PPT fonologi 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  1/14

  FONOLOGI =phonology

  PHONE = BUNYI

  LOGIC = ILMUPENGETAHUAN

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  2/14

  FONOLOGI

  Cabang ilmulinguisi! yang

  m"mp"la#a$i aaum"ng!a#i "nang

  bunyi%bunyi bahasa

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  3/14

  OB&E' 'A&IAN FONOLOGI

  FONETI' 

  FONEMI' 

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  4/14

  () FONETI' 

  Fon"i! a*alah m"mp"la#a$i+m"ng!a#i bunyi%bunyi bahasaanpa m"mp"$hai!an ,ungsi

  s"bagai p"mb"*a ma!na aaui*a!)

  Fonetik dibagi 3, yaitu:1.Fonetik ArtikulatorisMengkaji tentang alat bicara

  anusia, yaitu bagaianabunyi ba!asa diuca"kan

  ole! alat uca" anusia.

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  5/14

  . one usAdala! e"elajaritentang "erabatan

  bunyi ba!asa, yangdiselidiki dengangelobang, $rekuensi,atau a"litudo.

  3. Fonetik AuditorisAdala! e"elajari"roses "eneriaan bunyiba!asa ole! indera

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  6/14

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  7/14

  Foneik adala!enganalisis bunyi%bunyi ba!asa yangber"eran sebagai"ebeda akna

  &onto! : 'eras : (bore)dan (bo*e)

  #. FON+MI 

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  8/14

  -'NGAN FONOLOGI/+NGAN ILM 'A-A0A

  LAINNA1. FONOLOGI dengan

  MO*FOLOGI

  Fonologi 2 'unyiba!asa yang terdiri dari

  $one!uru$ Mor$ologi 2

  "ebentukan kata

  ata  terdiri dari

  bebera"a $one

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  9/14

  #. FONOLOGI dan0IN4A0I0

  Fonologi = 'unyi ba!asa*an Fon"m

  -ina!sis = 'alima.!alima anya+ !alima

  p"$inah/

  Conoh0 An*a su*ahma!an1

   Tolong uup pinu iu

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  10/14

  3. FONOLOGI dan0+MAN4I 

  FONOLOGI 2 'unyi

  ba!asa dan Fone 5Makna60eantik 2 4entang

  akna ba!asa

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  11/14

  7. FONOLOGI danL+0IAL

  FONOLOGI 2 'NI 'A-A0A danFON+M

  L+0IAL 2 Gabungan bunyi%bunyi ba!asa yang bersi$atanasuka ole! asyarakat

  &onto! : etika kita endengarorang *iau berbicara, kita suda!

  engeta!ui ba!8a itu ba!asa

  Melayu

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  12/14

  9. FONOLOGI dan*+4O*IA

  FONOLOGI 2 'NI

  '-AA0A dan FON+M%FON+M

  *+4O*IA 2 0+NI'+*'A-A0A 0+&A*ALI0AN

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  13/14

  2) FONOLOGI *an AP3E-IA-I-A-T3A 4PUI-I+ CE3PEN+

   TEATE35

  FONOLOGI = BUNYI%BUNYI BAHA-A

  *an FONEM%FONEM

  AP3E-IA-I -A-T3A = '"mampuanm"ngu6ap!an bunyi%bunyi bahasa

  s"6a$a "pa sanga *ip"$lu!an *alamhal sas$a s"p"$i "a"$+ puisi+ *ll)

 • 8/17/2019 PPT fonologi 1

  14/14

  BUNYI BAHA-A-ECA3A UMUM

  3ONGGA7A7A

  PA3U%PA3U

  PANG'AL TENGGO3O'AN