of 17 /17
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET PRIRUČNIK ZA IZVAN-FAKULTETSKU PRAKTIČNU NASTAVU ZA STUDENTE XII. SEMESTRA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNE MEDICINE

PRAKTICNO… · Web viewDvanaesti semestar u ovoj akademskoj godini započinje 25. veljače 2019. i traje do 07. lipnja 2019. Tijekom navedenog perioda, a prema pripremljenom rasporedu

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRAKTICNO… · Web viewDvanaesti semestar u ovoj akademskoj godini započinje 25. veljače 2019. i...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

PRIRUČNIK

ZA IZVAN-FAKULTETSKU PRAKTIČNU NASTAVU

ZA STUDENTE XII. SEMESTRA

INTEGRIRANOG

PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA

DENTALNE MEDICINE

Akademska godina 2018./2019.

UPUTE STUDENTIMA

Sukladno studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalna medicina kojeg ste upisali obvezni ste u 6. godini odraditi 500 nastavnih sati praktične izvan-fakultetske nastave.

Praktičnu nastavu odradit ćete tijekom XII. semestra u polivalentnim ordinacijama dentalne medicine koje su u sustavu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Osnovni elementi bivšeg redovitog pripravničkog staža danas su ugrađeni u plan šeste godine studija.

Sukladno potpisanim ugovorima Stomatološkog fakulteta sa zagrebačkim domovima zdravlja Centar, Istok i Zapad u mogućnosti ste praktičnu nastavu odraditi u gradu Zagrebu, ali i u drugim domovima zdravlja u Republici Hrvatskoj prema mjestu stanovanja s kojima će, sukladno vašem interesu, Stomatološki fakultet potpisati ugovor.

Dvanaesti semestar u ovoj akademskoj godini započinje 25. veljače 2019. i traje do 07. lipnja 2019. Tijekom navedenog perioda, a prema pripremljenom rasporedu svatko od vas će provesti 10 tjedana u jednoj ordinaciji dentalne medicine. Vaš će stručni mentor za to vrijeme biti kolegica/kolega koji je zaposlenik navedenih domova zdravlja/ordinacije i koji ima najmanje pet godina radnoga iskustva.

Jedan student dodjeljuje se jednom stručnom mentoru kojeg imenuje Fakultetsko vijeće Stomatološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za provođenje izvan-fakultetske nastave.

Stručni mentor će pratiti vaš rad te vas usmjeravati u izvršenje sljedećih aktivnosti:

· Vođenje ordinacije

· Naručivanje pacijenata

· Naručivanje materijala

· Unos učinjenih zahvata/dijagnostičko terapijski postupci (DTP) u zubne kartone

· Unos DTP-ova u program HZZO-a

· Komunikacija s članovima tima (zubna asistentica, zubni tehničari, kolege)

· Komunikacija s pacijentima

· Dezinfekcija instrumenata

· Dezinfekcija radnih površina

· Sterilizacija instrumenata

· Zaštita na radu

· Provođenje informiranog pristanka

· Preventivni postupci

· Kurativni postupci

Upoznavanje studenta s planom i programom praktične izvan-fakultetske nastave obaveza je prodekana za studente i nastavu. Student ima mogućnost predlaganja ordinacije dentalne medicine (i mentora) u kojoj želi obaviti praktičnu nastavu, a konačnu odluku o tome donosi prodekan za studente i nastavu i Povjerenstvo za provođenje izvan-fakultetske nastave u sastavu :

1. Prof.dr.sc. Zrinka Tarle

2. Izv.prof.dr.sc. Marin Vodanović

3. Prof.dr.sc. Denis Vojvodić

4. Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg

5. Izv.prof.dr.sc. Vlaho Brailo

Svake akademske godine objavljuje se raspored studenata, ordinacija dentalne medicine i stručnih mentora za tekuću akademsku godinu.

Postupak za odabir ordinacije (stručnog mentora) za obavljanje izvan-fakultetske praktične nastave:

Studenti su pozvani da sami odaberu ordinaciju dentalne medicine (i mentora) na način da u prethodnom dogovoru sa izabranom ordinacijom (mentorom) izvrše prijavu na za to pripremljenom obrascu kako bi se utvrdila prihvatljivost ordinacije (mentora) za obavljanje praktične nastave (ugovor s HZZO-om, min. 5 godina staža mentora, itd.) koju utvrđuje Povjerenstvo za provođenje izvan-fakultetske nastave.

Ostali studenti koji sami ne nađu ordinaciju (i mentora) imaju mogućnost izvođenja praktične izvan-fakultetske nastave u zagrebačkim domovima zdravlja, ali prema rasporedu kojeg odredi nadležna fakultetska služba koji se ne može mijenjati niti vremenski niti lokacijski.

DUŽNOSTI STUDENTA

ZA VRIJEME OBAVLJANJA IZVAN-FAKULTETSKE

PRAKTIČNE NASTAVE

Za vrijeme obavljanja izvan-fakultetske praktične nastave studenti imaju sva studentska prava i dužnosti, a podliježu radnoj disciplini ustanove u kojoj obavljaju praktičnu nastavu. Svi konkretni poslovi koji se rade uz nadzor stručnog mentora moraju se na dnevnoj bazi upisivati u “elektronski dnevnik” rada koji se nalazi na web stranici Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ( www.sfzg.hr ).

Ukoliko student ne bude poštovao pravila ponašanja i radne discipline za vrijeme obavljanja praktične nastave, bit će mu uskraćena “Potvrda” ustanove o obavljenoj praktičnoj izvan-fakultetskoj nastavi.

Studenti koju su tijekom izvođenja praktične izvan-fakultetske nastave, zbog bolesti ili drugih nepredvidivih okolnosti bili spriječeni u redovitom obavljanju prakse, dužni su to prijaviti Službi za studije i trajnu izobrazbu Stomatološkog fakulteta i ustanovi u kojoj obavljaju praktičnu nastavu. Takvom studentu bit će omogućena nadoknada propuštene praktične nastave do potrebitog iznosa od 500 sati u dogovoru s ustanovom u kojoj se praktična nastava obavlja. Studentima s većim brojem neopravdanih izostanaka, praktična izvan-fakultetska nastava se ne priznaje. Oni se upućuju tek sljedeće akademske godine (ljetni semestar) ponovno na praktičnu izvan-fakultetsku nastavu.

Uspješno obavljena praktična izvan-fakultetska nastava ovjerava se u indeksu svakog studenta. Studenti koji ne predaju svoje izvješće o obavljenoj praktičnoj izvan-fakultetskoj nastavi u propisanom roku gube pravo ovjere u indeksu, a njihova se praksa ne priznaje. Studenti koji nemaju po završetku praktične izvan-fakultetske nastave uredno ispunjen e-dnevnik na dnevnoj bazi te ne predaju ispunjenu i ovjerenu potvrdu od strane stručnog mentora u propisanom roku gube pravo ovjere u indeksu te se njihov praktični rad ne priznaje.

DUŽNOSTI STRUČNOG MENTORA

ZA VRIJEME U KOJEM STUDENT OBAVLJA IZVAN-FAKULTETSKU

PRAKTIČNU NASTAVU

Stručne mentore koji sudjeluju u obavljanju prakse, temeljem potpisanih ugovora zagrebačkih domova zdravlja sa Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, određuje ravnatelj/ravnateljica Doma zdravlja, a potvrđuje Fakultetsko vijeće Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stručni mentori koji su se samostalno prijavili za sudjelovanje u obavljanju stručne prakse moraju imati suglasnost ravnatelja/ravnateljice matičnog doma zdravlja, a također ih potvrđuje Fakultetsko vijeće Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni mentor izdaje studentu ovjerenu POTVRDU da je uredno obavljena izvan-fakultetska stručna praksa u predviđenom trajanju.

Dužnosti stručnog mentora su:

· da svojim iskustvom pomogne u usavršavanju pojedinih vještina koje je student stekao tijekom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija,

· organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupne prakse,

· pružati stručnu pomoć studentu u praktičnom radu,

· provjeravati njegov praktični rad,

· uvoditi studenta u vođenje ordinacije dentalne medicine,

· davati određene zadaće i poslove za koje se student priprema,

· kroz praktični rad i učenje osposobljavati student za samostalni rad,

· studente tretirati kao mlade kolege i ne tretirati ih kao promatrače već ih uključivati u klinički rad.

· svakodnevno ovjeravati unesene podatke o izvršenim radnjama u e-dnevniku studenta na web stranici Stomatološkog fakulteta

Popis polivalentnih ordinacija dentalne medicine u kojima se izvodi praktična izvanfakultetska nastava u akademskoj godini 2018./2019.

DZ CENTAR

1.

Bradić Željka

2.

Cicvara Marijana

3.

Dumnica Biserka

4.

Fiket Danijel

5.

Gabud Brdarić Snježana

6.

Jančić Hrvoje

7.

Jovanović Neven

8.

Jurišić Igor

9.

Kevo Martina

10.

Klobučar Danijela

11.

Kokić Borić Karolina

12.

Krhen Antonić Petra

13.

Mahić Nataša

14.

Mihelčić Marko

15.

Pavlica Vlasta

16.

Ratković Jadranka

17.

Romac Vedrana

18.

Šamadan Galić Sanja

19.

Šernig Darija

20.

Šimunović Ivica

21.

Valle Goljak Ivana

22.

Žnidaršić Marko Andre

DZ ISTOK

23.

Gjumlić Vinko

24.

Grgas Nataša

25.

Jambrošić Vida

26.

Malbašić Vedran

27.

Pavić Pinjuh Marija

28.

Pecić Nina

29.

Rajić Blaženka

30.

Rukavina Daniela

31.

Rodin Ivana

32.

Srzić Raspudić Sanda

DZ ZAPAD

33.

Azinović Jović Astrid

34.

Ercegović Pavlović Gorana

35.

Holen Galeković Nikolina

36.

Prpić Velimir

37.

Sandev Livio

38.

Tartaro Maristela

39.

Vukšić Ana

40.

Zaher Švarc Mateja

DZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

41.

Radmanić Kristina

42.

Šimurina Slaven

43.

Žunić Kristina

DZ ŽUPANJA

44.

Galić Ana

DZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

45.

Kirhmajer Taboršak Marina

DZ OGULIN

46.

Fabijan Sanja

DZ DONJI MIHOLJAC

47.

Špoljarić Nežica

OSTALI

48.

Baričević Mirjana

49.

Basač David

50.

Benkus Danijela

51.

Blažević Mato

52.

Bocak Gordana

53.

Bokun Dario

54.

Breyer Igor

55.

Bućan Gordana

56.

Buntak Hrvoje

57.

Burazin Kurti Andrea

58.

Car Branimir

59.

Čeko Milorad

60.

Cimaš Karađole Maja

61.

Đurić Slavica

62.

Džodan Jasminka

63.

Grimani – Šparavec Vesna

64.

Hajsan Đurđica

65.

Jagodić Diana

66.

Jindra Krešimir

67.

Judnić Sandra

68.

Jurilj Stanko

69.

Katanec Dubravko

70.

Klenkar Zvonimir

71.

Kos Gordana

72.

Kovač Jagoda

73.

Lovrić Željka

74.

Molnar Maja

75.

Neziri Ferid

76.

Ninić Daniela

77.

Perić Klaudija

78.

Pervan Nikolić Jasna

79.

Pilčik Suzana

80.

Plantak Bojan

81.

Radičević Duška

82.

Radočaj- Rajda Renata

83.

Rogoznica Dubravko

84.

Šolić Ines

85.

Sudarević Karlo

86.

Udiljak Vesna

87.

Udiljak Žarko

88.

Vdović Iva

Popis studenata 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina za akademsku godinu 2018./2019.

1.

Ivana

Andrić

2.

Marcela Daria

Balić

3.

Martina

Batinić

4.

Gabriela

Bavrka

5.

Danijel

Beč

6.

Josipa

Belovari

7.

Lucija

Blagec

8.

Ana

Blažic

9.

Sara

Brdarić

10.

Lara

Brezovec

11.

Stela

Brlet

12.

Jasminka

Brozović

13.

Mirna

Bunoza

14.

Matea

Bunjevac

15.

Tino

Carev

16.

Nikolina

Čemerikić

17.

Ivana

Čizmić

18.

Sandra

Čvek

19.

Mihaela

Dijanić

20.

Ana

Domjančić

21.

Petra

Duić

22.

Vendi

Dujmović

23.

Adriana

Ferenac

24.

Dorotea

Flegar

25.

Lucija-Ida

Fratrić

26.

Katarina

Graša

27.

Anela

Grbavac

28.

Katarina

Grbavac

29.

Ivana

Hlebec

30.

Tonka

Hranilović

31.

Elvira

Imrović

32.

Sara

Indihar

33.

Magdalena

Ivančić

34.

Tajana

Ivanovski

35.

Petra

Janković

36.

Tamara

Janjetović

37.

Ivana

Jularić

38.

Irena

Jurišić

39.

Andrea

Juzbašić

40.

Ivan

Kasumović

41.

Marija

Katalinić

42.

Irena

Kaucki

43.

Karlo

Kežman

44.

Marija

Klaić

45.

Mihaela

Kobale

46.

Valentina

Kostrić

47.

Nika

Krajačić

48.

Ana

Krvavica

49.

Ana

Lalić

50.

Lorena

Lic

51.

Ivan

Lukšić

52.

Lucija

Majhen

53.

Kristina

Majpruz

54.

Filip

Majsec

55.

Lidija

Majstorović

56.

Antonela

Matulj

57.

Petra

Medved

58.

Aleksandra

Mladenović

59.

Dorotea

Mršić

60.

Matea

Nimac

61.

Klara

Parić

62.

Katja

Pernarić

63.

Branko

Pijanović

64.

Karlo

Pjetri

65.

Ema

Prohić

66.

Jelena

Rajšić

67.

Luka

Rako

68.

Mia

Ročan

69.

Karmen

Santini

70.

Anja

Sinko

71.

Alica

Soltyšik

72.

Rudolf

Stipić

73.

Matea

Stunja

74.

Ivan

Šalinović

75.

Mirjana

Šeba

76.

Ivan

Šerić

77.

Petra

Šulina

78.

Bruna

Tafra

79.

Antonija

Teskera

80.

Goran

Tomić

81.

Ivana

Tomić

82.

Deni

Tomljanović

83.

Marko

Turkalj

84.

Iva

Tuškan

85.

Katarina

Vodanović

86.

Silvestar

Vujanić

87.

Ana

Zrna

88.

Ana

Žolek

Naziv i adresa ordinacije/doma zdravlja :

OIB ordinacije/doma zdravlja :

POTVRDA

O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI

Kojom se potvrđuje da je student/studentica: _______________________________

u ovom domu zdravlja/ordinaciji obavio/obavila izvan-fakultetsku stručnu praksu u vremenu

od ____________ do ___________ . U ukupnom trajanju od ________ nastavnih sati.

Tijekom obvezne izvan fakultetske stručne prakse student/studentica ja radio/la sljedeće poslove:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3. _______________________________________________________________

4. _______________________________________________________________

5. _______________________________________________________________

6. _______________________________________________________________

7. _______________________________________________________________

8. _______________________________________________________________

9. _______________________________________________________________

10. _______________________________________________________________

Datum izdavanja potvrde:

Ravnatelj/vlasnik ordinacijeMPStručni mentor