of 93 /93
PRAVILNIK O PLANU UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2010) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se plan udžbenika za: - osnovnu školu - I ciklus; - osnovnu školu - II ciklus; - osnovnu školu za učenike lako mentalno ometene u razvoju - I ciklus; - osnovnu školu za učenike lako mentalno ometene u razvoju - II ciklus; - osnovnu školu za učenike oštećenog sluha - I ciklus; - osnovnu školu za učenike oštećenog sluha - II ciklus; - osnovnu školu za učenike oštećenog vida - I ciklus; - osnovnu školu za učenike oštećenog vida - II ciklus; - gimnazije; - opšteobrazovne predmete u srednjim stručnim školama; - stručne predmete u srednjim stručnim školama; - osnovno obrazovanje i vaspitanje u inostranstvu. Član 2 Plan udžbenika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 3 Plan udžbenika iz člana 1. primenjuje se od školske 2010/2011. godine. Član 4

Pravilnik o planu udžbenika

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o planu udžbenika

Poloaj ranjivih grupa na tritu rada u Republici Srbiji

PRAVILNIK

O PLANU UDBENIKA

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2010)

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se plan udbenika za:

- osnovnu kolu - I ciklus;

- osnovnu kolu - II ciklus;

- osnovnu kolu za uenike lako mentalno ometene u razvoju - I ciklus;

- osnovnu kolu za uenike lako mentalno ometene u razvoju - II ciklus;

- osnovnu kolu za uenike oteenog sluha - I ciklus;

- osnovnu kolu za uenike oteenog sluha - II ciklus;

- osnovnu kolu za uenike oteenog vida - I ciklus;

- osnovnu kolu za uenike oteenog vida - II ciklus;

- gimnazije;

- opteobrazovne predmete u srednjim strunim kolama;

- strune predmete u srednjim strunim kolama;

- osnovno obrazovanje i vaspitanje u inostranstvu.

lan 2

Plan udbenika odtampan je uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

lan 3

Plan udbenika iz lana 1. primenjuje se od kolske 2010/2011. godine.

lan 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku RS - Prosvetni glasnik".

PLAN UDBENIKA ZA OSNOVNU KOLU

- Prvi ciklus -

Prvi ciklus

PRVI RAZRED

Red. br

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal(radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Nastavni listovi uz Bukvar

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nastavni listovi za srpski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radni listovi uz Bukvar

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.2.

Bugarski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radni listovi uz Bukvar

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.3.

Maarski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radni listovi uz Bukvar

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radni listovi uz itanku za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nastavni listovi za usmeno i pismeno izraavanje za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radni listovi uz Bukvar

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radna sveska za poetno pisanje

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za poetno itanje

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

Bukvar

tampani/elektronski

Radna sveska za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za prvi razred osnovne kole

Radna sveska uz lektiru za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

tampani/elektronski

Slovarica

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira, CD

tampani/elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

Slikovnica - udbenik za srpski kao nematernji jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.

Matematika

Matematika udbenik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.

Svet oko nas

Svet oko nas za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za svet oko nas za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.

Likovna kultura

Likovna kultura za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za prvi razred osnovne kole

elektronski

7.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za prvi razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Radna sveska sa zbirkom pesama za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.

Fiziko vaspitanje

Bukvar fizikog vaspitanja za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za prvi razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za prvi razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za prvi razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za prvi razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za prvi razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za prvi razred osnovne kole,Judaizam za prvi razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Graansko vaspitanje za prvi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Narodna tradicija

Narodna tradicija za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.1.

Narodna tradicija

Negovanje tradicije - udbenik za prvi razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

4.

Ruka u testu - otkrivanje sveta

5.

uvari prirode

uvari prirode za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

uvari prirode za prvi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

6.

Lepo pisanje

Lepo pisanje za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

Od igrake do raunara

Od igrake do raunara za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Od igrake do raunara za prvi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

8.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

8.1.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira od prvog do etvrtog razreda

tampani/elektronski

8.2.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira od prvog do etvrtog razreda

tampani/elektronski

8.3.

Bunjevaki govor

Gramatika od prvog do etvrtog razreda osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za prvi i drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.4.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.5.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.6.

Rumunski jezik

Slikovnica za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.7.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.8.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.9.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

9.

ah

ah za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prvi ciklus

DRUGI RAZRED

Red. br.

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal(radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nastavni listovi za srpski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Udbenik za uenje latinice

tampani/elektronski

Srpski jezik (gramatika, jezika kultura, pravopis) za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.2.

Bugarski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.3.

Maarski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Rusinski jezik i kultura izraavanja za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Slovaki jezik i kultura izraavanja

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za lektiru za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

Hrvatski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

Slikovnica - udbenik za srpski kao nematernji jezik za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.

Matematika

Matematika udbenik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.

Svet oko nas

Svet oko nas za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za svet oko nas za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.

Likovna kultura

Likovna kultura za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za drugi razred osnovne kole

elektronski

7.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za drugi razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Radna sveska za drugi razred osnovne kole

Metodiki prirunik za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.

Fiziko vaspitanje

Fiziko vaspitanje za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za drugi razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za drugi razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za drugi razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za drugi razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za drugi razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za drugi razred osnovne kole,Judaizam za drugi razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Graansko vaspitanje za drugi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Narodna tradicija

Narodna tradicija za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.1.

Narodna tradicija

Negovanje tradicije - udbenik za drugi razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

4.

Ruka u testu - otkrivanje sveta

/

/

/

/

/

/

5.

uvari prirode

uvari prirode za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

uvari prirode za drugi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

6.

Od igrake do raunara

Od igrake do raunara za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Od igrake do raunara za drugi razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

7.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

7.1.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.3.

Bunjevaki govor

Gramatika od prvog do etvrtog razreda osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za prvi i drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.5.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za prvi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.6.

Rumunski jezik

itanka za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.7.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.8.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.9.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za drugi razred osnovne kole

Radna sveska za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za drugi razred osnovne kole

Audio materijal - CD

elektronski

8.

ah

ah za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za drugi razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prvi ciklus

TREI RAZRED

Red. br.

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal (radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nastavni listovi za srpski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski jezik (gramatika, jezika kultura, pravopis) za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.2.

Bugarski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.3.

Maarski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Rusinski jezik i kultura izraavanja za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Slovaki jezik i kultura izraavanja za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Hrvatski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

itanka za srpski kao nematernji jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik za trei i etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski kao nematernji jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Matematika

Matematika udbenik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.

Priroda i drutvo

Priroda i drutvo za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za prirodu i drutvo za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.1.

Priroda i drutvo

Moj zaviaj i njegova prolost - dodatak uz udbenik Priroda i drutvo iz istorije i kulture Maara

tampani/elektronski

5.2.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za trei razred osnovne kole - iz istorije i kulture Rusina na ovim prostorima

tampani/elektronski

5.3.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za trei razred osnovne kole - iz istorije i kulture Rumuna na ovim prostorima

tampani/elektronski

5.4.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za trei razred osnovne kole - iz istorije i kulture Slovaka na ovim prostorima

tampani/elektronski

5.5.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za trei razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Hrvata

tampani/elektronski

6.

Likovna kultura

Likovna kultura za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska iz muzike kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za trei razred osnovne kole

elektronski

7.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za trei razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

8.

Fiziko vaspitanje

Fiziko vaspitanje za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za trei razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za trei razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za trei razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za trei razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za trei razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za trei razred osnovne kole,Judaizam za trei razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Graansko vaspitanje za trei razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Narodna tradicija

Narodna tradicija za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.1.

Narodna tradicija

Negovanje tradicije - udbenik za trei razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

4.

Ruka u testu - otkrivanje sveta

/

/

/

/

/

/

5.

uvari prirode

uvari prirode za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

uvari prirode za trei razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

6.

Od igrake do raunara

Od igrake do raunara za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Od igrake do raunara za trei razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

7.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

7.1.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Pravopisni prirunik za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.3.

Bunjevaki govor

Gramatika od prvog do etvrtog razreda osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za trei i etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.5.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.6.

Rumunski jezik

itanka za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.7.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.8.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.9.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za trei razred osnovne kole

Radna sveska za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za trei razred osnovne kole

Audio materijal - CD

elektronski

8.

ah

ah za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za trei razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prvi ciklus

ETVRTI RAZRED

Red. br.

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal(radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nastavni listovi za srpski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski jezik (gramatika, jezika kultura, pravopis) za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.2.

Bugarski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.3.

Maarski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Rusinski jezik i kultura izraavanja za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Slovaki jezik i kultura izraavanja za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

CD

elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

itanka za srpski kao nematernji jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik za trei i etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski kao nematernji jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Matematika

Matematika udbenik za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.

Priroda i drutvo

Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za prirodu i drutvo za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Fiziko-geografska karta Republike Srbije

tampani/elektronski

5.1.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole - o Maarskoj i istoriji Maara

tampani/elektronski

5.2.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Rusina

tampani/elektronski

5.3.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Rumuna

tampani/elektronski

5.4.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole - o Slovakoj i istoriji Slovaka

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za etvrti razred osnovne kole

Geografska karta Hrvatske

5.5.

Priroda i drutvo

Dodatak uz udbenik Priroda i drutvo za etvrti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Hrvata

tampani/elektronski

6.

Likovna kultura

Likovna kultura za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska iz muzike kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za etvrti razred osnovne kole

elektronski

7.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

7.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za etvrti razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

CD, DVD

elektronski

8.

Fiziko vaspitanje

Fiziko vaspitanje za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za etvrti razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za etvrti razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za etvrti razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za etvrti razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za etvrti razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za etvrti razred osnovne kole,Judaizam za etvrti razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Graansko vaspitanje za etvrti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Narodna tradicija

Narodna tradicija za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.1.

Narodna tradicija

Negovanje tradicije - udbenik za etvrti razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

4.

Ruka u testu - otkrivanje sveta

/

/

/

/

/

/

5.

uvari prirode

uvari prirode za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski obliku

uvari prirode za etvrti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski obliku

6.

Od igrake do raunara

Od igrake do raunara za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Od igrake do raunara za etvrti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

7.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

7.1.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.2.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.3.

Bunjevaki govor

Gramatika od prvog do etvrtog razreda osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za trei i etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.4.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.5.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.6.

Rumunski jezik

itanka za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

tampani

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.7.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.8.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.9.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za etvrti razred osnovne kole

Radna sveska za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za etvrti razred osnovne kole

Audio materijal - CD

elektronski

8.

ah

ah za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za etvrti razred osnovne kole

tampani/elektronski

PLAN UDBENIKA ZA OSNOVNU KOLU

- Drugi ciklus -

Drugi ciklus

PETI RAZRED

Red. br.

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal (radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

itanka za srpski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski jezik (gramatika, jezika kultura, pravopis) za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

Radna gramatika za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

1.2.

Bugarski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

Radna gramatika za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

1.3.

Maarski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Gramatika rumunskog jezika za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Rusinski jezik i kultura izraavanja za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

Slovaki jezik i kultura izraavanja za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

CD

elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

itanka za srpski kao nematernji jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik od petog do osmog razreda

tampani/elektronski

Srpski kao nematernji jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Likovna kultura

Likovna kultura za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.1.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik iz likovne kulture za peti razred osnovne kole iz umetnikog naslea Maara

tampani/elektronski

4.2.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik iz likovne kulture za peti razred osnovne kole iz umetnikog naslea Hrvata

tampani/elektronski

4.3.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik iz likovne kulture za peti razred osnovne kole iz umetnikog naslea Albanaca

tampani/elektronski

5.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za peti razred osnovne kole

elektronski

5.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

5.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

5.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

5.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za peti razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

CD, DVD

elektronski

6.

Istorija

Istorija za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska iz istorije za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Istorijski atlas za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Istorijska itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.1.

Istorija

Dodatak uz udbenik za peti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Rumuna

tampani/elektronski

7.

Geografija

Geografija za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska sa geografskim kartama za vebanje za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Geografski atlas za osnovnu kolu

tampani/elektronski

8.

Matematika

Matematika udbenik za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

9.

Biologija

Biologija za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

10.

Tehniko i informatiko obrazovanje

Tehniko i informatiko obrazovanje za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za tehniko i informatiko obrazovanje za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Materijal za konstruktorsko oblikovanje za peti razred osnovne kole

Gotovi elementi i poluproizvodi

11.

Fiziko vaspitanje

Fiziko vaspitanje za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za peti razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za peti razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za peti razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za peti razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za peti razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za peti razred osnovne kole,Judaizam za peti razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za peti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Engleski jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Italijanski jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Nemaki jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Ruski jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Francuski jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

panski jezik za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za peti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Fiziko vaspitanje - izabrani sport

ABC sporta edicija Sportske grane: koarka, odbojka, rukomet, fudbal, atletika, vebe na spravama i plivanje.

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

uvari prirode

uvari prirode za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

2.

Svakodnevni ivot u prolosti

Svakodnevni ivot u prolosti za peti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

Crtanje, slikanje i vajanje za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.

Hor i orkestar

5.

Informatika i raunarstvo

Informatika i raunarstvo za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

6.1.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Gramatika bugarskog jezika

tampani/elektronski

6.2.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Gramatika bosanskog jezika

tampani/elektronski

Lektira od petog do osmog razreda

tampani/elektronski

6.3.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.4.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.5.

Rumunski jezik

itanka za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.6.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.7.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Gramatika slovakog jezika

tampani/elektronski

6.8.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.9.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

ah

ah za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za peti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Drugi ciklus

ESTI RAZRED

Red. br.

Naziv predmeta

Udbeniki komplet

Osnovni udbenik

Udbeniki materijal (radna sveska i zbirka zadataka)

Druga nastavna sredstva

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

Naziv

Oblik/medij

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Srpski jezik

itanka za srpski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Srpski jezik (gramatika, jezika kultura, pravopis) za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.1.

Albanski jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.2.

Bugarski jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.3.

Maarski jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska uz itanku za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna gramatika za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.4.

Rumunski jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Gramatika rumunskog jezika za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.5.

Rusinski jezik

Rusinski jezik i kultura izraavanja za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

1.6.

Slovaki jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Lektira

tampani/elektronski

Slovaki jezik i kultura izraavanja za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

1.7.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

2.

Srpski kao nematernji jezik

itanka za srpski kao nematernji jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za srpski kao nematernji jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Metodiki prirunik za nastavnike za srpski kao nematernji jezik od petog do osmog razreda

tampani/elektronski

Srpski kao nematernji jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik

Engleski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.2.

Italijanski jezik

Italijanski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik

Nemaki jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik

Ruski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik

Francuski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik

panski jezik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Likovna kultura

Likovna kultura za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.1.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz umetnikog naslea Maara

tampani/elektronski

4.2.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz umetnikog naslea Rusina

tampani/elektronski

4.3.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz umetnikog naslea Rumuna

tampani/elektronski

4.4.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz umetnikog naslea Slovaka

tampani/elektronski

4.5.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz umetnikog naslea Hrvata

tampani/elektronski

4.6.

Likovna kultura

Dodatak uz udbenik iz likovne kulture za esti razred osnovne kole iz umetnikog naslea Albanaca

tampani/elektronski

5.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Muziki primeri za esti razred osnovne kole

elektronski

5.1.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole na maarskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.2.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole na rusinskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

5.3.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole na rumunskom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

5.4.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole na slovakom jeziku

tampani/elektronski

Audio materijal - CD

elektronski

5.5.

Muzika kultura

Muzika kultura za esti razred osnovne kole na hrvatskom jeziku

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.

Istorija

Istorija za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska iz istorije za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Istorijski atlas za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Istorijska itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.1.

Istorija

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz istorije Maara

tampani/elektronski

Dodatak uz istorijsku itanku sa radnom sveskom iz istorije Maara

tampani/elektronski

6.2.

Istorija

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Rusina

tampani/elektronski

Dodatak uz istorijsku itanku sa radnom sveskom iz istorije Rusina

tampani/elektronski

6.3.

Istorija

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Rumuna

tampani/elektronski

6.4.

Istorija

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz istorije Slovaka

tampani/elektronski

6.5.

Istorija

Dodatak uz udbenik za esti razred osnovne kole - iz nacionalne istorije Hrvata

tampani/elektronski

7.

Geografija

Geografija za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska sa geografskim kartama za vebanje za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Geografski atlas za osnovnu kolu

tampani/elektronski

8.

Fizika

Fizika za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vebama za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

/

/

9.

Matematika

Matematika udbenik za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Matematika zbirka zadataka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

10.

Biologija

Biologija za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

11.

Tehniko i informatiko obrazovanje

Tehniko i informatiko obrazovanje za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za tehniko i informatiko obrazovanje za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Materijal za konstruktorsko oblikovanje za esti razred osnovne kole

Gotovi elementi i poluproizvodi

12.

Fiziko vaspitanje

Fiziko vaspitanje za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava

Pravoslavni katihizis za esti razred osnovne kole,Islamska veronauka - Ilmudin za esti razred osnovne kole,Katoliki vjeronauk za esti razred osnovne kole,Evangeliko-luteranski vjeronauk slovake evengelike crkve a.v. za esti razred osnovne kole,Versko vaspitanje reformatske hrianske crkve za esti razred osnovne kole,Hrianska etika evangelike hrianske crkve a.v. za esti razred osnovne kole,Judaizam za esti razred osnovne kole.

2.

Graansko vaspitanje

Graansko vaspitanje za esti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Strani jezik

3.1.

Engleski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Engleski jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Engleski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Englesko-srpski i srpsko-engleski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika engleskog jezika za osnovnu kolu

3.2.

Italijanski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Italijanski jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Italijanski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Italijansko-srpski i srpsko-italijanski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika italijanskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.3.

Nemaki jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Nemaki jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Nemaki jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Nemako-srpski i srpsko-nemaki renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika nemakog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.4.

Ruski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Ruski jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Ruski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Rusko-srpski i srpsko-ruski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika ruskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.5.

Francuski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

Francuski jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Francuski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

Francusko-srpski i srpsko-francuski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika francuskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

3.6.

panski jezik - obavezno-izborni predmet - drugi strani jezik

panski jezik za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

panski jezik - radna sveska i CD za esti razred osnovne kole - drugi strani jezik

tampani/elektronski

pansko-srpski i srpsko-panski renik za osnovnu kolu

tampani/elektronski

Gramatika panskog jezika za osnovnu kolu

tampani/elektronski

4.

Fiziko vaspitanje - izabrani sport

ABC sporta edicija Sportske grane: koarka, odbojka, rukomet, fudbal, atletika, vebe na spravama i plivanje.

tampani/elektronski

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

uvari prirode

uvari prirode za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

2.

Svakodnevni ivot u prolosti

Svakodnevni ivot u prolosti za esti razred osnovne kole - prirunik za nastavnike

tampani/elektronski

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

Crtanje, slikanje i vajanje za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

4.

Hor i orkestar

5.

Informatika i raunarstvo

Informatika i raunarstvo za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

6.1.

Bugarski jezik

Bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.2.

Bonjaki jezik

Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.3.

Maarski jezik

Maarski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.4.

Romski jezik

Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.5.

Rumunski jezik

itanka za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.6.

Rusinski jezik

Rusinski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.7.

Slovaki jezik

Slovaki jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.8.

Ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik sa elementima nacionalne kulture za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

6.9.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture

tampani/elektronski

Prirunik za nastavnike za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

7.

ah

ah za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski

Radna sveska za nastavu aha za esti razred osnovne kole

tampani/elektronski