Power Point "Tvorba prezentácií"

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Power Point "Tvorba prezentci". Daniel Polin. Prezentcia: postupnos snmkov urench pre premietanie na monitore potaa alebo cez dataprojektor na projekn pltno. Je ich mon natlai iako podklady kprednkam. Spustenie PowerPointu: ponuka tart /Programy/Microsoft PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Text of Power Point "Tvorba prezentácií"

 • Daniel Polin

 • Prezentcia: postupnos snmkov urench pre premietanie na monitore potaa alebo cez dataprojektor na projekn pltno. Je ich mon natlai iako podklady kprednkam.

  Spustenie PowerPointu:ponuka tart /Programy/Microsoft PowerPointalebo pomocou ikony na ploche.

 • T VOR B A P R E ZE N T C I E

 • 1. ZO STRUNHO SPRIEVODCU

  Ponuka typu prezentcie (kolenie, zl sprvy, pracovn debata, ..), tlu prezentcie (vstup na obrazovku, flie pre sptn projektor, diapozitvy, ...) sprievodca vyberie poda Vaej voby vhodn farebn schmu.

 • Monosti zobrazenia: cez ponuku Zobrazi: normlne - snmok zven na obrazovke, vavo zmenen snmky (podokn) prezentcie alebo ich osnova mono vnej editova obsah snmkov

  radenie snmkov zobrazenie vetkch snmkov za sebou

  pomocou ikon vavom dolnom rohu obrazovky (rovnocenn sponukou Zobrazi) v porad: normlne zobrazenie radenie snmok spustenie prezentcie od aktulneho snmku

 • Zmena obsahu snmkov: priamo vzvenom zobrazenom snmku alebo vosnove snmkov vavom pruhu obrazovky.

  Zmena poradia snmkov: ahom snmku pomocou mye pri stlaenom avom tlatku.

  Vkladanie aodstraovanie snmkov: vloenie: na panely nstrojov prkazom Nov snmok (alebo prav tlatko myi vokne zmenench snmkov odstrnenie: pravy/ vymaza alebo odstrni snmok, rchlejie len klvesou DEL.

 • Uloenie prezentcie: prkaz Sbor/Uloi alebo Uloi ako (so zmenou nzvu, teda vytvorenie kpie )

  typ sboru:

  Prezentcia (*.ppt) .... spa sa bude vPowerPointe cez F5

  ist prezentcia programu PowerPoint (*.pps) ... priamo spustiten prezentcia po poklikan na u Spustenie prezentcie: prkaz Prezentcia/Spusti prezentciu (alebo klvesov skratka F5)

 • 2. ZO ABLNY NVRHOV

  Na vytvorenie kvalitnej prezentcie nesta preddefinovan formt, ktor poskytuje sprievodca. Ukeme si, ako vklada rzne druhy snmok, ako meni vzhad objektov prezentcie.

  Po otvoren novej prezentcie zo ablny nvrhov vyberieme vhodn pozadie prezentcie z danejponuky , ktor bude rovnak na vetkch snmkoch.

  Zmena farebnosti zvolenej ablny: zvolme Farebn schmy (monos poui na vybran snmky alebo na vetky snmky).

 • 3. PRZDNA PREZENTCIA

  Po otvoren novej prezentcie vyberieme ponuku Przdna prezentcia. Pozadie si nastavme vlastn, priom ho meme aplikova iba na dan snmku alebo na vetky snmky prezentcie.

  Zmena pozadia snmky: prkaz Formt/Pozadie alebo 1x klik pravm tlatkom myi na pozadie snmku. Pri pouitej ablne je mon vynecha grafiku pozadia, o je vhodn pri vloen obrzka ako pozadia.

 • Rozloenie snmkyPri vkladan novej snmky sa otvor ponuka Rozloenie snmky smonosou vberu rznych typov snmok.

 • Vkladanie a prava objektov (obrzkov, grafov, schm,tabuliek)

  Po vbere typu snmky sta klikn do poa konkrtneho objektu ameni jeho podobu .

  1. Zoznam a odrky: Zmenu typu odrky, resp. formtu psma na snmke so zoznamom meme urobi aj prkazom FORMT / PSMO resp. FORMT / ODRKY .

  2. Obrzok KlipArt, WordArt : Kliknutm do priestoru pre obrzok sa otvor galria KlipArtov, ktor poznme zprogramu Word. Na miesto nadpisu snmky (vymaeme ho klvesom Delete) meme vloi WordArt prkazom VLOI / OBRZOK / WordArt , alebo ikonou vpaneli kreslenie.

 • 3. Tabuka: Kliknutm do priestoru tabuky odpovedajcej snmky sa otvor dialgov okno Vloi tabuku znme zprogramu Word. Pri prave tabuky je vhodn zapn panel snstrojmi Tabuka aormovania.

  4. Graf: Kliknutm do priestoru grafu odpovedajcej snmky sa otvor vzorov rieenie (vymaeme ho klvesom Delete). Dta grafu meme prenies zWord-u resp. Excel-u pomocou schrnky, alebo priamo zapsa . Graf sa d formtova analogicky ako vprograme Excel.

  5. Schma: Prostrednctvom snmky organizan schma meme prezentova hierarchiu vec, osb, javov...

 • ANIMCIE OBJEKTOV PREZENTCIE

  Psobiv prezentcie zapsobia animciou objektov na snmkach, doplnenou zvukovmi efektmi. Animcia sa d ovlda bu myou, alebo naasovanm.

 • Efekty animcie

  Pre jednoduch oivenie objektov na snmke zvolme niektor zmonost, ktor ponka na pracovnej table Nvrh snmky-schmy animci (tie prkaz Prezentcia/Schmy animci).

  Viac monost dva na pacovnej table ponuka Vlastn animcie (tie prkaz Prezentcia / Vlastn animcie). Umouje animova jsamostatne jednotliv objekty na snmku.

 • Vlastn animcie

  Ozname objekt kliknutm avho tlatka myi, ktor ideme animova. Na pracovnej table zvolme Prida efekt. Efektov meme prida tomu istmu objektu niekoko, podobne ich meme postupne po oznaen odstrni vponuke Odstrni (alebo klvesou DELETE). Je mon meni poda potreby poradie nastavench efektov, vakom sa bud aplikova na objekty pkami na pracovnej table pri ponuke Zmeni poradie . Ponuka Prehra umouje prehliadn si vetky nastaven efekty.

 • Ponuka Spusti umouje spusti vybran animciu:

  Kliknutm myi Sasne spredchdzajcou (bude prebieha naraz animcia dvoch objektov) Po predchdzajcej. Tu je mon nastavi asovanie: kliknutm pravho tlatka myi na zvolen efekt (tj. animciu) zvolme asovanie:

  Oneskorenie dka oneskorenia pred spustenm prehrvania animcie Rchlos nastav rchlos alebo trvanie efektu Opakova nastav poet prehrvan efektu

 • Kliknutm pravho tlatka myi na zvolen efekt meme zvoli Monosti efektu / Efekt, kde je mon zvoli Zvuk, ktor sa prehr poas animovanho efektu, alebo tie Animova text - i sa m animova text po psmench, slovch alebo cel naraz. Animcia grafu sli knastaveniu animci ast grafu (napr. animcia postupnosti dtovch radov grafu).

 • Prezentcia

  Bohat monosti poskytuje prkaz PREZENTCIA. Tu nastavme parametre premietania vytvorenej prezentcie, napr.

  Spusti prezentciu - od prvej snmky. Skka asovania pre odhad dky trvania prezentcie. Nastavi prezentciu napr. nastavi farbu pera, ktorm meme na snmku psa, ak zmenme kurzor pka na pero (prostrednctvom kontextovho menu obrazovky pri prezentcii). Tlaidl akcie vloi ovldacie tlaidla na obrazovku napr. tlaidlo sp, dopredu... Prechod snmok (tie je to mon zvoli na pracovnej table vhodn je ma zobrazen radenie snmok) akm psobom sa prejde na nasledujcu snmku.

 • Literatra

  Machov, J.: Pracovn listy MS PowerPoint. Bratislava, MC 2000.