14
PRAVILNA UPOTREBA DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA SESTRA ZADUŽENA ZA NADZOR BI Tanja Simić

Pravilna Upotreba Dezinfekcionih Sredstava

Embed Size (px)

Citation preview

PRAVILNA UPOTREBA DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

SESTRA ZADUŽENA ZA NADZOR BI

Tanja Simić

DEFINICIJA

Instrumenti i drugi predmeti koji se upotrebljavaju u medicini mogu biti prenosnici infektivnih bolesti na osetljive domaćine.

Zbog toga je važno da zdravstvena ustanova ima sveobuhvatne smernice za dezinfekciju i sterilizaciju.

Cilj je da se predmeti i oprema učine sigurnim za upotrebu kod pacijenta, tako što će se primenom metode čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije, mikroorganizmi ukloniti.

METODE DEKONTAMINACIJE

ČIŠĆENJE; Čiščenje dovodi do fizičkog odstranjenja mikroorganizama, što sprečava inaktivaciju dezinfekcionog sredstva organskim materijalom i dopušta potpuni kontakt površina tokom dalje dekontaminacije.

Zato je čišćenje predmeta i površina uslov za sam početak dezinfekcije i sterilizacije.

Osoblje mora biti edukovano zbog sigurnosti rada i mora imati prikladna zaštitna sredstva.Treba paziti da tokom čišćenja ne dolazi do prskanja niti stvaranja sprejeva pod pritiskom.

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija primenom toplote ili hemijskim sredstvima uništava vegetativne mikroorganizme, a ne spore.

Uz uspešno čišćenje predmeta i površina , koncetracija i kontaktno vreme bitni su faktori koji određuju uspešnost postupka dezinfekcije.

ANTISEPTICI

Hemijska sredstva koja služe za ubijanje mikroorganizama na koži ili živom tkivu poznata su kao antiseptici. (MANORAPID).

Hemijska sredstva koja služe za ubijanje mikroorganizama na neživim predmetima su dezinficijensi.

(BIGUACID).

STERILIZACIJA

Sterilizacija je postupak kojim se postiže potpuno uništenje svih mikroorganizama , uključujući i bakterijske spore.

HEMIJSKI DEZINFICIJENSI

Hemijski dezinficijensi su opasne stvari i mogu uzrokovati oštećenja u kontaktu sa kožom, sluzokožom, inflamacijom (udahom) para ili apsorpcijom preko kože.

Neke osobe mogu biti alergične na dezinficijense.To se može manifestovati kao kožni osip, kontaktni dermatitis ili RETKO

Teškoće prilikom disanja. Koncetrovani dezinficijensi se uvek moraju pažljivo

čuvati i njima treba pažljivo rukovati noseći UVEK zaštitnu odeću.

Za neke je dezinficijense ( glutaraldehid, hlor) NEOPHODNA ventilacija prostora.

OSNOVNA PRAVILA

1. Svi hemijski dezinficijensi moraju biti jasno označeni i upotrebljeni unutar datuma ( pogledati rok trajanja).

2. Hemijske dezinficijense NE MEŠATI sa deterđžentima, osim u slučaju da su sa njima kompatibilni.

3. Dezinficijens može biti korozivan i oštetiti tkaninu, metal, plastiku. Prilikom primene UVEK pratiti uputstvo proizvođača o kompatibilnosti sa različitim materijalima.

ALKOHOL

Alkohol ne prodire dobro kroz organske stvari ( naročito proteinske), pa se prema tome može koristiti samo na čistim površinama.

Mere opreza: Alkohol se mora čuvati na hladnom mestu. Ne sme se dopustiti kontakt sa vrućim površinama,

plamenom, električnim uređajima ili drugim izvorima paljenja.

Flašice se ne smeju ostavljati otvorene, jer alkoholne pare mogu iritirati sluznice, naročito u zatvorenom prostoru. Mogu uzrokovati iritaciju očiju i kože ako se nađu u velikoj koncetraciji u zatvorenom prostoru, stoga se upotreba alkohola mora izbegavati u slabo ventiliranim prostorima.

DEZINFICIJENSI NA BAZI HLORA

Hipohloriti su najviše korišćeni hlorni dezinficijensi. Dostupni su kao tekući( natrijev hipohlorit) ili čvrsti( kalcijev hipohlorit ili natrijev dihloroizocijanurat).

1. Deluju brzo

2. Široki spektar antimikrobne aktivnosti

3. Ne ostavljaju toksične rezidue

4. Radni rastvori nisu stabilni,razgrađuje ih svetlost, i moraju se dnevno pripremati sveže

5. Korozivni su za metale

MERE OPREZA

1. Hlorni dezinficijensi mogu uzrokovati ititaciju kože, očiju i PLUĆA , ako se UPOTREBLJAVAJU ČESTO U SLABO VENTILIRANOM PROSTORU.

2. Ne smeju se upotrebljavati u prisutnosti formaldehida, jer su neki od produkata njihove međusobne interakcije kancerogeni.

3. Kada se rukuje hipohloritima, treba nositi zaštitnu odeću.

4. KOŽA I OČI MORAJU BITI ZAŠTIĆENI KADA SE UPOTREBLJAVAJU NERAZBLAŽENA HLORNA SREDSTVA.

NAJVAŽNIJENATRIJEV HIPOHLORIT SE

NE SME MEŠATISA BAZOM ILI KISELINOM ,

NITI KISELIM TELESNIM PRODUKTIMA ( urinom) jer se tada otpušta TOKSIČNI GASOVITI HLOR.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRIDRŽAVATI SE TAČNE KONCETRACIJE I KONTAKTNOG VREMENA

NE MEŠATI SA DRUGIM PROIZVODIMA/HEMIKALIJAMA DRŽATI NA SOBNOJ TEMPERATURI. NE IZLAGATI

DIREKTNIM SUNČEVIM ZRACIMA I DRUGIM IZVORIMA TOPLOTE.

IZBEGAVATI DIREKTAN KONTAKT SA KONCETRATOM I RADNIM RASTVOROM(KORISTITI ZAŠTITNE RUKAVICE I ZAŠTITU ZA OČI/LICE)

U SLUČAJU DIREKTNOG KONTAKTA ISPRATI VODOM I ZATRAŽITI SAVET LEKARA!