of 59 /59
_____________________________________________________________________ AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno _____________________________________________________________________ PRAVILNIK O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH ULAGANJA I OSNOVNIH SREDSTAVA SA STOPAMA AMORTIZACIJE - prečišćeni tekst- ("Službeni list SRJ", br. 17/97 i 24/2000) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godišnjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi. U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeležene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni trećoj - godišnje stope amortizacije. Član 3 Osnovna sredstva koja po nazivu ili bližem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice raspoređuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su raspoređena njima najsličnija osnovna sredstva. Sličnost osnovnih sredstava određuje se prema nameni kojoj služe, a u okviru iste namene - prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu. Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen različit materijal, za određivanje sličnosti uzima se materijal koji je pretežno upotrebljen, a pretežnost se izračunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.

PRAVILNIK O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH …aktivasistem.com/wp-content/themes/aktivasistem.com/propisi/... · Član 4 Pravna lica, u skladu sa opštim aktom, utvrđuju godišnje stope

 • Author
  phamnga

 • View
  299

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK O NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH...

 • _____________________________________________________________________

  AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzea i radnji, Raunovodstvena agencija, Poresko savetovanje

  Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno

  _____________________________________________________________________

  PRAVILNIKO NOMENKLATURI NEMATERIJALNIH ULAGANJA I

  OSNOVNIH SREDSTAVA SA STOPAMA AMORTIZACIJE- preieni tekst-

  ("Slubeni list SRJ", br. 17/97 i 24/2000)

  lan 1

  Ovim pravilnikom propisuje se Nomenklatura nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa godinjim stopama amortizacije (u daljem tekstu: Nomenklatura), koja je odtampana uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 2

  Nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva, pravno lice rasporeuje u amortizacione grupe i delove amortizacionih grupa propisane u Nomenklaturi.

  U Nomenklaturi, u koloni prvoj, amortizacione grupe obeleene su arapskim brojevima, a delovi amortizacionih grupa - arapskim brojevima sa zagradom, slovima i alinejama. U koloni drugoj navedeni su nazivi amortizacionih grupa i delova amortizacionih grupa, a u koloni treoj - godinje stope amortizacije.

  lan 3

  Osnovna sredstva koja po nazivu ili bliem opisu naziva nisu navedena u Nomenklaturi, pravno lice rasporeuje u amortizacione grupe, odnosno delove amortizacionih grupa u koje su rasporeena njima najslinija osnovna sredstva.

  Slinost osnovnih sredstava odreuje se prema nameni kojoj slue, a u okviru iste namene - prema vrsti materijala upotrebljenog za njihovu izgradnju, odnosno izradu.

  Ako je za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva upotrebljen razliit materijal, za odreivanje slinosti uzima se materijal koji je preteno upotrebljen, a pretenost se izraunava prema vrednosti tog materijala u odnosu na druge materijale upotrebljene za izgradnju, odnosno izradu osnovnog sredstva.

 • lan 4

  Pravna lica, u skladu sa optim aktom, utvruju godinje stope amortizacije za alat i inventar za koji te stope nisu propisane u Nomenklaturi ako im je vek upotrebe dui od jedne godine, tj. ako se kalkulativno otpisuju.

  Godinja stopa amortizacije iz stava 1 ovog lana ne moe biti manja od 20 %.

  lan 5

  Alat i inventar iji je vek upotrebe do jedne godine, odnosno koji se otpisuje stavljanjem u upotrebu (jednokratno) smatra se zalihama.

  lan 6

  Knjige i asopisi u bibliotekama (koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom) ne podleu redovnom otpisivanju.

  Ostale knjige i asopisi rasporeuju se i otpisuju u skladu sa l. 4 i 5 ovog pravilnika.

  lan 7

  Godinje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi odgovaraju korienju osnovnih sredstava do dve smene.

  Smatra se da se osnovno sredstvo koristi do dve smene ako je godinje bilo u upotrebi do 4.400 sati (ukljuujui i vreme pripremanja za poetak rada i vreme raspremanja po zavretku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraaju - ako su godinje prela do 60.000 kilometara.

  lan 7a

  Pravno lice moe odluiti da propisane godinje stope amortizacije za sva ili pojedina osnovna sredstva, umanji do 50% ako ih ne koristi veim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u jednoj smeni.

  Smatra se da se osnovno sredstvo koristi u jednoj smeni ako je godinje bilo u upotrebi do 2.200 sati (ukljuujui i vreme pripremanja za poetak rada i vreme raspremanja po zavretku rada), odnosno za transportna sredstva u drumskom saobraaju - ako su godinje prela do 30.000 kilometara.

  lan 8

  Za osnovna sredstva koja su u Nomenklaturi rasporeena u amortizacione grupe 33 do 51 i 65 do 77, amortizacionu grupu 98 i amortizacionu grupu 100 taka 9 ako su u obraunskom periodu koriena veim intenzitetom od intenziteta koji odgovara radu u dve smene, godinja stopa amortizacije propisana u Nomenklaturi uveava se srazmerno njihovom veem korienju od intenziteta rada koji odgovara radu u dve smene, a najvie do 50% iznad godinje stope amortizacije propisane u Nomenklaturi. Ovako uveane stope amortizacije za ta osnovna sredstva smatraju se stopom amortizacije utvrenom Nomenklaturom.

  lan 9

 • Godinjim stopama amortizacije koje proistiu iz procenjenog trajanja korienja smatraju se i godinje stope amortizacije iz Nomenklature ako rok korienja nije utvren ugovorom.

  Pravno lice u skladu sa optim aktom utvruje godinju stopu amortizacije za ulaganje iznad knjigovodstvene vrednosti goodwill najmanje u visini prosene godinje stope po kojoj je pravno lice otpisalo sadanju vrednost osnovnih sredstava (otpis na preostali vek trajanja) u godini u kojoj je izvreno ulaganje u goodwill.

  lan 10

  Odredbe l. 4 i 5 ovog pravilnika primenjuju se na alat i inventar koji je pribavljen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

  lan 11

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu SRJ".

 • NOMENKLATURASREDSTAVA ZA AMORTIZACIJU

  Redni broj amortizacione

  grupeNaziv sredstva amortizacionih grupa i delova tih grupa

  Godinja amortizaciona

  stopa

  1 2 3

  I. GRAEVINSKI OBJEKTI

  1. Objekti za vrenje proizvodnje uglja, rude metala i nemetala:

  1) Za hidroloka, seizmoloka i druga ispitivanja 6

  2) Za utvrivanje koliina i kvaliteta uglja, rude metala i rude nemetala (za obavljanje istranih pripremnih radova)

  5,5

  3) Za otklanjanje i za povrinske kopove uglja, metala i nemetala (osim rudnika soli)

  5

  4) Podzemne prostorije za eksploataciju uglja, metala i nemetala

  8

  5) Objekti rudnika soli:

  - bunari i ostale eksploatacione buotine za proizvodnju slane vode

  20

  - objekti za transport slane vode 5- eksploatacioni tornjevi i ostali objekti za proizvodnju soli

  10

  6) Objekti za oplemenjivanje i preradu uglja 77) Ostali (nepomenuti) objekti za vrenje delatnosti rudnika

  6

  2. Objekti za proizvodnju i prenos nafte i gasa:1) Za seizmoloka i druga ispitivanja i objekti istranog i otkrivnog buenja inaftnih i gasnih buotina

  10

  2) Sabirno-otpremni objekti na naftnim i gasnim poljima (kotlovnice, vatrogasnice, pumpaonice, priruna skladita i ostali objekti za sabiranje i otpremanje nafte i gasa)

  10

  3) Naftovodi i gasovodi:

  - za daljinski transport nafte i gasa 5

  - za transport naftnih derivata i gasa 5,5

  - za transport nafte i gasa u okviru naftnih i gasnih polja i izmeu naftnih i gasnih polja

  7

  - naftovodi i gasovodi u moru 10

  4) Nepomenuti objekti za proizvodnju ili prenos nafte i gasa

  8

  3. Elektroprivredni i vodoprivredni objekti i objekti vodovoda i kanalizacije:

  1) Brane (vodojae) i nasipi:

  - zemljane 1

 • - betonske i visoke betonske 1,5

  2) Crpne stanice:

  - betonske i zidane 1,5- montane 2,5

  - pokretne 5

  3) Kanali (dovodni, odvodni, razvodni) i pratei objekti na njima (tuneli, akvadukti i prikljune klizne graevine):

  - zemljani i zemljano-stabilizovani 1,5- betonski 2

  - obloeni betonom ili kamenom 2,5

  - obloeni plastikom ili drugim materijalom 3,3

  4) Cevovodni (pod pritiskom i ostali):

  - betonski 2

  - elini 3,5- plastini 8

  - aluminijumski 7

  - azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramiki 2,5

  - ostali 3,3

  5) Brodske prevodnice i betonski kolektori (gravitacioni i ostali)

  1,5

  6) Pragovi, betonske ustave, betonski bazeni i talonici

  1,3

  7) Naperi i paralelne graevine 1,7

  8) Kaskade i bujine pregrade 2,5

  9) Propusti:- betonski i zidani 2- ostali 3,3

  10) Objekti za iskoriavanje i upotrebu vode:

  - horizontalne cevne drenae 5

  - vertikalne cevne drenae (bunari) 10

  - kaptane graevine 2

  11) Objekti za pripremanje, filtriranje, omekavanje idemineralizaciju vode

  4

  12) Ostali objekti u vodoprivredi 2,5

  13) Zgrade i druge graevine hidroelektrana:- od betona 1,5

  - od ostalog materijala 2

  14) Zgrade i druge graevine termoelektrana:

  - od betona 4

  - od ostalog materijala 5

  15) Zgrade i druge graevine nuklearnih elektrana:- od betona 3,3

  - od ostalog materijala 5

  16) Objekti za prenos elektrine energije:

 • - dalekovodi (betonski i elini) 3

  - zgrade trafostanica i ostalih razvodnih postrojenja dispeerskih centara

  2

  17) Objekti za distribuciju elektrine energije:

  - nadzemni vodovi od 110 kV i viih napona struje, sa betonskim i gvozdenim stubovima i kablovski vodovi od 110 kV i viih napona struje

  3

  - nadzemni vodovi srednjeg napona i niskonaponske mree, na betonskim gvozdenim stubovima; objekti mree javne rasvete, trafostanice na gvozdenim stubovima i trafostanice u zatvorenim graevinama

  5

  - nadzemni vodovi srednjeg napona na drvenim stubovima i trafostanice na drvenim stubovima

  6,7

  - kablovski vodovi srednjeg i niskog napona i signalno-komandni kablovski vodovi

  4

  - niskonaponska mrea i mrea za javnu rasvetu na drvenim stubovima i krovni zidni nosai

  8,3

  - ostali objekti za distribuciju elektrine energije 2

  18) Ostali (nepomenuti) objekti za proizvodnju, prenos ili distribuciju elektrine energije

  4

  19) Objekti dovodne i objekti razvodne vodovodne mree:- betonski 2

  - azbestno-cementni, liveno-gvozdeni i keramiki 2,5

  - elini i ostali 3,3

  20) Objekti kanalizacije i objekti za preiavanje otpadnih voda:

  - betonski 2

  - azbestno-cementni i keramiki 2,5

  - od ostalog materijala 3,3

  21) Zgrade i druge graevine za proizvodnju i za prenostoplotne energije:

  - od betona 4

  - od ostalog materijala 5

  4.

  Fabrike hale i ostale graevine za vrenje delatnosti iz oblasti industrije i za vrenje delatnosti iz oblasti graevinarstva:- od tvrdog materijala (beton, beton i metal, kamen i opeka)

  2,5

  - od metala 3

  - od drveta ili ostalog materijala 4

  5.Zgrade i druge graevine za vrenje delatnosti iz oblasti poljoprivrede i umarstva:

  1) Za smetaj i ishranu stoke (staje, hranilice, pojilice i dr.):

 • - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

  2,5

  - od metala 3,5

  - od drveta i ostalog materijala 5

  2) Za proizvodnju, spremanje i odravanje poljoprivrednog i umskog sadnog i rasadnog materijala:

  - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

  3

  - od metala 4

  - od drveta i ostalog materijala 6

  3) Za proizvodnju ranog i sezonskog povra i voa:

  - staklenici 7

  - plastenici 12,54) Za skladitenje, suenje, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih i umskih proizvoda:

  - od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

  2

  - od metala 3,5

  - od drveta i ostalog materijala 56. Objekti za vrenje delatnosti ribarstva i odgoj divljai:

  1) Objekti za vrenje delatnosti ribarstva:

  - za proizvodnju i odgoj ribljeg mlaa (mrestilita) 3

  - za uzgoj ribe 4

  - ostalo 5

  2) Objekti za odgoj divljai:- od tvrdog materijala (beton, armirani beton, kamen i opeka)

  2

  - od metala 3,5- od drveta i ostalog materijala 5

  7. Gornji slojevi puteva (ukljuujui i ulice i trgove) i ostalih izgraenih putnih povrina, kao i objekti na putevima:

  1) Auto-putevi 7

  2) Putevi za javni saobraaj (i ulice i trgovi u naseljima):

  - sa kolovozom od betona 3- sa kolovozom od asfalta 4

  - ostali 6

  3) Putevi koji nisu kategorisani:

  - sa kolovozom od betona 2

  - sa kolovozom od asfalta 3

  - sa kolovozom od kocke 4- ostali 5

  4) Putne staze i ostale izgraene putne povrine:

  - od betona, asfalta i kocke 5

 • - ostali 4

  5) Mostovi i vijadukti (nadvonjaci i podvonjaci) i tuneli i galerije na putevima:

  - od betona i kamena 1,5

  - od metala 2,5

  - ostali 106) Objekti za zatitu i regulaciju saobraaja na putevima, ulicama, stazama i drugim izgraenim putnim povrinama:

  - od betona i kamena 5

  - ostali 8

  7) Zgrade i ostale graevine na autobuskim stanicama i za ostala vozila drumskog saobraaja:

  - od betona, kamena i opeke 2,5- ostali 4

  8) Objekti za promet naftnih derivata na putevima i drugim mestima (benzinske stanice)

  7

  9) Ostali (nepomenuti) objekti na putevima 3

  8.Objekti eleznikog saobraaja i ostalog saobraaja nainama:

  1) Gornji slojevi eleznikih pruga i objekti na eleznikim prugama:

  a) podloni deo na nasipni trup eleznikih pruga 1

  b) koloseci i ostale izgraene povrine gornjeg stroja eleznikih pruga

  4

  v) mostovi i vijadukti (nadvonjaci i podvonjaci), tuneli i galerije na eleznikim prugama:

  - od betona i kamena 1,5

  - ostali 2

  2) Objekti za elektrinu vuu vozova:

  - za kontaktnu mreu na eleznikim prugama 4

  - za elektroenergetska postrojenja elektrine vue (elektrovune podstanice i podstanice za sekcionisanje)

  5

  - za daljinsko upravljanje elektrovunim podstanicama i postrojenjima za sekcionisanje

  6

  3) Objekti za signalno-sigurnosna postrojenja:

  - za stanine i prune relejne signalno-sigurnosne ureaje sa kablovskim postrojenjima

  6

  - za mehanike i elektromehanike signalno-sigurnosne ureaje

  4

  - za postrojenja telekomandi, za ranirne stanice i ostale signalno-sigurnosne ureaje sa elektronikom

  10

 • - za spoljanja signalno-sigurnosna postrojenja (skretnike postavne sprave, signale, ureaje automatskog prunog bloka i ureaje putnih prelaza)

  6,3

  4) Objekti za telekomunikaciona postrojenja u eleznikom saobraaju:

  - za prune signalno-telekomunikacione kablove 6- za smetaj i rad eleznikih telefonskih i telegrafskih centara, dispeerskih prunih telefonskih ureaja, registrafona, interfona, satnih i razglasnih ureaja

  8,3

  - za radio-ureaje (radio-dispeerske ureaje KT i UHF)

  7

  - za prenosne i pokretne radio-ureaje 10

  5) Zgrade eleznikih stanica, depoi, vodostanice i ostale graevine na eleznikim stanicama:

  - od tvrdog materijala (betona, armiranog betona, kamena i opeke)

  1,8

  - od metala 2,5

  - od drveta i ostalog materijala 4,5

  6) Tramvajske pruge sa prateim objektima:

  - koloseci 4

  - kontaktna mrea i ostalo 67) Nepomenuti objekti za obavljanje eleznikog saobraaja i ostalog saobraaja na inama

  4

  9. Objekti za pomorski, reni i jezerski saobraaj:1) Zgrade pristanita i luka, lukobrani kao zatitni pojas luka i pristanita, staze, kanali i bazeni u lukama i pristanitima

  2

  2) Izgraene operativne povrine za utovar, istovar i smetaj materijala u pristanitima i lukama

  3,3

  3) Skladita, rezervoari i ostali nepomenuti objekti u lukama i pristanitima:

  - zidani, od betona i ostalog tvrdog materijala (kamen, opeka)

  1,5

  - elini 2,5

  - plastini i od drugog materijala 4

  4) Nepomenuti objekti za vrenje pomorskog, renog ijezerskog saobraaja:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 4

  - od ostalog materijala 5

  10. Objekti za vazduni saobraaj:

  1) Pristanine zgrade i ostale graevine na aerodromima (tornjevi za kontrolu i usmeravanje letova, hangari i radionice za popravku vazduhoplova i ostale opreme):

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

  - od metala 3,5

 • - od drveta i ostalog materijala 4

  2) Poletno-sletne staze, rulne staze i spojnice, platforme i ostali objekti za sletanje, stajanje i uzletanje aviona i helikoptera

  2,5

  3) Ostali graevinski objekti za vrenje delatnosti vazdunog saobraaja:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 2,5- od ostalog materijala 4

  11. Objekti PTT saobraaja, radio i TV saobraaja:

  1) Objekti za smetaj i rad telefonskih i telegrafskih centrala, radio-stanica, TV stanica, radio i TV centrala i radio i TV studija:

  - od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena iopeke)

  1,8

  - od metala 3

  - od drveta i ostalog materijala 5

  2) Kablovske kanalizacije (nadzemne i podzemne), antenski stubovi i vodovi

  5

  3) Ostali (nepomenuti) objekti za vrenje delatnosti PTTsaobraaja i radio i TV saobraaja

  4

  12. Objekti za smetaj, uvanje i prodaju robe i drugih proizvoda i ostali objekti za vrenje delatnosti trgovine:

  - od betona 1,5- od tvrdog materijala (betona, betona i metala, kamena i opeke)

  1,8

  - od metala 3- od drveta i drugog materijala 6

  13. Hoteli, moteli, restorani, kafane, bifei, kamp-kuice i ostale graevine za obavljanje delatnosti ugostiteljstva i turizma:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,8

  - od metala 3,5- od drveta 10

  - od ostalog materijala 5

  14. Zgrade i ostale graevine za rad kola, fakulteta, akademija i univerziteta:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

  - od metala 3,5

  - od drveta i ostalog materijala 5

  15. Zgrade i druge graevine za vrenje delatnosti nauke, kulture (pozorita, opere, muzeji, galerije, biblioteke, arhivi i dr.) i informacija:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

 • - od metala 3

  - od drveta i ostalog materijala 5

  16. Zgrade i drugi objekti za fiziku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:

  1) Zgrade za fiziku kulturu i sport i za rekreaciju i razonodu:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

  - od metala 3,5

  - od drveta i ostalog materijala 42) Fudbalski stadioni i igralita za male sportove:

  - od betona, armiranog betona, kamena ili opeke 1,5

  - ostali 2,5

  3) Bob-staze i staze za sankanje:

  - od betona 1

  - od ostalog materijala 24) Piste i ostale izgraene povrine za klizanje i druge sportove na ledu:

  - od betona 1- ostale 2

  5) Skakaonice i druge izgraene povrine za skijanje:

  - od betona i metala 1

  - od plastike 2,5

  - ostale 2

  6) Ostali objekti za fiziku kulturu i sport ili za rekreaciju i razonodu:

  - od betona 1,5- ostali 2

  17. Zgrade i druge graevine za pruanje zdravstvene i socijalne zatite:

  - od betona, betona i metala, kamena ili opeke 1,5- od metala 4

  - od drveta i ostalog materijala 5

  18.

  Upravne zgrade, zgrade banaka i drugih finansijskih organizacija, zgrade pota i drugih saobraajnih organizacija, zgrade drutvenih organizacija i samoupravnih interesnih zajednica i zgrade ostalih korisnika za vrenje kancelarijskih poslova:

  - od betona i metala, kamena i opeke 1,3

  - od metala 3

  - od drveta i ostalog materijala 4

  19. Objekti za vrenje komunalnih delatnosti, delatnosti ureenja naselja i prostora i delatnosti zanatstva:

  - od betona 1,5- od betona i metala 1,3

  - od kamena i opeke 2

  - od metala 2,5

 • - od drveta 10

  - od ostalog materijala 5

  20. Stambene zgrade (ukljuujui i domove uenika i studenata i samake hotele):

  1) Prizemne i spratne zgrade:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,3- od metala 2,5

  - od drveta i ostalog materijala 4

  2) Viespratne zgrade, ukljuujui i solitere:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

  - od metala 3,5

  21. Montane zgrade i ostali objekti od montanih elemenata koji slue za vrenje privrednih i drutvenih delatnosti:

  - od betonskih elemenata 2

  - od metala 4

  - od drveta 10

  - od ostalog materijala 8

  22. Barake i ostali objekti za privremeni smetaj na gradilitima i drugim radilitima:- od betonskih elemenata 7

  - od drveta 15

  - od ostalog materijala 12,5

  23. Ostali graevinski objekti:

  1) Industrijski, rudarski, umarski i ostali koloseci 4

  2) iare i uspinjae:- za prevoz materijala i proizvoda 6- za prevoz putnika 4

  - za prevoz u rudnicima uglja i rudnicima metala i nemetala

  5

  3) Ski-liftovi 4

  4) Marine 3,3

  5) Navozi i ostali nepomenuti graevinski objekti:

  - od betona, betona i metala, kamena i opeke 1,5

  - od metala 3,5

  - od drveta i ostalog materijala 5

  II. OPREMA ZA VRENJE DELATNOSTI RUDNIKA I ZA ISTRAIVANJE, PROIZVODNJU I PRENOS NAFTE I GASA

  24. Oprema za proizvodnju uglja i za proizvodnju koksa:

  1) Oprema za proizvodnju uglja:- za pripremu i proizvodnju na otkopima i jamama 15

  - za pripremu i proizvodnju uglja na povrinskim kopovima

  12,5

  - buae garniture i kompresori (stabilni i pokretni) u 10

 • rudnicima uglja

  - za separaciju i ostala preiavanja uglja, za suenje uglja, za preradu uglja u rudnicima (briketiranje, gasifikacija i sl.)

  8,5

  - za vertikalni transport uglja i drugog materijala u rudnicima, osim transporta iarama

  5

  - za horizontalni i kosi transport u rudnicima uglja, osim transporta iarama

  11

  - za ventilaciju i za zatitu 16,6

  2) Oprema za proizvodnju koksa:

  - za pripremanje uglja i proizvodnju koksa 8

  - za proizvodnju nusprodukata u koksarama 10

  - ostala oprema za rad koksara 8

  3) Ostala (nepomenuta) oprema za vrenje delatnosti proizvodnje uglja ili za vrenje delatnosti proizvodnje koksa

  11

  25. Oprema za istraivanje, proizvodnju i prevoz nafte i gasa:1) Za seizmoloka i druga ispitivanja 15

  2) Za istraivanje i otkrivanje nafte i gasa na kopnu:

  - buae garniture i garniture za ispitivanje i osvajanjebuotina (za radove pod pritiskom i tubing)

  15

  - aparati i agregati za radove na naftnim i gasnim buotinama

  16

  3) Za istraivanje i otkrivanje nafte i gasa na moru:- platforme za buenje i za proizvodnju nafte i gasa na moru

  16

  4) Oprema naftnih i gasnih polja i sabirno-otpremnog sistema naftnih i gasnih polja (elektropostrojenja i elektrovodovi, upravljaki sistemi, oprema za separaciju i razdeljivanje, pripremu aditiva i dr.)

  10

  5) Ostala (nepomenuta) oprema za istraivanje, proizvodnju i prenos nafte i gasa

  12,5

  26. Oprema rudnika metala (osim rudnika antimona):- buae garniture i ostale builice, stabilni i pokretni kompresori i ventilatori

  13

  - stabilni kompresori i ventilatori 8- za separaciju i preiavanje ruda 9

  - jamske lokomotive, vagoneti i ostala transportna sredstva za jamske i povrinske kopove

  15

  - ostala oprema rudnika metala 8

  27. Oprema rudnika antimona:

  - buae garniture 12

  - stabilni kompresori i ventilatori 8

  - maine, ureaji i druga oprema za eksploataciju i 13

 • transport ruda u rudnicima sa jamskim kopom

  - za povrinsku eksploataciju 12

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju ruda antimona

  12

  28. Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala, soli, kamena, ljunka i peska:

  1) Oprema za proizvodnju nemetalnih minerala:

  - buae garniture, buai i otkopni ekii, stabilni ventilatori

  12

  - pokretni kompresori, separatni ventilatori, oprema sistema za preiavanje i oprema sistema za vazduh

  13

  - jamske lokomotive, vagoneti, pumpe za odvodnjavanje i ostala oprema transporta u rudnicima nemetala

  15

  - za oplemenjivanje nemetala, filtri sistema za vazduh i ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju nemetalnih minerala

  9

  2) Oprema za proizvodnju soli:

  - za separaciju soli 13- elektrooprema u rudnicima za proizvodnju soli 10

  - ostala oprema za proizvodnju soli 11

  3) Oprema za proizvodnju kamena, ljunka i peska:

  - za proizvodnju i obradu kamena 10

  - za proizvodnju ljunka i peska 13

  - za proizvodnju sirovog gipsa 11- ostala oprema za proizvodnju kamena, ljunka ili peska

  10

  III. OPREMA VODOPRIVREDE, ELEKTROPRIVREDE, VODOVODA I KANALIZACIJE

  29. Oprema za iskoriavanje i upotrebu vode, zatitu od tetnih dejstava vode i zatitu vode od zagaivanja:

  1) Za iskoriavanje vode za navodnjavanje:

  - crpke 8

  - ostala oprema 42) Za zatitu od poplava, od erozija i bujica i za odvodnjavanje zemljita:

  - crpke 8- ustave 4

  - zatvarai sa pogonskim mehanizmima 6

  - za drenau 7

  - za upravljanje i regulaciju 6

  - ostala oprema 5

  3) Za zatitu vode od zagaivanja:- ustave 5

  - crpke 8

  - reetke 10

 • - istilice 7

  - ostala oprema 6

  30. Oprema na objektima vodovoda i kanalizacije:- hidromehanika i elektromainska oprema na kapitalnim objektima i na objektima za preradu vode za pie

  8

  - hidromehanika i elektromainska oprema na objektima za kanalizaciju

  7

  - oprema za regulaciju na kapitalnim objektima, objektima za preradu vode za pie i objektima za kanalizaciju

  10

  - ostala oprema 8

  31. Oprema za proizvodnju i prenos elektrine i toplotne energije:1) Oprema hidroelektrana:

  - proizvodni agregati (hidrogeneratori i motor-generatori sa ureajima za pokretanje), hidroturbine i pumpne turbine sa regulatorom brzine i pripadajuim zatvaraima i transformatori sa razvodnim postrojenjima

  5

  - mainski deo cevovoda pod pritiskom, reetke, zatvarai sa pogonskim mehanizmom, eline obloge, istilice i druga hidromehanika oprema

  3,3

  - oprema pomonih sistema (za drenau, za vazduh, za podmazivanje, za gaenje poara i dr.) i ostala oprema za rad hidroelektrana

  6,5

  2) Oprema termoelektrana:

  - energetski parni kotlovi sa prinudnom cirkulacijom, parne turbine (kondenzacione i toplifikacione), kondenzatori, postrojenja za zagrevanje vode, postrojenja za napajanje kotlova i pumpna postrojenja

  5

  - energetski parni kotlovi sa prirodnom cirkulacijom, postrojenja za pripremu goriva za loenje (mlinovi za ugalj, dodavai uglja, ubacivai uglja u kotao, za pripremu i doziranje tenog i gasovitog goriva), ventilatorska postrojenja, postrojenj a za dopremanje i pripremu dodatne i rashladne vode, preistai dimnih gasova i ureaja za preiavanje otpadnih voda

  5,6

  - industrijski grejni parni kotlovi (srednjih i niskih parametara i vodogrejni kotlovi)

  4,6

  - energetski parni kotlovi sa natkritinim parametrima sa topljenom ljakom

  6,3

  3) Oprema nuklearnih elektrana:

  - nuklearni reaktori sa rashladnim i ostalim ureajima,sigurnosnim i pomonim sistemima

  4

  - za radioaktivne otpatke 8

  - za radioloku zatitu i ostala oprema za proizvodnju 10

 • elektrine energije u nuklearnim elektranama

  4) Oprema za prenos elektrine energije:

  - transformatori i aparati i ureaji u postrojenjima 5- oprema za dalekovode od 110 kW i viih napona 4

  5) Oprema za distribuciju elektrine energije:

  a) energetski transformatori:

  - u rudnicima i na gradilitima 7

  - ostali 5

  b) brojila elektrine energije, uklopni satovi, mreno-tonfrekventni i komandni prijemnici i oprema badarnica i ispitnih laboratorija

  7

  v) prenosni merni instrumenti 10

  6) Oprema za upravljanje u procesima proizvodnje, prenosa i distribucije elektrine energije (dispeerski centri)

  12,5

  7) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, prenos ili distribuciju elektrine energije:

  - dizel i ostali agregati za proizvodnju struje 11

  - ostalo 10

  32. Oprema za proizvodnju i prenos toplotne energije(industrijske, komunalne i ostale toplane):

  - parni kotlovi i ostala oprema za zagrevanje vode, sa ureajima za loenje

  10

  - oprema za prenos i distribuciju toplotne energije 11- ostala oprema 9

  IV. OPREMA ZA VRENJE DELATNOSTI INDUSTRIJE

  33. Oprema za proizvodnju gvoa i elika (crna metalurgija):

  1) Oprema za proizvodnju sirovog gvoa:- za pripremu i oplemenjivanje ruda 6,6

  - za spremanje rude za topljenje (aglomerisanje i peletiziranje)

  8,3

  - visoke pei, elektroredukcione pei, pei za direktnu redukciju i ostale pei

  6,8

  2) Oprema za proizvodnju elika (pei, konvertori i ureaji)

  8,3

  3) Oprema valjaonica i kovanica elika:

  - za zagrevanje uloka i termiku obradu elika 7- za toplo valjanje polufabrikata, elinih profila, traka, limova i beavnih cevi i za kovanje elika

  7,7

  - za hladno valjanje profila, traka, limova i cevi, proizvodnju pocinkovanih proizvoda, proizvodnju avnih cevi i zaplastifikaciju traka, limova i cevi

  6,6

  - za proizvodnju vunog, bruenog i ljutenog elika i 10

 • za proizvodnju cevi i obloenih elektroda

  4) Oprema za proizvodnju ferolegura:

  - maina i postrojenja 7- ostala oprema 8

  5) Oprema za proizvodnju metalurkog krea, za izradu, pocinkovanje i zatitu cevi i spojnica za preradu trske

  8

  6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju gvoa i za proizvodnju elika

  9

  34. Oprema za proizvodnju i preradu bakra i legura bakra:

  1) Za proizvodnju sirovog i rafinisanog bakra, za otpraivanje, za preiavanje bakra i za odvajanje bakra po kvalitetu

  7

  2) Za polukontinuirano livenje blokova i trupaca i za glodanje trupaca; za seenje katoda; za pakovanje otpadaka, pripremu strugotina i mlevenje ljake; za obradu trupaca; za glodanje traka i ploa; za hladno valjanje i bruenje valjaka; za premoavanje traka i za kontrolu oblika i bajcovanje presovanih proizvoda

  8,5

  3) Za kontinuirano livenje blokova, trupaca, traka, ica, ipki i cevi, pei za zagrevanje blokova sa tenim i gasovitim gorivom; za arenje i bajcovanje traka; za ravnanje i seenje limova; za uzduno rasecanje lamela; za izvlaenje cevi u koturu, ica i profila; za ravnanje i seenje ipki i ina; vuna klupa za izvlaenje ipki, cevi i ina; za izvlaenje u koturu; za iljenje vrhova pre izvlaenja; za ravnanje cevi, ipki i ina; za premoavanje cevi u koturu i za ispitivanje kvaliteta proizvoda

  9

  4) Za kontinuirano livenje ice; za seenje otpadaka; za topljenje, livenje i valjanje traka i ploa; za toplo valjanje ice; za zagrevanje blokova; za seenje ploa i lamela; za specijalno arenje traka; za izbijanje oblika; za presovanje trupaca i za seenje presovanih proizvoda

  7

  5) Lonci za livenje 20

  6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju bakra ipreradu bakra i legura od bakra

  12,5

  35. Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:

  1) Oprema za proizvodnju i preradu olova i cinka:

  - za aglomerizaciona pranjenja; za srazmerno dodavanje; za ventilaciju i uduvavanje; koksni pregrejai, kondenzatori i dezintegratori za peskarenje; hladnjaci za kiselinu; za suenje i ventilaciju; sita, drobilice, gasovodi, dodavai i kranovi za punjenje

  10

  - pumpe za vodu; lonci za odsrebrinjavanje; pei za topljenje, sa mehanizmom za punjenje; mealice i ureaji za ventilaciju; ipke, odvajai i otpraivai za

  16,5

 • kisele gasove; ureaji za cementaciju i pregrejai

  2) Oprema za preradu olova i cinka:

  - za meanje i pravljenje koncetrata, za aglomeraciju i za hlaenje; ahtne pei i arirna zvona; oprema za proizvodnju kadmijuma i za proizvodnju sumporne kiseline; elektrofiltri i konvertori sa izmenjivaima toplote i povratni algomerati

  8,5

  - za pripremu are i obradu aglomerata za ahtne pei; za prethodnu rafinaciju cinka i baznu rafinaciju kadmijuma

  11

  - sistemi za uzorkovanje; vreasti filtri; ahtne, retortne i kupolne pei; kule za pranje gasova; separatori vlage; postrojenja za pirometalurku rafinaciju olova; za vazdunousisavanje bakarnih estica; za vakumsko pocinkavanje; za preradu srebrne pene; za livenje; trane testere; ureaji za zamuljavanje i luenje; za pranje i filtriranje; za jonsku izmenu i za livenje tegova

  7,5

  - kratkobubnjaste pei, sintl-maine, ureaji za preradu estica, hladnjaci, vreasti filtri; za proizvodnju olovnih cevi i tegova i cevi za zagrevanje

  7

  - dodavai za vodu, lomilice pretpenice, arirne kade, izmenjivai i izdvajai sa kondenzatorima, lonci za rafinaciju i za topljenje cementiranog kadmijuma

  30

  3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju, odnosno preradu olova i cinka

  9

  36. Oprema za proizvodnju glinice i za proizvodnju i preradu aluminijuma:

  1) Oprema za pripremu i mlevenje boksita:- vibro, ploasti i ostali dodavai za pripremu i mlevenje boksita

  7

  - drobilice i mlinovi u procesu 8

  - sita, utovarivai i hidrocikloni 20- otpraivai 5

  - magnetni odvijai 10

  - ostala oprema 12,5

  2) Oprema za raiavanje i pripremanje za proizvodnjualuminijuma:- kompresori i hidrofori, razblaivai i ureaji za podmazivanje

  7

  - autoklavi, kondenzacioni lonci, eksplanderi, baloni 5

 • sigurnosti i otpraivai

  - gasilice krea i kidalice vrea 10

  - pumpe visokog pritiska, izmenjivai toplote i ostala(nepomenuta) oprema za proizvodnju aluminijuma

  20

  3) Oprema za razmeravanje, za otpremanje crvenog mulja, za kaustifikaciju, uparivanje i crvenu filtraciju:

  - razmerivai za pripremu meavina, radelni sanduci, upaljivai i ekspanderi, komandni pultovi, kondenzatori, rezervoari slabe i jake luine i rezervoari za vodu za pranje i pranjenje

  20

  - bazeni crvenog mulja 5- ostala oprema 7

  4) Oprema za belu filtraciju, kalcinaciju i izluivanje:

  - elektrolitne pei, elektro-provodnici, probijai kora, kontaktni ureaji i druga oprema za proizvodnju aluminijuma; pei za kalcinaciju i hidrauline pei; izmenjivai toplote; drobilice, sita, dodavai, cevasti i disk-filtri; hladnjae, multicikloni i grejne pumpe, prihvatni koevi i otpraivai

  7

  - centrifugalne pumpe 10

  - prese za izmenjivae 4

  5) Oprema za proizvodnju anoda i katoda:

  - za proizvodnju sirovih anoda, za kontinuirano doziranje materijala i prenos materijala u procesu rada, za preiavanje dimnih gasova, za odvajanje i recirkulaciju liva, za etkanje ipki; palete i kokile za liv; detektori za kolica; lonci za zalivanje katodnih blokova i instrumenti i pribor za ispitivanje anoda

  7

  - za analizu i merenje granulacija, nivoa i protoka, za zavarivanje u zatitnoj atmosferi, za grejanje pei i automatsku regulaciju grejanja, za pripremu katodnih blokova i ina i za zalivanje i za grejanje katodnih blokova i ina

  10

  - za merenje u procesu rada i termoelementi platina 50

  - komorne pei za peenje anoda 25

  - industrijski usisivai, peice za grejanje, sanduci za katodnu masu, za skladitenje anoda i za prevoz anodnih ostataka, za obnavljanje cirkulacije kupke i za anodne ostatke

  20

  - ostala oprema za proizvodnju anoda 5

  6) Oprema za preradu aluminijuma:

  - za topljenje, odravanje temperature, polukontinuirano livenje, zagrevanje odlivaka, toplo i hladno valjanje, arenje, ariranje, hlorovanje i za povrinsku obradu

  8,5

  - za eloksau, poliranje i hlaenje 9- za presovanje otpadaka, zavarivanje cevi, frezovanje 7

 • i seenje odlivaka, prevrtanje traka, odlaganje valjaka, profilisanje limova, kontinuirano livenje trupaca, presovanje, izvlaenje i vuenje i za seenje trupaca

  - ostala oprema za preradu aluminijuma 8

  7) Ostala oprema za proizvodnju i preradu glinica ialuminijuma:

  - ureaji za istovar i transport sode putem cevovoda,rezervoari kiselina i kompresori

  10

  - za hlorne stanice i hemijsko pripremanje i hladnjaci pare

  7

  - turbine, generatori, reducir-stanice, brzi reaktori, peani i ostali filtri, za demineralizaciju vode za hlaenje i pripremu vode i termo i klima-podstanice

  5

  37.

  Oprema za preradu ostalih obojenih metala (antimon, iva, kalaj, nikl, zlato, srebro, bizmut, selen, platina, kobalt, magnezijum, kalcijum i drugi obojeni metali):

  - za pripremu (preiavanje) materijala, drobilice, mlinovi, separatori i oprema za filtriranje

  7

  - pei i ostali agregati za proizvodnju ostalih obojenih metala (valjaonice, topionice i dr.)

  6

  - oprema za preradu ostalih obojenih metala 10

  38. Oprema za proizvodnju ravnog ambalanog i ostalog stakla:

  - kada za topljenje stakla 12,5- za pripremu meavine stakla i za odgrejavanje stakla 6,5

  - za izvlaenje ravnog stakla 7

  - za formiranje upljeg (ambalanog) stakla i za lomljenje i rezanje stakla

  10

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju stakla 11

  39. Oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala:

  - rotacione pei i suare za proizvodnju sintera - gline, magnezita, dolomita

  6

  - tunelske i komorne pei drobilice (eljusne, konusne iostale) mlinovi i mealice za pripremanje sirovine i prese (mehanike, hidrauline i pneumatike)

  8,3

  - gasogeneratori 7

  - za otpraivanje 10

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju vatrostalnog materijala

  11

  40. Oprema za proizvodnju porculana i keramike:

  - drobilice, mlinovi, mealice, atomizeri i prese (mehanike, hidrauline i pneumatske)

  9

  - tunelske komorne i potisne pei i suare 8,3

  - za otpraivanje 10

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju 11

 • porculana i keramike

  41.

  Oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda i za ostalu preradu nemetala (brusova, brusnog papira, liskuna, mineralnih vlakana i sl.):

  1) Za proizvodnju frakcionog materijala na bazi azbesta (obloge konica i obloge spojnica):

  - za oblikovanje (prese, motalice) i za funkcionalno ispitivanje

  12,5

  - za mehaniku obradu, za signiranje i za ventilaciju 10

  - komore i vertikalne suare, drobilice i mlinovi 8,3

  2) Oprema za proizvodnju azbestnog prediva, platna i traka, pletenice i konfekcije:

  - za pripremanje azbestne meavine; za proizvodnju ravnih zaptivaa

  10

  - vlaare, za pletenje i za tkanje platna i traka, za dubliranje i za ventilaciju i otpraivanje

  8,3

  3) Za proizvodnju filter-masa na bazi azbesta (kade za ispiranje azbesta, mlinovi za mlevenje azbesta)

  16,5

  4) Za proizvodnju prirodnih i vetakih brusova, brusnog papira i brusnog platna:

  - za obradu brusova, za odmotavanje, za nanose veziva i abraziva i za namotavanje

  12,5

  - za suenje i peenje, za kontrolu brusova, za signiranje i za pakovanje brusova

  8,3

  - za razrez i za otpraivanje i ventilaciju 10

  5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju azbestnih proizvoda, ugljenografitnih proizvoda ili ostalu preradu nemetala

  11

  42. Oprema livnica i kovanica:- pei za pregrevanje are, kupolne pei za topli vazduh, elektroindukcione lanane pei mrene i poviene frekvencije, nagibne lanane pei, na teno gorivo, elektrootporne lanane pei, multiplikatori frekvencija, tiristorski multiplikatori frekvencija, kanalne pei za livenje i ureaji za izlivanje metala u kalup, maine za izradu kalupa i maine za livenje u metalnim kalupima, ureaji za okretanje kalupa, maine za livenje pod pritiskom i kontrapritiskom, poluautomati za izradu kalupa, stabilne jednostrane brusilice, maine za izradu koljki u jezgru nasipanjem, gasne stanice za proizvodnju gasova, katalizatori i manipulatori za bruenje, prese (mehanike, hidrauline, pneumatske) i maine za kuvanje i oblikovanje

  8,3

 • - kupolne pei za hlaenje vazduha, koritaste pei za tena goriva, elektrorotacione pei za teno gorivo, elektrolune pei, receptori, viestepeni transformatori, kanalne pei i ureaji za kontinuirano livenje i maine za centrifugalnolivenje

  6,5

  - ostala oprema livnica i kovanica 12,5

  43. Oprema za proizvodnju alata, metalne ambalae, kotrljajuih leaja i ostalog reprodukciog materijala od metala:

  - Hinter-strugovi, poluautomatski strugovi, automatske brusilice, maine za tupo zavarivanje i lemljenje; doradni i univerzalni strugovi i rendisaljke

  12,5

  - brusilice za fino bruenje i makaze za rezanje lima 8,3

  - ostala oprema 10

  44. Oprema za proizvodnju kablova i provodnika, ice, valjaka, zakovica i ostale iane robe i eksera:

  1) Oprema za proizvodnju kablova i provodnika:

  - za proizvodnju kablova 11- za proizvodnju viepolnih i ostalih prikljuaka 14

  - ostala oprema 12,5

  2) Oprema za proizvodnju vuene i ostale ice za proizvodnju ostale iane robe (ekseri, zakovice, pletena iana roba i sl.):- za izvlaenje ica, za povrinsku obradu ica, za izradu profilne i srebrne ice, za usukivanje ice, za namotavanje ice, za izradu omi i za izradu eline uadi

  10

  - za usukivanje ice i pouavanje uadi i za pouavanje vlaknastih uloaka

  8,3

  3) Oprema za proizvodnju vijaka, elektroda, lanaca i ianih uloaka; za pletenje i tkanje ica; za izradu ianih opruga i jezgra za preradu ice:

  - za hladno i toplo predenje vijaka, navrtki i zakovica za pripremu i proizvodnju elektroda, za izradu lanaca postupkom toplog kovanja; za elektrootporno zavarivanje i iano pletivo, za bodljikavu icu i za iane opruge; za termiku i hemijsku obradu povrina ice i ianih proizvoda

  10

  - za izradu i doradu vijaka i elemenata; za izradu lanaca postupkom savijanja i zavarivanja; za ravnanje ice; za izradu eksera; za pletenje i tkanje ice; za duenje ice i za izradu iane galanterije

  12,5

  - za savijanje ice 8,3

  4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kablova i provodnika, ice, vijaka, zakovica i druge iane robe

  11

  45. Oprema za izradu metalnih graevinskih i ostalih

 • metalnih konstrukcija:

  - za izradu delova metalnih konstrukcija (mostova, industrijskih hala, rezervoara i sl.)

  12,5

  - za termiku i drugu obradu metalnih konstrukcija (pei za kaljenje, kovake pei, elektropei, pei za topljenje metala, parni kotlovi i sudovi pod pritiskom)

  10

  - za rezanje, savijanje i lemljenje konstrukcija 10,5- ostala oprema 11

  46.

  Oprema za proizvodnju metalnih proizvoda za iroku potronju (metalno posue, pribor i aparati, metalni nametaj i sl):

  1) Oprema za proizvodnju posua, pribora i ostale metalne robe za iroku potronju;

  - za proizvodnju posua i pribora za nanoenje i izvlaenje emajla

  12

  - ostala oprema 10

  2) Oprema za proizvodnju tednjaka, metalne ambalae, metalnog nametaja, ivaih maina i ostalih proizvoda za iroku potronju od metala:

  - maine, ureaji i postrojenja 11- instrumenti, pribor i aparati 14,3

  - ostala oprema 7

  47. Oprema za proizvodnju energetskih, graevinskih i rudarskih maina i ureaja:- za pripremu materijala i za presovanje i oblikovanje 10

  - za seenje i savijanje limova i cevi i za uobliavanje, valjanje i izvlaenje delova

  12,5

  - za sklapanje delova za zavarivanje i za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta, kao i za peskarenje i finu obradu proizvoda

  15

  - strugovi sa programskim upravljanjem, pei za tehnoloko zagrevanje i pneumatski, hidraulini ielektrini aparati i ureaji

  20

  - ostala oprema 14,3

  48. Oprema za proizvodnju maina za obradu metala i za proizvodnju ostalih maina i ureaja (bez elektrinih i poljoprivrednih maina):

  - za rezanje, seenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala i za obradu metala skidanjem strugotina, sa runim upravljanjem; hidrauline, stubne i ostale prese i automatizovani sistemi za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profilisanih materijala; za kovanje metala; za obradu metala i drugih materijala deformacijom, sa runim upravljanjem

  10

  - za obradu metala skidanjem strugotina, glodanjem i ruenjem

  7,5

 • - strugovi, builice, glodalice i brusilice sa numerikim upravljaem

  12,5

  - za obradu metala i manipulaciju, sa numerikim upravljanjem; ekscentar-prese, polune, zavojne i laktaste prese

  16,5

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju maina za obradu metala i za proizvodnju ostalih maina i ureaja

  11

  49. Oprema za proizvodnju poljoprivrednih maina:

  - frikcione testere za odsecanje materijala i za seenje materijala; maine za savijanje cevi, za probijanje i konturno seenje lima; komorne pei sa tenim i gasovitim gorivom; revolver-strugovi za obradu metala i horizontalne builice i glodalice za obradu materijala, sa numerikim upravljanjem; vazduni ekii za zakivanje; oprema za osnovno i finalno bojenje prskanjem i nanoenjem galvanskih prevlaka; oprema za montau delova i funkcionalno ispitivanje sklopova

  12,5

  - krune i okvirne testere i makaze za seenje materijala; maine za ravnanje i savijanje limova, traka i profila; poluautomatski strugovi za obradu metala; kopirne glodalice i glodalice za izradu zupanika; oprema za lemljenje i zavarivanje; maine za peskarenje, montau i ispitivanje proizvoda; maine za odmotavanje, seenje i savijanje traka i ostale maine za proizvodnju tokova

  10

  - mehanike hidrauline maine i prese za seenje i presavijanje lima; protone, komorne i jamske elektropei za tehniku obradu materijala; revolver i ostali strugovi za obradu metala i rezanje navoja; vievretene i horizontalne brusilice i glodalice za obradu metala; alatne glodalice i glodalice za izradu navoja; rendisaljke za zupanike, brusilice za spoljno i unutranje buenje i za otrenje alata; maine za elektroforetsko i elektrostatino bojenje i pranje delova; ureaji za ispitivanje konice i hidrauline i pneumatske instalacije

  8

  - makaze za seenje gredica i profilisanih ipki; ekscentar-prese, kolenaste prese i hidrauline prese za obradu metala; pree za izradu sita; komorne pei sa obrtnim dnom, kovake prese, prese za krzanje i frikcione prese za obradu metala; vazduni ekii i ekii sa protivudarnim dejstvom; maine za indukciono kaljenje; univerzalni i kopirni strugovi za obradu metala; spone stubne, viestubne i radijalne builice za obradu metala; horizontalne, vertikalne i univerzalne glodalice za obradu metala; horizontalne i vertikalne kratkohodne i dugohodne rendisaljke; brusilice za ravno bruenje, za bruenje bez iljaka i za unutranje i spoljno provlaenje; prese za zakivanje pri spajanju delova; vertikalne i horizontalne

  7

 • glodalice i builice; maine za razvlaenje, profilisanje i doterivanje naplataka - ostala oprema 10

  50. Oprema za proizvodnju i opravku inskih vozila:

  - za proizvodnju elektrinih, dizel-elektrinih i drugih lokomotiva

  11,5

  - za proizvodnju eleznikih i tramvajskih kola i zaproizvodnju delova za eleznika i tramvajska kola

  11

  - za opravku lokomotiva, eleznikih i tramvajskih kola 12,5

  - ostala oprema 10

  51. Oprema za proizvodnju drumskih vozila, delova i pribora za drumska vozila:

  - prese za oblikovanje i obradu materijala za drumska vozila

  5

  - alatne maine (strugovi, builice i brusilice, rendisaljke, glodalice, testere i dr.)

  15

  - pei i ostala oprema za termiku obradu materijala 6,5- oprema za transport u procesu proizvodnje i za zavarivanje sklopova i delova

  14,3

  - za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta sklopova i delova i za montau delova

  20

  - kabina za farbanje i za dopremanje boja 10

  - za nanoenje boja i laka 20- ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju drumskih vozila i delova za drumska vozila

  16,5

  52. Oprema za proizvodnju aviona i avionskih motora, helikoptera i ostale opreme za vazduni saobraaj:

  - za oblikovanje u grubu obradu materijala (prese) 8

  - alatne maine 16,5- za termiku obradu materijala 10

  - za zavarivanje sklopova i delova 14,3

  - za ispitivanje i utvrivanje kvaliteta sklopova i delova i za montau sklopova i delova

  25

  - za tapaciranje, farbanje i lakiranje 20

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju aviona i helikoptera i ostala oprema za vazduni saobraaj

  15

  53. Oprema za proizvodnju brodova i ostalih plovila za pomorski, reni i jezerski saobraaj:

  1) Postrojenja:

  - za centralno grejanje, za suenje, samarenje i bojadisanje, limova i profila, za regeneraciju livnikog peska i za izradu panela

  10

  - za preiavanje vode 72) Ureaji:

  - za porinue brodova i okretaljke 20

 • - za numeriko rezanje limova i profila i oprema ispitnihstanica

  10

  - za ispitivanje pogonskih i ostalih motora za brodove 8

  - za automatsko zavarivanje, samohodne dizalice i samohodne platforme

  12,5

  - za savijanje i oblikovanje limova 7

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju brodova iostalih plovila

  8

  54. Oprema za proizvodnju elektrinih maina, aparata i ureaja:

  1) Oprema za rezanje, seenje, abrazivnu i erozivnu obradu metala:

  - za rezanje traka i limova 10

  - za abrazivnu i erozivnu obradu metala 20

  2) Alatne maine i ostala oprema za obradu metala sa runim upravljanjem:

  - teke alatne maine (strugovi, builice, glodalice, brusilice i dr.) sa preko 20 tona mase

  7,5

  - lake alatne maine (strugovi, builice, glodalice, brusilice i dr.) i maine za obradu rendisanjem i za provlaenje i zavrnu obradu metala

  10

  - automati za obradu metala skidanjem strugotina i za izradu zupanika

  12,5

  3) Alatne maine i ostala oprema sa numerikim upravljanjem i programerima:

  - strugovi, builice, glodalice, centri obrade, brusilice 12,5- manipulatori, roboti, transfer-linije, maine za obradu izolacionog materijala, maine za bandairanje i balansiranje i za termiku obradu materijala i obradu ultrazvukom

  16,5

  4) Oprema za obradu metala i drugog materijala deformacijom i za lakiranje, farbanje, odmaivanje i plastifikaciju:- prese, ekii i ostala oprema za oblikovanje predmeta iz limenih traka i profila za lakiranje, impregnaciju, suenje, pranje, odmaivanje, farbanje, plastifikaciju, vakuumiranje i montau

  10

  - za galvanizaciju 12,5

  5) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju elektrinih maina, aparata i ureaja

  16,5

  55.

  Oprema za proizvodnju elektronskih i telekomunikacionih ureaja, radio i TV prijemnika i elektroakustinih aparata i ureaja:

  1) Postrojenja:

 • - za pasivne i aktivne elektronske komponente za proizvodnju magnetofona

  20

  - za transformatore i za elektrotehniku 16,5

  - za radio-prijemnike, TV prijemnike, elektrine gramofone, zvunike i tampana kola, antene, mikrofone i sl.

  14

  2) Maine:

  - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

  20

  - za hladnu preradu limova i preradu plastinih masa 14

  3) Ostala oprema 14

  56. Oprema za proizvodnju delova elektronskih aparata i ureaja:

  1) Postrojenja:

  - difuzne pei, za montau poluprovodnika, za merenje, za obeleavanje i pakovanje poluproizvoda

  14

  - za klimatizaciju i specijalne fluide i za peenje otpadnih ploica

  10

  2) Ureaji:

  - za foto-maske i foto-procese, za izradu tonskih filmova i ostalih filmova za mikrohemijske procese i za procesno merenje i kontrolu poluproizvoda

  14

  - za kontrolu poluproizvodnih komponenti, za galvansku zatitu komponenti, za proizvodnju srebrne paste, za proizvodnju frite i za proizvodnju keramikih kondenzatora

  12,5

  3) Za izvlaenje i mehaniku obradu materijala i za zavarivanje kontakata

  12

  4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju delovaelektronskih aparata i ureaja

  11

  57. Oprema za proizvodnju komunikacionih ureaja i aparata:

  1) Postrojenja i ureaji:

  - za kune centrale, faksimile ureaja i elektromehanikih elemenata

  20

  - za proizvodnju telefonskih centrala i telefonskih aparata

  15,5

  2) Maine:- za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

  20

  - za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastinih masa

  14

  3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju komunikacionih ureaja i aparata

  16,5

  58. Oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme,

 • sredstva za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraaju:

  1) Postrojenja i ureaji:

  - za elektrine satove i stepenine automate 20

  - za kontaktne satove i vremenska brojila, za preklopneasovnike i mreno-tonske komandne prijemnike

  16,5

  2) Maine:

  - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

  20

  - za hladnu preradu metalnih limova i za preradu plastinih masa

  14

  3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju merne i regulacione opreme

  15,5

  59.

  Oprema za proizvodnju termikih aparata, rashladnih aparata i ureaja, aparata i ureaja za pranje i suenje i ostalih aparata za domainstvo (elektrini mlinovi, mealice, za brijanje i ianje i sl.):1) Postrojenja i ureaji:

  - za programatore, usisivake jedinice i elektrine fenove

  20

  - za aparate za brijanje 33

  2) Maine:

  - za obradu sa oduzimanjem materijala i obradu na osnovu elektroerozije

  20

  - za hladnu preradu metalnih limova i preradu plastinih masa

  14

  3) Ostala oprema 20

  60.

  Oprema za proizvodnju elektroinstalacionog materijala, proizvodnju sijalica i luminiscentnih cevi, proizvodnju akumulatora i galvanskih elemenata i proizvodnju nepomenutih elektrinih proizvoda:

  1) Postrojenja:

  - za pripremu anodne i katodne mase i baterije, za auto-diname i alternatore, za naponske regulatore, magnetne upaljae, kaleme i releje

  20

  - za depne svetiljke, zapalne i arilne sveice 16,5

  - za baterije i auto-sijalice i galvanski primarne elemente

  14

  2) Maine:

  - za preradu masa 14- ostale maine 20

  3) Ostala oprema 14

  61. Oprema za proizvodnju hemikalija, vetakih ubriva, pla

 • stinih masa, hemijskih vlakana, eksploziva i tehnikih gasova:

  1) Za proizvodnju baznih hemikalija i petrohemikalija (petrohemikalije, organske i neorganske kiseline, neorganske baze i soli, hloroalkalni proizvodi, oksidi, alkoholi i ekstrakti); za proizvodnju vetakih ubriva; za proizvodnju plastinih masa i za ubrizgavanje plastinih masa, za proizvodnju celuloznih i sintetikih vlakana i za proizvodnju eksploziva

  12,5

  2) Za proizvodnju farmaceutskih sirovina 16,5

  3) Za tehnike gasove:- za proizvodnju tehnikih gasova 14,3

  - za smetaj i uvanje tehnikih gasova do isporuke 8

  4) Ostala (nepomenuta) oprema:

  - maine, ureaji i postrojenja 11

  - aparati, instrumenti, pribori 10

  62. Oprema za proizvodnju lekova i farmaceutskih materijala:

  - postrojenja, ureaji i maine za proizvodnju sirovina, destilaciju i sterilizaciju, razmeravanje, punjenje i pakovanje lekova, ekstraktori, kotlovi i suionice

  16,5

  - mlinovi, centrifuge, mealice, filtri i ostala oprema uproizvodnji lekova i sanitetskog materijala

  14,3

  63. Oprema za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetikih preparata i za proizvodnju sredstava za zatitu bilja:

  - za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetikih preparata

  16,5

  - za proizvodnju sredstava za zatitu bilja 12,5

  - ostala (nepomenuta) oprema 14,3

  64. Oprema za proizvodnju premaznih sredstava, oprema za preradu plastinih masa i ostalih proizvoda hemijske industrije:

  - za proizvodnju premaznih sredstava 12,5

  - za preradu plastinih masa i za preradu ostalih hemijskih proizvoda

  12,5

  - za proizvodnju ai 12,5

  - ostala (nepomenuta) oprema 14,3

  65. Oprema za proizvodnju i preradu kauuka:

  - za proizvodnju (izradu) gumenih smesa i regeneratora

  12,5

  - za izradu guma za vozila 11

  - za izradu ostalih gumenih proizvoda 10- za konfekcioniranje i vulkanizaciju gumenih proizvoda

  14,3

  - kalupi za vulkanizaciju 25

 • - ostala (nepomenuta) oprema 14,3

  66. Oprema za proizvodnju naftnih derivata:

  - za proizvodnju benzina, piritusa i petroleja 12,5- za proizvodnju motornih i ostalih tehnikih ulja i masti 11

  - za proizvodnju ostalih naftnih produkata (parafina, bitumena, vazelina i dr.)

  10

  - ostala (nepomenuta) oprema 14,3

  67. Oprema za proizvodnju graevinskog materijala:

  1) Oprema za kre i gips 7

  2) Oprema za proizvodnju cementa:

  - pei, mlinovi i drobilice, naprave za homogenizaciju, transportne i dozirne i za pakovanje cementa

  7

  - suare, loita, elektrofiltri i ostali filtri, komandni i signalni ormari, kompresori i kranovi

  10

  - mobilna mehanizacija za lomljenje kamena, za klasiranje materijala za mlevenje i za ruenje opeke

  16,5

  - ostala oprema 8

  3) Oprema za proizvodnju cigle, blokova i crepa:

  - pei, mlinovi i drobilice za pripremu, transport i doziranje materijala

  11

  - za finalnu izradu cigle, crepa i blokova 12,5

  - ostala oprema 10

  4) Oprema za proizvodnju azbestno-cementnih proizvoda:

  - za proizvodnju azbestno-cementnih cevi i ploa, prese, tancle i autoklavi i elini modeli za azbestno-cementne cevi

  7

  - za doziranje azbestno-cementnih proizvoda, elini modeli za azbestno-cementne ploe, vakuum-pumpe i kompresori

  14,3

  - komandni i signalni ormari, kranovi i liftovi i oprema za regulaciju procesa

  10

  - ostala oprema 12,5

  5) Oprema za proizvodnju ostalog graevinskog materijala:

  - za proizvodnju prefabrikovanih graevinskih elemenata

  10

  - za proizvodnju bitumenske mase i emulzije, krovne lepenke, bitumenskog papira, bitumenske jute i drugog bitumenskog materijala

  11

  - ostala oprema 12

  68. Oprema za proizvodnju rezane drvene grae i ploa:

  1) Oprema za proizvodnju rezane grae:

  - za pripremu, sortiranje i transport trupaca; vielisne pile za dvostrano krojenje i za jednolinijske sortirnice

  12,5

  - za uzduno, popreno i kruno rezanje, pranje i krojenje (rezane vrste jednolisnih pila); za sortiranje i

  9

 • egaliziranje grae; za pripremu i obradu grae

  - za suenje i pakovanje rezane grae 8,5

  2) Oprema za proizvodnju furnira i perploa:- za pripremu i transport materijala 12,5

  - za proizvodnju ljutenog furnira i per-ploa; za suenje furnira i za presovanje (oblikovanje) ploa

  11

  - za obradu suvog furnira, za manipulaciju i deponovanje furnirskih rolni; za pripremu i transport lepila i nanoenje lepila; za spajanje furnira i ploa i za obrezivanje furnira i ploa

  10

  3) Oprema za proizvodnju panel-ploa:

  - za proizvodnju povrinskog i ljutenog furnira, za suenje i spajanje furnira; za sastavljanje slojeva, presovanje i obradu ploa i za pripremu i odravanje alata

  8

  - za obradu sirovog i suvog furnira i za manipulaciju i deponovanje furnirskih ploa 10

  4) Oprema za proizvodnju lesonit-ploa i ploa i iverica:

  - za proizvodnju i deponovanje seki; za transport sirovina; za termiku obradu ploa i za navlaavanje ploa

  12,5

  - za formiranje traka i za proizvodnju i sortiranje iverica za pripremu, transport i nanos lepila; za presovanje, bruenje, rashlaivanje i raskrajanje ploa; za formiranje i finalnu obradu sirovih ploa i za pripremu i odravanje alata u procesu rada

  11

  - za suenje ploa 8,3

  5) Oprema za impregnaciju (hemijsku preradu) drveta:- za impregnaciju jamskog drveta i eleznikih rezanih i tesanih pragova

  14

  - za impregnaciju ostalog rezanog i oblog drveta 12

  b) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju rezane grae i ploa

  10

  69. Oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta:

  1) Oprema za proizvodnju nametaja, ambalae, graevinskih elemenata i ostalih proizvoda od drveta:

  - testere (bone i krune), rendisaljke, otrilice za noeve i otrilice za krune testere

  - builice, brusilice, maine za nanoenje laka, maine za furniranje ivica i otrilice

  14,3

  - glodalice, pitolji za lak i maine za furniranje 16,5

  - za krojenje furnira i nanoenje lepka, za nalivanje laka, strugovi, rendisaljke, ekshansterski ureaji, montane suare i perionice

  16

  - automatske prese, mealice za lepak, tuneli za 8,3

 • suenje laka, korpus-prese, pneumatski stolovi i transporteri u procesu rada

  - vieetane prese, prese za hladno presovanje, zidane suare i perionice

  6,5

  2) Oprema za proizvodnju tapetarskih proizvoda:

  - programirane ivae maine 20

  - industrijske ivae maine i ivae maine bez programera i krojai sunera

  14,3

  - maine za krojenje i maine za proivanje rubova 12,5

  - maine za proivanje tapetarskih elemenata, za seenje tekstila, za krojenje i drobljenje sunera

  11

  - za odmotavanje tofa, za presvlaenje jastuka i ostala presvlaenja

  8,3

  - za priivanje dugmadi 7

  3) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju finalnih proizvoda od drveta

  11

  70. Oprema za proizvodnju celuloze i papira:

  1) Oprema za proizvodnju celuloze:

  - za obradu i seenje drveta i pripremu ostalog materijala

  10

  - za proizvodnju drvenjae (mlinovi za masu, preistai, brusai) i za proizvodnju celuloze (mealice, kotlovi, pei, regulatori, odvijai vode i suionice)

  8

  2) Oprema za proizvodnju papira, kartona i lepenke:- za izradu i glaanje papira, kartona i lepenke 8

  - za rezanje i namotavanje papira i za proizvodnju kartona

  9

  3) Oprema za preradu papira:

  - za proizvodnju vrea, proizvodnju i premotavanje rolni i za rezanje i obrezivanje papira

  12,5

  - za proizvodnju papirne, kartonske i talasaste kartonske ambalae i za proizvodnju papirne i papirne higijenskekonfekcije

  20

  4) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju celuloze, drvenjae i papira

  14,3

  71. Oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda:

  1) Oprema predionica:

  - za predionice vlakana za pripremanje, ienje, grebenanje, eljanje, pretpredenje, predenje, ispitivanje kvaliteta i kontrolu vlakana i sl., za

  7

 • proizvodnju sintetikih vlakana i filamenta (priprema mase za predenje, stvaranje vlakana i filamenta, obrada vlakana i filamenta, ispitivanje i kontrola u proizvodnji)

  - za doradu sintetikih vlakana i filamenta (lepljenje vlakana na filament-preu, zalepljivanje vlakana jednih na druge, vrtloenje vlakana sa filament-preom, obavijanje vlakana filament-preom)

  6,5

  - za pripremu vune za predenje (tegljenje, pranje, bojenje, meanje, suenje); za predenje vune; za preradu pree, za testuriranje i konanje; za obradu vlaknaste pree i za ispitivanje i kontrolu kvaliteta u proizvodnji

  12

  2) Oprema za proizvodnju sirovih tkanina i doradu tkanina (tkani i netkani tekstil):

  - za premotavanje i ienje prediva; za osnivanje, za skrobljenje, za pripremu skrobne mase, za odlaganje valjaka, zauvlaenje, vezenje i umetanje lamela, za nametanje potke i ienje cevki i pripremu za tkanje traka

  10

  - za lister i akard (unkovi, povlani unkovi, projektili, ipkasti hvata, trani hvata, pneumatske sapnice, hidrauline sapnice, kombinovani sistemi, kolone nosaa, potke, krune tkalake maine, specijalne tkalake maine, tkalake maine za beskonano tkanje sa unkovima i iglama, rune tkalake maine); za nadovezivanje osnove; za pregled, ienje i slaganje tkanina i za buenje i vezenje karata

  8,3

  - za suvu i mokru apreturu, kao i za ostalu doradu tkanina; za proizvodnju slojevitog materijala; za pregled, dubliranje i austau gotovih tkanina; za beljenje, bojenje, mercerizovanje, tampanje, pripremu boja i tamparske mase

  6,5

  3) Oprema za proizvodnju trikotae i arapa:

  - za proizvodnju pletene robe; za proizvodnju zavojnog materijala; za proizvodnju ipke i veza i za proizvodnju trikotae

  10

  - za proizvodnju veziva; za beljenje, bojenje, tampanje i pripremu boje za tamparsku masu; za suvu i mokru apreturu i za ostalu doradu trikotae i arapa

  8,3

  4) Oprema za proizvodnju konfekcije:

  - za pripremu; za krojenje; za ivenje (obine ivae vie iglene i specijalne ivae maine, automatske i agregatne ivae maine i razna pomagala pri ivenju); za doradu i austau (parni sudovi i parne prese, elektroprese, transportni ureaji)

  12,5

  - za peglanje, pakovanje i tampanje etiketa za konfekciju

  10

 • 5) Oprema za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, eira i bereta:- za teksturiziranje i prepletanje sa etalicama; za meanje i ienje ivotinjskih dlaka; za oblikovanje, fircanje, valjanje i ribanje ivotinjskih dlaka tuljaka; za oblikovanje, ribanje, presovanje, izradu oboda i obrezivanje eira i bereta svih vrsta

  12,5

  - za bojenje i beljenje traka i ipki za namotavanje kalema, dodavanje zavoja, doradu traka i za vezenje, konanje, buenje i obnavljanje karata, za obrezivanje vezenih tkanina; za popravljanje greaka i navijanje dubina za unkove

  10

  - za odmotavanje gumenih niti i ostale maine za pozamanteriju, vezenje, krepiranje i izradu tuljaka, eira i bereta

  8,3

  6) Ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju tekstilnog prediva i tekstilnih tkanina i za proizvodnju gotovih tekstilnih proizvoda

  11

  72. Oprema za proizvodnju koe i krzna, za proizvodnju kone obue, kone galanterije i kone i krznene konfekcije:

  - za preradu koe (krupne svinjske, sitne) i za preradu krzna

  11

  - za izradu, sastavljanje i ivenje gornjih delova obue, za izradu galanterije i konfekcije, za brizganje i vulkanizaciju obue i delova obue

  10

  - za isecanje delova za obuu, galanteriju i konfekciju 8,3- za obradu donjih delova, sastavljanje i dovravanje kone obue

  12,5

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju kone obue, kone galanterije i kone, krznene konfekcije

  11

  73. Oprema za obavljanje delatnosti prehrambene industrije, proizvodnje pia i proizvodnje stone hrane:

  1) Oprema za silosnu, mlinsku i pekarsku industriju iindustriju testenina:

  - za ienje i pripremanje itarica 10

  - za mlevenje itarica 5

  - za smetaj brana u siloelije i pripremanje za proizvodnju hleba i peciva

  7,7

  - za smetaj, preradu, ambalairanje, pripremanje, prihvatanje i obradu sirovina i testenina i za peenje, skladitenje i pakovanje hleba i peciva

  12,5

  2) Oprema za preradu voa, povra i groa:

  - za pripremu, izradu i razlivanje rastvora i za pogonsku kontrolu tehnikog procesa

  16,5

 • - za pripremu i punjenje, zatvaranje i pakovanje gotovih proizvoda i za konzerviranje proizvoda

  10

  - za koncentraciju, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda; za suenje, hlaenje i zamrzavanje proizvoda od voa, povra i groa

  7,5

  3) Oprema za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa:

  - za proizvodnju mesa i za primarnu obradu stoke za klanje; za pakovanje, za hlaenje i smrzavanje mesa

  10

  - za rasecanje, usitnjavanje i soljenje mesa i za pogonskukontrolu

  12,5

  - za preradu i konzerviranje mesa i za termiku obradu proizvoda od mesa

  8,3

  4) Oprema za preradu i konzerviranje ribe:

  - za ulov ribe 20

  - za preradu ribe, preradu ribljeg brana i doradu proizvoda od ribe

  14,3

  - za pakovanje i omotavanje ribljih konzervi 10

  5) Za preradu i konzerviranje mleka:

  - za hlaenje, prevoz i prijem mleka, pasterizaciju, sterilizaciju i za sve vrste ambalairanja mleka, mlenih proizvoda i sladoleda, za industrijsku proizvodnju sladoleda i smrznutih mlenih proizvoda

  14,3

  - za proizvodnju sireva i topljenje sireva i za proizvodnju maslaca i mleka u prahu

  12,5

  - za skladitenje mleka i mlenih proizvoda 11

  6) Oprema za proizvodnju eera:

  - za istovar, uskladitenje i plevljenje repe, za suenje iskladitenje

  7

  - za ienje, zagrevanje i uparavanje soka i sirupa 6

  - za ekstrakciju soka i za proizvodnju krea i krenog mleka

  6,5

  - za centrifugiranje eera 10

  7) Oprema za proizvodnju konditorskih proizvoda:

  - za proizvodnju bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih srodnih proizvoda

  10

  - za pakovanje bombona, kakao-proizvoda, keksa i ostalih proizvoda

  12,5

  8) Oprema za proizvodnju ulja i masti:

  a) Oprema za pripremu i presovanje semena i ekstrakciju ulja:

  - ljutilice, mlinovi za drobljenje i dobijanje ljuspica i za mleveni materijal i za grubo i fino preiavanje sirovog ulja; za otparivanje rastvaraa, zagrevanje, suenje i hlaenje sami i za destilaciju rastvora ulja i

  8,3

 • za obnavljanje rastvora

  - hermetiki i ostali transporteri za ekstrakciju ulja 20

  b) Oprema za rafinisanje, punjenje i pakovanje ulja:- za predrafinaciju i neutralizaciju ulja; za proizvodnju i preradu masnih kiselina; za proizvodnju plastinih boca i zatvaraa i za pranje ambalae, etiketiranje i pakovanje ulja

  10

  - za beljenje, hlaenje i dezodorizaciju ulja (otklanjanje mirisa ulja)

  8,3

  9) Oprema za proizvodnju margarina, masti, majoneza i proteina:

  - za proizvodnju i skladitenje vodonika; za pripremanje dodataka, predsmesa i smesa; za kristalizaciju i za manipulaciju

  8,3

  - za skladitenje sirovina i dodataka, ambalairanje, proizvodnju brana, griza i strukturiranog proteina

  11

  10) Proizvodnja skroba, skrobnog sirupa, dekstrina, zaina i kavovina:

  - za proizvodnju skroba 10

  - za izradu preraevina od skroba i za proizvodnju zaina, kvasca, kavovina i drugih slinih proizvoda

  7

  11) Oprema za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pia:

  - za meanje sirovina, za odleavanje i doradu sirovina, za kuvanje, filtriranje i lagerovanje

  7

  - za depaletizaciju, za pranje, suenje, pakovanje, pricanje i izduvavanje vazduha i za raspakivanje

  10

  - za centrifugalne i ostale pumpe u proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pia

  14,3

  12) Oprema za proizvodnju alkoholnog, vonog i vinskog sireta:- generatori i acetatori 5

  - ostalo 20

  13) Oprema za proizvodnju mineralnih voda:

  - dubinske pumpe za mineralnu vodu, pumpe za obinu vodu i kompresori za vazduh

  10

  - ostale pumpe za mineralnu vodu 20

  - oprema za punjenje flaa i oprema ispravljakih stanica

  11

  14) Oprema za proizvodnju stone hrane:

  - za prijem i ienje sirovina za finalizaciju proizvoda i za preiavanje

  12,5

  - za meljavu, meanje i dodavanje tenih materijala, za granulisanje, pakovanje i otpremanje

  11

  - za suenje zrna i zelene krme 14,5

 • - za preradu otpadaka 14

  15) Ostala (nepomenuta) oprema za vrenje prehrambene industrije, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pia i proizvodnju stone hrane

  14,3

  74. Oprema za proizvodnju i preradu duvana:- za suenje, obradu i fermentaciju sirovog duvana (suare, stolovi za razlistavanje i kondicioniranje); prese za baliranje duvana; za nizanje duvana; za vlaenje duvana u balama; za presovanje i rezanje duvana; za izradu filter-cigareta; za pakovanje cigareta; za izradu filter-tapia i za duvanske folije

  10

  - za razlistavanje, sortiranje, meanje i suenje i za odvajanje rebra od lista duvana i dotur rezanog duvana

  8,3

  - filtri i ventilatori 16,5

  - ostala (nepomenuta) oprema za proizvodnju i preradu duvana

  12,5

  75. Oprema za vrenje grafike delatnosti:- za slaganje slova, za livenje pojedinanih slova za matrini slog, za izradu forme za visoku tampu, za izradu forme za dubinsku tampu; rotacione maine za mehanografske obrasce u visokoj tampi, dubokoj tampi i ofset-tampi; rotacione maine za mehanografske obrasce, maine za savijanje i perforiranje, knjigovezake maine i ostale maine za runuslaganicu i prelom

  9

  - za livenje redova za slaganje pojedinih slova i livae maine, za stereotipiju, rotacione maine (za visoku tampu, duboku tampu i ofset-tampu)

  8

  - fotoslagae maine, maine za kopiranje i izradu fotopolimerne forme, maine za izradu forme za ravnu tampu, maine za izradu forme za duboku tampu, fotografski, ureaji za snimanje, reprodukcione kamere, reprofotografski i elektronski ureaji za selekciju boja

  10

  - ostala (nepomenuta) oprema za obavljanje grafike delatnosti

  11

  76. Oprema za proizvodnju gramofonskih ploa i zvunih kaseta:

  - automatske i poluautomatske prese za long-plej ploe, mlinovi i elektrini ureaji za hlaenje tehnoloke vode, builice, strugovi i rezai

  10

  - mikseri, eho-ureaji, frekventni analizatori, ofset-maine, automatske prese za singl-ploe, ekstruderi, suare za etikete, maine za tampanje etiketa za galvanizaciju i za poliranje

  12

 • - za snimanje i konfekcioniranje kaseta, jamski filtri, aparati za destilaciju i brusilice

  20

  - maine za pakovanje i studijski magnetofoni 14,3

  - ostala (nepomenuta) oprema 12,5

  77.Oprema za vrenje ostalih delatnosti iz oblasti industrije:

  - oprema radionica za opravku i odravanje opreme 12,5

  - oprema za ispitivanje i kontrolu kvaliteta sirovina i drugih materijala, poluproizvoda, delova i gotovih proizvoda(laboratorijska oprema) za istraivako-razvojni rad

  14,3

  - oprema za proizvodnju kolskih uila i kolskog pribora

  11

  - oprema za proizvodnju fiskulturnih rekvizita i sprava 10,5- oprema za proizvodnju ibica 10

  - oprema za proizvodnju nakita 11

  - oprema za proizvodnju dejih igraaka 10

  - oprema za proizvodnju naoara, ortopedskih sprava i pribora

  12,5

  - oprema za proizvodnju filmova (filmska industrija) 12,5

  - oprema za proizvodnju ostalih industrijskih proizvoda (vetakog cvea, abaura, privezaka, etaka i metli, metalnih i gumenih peata i dr.)

  10

  V. OPREMA ZA VRENJE DELATNOSTI IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I UMARSTVA

  78.Oprema za vrenje delatnosti ratarstva, voarstva, vinogradarstva i za pruanje poljoprivrednih usluga:

  1) Maine i orua za osnovnu obradu zemlje:- traktori dvoosovinski (tokai i guseniari) 14,3

  - traktori jednoosovinski 16,5

  - plugovi, tanjirae i podrivai 13,5

  - ureaji, pribor i aparati koji kao prikljuci traktora ili drugih poljoprivrednih maina, slue za osnovnu obradu zemlje

  12,5

  2) Maine i orua za dopunsku obradu zemlje:

  - frezeri i ostale stvari opreme za drobljenje i usitnjavanje zemlje

  20

  - valjci, drljai i ravnjai, kao i sitnilice biljnih ostataka i ostala oprema za pripremu setve

  12,5

  - ureaji, pribor i aparati koji, kao prikljuci traktora ili drugih poljoprivrednih maina, slue za dopunsku obradu zemlje

  11

  3) Maine i orua za setvu, negu i zatitu useva:

  - prskalice, atomizeri i zapraivai 20

  - sejalice i sadilice 14,3- rasturai vetakih ubriva 20

  - rasturai stajskog ubriva 16,5

 • - kopaice i kultivatori 15

  - ureaji, pribor i aparati, koji kao prikljuci traktora ili drugih poljoprivrednih maina, slue za setvu, negu ili zatitu useva

  15,5

  4) Maine i orua za etvu i berbu useva:

  - kombajni samohodni 15

  - kombajni za berbu groa 12,5

  - kombajni i ostali berai, vueni 11

  - etelice, vadilice, sekai, vrilice, kosaice, grabulje, senoprevrtai, prese i elevatori

  13

  - ureaji, pribor i aparati koji kao prikljuci poljoprivrednih maina, slue za etvu i berbu useva

  14,3

  5) Maine i ureaji za ienje, sortiranje i pakovanje (selektori, trijeri, vetrenjae, sortirai, ljutilice, krunjai, maine za pakovanje, kvasilice i aspiratori) poljoprivrednih proizvoda

  9

  6) Maine i ureaji za spremanje i raznoenje stone hrane:

  - seke i prekrupai 12,5- mealice i doturai stone hrane 9

  - hranilice i pojilice 10

  - ureaji, pribor i aparati koji slue za spremanje ili raznoenje i doturanje stone hrane radi ishrane stoke

  12,5

  7) Ostala (nepomenuta) oprema za vrenje delatnosti ratarstva, voarstva i vinogradarstva i za pruanje poljoprivrednih usluga

  12,5

  79. Oprema za vrenje delatnosti stoarstva:

  - muzilice, cisterne i ostala oprema za uvanje i transport mleka i hladnjaci za mleko

  12,5

  - oprema za ishranu i pojenje stoke u talama i na panjacima

  13

  - oprema za izubrivanje u stajama 14,3

  - maine za ianje ovaca i maine za ceenje meda 11

  - inkubatori i grejalice (vetake kvoke i ostalo) 14,3

  - oprema za gajenje pela, svilenih buba i ptica i za proizvodnju meda, voska i sl.

  15,5

  - posude za smetaj i opremanje stone hrane, sa ureajima i aparatima, kao i ostala (nepomenuta) oprema za vrenjedelatnosti stoarstva

  12,5

  80. Oprema za vrenje delatnosti uzgoja i zatite i iskoriavanje uma i uzgoj i lov divljai:

  - motorne testere i ostali sekai 40- specijalni umski transporteri 20

  - hidrauline dizalice i mehaniko

  -elektrini utovarivai 16,5

 • - oprema za uzgoj i lov divljai 14,3

  - ostala oprema 15

  81. Oprema za uzgoj i tovljenje ribe 14,3

  VI. OPREMA ZA VRENJE DELATNOSTI GRAEVI-NARSTVA (GRAEVINSKA MEHANIZACIJA)

  82. Oprema za zemljane i druge radove na gradilitima:1) Bageri:

  a) Bageri guseniari i bageri tokai:

  - snage motora do 75 kW 20

  - snage motora od 75 kW do 150 kW 14,3

  - snage motora preko 150 kW 11

  b) Bageri gusenirai - sajlai:- snage motora do 75 kW 16,5

  - snage motora od 75 kW do 150 kW 12,5

  - snage motora preko 150 kW 10

  2) Buldoeri:

  a) buldoeri tokai:

  - snage motora do 150 kW 16,5- snage motora preko 150 kW 12,5

  b) Buldoeri guseniari:

  - snage motora do 75 kW 20

  - snage motora od 75 kW do 150 kW 14,3

  - snage motora preko 150 kW 11

  3) Utovarivai:a) Utovarivai tokai:

  - snage motora do 75 kW 20- snage motora od 75 do 150 kW 14,3

  - snage motora preko 150 kW 12,5

  b) Utovarivai guseniari:

  - snage motora do 75 kW 16,6

  - snage motora preko 75 kW 12,54) Ostala oprema za zemljane i druge radove pri otpoinjanju i zavravanju rada na gradilitima

  14,3

  83. Oprema za spremanje materijala za gradnju:

  1) Drobilice:

  a) eljusne drobilice:

  - eljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h 12,5

  - eljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h 10

  b) Konusne (rotacione) drobilice:- konusne drobilice, kapaciteta do 20 t/h 12,5

  - konusne drobilice, kapaciteta preko 20 t/h 10

  v) Udarne eljusne drobilice i granulatori:

  - udarne eljusne drobilice, kapaciteta do 30 t/h 16,6

  - udarne eljusne drobilice, kapaciteta preko 30 t/h 12,5

 • - udarni granulatori, kapaciteta do 10 t/h 20

  - udarni granulatori, kapaciteta preko 10 t/h 14,3

  2) Mlinovi:- ekiari, kapaciteta do 10 t/h 2 0

  - ekiari, kapaciteta preko 10 t/h i ipkasti mlinovi,kapaciteta do 20 t/h

  16,6

  - ipkasti mlinovi, kapaciteta preko 20 t/h 12,5

  3) Sita:

  a) Vibraciona:

  - vibraciona sita, kapaciteta do 20 m3/h 20

  - vibraciona sita, kapaciteta od 20 m3/h do 60 m3/h 14,3

  - vibraciona sita, kapaciteta preko 60 m3/h 11b) Rezonantna:

  - rezonantna sita, kapaciteta do 60 m3/h 20

  - rezonantna sita, kapaciteta preko 60 m3/h 14,3

  4) Klasireri fine frakcije (dehidratori):

  - klasireri, kapaciteta do 15 m3/h 16,6

  - klasireri, kapaciteta preko 15 m3/h 12,5- hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta do 10 m3/h i ureaji za pranje i pretpranje agregata, kapaciteta do 30 m3/h

  14,3

  - hidroseparatori (muljne pumpe sa hidrociklinom), kapaciteta preko 60 m3/h i ureaji za pranje i pretpranje agregata, kapaciteta preko 30 m3/h

  20

  5) Elementi - postrojenja za spravljanje betona:

  a) Mealice:

  - mealice, kapaciteta do 15 m3/h 20- mealice, kapaciteta od 15 m3/h do 30 m3/h 14,3

  - mealice, kapaciteta preko 30 m3/h 11

  b) Doturai agregata:

  - transporteri za cement, do 15 m3/h 20

  - puni transporteri za cement, preko 15 m3/h 14,3

  - ureaj za odmeravanje agregata cementa i dodataka 16,56) Sudovi za cement za agregat i beton:

  a) Silosi za cement:

  - silosi za cement, sadrine do 60 m3 12,5

  - silosi za cement, sadrine od 60 m3 do 100 m3 10

  - silosi za cement, zapremine od 100 do 300 m3 8,3

  - silosi za cement, zapremine preko 300 m3 6,6b) Silosi za agregat:

  - silosi za agregat, zapremine do 100 m3 12,5

  - silosi za agregat, zapremine od 100 m3 do 500 m3 10

  - silosi za agregat, zapremine preko 500 m3 8,3

 • v) Korpe za prenos betona (kranske):

  - korpe za prenos betona, zapremine do 1m3 50

  - korpe za prenos betona, zapremine od 1 do 3 m3 25- korpe za prenos betona, zapremine preko 3 m3 16,5

  g) Pretovarni silosi za beton:

  - pretovarni silosi, zapremine do 3 m3 16,6

  - pretovarni silosi, zapremine preko 3 m3 12,5

  7) Pumpe za beton:

  a) Klipne pumpe:- klipne pumpe vuene, kapaciteta do 50 m3/h i klipne auto-pumpe, kapaciteta do 50 m3/h

  20

  - klipne pumpe vuene, kapaciteta od 50 do 70 m3/h 16,6- klipne pumpe vuene, kapaciteta preko 70 m3/h 12,5

  - klipne auto-pumpe, kapaciteta preko 50 m3/h 14,3

  b) Besklipne pumpe:

  - besklipne auto-pumpe sa rotirajuim, planetarnim ureajem

  20

  - pneumatske pumpe (betonski top) 16,6

  8) Asfaltne baze:

  - asfaltne baze, kapaciteta do 100 t/h 12,5

  - asfaltne baze kapaciteta preko 100 t/h 109) Ostala (nepomenuta) oprema za pripremanje materijala za gradnju

  13

  84. Oprema za prenos i prevoz materijala na gradilitima:1) Damper-kiperi:

  - pikolo-damperi, snage motora do 11 kW 20- damper-kiperi, snage motora od 11 do 200 kW 14,3

  - damper-kiperi, snage motora preko 200 kW 12,5

  2) Skreperi:

  a) Skreperi - elevatorski 16,6b) Skreperi sa guraem:

  - skreperi sa guraem, snage motora do 200 kW 14,3

  - skreperi sa guraem, snage motora preko 200 kW 12,5

  3) Grejderi:

  - snage motora do 75 kW 20

  - snage motora od 75 do 150 kW 14,3- snage motora preko 150 kW 12,5

  4) Vozila u graevinarstvu:

  - auto-mikseri preko 150 kW 14,3

  - auto-mikseri do 150 kW, auto-cisterne (za vodu i gorivo), dostavna i servisna vozila do 150 kW

  20

  - dostavna i servisna vozila preko 150 kW 16,6

  5) Transportne trake:

  a) Ravne trake:

 • - ravne trake, kapaciteta do 30 m3/h 16,6

  - ravne trake, kapaciteta od 30 do 100 m3/h 12,5

  - ravne trake, kapaciteta preko 100 m3/h 10b) Rebraste trake:

  - rebraste trake, kapaciteta do 30 m3/h 20

  - rebraste trake, kapaciteta preko 30 m3/h 16,6

  6) Elevatori:

  a) Trakasti elevatori:

  - trakasti elevatori, kapaciteta do 30 m3/h 20- trakasti elevatori, kapaciteta od 30 do 100 m3/h 14,3

  b) Lanani elevatori:

  - lanani elevatori, kapaciteta do 30 m3/h 20

  - lanani elevatori, kapaciteta preko 30 m3/h 14,3

  7) Ostala (nepomenuta) oprema za prenos materijala na gradilitima

  16,5

  85. Oprema za izvoenje radova kod objekata nadzemne gradnje:

  1) Maine za sabijanje tla:

  a) Pneumovaljci 16,7

  b) Glatki valjci:

  - glatki valjci statiki - vueni i glatki valjci, statikisamohodni, do 10 t

  12,5

  - glatki valjci statiki - samohodni preko 10 t 10

  - glatki valjci vibracioni - vueni i glatki valjci vibracioni - samohodni, do 18 kW

  16,5

  - glatki valjci vibracioni - samohodni preko 18 kW 12,5v) Jeevi:- jeevi statiki - vueni 10

  - jeevi statiki - samohodni i jeevi vibracioni - vueni 12,5

  - jeevi vibracioni - samohodni 14,3

  g) Vibro-ploe:

  - vibro-ploe, snage motora do 10 kW 16,5

  - vibro-ploe, snage motora preko 10 kW 12,5d) Vibro-nabijai (abe):

  - vibro-nabijai, do 500 kg 20

  - vibro-nabijai, preko 500 kg 14,3

  2) Maine za malter (maine za malter i nanoenje maltera)

  14,3

  3) Maine za pripremu armature:

  - maine za ispravljanje betonskog elika (rotacione),sa 0 do 16, maine za seenje elika i maine za savijanje elika, do 20 mm

  12,5

  - maine za savijanje elika, preko 20 mm 16,5

  - maine za eono zavarivanje 20

  - maine za seenje mreaste armature i maine za 12,5

 • savijanje mreaste armature

  - armiraki stolovi, nepokretni 11

  - armiraki stolovi, pokretni 14,34) Dizalice:

  a) Autodizalice:

  - autodizalice - guseniari, snage motora od 147 do 220 kW

  10

  - autodizalice - guseniari, snage motora preko 220 kW

  8

  - autodizalice - tokai sa reetkastom konstrukcijom, snage motora do 147 kW

  14,3

  - autodizalice - guseniari, snage motora do 147 kW i autodizalice - tokai sa reetkastom konstrukcijom, strele snage motora preko 220 kW

  12,5

  - autodizalice - tokai sa reetkastom konstrukcijom strele, snage motora od 147 kW do 220 kW

  11

  - autodizalice - tokai sa teleskopskom strelom, snage motora do 147 kW

  16,6

  - autodizalice - tokai sa teleskopskom strelom, snage motora od 147 do 220 kW

  12

  - autodizalice - tokai sa teleskopskom strelom, snage motora preko 220 kW

  10

  b) Toranjske dizalice:

  - toranjske dizalice, do 490 kNm 12,5

  - toranjske dizalice, od 490 do 1470 kNm 10

  - toranjske dizalice, preko 1470 kNm 8- ostale toranjske dizalice (sa jednom ili dve korpe) 12,5

  v) Mosne dizalice:

  - mosne dizalice, nosivosti do 49 kN 10- mosne dizalice, nosivosti od 49 do 98 kN 8,3

  - mosne dizalice, nosivosti preko 98 kN 6,6

  g) Portalne dizalice:

  - portalne dizalice, nosivosti do 49 kN 12,5

  - portalne dizalice nosivosti od 49 do 98 kN 10

  - portalne dizalice, nosivosti preko 98 kN 8,3d) Konzolne dizalice:

  - konzolne stubne dizalice i pokretni laki derir-kranovi 16,6

  - konzolne dizalice - prozorske 20

  ) Liftovi - graevinski:

  - stubni liftovi 20

  - liftovi sa korpama (skip-korpe) 16,6- ramovski (ahtni) liftovi 12,5

  e) Skele (visee, fasadne i motorne stubne) 12,5

  5) Dodavai ( dozatori):

  - ekcentorski, kapaciteta do 30 m3/h 16,6

 • - ekcentorski, kapaciteta preko 30 m3/h 20

  - vibracioni, kapaciteta do 30 m3/h 20

  - vibracioni, kapaciteta preko 30 m3/h 14,36) Aparati za prskanje betona (torkret-aparati):

  - torkret-aparati, kapaciteta do 15 m3/h 25

  - torkret-aparati, kapaciteta preko 15 m3/h 16,6

  7) Maine za vibriranje betona:

  a) Spoljni vibratori:

  - oplatni vibratori 20- vibro-stolovi i vibro-baterije 12,5

  b) Unutranji vibratori (igliasti previbratori):

  - previbratori na elektrini pogon 25

  - pretvarai frekvencija 12,5

  - previbratori pokretni, sa motorom 20

  - previbratori pokretni, sa komprimiranim vazduhom 16,68) Pumpe za vodu:

  a) Centrifugalne pumpe:

  - centrifugalne pumpe, niskog pritiska (do 30 m) 12,5

  - centrifugalne pumpe, srednjeg pritiska (30 do 100 m) 16,6

  - centrifugalne pumpe, visokog pritiska (preko 100 m) 20

  b) Potapajue pumpe (sa automatskim ukljuivanjem):- potapajue pumpe, kapaciteta do 40 m3/h 20

  - potapajue pumpe, kapaciteta preko 40 m3/h 14,3

  v) Pumpe sa membranom (za prljave i zamuljane tenosti):

  - pumpe sa membranom, kapaciteta do 50 m3/h 25- pumpe sa membranom, kapaciteta preko 50 m3/h 16,6

  g) Dubinske pumpe:

  - dubinske pumpe, kapaciteta do 120 m3/h 20

  - dubinske pumpe, kapaciteta preko 120 m3/h 14,3

  9) Kompresori stabilni:a) Klipni kompresori:

  - klipni kompresori za fabrike betona 25

  - klipni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min 16,6

  - klipni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min 12,5

  b) Rotacioni kompresori:

  - rotacioni kompresori, kapaciteta do 5 m3/min. 20- rotacioni kompresori, kapaciteta preko 5 m3/min. 14,3

  v) Spiralni (vijani) kompresori:

  - spiralni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min. 16,6

  - spiralni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min. 12,5

  10) Kompresori pokretni:

  a) Klipni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min.

  20

 • - klipni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min.

  14,3

  b) Spiralni pokretni kompresori:

  - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta do 10 m3/min.

  20

  - spiralni pokretni kompresori, kapaciteta preko 10 m3/min.

  14,3

  11) Duvaljke:

  - duvaljke, kapaciteta do 200 l/min. 25

  - duvaljke, kapaciteta preko 200 l/min. 16,6

  12) Maine za izgradnju asfaltnih slojeva:

  a) Maine za spremanje i prenos asfaltne mase:- finieri guseniari do 75 kW i finieri tokai, snage motora do 75 kW

  14,3

  - finieri guseniari preko 75 kW i finieri tokai snage motora preko 75 kW, prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - samohodne, kazani za spravljanje livenog asfalta i kazani za topljenje bitumena

  12,5

  - prskalice za bitumensku i ostalu emulziju - vuene 10

  b) Maine za razastiranje materijala i asfalta:

  - razastirai ljunka i tucanika - guseniari 14,3

  - razastirai ljunka i tucanika, inski i postrojenja za polaganje i obradu betonskog kolovoza

  12,5

  - sekai fuga, sa motorom 20

  - sekai fuga, sa elektromotorom 16,5v) Maine za stabilizaciju tla:- razastirai (krea, cementa i sl.) - vueni 14,3

  - razastirai (krea, cementa i sl.) - samohodni 16,5

  - foto-frezeri, snage motora do 40 kW 20

  - foto-frezeri, snage motora preko 40 kW 16,6

  13) Oprema za staklarske radove u graevinarstvu:

  - za obradu, preradu i ugradnju ravnog stakla 10- za obradu i ugradnju izolacionog stakla i ogledala 12,5

  - ostala oprema za staklarsku delatnost u graevinarstvu

  14,3

  14) Oprema za montano-instalaterske radove