of 22 /22
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Matični broj: 1369741 OIB 91547293790 Ev. broj nabave: BN- C/2016-01 Varaždin, 15.11.2016. godine POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI REGIONALNOG UREDA VARAŽDIN HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE Pročišćeni tekst

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Matični broj: 1369741 OIB 91547293790 Ev. broj nabave: BN- C/2016-01 Varaždin, 15.11.2016. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

RADOVI NA UREĐENJU CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O KARIJERI REGIONALNOG UREDA

VARAŽDIN HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Pročišćeni tekst

Page 2: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

1

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

u postupku nabave građevinsko – obrtničkih radova na uređenju sanitarnog čvora i grijanja

u prostoru CISOK-a, na lokaciji Kukuljevićeva 12, Varaždin

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),

Hrvatski zavod za zapošljavanje nije obvezan provesti postupak javne nabave za predmet

nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kn za robu i usluge, a za radove

manja od 500.000,00 kn (tzv. bagatelna nabava).

1. PODACI O NARUČITELJU:

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja

o Naziv: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin

o Sjedište – adresa: 42000 Varaždin, Trenkova 56

o Telefonski broj: 042 401 500

o Telefaks: 042 230 445

o Internetska adresa: www.hzz.hr

1.2. Osoba zadužena za kontakt

o Ime i prezime: Blaženka Rogina

o Odjel: Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova

o Telefon: 042 401 515

o Fax: 042 230 446

o Adresa el. pošte: [email protected]

2. OPIS PREDMETA NABAVE

2.1. Predmet nabave: Predmet nabave su radovi na uređenju poslovnog prostora površine

110,90 m2 , na adresi Varaždin, Ivana Kukuljevića 12 kč.br. 74, k.o. Varaždin, u naravi poslovni

prostor, po sistemu „KLJUČ U RUKE“. Radi se o građevinsko – obrtničkim radovima na uređenju

sanitarnog čvora i grijanja u prostorijama CISOK-a na lokaciji Kukuljevićeva 12, Varaždin, (CPV

45453100-8) prema troškovniku i tehničkoj dokumentaciji koji su u privitku ovog poziva i čine

njegov sastavni dio

(PRILOG 4)

Navedeni poslovni prostor je u vlasništvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te je

Odlukom o dodjeli na korištenje nekretnine u Varaždinu, Ivana Kukuljevića 12, Agencija za

upravljanje državnom imovinom, Klasa: 372-03/12-02/11, Urbroj: 360-5221/01-2013 od

15.02.2013. godine dodijelio Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na korištenje na neodređeno

vrijeme.

U dvorišnoj prostoriji namjerava se urediti sanitarni čvor, čajna kuhinja, te prostorija u kojoj će biti

smješten bojler za grijanje (kao kotlovnica). U tu svrhu u postojećem se prostoru izrađuje nova

instalacija vodovoda, kanalizacije te plina, za razvod centralnog grijanja kompletnog prostora

CISOK-a. Zahvatom je predviđeno pregrađivanje prostora koji će postati sanitarni čvor i to

montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta

potrošnje, razvod instalacija kanalizacije, te razvod plinske instalacije od priključnog mjesta do

bojlera te dalje do grijaćih tijela, radijatora.

Page 3: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

2

2.2. Količina predmeta nabave: opseg i količina predmeta nabave utvrđena je u troškovniku i

tehničkoj dokumentaciji.

2.3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 85.000 kn

3. UVJETI NABAVE

Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

3.1. NAČIN IZVRŠENJA: U skladu sa troškovnikom i ugovorom.

3.2. ROK IZVRŠENJA: 13.12.2016. godine.

3.3. ROK VALJANOSTI PONUDE : 60 dana od dana otvaranja ponuda.

3.4. MJESTO IZVRŠENJA: Kukuljevićeva 12, Varaždin

3.5. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: Izvedeni radovi obračunat će se na osnovu izmjere

stvarno izvedenih količina, nakon ovjere građevinske knjige s odgovarajućim obračunskim

crtežima s mjerama od strane ovlaštene osobe Naručitelja i Nadzornog inženjera, a plaćat će

se na temelju Okončane obračunske situacije u roku 15 (petnaest) dana od dana ovjere. Za

izvođenje radova koji su predmet ovoga nadmetanja Naručitelj nije predvidio avansno

plaćanje.

3.6. CIJENA PONUDE:

Sukladno članku 20. stavku 2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za

nadmetanje i ponudama (NN 10/12), Naručitelj koji ne može koristit pravo na pretporez uspoređuje

cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u kunama. Jedinična cijena je nepromjenjiva i

uključuje sve predviđene i dodatne troškove koji mogu nastati tijekom izvršenja usluge.

Cijena se piše brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, a u troškovniku se navode jedinične i

ukupne cijene.

Ponuditelj mora ponuditi sve stavke navedene u troškovniku i popuniti sve rubrike u troškovniku

predviđene za ispunjavanje. Za jednu stavku nije dozvoljeno nuditi više cijena ili alternative.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ukupna cijena ponude iskazuje se u Obrascu Ponudbeni list (Prilog 1) Ponuđena cijena je nepromjenjiva. Cijena ponude (bez PDV-a), treba biti dobivena na temelju

troškovnika iz ponudbene dokumentacije, koji će biti sastavni dio ugovora. Iznos PDV-a

iskazuje se posebno. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, transport, režiju mjesta

izvođenja radova i uprave tvrtke, sve poreze i prireze (osim PDV-a), zaradu tvrtke, eventualni

popust i naknadu šteta koje mogu nastati tijekom izvođenja radova sukladno odrednicama

Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama.

Jediničnim cijenama trebaju biti obuhvaćeni svi pripremni i završni radovi, postrojenja,

potrebne prostorije i instalacije, čišćenje okoliša i uređenje mjesta izvođenja radova,

osiguranje i organizacija odvijanja prometa tijekom izvođenja radova.

Page 4: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

3

Jedinične i ukupne cijene određene u ponudi od strane ponuditelja smatraju se fiksnima i ne

mogu se mijenjati bez obzira na mjesto (državu) nabave materijala.

Alternativna ponuda, cijena za cijeli predmet nabave i istodobno za cijelu grupu ili dio

predmeta nabave, ponuda u relativnom iznosu bez cijene u apsolutnom iznosu i ponuda pod

uvjetima koji nisu predviđeni dokumentacijom za nadmetanje nisu dopuštene.

3.7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena

3.8. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti

na hrvatskom jeziku.

4. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

4.1. Kazneno djelo

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od

sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta

gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita

u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),

subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita

(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak

296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog

udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),

zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak

338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak

348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. ovog Poziva za dostavu ponuda gospodarski subjekt

u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog

subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne

nabave.

Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1. ovog Poziva za

dostavu ponuda od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s

drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje

gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu

evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog odlomka, radi provjere okolnosti iz točke 3.1.

ovog Poziva za dostavu ponuda Naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u

primjerenom roku dostavi važeći:

Page 5: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

4

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog

subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za

zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.

ovoga odlomka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u

državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi

sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti

iz točke 3.1. ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela točke 3.1.

Obrazac Izjave (Prilog 2) čini sastavni dio ovog Poziva.

4.2. Neplaćanje poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema

posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u

postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. ovog Poziva za dostavu ponuda gospodarski subjekt

u ponudi dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od

dana početka postupka javne nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,

ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka

postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke

1. ovoga odlomka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga odlomka.

4.3. Dostavljanje lažnih podataka

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri

dostavi dokumenata u svojoj ponudi.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama

gospodarskih subjekata iz točke 3.1. i 3.2. ovog Poziva za dostavu ponuda naručitelj se može

obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi

o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju

nadležnih vlasti.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 4.1., 4.2. i 4.3. ovog Poziva utvrđuju se za

sve članove zajednice pojedinačno.

Sukladno članku 67. stavku 7. Zakona, naručitelj određuje primjenu okolnosti iz točke 4.1.,

4.2. i 4.3. ovog Poziva i u odnosu na podizvoditelje.

Traženi dokazi iz točki 4.1. i 4.2. mogu se dostaviti i u neovjerenoj preslici.

Page 6: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

5

5. UVJETI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI DA BI DOKAZAO

SPOSOBNOST IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE I DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE JE

DUŽAN DOSTAVITI

5.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

5.1.1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

odnosno odgovarajuća potvrda.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod

nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne

nabave.

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je

predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji te sklapanje ugovora.

U slučaju podizvoditelja ili zajednice ponuditelja, svi podizvoditelji ili članovi zajednice

obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

Traženi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

5.2. Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost se dokazuje dostavljanjem slijedećih dokaza:

5.2.1. Popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i

tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora mora sadržavati vrijednost radova,

datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane te potpis i pečat ponuditelja. Popis

kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne

strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako će biti potrebno,

Naručitelj će izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ponuditelj je sposoban ako dokaže da je ispunio ugovorene obveze iz najmanje jednog, a najviše

tri ugovora čija zbrojena vrijednost mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti predmeta

nabave - 85.000 kn bez PDV-a, čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo,

znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršit

predmet nabave.

Ponuditelj navedenim dokazima dokazuje da je u posljednje tri godine uredno izvršio ugovorene

obveze u nabavi predmeta usporedive složenosti, strukture i veličine.

Potvrda mora sadržavati slijedeće podatke:

Vrijednost ugovora iskazana sa ili bez PDV-a

Datum i mjesto izvršenja radova

Page 7: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

6

Naziv i sjedište ugovornih strana

Navod o uredno ispunjenim ugovorima

U slučaju zajednice ponuditelja, traženi dokaz može dostaviti samo jedan od članova zajednice

ponuditelja.

5.2.2. Tehnička i stručna sposobnost

Potvrda (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore

za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog

subjekta, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv tvrtke zaposlenja,

- navod o aktivnom statusu ovlaštenog člana,

- navod da protiv ovlaštenog člana nije pokrenut stegovni postupak.

Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, nekažnjavanost u svezi s kaznenim

djelima iz članka 67. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, financijsku i gospodarsku

sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost. Sposobnost ponuditelja mora postojati najkasnije u

trenutku otvaranja ponude.

6. OSTALE ODREDBE

6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo

zajedničku ponudu.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Svi članovi zajednice ponuditelja su obvezni pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 4. i 5.1.

ovog Poziva. U svrhu dokazivanja sposobnosti iz točke 5.2. ovog Poziva za dostavu ponuda,

zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih

subjekata.

U slučaju kad se zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati

naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, sukladno članku 72. stavku 6. Zakona o

javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten

za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi, u Ponudbenom listu, mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi

(predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj

nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Page 8: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

7

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Predmetni ugovor mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.

6.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više

podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog

subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u

podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz prethodnog

odlomka ove točke moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili

pružene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih

podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja

zahtijevati:

– promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

– uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti

ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u

podugovor ili ne.

Uz zahtjev za promjenu, preuzimanje ili uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja, odabrani

ponuditelj mora naručitelju dostaviti podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog

subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u

podugovor.

Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva iz prethodnog odlomka ove točke, od odabranog

ponuditelja zatražiti važeće dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:

– uvjete iz članka 67. i članka 68. Zakona, i

– uvjete iz članka 71. i članka 72. Zakona ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za

potrebe dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg

mijenja.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora

o javnoj nabavi.

Podugovorom se ne stvara ugovorni odnos između podizvoditelja i Naručitelja. Sudjelovanje

podizvoditelja i odobrenje zahtjeva te potpisivanje dodatka Ugovoru ne utječe na odgovornost

Ugovaratelja za izvršenje bilo koje obveze iz Ugovora. Ugovaratelj odgovara za postupke te

neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obveza svojih podizvoditelja te njihovih zastupnika i/ili

radnika, kao da se radi o postupcima te neizvršavanju ili neurednom izvršavanju obveza

Ugovaratelja, njegovih zastupnika ili radnika.

Sukladno odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi Naručitelj neposredno plaća podizvoditelju

za isporučenu uslugu, a temeljem računa podizvoditelja kojeg je Izvršitelj dužan priložiti uz svoj

račun. Priloženi račun je Izvršitelj dužan prethodno potvrditi.

Usluge koje je Ponuditelj povjerio podizvoditelju, podizvoditelj ne može prenijeti na treće osobe,

osim ako isto nije prethodno dogovoreno s Naručiteljem.

Page 9: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

8

6.3. Tražena jamstva

6.3.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj će nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana

sklapanja Ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora (izvršenje svih

obveza utvrđenih Ugovorom). Jamstvo treba glasiti na iznos od 10% (deset posto) od ukupno

ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 30 (trideset) dana od isteka valjanosti ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije,

koja je naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, i to u izvorniku.

Bankarsku garanciju ili jamstvo banke, Ponuditelj može nadomjestiti solemniziranom običnom

zadužnicom ili bjanko zadužnicom ovjerenom kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto)

od ukupno ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 30 (trideset) dana od isteka

valjanosti Ugovora.

6.3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani Ponuditelj je dužan prilikom primopredaje izvedenih radova dostaviti naručitelju garanciju

banke izdanu u korist naručitelja i plativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ kao jamstvo za

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti

ponude, uvećano za PDV, s rokom važenja jamstva 2 (dvije) godine od primopredaje radova.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije,

koja je naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, i to u izvorniku.

Bankarsku garanciju ili jamstvo banke, Ponuditelj može nadomjestiti solemniziranom običnom

zadužnicom ili bjanko zadužnicom ovjerenom kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto)

od ukupno ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 2 (dvije) godine od primopredaje

radova.

6.4. Potrebne izjave/prilozi kao obvezni sadržaj ponude

6.4.1. Izjava ponuditelja o prihvaćanju odredbi dokumentacije za nadmetanje

6.4.2. Ostale izjave u skladu s dokumentacijom za nadmetanje

U slučaju zajedničke ponude izjave podnosi bilo koji član zajednice ponuditelja. Izjave daje osoba

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

7. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja Prilog 1 )

Dokumenti iz točke 4.1. i 4.2. ovog Poziva za dostavu ponuda kojima ponuditelj dokazuje

da ne postoje obvezni razlozi isključenja (Izjava o nekažnjavanju -Prilog 2)

Popis Ugovora (Prilog 3)

Troškovnik (ispunjen, potpisan i ovjereni pečatom od strane ponuditelja Prilog 4, sve

stranice)

Traženi dokazi sposobnosti iz točke 5 ovog Poziva za dostavu ponude

Tražena jamstva iz točke 6.3 ovog Poziva za dostavu Ponuda

Potpisan i ovjeren potpisom i pečatom prijedlog Ugovora (1 primjerak Prilog 5)

8. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno

dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti

Page 10: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

9

ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva. Ponuda

mora biti uvezena u cjelinu, osigurana jamstvenikom te propisno numerirana.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Rok za dostavu ponude je 23.11.2016. godine do 12:00 sati.

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuditelj će ponudu Naručitelju dostaviti osobno ili

preporučenom pošiljkom na adresu Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured

Varaždin, Trenkova 56, 42000 Varaždin sa naznakom - „Radovi na uređenju – CISOK“.

Omotnica mora biti zapečaćena s oznakom „NE OTVARAJ“.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju. Ponuditelj

osobno snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave svoje ponude. Mjesto,

vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Ovlaštene osobe Naručitelja za

provedbu postupka bagatelne nabave provest će postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih

ponuda u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

9. OSTALO

Obavijesti o rezultatima:

Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 30 dana od

dana isteka roka za dostavu ponuda elektroničkom poštom.

Page 11: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

10

PRILOG 1. PONUDBENI LIST

1. Naziv Naručitelja Hrvatski zavod za zapošljavanje, RU Varaždin

2. Adresa sjedišta Trenkova 56

3. Poštanski broj i mjesto 42000 Varaždin

4. Matični broj/OIB 1369741/91547293790

5. Predmet nabave

RADOVI NA UREĐENJU POSLOVNOG PROSTORA CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O

KARIJERI REGIONALNOG UREDA VARAŽDIN

Naziv ponuditelja

Sjedište ponuditelja

Adresa ponuditelja

OIB ponuditelja

Broj žiro-računa ponuditelja

(IBAN)

Ponuditelj je obveznik

plaćanja PDV-a (da/ne)

Adresa dostave pošte

Adresa e-pošte

Kontakt osoba ponuditelja

Broj telefona / broj faksa

Naziv podizvoditelja

Adresa i sjedište

podizvoditelja

1.

2.

Broj računa podizvoditelja

1.

2.

Predmet i količina ugovora o

javnoj nabavi,

ako se dio ugovora o javnoj

nabavi daje u podugovor

1.

2.

Vrijednost podugovora u

kunama bez PDV-a

1.

2.

Page 12: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

11

Postotni dio ugovora koji se

daje u podugovor bez PDV-a

1.

2.

Vrijednost podugovora u

kunama s PDV-om

1.

2.

Postotni dio ugovora koji se

daje u podugovor s PDV-om

1.

2.

Ukupna cijena ponude bez

PDV-a

Iznos PDV-a

Ukupna cijena ponude s

PDV-om

Rok valjanosti ponude

Datum i potpis ponuditelja

Page 13: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

12

- PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA

1. Naziv Naručitelja Hrvatski zavod za zapošljavanje, RU Varaždin

2. Adresa sjedišta Trenkova 56

3. Poštanski broj i mjesto 42000 Varaždin

4. Matični broj/OIB 1369741/91547293790

5. Predmet nabave RADOVI NA UREĐENJU POSLOVNOG PROSTORA CENTRA ZA INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE O

KARIJERI REGIONALNOG UREDA VARAŽDIN

1.

Član Zajednice

2. Sjedište ponuditelja

3. Adresa ponuditelja

4. OIB ponuditelja

5. Broj žiro-računa (IBAN)

6. Ponuditelj je obveznik plaćanja PDV-a (da/ne)

7. Adresa dostave pošte

8. Adresa e-pošte

9. Kontakt osoba ponuditelja

10. Broj telefona / broj faksa

11.

Dio Ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

1. Član Zajednice

2. Sjedište ponuditelja

3. Adresa ponuditelja

4. OIB ponuditelja

5. Broj žiro-računa (IBAN)

6.

Ponuditelj je obveznik plaćanja PDV-a (da/ne)

7. Adresa dostave pošte

8. Adresa e-pošte

9. Kontakt osoba ponuditelja

10. Broj telefona / broj faksa

11.

Dio Ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

Page 14: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

13

1. Član Zajednice

2. Sjedište ponuditelja

3. Adresa ponuditelja

4. OIB ponuditelja

5. Broj žiro-računa (IBAN)

6.

Ponuditelj je obveznik plaćanja PDV-a (da/ne)

7. Adresa dostave pošte

8. Adresa e-pošte

9. Kontakt osoba ponuditelja

10. Broj telefona / broj faksa

11.

Dio Ugovora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

1. Član zajednice Ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem

2.

Naziv podizvoditelja

Adresa, sjedište i OIB

podizvoditelja

1.

2.

Broj računa podizvoditelja

1.

2.

Predmet i količina ugovora o

javnoj nabavi,

ako se dio ugovora o javnoj

nabavi daje u podugovor

1.

2.

Vrijednost podugovora u

kunama bez PDV-a

1.

2.

Postotni dio ugovora koji se

daje u podugovor (u odnosu

na vrijednost podugovora bez

1.

2.

Page 15: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

14

PDV-a)

Vrijednost podugovora u kunama s PDV-om

1.

2.

Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor (u odnosu na vrijednost podugovora s PDV-om)

1.

2.

1. Cijena ponude bez PDV-

a za vrijeme trajanja Ugovora o javnoj nabavi

2.

Iznos PDV-a

3.

Ukupna cijena ponude s PDV-om za vrijeme trajanja Ugovora o javnoj nabavi

4.

Rok valjanosti ponude

5.

Datum i potpis ponuditelja

Page 16: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

15

PRILOG 2. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

- predložak –

I Z J A V A

Koju dajem ja ___________________________________________________________, _________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa/prebivalište, OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuditelja _________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja)

za sebe i za gospodarski subjekt da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), da mi NIJE izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji sam državljanin; a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.) davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udružena (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.) primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

U ________________, __________ 2016. godine.

ZA PONUDITELJA:

(IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe)

M.P.

Page 17: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

16

Prilog 3. - predložak

POPIS UGOVORA O RADOVIMA IZVRŠENIM U GODINI U KOJOJ JE ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE I TIJEKOM TRI GODINE KOJE PRTETHODE TOJ GODINI

RED. BR.

VRIJEDNOST RADOVA

(bez PDV-a)

VRIJEME ISPUNJENJA UGOVORA

MJESTO IZVOĐENJA

RADOVA (radovi/predmet

ugovora) NAZIV DRUGE UGOVORNE

STRANE

U _________, _____________

(potpis odgovorne osobe ponuditelja)

M.P.

U prilogu Popisa nalaze se Potvrde druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni

Page 18: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

17

PRILOG 4. - TROŠKOVNIK – GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI i STROJARSKI RADOVI

TROŠKOVNIK (Prilog 4.) PREUZETI ODVOJENO - u .xls formatu (popuniti Troškovnik i dostaviti uz Ponudu)

Page 19: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

18

PRILOG 5. - PRIJEDLOG UGOVORA O GRAĐENJU HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Radnička cesta 1. Zagreb, OIB 91547293790 kojeg zastupa v.d. ravnatelja Ante Lončar (u daljnjem tekstu: Naručitelj) i ___________________ , OIB______________ kojeg zastupa direktor _________________, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) zaključuju

UGOVOR O GRAĐENJU „Uređenje poslovnog prostora Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri

Regionalnog ureda Varaždin“

Članak 1. Naručitelj povjerava, a Izvoditelj preuzima izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri Regionalnog ureda Varaždin, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresi Ivana Kukuljevića 12, Varaždin (kč.br. 74 k.o. Varaždin).

Članak 2.

Izvoditelj se obvezuje predmetne radove izvesti sukladno Grafičkom prikazu postojećeg i novog stanja - uređenje poslovnog prostora, Strojarskom projektu, Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), Troškovnicima i Ponudbenom listu, standardima i pravilima struke, držeći se tehničkih normativa i uzanci koje važe za ovu vrstu građevinskih radova te jamči za pravilnu izvedbu i kvalitetu izvedenih radova.

Članak 3.

Izvoditelj se samostalno obvezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za uređenje poslovnog prostora te daljnju uporabu cjelovitog objekta („ključ u ruke“). Ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

Članak 4.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će Izvoditelj dio Ugovora dati u podugovor slijedećem/im Podizvoditelju/ima: ______________________________________________________________________________.

(naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

Podizvoditelj/i će izvesti radove koji se odnose na:______________________________________ ______________________________________________________________, pri čemu vrijednost

(predmet i količina radova)

podugovora iznosi _______________ kuna, što predstavlja postotni udio od _______ % Ugovora (vrijednost podugovora bez PDV-a) (postotak)

koji se daje u podugovor. Izvoditelj se obvezuje svom računu, odnosno situaciji za radove priložiti račune odnosno situacije svoga/svojih Podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj će radove koje će izvesti Podizvoditelj/i neposredno platiti Podizvoditelju/ima. U slučaju zahtjeva Izvoditelja za promjenom Podizvoditelja, preuzimanja izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dan u podugovor ili uvođenja jednog ili više novih Podizvoditelja, primjenjivat će

Page 20: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

19

se odredbe članka 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Sve odredbe ovoga Ugovora koje se odnose na uvjete, način i rokove plaćanja Izvoditelju, primijenit će se i na Podizvoditelja/e.

Članak 5.

U slučaju da Izvoditelj dio Ugovora ne da u podugovor Podizvoditelju/ima, odredbe članka 4. ovog Ugovora neće se primijeniti.

Članak 6.

Za svako odstupanje od odobrene tehničke dokumentacije u tijeku gradnje, Izvoditelju je potrebna prethodna suglasnost Naručitelja i nadzornog inženjera upisom u dnevnik građenja.

Članak 7.

Cijena radova iz članka 1. ovog Ugovora bez PDV-a, sukladno Ponudbenom listu Izvoditelja od __________ 2016. godine iznosi ______________________ kuna, a ukupna cijena radova (cijena (datum) (iznos u kunama)

Ponude uvećana za PDV) iznosi ______________________ kuna. (iznos u kunama)

Članak 8.

Ugovorene jedinične cijene za sve vrste radova su nepromjenljive, a u iste su uračunati svi troškovi koji opterećuju cijenu do potpunog dovršenja ugovorenih radova.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje radove iz članka 1. započeti odmah nakon potpisa Ugovora te iste završiti do 13.12. .2016. godine. Početak radova upisat će se u dnevnik građenja.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova iz članka 9. ovog Ugovora, može produžiti u slučaju više sile izazvane prirodnim događajem (požar, poplava, potres, izuzetno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba i mjesto na kojem se izvode radovi i sl).

Članak 11.

Ukoliko krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja ugovorenog roka, Naručitelj ima pravo od Izvršitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini od 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupna kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) ugovorene vrijednosti radova.

Članak 12.

Obračun izvedenih radova obavit će se po okončanju radova putem Okončane obračunske situacije, na temelju jediničnih cijena i stvarno izvedenih količina radova, obračunatih u građevinskoj knjizi, a sve sukladno Troškovnicima i Rekapitulaciji, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 13.

Plaćanje ugovorenih radova obavit će se prema stvarno izvedenom dijelu ugovorenih radova i to putem Okončane obračunske situacije, koja se dostavlja u 4 (četiri) primjerka. Okončana obračunska situacija mora biti, u skladu s pravilima struke, propisno ovjerena od Izvoditelja radova i/ili Podizvoditelja radova (ukoliko ih bude), Nadzornog inženjera i ovlaštenog

Page 21: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

20

predstavnika Naručitelja uz priložene sve potrebne priloge koji potkrjepljuju vrijednost i količinu obračunatih radova. Naručitelj se obvezuje iznos iz stavka 1. ovog članka platiti Izvoditelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja Okončane obračunske situacije. Naručitelj će po primitku Okončane obračunske situacije platiti iznos naveden u Okončanoj obračunskoj situaciji tek nakon što zaprimi sljedeću dokumentaciju koja odražava stvarno stanje radova/događanja na gradilištu:

a) Zapisnik o uspješno obavljenoj primopredaji između Naručitelja i Izvoditelja radova, b) Končani obračun Izvoditelja radova s priloženom pisanom izjavom od Izvoditelja radova

kojom potvrđuje kako Okončani obračun predstavlja potpuni i konačan obračun svih obavljenih radova Izvoditelja radova prema ili vezano uz Ugovor o građenju i njemu pripadajuće priloge i drugu dokumentaciju.

U toj izjavi može se navesti kako stupa na snagu kada Izvoditelj radova primi natrag Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u kojem slučaju će Okončani obračun biti pravovaljan s tim datumom.

Članak 14.

Za izvedene radove Izvoditelj daje garanciju 2 (dvije) godine od primopredaje radova. Izvoditelj se obvezuje tijekom izvođenja radova poduzeti sve potrebne mjere glede zaštite života i zdravlja ljudi, susjednih objekata i okoliša, a eventualnu štetu nadoknaditi oštećenima.

Članak 15. Izvoditelj će nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora: Jamstvo treba glasiti u iznosu od 10% (deset posto od ukupno ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 30 (trideset) dana od isteka valjanosti Ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u obliku bankarske garancije koja je naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ i to u izvorniku. Bankarsku garanciju ili jamstvo banke, Ponuditelj može nadomjestiti solemniziranom običnom zadužnicom ili bjanko zadužnicom ovjerenom kod javnog bilježnika u visini od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 30 (trideset) dana od isteka valjanosti ugovora.

Članak 16.

Izvoditelj će Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u trenutku primopredaje radova. Instrument jamstva: bezuvjetna garancija poslovne banke registrirane u Republici Hrvatskoj u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora s PDV-om, s rokom valjanosti od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku bankarske garancije, koja je naplativa „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ i to u izvorniku. Bankarsku garanciju ili jamstvo banke, Izvoditelj može nadomjestiti solemniziranom običnom zadužnicom ili bjanko zadužnicom u visini od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene s PDV-om, s rokom valjanosti od 2 (dvije) godine od primopredaje radova.

Članak 17.

U tijeku trajanja garancijskog roka Izvoditelj je obvezan odmah o svom trošku pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka. Ukoliko Izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u dogovorenom roku, Naručitelj će aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Page 22: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE RADOVI NA UREĐENJU CENTRA … za dostavu ponuda... · montažnom konstrukcijom, razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna do mjesta potronje, razvod

21

Članak 18.

Stalni stručni nadzor vršiti će se u ime i za račun Naručitelja putem Nadzornog inženjera, a na temelju pisanog ovlaštenja Naručitelja.

Članak 19.

Pregled i primopredaju završenih radova obavit će predstavnici ugovornih strana o čemu će sastaviti zapisnik.

Članak 20.

Na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 21.

Sve što nije regulirano ovim Ugovorom ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako ne postignu sporazumno rješenje, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Članak 22.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Izvoditelj zadržava 2 (dva) primjerka, a Naručitelj 2 (dva) primjerka.

ZA IZVRŠITELJA ZA NARUČITELJA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Direktor v.d. ravnatelja Ante Lončar _______________ _________________ Klasa: Urbroj:

U Varaždinu,______________