Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

Embed Size (px)

Text of Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  1/30

  LATIHAN NAPAS DALAM DAN BATUK

  EFEKTIF

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  2/30

  ANGGOTA KELOMPOK

  Indri Setyowati (470112057 I!!a Ma"t#ti Aryana (4701120$0

  %enderana A&i&a'entin (4701120$1

  Ota&ia Mentari P (47011207)

  *ori Ma"+,i A (47011207- .eny .ian/ani (4701120-4

  Sa"anti ewi Pratiwi (4701120-

  Ta#,i ra&itana (47011202

  3inna Prini''ia P (4701120

  iwi S#ryanin6"i+ (470112101

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  3/30

  PENGERTIAN NAFAS DALAM

  Dan latihan nafas dalam

  Na,a" da'a ada'a+ 8ent# 'ati+an na,a" yan6 terdiri

  ata" 9erna,a"an a8doina' (dia,ra6a dan 9#r"

  8reat+in6:(Par"#di; d:; 2002:

  Lati+an na,a" da'a:

  Lati+an na,a" da'a ada'a+ 8erna9a" den6an

  9er'a+an dan en66#naan dia,ra6a; "e+in66a

  e#n6inan a8doen teran6at 9er'a+an dan

  dada en6e8an6 9en#+ (Par"#di; d:; 2002:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  4/30

  TUJUAN

  (S#ddart+ < r#nner; 2002:

  1:#nt# ena9ai &enti'a"i yan6 'e8i+ terontro'

  dan e,i"ien2:#nt# en6#ran6i er/a 8erna,a"

  ):enin6atan in,'a"i a'&eo'ar a"ia';

  4:enin6atan re'a"a"i otot

  5:en6+i'an6an an"ieta"

  $:enyin6iran 9o'a ati,ita" otot=otot9erna,a"an yan6 tida 8er6#na; tida

  teroordina"i

  7:e'a8atan ,re#en"i 9erna,a"an

  -:en6#ran6i #dara yan6 ter9eran6a9:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  5/30

  Man,aat

  > iantaranya; #nt# e'on66aran dan e'e6aan "a'#ran

  9erna9a"an a#9#n en6ata"i "e"a na9a" ai8at adanya

  'endir yan6 een#+i "a'#ran 9erna9a"an:

  > Lendir; 8ai da'a 8ent# da+a ("9#t# a#9#n "eret da'a

  +id#n6; ti8#' ai8at adanya in,e"i 9ada "a'#ran 9erna9a"an

  a#9#n arena "e/#'a+ 9enyait yan6 di derita "e"eoran6:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  6/30

  BENTUK LATIHAN NAPAS DALAM

  Pursd Li!s Brathin"

  1:Menari na,a" (in"9ira"i "eara 8ia"a 8e8era9a deti e'a'#i

  +id#n6 (8#an enari na,a" da'a den6an #'#t tert#t#9:

  2:Ke#dian en6e'#aran na,a" (e"9ira"i 9e'an=9e'an e'a'#i#'#t den6an 9o"i"i "e9erti 8er"i#':

  ):PL i'a#an den6an ata# tan9a ontra"i otot a8doen "e'aa

  e"9ira"i "e'aa PL tida ada #dara e"9ira"i yan6 en6a'ir

  e'a'#i +id#n6:

  4:en6an 9#r"ed 'i9" 8reat+in6 (PL aan ter/adi 9enin6atanteanan 9ada ron66a #'#t; e#dian teanan ini aan diter#"an

  e'a'#i a8an6=a8an6 8ron#" "e+in66a da9at ene6a+ air

  tra99in6 dan o'a9" "a'#ran na,a" ei' 9ada wat# e"9ira"i:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  7/30

  L#$r Sid Ri% Brathin"

  1:Letaan ed#an tan6an di8a6ian 8awa+ ed#a r#"#:

  2:Tari na,a" da'a dan 9e'an; "e+in66a tan6an tera"a a/# e

  de9an:

  ):Ke'#aran na,a" "eara 9e'an e'a'#i #'#t (9#r"ed 'i9"

  8reat+in6 "e+in66a tan6an tera"a e8a'i 9ada 9o"i"i "e#'a:

  I"tira+at:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  8/30

  L#$r Ba&' and Ri%s Brathin"

  1:#d# di #r"i 'etaan ed#a tan6an di

  9#n66#n6;ta+an dan '#r#"an 9#n66#n6:

  2:Tari'a+ na,a" da'a dan 9e'an "e+in66a ron66a r#"#

  8e'aan6 en6e8an6:):Ta+an ed#a tan6an;e'#aran na,a" "eara 9e'an:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  9/30

  S"mntal Brathin"

  1:Tan6an 9ada ed#a 8a6ian r#"# 8awa+

  2:Tari na,a" da'a dan 9e'an; on"entra"ian 9ada

  8a6ian anan r#"# dan tan6an en6e8an:

  ):Pa"tian? #"a+aan 8a6ian ron66a r#"#? tan6an

  anan en6e8an6 'e8i+ 8e"ar di8andin6an den6an

  8a6ian iri:

  4:Ta+an tan6an; e'#aran na,a" "eara 9er'a+an danra"aan ron66a r#"# anan yan6 en6e8an6

  e8a'i "e9erti "e#'a; dan 'a#an "e8a'inya @nt#

  8a6ian iri "aa "e9erti teni na,a":

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  10/30

  Ke6#naan na,a" da'a

  1: @nt# en6ata"i nyeri2: a9at endete"i 9o'a na,a" e,eti, ata# tida

  e,eti,nya

  ): a9at en6eta+#i ada?tidanya e=r#"aan 9ada

  9ert#aran 6a" (8i'a ada "eret dan 'ain > 'ain4: Men6+indari re"io ter+ada9 a"9ira"i "e"a Se9erti B

  1: +ee!in6

  2: .on+i

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  11/30

  a: At#r 9o"i"i nyaan 8a6i 9a"ien den6an 9o"i"i "eten6a+ d#d#

  dite9at tid#r ata# di#r"i den6an 'iyn6 9o"ition:

  8: C'e"ian '#t#t 9a"ien #nt# eri'e"a"ian otot a8doen:

  : Te9atan "at# ata# d#a tan6an 9ada a8doen; te9at di8awa+

  t#'an6; i6a:d: Kon"entra"i dan ra"aan 6eraan nainya a8doen "e/a#+

  #n6in teta9i da'a ondi"i ri'e" dan e6a+ 'en6#n6

  9#n66#n66#n6:

  e: Kon"entra"i dan ra"aan 6eraan t#r#nnya a8doen dan

  on"entra"i dari otot a8doen etia re"9ira"i: Dit#n6 7 "e'aa

  re"9ira"i:

  ,: G#naan 'ati+an ini "etia9 a'i era"aan na9a" 9ende dan

  tin6at "eara 8erta+a9 "e'aa 5=10 enit; 4 a'i da'a "e+ari;

  'ati+an terat#r aan e8ant# 9erna9a"an tan9a #"a+a: Lati+an

  ini da9at di'a#an da'a 9o"i"i d#d# te6a9; 8erdiri dan

  8er/a'an

  Pero"ed#r Teni Na9a" a'a

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  12/30

  ara 'ati+an teni na,a" da'a

  1: Tari na,a" e'a'#i +id#n6 "earaa"ia' e#dian ta+an 1=2 deti

  2: Ke'#aran "eara 9er'a+an dari #'#t

  ): La#an'a+ 4=5 a'i 'ati+an; 'a#an'a+inia' ) a'i "e+ari (9a6i; "ian6; "ore:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  13/30

  AT@K ECEKTIC

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  14/30

  at# e,eti, er#9aan 8at#

  yan6 di'a#an den6an "en6a/a:

  Na#n di8andin6an den6an

  8at# 8ia"a yan6 8er"i,at re,'e"ter+ada9 a"#nya 8enda a"in6

  da'a "a'#ran 9erna9a"an; 8at#

  e,eti, di'a#an e'a'#i 6eraan

  yan6 terenana ata# di'ati+an

  ter'e8i+ da+#'#:

  DEFINIS

  I

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  15/30

  Batuk yang tidak efektif menyebebkan :

  1. Kolap saluran napas.

  2. Ruptur dinding alveoli.

  3. Pneumothoraks.

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  16/30

  INDIKA

  SI

  Men#r#t i'"on ( 200$B77)=774

  at# E,eti, i'a#an 9ada 9a"ien

  "e9erti B

  1:ronriti" roni2:A"a

  ):T#8er#'o"i" Par# ( T Par#

  4:Pne#onia

  5:E,i"ea

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  17/30

  TUJUAN

  1: Men#r#t %enin"; 1$

  1: Meran6"an6 ter8#anya "y"te o'atera'

  2: Menin6atan di"tri8#"i &enti'a"i

  ): Menin6atan &o'#e 9ar#4: Me,a"i'ita"i 9e8er"i+an "a'#ran na9a"

  5: Me'ati+ otot=otot 9erna,a"an a6ar da9at

  e'a#an ,#n6"i den6an 8ai

  $: Men6e'#aran da+a ata# "e9#t# yan6

  ada di"a'#ran 9erna,a"an7: Me'ati+ 'ien a6ar ter8ia"a e'a#an ara

  9erna,a"an den6an 8ai

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  18/30

  Man,aat

  #nt# e'on66aran dan e'e6aan "a'#ran9erna9a"an a#9#n en6ata"i "e"a na9a"

  ai8at adanya 'endir yan6 een#+i "a'#ran

  9erna9a"an:

  Lendir; 8ai da'a 8ent# da+a ("9#t#a#9#n "eret da'a +id#n6; ti8#' ai8at

  adanya in,e"i 9ada "a'#ran 9erna9a"an

  a#9#n arena "e/#'a+ 9enyait yan6 di derita

  "e"eoran6:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  19/30

  Huff (#u"hin"

  adalah tehnik mengontrol batuk yang dapat digunakan padapasien menderita penyakit paru-paru seperti COP!PPOK"emphysema atau #ysti# $brosis.

  Huff Coughing :

  1: @nt# enyia9an 9ar#=9ar# dan "a'#ran na,a" dari Te+ni at# +#,,; e'#aran

  "e#a #dara dari da'a 9ar#=9ar# dan "a'#ran na,a": M#'ai den6an 8erna,a" 9e'an:

  A8i' na,a" "eara 9er'a+an; a+iri den6an en6e'#aran na,a" "ear 9er'a+an

  "e'aa ) > 4 deti:

  2: Tari na,a" "eara dia,ra6a; La#an "eara 9e'an dan nyaan; /an6an "a9ai

  o&er&enti'a"i 9ar#=9ar#:

  ): Sete'a+ enari na,a" "era 9er'a+an; ta+an na,a" "e'aa ) deti; Ini #nt#

  en6ontro' na,a" dan e9er"ia9an e'a#an 8at# +#,, "eara e,eti,:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  20/30

  Lanjutan.

  4: An6at da6# a6a eata"; dan 6#naan otot 9er#t #nt#

  e'a#an 9en6e'#aran na,a" e9at "e8anya ) a'i

  den6an "a'#ran na,a" dan #'#t ter8#a; e'#aran

  den6an 8#nyi Da;+a;+a ata# +#,,; +#,,; +#,,: Tindaan ini

  e8ant# e9'i6oti" ter8#a dan e9er#da+

  9en6e'#aran ##":

  5: Kontro' na,a"; e#dian a8i' na9a" 9e'an 2 a'i:

  $: @'an6i te+ni 8at# diata" "a9ai ##" "a9ai e

  8e'aan6 ten66oroan

  7: Sete'a+ it# 8at#an dan e'#aran ##"?da+a

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  21/30

  P#stsur"i&al D! (#u"hin"

  Ste9 1 B

  > #d# di "#d#t te9at tid#r ata# #r"i; /#6a d9at 8er8arin6ter'entan6 den6an '#t#t a6a dite#an:

  > Pe6an6?ta+an 8anta' ata# 6#'#n6an +and# ter+ada9 '#a o9era"i

  den6an ed#a tan6an

  > erna,a"'a+ den6an nora'

  Ste9 2 B

  > erna,a"'a+ den6an 9e'an dan da'a e'a'#i +id#n6:

  > Ke#dian e'#aran na,a" den6an 9en#+ e'a'#i #'#t;

  @'an6i #nt# yan6 ed#a a'inya:

  > @nt# eti6a a'inya; A8i' na,a" "eara 9e'an dan da'a

  e'a'#i +id#n6; Pen#+i 9ar#=9ar# "a9ai tera"a "e9en#+

  #n6in:

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  22/30

  Lan/#tanF

  Ste9 ) B> at#an 2 > ) a'i "eara 8ert#r#t=t#r#t: @"a+aan

  #nt# en6e'#aran #dara dari 9ar#=9ar#

  "ea"ia'an #n6in etia 8at#:

  > .e'a dan 8erna,a" "e9erti 8ia"a

  > @'an6i tindaan diata":

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  23/30

  Lan/#tanF

  eMeinta 'ien ena+an na,a" +in6a ) +it#n6an, Meinta 'ien en6+e8#"an na,a" 9er'a+an da'a) +it#n6an ('ewat #'#t ; 8i8ir "e9erti eni#9

  6 Meinta 'ien era"aan en6e9i"nya a8doen

  dan ontra"i dari otot a8doen

  + Mea"n6 9er'a dan 8en6o di9an6#an 'ien

  i Meinta 'ien e'a#an na,a" da'a 2 a'i yan6

  eti6a B in"9ira"i; ta+an na,a" dan 8at#an den6an

  #at:

  / Mena9#n6 'endir da'a "9#t# 9ot

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  24/30

  BATUK EFEKTIF

  SOP

  PENGE.TIAN Lati+an en6e'#aran "eret yan6 tera##'a"i danen66an66# di "a'#ran na,a" den6an ara di8at#an:

  T@%@AN 1: Me8e8a"an /a'an na,a" dari a##'a"i "eret2: Men6e'#aran "9#t# #nt# 9eeri"aan diano"ti

  ' a8orat): Men6#ran6i "e"a na,a" ai8at a##'a"i "eret

  KEI%AKAN 1: K'ien den6an 6an66#a "a'#ran na,a" ai8ata##'a"i "eret

  2: Peeri"aan dia6no"ti "9#t# di 'a8oratori#

  PET@GAS 9erawat

  PE.ALATAN 1: Kerta" ti""#e2: an6o): Per'a?a'a"4: S9#t# 9ot 8eri"i de"in,etan5: Air in# +an6at

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  25/30

  Lanjutan..Pr#sdurPla'sanaan

  A) Taha! Pralntra'si *) Mn"&' !r#"ram tra!i

  +) Mn&u&i tan"an ,) Mn-ia!'an alat

  %) Taha! .rintasi *) Mm%ri'an salam dan

  sa!a nama !asin)

  +) Mn/las'an tu/uan dan!r#sdur !la'sanaan

  ,) Mnan-a'an!rstu/uan0'sia!an !asin)

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  26/30

  Lanjutan.&) Taha! Kr/a *) Mn/a"a !ri1a&- !asin

  +) Mm!rsia!'an !asin ,) Mminta !asin mlta''ansatu tan"an di dadadan satu tan"an di a%d#mn 2) Mlatih !asin mla'u'annafas !rut 3mnari' nafas dalam

  mlalui hidun" hin""a , hitun"an4/a"a mulut tta! trtutu!5 6) Mminta !asin mrasa'anmn"m%an"n-a a%d#mn 3&"ahln"'un" !ada !un""un"5 7) Mminta !asin mnahan

  nafas hin""a , hitun"an 8) Mminta mn"hm%us'annafas !rlahan dalam , hitun"an3l$at mulut4 %i%ir s!rti mniu!5

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  27/30

  9) Mminta !asin mrasa'anmn"m!isn-a a%d#mn dan '#ntra'sidari #t#t

  :) Mmasan" !rla'0alas dan %n"'#'3di !an"'uan !asin %ila dudu' atau di

  d'at mulut %ila tidur mirin"5

  *;) Mminta !asin untu' mla'u'annafas dalam + 'ali4 -an" '

 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  28/30

  PENILAIAN PENAPAIAN KOMPETENSI ASPEK KETE.AMPILAN

  AT@K ECEKTIC

  KLIKF:

  Peni'aianF

  http://penilaian.docx/http://penilaian.docx/
 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  29/30

  3ideo dee9 8reat+in6 and o#6+in6 eeri"e"

  ee9 reat+in6 and o#6+in6 Eeri"e"'ow:94

  http://deep%20breathing%20and%20coughing%20exercises_low.mp4/http://deep%20breathing%20and%20coughing%20exercises_low.mp4/http://deep%20breathing%20and%20coughing%20exercises_low.mp4/http://deep%20breathing%20and%20coughing%20exercises_low.mp4/
 • 7/24/2019 Ppt (Napas Dalam Batuk Efektif)

  30/30