of 68 /68
PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 92/2002 i 64/2003) PRESTAO DA VAZI I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i sadržaj konta u kontnom planu, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnom GFS metodologijom (Statistika državnih finansija). Član 2 Odredbe ovog pravilnika odnose se na budžet Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), budžete teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava (u daljem tekstu: lokalne vlasti) i finansijske planove Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog zavoda za tržište rada (u daljem tekstu: organizacije obaveznog socijalnog osiguranja). Republika, lokalne vlasti i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i njihovi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: budžetski korisnici), iz člana 2 Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 9/2002 i 87/2002 - u daljem tekstu: Zakon) obavezni su da primenjuju odredbe ovog pravilnika. Član 3 Budžet se priprema i izvršava na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije. Budžetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju prema računovodstvenim fondovima. Organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i klasifikacija izdataka prema računovodstvenim fondovima sačinjavaju standardni klasifikacioni okvir. Ekonomsku klasifikaciju čine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru kontnog plana. Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji određuju izvore prihoda, odnosno primanja. Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinačna dobra i usluge i izvršena transferna plaćanja. II STANDARDNI KLASIFIKACIONI OKVIR Član 4

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za

 • PRAVILNIK

  O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDETSKI SISTEM

  ("Sl. glasnik RS", br. 92/2002 i 64/2003) PRESTAO DA VAZI

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim pravilnikom ureuju se standardni klasifikacioni okvir i sadraj konta u kontnom planu, koji je sainjen u skladu sa meunarodnom GFS metodologijom (Statistika dravnih finansija).

  lan 2

  Odredbe ovog pravilnika odnose se na budet Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), budete teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava (u daljem tekstu: lokalne vlasti) i finansijske planove Republikog zavoda za zdravstveno osiguranje, republikih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republikog zavoda za trite rada (u daljem tekstu: organizacije obaveznog socijalnog osiguranja).

  Republika, lokalne vlasti i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i njihovi direktni i indirektni korisnici budetskih sredstava (u daljem tekstu: budetski korisnici), iz lana 2 Zakona o budetskom sistemu ("Slubeni glasnik RS", br. 9/2002 i 87/2002 - u daljem tekstu: Zakon) obavezni su da primenjuju odredbe ovog pravilnika.

  lan 3

  Budet se priprema i izvrava na osnovu sistema jedinstvene budetske klasifikacije.

  Budetska klasifikacija obuhvata ekonomsku klasifikaciju prihoda i primanja, ekonomsku klasifikaciju rashoda i izdataka, organizacionu klasifikaciju, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju prema raunovodstvenim fondovima.

  Organizaciona klasifikacija, funkcionalna klasifikacija i klasifikacija izdataka prema raunovodstvenim fondovima sainjavaju standardni klasifikacioni okvir.

  Ekonomsku klasifikaciju ine klase prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, u okviru kontnog plana.

  Ekonomska klasifikacija prihoda i primanja iskazuje prihode i primanja na osnovu propisa ili ugovora koji odreuju izvore prihoda, odnosno primanja.

  Ekonomska klasifikacija rashoda i izdataka iskazuje pojedinana dobra i usluge i izvrena transferna plaanja.

  II STANDARDNI KLASIFIKACIONI OKVIR

  lan 4

 • Standardni klasifikacioni okvir i kontni plan imaju za cilj da obezbede osnovu za organizaciju i evidentiranje svih finansijskih transakcija.

  Klasifikacije iz lana 3 stav 2 ovog pravilnika, koriste se u svrhe finansijskog izvetavanja i voenja svih evidencija.

  lan 5

  Organizaciona klasifikacija iskazuje izdatke po budetskim korisnicima sa raspodelom aproprijacija izmeu korisnika, i organizovana je po hijerarhiji, u skladu sa budetom Republike, budetima lokalnih vlasti, kao i finansijskim planovima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  lan 6

  Funkcionalna klasifikacija iskazuje izdatke po funkcionalnoj nameni za odreenu oblast i nezavisna je od organizacije koja tu funkciju sprovodi.

  Budetski korisnik moe obavljati aktivnosti u okviru jedne ili vie funkcija.

  Vie budetskih korisnika mogu imati istu funkcionalnu klasifikaciju.

  Klasifikacija funkcija iz stava 1 ovog lana je u skladu sa klasifikacijom dravnih funkcija koju donosi Organizacija ujedinjenih nacija.

  Klasifikacije funkcija obuhvataju:

  1) Opte javne usluge (ifra 1);

  2) Odbrana (ifra 2);

  3) Javni red i bezbednost (ifra 3);

  4) Ekonomski poslovi (ifra 4);

  5) Zatita ivotne sredine (ifra 5);

  6) Stanovanje i komunalni poslovi (ifra 6);

  7) Zdravstvo (ifra 7);

  8) Rekreacija, kultura i religija (ifra 8);

  9) Obrazovanje (ifra 9);

  10) Socijalna zatita (ifra 0).

  lan 7

 • Klasifikacija izdataka prema raunovodstvenim fondovima iskazuje primanja i izdatke prema potrebama obavljanja odreenih aktivnosti ili ostvarivanju odreenih ciljeva, u skladu sa posebnim propisima.

  Klasifikacija izdataka prema raunovodstvenim fondovima povezuje izvore finansiranja sa konkretnim rashodima.

  Klasifikacija raunovodstvenih fondova obuhvata:

  1) Prihode iz budeta;

  2) Transfere izmeu korisnika na istom nivou;

  3) Socijalne doprinose;

  4) Sopstvene prihode budetskih korisnika;

  5) Donacije od inostranih zemalja;

  6) Donacije od meunarodnih organizacija;

  7) Donacije od ostalih nivoa vlasti;

  8) Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca;

  9) Primanja od prodaje nefinansijske imovine;

  10) Primanja od domaih zaduivanja;

  11) Primanja od inostranih zaduivanja;

  12) Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine.

  III SADRINA I PRIMENA KONTNOG PLANA

  lan 8

  Kontnim planom utvrene su brojane oznake i nazivi konta, po kojima su budetski korisnici obavezni da knjigovodstveno iskazuju imovinu, obaveze, izvore sredstava, prihode i druga primanja, kao i rashode i druge izdatke.

  Kontni plan za budetsko raunovodstvo sainjavaju klase, kategorije, grupe, sintetika konta, analitika konta i subanalitika konta.

  Budetski korisnici su obavezni da poslovne promene u budetskom raunovodstvu vode po propisanim estocifrenim subanalitikim kontima, sadranim u kontnom planu, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

 • Ako propisana subanalitika konta iz stava 2 ovog lana, ne obezbeuju potrebe budetskih korisnika za iskazivanjem pojedinih poslovnih promena, dopunu kontnog plana moe vriti Ministarstvo finansija i ekonomije na predlog budetskog korisnika.

  lan 9

  Kontni plan sadri sledee klase:

  000000 - Nefinansijska imovina;

  100000 - Finansijska imovina;

  200000 - Obaveze;

  300000 - Izvori kapitala i utvrivanje rezultata poslovanja;

  400000 - Tekui rashodi;

  500000 - Izdaci za nefinansijsku imovinu;

  600000 - Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

  700000 - Tekui prihodi;

  800000 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine;

  900000 - Primanja od zaduivanja i prodaje finansijske imovine;

  KLASA 000000 - NEFINANSIJSKA IMOVINA

  lan 10

  Klasa 000000 - Nefinansijska imovina, sadri kategorije, i to:

  010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima;

  020000 - Nefinansijska imovina u zalihama.

  Kategorija 010000 - Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima, sadri grupe, i to:

  011000 - Osnovna sredstva;

  013000 - Dragocenosti;

  014000 - Prirodna imovina;

  015000 - Nefinansijska imovina u pripremi i avansi.

 • Grupa 011000 - Osnovna sredstva, sadri sintetika konta, i to:

  011100 - Zgrade i graevinski objekti;

  011200 - Oprema;

  011300 - Ostala osnovna sredstva.

  Sintetiki konto 011100 - Zgrade i graevinski objekti, sadri analitika konta na kojima se knjie stambene zgrade i stanovi, poslovne zgrade i drugi objekti, saobraajni objekti, vodovodna infrastruktura i ostali objekti.

  Sintetiki konto 011200 - Oprema, sadri analitika konta na kojima se knjie oprema za saobraaj, administrativna oprema, oprema za poljoprivredu, medicinska i laboratorijska oprema, oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, oprema za vojsku, oprema za javnu bezbednost, oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema.

  Sintetiki konto 011300 - Ostala osnovna sredstva, sadri analitika konta na kojima se knjie kultivisana imovina i nematerijalna ulaganja u osnovna sredstva.

  Grupa 013000 - Dragocenosti - sadri Sintetiki konto :

  013100 - Dragocenosti.

  Sintetiki konto 013100 - Dragocenosti, sadri analitiki konto na kojem se knjie dragocenosti.

  Grupa 014000 - Prirodna imovina, sadri sintetika konta, i to:

  014100 - Zemljita;

  014200 - Podzemna blaga;

  014300 - ume i vode.

  Sintetiki konto 014100 - Zemljita, sadri sintetika i analitika konta na kojima se knjie zemljite, podzemna blaga i ume i vode.

  Grupa 015000 - Nefinansijska imovina u pripremi i avansi, sadri sintetika konta, i to:

  015100 - Nefinansijska imovina u pripremi;

  015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu.

  Sintetiki konto 015100 - Nefinansijska imovina u pripremi, sadri analitiki konto na kojem se knjii nefinansijska imovina u pripremi.

 • Sintetiki konto 015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu, sadri analitiki konto na kojem se knjie avansi za nefinansijsku imovinu.

  Kategorija 020000 - Nefinansijska imovina u zalihama, sadri grupe, i to:

  021000 - Zalihe;

  021200 - Zalihe sitnog inventara.

  Grupa 021000 - Zalihe, sadri sintetika konta, i to:

  021100 - Robne rezerve;

  021200 - Zalihe proizvodnje;

  021300 - Roba za dalju prodaju.

  Sintetiki konto 021100 - Robne rezerve, sadri analitiki konto na kojem se knjie robne rezerve.

  Sintetiki konto 021200 - Zalihe proizvodnje, sadri analitika konta na kojima se knjie materijali i zalihe, nedovrena proizvodnja i gotovi proizvodi.

  Sintetiki konto 021300 - Roba za dalju prodaju, sadri analitiki konto na kojem se knjii roba za dalju prodaju.

  Grupa 022000 - Zalihe sitnog inventara, sadri sintetika konta, i to:

  022100 - Zalihe sitnog inventara u upotrebi;

  022200 - Zalihe sitnog inventara van upotrebe.

  Sintetiki konto 022100 - Zalihe sitnog inventara u upotrebi, sadri analitika konta na kojima se knjii sitni inventar za stalne trokove u upotrebi, sitni inventar za popravke i odravanje u upotrebi i zalihe sitnog inventara u upotrebi.

  Sintetiki konto 022200 - Zalihe sitnog inventara van upotrebe, sadri analitika konta na kojima se knjii sitni inventar za stalne trokove van upotrebe, sitni inventar za popravke i odravanje van upotrebe, zalihe materijala van upotrebe i ispravka vrednosti zaliha potronog materijala.

  KLASA 100000 - FINANSIJSKA IMOVINA

  lan 11

  Klasa 100000 - Finansijska imovina, sadri kategorije, i to:

  110000 - Dugorona finansijska imovina;

 • 120000 - Novana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, potraivanja i kratkoroni plasmani;

  130000 - Aktivna vremenska razgranienja.

  Kategorija 110000 - Dugorona finansijska imovina, sadri grupe, i to:

  111000 - Dugorona domaa finansijska imovina;

  112000 - Dugorona strana finansijska imovina.

  Grupa 111000 - Dugorona domaa finansijska imovina, sadri sintetika konta, i to:

  111100 - Dugorone domae hartije od vrednosti izuzev akcija;

  111200 - Krediti ostalim nivoima vlasti;

  111300 - Krediti domaim javnim finansijskim institucijama;

  111400 - Krediti domaim privatnim poslovnim bankama;

  111500 - Krediti domaim javnim nefinansijskim institucijama;

  111600 - Krediti fizikim licima i domainstvima u zemlji;

  111700 - Krediti domaim nevladinim organizacijama;

  111800 - Krediti domaim nefinansijskim privatnim preduzeima;

  111900 - Domae akcije i ostali kapital.

  Sintetiki konto 111100 - Dugorone domae hartije od vrednosti izuzev akcija, sadri analitika konta na kojima se knjie domae dugorone hartije od vrednosti izuzev akcija i ispravka vrednosti dugoronih domaih hartija od vrednosti izuzev akcija.

  Sintetiki konto 111200 - Krediti ostalim nivoima vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti institucijama Srbije i Crne Gore, nivou Republike, nivou teritorijalnih autonomija, nivou gradova, nivou optina, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i ispravka vrednosti kredita ostalim nivoima vlasti.

  Sintetiki konto 111300 - Krediti domaim javnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti Narodnoj banci Jugoslavije, krediti ostalim domaim javnim finansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita domaim javnim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 111400 - Krediti domaim privatnim poslovnim bankama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti privatnim poslovnim bankama i ispravka vrednosti kredita domaim privatnim poslovnim bankama.

 • Sintetiki konto 111500 - Krediti domaim javnim nefinansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti domaim javnim nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita domaim javnim nefinansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 111600 - Krediti fizikim licima i domainstvima u zemlji, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti fizikim licima i domainstvima u zemlji i ispravka vrednosti kredita fizikim licima i domainstvima u zemlji.

  Sintetiki konto 111700 - Krediti domaim nevladinim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti udruenjima graana u zemlji i ispravka vrednosti kredita domaim nevladinim organizacijama.

  Sintetiki konto 111800 - Krediti domaim nefinansijskim privatnim preduzeima, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti domaim nefinansijskim privatnim preduzeima i ispravka vrednosti kredita domaim nefinansijskim privatnim preduzeima.

  Sintetiki konto 111900 - Domae akcije i ostali kapital, sadri analitika konta na kojima se knjii uee kapitala u domaim javnim nefinansijskim preduzeima i institucijama, uee kapitala u domaim javnim finansijskim institucijama, uee kapitala u domaim nefinansijskim privatnim preduzeima, uee kapitala u domaim poslovnim bankama i ispravka vrednosti domaih akcija i ostalog kapitala.

  Grupa 112000 - Dugorona strana finansijska imovina, sadri sintetika konta i to:

  112100 - Dugorone strane hartije od vrednosti, izuzev akcija;

  112200 - Krediti stranim vladama;

  112300 - Krediti meunarodnim organizacijama;

  112400 - Krediti stranim poslovnim bankama;

  112500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama;

  112600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama;

  112700 - Strane akcije i ostali kapital.

  Sintetiki konto 112100 - Dugorone strane hartije od vrednosti, izuzev akcija, sadri analitika konta na kojima se knjie dugorone strane hartije od vrednosti, izuzev akcija i ispravka vrednosti dugoronih stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

  Sintetiki konto 112200 - Krediti stranim vladama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti dati stranim vladama i ispravka vrednosti kredita datih stranim vladama.

  Sintetiki konto 112300 - Krediti meunarodnim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti meunarodnim organizacijama i ispravka vrednosti kredita meunarodnim organizacijama.

 • Sintetiki konto 112400 - Krediti stranim poslovnim bankama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti stranim poslovnim bankama i ispravka vrednosti kredita stranim poslovnim bankama.

  Sintetiki konto 112500 - Krediti stranim nefinansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti stranim nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti kredita stranim nefinansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 112600 - Krediti stranim nevladinim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie krediti stranim nevladinim organizacijama i ispravka vrednosti kredita stranim nevladinim organizacijama.

  Sintetiki konto 112700 - Strane akcije i ostali kapital, sadri analitika konta na kojima se knjie uee kapitala u meunarodnim finansijskim institucijama, uee kapitala u stranim kompanijama i nefinansijskim institucijama i ispravka vrednosti stranih akcija i ostalog kapitala.

  Kategorija 120000 - Novana sredstva, plemeniti metali, hartije od vrednosti, potraivanja i kratkoroni plasmani, sadri grupe i to:

  121000 - Novana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti;

  122000 - Kratkorona potraivanja;

  123000 - Kratkoroni plasmani.

  Grupa 121000 - Novana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti, sadri sintetika konta, i to:

  121100 - iro i tekui rauni;

  121200 - Izdvojena novana sredstva i akreditivi;

  121300 - Blagajna;

  121400 - Devizni raun;

  121500 - Devizni akreditivi;

  121600 - Devizna blagajna;

  121700 - Ostala novana sredstva;

  121800 - Plemeniti metali;

  121900 - Hartije od vrednosti.

  Sintetiki konto 121100 - iro i tekui rauni, sadri analitiki konto na kojem se knjie novana sredstva na iro i tekuim raunima.

 • Sintetiki konto 121200 - Izdvojena novana sredstva i akreditivi, sadri analitiki konto na kojem se knjie izdvojena novana sredstva i akreditivi.

  Sintetiki konto 121300 - Blagajna, sadri analitiki konto na kojem se knjie sredstva blagajne.

  Sintetiki konto 121400 - Devizni raun, sadri analitiki konto na kojem se knjie sredstva na deviznim raunima.

  Sintetiki konto 121500 - Devizni akreditivi, sadri analitiki konto na kojem se knjie devizni akreditivi.

  Sintetiki konto 121600 - Devizna blagajna, sadri analitiki konto na kojem se knjie sredstva devizne blagajne.

  Sintetiki konto 121700 - Ostala novana sredstva, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostala novana sredstva.

  Sintetiki konto 121800 - Plemeniti metali, sadri analitiki konto na kojem se knjie vrednosti plemenitih metala.

  Sintetiki konto 121900 - Hartije od vrednosti, sadri analitika konta na kojima se knjie ekovi, ostale hartije od vrednosti i ispravka vrednosti hartija od vrednosti.

  Grupa 122000 - Kratkorona potraivanja, sadri Sintetiki konto :

  122100 - Potraivanja po osnovu prodaje i druga potraivanja.

  Sintetiki konto 122100 - Potraivanja po osnovu prodaje i druga potraivanja, sadri analitika konta na kojima se knjie potraivanja od kupaca u zemlji, potraivanja od kupaca u inostranstvu, potraivanja za kamate i dividende, potraivanja od zaposlenih, potraivanja od drugih organa i organizacija, potraivanja po osnovu preplaenih poreza i doprinosa i ostala potraivanja.

  Grupa 123000 - Kratkoroni plasmani, sadri sintetika konta, i to:

  123100 - Kratkoroni krediti;

  123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije;

  123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji;

  123900 - Ostali kratkoroni plasmani.

  Sintetiki konto 123100 - Kratkoroni krediti, sadri analitika konta na kojima se knjie kratkoroni krediti dati u zemlji, kratkoroni krediti dati u inostranstvu, sporna potraivanja i ispravka vrednosti i ispravka vrednosti kratkoronih kredita.

 • Sintetiki konto 123200 - Dati avansi, depoziti i kaucije, sadri analitika konta na kojima se knjie avansi za nabavku materijala, avansi za nabavku robe, avansi za obavljanje usluga, avansi za ostale potrebe, kratkoroni depoziti, kratkorone kaucije i ispravka vrednosti datih avansa, depozita i kaucija.

  Sintetiki konto 123300 - Hartije od vrednosti namenjene prodaji, sadri analitika konta na kojima se knjie akcije, obveznice, blagajniki zapisi, komercijalni zapisi, dravni zapisi i sertifikat i o depozitu, finansijski derivati kojima se trguje na berzi, ostale kratkorone i dugorone hartije od vrednosti namenjene prodaji i ispravka vrednosti hartija od vrednosti namenjenih prodaji.

  Sintetiki konto 123900 - Ostali kratkoroni plasmani, sadri analitika konta na kojima se knjie kratkorono oroena dinarska sredstva, kratkorono oroena devizna sredstva, ostali kratkoroni plasmani u zemlji, ostali kratkoroni plasmani u inostranstvu, sporni ostali kratkoroni plasmani i ispravka vrednosti ostalih kratkoronih plasmana.

  Kategorija 130000 - Aktivna vremenska razgranienja, sadri grupu:

  131000 - Aktivna vremenska razgranienja.

  Grupa 131000 - Aktivna vremenska razgranienja, sadri sintetika konta, i to:

  131100 - Razgranieni rashodi do jedne godine;

  131200 - Obraunati neplaeni rashodi;

  131300 - Ostala aktivna vremenska razgranienja.

  Sintetiki konto 131100 - Razgranieni rashodi do jedne godine, sadri analitiki konto na kojem se knjie razgranieni rashodi do jedne godine.

  Sintetiki konto 131200 - Obraunati neplaeni rashodi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obraunati neplaeni rashodi.

  Sintetiki konto 131300 - Ostala aktivna vremenska razgranienja, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostala vremenska razgranienja.

  KLASA 200000 - OBAVEZE

  lan 12

  Klasa 200000 - Obaveze, sadri kategorije, i to:

  210000 - Dugorone obaveze;

  220000 - Kratkorone obaveze;

  230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene;

 • 240000 - Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene;

  250000 - Obaveze iz poslovanja;

  290000 - Pasivna vremenska razgranienja.

  Kategorija 210000 - Dugorone obaveze, sadri grupe, i to:

  211000 - Domae dugorone obaveze;

  212000 - Strane dugorone obaveze;

  213000 - Dugorone obaveze po osnovu garancija.

  Grupa 211000 - Domae dugorone obaveze, sadri sintetika konta, i to:

  211100 - Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti izuzev akcija;

  211200 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih nivoa vlasti;

  211300 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih javnih finansijskih institucija;

  211400 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih poslovnih banaka;

  211500 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih domaih kreditora;

  211600 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domainstava u zemlji;

  211700 - Dugorone obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata;

  211800 - Dugorone obaveze po osnovu domaih menica.

  Sintetiki konto 211100 - Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti izuzev akcija, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu emitovanih domaih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

  Sintetiki konto 211200 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih nivoa vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od institucija Srbije i Crne Gore, od nivoa Republike, od nivoa teritorijalnih autonomija, od nivoa gradova, optina i obaveze po osnovu dugoronih kredita od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  Sintetiki konto 211300 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih javnih finansijskih institucija, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih javnih finansijskih institucija i obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih domaih javnih finansijskih institucija.

 • Sintetiki konto 211400 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih poslovnih banaka, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od domaih poslovnih banaka.

  Sintetiki konto 211500 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih domaih kreditora, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih domaih kreditora.

  Sintetiki konto 211600 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od domainstava u zemlji, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od domainstava u zemlji.

  Sintetiki konto 211700 - Dugorone obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata, sadri analitiki konto na kojem se knjie dugorone obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata.

  Sintetiki konto 211800 - Dugorone obaveze po osnovu domaih menica, sadri analitiki konto na kojem se knjie dugorone obaveze po osnovu domaih menica.

  Grupa 212000 - Strane dugorone obaveze, sadri sintetika konta, i to:

  212100 - Dugorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

  212200 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od stranih vlada;

  212300 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od multilateralnih institucija;

  212400 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od stranih poslovnih banaka;

  212500 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih stranih kreditora;

  212600 - Dugorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

  Sintetiki konto 212100 - Dugorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija, sadri analitiki konto na kojem se knjie dugorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

  Sintetiki konto 212200 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od stranih vlada, sadri analitika konta na kojima se knjie dugorone strane obaveze po osnovu dugoronih kredita od Pariskog kluba, od uvozno izvoznih banaka i ostalih stranih vlada.

  Sintetiki konto 212300 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od multilateralnih institucija, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od Svetske banke, od IBRD, od EBRD, od EIB, od CEB i obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih multilateralnih institucija.

 • Sintetiki konto 212400 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od stranih poslovnih banaka, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od Londonskog kluba i obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka.

  Sintetiki konto 212500 - Obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih stranih kreditora, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu dugoronih kredita od ostalih stranih kreditora.

  Sintetiki konto 212600 - Dugorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata, sadri analitiki konto na kojem se knjie dugorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

  Grupa 213000 - Dugorone obaveze po osnovu garancija, sadri Sintetiki konto :

  213100 - Dugorone obaveze po osnovu garancija.

  Sintetiki konto 213100 - Dugorone obaveze po osnovu garancija, sadri analitiki konto na kojem se evidentiraju dugorone obaveze po osnovu garancija.

  Kategorija 220000 - Kratkorone obaveze, sadri grupe, i to:

  221000 - Kratkorone domae obaveze;

  222000 - Kratkorone strane obaveze;

  223000 - Kratkorone obaveze po osnovu garancija.

  Grupa 221000 - Kratkorone domae obaveze, sadri sintetika konta, i to:

  221100 - Kratkorone domae obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti; izuzev akcija;

  221200 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih nivoa vlasti;

  221300 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domaih javnih finansijskih institucija;

  221400 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domaih poslovnih banaka;

  221500 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih domaih kreditora;

  221600 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domainstava u zemlji;

  221700 - Kratkorone obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata;

  221800 - Kratkorone obaveze po osnovu domaih menica.

  Sintetiki konto 221100 - Kratkorone domae obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija, sadri analitiki konto na kojem se knjie kratkorone domae obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija.

 • Sintetiki konto 221200 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih nivoa vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od institucija Srbije i Crne Gore, od nivoa Republike, od nivoa teritorijalnih autonomija, od nivoa gradova, optina i obaveze po osnovu kratkoronih kredita od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

  Sintetiki konto 221300 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domaih javnih finansijskih institucija, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od Narodne banke Jugoslavije i obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih domaih javnih finansijskih institucija.

  Sintetiki konto 221400 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domaih poslovnih banaka, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domaih poslovnih banaka.

  Sintetiki konto 221500 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih domaih kreditora, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih domaih kreditora.

  Sintetiki konto 221600 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domainstava u zemlji, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od domainstava u zemlji.

  Sintetiki konto 221700 - Kratkorone obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu domaih finansijskih derivata.

  Sintetiki konto 221800 - Kratkorone obaveze po osnovu domaih menica, sadri analitiki konto na kojem se knjie kratkorone obaveze po osnovu domaih menica.

  Grupa 222000 - Kratkorone strane obaveze, sadri sintetika konta, i to:

  222100 - Kratkorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija;

  222200 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od stranih vlada;

  222300 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od multilateralnih institucija;

  222400 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od stranih poslovnih banaka;

  222500 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih stranih kreditora;

  222600 - Kratkorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

  Sintetiki konto 222100 - Kratkorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija, sadri analitiki konto na kojem se knjie kratkorone strane obaveze po osnovu emitovanih hartija vrednosti, izuzev akcija.

 • Sintetiki konto 222200 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od stranih vlada, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od Pariskog kluba, od uvozno izvoznih banaka i obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih stranih vlada.

  Sintetiki konto 222300 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od multilateralnih institucija, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od Svetske banke, od IBRD, od EBRD, od EIB, od CEB i obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih multilateralnih institucija.

  Sintetiki konto 222400 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od stranih poslovnih banaka, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od Londonskog kluba i obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka.

  Sintetiki konto 222500 - Obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih stranih kreditora, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu kratkoronih kredita od ostalih stranih kreditora.

  Sintetiki konto 222600 - Kratkorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata, sadri analitiki konto na kojem se knjie kratkorone obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata.

  Grupa 223000 - Kratkorone obaveze po osnovu garancija, sadri Sintetiki konto :

  223100 - Kratkorone obaveze po osnovu garancija.

  Sintetiki konto 223100 - Kratkorone obaveze po osnovu garancija, sadri analitiki konto na kojem se knjie kratkorone obaveze po osnovu garancija.

  Kategorija 230000 - Obaveze po osnovu rashoda za zaposlene, sadri grupe, i to:

  231000 - Obaveze za plate;

  232000 - Obaveze po osnovu naknada zaposlenima;

  233000 - Obaveze za nagrade, bonuse i posebne isplate;

  234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca;

  235000 - Obaveze po osnovu naknada u naturi;

  236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoi zaposlenima;

  237000 - Slubena putovanja i usluge po ugovoru;

  238000 - Obaveze po osnovu sudijskih i poslanikih dodataka;

  239000 - Obaveze po osnovu poreza na fond zarada.

 • Grupa 231000 - Obaveze za plate, sadri sintetika konta, i to:

  231100 - Obaveze za plate i dodatke;

  231200 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke;

  231300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke;

  231400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke;

  231500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke.

  Sintetiki konto 231100 - Obaveze za plate i dodatke, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze za neto plate i dodatke.

  Sintetiki konto 231200 - Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke.

  Sintetiki konto 231300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

  Sintetiki konto 231400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze za zdravstveno osiguranje zaposlenih.

  Sintetiki konto 231500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti.

  Grupa 232000 - Obaveze po osnovu naknada zaposlenima, sadri sintetika konta, i to:

  232100 - Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima;

  232200 - Obaveze po osnovu poreza na plate za naknade zaposlenima;

  232300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima;

  232400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima;

  232500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima.

  Sintetiki konto 232100 - Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu neto naknada isplaenih zaposlenima.

  Sintetiki konto 232200 - Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima.

 • Sintetiki konto 232300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima.

  Sintetiki konto 232400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima.

  Sintetiki konto 232500 - Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za naknade zaposlenima.

  Grupa 233000 - Obaveze za nagrade, bonuse i posebne isplate, sadri sintetika konta, i to:

  233100 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada, bonusa i posebnih isplata;

  233200 - Obaveze po osnovu poreza na nagrade, bonuse i posebne isplate;

  233300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate;

  233400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate;

  233500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za nagrade, bonuse i posebne isplate.

  Sintetiki konto 233100 - Obaveze po osnovu neto isplata nagrada, bonusa i posebnih isplata, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu neto isplata nagrada, bonusa i posebnih isplata;

  Sintetiki konto 233200 - Obaveze po osnovu poreza na nagrade, bonuse i posebne isplate, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na nagrade, bonuse i posebne isplate.

  Sintetiki konto 233300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate.

  Sintetiki konto 233400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate.

  Sintetiki konto 233500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za nagrade, bonuse i posebne isplate, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za nagrade bonuse i posebne isplate.

 • Grupa 234000 - Obaveze po osnovu socijalnih doprinosa na teret poslodavca, sadri sintetika konta, i to:

  234100 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca;

  234200 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca;

  234300 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti na teret poslodavca.

  Sintetiki konto 234100 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca.

  Sintetiki konto 234200 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca.

  Sintetiki konto 234300 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti na teret poslodavca, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti na teret poslodavca.

  Grupa 235000 - Obaveze po osnovu naknada u naturi, sadri sintetika konta, i to:

  235100 - Obaveze po osnovu neto naknada u naturi;

  235200 - Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi;

  235300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi;

  235400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi;

  235500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za naknade u naturi.

  Sintetiki konto 235100 - Obaveze po osnovu neto naknada u naturi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu neto naknada u naturi.

  Sintetiki konto 235200 - Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi.

  Sintetiki konto 235300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi.

  Sintetiki konto 235400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi.

 • Sintetiki konto 235500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za naknade u naturi, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za naknade u naturi.

  Grupa 236000 - Obaveze po osnovu socijalne pomoi zaposlenima, sadri sintetika konta, i to:

  236100 - Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoi zaposlenima;

  236200 - Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomo zaposlenima;

  236300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima;

  236400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima;

  236500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za socijalnu pomo zaposlenima.

  Sintetiki konto 236100 - Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoi zaposlenima, sadri analitika konta na kojem se knjie obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoi zaposlenima i obaveze po osnovu neto naknada refundacija.

  Sintetiki konto 236200 - Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomo zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomo zaposlenima.

  Sintetiki konto 236300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima.

  Sintetiki konto 236400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomo zaposlenima.

  Sintetiki konto 236500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za socijalnu pomo zaposlenima, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za socijalnu pomo zaposlenima.

  Grupa 237000 - Slubena putovanja i usluge po ugovoru, sadri sintetika konta, i to:

  237100 - Obaveze po osnovu neto isplata za slubena putovanja;

  237200 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za slubena putovanja;

  237300 - Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru;

 • 237400 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru;

  237500 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru;

  237600 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru;

  237700 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru.

  Sintetiki konto 237100 - Obaveze po osnovu neto isplata za slubena putovanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu neto isplata za slubena putovanja.

  Sintetiki konto 237200 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za slubena putovanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na isplate za slubena putovanja.

  Sintetiki konto 237300 - Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru.

  Sintetiki konto 237400 - Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru.

  Sintetiki konto 237500 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru.

  Sintetiki konto 237600 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru.

  Sintetiki konto 237700 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru.

  Grupa 238000 - Obaveze po osnovu sudijskih i poslanikih dodataka, sadri sintetika konta, i to:

  238100 - Obaveze za neto isplaeni sudijski i poslaniki dodatak;

  238200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaeni sudijski i poslaniki dodatak;

  238300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak;

  238400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak;

  238500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za sudijski i poslaniki dodatak.

 • Sintetiki konto 238100 - Obaveze za neto isplaeni sudijski i poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze za neto isplaeni sudijski i poslaniki dodatak.

  Sintetiki konto 238200 - Obaveze po osnovu poreza na isplaeni sudijski i poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na isplaeni sudijski i poslaniki dodatak.

  Sintetiki konto 238300 - Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak.

  Sintetiki konto 238400 - Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski i poslaniki dodatak.

  Sintetiki konto 238500 - Obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za sudijski i poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu doprinosa za sluaj nezaposlenosti za sudijski i poslaniki dodatak.

  Grupa 239000 - Obaveze po osnovu poreza na fond zarada, sadri Sintetiki konto :

  239100 - Obaveze po osnovu poreza na fond zarada.

  Sintetiki konto 239100 - Obaveze po osnovu poreza na fond zarada, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu poreza na fond zarada.

  Kategorija 240000 - Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene, sadri grupe, i to:

  241000 - Obaveze po osnovu otplate kamata;

  242000 - Obaveze po osnovu subvencija;

  243000 - Obaveze po osnovu donacija i transfera;

  244000 - Obaveze za socijalno osiguranje;

  245000 - Obaveze za ostale rashode.

  Grupa 241000 - Obaveze po osnovu otplate kamata, sadri sintetika konta, i to:

  241100 - Obaveze po osnovu otplate domaih kamata;

  241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata;

  241300 - Obaveze po osnovu otplate kamata na aktivirane garancije;

  241400 - Obaveze po osnovu prateih trokova zaduivanja.

 • Sintetiki konto 241100 - Obaveze po osnovu otplate domaih kamata, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu otplate kamata na domae hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim nivoima vlasti, obaveze po osnovu otplate kamata domaim javnim finansijskim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata domaim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaim kreditorima, obaveze po osnovu otplate kamata domainstvima u zemlji, obaveze po osnovu otplate kamata na domae finansijske derivate i obaveze po osnovu otplate kamata na menice.

  Sintetiki konto 241200 - Obaveze po osnovu otplate stranih kamata, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu otplate kamata na strane hartije od vrednosti, obaveze po osnovu otplate kamata stranim vladama, obaveze po osnovu otplate kamata multilateralnim institucijama, obaveze po osnovu otplate kamata stranim poslovnim bankama, obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima i obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate.

  Sintetiki konto 241300 - Obaveze po osnovu otplate kamata na aktivirane garancije, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu otplate kamata na aktivirane garancije.

  Sintetiki konto 241400 - Obaveze po osnovu prateih trokova zaduivanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu prateih trokova zaduivanja.

  Grupa 242000 - Obaveze po osnovu subvencija, sadri sintetika konta, i to:

  242100 - Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzeima;

  242200 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzeima;

  242300 - Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama;

  242400 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzeima.

  Sintetiki konto 242100 - Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzeima, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih subvencija nefinansijskim preduzeima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnim nefinansijskim preduzeima.

  Sintetiki konto 242200 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzeima, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih subvencija privatnim finansijskim preduzeima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim finansijskim preduzeima.

  Sintetiki konto 242300 - Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih subvencija javnim finansijskim ustanovama i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnim finansijskim ustanovama.

  Sintetiki konto 242400 - Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzeima, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih subvencija privatnim preduzeima i obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim preduzeima.

 • Grupa 243000 - Obaveze po osnovu donacija i transfera, sadri sintetika konta, i to:

  243100 - Obaveze po osnovu donacija stranim vladama;

  243200 - Obaveze po osnovu donacija meunarodnim organizacijama;

  243300 - Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti;

  243400 - Obaveze po osnovu transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

  Sintetiki konto 243100 - Obaveze po osnovu donacija stranim vladama, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih donacija stranim vladama i obaveze po osnovu kapitalnih donacija stranim vladama.

  Sintetiki konto 243200 - Obaveze po osnovu donacija meunarodnim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih donacija meunarodnim organizacijama i obaveze po osnovu kapitalnih donacija meunarodnim organizacijama.

  Sintetiki konto 243300 - Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih transfera ostalim nivoima vlasti i obaveze po osnovu kapitalnih transfera ostalim nivoima vlasti.

  Sintetiki konto 243400 - Obaveze po osnovu transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu tekuih transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i obaveze po osnovu kapitalnih transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

  Grupa 244000 - Obaveze za socijalno osiguranje, sadri sintetika konta, i to:

  244100 - Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

  244200 - Obaveze po osnovu socijalne pomoi iz budeta.

  Sintetiki konto 244100 - Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu socijalnog osiguranja koje se isplauje neposredno domainstvima, obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja isplaenih neposredno pruaocima usluga i obaveze po osnovu transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje.

  Sintetiki konto 244200 - Obaveze po osnovu socijalne pomoi iz budeta, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu bolovanja i invalidnina iz budeta, obaveze po osnovu naknada iz budeta za porodiljsko bolovanje, obaveze po osnovu naknada iz budeta za decu i porodicu, obaveze po osnovu naknada iz budeta za sluaj nezaposlenosti, obaveze po osnovu starosnih i porodinih penzija iz budeta, obaveze po osnovu naknada iz budeta za sluaj smrti, obaveze po osnovu naknada iz budeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport,

 • obaveze po osnovu naknada iz budeta za stanovanje i ivot i obaveze po osnovu ostalih naknada iz budeta.

  Grupa 245000 - Obaveze za ostale rashode, sadri sintetika konta, i to:

  245100 - Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama;

  245200 - Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom;

  245300 - Obaveze po osnovu kazni i penala po reenjima sudova i sudskih tela;

  245400 - Obaveze po osnovu naknade tete za povrede i tete usled elementarnih nepogoda;

  245500 - Obaveze po osnovu naknade tete ili povreda nanetih od strane dravnih organa.

  Sintetiki konto 245100 - Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu donacija neprofitnim institucijama koje pruaju usluge domainstvima i obaveze po osnovu donacija ostalim neprofitnim institucijama.

  Sintetiki konto 245200 - Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu ostalih poreza, obaveze po osnovu obaveznih taksi i obaveze za novane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom.

  Sintetiki konto 245300 - Obaveze po osnovu kazni i penala po reenjima sudova i sudskih tela, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu kazni i penala po reenjima sudova i sudskih tela.

  Sintetiki konto 245400 - Obaveze po osnovu naknade tete za povrede i tete usled elementarnih nepogoda, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze po osnovu naknade tete za povrede i tete usled elementarnih nepogoda i obaveze po osnovu naknade tete od divljai.

  Sintetiki konto 245500 - Obaveze po osnovu naknade tete ili povreda nanetih od strane dravnih organa, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze po osnovu naknade tete ili povreda nanetih od strane dravnih organa.

  Kategorija 250000 - Obaveze iz poslovanja, sadri grupe, i to:

  251000 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije;

  252000 - Obaveze prema dobavljaima;

  253000 - Obaveze za izdate ekove i obveznice;

  254000 - Ostale obaveze.

  Grupa 251000 - Primljeni avansi, depoziti i kaucije, sadri sintetika konta, i to:

 • 251100 - Primljeni avansi;

  251200 - Primljeni depoziti;

  251300 - Primljene kaucije.

  Sintetiki konto 251100 - Primljeni avansi, sadri analitiki konto na kojem se knjie primljeni avansi.

  Sintetiki konto 251200 - Primljeni depoziti, sadri analitiki konto na kojem se knjie primljeni depoziti.

  Sintetiki konto 251300 - Primljene kaucije, sadri analitiki konto na kojem se knjie primljene kaucije.

  Grupa 252000 - Obaveze prema dobavljaima, sadri sintetika konta, i to:

  252100 - Dobavljai u zemlji;

  252200 - Dobavljai u inostranstvu.

  Sintetiki konto 252100 - Dobavljai u zemlji, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze prema dobavljaima u zemlji.

  Sintetiki konto 252200 - Dobavljai u inostranstvu, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze prema dobavljaima u inostranstvu.

  Grupa 253000 - Obaveze za izdate ekove i obveznice, sadri Sintetiki konto :

  253100 - Obaveze za izdate ekove i obveznice.

  Sintetiki konto 253100 - Obaveze za izdate ekove i obveznice, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze za izdate ekove i obveznice.

  Grupa 254000 - Ostale obaveze, sadri sintetika konta, i to:

  254100 - Obaveze iz odnosa budeta i budetskih korisnika;

  254900 - Ostale obaveze.

  Sintetiki konto 254100 - Obaveze iz odnosa budeta i budetskih korisnika, sadri analitiki konto na kojem se knjie obaveze iz odnosa budeta i budetskih korisnika.

  Sintetiki konto 254900 - Ostale obaveze, sadri analitika konta na kojima se knjie obaveze prema zaposlenima, obaveze prema lanovima upravnog i nadzornog odbora i komisija i obaveze po uputnicama.

  Kategorija 290000 - Pasivna vremenska razgranienja, sadri grupu:

 • 291000 - Pasivna vremenska razgranienja.

  Grupa 291000 - Pasivna vremenska razgranienja, sadri sintetika konta, i to:

  291100 - Razgranieni prihodi;

  291200 - Razgranieni plaeni rashodi;

  291300 - Obraunati nenaplaeni prihodi i primanja;

  291900 - Ostala pasivna vremenska razgranienja.

  Sintetiki konto 291100 - Razgranieni prihodi, sadri analitika konta na kojima se knjie razgranieni prihodi iz donacija i razgranieni ostali prihodi.

  Sintetiki konto 291200 - Razgranieni plaeni rashodi, sadri analitika konta na kojima se knjie plaeni avansi i akontacije za poslovna putovanja.

  Sintetiki konto 291300 - Obraunati nenaplaeni prihodi i primanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie obraunati nenaplaeni prihodi i primanja.

  Sintetiki konto 291900 - Ostala pasivna vremenska razgranienja, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostala pasivna vremenska razgranienja.

  KLASA 300000 - IZVORI KAPITALA I UTVRIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

  lan 13

  Klasa 300000 - Izvori kapitala i utvrivanje rezultata poslovanja, sadri kategorije, i to:

  310000 - Izvori kapitala;

  320000 - Utvrivanje rezultata poslovanja.

  Kategorija 310000 - Izvori kapitala, sadri sintetika konta, i to:

  311110 - Preneta neutroena sredstva iz ranijih godina;

  311900 - Ostali izvori kapitala preneti iz prethodne godine.

  Sintetiki konto 311110 - Preneta neutroena sredstva iz ranijih godina, sadri analitiki konto na kojem se knjie preneta neutroena sredstva iz ranijih godina.

  Sintetiki konto 311900 - Ostali izvori kapitala preneti iz prethodne godine, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostali izvori kapitala preneti iz prethodne godine.

  Kategorija 320000 - Utvrivanje rezultata poslovanja, sadri sintetika konta, i to:

 • 321000 - Utvrivanje rezultata poslovanja;

  321200 - Raspored vika prihoda;

  321300 - Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina.

  Sintetiki konto 321000 - Utvrivanje rezultata poslovanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie viak ili manjak prihoda, odnosno suficit ili deficit.

  Sintetiki konto 321200 - Raspored vika prihoda, sadri analitiki konto na kojem se knjii raspored vika prihoda.

  Sintetiki konto 321300 - Nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina, sadri analitiki konto na kojem se knjii nerasporeeni viak prihoda iz ranijih godina.

  KLASA 400000 - TEKUI RASHODI

  lan 14

  Klasa 400000 - Tekui rashodi, sadri kategorije, i to:

  410000 - Rashodi za zaposlene;

  420000 - Korienje usluga i roba;

  430000 - Upotreba osnovnih sredstava;

  440000 - Otplata kamata;

  450000 - Subvencije;

  460000 - Donacije i transferi;

  470000 - Prava iz socijalnog osiguranja;

  480000 - Ostali rashodi;

  490000 - Administrativni transferi iz budeta, od direktnih budetskih korisnika indirektnim budetskim korisnicima ili izmeu budetskih korisnika na istom nivou.

  Kategorija 410000 - Rashodi za zaposlene, sadri grupe, i to:

  411000 - Plate i dodaci zaposlenih;

  412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca;

  413000 - Naknade u naturi;

 • 414000 - Socijalna davanja zaposlenima;

  415000 - Naknade za zaposlene;

  416000 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi;

  417000 - Sudijski i poslaniki dodatak.

  Grupa 411000 - Plate i dodaci zaposlenih, sadri Sintetiki konto :

  411100 - Plate i dodaci zaposlenih.

  Sintetiki konto 411100 - Plate i dodaci zaposlenih, sadri analitika konta na kojima se knjie plate i dodaci stalno zaposlenih, plate pripravnika, plate privremeno zaposlenih, plate po osnovu sudskih presuda i ostale isplate zarada za specijalne zadatke ili projekte.

  Grupa 412000 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, sadri sintetika konta, i to:

  412100 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje;

  412200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje;

  412300 - Doprinos za nezaposlenost.

  Sintetiki konto 412100 - Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, sadri analitiki konto na kojem se knjie doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

  Sintetiki konto 412200 - Doprinos za zdravstveno osiguranje, sadri analitiki konto na kojem se knjie doprinosi za zdravstveno osiguranje.

  Sintetiki konto 412300 - Doprinos za sluaj nezaposlenosti, sadri analitiki konto na kojem se knjie doprinosi za sluaj nezaposlenosti.

  Grupa 413000 - Naknade u naturi, sadri Sintetiki konto :

  413100 - Naknade u naturi.

  Sintetiki konto 413100 - Naknade u naturi, sadri analitika konta na kojima se knjie obroci (hrana), obezbeivanje stambenog prostora zaposlenima, dugotrajna roba, roba i usluge koje obezbeuje poslodavac, prevoz na posao i sa posla (markica), parkiranje, deiji vrti koji plaa poslodavac i iznos razlike izmeu redovne i sniene kamatne stope kod davanja kredita zaposlenima.

  Grupa 414000 - Socijalna davanja zaposlenima, sadri sintetika konta, i to:

  414100 - Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla;

  414200 - Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih;

 • 414300 - Otpremnine i pomoi;

  414400 - Pomo u medicinskom leenju zaposlenog ili lana ue porodice.

  Sintetiki konto 414100 - Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla, sadri analitika konta na kojima se knjie porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana i invalidnost rada drugog stepena.

  Sintetiki konto 414200 - Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih, sadri analitiki konto na kojem se knjie rashodi za obrazovanje dece zaposlenih.

  Sintetiki konto 414300 - Otpremnine i pomoi, sadri analitiki konto na kojem se knjie otpremnine i pomoi.

  Sintetiki konto 414400 - Pomo u medicinskom leenju zaposlenog ili lana ue porodice, sadri analitiki konto na kojem se knjii pomo u medicinskom leenju zaposlenog ili lana ue porodice.

  Grupa 415000 - Naknade za zaposlene, sadri Sintetiki konto :

  415100 - Naknade za zaposlene.

  Sintetiki konto 415100 - Naknade za zaposlene, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade zaposlenima.

  Grupa 416000 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, sadri Sintetiki konto :

  416100 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi.

  Sintetiki konto 416100 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, sadri analitika konta na kojima se knjie nagrade, bonusi i naknade lanovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

  Grupa 417000 - Sudijski i poslaniki dodatak, sadri sintetika konta, i to:

  417100 - Sudijski dodatak;

  417200 - Poslaniki dodatak.

  Sintetiki konto 417100 - Sudijski dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjii sudijski dodatak.

  Sintetiki konto 417200 - Poslaniki dodatak, sadri analitiki konto na kojem se knjii poslaniki dodatak.

  Kategorija 420000 - Korienje usluga i roba, sadri grupe, i to:

  421000 - Stalni trokovi;

 • 422000 - Trokovi putovanja;

  423000 - Usluge po ugovoru;

  424000 - Specijalizovane usluge;

  425000 - Tekue popravke i odravanje (usluge i materijali);

  426000 - Materijal.

  Grupa 421000 - Stalni trokovi, sadri sintetika konta, i to:

  421100 - Trokovi platnog prometa i bankarskih usluga;

  421200 - Energetske usluge;

  421300 - Komunalne usluge;

  421400 - Usluge komunikacija;

  421500 - Trokovi osiguranja;

  421600 - Zakup imovine i opreme.

  Sintetiki konto 421100 - Trokovi platnog prometa i bankarskih usluga, sadri analitika konta na kojima se knjie trokovi platnog prometa i trokovi bankarskih usluga.

  Sintetiki konto 421200 - Energetske usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge za elektrinu energiju i usluge grejanja.

  Sintetiki konto 421300 - Komunalne usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge vodovoda i kanalizacije, usluge redovnog odravanja i staranja i ostale komunalne usluge (doprinos za korienje gradskog zemljita i slino).

  Sintetiki konto 421400 - Usluge komunikacija, sadri analitika konta na kojima se knjie trokovi telefona i usluge pote i dostave.

  Sintetiki konto 421500 - Trokovi osiguranja, sadri analitika konta na kojima se knjie osiguranje imovine i osiguranje zaposlenih.

  Sintetiki konto 421600 - Zakup imovine i opreme, sadri analitika konta na kojima se knjie zakup imovine i zakup opreme.

  Grupa 422000 - Trokovi putovanja, sadri sintetika konta, i to:

  422100 - Trokovi slubenih putovanja u zemlji;

  422200 - Trokovi slubenih putovanja u inostranstvo;

 • 422300 - Trokovi putovanja u okviru redovnog rada;

  422900 - Ostali trokovi transporta.

  Sintetiki konto 422100 - Trokovi slubenih putovanja u zemlji, sadri analitika konta na kojima se knjie trokovi dnevnica (ishrane) na slubenom putu, trokovi prevoza na slubenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.), trokovi smetaja na slubenom putu i ostale usluge slubenog prevoza.

  Sintetiki konto 422200 - Trokovi slubenih putovanja u inostranstvo, sadri analitika konta na kojima se knjie trokovi dnevnica za slubeni put u inostranstvo, trokovi prevoza za slubeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.), trokovi smetaja na slubenom putu u inostranstvo i ostale usluge slubenog prevoza.

  Sintetiki konto 422300 - Trokovi putovanja u okviru redovnog rada, sadri analitika konta na kojima se knjie dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada, trokovi putovanja u okviru redovnog rada (avion, autobus, voz), trokovi smetaja na putovanju u okviru redovnog rada i ostale usluge putovanja u okviru redovnog rada.

  Sintetiki konto 422900 - Ostali trokovi transporta, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostali trokovi transporta.

  Grupa 423000 - Usluge po ugovoru, sadri sintetika konta, i to:

  423100 - Administrativne usluge;

  423200 - Kompjuterske usluge;

  423300 - Usluge obrazovanja i usavravanja zaposlenih;

  423400 - Usluge informisanja;

  423500 - Strune usluge;

  423600 - Usluge za domainstvo i ugostiteljstvo;

  423700 - Reprezentacija;

  423900 - Ostale opte usluge.

  Sintetiki konto 423100 - Administrativne usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge prevoenja, sekretarske usluge i ostale administrativne usluge.

  Sintetiki konto 423200 - Kompjuterske usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge za izradu softvera i usluge odravanja raunara.

 • Sintetiki konto 423300 - Usluge obrazovanja i usavravanja zaposlenih, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge obrazovanja i usavravanja zaposlenih, kotizacije i druge usluge obrazovanja i usavravanja zaposlenih.

  Sintetiki konto 423400 - Usluge informisanja, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge tampanja, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnou, usluge reklamiranja i medijske usluge radija i televizije.

  Sintetiki konto 423500 - Strune usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge revizije, advokatske usluge, pravne usluge, usluge finansijskih savetnika i ostale strune usluge.

  Sintetiki konto 423600 - Usluge za domainstvo i ugostiteljstvo, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge za domainstvo (u zatvorima i bolnicama) i ugostiteljske usluge.

  Sintetiki konto 423700 - Reprezentacija, sadri analitiki konto na kojem se knjii reprezentacija.

  Sintetiki konto 423900 - Ostale opte usluge, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostale opte usluge.

  Grupa 424000 - Specijalizovane usluge, sadri sintetika konta, i to:

  424100 - Poljoprivredne usluge;

  424200 - Usluge obrazovanja, kulture i sporta;

  424300 - Medicinske usluge;

  424400 - Usluge odravanja autoputeva;

  424500 - Usluge odravanja nacionalnih parkova i prirodnih povrina;

  424600 - Usluge ouvanja ivotne sredine, nauke i geodetske usluge;

  424900 - Ostale specijalizovane usluge.

  Sintetiki konto 424100 - Poljoprivredne usluge, sadri analitiki konto na kojem se knjie usluge zatite ivotinja i bilja.

  Sintetiki konto 424200 - Usluge obrazovanja, kulture i sporta, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge obrazovanja, usluge kulture i usluge sporta.

  Sintetiki konto 424300 - Medicinske usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie zdravstvena zatita po ugovoru, zdravstvena zatita po konvenciji i usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza.

  Sintetiki konto 424400 - Usluge odravanja autoputeva, sadri analitiki konto na kojem se knjie usluge odravanja autoputeva.

 • Sintetiki konto 424500 - Usluge odravanja nacionalnih parkova i prirodnih povrina, sadri analitiki konto na kojem se knjie usluge odravanja nacionalnih parkova i prirodnih povrina.

  Sintetiki konto 424600 - Usluge ouvanja ivotne sredine, nauke i geodetske usluge, sadri analitika konta na kojima se knjie usluge ouvanja ivotne sredine, usluge nauke i geodetske usluge.

  Sintetiki konto 424900 - Ostale specijalizovane usluge, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostale specijalizovane usluge.

  Grupa 425000 - Tekue popravke i odravanje (usluge i materijali), sadri sintetika konta, i to:

  425100 - Tekue popravke i odravanje zgrada i objekata;

  425200 - Tekue popravke i odravanje opreme.

  Sintetiki konto 425100 - Tekue popravke i odravanje zgrada i objekata, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue popravke i odravanje zgrada i tekue popravke i odravanje ostalih objekata.

  Sintetiki konto 425200 - Tekue popravke i odravanje opreme, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue popravke i odravanje opreme za saobraaj, tekue popravke i odravanje administrativne opreme, tekue popravke i odravanje opreme za poljoprivredu, tekue popravke i odravanje opreme za ouvanje ivotne sredine i nauku, tekue popravke i odravanje medicinske i laboratorijske opreme, tekue popravke i odravanja opreme za obrazovanje, kulturu i sport, tekue popravke i odravanje opreme za vojsku, tekue popravke i odravanje opreme za javnu bezbednost i tekue popravke i odravanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

  Grupa 426000 - Materijal, sadri sintetika konta, i to:

  426100 - Administrativni materijal;

  426200 - Materijali za poljoprivredu;

  426300 - Materijali za obrazovanje i usavravanje zaposlenih;

  426400 - Materijali za saobraaj;

  426500 - Materijali za ouvanje ivotne sredine i nauku;

  426600 - Materijali za obrazovanje, kulturu i sport;

  426700 - Medicinski i laboratorijski materijali;

  426800 - Materijali za domainstvo i ugostiteljstvo;

 • 426900 - Materijali za posebne namene.

  Sintetiki konto 426100 - Administrativni materijal, sadri analitika konta na kojima se knjie kancelarijski materijal, odea i uniforme i biodekoracija.

  Sintetiki konto 426200 - Materijali za poljoprivredu, sadri analitika konta na kojima se knjie hrana za ivotinje, stoka za eksperimente, prirodna i vetaka ubriva i slino, seme i biljke.

  Sintetiki konto 426300 - Materijali za obrazovanje i usavravanje zaposlenih, sadri analitika konta na kojima se knjie publikacije, asopisi i glasila i materijali za obrazovanje.

  Sintetiki konto 426400 - Materijali za saobraaj, sadri analitika konta na kojima se knjie izdaci za gorivo i ostali materijal za prevozna sredstva.

  Sintetiki konto 426500 - Materijali za ouvanje ivotne sredine i nauku, sadri analitika konta na kojima se knjie materijali za meteoroloka merenja, materijali za istraivanje i razvoj, materijali za testiranje vazduha, materijali za testiranje vode i materijali za testiranje tla.

  Sintetiki konto 426600 - Materijali za obrazovanje, kulturu i sport, sadri analitika konta na kojima se knjie materijali za obrazovanje, materijali za kulturu i materijali za sport.

  Sintetiki konto 426700 - Medicinski i laboratorijski materijali, sadri analitika konta na kojima se knjie materijali za medicinske testove, materijali za laboratorijske testove, materijali za vakcinaciju, materijali za imunizaciju, lekovi na recept i ortopedski materijali.

  Sintetiki konto 426800 - Materijali za domainstvo i ugostiteljstvo, sadri analitika konta na kojima se knjie materijali za domainstvo i materijali za ugostiteljstvo.

  Sintetiki konto 426900 - Materijali za posebne namene, sadri analitiki konto na kojem se knjie materijali za posebne namene.

  Kategorija 430000 - Upotreba osnovnih sredstava, sadri grupe, i to:

  431000 - Upotreba osnovnih sredstava;

  433000 - Upotreba dragocenosti;

  434000 - Upotreba zemljita, uma, vode i rudnih bogatstava.

  Grupa 431000 - Upotreba osnovnih sredstava, sadri sintetika konta, i to:

  431100 - Zgrade i graevinski objekti;

  431200 - Maine i oprema;

  431300 - Ostala osnovna sredstva.

 • Sintetiki konto 431100 - Zgrade i graevinski objekti, sadri analitiki konto na kojem se knjie zgrade i graevinski objekti.

  Sintetiki konto 431200 - Maine i oprema, sadri analitiki konto na kojem se knjie maine i oprema.

  Sintetiki konto 431300 - Ostala osnovna sredstva, sadri analitiki konto na kojem se knjie ostala osnovna sredstva.

  Grupa 433000 - Upotreba dragocenosti, sadri Sintetiki konto :

  433100 - Dragocenosti.

  Sintetiki konto 433100 - Dragocenosti, sadri analitiki konto na kojem se knjie dragocenosti.

  Grupa 434000 - Upotreba zemljita, uma, vode i rudnih bogatstava, sadri sintetika konta, i to:

  434100 - Zemljite;

  434200 - Rudna bogatstva;

  434300 - ume i vode.

  Sintetiki konto 434100 - Zemljite, sadri analitiki konto na kojem se knjii zemljite.

  Sintetiki konto 434200 - Rudna bogatstva, sadri analitiki konto na kojem se knjie kopovi.

  Sintetiki konto 434300 - ume i vode, sadri analitika konta na kojima se knjie ume i vode.

  Kategorija 440000 - Otplata kamata, sadri grupe, i to:

  441000 - Otplate domaih kamata;

  442000 - Otplata stranih kamata;

  443000 - Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija;

  444000 - Pratei trokovi zaduivanja.

  Grupa 441000 - Otplate domaih kamata, sadri sintetika konta, i to:

  441100 - Otplata kamata na domae hartije od vrednosti;

  441200 - Otplata kamata ostalim nivoima vlasti;

  441300 - Otplata kamata domaim javnim finansijskim institucijama;

 • 441400 - Otplata kamata domaim poslovnim bankama;

  441500 - Otplata kamata ostalim domaim kreditorima;

  441600 - Otplata kamata domainstvima u zemlji;

  441700 - Otplata kamata na domae finansijske derivate;

  441800 - Otplata kamata na domae menice.

  Sintetiki konto 441100 - Otplata kamata na domae hartije od vrednosti, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata na domae kratkorone hartije od vrednosti i otplata kamata na domae dugorone hartije od vrednosti.

  Sintetiki konto 441200 - Otplata kamata ostalim nivoima vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata institucijama Srbije i Crne Gore, otplata kamata nivou Republike, otplate kamata nivou teritorijalnih autonomija, otplata kamata nivou gradova, otplata kamata nivou optina i otplata kamata organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

  Sintetiki konto 441300 - Otplata kamata domaim javnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata NBJ i otplata kamata ostalim domaim javnim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 441400 - Otplata kamata domaim poslovnim bankama, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata domaim poslovnim bankama.

  Sintetiki konto 441500 - Otplata kamata ostalim domaim kreditorima, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata ostalim domaim kreditorima.

  Sintetiki konto 441600 - Otplata kamata domainstvima u zemlji, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata domainstvima u zemlji.

  Sintetiki konto 441700 - Otplata kamata na domae finansijske derivate, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata na domae finansijske derivate.

  Sintetiki konto 441800 - Otplata kamata na domae menice, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata na domae menice.

  Grupa 442000 - Otplata stranih kamata, sadri sintetika konta, i to:

  442100 - Otplata kamata na strane hartije od vrednosti;

  442200 - Otplata kamata stranim vladama;

  442300 - Otplata kamata multilateralnim institucijama;

  442400 - Otplata kamata stranim poslovnim bankama;

 • 442500 - Otplata kamata ostalim stranim kreditorima;

  442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate.

  Sintetiki konto 442100 - Otplata kamata na strane hartije od vrednosti, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata na strane kratkorone hartije od vrednosti i otplata kamata na strane dugorone hartije od vrednosti.

  Sintetiki konto 442200 - Otplata kamata stranim vladama, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata Pariskom klubu, otplata kamata stranim uvozno izvoznim bankama i otplata kamata ostalim stranim vladama.

  Sintetiki konto 442300 - Otplata kamata multilateralnim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata Svetskoj banci, otplata kamata IBRD, otplata kamata EBRD, otplata kamata EIB, otplata kamata CEB i otplata kamata ostalim multilateralnim institucijama.

  Sintetiki konto 442400 - Otplata kamata stranim poslovnim bankama, sadri analitika konta na kojima se knjie otplata kamata Londonskom klubu i otplata kamata ostalim stranim poslovnim bankama.

  Sintetiki konto 442500 - Otplata kamata ostalim stranim kreditorima, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata ostalim stranim kreditorima.

  Sintetiki konto 442600 - Otplata kamata na strane finansijske derivate, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata na strane finansijske derivate.

  Grupa 443000 - Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija, sadri Sintetiki konto :

  443100 - Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija.

  Sintetiki konto 443100 - Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija, sadri analitiki konto na kojem se knjii otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija.

  Grupa 444000 - Pratei trokovi zaduivanja, sadri sintetika konta, i to:

  444100 - Negativne kursne razlike;

  444200 - Kazne za kanjenje;

  444300 - Takse koje proistiu iz zaduivanja.

  Sintetiki konto 444100 - Negativne kursne razlike, sadri analitiki konto na kojem se knjie negativne kursne razlike.

  Sintetiki konto 444200 - Kazne za kanjenje, sadri analitiki konto na kojem se knjie kazne za kanjenje.

 • Sintetiki konto 444300 - Takse koje proistiu iz zaduivanja, sadri analitiki konto na kojem se knjie takse koje proistiu iz zaduivanja.

  Kategorija 450000 - Subvencije, sadri grupe, i to:

  451000 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama;

  452000 - Subvencije privatnim finansijskim institucijama;

  453000 - Subvencije javnim finansijskim institucijama;

  454000 - Subvencije privatnim preduzeima.

  Grupa 451000 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama, sadri sintetika konta, i to:

  451100 - Tekue subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama;

  451200 - Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama.

  Sintetiki konto 451100 - Tekue subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue subvencije javnom gradskom saobraaju, tekue subvencije TP-u, tekue subvencije za vodoprivredu, tekue subvencije za poljoprivredu i tekue subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama.

  Sintetiki konto 451200 - Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne subvencije javnom gradskom saobraaju, kapitalne subvencije TP-u, kapitalne subvencije za vodoprivredu, kapitalne subvencije za poljoprivredu i kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzeima i organizacijama.

  Grupa 452000 - Subvencije privatnim finansijskim institucijama, sadri sintetika konta, i to:

  452100 - Tekue subvencije privatnim finansijskim institucijama;

  452200 - Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 452100 - Tekue subvencije privatnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue subvencije poslovnim i trgovakim bankama i tekue subvencije ostalim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 452200 - Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne subvencije poslovnim i trgovakim bankama i kapitalne subvencije ostalim finansijskim institucijama.

  Grupa 453000 - Subvencije javnim finansijskim institucijama, sadri sintetika konta, i to:

 • 453100 - Tekue subvencije javnim finansijskim institucijama;

  453200 - Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 453100 - Tekue subvencije javnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue subvencije NBJ i tekue subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama.

  Sintetiki konto 453200 - Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne subvencije NBJ i kapitalne subvencije ostalim javnim finansijskim institucijama.

  Grupa 454000 - Subvencije privatnim preduzeima, sadri sintetika konta, i to:

  454100 - Tekue subvencije privatnim preduzeima;

  454200 - Kapitalne subvencije privatnim preduzeima.

  Sintetiki konto 454100 - Tekue subvencije privatnim preduzeima, sadri analitiki konto na kojem se knjie tekue subvencije privatnim preduzeima.

  Sintetiki konto 454200 - Kapitalne subvencije privatnim preduzeima, sadri analitiki konto na kojem se knjie kapitalne subvencije privatnim preduzeima.

  Kategorija 460000 - Donacije i transferi, sadri grupe, i to:

  461000 - Donacije stranim vladama;

  462000 - Donacije meunarodnim organizacijama;

  463000 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti;

  464000 - Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

  Grupa 461000 - Donacije stranim vladama, sadri sintetika konta, i to:

  461100 - Tekue donacije stranim vladama;

  461200 - Kapitalne donacije stranim vladama.

  Sintetiki konto 461100 - Tekue donacije stranim vladama, sadri analitiki konto na kojem se knjie tekue donacije stranim vladama.

  Sintetiki konto 461200 - Kapitalne donacije stranim vladama, sadri analitiki konto na kojem se knjie kapitalne donacije stranim vladama.

  Grupa 462000 - Donacije meunarodnim organizacijama, sadri sintetika konta, i to:

 • 462100 - Tekue donacije meunarodnim organizacijama;

  462200 - Kapitalne donacije meunarodnim organizacijama.

  Sintetiki konto 462100 - Tekue donacije meunarodnim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue donacije meunarodnom Crvenom krstu, tekue donacije za meunarodne lanarine i ostale tekue donacije meunarodnim organizacijama.

  Sintetiki konto 462200 - Kapitalne donacije meunarodnim organizacijama, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne donacije meunarodnom Crvenom krstu i ostale kapitalne donacije meunarodnim organizacijama.

  Grupa 463000 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, sadri sintetika konta, i to:

  463100 - Tekue donacije i transferi ostalim nivoima vlasti;

  463200 - Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti.

  Sintetiki konto 463100 - Tekue donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue donacije i transferi institucijama Srbije i Crne Gore, tekue donacije i transferi nivou Republike, tekue donacije i transferi nivou teritorijalnih autonomija, tekue donacije i transferi nivou gradova i tekue donacije i transferi nivou optina.

  Sintetiki konto 463200 - Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne donacije i transferi institucijama Srbije i Crne Gore, kapitalne donacije i transferi nivou Republike, kapitalne donacije i transferi nivou teritorijalnih autonomija, kapitalne donacije i transferi nivou gradova i kapitalne donacije i transferi nivou optina.

  Grupa 464000 - Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, sadri sintetika konta, i to:

  464100 - Tekue donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

  464200 - Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

  Sintetiki konto 464100 - Tekue donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, sadri analitika konta na kojima se knjie tekue donacije i transferi Republikom zavodu za zdravstveno osiguranje, tekue donacije i transferi Republikom fondu za PIO zaposlenih, tekue donacije i transferi Republikom fondu za PIO zemljoradnika, tekue donacije i transferi Republikom fondu za PIO samostalnih delatnosti i tekue donacije i transferi Republikom zavodu za trite rada.

  Sintetiki konto 464200 - Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, sadri analitika konta na kojima se knjie kapitalne donacije i transferi Republikom zavodu za zdravstveno osiguranje, kapitalne donacije i transferi Republikom fondu za PIO zaposlenih, kapitalne donacije i transferi Republikom fondu za PIO

 • zemljoradnika, kapitalne donacije i transferi Republikom fondu za PIO samostalnih delatnosti i kapitalne donacije i transferi Republikom zavodu za trite rada.

  Kategorija 470000 - Prava iz socijalnog osiguranja, sadri grupe, i to:

  471000 - Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja);

  472000 - Naknade za socijalnu zatitu iz budeta.

  Grupa 471000 - Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja), sadri sintetika konta, i to:

  471100 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplauju neposredno domainstvima;

  471200 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplauju neposredno pruaocima usluga;

  471900 - Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje.

  Sintetiki konto 471100 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplauju neposredno domainstvima, sadri analitika konta na kojima se knjie naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad, prava iz penzijskog osiguranja, naknade iz invalidskog osiguranja, isplate Republikog zavoda za trite rada i ostala socijalna davanja neposredno domainstvima.

  Sintetiki konto 471200 - Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplauju neposredno pruaocima usluga, sadri analitika konta na kojima se knjie trokovi zdravstvene zatite u zemlji plaeni neposredno pruaocima usluga, usluge zdravstvene zatite u inostranstvu plaene neposredno pruaocima usluga, briga o penzionisanim licima, briga o invalidima, isplate poslodavcima koje vri Republiki zavod za trite rada za zapoljavanje lica sa evidencije, usluge obuke preko Republikog zavoda za trite rada i ostala prava koja se plaaju direktno pruaocima usluga.

  Sintetiki konto 471900 - Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje, sadri analitika konta na kojima se knjie transferi Republikom zavodu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje, transferi Republikom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje, transferi Republikom fondu za PIO zemljoradnika za doprinose za osiguranje, transferi Republikom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje i transferi Republikom zavodu za trite rada za doprinose za osiguranje.

  Grupa 472000 - Naknade za socijalnu zatitu iz budeta, sadri sintetika konta, i to:

  472100 - Naknade iz budeta u sluaju bolesti i invalidnosti;

  472200 - Naknade iz budeta za porodiljsko odsustvo;

  472300 - Naknade iz budeta za decu i porodicu;

 • 472400 - Naknade iz budeta za sluaj nezaposlenosti;

  472500 - Starosne i porodine penzije iz budeta;

  472600 - Naknade iz budeta u sluaju smrti;

  472700 - Naknade iz budeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport;

  472800 - Naknade iz budeta za stanovanje i ivot;

  472900 - Ostale naknade iz budeta.

  Sintetiki konto 472100 - Naknade iz budeta u sluaju bolesti i invalidnost, sadri analitika konta na kojima se knjie naknade za bolovanje, naknade za invalidnost i naknade ratnim invalidima.

  Sintetiki konto 472200 - Naknade iz budeta za porodiljsko odsustvo, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade iz budeta za porodiljsko odsustvo.

  Sintetiki konto 472300 - Naknade iz budeta za decu i porodicu, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade iz budeta za decu i porodicu.

  Sintetiki konto 472400 - Naknade iz budeta za sluaj nezaposlenosti, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade iz budeta za sluaj nezaposlenosti.

  Sintetiki konto 472500 - Starosne i porodine penzije iz budeta, sadri analitika konta na kojima se knjie starosne penzije i porodine penzije.

  Sintetiki konto 472600 - Naknade iz budeta u sluaju smrti, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade iz budeta u sluaju smrti.

  Sintetiki konto 472700 - Naknade iz budeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport, sadri analitika konta na kojima se knjie naknade iz budeta za obrazovanje, naknade iz budeta za kulturu, naknade iz budeta za sport i naknade iz budeta za nauku.

  Sintetiki konto 472800 - Naknade iz budeta za stanovanje i ivot, sadri analitiki konto na kojem se knjie naknade iz budeta za stanovanje i ivot.

  Sintetiki konto 472900 - Ostale naknade iz budeta, sadri analitika konta na kojima se knjie isplate bivim politikim zatvorenicima, isplate zatvorenicima i jednokratna pomo.

  Kategorija 480000 - Ostali rashodi, sadri grupe, i to:

  481000 - Dotacije nevladinim organizacijama;

  482000 - Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom;

  483000 - Novane kazne i penali po reenju sudova i sudskih tela;

 • 484000 - Naknada tete za povrede ili tetu, nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka;

  485000 - Naknada tete za povrede ili tetu, nanete od strane dravnih organa.

  Grupa 481000 - Dotacije nevladinim organizacijama, sadri sintetika konta, i to:

  481100 - Dotacije neprofitnim organizacijama koje pruaju pomo domainstvima;

  481900 - Dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

  Sintetiki konto 481100 - Dotacije neprofitnim organizacijama koje pruaju pomo domainstvima, sadri analitika konta na kojima se knjie dotacije neprofitnim organizacijama koje pruaju pomo domainstvima, dotacije u naturi neprofitnim organizacijama koje pruaju usluge domainstvima i dotacije Crvenom krstu S