Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi_2008

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splošni maturi_2008

 • 5/14/2018 Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splo ni maturi_2008

  http:///reader/full/pravila-za-izdelavo-seminarske-naloge-pri-splosni-maturi20

  Drzavna komisija za splosno maturo je na svoji 17. izredni pritozbeni sejidne 17. 8.2007 sprejela

  PRAVILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE PRI SPlOSNI MATURI

  1. clen(splosno)

  Kandidat lahko opravlja seminarsko nalogo pri splosni maturi (v nadaljevanju:seminarsko nalogo) Ie pri tistem predmetu, kjer je to doloceno s predmetnim izpitnirnkatalogom za splosno maturo (v nadaljevanju: PIK SM).Naslov seminarske naloge lahko izbere s seznama, ki ga je potrdila Drzavna komisijaza splosno maturo (v nadaljevanju: OK SM) in je objavljen v stalnem katalogunaslovov seminarskih nalog (v nadaljevanju: katalog). Katalog objavi Drzavni izpitnicenter (v nadaljevanju: Ric) na spletnem naslovu: www.ric.si. Naslove seminarskihnalog, ki jih ni na seznamu v katalogu, vnese Ric po potrditvi na seji OK SM.

  2. clen(prijava seminarske naloge)

  Kandidat prijavi naslov seminarske naloge na soli, kjer opravlja splosno rnaturo,Prijavo za opravljanje seminarske naloge odda izbranemu mentorju. Ob tem mentorizpolni podatke na prvi strani obrazca Seminarska mapa pri splosni maturi. Seznamprijavljenih kandidatov mentor posreduje tajniku solske maturitetne komisije zasplosno maturo (v nadaljevanju: SMK SM) ..Kandidat opravlja seminarsko nalogo praviloma v zadnjem letniku iz predmeta, ki sepraviloma poucu]e v zadnjem letniku gimnazijskega lzobrazevan]a.

  3. elen(naslov seminarske naloge)Naslove seminarskih nalog v potrditev OK SM lahko predlagajo SMK SM, lahko patudi pristojne drzavne predmetne komisije za splosno maturo (v nadaljevanju: DPKSM).Naslov seminarske naloge mora ustrezati ciljem, dolocenim v PIK SM.Ce naslova seminarske naloge ni v katalogu, ga v skladu s koledarjem potrdi OK SMpo tern, ko pridobi mnenje DPK SM. V utemeljenih primerih ga lahko potrdinajkasneje do konca januarja. Dodatno potrjeni naslovi seminarskih nalog se dodajov katalog.

  http://www.ric.si./http://www.ric.si./
 • 5/14/2018 Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splo ni maturi_2008

  http:///reader/full/pravila-za-izdelavo-seminarske-naloge-pri-splosni-maturi20

  4. olen(koledar aktivnosti)Koledar aktivnosti, povezanih s pripravo seminarskih nalog:oktober1. teden v novembru

  3. teden v novembru4. teden v novembru5. teden v novembru1. teden v decembru

  2. teden v decembru2. in 3. teden v decembru3. teden v decembrujanuarjanuarjanuarmarec3. oz. 4. teden v aprilu4. teden v avgustu

  SMK 8M zbira predloge novih naslovov seminarskihnalog;SMK 8M poslje Ricu predlog novih naslovov seminarskihnalog (ki jih ni v katalogu). Aplikacija za vnos novihnaslovov je dostopna na eRicu;OPK 8M pripravi mnenje 0 novih naslovih seminarskihnalog;OK 8M potrdi nove naslove seminarskih nalog;Ric objavi nove naslove seminarskih nalog v stalnemkatalogu naslovov seminarskih nalog;kandidat odda mentorju prijavo za opravljanje seminarskenaloge, ta pa seznam vseh prijav posreduje tajniku SMK8M. Ob prijavi mentor izpolni rubrike na prvi straniobrazca 8eminarska mapa pri splosni maturi;SMK 8M potrdi predloge naslovov seminarskih nalog inmentorjev, ki so jih predlagali kandidati;kandidat lahko spremeni naslov seminarske naloge;SMK 8M potrdi spremembe naslovov seminarskih nalogin mentorjev;SMK 8M lahko iz utemeljenih razlogov potrdi naknadneprijave kandidatov oziromazaprosi OK 8M za naknadno potrditev naslovaseminarske naloge;prva konzultacija;druga konzultacija;oddaja seminarske naloge na soli za spomladanski izpitnirok;oddaja seminarske naloge na soli za jesenski izpitni rok.

  OK SM v skladu s koledarjem opravljanja splosne mature doloci za vsako solsko letopomernbnejse datume, povezane s prijavo, pripravo in oddajo seminarskih nalog.Podrobnejsi koledar priprave seminarskih nalog dolce) SMK 8M.Ce kandidat iz utemeljenih razlogov ne more prijaviti novega naslova seminarskenaloge v skladu s sprejetim koledarjem, a tem pisno obvesti SMK 8M. Ce SMK 8Mugotovi, da so navedeni razlogi utemeljeni, posl]e predlog novega naslovaseminarske naloge v potrditev OK 8M.Izjeme glede rokov za pripravo seminarske naloge je rnozno upostevati Ie pripriznanju raziskovalne naloge, ce se kandidat izobrazuje v tujini, v primeruizboljsovanja ocene izpita in pri kandidatu, ki se izobrazu]e izredno. 0 tem odlociSMK SM.

 • 5/14/2018 Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splo ni maturi_2008

  http:///reader/full/pravila-za-izdelavo-seminarske-naloge-pri-splosni-maturi20

  Ce kandidat iz upravicenih razlogov ni pripravil seminarske naloge v skladu skoledarjem, mora 0 tem predloziti ustrezna dokazila SMK SM, ki odloci 0upravicenosti razlogov in doloci nove roke za pripravo in oddajo seminarske naloge.

  5. clen(SMK SM)

  SMKSM:- zbira predloge novih naslovov seminarskih nalog in jih posf]e v potrditev OK 8M;- potrdi predloge naslovov seminarskih nalog in mentorjev, ki so jih predlagaJikandidati;- potrdi spremembe naslovov seminarskih nalog in mentorjev;

  - objavi podrobneisl koledar priprave seminarskih nalog;- odloca 0 utemeljenih razlogih kandidatov za odstopanje od teh pravil;- na predlog mentorja ali kandidata lahko pred ocenitvijo seminarske naloge imenujekomisijo, ki ugotovi, ali je kandidat samostojno pripravil seminarsko nalogo.

  6. olen(tajnik SMK SM)Naloge tajnika SMK SM so:- pripravi izpis potrjenih naslovov seminarskih nalog iz kataloga in stem seznaniSMK SM, mentorje in kandidate;- od mentorjev zbira predloge kandidatov za naslov seminarske naloge;- v elektronsko bazo vpise predlog novih naslovov seminarskih nalog;

  - pripravi seznam prijavljenih kandidatov z naslovi seminarskih nalog in.imenimentorjev ter ga posreduje v potrditev SMK SM;- zbira stevilo dosezenih tack kandidatov pri seminarskih nalogah;- pravocasno in pravilno posreduje dosezene tocke na Ric;- opravlja druge naloge.

  7. clen(mentor)Mentor mora izpolnjevati pogoje za ucitelja predmeta, pri katerem kandidat pripravljaseminarsko nalogo.

  Mentorjeve naloge so:- zbira prjave kandidatov za posamezne naslove seminarskih nalog in jih posredujetajniku SMK SM;- lahko predlaga naslove seminarskih nalog;

  - primerja prijavljene naslove seminarskih nalog posameznih kandidatov z naslovi vkatalogu;- svetuje kandidatu pri spremembi naslova seminarske naloge;

  - svetuje kandidatu pred oddajo dispozicije;- svetuje kandidatu pri pripravi in izdelavi seminarske naioge ter navajanjauporabljenih virov in literature ter spremlja njegovo delo;

  - vodi seminarsko mapo;- sprejema seminarske naloge;

 • 5/14/2018 Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splo ni maturi_2008

  http:///reader/full/pravila-za-izdelavo-seminarske-naloge-pri-splosni-maturi20

  - oceni seminarsko nalogo po merilih iz PIK SM;+lahko predlaga SMK SM, da komisija iz 13. elena teh pravil ugotovi, ali je kandidatsamostojno pripravil seminarsko nalogo;- objavi urnik konzultacij za posamezno solsko leto.

  8. clsn(kandidat)Kandidat:- se prijavi k opravljanju seminarske naloge v skladu s sprejetim koledarjem;- lahko SMK SM predlaga mentorja, ki bo spremljal pripravo njegove seminarskenaloge;- lahko izbere naslov seminarske naloge iz kataloga ali v soglasju z mentorjempredlaga novi naslov;

  - pripravi serriinarsko nalogo v skladu s PIK SM in temi pravili;- mora med pripravo seminarske naloge imeti z mentorjem najmanj dve konzultaciji;- ob oddaji seminarske naloge s podpisom v seminarski mapi potrdi, da jo je izdelalsamostojno.

  9. olen(prva konzultacija)Ob prvi konzultaciji kandidat predlozi mentorju dispozicijo seminarske naloge znaslednjimi elementi:- cilji in problemi seminarske naloge,- osnovna izhodisca,- okvirna metodologija, .- predvidena studijska literatura ter nacin navajanja uporabljenih virov in literature.

  10. clen(druga konzultacija)Pri drugi konzultaciji mora kandidat predloziti mentorju delovni osnutek seminarskenaloge, ki doloca strukturo naloge, in pet kljucnlh besed, ki opredeljujejo vsebinonaloge.

  11. olen(naslovnica)Naslovnica seminarske naloge vsebuje naslednje elemente: ime in sedez sole,seminarska nafoga pri splosni maturi, naslov seminarske naloge (Iahko tudipodnaslov), ime in priimek kandidata, ime in priimek mentorja, kraj in datum terkljucne besede (ki so navedene na spodnjem delu naslovnice).

  12.elen(ocenjevanje)

  DPK SM objavi merila za ocenjevanje seminarske naloge v PIK SM.

 • 5/14/2018 Pravila za izdelavo seminarske naloge pri splo ni maturi_2008

  http:///reader/full/pravila-za-izdelavo-seminarske-naloge-pri-splosni-maturi20

  Kot seminarska naloga se lahko oceni tudi raziskovalna naloga, ee je bila izdelana vskladu s cilji in merili v ustreznem PIK SM.Ce:

  - seminarska naloga ne dosega izpitnega standarda, doloceneqa v PIK SM,- ni bila pripravljena po postopku, dolocenirn s temi pravili,ali je utemeljen sum, da je kandidat ni izdelal samostojno,jo mentor lahko oceni z 0 tockarni.Kandidat, ki je seminarsko nalogo oddal, pa ni pristopil k opravljanju splosne matureiz tega predmeta, se mu stevilo dosezenlh tock uposteva pri naslednjih prijavah ksplosni maturi, lahko pa odda novo ali izbolisano seminarsko nalogo v skladu s temipravili. Pri tern se kandidatu uposteva stevilo took dosezeno na tern izpitnem roku.

  13. clen(komisija)

  SMK SM lahko na predlog mentorja ali kandidata pred ocenjevanjem seminarskenaloge imenuje komisijo, ki ugotovi, ali je kandidat samostojno pripravil seminarskonalogo. Komisijo poleg mentorja sestavljata se dva clana, od katerih mora bitinajmanj eden uciteli predmeta, pri katerem kandidat opravlja seminarsko nalogoPri preverjanju samostojne izdelave ernpiricnlh in projektnih seminarskih nalog lahkokomisija zahteva izpolnjene uporabljene merske pripornocke ter postavlja vprasan]a,povezana z nalogo. Pri preverjanju izdelave teoreticne seminarske naloge lahk

Search related