Click here to load reader

Pratap Kesri 20.04.11

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

All Malwa's Hindi Newspaper

Text of Pratap Kesri 20.04.11

 • , v~ ( ) U UUU M UU U UU- UUS UU U UmUU UU U v U, U U QUS U U U U . U , . UU UUUU UU , U ,

  P, U U U S U

  . U U UUUU U U xz U U U { UU U UQ

  U U UU U SU U

  M U U M UU U

  U, U U (c c x U)

  z c xw z xx z v.wz L. z -wy{vz, wy{xz, xw~wz z - vzy-wy{{| U, U w wvv e-mail : z [email protected] z [email protected]

  UU-$--LUUU-UU-UU-U-U-UU

  Postal Regd. No. Sriganganagar/08/2009-2011

  Premier Institute for IIT-JEE/ AIPMT/AIEEE

  x.y U, U U UU, v~

  (U) U UU U UU U U U U U UU U UU U UU S UU U U x y UU U U U U w U U U U

  M U U U U U .v

  UU UU U U SUU U x z UU L U U U U U UU U UU UU U U UQ U v

  UU L U U U UU - , U UUU vw U UU x y UU UU U

  (. -vzU-{yvv) U z U U U UU U U UUU UU UU U U UU U UU U U U, U U U U w UUSU U U U, U UUU U (c c x U)

  UU U UU

  , v~ () U U Q UU U U U wv (U)U U U U U U U U U U UU U UU U wv UU v. S UU U U U UU U U U U U U U

  U U U M U . U U , L U, U U. U, U , U U U U,U U U U U U UU U U U U

  UU UU ,

  UUU U U, v~ (U

  U/ ) U S U S U.mUU UU U U U U U UU UU U UU U U U U U U UU U U U U S U UU U UU UQ S UUU U mUU UU U U U UU UUU U U U UU S Q UUU UU U UU , UU U U UQ U. UU.. U U U UU U U U U U U U UQ U. U U U (c c x U)

  U U Q

  UU, v~ (.)

  UU U U UU

  U UUU U U U U UU U U,U U U U U U Q U U mUU S SUU U U U

  U U w} c U c ,

  U UU UU UUU U UUU U UU UU U U, UUU U, PU UUU

  UU U U UU M U , UU - U U S U , UUUU U U U mUUS SUUUU v|y U

  U U U UU U U U U U U U U U U U

  UU, U U U w} U, UU U U U , (c c x U)

  L UU U

  , v~ () U U L U U U U UU U UU UU U , UU U U U U U UU UUU-U U UQ CU UU U U U UU U U U U U UU U U U U UU U U U UU S M Q mUU U

  U U U UUU U U U UU UU U U U

  U

  S mUU U U U U UUU SU UU U U U U U U U, U U U U U U U U U UU UU (c c x U)

  U U L U U U UU U U U, v~ (UU) S

  U U U UUU U U w mUU L U U U U U, U U , U U U w U UU U U U U # U U U U UU U U U U U U w U KU U U U U U U L U U U, U U U U mUU U U , UU (c c x U)

  U

  U U U UU UU U U U

  UU UU U UU U U mUU U UU U U U U U, U UU U U UU U U U U w, U z , UU U U v, U U { , UU v, v UU U v U UU U UU , U U

  U mUU UU U UU U UU, v~ (U U) U U

  U UCU U U U U ZUU U UUU U U U U U U, UU , U mUU U UU U , UU U U U U U UU U U U ,

  U (UUU)U UUU UU U U U U v| U U (. U-vx-w) UU U U-ZUU UU U U ,U U U UU U U UU U M , U y S U U U U U, , z UU U UU, MU U , UUUU U U y

  UU U x}w, (c c x U)

  z U U U z UUU U U U

 • U-SUU 2H US H

  U U U U U

  U U U U SU U U U S: h CU U U S U ? U U U CU MU S U U UU U mU g U U UU U S U UU U ? U U U , U U U ? U CU S h U U U , U U U U U SS CU U CU M UU U U U ? : U U U U U U U U U U U - g U , CU c , U U U U g w SU U U CU U R US - U SU UU U # U CU U -U UU U - U U U U cU U U U

  U, UU, w wvv

  cU

  U U U UU

  - U UU --

  e Q , , U UUU U , U U

  U U U U U ? U U U S U , U U U U U U U U U U

  U U , U U U - U U , U

  UU U U U U U-U U

  U U USU U U U U

  UU U U U j

  x U , U

  U U U U U - U

  U - U, - UU U SU U UU S U , -

  U UUUU , UU UU UU U - SU U, U U

  U UU U U U , SU U U U

  SS UU MU U U U

  U U U

  U

  wy , S U U U U U , - U U U U U U , U ^

  U U .. U , U.., U U U , U U U U , U UU U U U U U , U , U

  U U U U U U U S U UUU S U UUU U U US U U U

  U S U S UU U U U U U U ^ U U U , U U U

  U U U M U U U Q U U U U U, SUU U U U U UU M U U U U U U , U U U UUC

  U U

  UU U U U U U U , SS U U ?

  U- -U U U U U U U-U UU # U U U Q -U , U UU U U

  U UQ E Q , USM UU U U h U Q , U U , U U U U- U U U U U

  U-U U U U U UU U U UU U

  U U , , , , ,

  U

  UU- U U - --

  z U U U-U U Q UQ

  U U UQ

  U U U U U U U

  U U

  UQ U

  U mU N U,U , U U U U U

  UU, h U, U U U , U U M U U UU U U U U U U , U s SU MM U U UU U U

  k U U Q U U U-U -U U U M-M -- w U U U U U v U U

  N U, E U, , U , U , U U UU , S U U , ,, , U C U U-U U , UU U E LU S U

  N U U UQ U

  L U

  U, U U U U-U U U

  SS !

  ;;ffnn flQZ vkse iqjh dscfxM+rs jgrs gSa vkSj ,d&nwljs dks uhpk fn[kkus dk dksbZ ekSdkugha NksM+rsA ;gka rd dh bu rhuksa dks ,d&nwljs dh 'kDy ns[kuk Hkhxokjk ugha gSA rhuksa vyx vyx /ka/kk djrs gSa tgka gSih nqdku djrk gSogha pLdh fcuk fMxzh okyk MkDVj gS rks QSalh vius vki dks cgqr cM+kvfHkusrk le>rk gSA rhuksa ij dtZ dk Hkkjh cks> gSA ,d fnu rhuksa dksirk pyrk gS fd muds nknk us muds uke olh;r esa djksM+ksa :i;s dhtehu tk;nkn NksM+h gS] ysfdu mlds fy, dqN 'krsZa Hkh yxkbZ gSa] ftudks

  rhuksa HkkbZ fey dj ghiwjh dj ldrs gSaA vc,d&nwljs dks nq'eule>us okys rhuksa HkkbZtehu&tk;nkn ds ykypesa ,d gks tkrs gSa vkSj 'krsZaiwjh djus dk iz;kl djrsgSa] ysfdu blh chp ,d?kVuk ds f'kdkj gksdj ogiqfyl dh idM+ esa vk tkrsgSaA blds ckn dgkuh esafn[kk;k x;k gS fd dSls ogfofHkUu 'krsZa iwjh djrs gSaA

  vkse iqjh fQYe ds lHkhvU; dykdkjksa ij gkoh jgsAmUgksaus deky dk vfHku;fd;k gSA nhid dk dke HkhvPNk jgk rks Js;l dks Hkh

  lkekU; dgk tk ldrk gSA fQYe esa ghjksbu dk cgqr gh NksVkjksy gS] ftls jkfxuh [kUuk us fuHkk;kA jkds'k vkseizdk'k esgjktSls cM+s fQYe fuekZrk us D;ksa ;g fQYe cukbZ] ;g ckr fQYens[kdj le> ugha vkbZA funsZ'kd e`xnhi flag ykack 'kq: ls ghfQYe dks laHkky ugha ik, gSaA 'kk;n muds dke ij esgj us tjkHkh /;ku ugha fn;kA fQYe dk xhr laxhr lkekU; gSA fnysjesganh dk ,d xkuk rhu Fks HkkbZ vktdy dkQh lquus esa vkjgk gSA

  ddyykkddkkjj&& vvkkssee iiqqjjhh]] nnhhiidd MMkkssffcc;;kkyy]] JJss;;ll rryyiiMM++ss vvkkSSjjjjkkffxxuuhh [[kkUUuukkAA xxhhrr&& xxqqyyttkkjjAA llaaxxhhrr&& llqq[[kkffooaannjj ffllaaggAA ffuueekkZZrrkk&&jjkkddss''kk vvkksseeiizzddkk''kk eessggjjkkAA ffuunnssZZ''kkdd&& ee``xxnnhhii ffllaagg yykkaacckkAA

  ddkkssffPPpp ,d le; mu dLcksa o }hiksa ds lewgksa dk uke Fkk] ftudh thou'kSyh o laLd`fr ,d lh FkhA rRdkyhu jkt/kkuh&,jukdqye dksfPp ls rhuehy nwj gS vkSj dbZ iqyksa dh J`a[kyk }kjk tqM+h gqbZ gSA pkgs ok;qekxZ ls vk,a;k jsy ekxZ ls] lSykuh igys osfyaXVu }hi ij gh igqaprs gSaA bl }hi dhmRifRr iqjkus iksVZ dks xgjk djus ds le; gqbZ FkhA

  dksfPp fdys dh u`R;&xk;u eaMyh ^?kj ls nwj ,d ?kj* dk vkHkkl nsrhgSA dykdkj fcYdqy vaxzstksa dh rjg yxrs gSa] yxHkx iqjkus baXySaM okfl;ksadk izfr:iA iksVZ ds nf{k.k&if'pe esa fLFkr eSVupsjh }hi esa izkphu ;gwnhleqnk;ksa ds vkokl gSaA ;gka ij ;gwfn;ksa ds mikluk LFky] iqrZxkfy;ksa ds ppZ]Mpksa dh dykRed okLrqdyk ds uewus o lqlfTtr efLtnsa ,d lkFk ns[kusdks feyrh gSaA

  ;s dsoy vrhr ds Lekjd fpUg gh ugha gSa cfYd vkSj Hkh cgqr dqN gSaA;gka lHkh rht&R;kSgkj iwjs oSHko vkSj 'kkukS&'kkSdr ls yksd mRlo ds :Ik esaeuk, tkrs gSaA vyad`r gkFkh] iapok|] u`R;] xk;u o vkdk'k dks izdk'ke;djrh vkfr'kckft;ka bu lekjksgksa dh 'kksHkk esa pkj pkan yxk nsrh gSaA

  ;gka ds LFkk;h fuoklh ;gwfn;ksa ds ?kj vke ?kjksa dh rjg gh yxrs gSaAlM+dksa dks dkVrh gqbZ iryh&iryh rax xfy;ksa esa ykbu ls cus gq, lQsnhls iqrs gq, ?kj ,d nwljs ij bl izdkj >qds gq, gSa tSls ,d nwljs dh lkaRouko lgkjs dh ryk'k esa gksaA dksfPp ds dsUnz esa gS wj le; p dk lk{kh&dksfPp lk;ukxkWxA ;g yxHkx 400 o"kZ ds n`

 • U, U w wvv

  U 3 U

  SU, mU U U U, x--

  { UUU, U ,

  U

  S U U U... U.. xzzz/|~

  . vzy-wy{vz, wy{xz wy{{|

  U ~~}}y-{z}w} U ~wv|~-~w~x

  E-mail : [email protected]@yahoo.com

  UU UU U .USUU U U

  U UU U US SUU UU U U UU

  UUU U U U UU U UU S UU U U UUU UUU U U U U UUU U U U U U U U U U U U UUU UU UU S U U S U U

  U , U U U U U U U U U U U U U, U U M U U U U U U , U U U UU U U U mUU S SUU U v|y U UU U U U U U U

  vw U U wz-zy-z~ U U U M U U U U #U U UU UU U U U , U U , U UU U U U U U U U UM UU U U U U U x|, xx{,xxw, xzx U U U U U UU USUUU U U U U UU UQ U U U U U U UU U, UU U mUU U UU U U mUU U ,U UU U U, U U U L

  U U U U U U U U U U UU, U U U U U U U U UU U UU U U U U U SU U UU U? U U

  UU U U UU U U U U U U U UU U

  U p UU U U U U U U U U U L U M

  U mUU U, U U U U U U U UU-U UU UU U mUUU U U UU U U U U, U U , U U UU U U U U U U U U U U UU U U U U UU U U U , UU U U U UUU U w U U .x} x|~ U U U, USUU U U UU U U UU

  U aU U U U U UU , ,U UUU U U, U, U, U , , UU , U, , U Uh, U U U U UUU z UU `UU U U, U UU mUU U U U UUU U U U U UU UU U U mUU U U U U U U U p UU U U U . U , U UU SU U . UQ U U U SU U U U , UU U U U U , U S U U U U UU U v x U U U UU mUU y, z, {, | , }, vw, vx ,~, v, vv U U U U U U U,U U mUU U U UU U UU mUU vvw L z L `U U UU U

  } U U U U U U U UU U U U U , UU UUU U U U U, U U U UU U UU U, U U U U UU U U U U U U UU U U U U U U mUU U UU U U U U U U SU U MU

  U U U U U U UU U.. U, oAU, U U, U U, , U , UU U, U UU U

  , UU U U , UUU U U U U UU U U U U U U

  U S. . U U S mUU U UU . U . U , . U U U UU S U U U S U U U U U U UU .U U U U UU UU U U S mUU U U UU U U U U U . U, U M, U UUU, l USUU , U U .U U, U UU U. , -UUU UU, U U, UUU , U, , U . U, UUU U U U, , U,UU U UU S #, U , S S SU US UU UA

  UU UU U U {y, {x U mU UU U UU, U. , U U U l, U SU U l , U, U, M U, , #, U, , U U UU UU U U

  U U U U U U U. UPU UU U S U U U , U S U

  - DU

  U U UEU # U U

  , v~ () U , U UU U S U UU UU U U U U UU # U U UU U UEU U UU Q UU UUU U S, U U UU # U U CU S U U

  U U U P U UU UU U P U

  U UU U P

  UU SM UU U S UU U UUU U U # UU U U U U M U

  U U UU-UU U L U L U U UU L U # U U UU U c U U U

  U U U Q U

  U, v~ (.) U, U,U U- U UUU U U S UU vzv U UU U U U U E M UU # U UU U U U U UU hU UU U U U U U U U U U M U SS U U U S UU U UUM U c U U U U U Q , U U, UU, U , U , UU U U, U U UU uU , , U , U. U,

  U, M U, , U, , U UU, U hU M UU U S, U S U hU U U U U U U S UU U U U U v U UU UU S UU- U U U US UU z c U- U-U U - U UU U U UU UU U S - U- U U S UU U, U UU- U U S , Q, , U,U U U U U UU S UU UU, U U U SCU U U

  UU, v~ (.) U U mUU U UU , U U U U U U U mUUU oA U mUU U UU# U U Ug U U U U UU, U, CUU

  # U UU Q U p Q UEU US U U U U U U U U UU U U U U S S UU U

  U UU

  , v~ () S UU mUU M U SS U U U M U U U USU UUU U M U U U U U U UU U U U U U mUU U UUU

  M U U U UU U

  U U U U mUU UU UU U UU U UU U UDU U U UU U UU U UU U U U U U U UUU

  .U. U U U U UU SU U U.. U U U U UU U U UU c U U U .U. U, UU, , U U, ,U U U U S U UU

  U U U U

  S U

  U, v~ (UU/ ) U U U U U U U U L U , U U

  . , . , SU U U U . , , , , , S, , L , , U, , , S

  s UUU U

  UU, v~ (.) U UU U U l U UU mUU U UU UU S U U U l , U U

  l U , L U l U UUU U U U U U U U/U mUU UU U UU UQ M

  U U UU S

  U, v~ ()U U U U U UU U SUU h U U U U, U U U U U U UUU UU U UU U- UU U U U U U U, U U U U U U U U U U UU U UU CU U U U UU U UUU U U U U Q UU UCU U U UUU U U U UUU U U UCU U

  U U U UU UU U

  UU U UmUU U UU SUU U U v{y U # UU UU U U U U UU U U U UU U U U U UU U UU U U U UU UU U U UU , U U U U U U UU U Q UU c U U

  UU, v~ (U) U SU () c U U U c U U U UQ U x|{ ,U x{{ U xyy

  mUUUU U U CU

 • UU U U UU, v~ (.)

  U U U U U UU U U U U U UU U UUU U gU U UU S mUU U UU UU U U U z U U

  U U U U U mUU U U U U U U, U U UU mUU U UU UU U U UU U U

  U U U UU - M U U, U U U U U U UU wv wv U

  wv v~ wvv U UU wx v U UU UU mUU U vw v U U U U U U,U U U U ZUU U U U U U U U U U, UU UUU U U U UUU U U, U UU U U UQ

  U U U mUU U U U, UU U U UU U U UU U UU U U UU

  UU, v~ (U) U U U UU UM U U U, U U mUU UU UUU U mUU U U U U U UU U U

  U U U .| S. U U UU U U

  mUU z `U U U U, UUU mUUvvw L `U U U U, UU UU U UUU U p U .y U U U U U U mUU v `U U UU

  U , U U mUU U U U (c c x U)

  U U U UU, v~ (.)

  . U ww U U UU U, U UU U UU U U U U UQ U UU U

  U U ww } U UU UU US S. . U U U

  U S mUU UU U UU . UUU UU S UU wv

  U S . U mUU U UU UU U U U U , U UU . U, U . U U U US U S mUU S U S UU S

  ww . UU U U UU U U (c c x U)

  UU, v~ (.) S mUU U U U U U UU UU U ,U U U UU Q

  U S U U U U, U, c, U, U, r, UU, U, UU , U, U

  S UPU mUU UU U U U U UUS U p U U , U UU UU U U Uc , U UU

  U U M U U U (c c x U)

  UU U U U U S MU vv UU, v~ (.) U U

  S vv wv U U UU U, l U l US U U U U l U

  U S U

  U, v~ ( U) S U S U , S l UU

  S S UU l UU UU U l U UU UU U- U U U U l mUU , , v U l U UU U U U l U U U UU U U

  } S U UU, v~ (.) U Q }

  S UUU U, U , U U U U U U

  UU U UU U UU ,UU U UU Q U U UU , U } S U U U U UU M U U UU M UU

  U , v~ ( )

  U U U U. c U U UU U UU Q U U. UDU U, U U, UU PU, U U l U U U U U UU UU Q U U. U U U U U U U U, UU U US , U c , SUU U U U U U U SM , U U, U, U. , U. , U, , UU UU U S U

  |z U UQ U U , v~ ( ) U U U U

  UU U mUU QU U U UQ UU UU U |zU UQ U U U UU . UU Uh, U U U, UU, U, UU

  UU, v~ (.) SUUU U U USU U mUU SUU U UUU UU UU {y , U z}|, U zy} U ,mU S U UU U {},U z}v, z{z U U, U US U UU UU UU U zy|, zyz, Uzy U , mU S (c c x U)

  UU UA U UCU UU

  U U UU U M

  U U U , U U

  U, v~ (U U/ ) S U S S S .vv S U , UU UU U U UU U U M U

  SS U , v~ (U U)

  U U U U U S UU U UU U, U U U U UU U U UU S UU U U U U U U U U U SS U U UU U

  U U U MU U U U U U U UQU UUU U UU U

  U U U, U U UU U U U U UU U U UU U U U U UU #U U mUU U U U U (c c x U)

  UU U U U

  UUU, v~ (.)S UU UU U U U mUU - U U mUU UU U U mUU U M U . U U U, U U

  U U M U U U UU U

  vz U U UU U U .UU U UU w L U U U U UU U U U U UUU UU U, UUSU U U U U U UUU - M U U U U UU U U , U (c c x U)

  U U

  4CMYK

  U, U w wvv U

  % U, v~ (UU) hU

  % U U } U S U UU U SU U U U U . M, U U UU, v~ (.) UU U

  U U U ,U UU S U U U U U U % UU U U U U UU U UU U U U U U , U U U U U U U U U U U U UU U U - U U U U UU UQ U U U U U U c U U U UQ U U UU U U gU U ^U U U U U U U U U UU UUUU U UU U U U U U U UUU UU U U U U mUU S U

  U w U U

  U U U U, v~ (U U/ ) U

  U U U v { UU L U U U U U UU U U S U UU U SUU UU U U U U U U U Q mUU U U U UU U U UU U U UU U MU U U

  U U U UUUU U aU U

  U -, - -U, U, U, UU U U U U

  U U U UU UU

  U U - U- UU, -- UU, UUUU U

  U U

  U