of 14 /14
PRAVILNA UPOTREBA DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA SESTRA ZADUŽENA ZA NADZOR BI Tanja Simić

Pravilna Upotreba Dezinfekcionih Sredstava

Embed Size (px)

Text of Pravilna Upotreba Dezinfekcionih Sredstava

 • PRAVILNA UPOTREBA DEZINFEKCIONIH SREDSTAVASESTRA ZADUENA ZA NADZOR BITanja Simi

 • DEFINICIJAInstrumenti i drugi predmeti koji se upotrebljavaju u medicini mogu biti prenosnici infektivnih bolesti na osetljive domaine.Zbog toga je vano da zdravstvena ustanova ima sveobuhvatne smernice za dezinfekciju i sterilizaciju.Cilj je da se predmeti i oprema uine sigurnim za upotrebu kod pacijenta, tako to e se primenom metode ienja, dezinfekcije i sterilizacije, mikroorganizmi ukloniti.

 • METODE DEKONTAMINACIJEIENJE; ienje dovodi do fizikog odstranjenja mikroorganizama, to spreava inaktivaciju dezinfekcionog sredstva organskim materijalom i doputa potpuni kontakt povrina tokom dalje dekontaminacije.Zato je ienje predmeta i povrina uslov za sam poetak dezinfekcije i sterilizacije.Osoblje mora biti edukovano zbog sigurnosti rada i mora imati prikladna zatitna sredstva.Treba paziti da tokom ienja ne dolazi do prskanja niti stvaranja sprejeva pod pritiskom.

 • DEZINFEKCIJADezinfekcija primenom toplote ili hemijskim sredstvima unitava vegetativne mikroorganizme, a ne spore.Uz uspeno ienje predmeta i povrina , koncetracija i kontaktno vreme bitni su faktori koji odreuju uspenost postupka dezinfekcije.

 • ANTISEPTICIHemijska sredstva koja slue za ubijanje mikroorganizama na koi ili ivom tkivu poznata su kao antiseptici. (MANORAPID).

  Hemijska sredstva koja slue za ubijanje mikroorganizama na neivim predmetima su dezinficijensi. (BIGUACID).

 • STERILIZACIJASterilizacija je postupak kojim se postie potpuno unitenje svih mikroorganizama , ukljuujui i bakterijske spore.

 • HEMIJSKI DEZINFICIJENSIHemijski dezinficijensi su opasne stvari i mogu uzrokovati oteenja u kontaktu sa koom, sluzokoom, inflamacijom (udahom) para ili apsorpcijom preko koe. Neke osobe mogu biti alergine na dezinficijense.To se moe manifestovati kao koni osip, kontaktni dermatitis ili RETKOTekoe prilikom disanja.Koncetrovani dezinficijensi se uvek moraju paljivo uvati i njima treba paljivo rukovati nosei UVEK zatitnu odeu.Za neke je dezinficijense ( glutaraldehid, hlor) NEOPHODNA ventilacija prostora.

 • OSNOVNA PRAVILASvi hemijski dezinficijensi moraju biti jasno oznaeni i upotrebljeni unutar datuma ( pogledati rok trajanja).Hemijske dezinficijense NE MEATI sa deterentima, osim u sluaju da su sa njima kompatibilni.Dezinficijens moe biti korozivan i otetiti tkaninu, metal, plastiku. Prilikom primene UVEK pratiti uputstvo proizvoaa o kompatibilnosti sa razliitim materijalima.

 • ALKOHOLAlkohol ne prodire dobro kroz organske stvari ( naroito proteinske), pa se prema tome moe koristiti samo na istim povrinama.Mere opreza: Alkohol se mora uvati na hladnom mestu.Ne sme se dopustiti kontakt sa vruim povrinama, plamenom, elektrinim ureajima ili drugim izvorima paljenja.Flaice se ne smeju ostavljati otvorene, jer alkoholne pare mogu iritirati sluznice, naroito u zatvorenom prostoru. Mogu uzrokovati iritaciju oiju i koe ako se nau u velikoj koncetraciji u zatvorenom prostoru, stoga se upotreba alkohola mora izbegavati u slabo ventiliranim prostorima.

 • DEZINFICIJENSI NA BAZI HLORAHipohloriti su najvie korieni hlorni dezinficijensi. Dostupni su kao tekui( natrijev hipohlorit) ili vrsti( kalcijev hipohlorit ili natrijev dihloroizocijanurat).Deluju brzoiroki spektar antimikrobne aktivnostiNe ostavljaju toksine rezidueRadni rastvori nisu stabilni,razgrauje ih svetlost, i moraju se dnevno pripremati sveeKorozivni su za metale

 • MERE OPREZAHlorni dezinficijensi mogu uzrokovati ititaciju koe, oiju i PLUA , ako se UPOTREBLJAVAJU ESTO U SLABO VENTILIRANOM PROSTORU.Ne smeju se upotrebljavati u prisutnosti formaldehida, jer su neki od produkata njihove meusobne interakcije kancerogeni.Kada se rukuje hipohloritima, treba nositi zatitnu odeu. KOA I OI MORAJU BITI ZATIENI KADA SE UPOTREBLJAVAJU NERAZBLAENA HLORNA SREDSTVA.

 • NAJVANIJENATRIJEV HIPOHLORIT SE NE SME MEATISA BAZOM ILI KISELINOM , NITI KISELIM TELESNIM PRODUKTIMA ( urinom) jer se tada otputa TOKSINI GASOVITI HLOR.

 • UPUTSTVO ZA UPOTREBUPRIDRAVATI SE TANE KONCETRACIJE I KONTAKTNOG VREMENANE MEATI SA DRUGIM PROIZVODIMA/HEMIKALIJAMADRATI NA SOBNOJ TEMPERATURI. NE IZLAGATI DIREKTNIM SUNEVIM ZRACIMA I DRUGIM IZVORIMA TOPLOTE.IZBEGAVATI DIREKTAN KONTAKT SA KONCETRATOM I RADNIM RASTVOROM(KORISTITI ZATITNE RUKAVICE I ZATITU ZA OI/LICE)U SLUAJU DIREKTNOG KONTAKTA ISPRATI VODOM I ZATRAITI SAVET LEKARA!