Click here to load reader

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih

 • Pravilnik o izvoenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan

  kole

  Zdenka ukelj, prof., naelnica za predkolski i osnovnokolski odgoj i obrazovanjeMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  1

 • Propisi doneseni 2014. godine

  1. Pravilnik o tjednim radnim obvezama uitelja i strunihsuradnika u osnovnim kolama (NN, br. 34/2014.,40/2014. ispr. i 103/2014).

  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima koji se obavljaju uosnovnoj koli (NN, br. 40/2014.)

  3. Pravilnik o izvoenju izleta, ekskurzija i drugihodgojno-obrazovnih aktivnosti izvan kole (NN, br.67/2014.).

  4. Pravilnik postupku utvrivanja psihofizikog stanjadjeteta, uenika te sastavu strunih povjerenstava (NN,br. 67/2014.).

  2

 • 3

 • 4

  Rad izvan kole potie radost otkrivanja, istraivanja istvaranja, pogodan je za timski rad, utjee na stvaranjekvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine tepotie intelektualna uvstva (NPiP, 2006, str. 14).

  primjedbe roditelja, uitelja, ravnatelja, putnikihagencija

  kvalitetnije ostvarivanje odgojnog i obrazovnog rada uskladu s planiranim ciljevima

  vea sigurnost uenika i uitelja i uiteljica ujednaavanje izvoenja transparentnost u odabiru ponuda

  roditeljima se govori kako se zbog Pravilnika IUN nemoe organizirati uitelj ne eli voditi uenike krivo se tumae odredbe

 • 5

  izleti kolske ekskurzije terenska nastava kola u prirodi

  kola plivanja posjet sudjelovanje u kulturnim i sportskim

  manifestacijama i dogaajima druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja

  odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaa kulturne ijavne djelatnosti kolske ustanove

  (l. 2.)

 • 6

  uitelj ili strunih suradnik koji planira, dogovara iorganizira IUN (jedan i kada se organizira za vieRO)

  drugi uitelji ili struni suradnici u pratnji

  lan RV razreda za koji se organizira IUN ili

  struni suradnik

  za uenike RN moe biti i uitelj predmetnenastave koji moe sudjelovati u ostvarivanjupredvienih aktivnosti za uenike (l. 10.)

  Za druge odgojno-obrazovne aktivnosti - u kolskom dvoritu ilineposrednoj blizini kole - nije potrebno osigurati pratitelja osim ako jepomo potrebna ueniku s tekoama

  (l. 11. st. 4.)

 • 7

  uenici roditelji/skrbnici/udomitelji uenika uitelji struni suradnici ravnatelj

  turistike agencije kulturne ili javne ustanove druge pravne i fizike osobe koje mogu sudjelovati

  u provedbi IUN

  (l. 3)

 • 8

  DONOENJE kolski odbor

  MILJENJE uiteljskoga vijea, vijea roditelja, vijea uenika

  Godinji plan i program i/ili kolski kurikulum

  PRIJEDLOG uitelj, struni suradnik, ravnatelj, uenici, roditelji

  Druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan kole planiraju se godinjim planom i programom rada i/ili kolskim kurikulumom

  (l. 4 st. 2 . i l. 5 st. 1.)

  (l. 4 st. 2.)

  (l. 4. st. 5.)

 • Uoene nepravilnosti

  9

  Roditelj ima pravo: predloiti IUN (l. 4. st. 2.) Razrednik je na roditeljskom sastanku prije donoenja

  kolskog kurikuluma i GPiP-a duan roditelje izvijestiti o IUN i drugim aktivnostima izvan kole koje je mogue planirati (l. 5. st. 1.)

  preko predstavnika u vijeu roditelja dati miljenje na kolski kurikulum

  Roditelji nisu upoznati s organizacijom IUN koja je

  predviena kolskim kurikulumom.

 • Uoene nepravilnosti

  10

  Roditelj za svaku aktivnost izvan uionice treba potpisati posebnu suglasnost jer dijete ne mora sudjelovati u svim aktivnostima.- najmanje sedam dana prije

  IUN- najmanje tri dana prije

  posjeta (l. 5.)

  Trai se jedna pisana suglasnost za sve aktivnosti planirane izvan uionice tijekom kolske godine.

  SUGLASNOSTSuglasan/suglasna sam da moje dijete _____________________________ sudjeluje 17. studenoga 2014. u kolskom izletu na Platak i Snjenik.

  Voditelj izleta je uiteljica M. M., a pratiteljica uiteljica A. C.

  Potvrujem da sa,m upoznat/a s planom, ciljem, aktivnostima, oekivanim ishodima, prijevozom i cijenom.

  Potpis roditelja

  __________________________Mob. __________________________

 • 11

  SAMOSTALNO

  poludnevna ili jednodnevna IUN ili posjet

  kombinacija od najmanje dviju

  pojedinanih usluga koje se sastojeod prijevoza ili drugih turistikih iugostiteljskih usluga

  ANGAIRANJEM DAVATELJA USLUGA

  javni poziv

  objavljuje se na mrenim stranicama kole

  (l. 12.)

 • Uoene nepravilnosti

  12

  Zakonom o pruanju usluga u turizmu ( NN, br. 68/07., 88/10., 30/14. i 89/14.),lankom 5., stavkom 1., tokom 4., propisano je znaenje pojma izlet, a isti je:Izlet je unaprijed utvrena kombinacija od najmanje dvije pojedinaneusluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turistikih i ugostiteljskih usluga, atraju manje od 24 sata i ne ukljuuje noenje.

  Kako iz Vaeg upita nije razvidno da kole koriste kombinaciju o najmanje dvijepojedinane usluge, bilo prijevoza ili drugih turistikih usluga (propisanihlankom 2., Zakona o pruanju usluga u turizmu) i ugostiteljskih usluga(propisanih lankom 2., stavkom 1. i 2., Zakona o pruanju ugostiteljskedjelatnosti (NN, br. 138/06., 152/08., 43/09., 88/10., 50/12., 80/13., 30/14. i89/14.), iste ne organiziraju izlet sukladno pojmu definiranim u lanku 5.,stavku 1. toki 4. Zakona o pruanju usluga u turizmu, pa nemaju ni obvezupropisanu lankom 6., stavkom 5. istoimenog Zakona.S potovanjem,Samostalni sektor turistike inspekcije

  Roditeljima se daje obavijest da se ne moe organizirati samo posjet kazalitu ili muzeju jer je za to potrebno angairati putniku agenciju.

 • Kada i kako kola moe samostalno organizirati IUN?

  13

  Primjer 1. Posjet instituciji ili gospodarskom subjektu ili registriranoj etno zbirci

  Uitelj/ica izravno:

  1. dogovara dolazak i aktivnosti za uenike;

  2. organizira se prijevoz sukladno propisima (ako je potrebno);

  3. informira roditelje o odlasku, prijevozu, aktivnostima,oekivanim ishodima, trokovima i drugo;

  4. trai pisanu suglasnost roditelja (najkasnije tri dana prijeodlaska);

  5. provodi aktivnosti s uenicima samostalno ili u suradnji szaposlenicima institucije, tvornice ili poljoprivrednog dobraaktivnosti za uenike

  Napomena: Ulaznica je dokaz plaanja.

 • Kada i kako kola moe samostalno organizirati IUN?

  14

  Primjer 2. Posjet npr. nacionalnom parku, dvorcu i stajanje putem ... Primjer 3. Posjet poljoprivrednom dobru s radionicom za uenike i objedom

  Uitelj/ica izravno:

  1. dogovara dolazak i aktivnosti za uenike;

  2. organizira se prijevoz sukladno propisima;

  3. informira roditelje o odlasku, prijevozu, aktivnostima, oekivanimishodima, trokovima;

  4. trai pisanu suglasnost roditelja;

  5. provodi aktivnosti s uenicima

  kola: Prijavljuje slubi Turistike inspekcije Ministarstva

  turizma odlazak uenika na kolski izlet.

  Napomena: Ulaznica je dokaz plaanja. Raun se uva tri godine.

 • lanak 49.

  1.Turistike usluge radi odmora i rekreacije turista mogu se pruati naobiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnikpoljoprivrednih gospodarstava i u umama umoposjednika upisanih uUpisnik umoposjednika sukladno propisima iz nadlenosti ministarstvanadlenog za poljoprivredu, odnosno umarstvo.

  2.Turistike usluge su poljoprivredne, umarske, portsko-rekreativne,edukativne i sline aktivnosti koje su vezane uz seljako gospodarstvo(sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao to su berba voa i povra,ubiranje ljetine i sl., lov i ribolov, vonja koijom, amcem, biciklom, jahanje,pjeaenje i sline aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opremeza te aktivnosti, provoenje programa kreativnih i edukativnih radionicavezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednogagospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjeteregistriranim privatnim etnozbirkama i sl.).

  15

  Odredbe Zakona o pruanju usluga u turizmu

 • Obveze propisane Zakonom o pruanju usluga u turizmu

  16

  Za kole i druge odgojnoobrazovne ustanove propisana jeobveza dostavljanja prijave o organizaciji putovanja/izleta,u slubu Turistike inspekcije Ministarstva turizma, premasvom sjeditu, najkasnije tri dana prije poetka putovanja,dostavljanjem obrazaca OB-T-I.Dostaviti e- potom na: [email protected],

  U sluaju podlijeganja upravnim pristojbama (l. 6. Zakonao upravnim pristojbama) potrebno je ispunjeni obrazacposlati redovnom potom (OB-T-II/.pdf).

 • Organizaciju izleta kole i druge odgojno-obrazovne ustanove dune su prijavitimjesno nadlenoj slubi turistike inspekcije Ministarstva turizma prema svomsjeditu, najkasnije tri ( 3) dana prije poetka putovanja (prijava na stranici br.1.);

  Za organizaciju izleta kole i druge odgojno-obrazovne ustanove obvezne sukoristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani;

  kole i druge odgojno-obrazovne ustanove dune su objaviti uvjete, sadraj icijenu svake pojedine usluge i pridravati se tih uvjeta, sadraja i cijena;

  Za svaku izvrenu uslugu duni su korisniku izdati raun, kartu ili potvrdu sbrojem kojom se potvruje primitak uplate i uvati kopije tih dokumenata trigodine od njihovog izdavanja;

  Postupati s poveanom panjom, prema pravilima struke i obiajima (panja dobrog strunjaka).

  17

  Obveze propisane Zakonom o pruanju usluga u turizmu

 • PRIJAVA ZA KOLE I DRUGE ODGOJNO-OBRAZOVNE

  USTANOVE KOJE ORGANIZIRAJU IZLETE

  Sukladno lanku 6. stavku 5. Zakona o pruanju usluga u turizmu (Narodne novine, br.

  68/07., 88/10. i 30/14.) prijavljujemo Naslovu izlet* u

  ________________________________________.

  Izlet e se organizirati dana ____________________.

  Sukladno lanku 6. stavku 1. toci 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine,

  br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03.,

  17/04., 110/04., 141/04., 50/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10.,

  126/11., 112/12., 19/13., 80/13. i 40/14.) ova je prijava osloboena naplate upravne

  pristojbe.

  PODNOSITELJ PRIJAVE ___________________

  U_____________________,(mjesto/datum podnoenja prijave)

  18http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752

  Obveze propisane Zakonom o pruanju usluga u turizmu

  http://www.mint.hr/default.aspx?id=12752

 • K a z n e n e o d r e d b e: Za nepridravanje naprijed navedenih odredbi, lankom 62., stavkom 1.,

  tokom 2., Zakona o pruanju usluga u turizmu

  propisana je novana kazna za prekraj pravne osobe u iznosu 8.000,00 do100.000,00 kuna ako:

  ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani

  ne organizaciju putovanja

  ne prijavi nadlenoj slubi turistike inspekcije Ministarstva turizma premasvom sjeditu najkasnije tri dana prije poetka putovanja

  ne postupa sukladno lanku 4. stavku 1. toki 1. i 2. tog Zakona.

  Novana kazna za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 3.000,00 do15.000,00 kuna,

  turistiki inspektor moe kazniti pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnojosobi na mjestu izvrenja prekraja novanom kaznom u iznosu od 2.500,00kuna

  19

 • Uoene nepravilnosti

  20

  za prijevoz djece se mogu koristiti samo prijevoznasredstva u skladu s propisima o sigurnom prijevozu djece(l. 27. st. 4.)

  autobusi ili osobni automobili namijenjeni prijevozu djeces tekoama u razvoju u skladu s odredbama Pravilnika o ouvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevozedjeca (Narodne novine, broj 8/2006)

  Od roditelja se trai da osobnim automobilima prevoze svoju i drugu djecu na terensku nastavu.

 • Uoene nepravilnosti

  21

  ako se angaira ponuditelj na mrenim je stanicama potrebno objaviti javni poziv (l. 12)

  kola izravno dostavlja zahtjev jednoj agenciji za dostavom ponude

 • Povjerenstvo za provedbu javnog poziva

  ravnatelj, razrednik, uitelj voditelj, predstavnik roditelja i uenika za svaki RO koji sudjeluje u jednoj IUN (neparan broj lanova)

  imenuje se najkasnije sedam dana prije objave javnog poziva

  bira predsjednika

  donosi odluku o datumu i sadraju javnog poziva

  provjerava obrazac za ponudu

  odreuje datum i vrijeme otvaranja ponude

  odabire ponudu

  obavjetava kolski odbor, vijee roditelja i roditelje RO o odabranoj ponudi

  trai objavu rezultata odabira ponude na mrenim stranicama (l. 14.)

  22

 • Uoene nepravilnosti

  23

  obrasci su sastavni dio Pravilnika potrebno je upisati sve planirano (prijevoz,

  razgled grada uz vodia, ulaznice u odreeni muzej itd.)

  Obrasci nisu popunjeni na nain da se moe dobiti ponuda kakva bi trebala biti.

 • Kako ispuniti obrazac?

  24

  2. Korisnici usluge su uenici etvrtih (4.a, 4.b,4.c,4.d, 4.e razreda

  3. Tip putovanja: Planirano oznaiti s X

  a) Poludnevna TN

  b) Poludnevni kolski izlet

  c) Jednodnevna terenska nastava X

  d) Jednodnevni kolski izlet

  4. Odredite Oznaiti s X ili upisati ime drave

  a) u Republici Hrvatskoj X

  b) u inozemstvu

  5. Planirano vrijeme realizacije (u predloena dva tjedna)

  od 7. studenog do 21 . studenog 2014.

  Datum Mjesec Datum Mjesec Godina

  6. Broj sudionika Upisati broj

  a) Predvieni broj uenika 126 s mogunou odstupanja za tri uenika

  b) Predvieni broj uitelja 5

  c) Oekivani broj gratisa 6

  7. Plan puta Upisati traeno

  Mjesto polaska XY

  Usputna odredita ZadarKrajnji cilj putovanja Nin

  8. Vrsta prijevoza Traeno oznaiti s X ili dopisati kombinacije

  a) Autobus X

  9. U cijenu ponude uraunati Upisati traeno

  a) Ulaznice X (nedostaje popis institucija)

  b) Vodia za razgled grada X (kojeg grada)10. U cijenu ukljuiti i stavke putnog osiguranja od: Traeno oznaiti s X ili dopisati

  a) posljedica nesretnoga sluaja/nezgode X

  b) otkaza putovanja

  c)

 • Uoene nepravilnosti

  25

  Ponudu moe dostaviti turistika agencija ili druga pravnaili fizika osoba koja za to ispunjava uvjete odreenepropisima kojima se ureuje pruanje usluga u turizmu iliposebnim propisima (l. 13. st. 1.)

  Pojedine kole idu tako daleko da trae u obrascima da suagencije, koje dostavljaju ponude, lanice UHPE- koje jedragovoljno udruenje i moemo ili ne moramo biti njezinilanovi, jer pojedine lanice UHPE koriste svoj poloaj uudruenju i alju po kolma dopise kako agencije koje nisulanovi nisu mjerodavne za izvoenje turistikihputovanja.

  (Jedna od zaprimljenih primjedaba)

  .

 • Uoene nepravilnosti

  26

  Za odabir najbolje ponudejavni poziv trebao bi bitiobjavljen barem 15 danaprije otvaranja ponuda.

  Rok dostave ponude na javni poziv je samo dva ili pet dana.

 • Primjedbe turistikih agencija Poslano: 9. listopad 2014 23:28

  Prima: Zdenka ukelj

  Predmet: FW: Pravilnik

  Potovana go. ukelj,

  u privitku Vam aljem screen shoot web strance spomenute kole na kojem je

  vidljivo kako je natjeaj za ekskurziju objavljen 07.10. u 18:13 sati, a rok za

  dostavu ponuda je 10.10., raunajui i dravni praznik koji je bio 08.10.2014.

  (za link klinite ovdje

 • Uoene nepravilnosti

  28

  ponude se otvaraju na sastanku Povjerenstva

  predsjednik ita ponude

  (l. 15)

  Ponude se otvaraju prije sastanka Povjerenstva

  ostajemo okirani saznanjem da je koverta s ponudomagencije ve otvorena !!! U tom trenutku na predstavnik,vidno iznenaen, zajedno s kolegom iz druge agencije naputaravnateljev ured

  (Jedna od zaprimljenih primjedaba)

 • Uoene nepravilnosti

  29

  Prilikom dolaska u kolu neugodno smo seiznenadili saznanjem da Povjerenstvo zaodabir najpovoljnije ponude uope nijesazvano, da u koli nema ni ravnatelja ninastavnika kao ni predstavnika roditelja, iakosu datum i sat otvaranja ponuda javnoobjavljeni na mrenim stranicama kole uobrascu poziva na natjeaj

  (Jedna od zaprimljenih primjedaba)

 • Uoene nepravilnosti

  30

  Otvaranju ponuda mogunazoiti ponuditelji, ali bezprava sudjelovanja (l. 15. st.3.)

  Predstavnicima ponuditelja daje se pravo dodatnog obrazlaganja ili predstavljanja ponude.

 • Uoene nepravilnosti

  31

  Vjerujem da ste ovim javnim natjeajima htjeli onemoguitimonopol pojedinih agencija (bolje reeno spregu pojedinihprofesora i agencija) u kolama ali kako niste naveli koji su osnovnikriteriji za odabir agencije, opet se ponavlja "stara" pria da seizaberu agencije koje su kud i kamo skuplje od druhih jer ve imajudogovor sa kolama.A 2.350,00 knL 2.495,00 knP 2.500,00 knB 2.859,00 knS 2.890,00 knI 3.136,00 knV 3.300,00 knS je izabran jer je njihov predstavnik pri otvaranju ponuda usmeno naveo da su u cijeni aranmana i dnevnice profesora koje inae ne stoje kao stavka u obrascu, a i vi , kao ministarstvo traite se dnevnice plaaju iz prorauna.

  (Jedna od zaprimljenih primjedaba)

 • Nedoumice

  32

  Povjerenstvo eli odabrati ponuditelja koji nam je bez naegtraenja u ponudi predloio dnevnice za uitelje. Cijena ponudevea je za 20,00 kn od cijene drugih ponuditelja. Bojim se da je ucijenu uraunata dnevnica i to via od one propisane. Molim Vasda mi odgovorite, hoemo li prekriti odredbe Pravilnika ako seutvrdi da je razlog vie cijene vezan uz dnevnice uitelja?

  (Jedna od zaprimljenih primjedaba)

  Hoe li vam za dolazak na ovaj seminar biti isplaenadnevnica?

  Iz kojih sredstava e vam kola isplatiti dnevnice?

  Jesu li uitelji kada odlaze s uenicima na izletu kojegsu sami eljeli ili je to njihova obveza, odnosnoslubeni put?

 • Dnevnica i naknada trokova putovanja

  lanak 64. TKU-a

  1.Kada je zaposlenik upuen na slubeno putovanje u zemlji, pripada mupuna naknada trokova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosatrokova smjetaja, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

  2.Dnevnica iznosi 150,00 kuna po danu (prema dodatku 2).

  3.Zaposlenik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje vie od 12sati, a pola dnevnice ako putovanje traje vie od 8 sati, a manje od 12 sati.

  4.Ako zaposlenik ima plaen smjetaj tj. spavanje i prehranu, pripada mu30% od dnevnice.

  5.Ako doe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznosdnevnice poveava, od dana primjena toga propisa toliko se poveavaiznos dnevnice iz ovoga lanka.

  6.Dnevnica za putne trokove u inozemstvo obraunava se na nain kaoto to pripada zaposlenima u dravnoj upravi.

  33

 • uitelj nema pravo na dnevnicu ako se IUN ili druga odgojno-obrazovna aktivnost ostvaruje u vrijeme redovite nastave u mjestustanovanja ili u neposrednoj blizini naselja u kojoj je kola (npr.posjet, kola plivanja i sl.).

  34

  (1) Visina dnevnice isplauje se u visini kako je to ureeno za dravna tijela.

  (2) Ako je zaposlenik upuen na slubeno putovanje s uenicima kole kojetraje najmanje osam (8) sati ili ako provodi izvanuioninu nastavu sukladnopropisanom nastavnom planu i programu u mjestu izvan sjedita kole, bezobzira na osiguranu prehranu i smjetaj, isplauje mu se iznos pune dnevnice.

  (3) Zaposlenik ima pravo povrata izvanrednih i nepredvienih trokovanastalih viom silom (telefaks, telefon, PTT trokovi, taksi i sl.), koji su u vezi sobavljanjem poslova realizacije putovanja.

  Tko isplauje dnevnice i zato?

  l. 16. Kolektivnog ugovora

  Kada dnevnice?

 • 35

  Dijete mi je javilo da za koji dan njegov razred ide na jednodnevni izlet u jedan gradi u Hrvatskoj. Cijenaizleta je 300kn. Ne znam je li ruak uraunat, ako i jest rije je obino o kakvom restoraniu u kojem djecadobiju prene krumpirie i pljeskavicu. Takav ruak moe kotati najvie 40kn - to pouzdano znam jer midijete tako redovito rua kad ide negdje na natjecanje sa sportskim klubom. Odakle onda ova visoka cijenaizleta, a ponavljam da je u pitanju jednodnevni izlet, dakle nema spavanja? Svaka ast, ali 300kn je jako puno imnogima je danas u ovoj krizi previe. A stid ih je rei djeci da nemaju. Rije je o reketu kojim se roditeljimuzu preko djece. Cijena takvog izleta trebala bi biti najvie 150kn, a i to je previe. Gdje nestajerazlika od 150kn i to za autobus pun djece? Te izlete treba ili zabraniti ili drastino smanjiti cijene. I ivo mi sefuka za jade naih turistikih agencija. Neka se potrude i zarade na nekom strancu, a ne da preko kolareketare roditelje.

 • 36

  Znanstvenici kau da je priroda "pogonsko gorivo zaduu" i da se u dodiru s njom ovjek osjea vie ivim.

  Biti na istom zraku u prirodi i u kontaktu s prirodomdjeluje stimulativno i revitalizirajue na ovjeka.

  Jedan dan izvanuionike nastave vrjedniji je za uenika od sedam dana nastave u koli.