PPT asas hukum pidana

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  1/26

  Kelompok9

  AnggotaKelompok:O AzharRizqiW

  110110100303O

  AjengGandiniK110110100304O EdinRa!"andra#

  11011010030$O Ro!hanAzk

  a11011010030%

  GabunganTindak

  Pidanadalam

  BeberapaPerbuatan

  &MeerdaadseSamenloop/ Concursus

  Realis'

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  2/26

  (A)AR *E(AKA+G ,alam Kita- .ndang / ndang km 2idana maalah per-arengan ini diatr

  mlai dari paal %3 +amn pem-ahaan mendalam akan dilakkan mengenaiperbarengan perbuatan yang diatur ketentuannya dalam pasal 65

  pasal 66 kitab undang undang hukum pidana.

  *erdaar paal %$ / paal %% K.2 dapat diimplkan -ah5a ada da

  ma6am per-arengan per-atan !ang diatr oleh kita- ndang /

  ndang hkm pidana7 !ait apabila hal hal yang dilakukan

  merupakan tindak pidana yang sejenis dengan yang telah ialakukan sebelumnyadan apabila tindak pidana yang ia lakukan

  berbeda jenis dengan tindak pidana yang telah ia lakukan

  sebelumnya

  8aalah per-arengan per-atan aat ini edang mendapatkan

  perhatian dari para inan hkm di ndoneia dengan mn6ln!a ka

  / ka -ear !ang mengharkan kita menggnakan paal %$ / paal

  %% K.2 ontoh ka !a ng aat ini edang menjadi perhatian adalah

  ka Ga! )am-nan !ang aki-at dari adan!a per-arengan ini telah

  mendapat total ;< tahn pidana penjara

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  3/26

  ,E=+> >A8E+(OO2O Samenloop / concursus dapat diterjemahkangabungan atau perbarengan

  O 8enrt ,oktor an AER+GE+7 samenloop ite6ara fguurlick ata e6ara kiaan -erarti ?het

  toeallig gelijktijdig zijn@ ata ?hal terjadin!aeat e6ara ke-etlan pada aat !ang-eramaan

  O ,alam penjelaan ini dignakan itilah ?ga-ngan@Ga-ngan tindak pidana !ait apa-ila eeorang

  ata le-ih melakkan at per-atan dan denganmelakkan at per-atan ia melanggar -e-erapaperatran pidana ata apa-ila eeorang melakkan-e-erapa per-atan7 dan it -elm dijathi ptanhakim ata diri orang tere-t dan terhadap

  -e-erapa pelanggaran dari -e-erapa peratranpidana it diadili ekalig

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  4/26

  >#ARA) 2E+#A)AA+

  GA*.+GA+Ada da le-ih tindak pidana dilakkanB

  O*ah5a da le-ih tindak pidana

  tere-t dilakkan oleh at orang&ata da orang dalam halpen!ertaan'B

  O*ah5a da le-ih tindak pidana

  tere-t -elm ada !ang diadiliB danO*ah5a da le-ih tindak pidanatere-t akan diadili ekalig

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  5/26

  *E+).K >A8E+(OO21.Gabungan dalam satu perbuatan &Eendaadse

  Samenloop/Concursus Idealis'

  apa-ila eeorang melakkan at per-atan7 tetapidengan at per-atan it ia melanggar -e-erapaperatran pidana !ang -erarti ia telah melakkan

  -e-erapa tindak pidanaal ini diatr dalam paal 63KUP

  !.Gabungan dalam beberapa perbuatan&MeerdaadseSamenloop/Concursus Realis'

  apa-ila eeorang melakkan -e-erapa per-atan7 dan

  tiapCtiap per-atan tindak pidana endiriCendiri danterhadap per-atanCper-atan tadi diadili ekalig alini diatr dalam pasal 65" 66" #$ dan #$ bis KUP

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  6/26

  3.Perbuatan berlanjut &Voorgezette

  Handeling' Apa-ila eeorang melakkan -e-erapa

  per-atan dan -e-erapa per-atan itmerpakan tindak pidana endriri )etapi di

  antara per-atan it ada !ang h-nganedemikian eratn!a at ama lain ehingga-e-erapa per-atan it har dianggape-agai at peratan lanjtan al ini diatrdalam paal 6% KUP dan pemidanaann!a

  menggnakan item a-orpi

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  7/26

  &'()*+,,PConcursus Idealis

  2aal %3K.2

  Concursus

  Realis

  2aal%$7%%7D07D0 -iK.2

  Voorgezette

  Handeling 2aal %4

  &'()*+,,P

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  8/26

  Meerdaadse Samenloopatau

  Concursus Realis

  O Meerdaadse samenloop ataconcursus realis die-t e-agaisamenloop van delikten7 olehpem-entk ndangCndang telahdiatr di dalam paalCpaal %$ampai dengan D1 kita- ndangC

  ndang hkm pidana

  2ro"eor -an '()+

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  9/26

  O Rman dari paal %% Kita-.ndangCndang km 2idanaantara lain -er-n!i : 2adaga-ngan dari -e-erapa

  perilak!ang dapat dipandang e-agaitindakanCtindakan !ang -erdiriendiriCendiri dan !ang telahdian6am dengan hkmanChkman pokok !ang ejeni7maka dijathkanlah -agi tiapCtiaptindakan it at hkman7 akan

  tetapi laman!a hkman tere-te6ara -eramaCama tidaklah-oleh mele-ihi laman!a hkman!ang ter-erat ditam-ah denganepertigan!a

  o R0m03an Pasal65

  KitabUndang. undang

  ukumPidana antara

  lain-er-0n!i:2ada

  ga-0ngan dari-e-erapaperilak0!angdapat

  dipandang3e-agai

  tindakanCtindakan!ang

  -erdiri3endiriC3endiri

  dan!angtelahdian6am

  denganh0k0manC

  h0k0manpokok!ang3ejeni37 makadi

  jat0hkanhan!a3at0

  h0k0man4

  ,ari terjemahanCterjemahan mengenai -n!i rman paalCpaal %$ a!at 1 dan %% a!at 1 K.2 oleh tim penerjamah *adan2em-inaan km +aional ,epartemen Kehakiman diatadapat diketahi -ah5a tim penerjamah 6q ,epartemenKehakiman telah mena"irkan perkataanCperkataanmeerdaadse feiten di dalam paalCpaal %$ dan %% K.2 ite-agai -e-erapa per-atan&dalam arti material'

  )im 2enerjemah *2+

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  10/26

  O ,alam meerdaase samenloop eperti !angdimakd di dalam paalCpaal %$ a!at 1dan %% a!at 1 K.2 it7 pembentuk

  undangundang telah menghendakiagar terhadap pelakunya diberikansatu hukuman dalam bentukcummulatie van straen ataupenumpukan hukuman-hukuman !ang

  telah dian6amkan terhadap tindakanCtindakan !ang -erangktan7

  Meerdaadse SamenloopatauConcursus Realis

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  11/26

  2olitik ..2aal %$ a!at &1'2aal %% a!at &1'

  2elak di-erikan 1 hkman&Cummulative van Strarecht/enumpukkan'

  zuivere cummulatie/penmpkan !ang

  -eri"at murni

  gemetigdecummulatie

  penmpkan !ang-eri"at sedang!

  penumpukan hukumanhukuman itutidaklah b/leh terlalu berat" akantetapi juga tidak b/leh terlalu ringan.

  (aman!ahkman !angter-erat !angdapatdijathkan oleheorang hakimterhadapeorang pelakdalam

  meerdaadsesamenloopeperti !ang dimakdkan didalam paalCpaal %$ a!at 1

  dan %% a!atK.2 it7

  Tidaklah b/leh lebih lama dari

  lamanya hukuman yang terberatyang telah dian0amkan terhadaptindakantindakan yang telah ialakukan ditambah dengansepertiganya.

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  12/26

  O2em-entk ndangCndang telahmenghendaki agar di dalam meerdaadse

  semenloop eperti !ang dimakdkan didalam paalCpaal %$ a!at 1 dan %% a!at 1K.2 it7 hendakn!a dijathkan atgamatigde cummulatie van straeneparti dimakd di ata7 di dalam mem/ri-an t/el0hting terdapat penjelaan !angmengatakan antara lain :

  "#eratn$a hukuman itu pada dasarn$a selalu di%uat

  le%ih %erat sesuai dengan ter%erat $ang%ertam%ahn$a laman$a atau %ertam%ah %eratn$ahukuman itu sendiri& 'ua tahun hukuman pen(aramerupakan hukuman $ang le%ih %erat dari pada duakali satu tahun pen(ara atau hukuman kurungan)

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  13/26

  2enentan laman!a

  hkman !ang ter-erat

  2enentanlaman!ahkman

  !angter-erat

  2aal %$ a!at&;' K.2

  akim har melihat padahukuman p/k/k yang

  terberat diantarahukumanhukuman

  p/k/k yang sejenis !angtelah dian6amkanterhadap -e-erapatindakan !ang telah

  dilakkan oleh eorangtertdh

  2aal %% a!at&1' K.2

  Perbandingan beratantara hukumanhukuman p/k/k yangsejenis itu ditentukan/leh urutan hukumanhukumanp/k/keperti

  !ang telah diatr di dalampaal 10 K.2

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  14/26

  .rtan kman 2okok

  8enrt 2aal 10 K.2

  Okman mati

  Okman penjaraOkman krngan7dan

  Okman denda

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  15/26

  OKhusus untuk

  memberlakukanketentuanketentuanpidana yang telah diatur

  di dalam pasal 65" 66" dan#$ KUP itu" di dalampasal #$ bis KUPpembentuk UU telah

  menyamakan beberapakejahatan denganpelanggaran

  pelangggaran.

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  16/26

  &istem Penjatuhan Pidana Bagi Meerdaadse Samenloopatau Concursus Realis

  2ada daarn!a teori ga-ngan tindak pidanadimakdkan ntk menentkan pidana apadan -erapa an6aman makimm pidana !ang

  dapat dijathkan terhadap eeorang !angtelah melakkan le-ih dari at tindak pidanaConcursus realis terjadi apa-ila eeorangmelakkan -e-erapa per-atan7 dan maingCmaing per-atan it -erdiri endiri e-agaiat tindak pidana &tidak perl ejeni dan

  tidak perl -erh-ngan' Kita- .ndangC.ndang km 2idana &K.2' mengenal 4&empat' item ata telel pemidanaan7 !ait:

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  17/26

  &istem Penjatuhan Pidana

  &telsel Pemidanaan

  &telsel'bs/rpsi

  &telselKumulasi

  'bs/rpsi2iperberat

  KumulasiTerbatas

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  18/26

  1. &telsel 'bs/rpsi Apa-ila eeorangmelakkan -e-erapa per-atan !ang

  merpakan -e-erapa delik !ang maingCmaing dian6am dengan pidana !ang -er-eda7maka menrt at pidana aja7 !ait pidana!ang ter-erat 5alapn orang tere-t

  melakkan -e-erapa delik

  !. &telsel Kumulasi Apa-ila eeorangmelakkan -e-erapa per-atan !ang

  merpakan -e-erapa delik !ang dian6amdengan pidana endiriCendiri7 maka menrtitem ini tiapCtiap pidana !ang dian6amkanterhadap delikCdelik !ang dilakkan oleh orangit eman!a dijathkan

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  19/26

  3. 'bs/rpsi 2iperberat Apa-ila eeorangmelakkan -e-erapa per-atan !ang merpakan-e-erapa jeni delik !ang maingCmaing dian6amdengan pidana endiriCendiri7 menrt telel inipada hakikatn!a han!a dapat dijathkan 1 &at'pidana aja !akni !ang ter-erat7 akan tetapi dalam halini diper-erat dengan menam-ah epertigan!a &13'

  %. Kumulasi Terbatas Apa-ila eeorangmelakkan -e-erapa jeni per-atan !angmenim-lkan -e-erapa jeni delik !ang maingCmaing dian6am dengan pidana endiriCendiri7 makamenrt telel ini7 ema pidana !ang dian6amkanterhadap maingCmaing delik dijathkan eman!aAkan tetapi7 jmlah pidana it har di-atai7 !aitjmlahn!a tidak -oleh mele-ihi dari pidana ter-eratditam-ah epertiga &13'

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  20/26

  &istem Pemberian Pidana

  Concursus Realis

  PidanaP/k/k&ejenis

  >item

  A-orpi,ipertajam

  PidanaP/k/kTidak

  &ejenis

  >item

  Kmlai,iperlnak

  Pelanggaran

  >itemKmlai

  Kejahataningan

  >itemKmlai

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  21/26

  >item pem-erian pidana -agi

  concursus realisO Apa-ila -erpa kejahatan !ang dian6am dengan

  pidana p/k/k sejenis7 maka han!a dikenakanat pidana dengan ketentan -ah5a jmlah

  makimm pidana tidak -oleh mele-ihi darimakimm ter-erat ditam-ah epertiga >item inidinamakan sistem abs/rbsi yang dipertajam.

  O 8ial A melakkan tiga kejahatan !ang maingCmaing dian6am pidana penjara 4 tahn7 $ tahn7

  dan 9 tahn7 maka !ang -erlak adalah 9 tahn &13 F 9' tahn 1; tahn penjara Hika Amelakkan da kejahatan !ang dian6am denganpidana penjara 1 tahn dan 9 tahn7 maka -erlak1 tahn 9 tahn 10 tahn penjara )idakdikenakan 9 tahn &13 F 9' tahn7 karena 1;tahn mele-ihi jmlah makimm pidana 10

 • 7/24/2019 PPT asas hukum pidana

  22/26

  O Apa-ila -erpa kejahatan !ang dian6amdengan pidana p/k/k yang tidak sejenis7maka ema jeni an6aman pidana ntktiapCtiap kejahatandijathkan7 tetapijmlahn!a tidak -oleh mele-ihi makimmpidana ter-eratditam-ah epertiga >item ini

  dinamakan sistem kumulasi diperlunak.O 8ialkan A melakkan da kejahatan !ang

  maingCmaing dian6am pidana 9-lankrngan dan ; tahn penjara 8aka

  makimm pidanan!a adalah ;tahn &13 F; tahn' ; tahn < -lan Karena emajeni pidana hardijathkan7 maka hakimmialn!a memtkan ; tahn penjara