Ppt Referat Ulkus Dm

Embed Size (px)

Text of Ppt Referat Ulkus Dm

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  1/22

  DIABETES MELITUS

  Dinda Putri A.

  1102010081

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  2/22

  Diabetes MelitusMerupakan suatu penyakit ena!un yan"

  ditandai #le! kadar "luk#sa dara! elebi!i

  n#ral dan "an""uan etab#lise karb#!idrat$

  leak$ dan pr#tein yan" disebabkan #le!

  kekuran"an !#r#n insulin se%ara relati&

  aupun abs#lut.

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  3/22

  Anat#i pankreas

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  4/22

  Pankreas erupakan #r"an yan" ean'an" dan terletakpada epi"astriu dan kuadran kiri atas.

  Ba"ian pankreas (

  )aput pan%reatis $ berbentuk seperti %akra dan terletakdidala %ekun"an du#denu.

  )#llu pan%reatis $ba"ian pankreas yan" en"e%il dan

  en"!ubun"kan %aput dan %#rpus pan%reatis)#rpus Pan%reatis $ enyilan" "aris ten"a! dan berbentuk

  se"iti"a pada p#t#n"an elintan".

  )auda pan%reatis $ ber'alan enu'u li"aentu lien#renalisdan en"!ubun"kan !ilu lienale

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  5/22

  PAT*+E,ESISDiabetes elitus disebabkan #le! kekuran"aninsulin se%ara relati& aupun abs#lut. De-siensiinsulin dapat ter'adi elalui ti"a 'alan$ yaitu(

  usaknya sel/sel pankreas karena pen"aru!dari luar irus$ 3at kiia tertentu4

  Penurunan resept#r "luk#sa pada kelen'arpankreas

  5erusakan resept#r insulin di 'arin"an peri&er

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  6/22

  Apabila di dala tubu! ter'adi kekuran"an insulinaka dapat en"akibatkan(

  Menurunnya transp#rt "luk#sa elalui ebransel$ keadaan ini en"akibatkan sel/sel kekuran"anakanan se!in""a enin"katkan etab#liseleak dala tubu!.

  Menurunnya "lik#"enesis diana pebentukan"lik#"en dala !ati dan #t#t ter"an""u.

  Menin"katnya pebentukan "lik#lisis dan"luk#ne#"enesis$ karena pr#ses ini disertai na&suakan enin"kat se!in""a dapat en"akibatkanter'adinya !iper"likeia.

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  7/22

  +E6ALA 5LI,IS asa !aus yan" berlebi!an p#lidipsia4

  Selalu erasa lapar p#li&a"ia4

  Serin" ken%in" terutaa pada ala !ari p#liuria4

  Berat badan turun %epat Lea!

  5eseutan pada 'ari tan"an dan kaki

  +atal 7 "atal

  Pen"li!atan en'adi kabur

  +aira! seks enurun

  Luka sukar sebu!

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  8/22

  5LASII5ASI5lasi-kasi DM enurutAmerican Diabetes Association

  199:4 sesuai an'uran Perkupulan End#krin#l#"i Ind#nesia

  PE5E,I4 adala!(

  Diabetes tipe I( Insulin Dependent Diabetes Mellitus

  IDDM4 adala! diabetes yan" ter'adi karena berkuran"nyarasi# insulin dala sirkulasi dara! akibat !ilan"nya sel beta

  pen"!asil insulin pada pulau/pulau Lan"er!anspankreas.

  IDDM dapat diderita #le! anak/anak aupun #ran" de;asa.

  Diabetes tipe II( Diabetes elitus tidak ter"antun" insulin

  Non Insulin DependentDiabetes Mellitus

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  9/22

  Diabetes elitus tipe lain$ Ter'adi pada pasien yan"

  epunyai kelainan spesi-k yaitu kelainan "enetik pada

  &un"si sel beta$ end#krin#pati sindr# %us!in"$

  akr#e"ali4$ pen""unaan #bat yan" en""an""u &un"si

  sel beta dilantin4$ pen""unaan #bat yan" en""an""u

  ker'a insulin /adrener"ik4 dan sindr# kline&erte>s.

  Diabetes Melitus +estasi#nal Gestasional DiabetesMellitus

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  10/22

  5*MPLI5ASI5#plikasi akut

  eaksi !ip#"likeia

  5#a !iper#s#lar !iper"likeik n#n ket#tik ??,54

  5et#asid#sis diabetik 5AD4

  5#plikasi kr#nik

  Mikr#askuler

  Makr#askuler

  ,eur#pati diabetika

  Muda! tibul luka yan" sukar sebu!

  Siste iun enurun se!in""a rentan ter'adinyain&eksi

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  11/22

  UL5US DIABETI5UMUlkus adala! luka terbuka pada perukaan kulit

  atau selaput lendir disertai keatian 'arin"an

  yan" luas dan inasi& kuan sapr#-t.

  Ulkus Diabetiku adala! sala! satu k#plikasi

  kr#nik DM berupa luka terbuka pada perukaan

  kulit yan" dapat disertai adanya keatian'arin"an setepat.

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  12/22

  Pada pasien den"an ulkus diabetiku akibat

  ikr#an"i#patik disebut 'u"a "an"ren panas karena

  ;alaupun nekr#sis$ daera! akral itu tapak era! dan

  terasa !an"at #le! peradan"an$ dan biasanya teraba

  pulsasi arteri di ba"ian distal.

  Pr#ses akr#an"i#pati enyebabkan subatan pebulu!

  dara! yan" akan eberikan "e'ala klinis @ P$ yaitu (

  14 Painnyeri4.

  24 Palenesskepu%atan4

  4Paresthesiaparestesia dan keseutan4.

  4 Pulselessnessdenyut nadi !ilan"4.

  @4 Paralysislupu!4.

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  13/22

  Menurut berat rin"annya lesi$ kelainan ulkus diabetikudiba"i en'adi ena dera'at enurut Wagner$ yaitu (

  Dera'at 0 ( tidak ada lesi terbuka$ kulit asi! utu! den"ankeun"kinan disertai den"an kelainan bentuk kakiCclaw,callusC

  Dera'at I ( ulkus super-%ial terbatas pada kulit

  Dera'at II ( ulkus dala$ enebus tend#n atau tulan"

  Dera'at III ( abses dala den"an atau tanpa #ste#ilitas

  Dera'at I ( ulkus pada 'ari kaki atau ba"ian distal kakiatau tanpa selulitas

  Dera'at ( "an"ren seluru! kaki atau seba"ian tun"kai

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  14/22

  PAT*ISI*L*+I+an""uan askuler iskeik ulkus dan in&eksi.

  +an""uan askuler elalui 2 pr#ses (

  1.Makr#an"i#pati

  Penyepitan dan penyubatan pebulu! dara!

  ukuran sedan"besar iskei dan ulkus.

  2. Mikr#an"i#pati

  Penyepitan dan penyubatan pebulu!

  peri&er pada tun"kai ba;a! terutaa kaki per&usi 'arin"an ba"ian distal berkuran" ulkuskaki diabetika

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  15/22

  Pat#-si#l#"i pada tin"kat bi##lekuler

  enyebabkan neur#pati peri&er$ penyakit

  askuler peri&er dan penurunan siste iunitas

  yan" berakibat ter"an""unya pr#ses

  penyebu!an luka.

  ,eur#pati peri&er pada penyakit DM dapat

  enibulkan kerusakan pada serabut #t#rik$

  sens#ris dan aut#n# kelea!an #t#t$ atr#-

  #t#t$ deritas dan eperuda! terbentuk

  kalus$

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  16/22

  DIA+,*SISA,AM,ESIS

  1.Apaka! pasien epunyai ri;ayat DM se'aklaa F

  2.Apaka! ada "an""uan pebulu! dara! F

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  17/22

  PEMEI5SAA, ISI5I,SPE5SI

  5ulit kerin" pe%a!/pe%a!$ !ilan"nya rabut atau'ari kaki$ penebalan kuku$ kalus ada daera! y"

  en"alai penekanan.

  PALPASI

  Perabaan din"in$ !ilan"nya pulsasi arteri$kalus akan terasa tebak dan keras.

  P. SE,S*I5

  Tidak erasakan sentu!an peeriksaannil#n #n#-laen.

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  18/22

  P. AS5ULE

  Den"an tes askuler n#ninasie$ Pen"ukuran #ksi"entranskutaneus$ ankle bra%!ial indeG dan abs#lute t#usyst#li% pressure.

  P. ADI*L*+ISUntuk en"eta!ui ada "as atau benda asin" serta adaatau tidaknya #ste#ielitis.

  P. LAB*AT*IUM

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  19/22

  DIA+,*SIS BA,DI,+Ulkus tr#piku

  Ulkus yan" %epat berkeban" dan nyeri biasanya padatun"kai ba;a!.

  Ulkus arik#su

  Ulkus yan" disebabkan karena "an""uan aliran dara!ena pada tun"kai ba;a!

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  20/22

  PE,ATALA5SAA, DA,TEAPI

  PE,+E,DALIA, DIABETES

  1.Terapi n#n &arak#l#"is ( Peruba!an "aya !idup

  2. Terapi &arak#l#"is ( Terapi &arak#l#"is yan"

  diberikan adala! peberian #bat anti diabetes #ral

  dan in'eksi insulin.

  Terdapat ena "#l#n"an #bat anti diabetes #ral yaitu(

  +#l#n"an sulnilurea$ +linid$ Tia3#lidindi#n$

  Pen"!abat +luk#sidase H$Bi"uanid dan *bat/#bat

  k#binasi dari "#l#n"an/"#lan"an diatas

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  21/22

  PE,A,+A,A, UL5US DIABETI5UM

  1. Debrideen $ tu'uan (

  Men"eakuasi bakteri k#ntainasi

  Men"an"kat 'arin"an nekr#tik se!in""a dapat eper%epatpenyebu!an

  Men"!ilan"kan 'arin"an kalus

  Men"uran"i risik# in&eksi l#kal

  Men"uran"i beban tekanan # l#adin" 4

  2. Pera;atan luka

  . Pen"endalian in&eksi

  . Skin "ra&t

  @. Tindakan aputasi

 • 7/25/2019 Ppt Referat Ulkus Dm

  22/22