Pravila Za Klasifikaciju Brodova, Dio 26, 2009

 • View
  165

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravila za klasifikaciju brodovaZavarivanje

Text of Pravila Za Klasifikaciju Brodova, Dio 26, 2009

 • PRAVILAZA KLASIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA

  Dio 26. - ZAVARIVANJE

  2009.

  HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

  21000 Split Marasovieva 67 P.P. 187Tel.: (...) 385 (0)21 40 81 11Fax.: (...) 385 (0)21 35 81 59

  E-mail: tech.coord@crs.hrweb site: www.crs.hr

 • Odlukom Upravnog vijea Hrvatskog registra brodova o Tehnikim pravilima,Pravila za klasifikaciju pomorskih brodova

  DIO 26. - ZAVARIVANJE

  stupaju na snagu dana 01. sijenja 2009. godine

 • PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2002.

  PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADio 26. - Zavarivanje

  Znaajnije izmjene u odnosu na Pravila 2002. godine, su zasjenjene.

  Time nisu obuhvaene izmjene uslijed pravopisnih, gramatikih ili tiskarskih greaka.

 • PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADIO 26.

  2009

  Predmetni odjeljak pravila ukljuuje zahtjeve slijedeih meunarodnih organizacija:

  International Association of Classification Societies (IACS)Meunarodno udruenje klasifikacijskih zavoda (IACS)

  Unified Requirements (UR) - Usaglaeni zahtjevi (UR):W17(2005), W23(1997), W26(2005), W28(2005)

  Unified Recommendations - Usaglaene preporuke:No. 17(1987), No. 20(1988), No. 47(2006), No. 70(2006)

  International Standard Organization (ISO):Meunarodna organizacija za normizaciju (ISO):

  CEN ISO/TR 3834-6: 2007European Norm (EN):Europske norme (EN):

  EN ISO 14731: 2006

  Europske norme sa statusom hrvatske norme:HRN EN 287-1: 2004/+AC: 2007 +A2: 2007, HRN EN 439: 1999, HRN EN 875: 2001,HRN EN 876: 1999, HRN EN 895: 1999, HRN EN 910: 1999, HRN EN 970: 2000,HRN EN 1289: 2000/+A1: 2003+A2: 2008, HRN EN 1290: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008,HRN EN 1291: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008, HRN EN 1320: 1999, HRN EN 1321:1999, HRN EN 1481: 1999, HRN EN 1435: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008, HRN EN1712: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008, HRN EN 1713: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008, HRNEN 1714: 2000/+A1: 2003 + A2: 2008, HRN EN ISO 3834-1: 2007, HRN EN ISO 3834-2: 2007, HRN EN ISO 3834-3: 2007, HRN EN ISO 3834-4: 2007, HRN EN ISO 3834-5:2007, HRN EN ISO 4063: 2001, HRN EN ISO 5817: 2004, HRN EN ISO 6520-1: 2008,HRN EN ISO 6947: 1999, HRN EN ISO 9606-2: 2007, HRN EN ISO 10042: 2008/+Ispr. 1: 2008, HRN EN ISO 13920: 1999, HRN EN ISO 15607: 2004, HRI CEN ISO/TR15608: 2008, HRN EN ISO 15609-1: 2008, HRN EN ISO 15614-1: 2007, HRN EN ISO15614-2: 2007, HRN EN ISO 17562-1: 2004, HRN EN ISO 17562-2: 2004

 • PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVADIO 26.

  2009

  Sadraj:Stranica

  1 OPI ZAHTJEVI, DOKAZI O OSPOSOBLJENOSTI, ODOBRENJA ........................................................... 11.1 OPI ZAHTJEVI ..........................................................................................................................................................................11.2 ZAHTJEVI ZA ODOBRENJE RADNIH ORGANIZACIJA ZA IZVOENJE ZAVARIVAKIH RADOVA U

  BRODOGRADNJI I BRODSKOJ STROJOGRADNJI ................................................................................................................21.3 ATESTIRANJE ZAVARIVAA ..................................................................................................................................................41.4 ATESTIRANJE POSTUPKA ZAVARIVANJA.........................................................................................................................181.5 DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE ........................................................................................................................281.6 TEMELJNI PRIJEMAZI POGODNI ZA ZAVARIVANJE........................................................................................................48

  2 IZRADBA I NADZOR ZAVARENIH SPOJEVA.............................................................................................. 502.1 IZRADBA ZAVARENIH SPOJEVA..........................................................................................................................................502.2 TOPLINSKA OBRADBA...........................................................................................................................................................512.3 ISPITIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA METODAMA BEZ RAZARANJA...........................................................................542.4 MEHANIKA I TEHNOLOKA ISPITIVANJA ......................................................................................................................58

  3 PRIMJENA ZAVARIVANJA U RAZLIITIM PODRUJIMA BRODOGRADNJE I BRODSKESTROJOGRADNJE.............................................................................................................................................. 63

  3.1 ZAVARIVANJE BRODSKOG TRUPA.....................................................................................................................................633.2 ZAVARIVANJE KOTLOVA I POSUDA POD TLAKOM........................................................................................................683.3 ZAVARIVANJE BRODSKIH CJEVOVODA............................................................................................................................693.4 ZAVARIVANJE U BRODSKOJ STROJOGRADNJI ................................................................................................................70

  DODATAK I............................................................................................................................................................................................71DODATAK II ..........................................................................................................................................................................................73

 • PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA 1DIO 26.

  2009

  1 OPI ZAHTJEVI, DOKAZI OOSPOSOBLJENOSTI,

  ODOBRENJA

  1.1 OPI ZAHTJEVI

  1.1.1 Openito

  1.1.1.1 Ovaj dio Pravila primjenjuje se na sve zavari-vake radove predviene za izradbu i ugradnju elemenata no-ve konstrukcije, izmjene ili popravke:

  1. trupa broda, nadgraa, palubnih kuica;2. ureaja i opreme;3. strojeva i strojnih ureaja;4. kotlova i posuda pod tlakom;5. cjevovodakoji se izrauju po Pravilima i pod nadzorom

  HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA (u daljnjem tekstu:Registar).Napomena:

  Izrazi "zavarivanje", "zavarivaki radovi", "postupci za-varivanja itd. upotrebljenim u ovim Pravilima takoer"pokrivaju" sve ostale toplinske i/ili mehanizirane postup-ke spajanja kao npr. lemljenje, koje, budui se prema uv-jetima osiguranja kvalitete smatra "specijalnim postup-kom" zahtjeva prethodno ispitivanje koje se mora provestis osposobljenim osobljem i trajno nadzirati. Ova Pravilase primjenjuju na jednak nain na ove postupke. Nain iopseg zahtjeva osiguranja kvalitete Registar e propisatiza svaki pojedini sluaj posebno.

  1.1.1.2 Ovaj dio Pravila se primjenjuje na sve zavari-vake radove na strojevima, ureajima i opremi za koje je Re-gistar izdao Pravila, Upute ili tehnike smjernice koja se po-zivaju na ova Pravila.

  1.1.1.3 Ovaj dio Pravila se primjenjuje na isti nain itamo gdje ostala Pravila, upute ili smjernice izdane od Regis-tra, ne sadre posebne upute koje se odnose na zavarivakeradove (zavarivanje).

  1.1.1.4 Ovaj dio Pravila se moe primijeniti na jednaknain i na druge zavarivake radove (zavarivanje) koji se neodnose na konstrukcije i elemente navedene u 1.1.1, ako pod-lijeu tehnikom nadzoru Registra. O ovakvim sluajevimagdje je to potrebno, Registar razmatra i odluuje u svakompojedinom sluaju posebno.

  1.1.1.5 Odstupanja od zahtjeva ovog dijela Pravilaodobrava Registar u svakom pojedinanom sluaju posebno.

  1.1.1.6 Registar zadrava pravo izmjena i dopuna ovogdijela Pravila, ako se one temelje na novijim saznanjima iliiskustvu.

  1.1.2 Ostala pravila, norme i specifikacije

  1.1.2.1 Norme i upute navedene u odjelcima ovog dijelaPravila su sastavni dio ovog dijela Pravila. Ovo se, takoer,odnosi na proizvodnu dokumentaciju (npr. nacrte, specifika-cije zavarivanja itd.) odobrenu od Registra.

  1.1.2.2 Primjenu drugih pravila, normi preporuka ilitehnikih uputa odobrava Registar, u svakom pojedinanomsluaju posebno.

  1.1.2.3 Ako postoje razlike u zahtjevima izmeu ovogdijela Pravila i drugih odnosnih normi ili specifikacija, prim-jenjuju se zahtjevi ovog dijela Pravila, ako nije drugaije od-reeno.

  1.1.3 Tehnika dokumentacija

  1.1.3.1 Tehnika dokumentacija za zavarivanje dostav-ljena Registru na odobrenje, prije poetka proizvodnje, morasadrati sve neophodne pojedinosti za pripremu, izvoenje i,gdje je primjenjivo, kontrolu zavarenih spojeva.

  Ovi podaci u pravilu obuhvaaju pojedinosti o: osnovnom materijalu, veliini i dimenzijama

  proizvoda; postupku zavarivanja i dodatnom materijalu

  za zavarivanje; obliku i dimenzijama zavara; predgrijavanju i unosu topline tijekom zava-

  rivanja; toplinskoj obradbi nakon zavarivanja; naknadnu obradbu zavara; nain i opseg ispitivanja; zahtjeve koji se primjenjuju na zavarene

  spojeve (npr. kakvoa, kategorija prihvatlji-vosti i sl.).

  1.1.3.2 Ako se u proizvodnji brodskih konstrukcija pri-mjenjuju materijali, postupci zavarivanja, dodatni materijali,oblici i dimenzije zavarenih spojeva sukladni s dobrom bro-dograevnom praksom, navedene pojedinosti u 1.1.3.1 ne mo-raju biti posebno navedene.

  1.1.3.3 Za odreene konstrukcije, (npr. spremnici zaukapljene plinove), materijale (elike visoke vrstoe i plati-rane limove), ili postupke zavarivanja, potrebno je posebnodostaviti slijedee podatke i dokumentaciju:

  pripremu zavara, montau i prihvatne zava-re;

  poloaje zavarivanja i redoslijed zavarivanja(skice);

  popunjavanje zavara (ispunu spoja) i brojprolaza;

  unos topline tijekom zavarivanja (unos top-line po jedinici duljine zavara).

  1.1.4 Materijali, zavarljivost

  1.1.4.