Click here to load reader

Pravilnik o utvrdjivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog ... · PDF fileizdati i za prijevoz rasutih tereta vozilom slijede}eg oblika karoserije: mikser, betonska mje{alica ili pumpa

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o utvrdjivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog ... · PDF fileizdati i za prijevoz...

 • Godina IX — Broj 52

  Ponedjeljak, 28. listopada/oktobra

  2002. godine

  S A R A J E V O

  Pretplata za II polugodi{te 2002.

  uklju~uju}i i pretplatu za

  "Slu`beni glasnik BiH": KM 100.-

  Na temelju ~l. 60. i 107. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/02), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

  PRAVILNIK

  O UTVR\IVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE IZVANREDNOG PRIJEVOZA I VISINU NAKNADE ZA

  IZVANREDNU UPORABU CESTA

  I - Uvjeti za obavljanje izvanrednog prijevoza

  ^lanak 1.

  Izvanredni prijevoz na javnoj cesti je prijevoz vozilom ili vozilom sa priklju~nim vozilom, koje samo ili skupa sa teretom prelazi dozvoljenu ukupnu masu od 40 tona, {irinu od 2, 5 metara; visinu od 4, 0 metara; du`inu od 16, 5 metara (za poluprikolice), odnosno 18,0 metara (za prikolice) i osovinsko optere}enje od 10 tona po jednostrukoj ili 8 tona po jednoj od vi{estrukih osovina (za vozila sa minimalno ~etiri pneumatika na osovini), odnosno 6 tona po osovini (za vozila sa dva pneumatika na osovini). Vi{estrukom osovinom smatra se osovina kod koje me|usobno rastojanje susjednih osovina iznosi od 1,0 do 2,0 m.

  Izvanredni prijevoz je i prijevoz koji prekora~uje masu, dimenzije ili osovinsko optere}enje ozna~ene prometnim znakom na cesti na kojoj su zbog stanja ceste ili objekata na cesti ograni~eni ukupna masa, dimenzije ili osovinsko optere}enje.

  ^lanak 2.

  Izvanredni prijevoz se vr{i u najpogodnije vrijeme i na najpogodniji na~in, u ovisnosti od stanja ceste, cestovnih objekata, intenziteta i strukture prometa, vremenskih i drugih uvjeta koji mogu uticati na sigurnost izvanrednog prijevoza i ostalih u~esnika u prometu.

  ^lanak 3.

  Pratnja izvanrednog prijevoza, kao i voza~ vozila kojim se vr{i izvanredni prijevoz, du`ni su, tokom vr{enja izvanrednog prijevoza, poduzimati odgovaraju}e mjere za {to sigurnije prevo`enje izvanrednog prijevoza i {to manje ometanje i ugro`avanje ostalih u~esnika u prometu.

  Osobe iz prethodnog stavka, du`ne su ukloniti vozilo kojim se vr{i izvanredni prijevoz sa kolovoza i omogu}iti prola`enje vozila ostalih u~esnika u prometu, ako za to ima mogu}nosti, uvijek kada se neposredno iza izvanrednog prijevoza stvori kolona od pet i vi{e vozila.

  Izvanredni prijevoz se prekida u slu~aju vremenskih nepogoda koje ote`avaju promet (jaka ki{a, jak vjetar, snje`ne padavine, magla, poledica i drugo).

  Zapo~eti izvanredni prijevoz se prekida ili se njegovo zapo~injanje odla`e i u slu~aju kada je na cesti do{lo do prekida ili zna~ajnog ote`avanja prometa uslijed ru{enja ili ve}eg o{te}enja dijela ceste ili objekta na cesti, ve}ih odrona na cesti ili izlijeva vode na cestu, nanosa, smetova i lavina, odnosno kada je cesta u takvom tehni~kom stanju da se na njoj promet vr{i ote`ano ili je promet u zastoju, odnosno prekidu.

 • Prilikom svakog prekida izvanrednog prijevoza, vozilo kojim se vr{i izvanredni prijevoz, kao i vozila iz pratnje izvanrednog prijevoza moraju biti smje{teni van kolovoza ceste.

  ^lanak 4.

  U ovisnosti od tehni~kih i drugih okolnosti, za izvanredni prijevoz se osigurava stru~na pratnja prijevoznika i pratnja pripadnika policije.

  Stru~na pratnja izvanrednog prijevoza od strane prijevoz- nika, obavezna je prilikom vr{enja svakog izvanrednog prije- voza. Sastavak stru~ne pratnje prijevoznika utvr|uje se u odobrenju za vr{enje izvanrednog prijevoza, a osigurava je prijevoznik.

  Pratnja pripadnika policije osigurava se uvijek kada izvanredni prijevoz predstavlja opasnost u prometu, a posebno:

  1. Zbog svojstava tereta koji se prevozi (eksploziv, lako zapaljive materije i sl.)

  2. Kada dimenzije, odnosno masa vozila koje vr{i izvanredni prijevoz, samo ili sa teretom prelaze:

  a) {irinu od 3 m, odnosno {irinu prometne trake ceste kojom se vr{i izvanredni prijevoz,

  b) visinu od 4, 40 m,

  c) du`inu od 20 m,

  d) masu od 50 tona.

  Sastavak pratnje pripadnika policije utvr|uje nadle`no Ministarstvo unutarnjih poslova u suglasnosti za vr{enje izvanrednog prijevoza. Pratnja pripadnika policije vr{i se kolima policije snabdjevenim ure|ajima za davanje posebnih svjetlosnih i zvu~nih znakova.

  ^lanak 5.

  Motorno vozilo koje vr{i izvanredni prijevoz mora zadovoljavati propisani omjer bruto snage motora u kilovatima i ukupne mase vozila sa teretom u tonama (7, 36 kw/t).

  Osovinsko optere}enje vozila koje vr{i izvanredni prijevoz ne smije prekora~iti dozvoljeno osovinsko optere}enje za vi{e od 30%.

  Prikolice i poluprikolice koje vr{e izvanredni prijevoz, kod kojih osovinsko optere}enje prekora~uje dozvoljeno osovinsko optere}enje za vi{e od 3 tone, moraju biti opremljene za automatsko izravnanje osovinskog pritiska i moraju imati najmanje osam kota~a na osovini.

  ^lanak 6.

  Izvanredni prijevoz se u pogledu prekora~enja dozvoljene mase, dimenzija i osovinskog optere}enja, dijele u ~etiri kategorije:

  • Izvanredni prijevoz I kategorije je prijevoz vozilom koje samo ili skupa sa teretom ne prelazi slijede}e vrijednosti: ukupnu masu 50 tona, {irinu 3 m, visinu 4,3 m, du`inu ne vi{e od 20% od dozvoljene i osovinsko optere}enje ne ve}e od 15% od dozvoljenog;

  • Izvanredni prijevoz II kategorije je prijevoz vozilom koje samo ili skupa sa teretom ne prelazi slijede}e vrijednosti: ukupnu masu od 50 - 60 tona, {irinu od 3 00 do 3,5 m, visinu od 4,3 do 4,5 m, du`inu od 20% do 25% i osovinsko optere}enje 15% do 20% preko dozvoljenih vrijednosti;

  • Izvanredni prijevoz III kategorije je prijevoz vozilom koje samo ili skupa sa teretom prelazi gornje granice ukupne mase, dimenzija ili osovinskog optere}enja nazna~ene u prethodnom stavku za izvanredni prijevoz II kategorije;

  • Izvanredni prijevoz IV kategorije je prijevoz vozilom koje je sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama obilje`eno posebnim tablicama za motorna i priklju~na vozila a koje ne ispunjava propisane uvjete u pogledu dimenzija, ukupne mase ili osovinskog optere}enja.

 • ^lanak 7.

  Izvanredni prijevoz vr{i se na osnovu odobrenja, kojim se sukladno propisima koji ure|uju javne ceste, sigurnost cestovnog prometa i odredbama ovog pravilnika, detaljno odre|uju uvjeti i na~in vr{enja izvanrednog prijevoza, te visina naknade za izvanredni prijevoz.

  Odobrenje iz prethodnog stavka mo`e se izdati:

  • ako je vozilo ili teret konstruktivno nedjeljiv tako da demonta`om dijela vozila ili tereta nije mogu}e smanjiti njegovu masu, dimenzije ili osovinsko optere}enje na nivo najve}ih dozvoljenih u propisima ili obilje`enim prometnim znakovima na javnoj cesti,

  • ako vozilo ili teret od polaska do odredi{ta nije mogu}e transportirati `eljeznicom ili na drugi na~in ili bi prijevoz drugim na~inom prijevoza uzrokovao znatno ve}e tro{kove u odnosu na prijevoz javnom cestom,

  • ako je pri vr{enju izvanrednog prijevoza mogu}e osigurati uvjete za sigurno odvijanje cestovnog prometa.

  ^lanak 8.

  Osim nazna~enog u prvoj alineji drugog stavka ~lanak 7. ovog pravilnika, odobrenje za izvanredni prijevoz mo`e se izdati i za prijevoz rasutih tereta vozilom slijede}eg oblika karoserije: mikser, betonska mje{alica ili pumpa za beton.

  Odobrenje iz stavka 1. ovog ~lanaka mo`e se izdati pod slijede}im uvjetima:

  • da vozila na mjestu utovara rasutog tereta iz objektivnih razloga nije mogu}e olak{ati, • da osovinsko optere}enje vozila ne prekora~uje dozvoljeno osovinsko optere}enje na javnoj cesti za vi{e od

  15%, • da je teret pravilno raspore|en, • da se prijevoz ne obavlja preko cestovnih objekata na kojima je ozna~eno ograni~enje nosivosti manje od

  ukupne mase vozila sa teretom. Odobrenje za izvanredni prijevoz rasutih tereta ne smije se izdati u vrijeme otkravljivanja kolovoza, smanjene nosivosti (uslijed poplava ili drugih razloga) javnih cesta.

  ^lanak 9.

  Izuzetno od nazna~enog u prvom stavku ~lanka 7. ovog pravilnika odobrenje za izvanredni prijevoz nije potrebno:

  • za izvanredne prijevoze koji se moraju obaviti za otklanjanje posljedica prirodnih ili drugih nezgoda izvanrednih razmjera,

  • za izvanredne prijevoze koji se moraju obaviti za uspostavljanje prohodnosti javnih cesta u zimskoj slu`bi (~i{}enje snijega plugom i posipanje cesta za sprje~avanje poledice),

  • za izvanredne prijevoze I kategorije me|unarodnih mirovnih snaga i drugih me|unarodnih organizacija, ako je tako odre|eno posebnim sporazumom ili ugovorom sa Federacijom BiH ili dr`avom BiH.

  ^lanak 10.

  Za izvanredne prijevoze iz prve alineje ~lanka 9. ovog pravilnika, naru~ilac ili izvr{ilac, mora prethodno uskladiti pogodnost izvr{enja prijevoza i prijevozne relacije sa Direkcijom cesta Federacije BiH, odnosno nadle`nim kantonalnim organima, te prije po~etka vr{enja prijevoza o prijevozu obavijestiti policiju na telefon 92.

  Vr{enje izvanrednih prijevoza iz druge alineje ~lanka 9. ovog pravilnika nazna~eno je u Planu zimske slu`be.

  O izvanrednom prijevozu iz tre}e alineje prethodnog ~lanka mora njegov naru~ilac ili izvo|a~ obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova najmanje 5 radnih dana prije po~etka vr{enja izvanrednog prijevoza. Obavje{tenje mora sadr`avati najmanje podatke o naru~iocu i izvo|a~u prijevoza, vozilu ili vozilima me|unarodnih mirovnih snaga, kojima }e biti izvr{en prijevoz (vrsta, tip, registarski broj, dimenzije, razmak osovina i osovinsko optere}enje, te ukupna masa vozila sa t

Search related