ppt MALOKLUSI

Embed Size (px)

Text of ppt MALOKLUSI

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  1/41

  MALOKLUSI

  • Vitri Darlene (160110090008)• Renold Andika S.T. (160110090009)• !rai" #eri$"an S.%.

  (160110090010)

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  2/41

  %en&ertian

  – Da'e (19 1) *en i"*an&an dariokl+$i nor"al an& "en&&an&&+!+n&$i an& $e"*+rna dari &i&i,&i&i.

  – Mo er$ (1988) keadaan &i&i an&"en i"*an& dari -+ +n&an &i&i an&nor"al ter-ada* &i&i lainn a dalalen&k+n& an& $a"a dan ter-ada*&i&i dari len&k+n& an& erla'ananden&an di$ertai !+n&$i an& a nor"al

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  3/41

  – (Stran& dan T-o"*$on/ 19 8/Ander$on/19 ) $+at+ keadaan

  an& "en i"*an& dari okl+$inor"al

  – Sal2"an (1966) Malokl+$i adala-*en i"*an&an "or!olo&i$ an&

  er$i!at io3$ika dari $+at+ nor"aan& tela- di$et+4+i er$a"a

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  4/41

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  5/41

  • Skeleto Dental Di$*la$ia

  Dala" -al ini/ tidak -an a &i&i,&i&in a an& "alokl+$al taoi 4+&a"eli*+ti t+lan& ra-an&. Di"ana-+ +n&an antara t+lan& "ak$ila dan"andi +la adala- tidak nor"al. Ata+da*at *+la "ak$ilan a ata+"andi +lan a ata+ ked+a,d+a

  -+ +n&annn a den&an 5rani+"adala- tidak nor"al

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  6/41

  Kla$i3ka$i "en+r+t An&le

  1. Maloklusi Angle kelas I

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  7/41

  Men+r+t da'e / kela$ I ini di a&i "en4adili"a ti*e

  • Kela$ I ti*e 1 #+ +n&an "olar *erta"ateta* ata$ dan "olar *erta"a teta* a'a-

  netrokl+$i/ den&an &i&i anterior dala"keadaan 5ro'din& ( er4e4al) dan kanin+$terletak le i- ke la ial (e5to*i5)

  • Kela$ I ti*e #+ +n&an "olar *erta"ateta* ata$ dan "olar *erta"a teta* a'a-netrokl+$i den&an &i&i anterior dala"keadaan *rotr+$i!

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  8/41

  • Kela$ I ti*e 7 #+ +n&an "olar *erta"ateta* ata$ dan "olar *erta"a teta*

  a'a- netrokl+$i den&an &i&itaner$ilan& anterior (cross bite anterior)

  • Kela$ I ti*e #+ +n&an "olar *erta"ateta* ata$ dan "olar *erta"a teta*

  a'a- netrokl+$i den&an &i&itaner$ilan& *o$terior ( croos bite posterior)

  • Kela$ I ti*e #+ +n&an "olar *erta"ateta* ata$ dan "olar *erta"a teta*

  a'a- netrokl+$i den&an &i&i *o$teriorter4adi "i&ra$i keara- "e$ial

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  9/41

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  10/41

  Men+r+t de'e / kela$ II ini di a&i "en4adid+a di i$i

  Kela$ II di i$i 1 #+ +n&an "olar*erta"a teta* ata$ dan "olar *erta"ateta* a'a- di$tokl+$i/ den&an &i&ianterior dala" keadaan *rotr+$i!/ kadan&,

  kadan& di$e a kan karena ke5iln ara-an& a'a- $e-in&&a *ro3l *ar+-+r+n&.

  • Kela$ II di i$i #+ +n&an "olar

  *erta"a teta* ata$ dan "olar *erta"ateta* a'a- di$tokl+$i/ den&an &i&ianterior $eola-,ola- nor"al teta*i ter4adistep bite (deep bite) dan *ro3l $eola-0ola-

  nor"al

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  11/41

  7. Maloklusi Angle tipe III

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  12/41

  Men+r+t de'e / kela$ III ini di a&i "en4aditi&a ti*e/ ait+

  • Kela$ III ti*e 1 #+ +n&an "oalr*erta"a teta* ata$ dan "olar *erta"atet* a'a- "e$iokl+$i den&an -+ +n&an&i&i anterior in5i$al den&an in5i$al ( edge toedge).

  Kela$ III ti*e #+ +n&an "olar*erta"a teta* ata$ dan "olar *erta"ateta* a'a- "e$iokl+$i den&an &i&ianterior -+ +n&ann a nor"al.

  • Kela$ III ti*e 7 #+ +n&an "olar*erta"a teta* ata$ dan "olar *erta"ateta* a'a- "e$iokl+$i den&an -+ +n&an&i&i anterior $el+r+-n a er$ilan& ata+croos bite $e-in&&a da&+ *enderita

  "enon4ol ke de*an

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  13/41

  Kek+ran&an kla$i3ka$i An&le

  • #an a erda$arkan -+ +n&an &i&i,&i&i $a4adan okl+$i antara len&k+n& &i&i dira-an& ata$dan ra-an& a'a-.

  Si$te" ini ter ata$ dan tidak da*at di*akai+ntk $e&ala keadaan $e-in&&a den&an $$te"ini kita tidak da*at "e"e5a-kan "a$ala-tentan& -+ +n&an &i&i,&i&i. Se a dia&no$eintra oral tidak "en5+k+*i +nt+k "enent+kan$+at+ ano"al / $e aikn a kita "en&&+nakanek$tra oral dan dia&no$i$ 5e*-alo"etrik$e el+" kita "e"a$+kkan ano"ali it+kedala" $+at+ kela$

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  14/41

  • A*a ila kita "en&&+nakan M1 $e a&ai3 ed *oint dala" "enent+kankla$i3ka$i dala" "alokl+$i/ "aka kita

  akan ke5e'a/ $e a $+at+ -+ +n&an"e$io,di$tal an& nor"al dari "olar,"olar. Dan *erl+ ditekankan a-'adidala" "ak-l+k -id+* tidak ada an&dina"akan 3 ed *oint/ k-+$+$n a *ada"a$a *ert+" +-an.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  15/41

  Kla$i3ka$i In5i$i +$• Kla$i3ka$i In5i$i +$ di a&i "en4adi 7

  kela$/ ait+

  – Kela$ I

  – Kela$ II

  – Kela$ III

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  16/41

  Kla$i3ka$i In5i$i +$ Kela$ I

  • Te*i in5i$i +$

  erokl+$iden&an ata+te*at di a'a-lek+kan

  5in&+l+" dariin5i$i ata$

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  17/41

  Kla$i3ka$i In5i$i +$ Kela$

  • :erokl+$iden&an ata+terletak te*at*ada *alatal$*a$i lek+kan5in&+l+"in5i$i +$ ata$

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  18/41

  Kla$i3ka$i In5i$i +$ Kela$7

  • Terda*at ke"+n&kinan

  – ;i&i in5i$i e ra-an&a'a- "a$i- terletak

  le i- *o$teriordari*ada ra-an& ata$/na"+n ke d+a*er"+kaan in5i$al-a"*ir er$ent+-an$e5ara lan&$+n&

  – ;i&i in5i$i e ra-an&a'a- teletak le i-

  anterior dari*ada &i&iin5i$i e ra-an& ata$(o er ite)

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  19/41

  Kla$i3ka$i

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  20/41

  Kla$i3ka$i

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  21/41

  Kla$i3ka$i

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  22/41

  Kla$i3ka$i

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  23/41

  Kla$i3ka$i Skeletal• #+ +n&an ra-an& $at+ $a"a lain 4+&a

  er aria$i *ada keti&a idan& r+an&/ danaria$i *ada $etia* idan& i$a

  "e"*en&ar+-i okl+$i dari &i&i,&i&i.• #+ +n&an *o$i$ional antero,*o$terior dari

  a&ian a$al ra-an& ata$ dan a'a-/ $at+$a"a lain/ den&an &i&i,&i&i erada dala"keadaan okl+$i/ di$e +t -+ +n&an $keletal

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  24/41

  Kla$i3ka$i Skeletal• Kla$i3ka$i dari -+ +n&an $keletal

  $erin& di&+nakan/ ait+

  – Kela$ 1 Skeletal

  – Kela$ Skeletal

  – Kela$ 7 Skeletal

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  25/41

  Kla$i3ka$i Skeletal Kela$ 1

  • Di"ana ra-an&erada *ada

  -+ +n&anantero,*o$terior

  an& ideal *adakeadaan okl+$i.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  26/41

  Kla$i3ka$i Skeletal Kela$

  • Di"ana ra-an&a'a- *ada

  keadaan okl+$i/terletak le i-

  elakan& dala"-+ +n&anden&an ra-an&ata$/di andin&kan*ada kela$ 1.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  27/41

  Kla$i3ka$i Skeletal Kela$ 7

  • Di"ana ra-an&

  a'a- *adakeadaan okl+$iterletak le i-kede*an

  dari*ada kela$1.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  28/41

  Kla$i3ka$i Skeletal• Varia$i *ada -+ +n&an $keletal i$a di$e a kan

  ole- – 1. Varia$i +k+ran ra-an& – . Varia$i *o$i$i ra-an& dala" -+ +n&ann a.

  • =adi 4ika $ala- $at+ ra-an& terlal+ e$ar ata+ ke5ildala" -+ +n&ann a den&an ra-an& lainn a *adadi"en$i antero,*o$terior/ akan da*at ter4adi*erke" an&an -+ +n&an Kla$ ata+ 7 $keletal.Selan4+tn a/ 4ika $ala- $at+ ra-an& terletak le i-ke elakan& ata+ ke de*an dari*ada an& laindala" -+ +n&ann a den&an a$i$ krani+"/ 4+&a

  i$a ter ent+k -+ +n&an Kla$ ata+ 7 $keletal.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  29/41

  Kla$i3ka$i %ro3tt,A5ker"anKla$i3ka$i Ortodontik• Kla$i3ka$i "er+*akan alat *entin& dala"

  *ro$ed+r *eren5anaan dia&no$i$,*en&o atan. Kla$i3ka$i an& ideal akan"en i"*+lkan data dia&no$tik dan"en+n4+kkan ren5ana *en&o atan. Dala"kon$e* dia&no$i$/ kla$i3ka$i i$a dian&&a*$e a&ai red+k$i data a$e "en4adi $at+

  da!tar "a$ala- *a$ien.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  30/41

  Kla$i3ka$i %ro3tt,A5ker"an• Di ta-+n 1960,an/ A5ker"an dan

  %ro>tt "ere$"ikan $i$te" ta" a-anin!or"al *ada "etode An&le den&an"en&identi3ka$i li"a karakteri$tik+ta"a dari "alo55l+$ion +nt+kdi&a" arkan $e5ara $i$te"ati$ *ada

  kla$i3ka$i. %endekatan ter$e +t"en+t+*i kele"a-an +ta"a $ke"aAn&le.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  31/41

  KLASI?IKASI %RO?ITT,A

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  32/41

  7. Ti*e -+ +n&an tran$ er$al &i&idan ra-an& (5ro'din&/ "idline $-i!t)

  . Kela$ -+ +n&an $a&ital ata+antero*o$terior &i&i &eli&i ata+ra-an&

  . Kedala"an &i&itan -+ +n&anertikal &eli&i dan ra-an& (dee* ite/

  o*en ite)

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  33/41

  Malokl+$i dental dan $keletal

  kla$i3ka$i erda$arkan karakteri$tik "alokl+$i1. al+a$i $+$+nan dan ke$i"etri$an len&k+n&

  *i*i• den&an 5ara "e"erik$a dental ar5-e$ dari

  $i$i okl+$al/ "en&e al+a$i *erta"a $i"etri*ada "a$in&,"a$in& dental ar5- dan ked+a/

  4+"la- 5ro'din& ata+ $*a5in&• %oin +ta"a adan a ata+ tidakn a *rot+$i

  in5i$or an& erle i-an/ an& tidak da*atdie al+a$i tan*a *ne&eta-+an "en&enai

  *e"i$a-an i ir *ada ak-irn a

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  34/41

  . al+a$i *ro*or$i !a$ial e$tetik• dilak+kan $ela"a *e"erik$aan klini$

  *erta"a/ di"ana a$i"etri$ 'a4a-/*ro*or$i 'a4a- antero*o$terior dan

  ertikal/ dan -+ +n&an i ir,&i&i (*ada

  $aat i$tira-at dan ter$en +")die al+a$i

  • %en at+an data ke dala" $ke"a

  kla$i3ka$i/ "en&&+nakan $+" + rota$i$e a&ai ta" a-an ter-ada* ti&aidan&/ an& akan di4ela$kan

  ke"+dian

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  35/41

  7. al+a$i -+&+n&an dental dan $keletal dala"idan& tran$ er$al

  • 5a$t di a'a ke dala" okl+$i dan -+ +n&an okl+$aldi*erik$a/ di"+lai den&an idan& tran$ er$e(5ro$$ ite *o$terior)

  • +nt+k "ende$kri*$ikan $e5ara ak+rat okl+$in adan +nt+k "e" edakan antara kontri +$i"alokl+$i ran&ka dan &i&i

  e al+a$i an& +ta"a adala- dental 5a$t danradio&ra3• %o$terior 5ro$$ ite dide$kri*$ikan *ada keadaan

  "olar ata$.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  36/41

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  37/41

  . al+a$i rela$i dental dan $keletal dari idan&$a&ital ata+ antero*o$terior

  • Menindak dental 5a$t$ di okl+$i akan

  "en ele$aikan "a$ala- antero*o$terior a*a*+ndi +kal okl+$i ata+ di -+ +n&an anterior• %entin& di$ini +nt+k "enan akan $e +a- end,

  to,end/ -+ +n&an $e&"en +kal kela$ II"a+*+n III ata+ e 5e$$i e o er4et ata+ re er$eo er4et dari in5i$or an& di$e a kan ole-di$5re*an5 t+lan& ra-an&/ *er&antian &i&i *adara-an& den&an *ro*or$i aik (kela$ II ata+ III)/ata+ ko" ina$i $keletal dan di$*la5e"ent &i&i

  • %er edaan antara dental dan $keletal adala-*entin& karena *era'atan *ada ked+an a

  er eda. %er edaann a da*at dili-at darianali$i$ 5e*-alo"etri5n a

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  38/41

  . al+a$i rela$i dental dan $keletal *ada idan&ertikal

  • %ada okl+$i/ *er"a$ala-an erti5al da*at di4a arkandala" ka$+$ anterior o*en ite (ke&a&alan &i&ianterior +nt+k o erla*)/ anterior dee* ite (o erla*an& erle i-an *ada &i&i anterior)/ ata+ *o$terioro*en ite (ke&a&alan &i&i *o$terior +nt+k erokl+$i

  aik $e5ara +nilateral ata+ ilateral)• *a$ien den&an $keletal o*en ite ia$an a akan

  "en&ala"i "alokl+$i *ada anterior ite/ -al inidikarakteri$tikan ole- er+*$i erle i- *ada &i&i*o$terior/ rota$i ke ara- a'a- *ada "andi +la dan"ak$ila/ dan er+*$i nor"al *ada &i&i anterior

  • Ko"*onen $keletal da*at diketa-+i den&an rota$ira-an&/ reBek$i *ada idan& *alatal dan "andi +laran&el. =ika an&le antara "andi +lar dan *alatalrenda-/ "aka terda*at $keletal dee* ite tenden5 .

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  39/41

  #U:[email protected];[email protected] MALOKLUSI D @;[email protected] M STOMATO;@ATIK

  A$*ek !+n&$ional okl+$i an& -ar+$ dida*at$e$+da- *era'atan ortodon$i (#o'ard S*ra )

  Okl+$i $entrik -ar+$ $a"a den&an rela$i$entrik a&ar tidak ter4adi de ia$i *o$t+ral• #ar+$ ada kontak &i&i an& $e"ak$i"al

  "+n&kin *ada okl+$i $entrik a&ar $tre$$

  *eriodontal i$a didi$tri +$ikan• %en+nt+n ini$ial -ar+$ "e"i$a-kan &i&i,&i&i

  +kal *ada &erak *rotr+$i "andi +la.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  40/41

  • #ar+$ ada !+n&$i kelo"*ok *adakeadaan *rotr+$i/ "i$aln a keena"&i&i anterior a'a- -ar+$ erkontak$e"+an a den&an &i&i,&i&i in$i$i +$ata$

  • %ada &erak lateral/ tidak ole- adakontak okl+$al *ada $i$ike$ei" an&an

  %ada $i$i ker4a $e'akt+ &erak lateral/-an a ole- ada kontak kanin+$ $a4a.

 • 8/15/2019 ppt MALOKLUSI

  41/41

  Da!tar %+$taka

  • Mo er$/ R. / et al. 1988. #and ook o!Ort-odonti5$. t- ed. USA. Medi5al %+ li$-er

  Cear :ook/ In5.• %ro>t/ .R. et al. 000. Contemporary

  orthodontics . 7t- ed. USA. Mo$ Cear :ook/ In5• Rako$i/ T. Ir"tr+d =.and T-o"a$ M.;. 1997.

  Color Atlas of Dental medicine,orthodonticsdiagnosis . @e' Cork.T-i"e Medi5al %+ li$-er/In5