и компоненте:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани инжењер технологије, сви смерови изузев текстилног;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер технологије, сви смерови осим текстилног и прехрамбеног.

5. Електроника:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике, мерења и управљања;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер микроелектронике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

Page 326: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

6. Електроника I:

- исти профили као под тачком 5. овог члана.

7. Електроника II:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике;

8. Енергетска електроника:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике, мерења и управљања;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

- дипломирани инжењер електронике.

9. Дигитална електроника:

 - дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електронике.

10. Основе телекомуникација:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

Page 327: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер процесне аутоматике;

- професор електротехнике, смер слабе струје.

11. Електрична мерења:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике.

12. Мерења у електроенергетици

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске електронике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике.

13. Мерења у електроници:

- исти профили као под тачком 7. овог члана.

14. Примена рачунара у електротехници:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технологије и информатике.

15. Економика и организација рада:

- дипломирани економиста;

- дипломирани инжењер организације рада.

16. Електричне машине:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

Page 328: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

17. Електрична опрема:

- исти профил као под тачком 16. овог члана.

18. Електромоторни погон:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

19. Технологија израде машина:

- исти профили као под тачком 16. овог члана.

20. Технологија производње конектора и прикључака:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

- дипломирани инжењер технологије, смер хемијско-технолошки;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

21. Технологија кабловске производње:

- дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике;

 - дипломирани инжењер технологије, смер хемијско-технолошки.

22. Кабловске машине:

Page 329: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

23. Основе машинства:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

24. Електричне инсталације јаке струје:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

25. Електрични апарати и уређаји:

- исти профил као под тачком  24. овог члана.

26. Електричне мреже и постројења:

- исти профил као под тачком 24. овог члана.

27. Електричне инсталације и осветљење:

- исти профил као под тачком 24. овог члана.

28. Кабловске ТТ мреже:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

29. Ваздушне ТТ мреже и инсталације:

- исти профил као под тачком 28. овог члана.

Page 330: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

30. Основе телеграфије и телефоније:

- исти профил као под тачком 28. овог члана.

31. Електричне инсталације на возилу:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

32. Моторна возила и мотори СУС:

- дипломирани инжењер машинства, смер мотора и моторних возила;

- дипломирани инжењер машинства, смер производни;

- дипломирани инжењер машинства, смер за машинске конструкције и механизацију.

33. Електрични уређаји на моторним возилима:

- исти профили као под тачком 31. овог члана.

34. Радио и аудио уређаји на моторним возилима:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер примењене електронике.

35. Електричне инсталације:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

36. Електране и разводна постројења:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

37. Електричне мреже и далеководи:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

38. Познавање ваздухоплова:

- дипломирани инжењер машинства, смер ваздухоплова.

Page 331: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

39. Ваздухопловни инструменти:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

40. Ваздухопловни и навигациони системи:

- дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови изузев енергетског;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови изузев индустријске енергетике.

41. Ваздухопловни и комуникациони системи:

- исти профил као под тачком 40. овог члана.

42. Ваздухопловне погонске групе и системи:

- дипломирани инжењер машинства, смер ваздухопловни.

43. Ваздухопловни електросистеми:

- дипломирани инжењер електротехнике,

- дипломирани инжењер електронике.

44. Аутоматско управљање летом:

- исти профили као под тачком 40. овог члана.

45. Мерна и регулациона техника:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике, мерења и управљања;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

46. Микропроцесори са елементима програмирања:

Page 332: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникације;

- дипломирани инжењер електронике.

47. Микроелектроника:

- исти профили као под тачком 7. овог члана.

48. Електронски рачунари и програмирање:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

49. Високофреквенцијска електроника:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунарске технике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

50. Електроенергетика:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- професор електротехнике, смер јаке струке;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

51. Стабилна постројења електро-вуче:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

Page 333: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

52. Телекомуникациони водови и пренос:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

53. Станична сигнално-сигурносна постројења:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

54. Пружни сигнално-сигурносни уређаји:

- исти профили као под тачком 53. овог члана.

55. Системи аутоматског управљања у СС техници:

- исти профили као под тачком 53. овог члана.

56. Путна сигнално-сигурносна постројења:

- исти профили као под тачком 53. овог члана.

57. Информациони системи на железници:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер аутоматике и технике рачунара.

53. Прецизна механика:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства.

59. Рачунари:

Page 334: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике, мерење и управљање;

- дипломирани инжењер електронике, смер рачунарске технике и информатике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

60. Електронски појачавачи:

- исти профили као под тачком 5. овог члана.

61. Програмирање:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- дипломирани математичар, смер програмерски;

- дипломирани математичар, смер рачунарства и информатике;

- професор информатике.

62. Програмски језици:

- исти профили као под тачком 61. овог члана.

63. Пренос података:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и рачунара;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике и обраде података;

- дипломирани инжењер електронике, смер рачунара и информатике;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике.

64. Елементи аутоматизације:

Page 335: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

65. Информациони системи:

- исти профили као под тачком 57. овог члана.

66. Техника аналогног преноса:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер преноса и обраде података.

67. Основе комутационе технике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

68. Техника радио-релејног преноса:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

69. Телекомуникациона мерења:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер техничке физике, мерење и управљање;

- дипломирани инжењер електронике, сви смерови изузев индустријске енергетике.

70. Телекомуникационе мреже:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

71. Техника дигиталног преноса:

- исти профили као под тачком 66. овог члана.

72. Телекомуникациони водови:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

Page 336: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

73. Телефонија:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

74. Телеграфија:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

75. Основе технике процеса:

- исти профили као под тачком 66. овог члана.

76. Комутациони системи и организација телефонске мреже:

- исти профили као под тачком 67. овог члана.

77. Претплатнички комутациони уређаји:

 - исти профили као под тачком 67. овог члана.

78. Дигитални комутациони уређаји:

- исти профили као под тачком 66. овог члана.

79. Основе ТВ технике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер примењене електронике.

80. Дигиталне телекомуникације:

- исти профили као под тачком 79. овог члана.

81. Аудиотехника:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација.

82. Радио-пријемници:

- исти профили као под тачком 79. овог члана.

Page 337: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

83. Радио-предајници:

- исти профили као под тачком 79. овог члана.

84. Видео уређаји:

- исти профили као под тачком 79. овог члана.

85. Мерења у аутоматици:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

86. Електричне машине са регулацијом електромоторног погона:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике.

87. Системи аутоматског управљања:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне технике;

- дипломирани инжењер електронике, смер аутоматике.

88. Рачунари у системима управљања:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике.

89. Електричне машине са испитивањем:

- исти профили као под тачком 16. овог члана.

90. Аутоматско управљање електромоторним погоном:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

Page 338: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне технике.

91. Електрични погон дизалица и лифтова:

- исти профили као под тачком 86. овог члана.

92. Електрична вуча и вучна средства:

- исти профили као под тачком 86. овог члана.

93. Производња и пренос електричне енергије:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

94. Елементи енергетских постројења:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

95. Аутоматско управљање разводним постројењима:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и аутоматике;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне технике.

96. Аутоматско управљање термичким и расхладним уређајима:

- исти профили као под тачком 95. овог члана.

97. Расхладни уређаји:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

98. Електротермички уређаји:

- исти профили као под тачком 24. овог члана.

99. Технологија материјала за каблове:

Page 339: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

- дипломирани инжењер металургије;

- дипломирани инжењер технологије, смер хемијско-технолошки;

- професор машинства.

100. Контрола квалитета каблова:

- дипломирани инжењер машинства, смер производног машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер индустријске енергетике.

101. Конструкција кабловских производа:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер машинства, смер производни;

- професор машинства.

102. Практична настава за образовне профиле IVстепена стручне спреме смера енергетског у I разреду:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- инжењер електротехнике;

- виши стручни радник електротехничке струке;

- V степен стручне спреме - електроенергетичар;

- наставник практичне наставе електротехничке струке.

Page 340: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

102.1. Практична настава за образовне профиле IV степена стручне спреме смера електронике у I разреду:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике;

- инжењер електронике,

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- виши стручни радник електротехничке струке, смер електронике и телекомуникација;

- наставник практичне наставе електротехничке струке.

102.2. Практична настава I разреда за све образовне профиле III стручне спреме:

а) за електричарску обуку:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- инжењер електротехнике;

- наставник практичне наставе електротехничке струке;

- пети степен стручне спреме електротехничке струке;

- виши стручни радник електроструке;

- V степен стручне спреме електротехничке струке.

б) за металску обуку:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- инжењер машинства;

- виши стручни радник машинске струке;

Page 341: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- наставник практичне наставе машинске струке;

- V степен стручне спреме - металски радник.

102.3. Практична настава за образовне профиле:

- електроинсталатер,

- електромонтер мрежа и постројења,

- механичар за машине и опрему,

- аутоелектричар,

- електротехничар енергетике,

- електротехничар погона,

- електротехничар за расхладне уређаје и термичке уређаје - могу да изводе следећа лица:

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- професор електротехнике, смер јаке струје;

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- виши стручни радник електротехничке струке, смер енергетски;

- V степен стручне спреме електроенергетичар.

102.4. Практична настава за образовне профиле: израђивач каблова и прикључака, техничар за израду каблова:

- инжењер машинства, смер производни;

- инжењер машинства, смер процесног машинства;

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- виши стручни радник, смер металски;

- виши стручни радник, смер металуршки;

Page 342: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- виши стручни радник, смер електроенергетски;

- пети степен стручне спреме - електроенергетичар и израђивач каблова и прикључака.

102.5. Практична настава за образовне профиле: електротехничар радио и видео технике и електротехничар електронике:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- инжењер електронике, смер електронике и телекомуникација;

- инжењер електронике;

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- виши стручни радник електротехнике, смер електронике и телекомуникација.

102.6. Практична настава за образовне профиле: монтер ТТ мрежа, електротехничар за комутационе системе, електротехничар телекомуникационих система преноса:

- дипломирани инжењер електротехнике, смерови електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- инжењер електронике;

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- виши стручни радник електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже (само за монтере ТТ мрежа)..

102.7. Практичну наставу за образовне профиле:

- електротехничар аутоматике,

- електротехничар рачунара,

- електротехничар СС постројења,

могу да изводе следећа лица:

Page 343: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електротехнике, смер аутоматике и рачунара;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетски;

- дипломирани инжењер електронике;

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- инжењер електротехнике, смер аутоматике;

- виши стручни радник електротехнике, смер електронике и телекомуникација.

102.8. Практична настава за образовни профил авиоелектротехничар:

(- за подручје електротехнике -):

- дипломирани инжењер електротехнике, смер енергетике;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- дипломирани инжењер електротехнике, смер аутоматике и рачунара;

- дипломирани инжењер електронике, смер индустријске енергетике;

- дипломирани инжењер електронике, смер телекомуникација;

- дипломирани инжењер електронике, смер процесне аутоматике;

- инжењер електротехнике, смер енергетски;

- инжењер електротехнике, смер електронике и телекомуникација;

- инжењер електротехнике, смер аутоматике;

- инжењер електронике;

- виши стручни радник електротехнике, смер енергетски;

- виши стручни радник електротехнике, смер електронике и телекомуникација.

Члан 9.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада стручних предмета за Хемију и неметале могу да изводе:

I ЗАЈЕДНИЧКИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Page 344: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

1. Физичка хемија:

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

2. Организација производње:

- дипломирани економист;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер организације рада.

II. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ - ХЕМИЧАРИ

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

3. Органска хемија:

Page 345: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

4. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар.

5. Машине и апарати са аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

6. Технологија са практичном наставом:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

7. Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

8. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

Page 346: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

9. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

10. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

11. Неорганска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

12. Органска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

13. Аутоматска контрола процеса:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

14. Инструментална анализа:

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани инжењер технологије.

15. Хемијска технологија:

Page 347: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

16. Испитивање у технолошкој производњи:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

17. Електроаналитичке методе:

- дипломирани физико-хемичар;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

III. ГУМАРИ И ПЛАСТИЧАРИ

1. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

2. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

Page 348: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

3. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

4. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар.

5. Технологија гуме:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

6. Технологија производа од пластичних маса:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

7. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

8. Технологија с практичном обуком:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

9. Техничко цртање:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

Page 349: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства.

10. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

11. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

12. Органска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

13. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

Page 350: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани физичар.

14. Хемија макромолекула:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

15. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

16. Технологија полимера:

- дипломирани инжењер технологије, органско-технолошки одсек или смер.

17. Органска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

18. Контрола сировина, процеса и производа:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

IV. КЕРАМИЧАРИ И ПРОИЗВОЂАЧИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

Page 351: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

3. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

4. Технологија керамике:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

5. Технологија грађевинских материјала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

6. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

7. Технологија рада:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

8. Практична настава:

8.1. Образовни профил - керамичар:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

8.2. Образовни профил - израђивач грађевинских материјала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер технологије за неметале.

9. Техничко цртање:

Page 352: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

10. Машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

11. Аналитичка хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

12. Органска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

13. Електротехника:

- дипломирани инжењер електротехнике;

Page 353: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер електронике;

- професор електротехнике;

- професор физике;

- дипломирани физичар.

14. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

15. Машине, апарати и операције:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

16. Технологија неметала:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

17. Неорганска хемијска технологија:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

18. Аутоматска контрола процеса:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

V. СТАКЛАРИ

1. Општа и неорганска хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- професор физичке хемије;

- дипломирани физико-хемичар;

Page 354: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије.

2. Техничко цртање и машински елементи:

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор машинства.

3. Познавање материјала:

- дипломирани инжењер технологије;

- дипломирани инжењер металургије;

- професор хемије;

- дипломирани хемичар.

4. Технологија стакла:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер.

5. Машине и апарати с аутоматиком:

- дипломирани инжењер технологије, сви одсеци осим текстилног.

6. Технологија рада:

Образовни профил - стаклар:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер за неметале.

7. Практична настава:

Образовни профил - стаклар:

- дипломирани инжењер технологије, неорганско-технолошки одсек или смер;

- инжењер за неметале.

Page 355: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

8.1. Послове сарадника у настави за групу хемичари могу да обављају:

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- хемијски аналитичар.

8.2. Послове сарадника у настави за групу гумари и пластичари могу да обављају:

- гумарски техничар;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач синтетских полимера и гуме.

8.3. Послове сарадника у настави за групу керамичари и произвођачи грађевинских материјала могу да обављају:

- контролор сировина процеса и производа;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач неорганских производа.

8.4. Послове сарадника у настави за групу стаклари могу да обављају:

- реглер стакларских машина;

- техничар хемијско-технолошке струке;

- хемијско-технолошки техничар;

- произвођач неорганских производа.

VI. ГРАФИЧАРСТВО

1. Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

Page 356: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије.

2. Графичко обликовање и писмо:

- дипломирани сликар-графичар;

- дипломирани графичар.

3. Основи графичке технике:

- дипломирани инжењер технологије.

4. Технологија графичког материјала:

- дипломирани инжењер технологије.

5. Основи електротехнике и електронике:

- дипломирани инжењер електротехнике;

- дипломирани инжењер електронике;

- професор физике.

6. Економика и организација производње:

- дипломирани економиста;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије.

7. Технологија за погонске техничаре слога:

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

8. Технологија за погонске техничаре репродукције:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

- за део овог предмета РЕПРОПРИПРЕМА И РЕПРОРЕТУШ - дипломирани слика-графичар.

Page 357: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

9. Технологија за погонске техничаре за израду штампарске форме:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

10. Технологија за погонске техничаре штампе:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

11. Технологија за погонске техничаре графичке дораде:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

12. Технологија за фотографе:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

13. Технологија за техничаре припреме графичке производње:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

14. Технологија за графичке монтаже:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

15. Технологија за ситоштампаре:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

16. Технологија за бирографичаре:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

Page 358: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани графички инжењер.

17. Технологија за фотослагаче:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

18. Технологија за репрофотографе:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

19. Технологија за офсетштампаре:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

20. Технологија за књиговесце:

- дипломирани инжењер технологије - одсек графичког инжењерства;

- дипломирани графички инжењер.

21. Практична настава

(за све образовне профиле III и IV степена):

- дипломирани инжењер технологије, одсек графичарског инжењерства;

- дипломирани графички инжењер;

- графички инжењер

(са претходном завршеном средњом графичком школом оног образовног профила за који се наставник определио да изводи наставу).

22. Послове сарадника у настави за образовне профиле из групе графика може да обавља лице које има завршен V степен стручне спреме образовног профила у области графичарства.

 Члан 10.

Page 359: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

У подручју рада Текстилство и кожарство наставу и друге облике образовно-васпитног рада из заједничких стручних предмета може да изводи:

1.Физика:

- професор физике;

- дипломирани физичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике.

2.Хемија:

- професор хемије;

- дипломирани хемичар;

- дипломирани физико-хемичар;

- дипломирани инжењер технологије.

3.Рачунарство и информатика:

За IV степен:

- професор математике (смер: рачунарство и информатика);

- дипломирани инжењер електротехнике, рач. техника и информатика;

- факултет организационих наука (кибернетски и производни смер);

- технички факултет са најмање два семестра из рачунарства и информатике;

- педагошко-технички факултет.

За III степен:

- професор математике (смер: рачунарство и информатика);

- дипломирани инжењер електротехнике, рачунар. технике и информатике;

- факултет организационих наука;

Page 360: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- технички факултет са најмање два семестра из рачунарских машина и програмирања или са положеним испитом Basic језиком.

I. ТЕКСТИЛСТВО

1. Текстилна влакна:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

2. Техничко цртање са нацртном геометријом:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- професор основи технике и производње;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

3. Основи машинства и електротехнике:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор основи технике и производње;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

4. Механика са основама машинства:

- дипломирани инжењер машинства;

- професор машинства;

- професор механике;

- педагошко-технички факултет;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

5. Основи аутоматике:

- дипломирани инжењер машинства;

Page 361: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- професор машинства;

- дипломирани инжењер електротехнике;

- професор електротехнике;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

6. Дизајн текстила:

- дипломирани дизајнер текстила;

- дипломирани костимограф;

- дипломирани сликар примењене уметности;

- дипломирани пројектант текстила;

- дипломирани сликар;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

7. Испитивање текстила:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

8. Организација производње:

- дипломирани економиста;

- дипломирани инжењер организације рада;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

9. Основи технологије текстила:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

10. Технологија текстила:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

11. Технологија предења:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

Page 362: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

12. Технологија ткања:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

13. Технологија плетења:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

14. Технологија оплемењивања:

- дипломирани инжењер технологије текстила.

15. Технологија одеће:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

16. Конструкција одеће:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

17. Конструкција и моделовање одеће:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- дипломирани инжењер технологије текстила.

18. Савремено одевање:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- дипломирани дизајнер текстила;

- дипломирани костимограф;

- дипломирани сликар примењене уметности;

- дипломирани пројектант текстила.

19. Вежбе из испитивања текстила:

Page 363: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије текстила.

20. Вежбе (пракса) из основи технологије текстила:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије текстила.

21. Пракса предења:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила.

22. Пракса ткања:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила.

23. Пракса плетења:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије за механичку обраду текстила.

24. Пракса оплемењивања:

- дипломирани инжењер технологије текстила;

- инжењер технологије за хемијску обраду текстила.

25. Пракса конфекције:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- инжењер технологије за текстилну конфекцију.

26. Пракса из конструкције одеће:

- дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције;

- инжењер технологије за текстилну конфекцију.

Page 364: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

27. Послове сарадника у настави може да обавља:

- лице које има IV степен стручне спреме текстилне струке са претходно завршеним III степеном одговарајућег образовног профила;

- лице које има IV степен стручне спреме текстилне струке одговарајућег смера (техничар предења, техничар ткања, техничар плетења, техничар оплемењивања и техничар конфекције).

II. КОЖАРСТВО

1. Технологија материјала:

- дипломирани инжењер технологије.

2. Машине и апарати у кожарству:

- дипломирани инжењер технологије.

3. Моделарство:

- инжењер технологије, смер производње обуће:

- инжењер технологије, смер кожне галантерије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

4. Испитивање материјала:

- дипломирани инжењер технологије.

5. Теорија дизајна:

- историчар уметности.

6. Технологија коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије.

7. Технологија кожне галантерије:

- инжењер технологије смер производња кожне галантерије и конфекције;

- инжењер технологије смер кожне галантерије.

8. Технологија и конфекционирање коже и крзна:

Page 365: Pravilnik o Vrst. Str. Spr. u Sred.skolama

- дипломирани инжењер технологије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

9. Технологија обуће:

- инжењер технологије смер производња обуће.

10.  Технологија конфекције коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

11. Практична настава:

а) технологија коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије;

б) технологија кожне галантерије:

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције;

- инжењер технологије, смер кожна галантерија.

в) технологија и конфекционирање коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

г) технологија обуће:

- инжењер технологије, смер производња обуће.

д) технологија конфекције, коже и крзна:

- дипломирани инжењер технологије;

- инжењер технологије, смер производња кожне галантерије и конфекције.

12. Послове сарадника у настави може да обавља лице које има IV степен стручне спреме кожарске струке са претходно завршеним III степеном одговарајућег образовног профила: