Povijest 2.kolokvij

 • View
  238

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Povijest 2.kolokvij

 • 8/12/2019 Povijest 2.kolokvij

  1/51

  1

  HRVATSKA U SOCIJALISTIKOJ JUGOSLAVIJI

  HRVATSKA U PRVIM POSLIJERATNIM GODINAMA

  - obnova jugoslavnsk rav bila j rzultat politik vlikih sila urunih u antiaistifku koaliciju

  - vlaajudu poziciju u Jugoslaviji osigurala j KPJ, Tito j sa svojom vojskom uspostavio potpunu kontrolu nad cijelim

  jug.tritorijm a obnovljna Jugoslavija s sastojala o 6 ralnih rava (RH, BiH, RS, CG, Makonija) i vij

  autonomne pokrajine: AO Vojvodina i AO Kosovo

  - 8. 5. 1945. jugoslavenske jedinice su ul u ZG, s njima i vlaa Fraln rav Hrvatsk (prsjnik Vlaimir

  Bakarid), a u ZG j prao i ZAVNOH koji s u srpnju 1945. sastao na svoj 4. zasjanj i primnovao s u Naroni

  sabor Hrvatske

  - na temelju sporazuma Tito- ubaid poftkom oujka 1945. osnovana je jedinstvena jugoslavenska vlada kojoj je

  prsjnik postao J.B. Tito a ministar vanjskih poslova postao j ubaid

  - 11.11. 1945 osnovani su izbori za Ustavotvornu skuptinu na kojm j sujlovala samo Narona ronta po nazorom

  KPJ

  - na 1. zasjanju (29. 11. 1945.) Ustavotvorna skuptina j ukinula monarhiju i proglasila rpubliku po nazivom

  Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ)

  - umjsto Fralna rava Hrvatska nazvala s Narona Rpublika Hrvatska a njzin sabor primenovao se u Sabor

  Naron Rpublik Hrvatsk (sv ostal rpublik ukljufujudi i Hrvatsku moral obiti svoj rpublifk ustav)

  - flanic jugoslavnsk racij imal su samo ormalnu samostalnost, a u praksi j provna stroga cntralizacija

  vlasti na saveznoj razini

  - ravn vlasti su provoil politiku Partij, tofnij Politbiroa na flu s Titom kao gnralnim skrtarom- tako je

  stvorna partijska rava prma sovjtskom molu

  -1945. je provedena agrarna reforma: oduzeta je zemlja svim posjednicima povrin vd o 35 ha (ta j zmlja ijlom

  prtvorna u ravna poljoprivrna obra, a ijlom poijljna siromanim sljacima), izvrna j koniskacija

  imovin vlasnika koji su poslovali u ratno oba; potkraj 1946. izvrna j i nacionalizacija imovin graanskog sloja,

  ukinuto j slobono trit roba i uvna j planska privra po nazorom rav, a provoila s i prisilna

  kolektivizacija sela

  - komunistifki rim uspostavio j potpuni nazor i na svim rugim srama ivota (kolstvo, kultura, zdravstvo,

  novinarstvo, port, raio, umjtnost it.)

  - hrvatska j u cjlini ospjla u tak poloaj n samo zbog smiljn cntralizacij vlasti, ngo i zbog namtnutog

  trta krivnj za ustak zlofin

  - komunistifki s rim ntolrantno onosio prma vjrskim zajnicama, posbic prma Katolifkoj crkvi (uhidnj

  Stepinca 18.9.1946.)

  - u opoziciji prma novom komunistifkom rimu bilo j flanova HSS-a, koj j svojim voom smatralo r. Vlaka

  Mafka (bio j u migraciji)

  - 1948. olo j o sukoba KPJ s KP SSSR-a, a to j znafilo i sukob FNRJ sa SSSR-om

 • 8/12/2019 Povijest 2.kolokvij

  2/51

  2

  - u proljd 1948. (uz porku ostalih kom. partija okupljnih u munaronu partijsku organizaciju 12 kom. partija po

  nazivom Komunistifki inormativni biro ili Inormbiro) zapofo j tak pritisak na Jugoslaviju s nakanom da je se

  pretvori u satelita SSSR-a

  - na sastanku Inormbiroa u lipnju 1948. u Bukurtu onsna j rzolucija u kojoj j rukovostvo KPJ osuno zbog

  navon antisocijalistifk politik, mutim, KPJ po vostvom Tita j obilat optub i pruila otpor Staljinovu

  napadu

  - dio pripadnika KPJ iskazivala je vjernost Staljinu i SSSR-u protiv kojih j Partija istupila vrlo surovo, hapsila ih i upudivalau kaznionicu na Golom otoku

  - u oba sv vdg zaotravanja onosa sa SSSR-om u Hrvatskoj j olo o Srpskog urvanskog ustanka i ormiranja

  srpske frakcije u KPH

  - na urvan (6.5. 1950) izbila j pobuna na Korunu, Baniji, Lici i Bosanskoj Krajini, vdina pobunjnika bili su Srbi, ali

  im s priruilo i nto Hrvata i Muslimana

  - sukob s Inormbiroom iskoitn j i za obrafun s Anrijom Hbrangom ( u lipnju 1949. slubno j objavljno a j

  izvrio samoubojstvo, no bio j umorn)

  - privreda Jugoslavije do sredine 1948. bila je tijesno povezana sa SSSR-om i komunistifkim ravama istofn Europ, no

  zbog rastud kriz partijski vrh s olufio za naputanj sustava ravnog upravljanja privrom i olufio s za uvonj

  samoupravljanja

  - sustav samoupravljanja j zamiljn tako a s tvornic i ostala pouzda organiziraju kao a njima upravljaju radnici;

  osnovani su ranifki savjti i upravni obori, ali su sv tvornic i pouzda bila obvzatna na ovajanja za ravn

  fondove

  HRVATSKA POLITIKA EMIGRACIJA

  - hrvatska politifka migracija stanovala j u Sjvrnoj i Junoj Americi te u nekim zemljama Europe

  - u raznim zmljama vd o ranij s nalazilo vi gnracija hrv. isljnika iz vrmna kaa su tk gospoarsk prilik

  mnog Hrvat prisilil a u tuini osiguraju srstva za ivot

  - hrv. politifka migracija poijlila se u dvije skupine: pripadnici HSS-a (vod pol. snag u Hrvatskoj o 1941.) i

  pripanici ustakog pokrta (koji j bio na flu NH i koji s njnom propadu morao povudi iz Hrvatsk)

  - povlafdi s pof. svibnja 1945. iz ZG-a r. Vlako Mafk, prsjednik HSS-a, stigao j u Austriju (u amrifku zonu),

  oakl su ga amrifk vlasti prbacil u Francusku

  - ujsn 1946. Mafk j boravio u SA-u i Kanadi, gdje se sastajao sa starijom i novijom generacijom hrvatskih

  emigranata

  - po povratku u Pariz Mafk juspostavio vz s prvacima sljafkih stranaka Bugarsk, Maarsk i Rumunjsk t s r.

  Milanom Gavrilovidm (prsjnikom Zmljoranifk strank iz oba star Jugoslavij) ; rzultat tih ogovaranja bio j

  osnivanj Munaron sljafk unij. Mafk j umro u Washingtonu 1964.g.

  - Munarona sljafka unija razvijala j svoju jlatnost tmljnu na sljafkoj iologiji, tj. na tranju uporita u

  sljatvu kao rutvnom sloju koji s svojom brojnodu i organiziranodu mora suprostaviti komunistifkoj iktaturi ( u

  taj j pokrt Mafk ukljufio i HSS)

 • 8/12/2019 Povijest 2.kolokvij

  3/51

  3

  - Mafk j u prvoj azi migracij i alj ostajao na stajalitu jugoslavnskog rjnja, ali moiiciranog u znatno labaviju

  vezu zajednice (htio je da Hrvatska sa Srbijom i ostalim dijelovima Jugoslavije stupi u konfederaciju)

  - kasnij s u zavrnom razoblju svoj migracij izjasnio za suvrnu i samostalnu hrvatsku ravu

  - io hrv. pol. migracij slijio j Mafka, priznajudi ga jinim voom hrvatskog naroa i glavnim prstavnikom hrv.

  polit. emigracije

  - nakon Mafkov smrti na flo t grupacij stao j r. Juraj Krnjvid koji s jo o 1952. izjanjavao za stvaranj

  samostaln hrvatsk rav izvan Jugoslavij

  - ustaki pokrt s poslij sloma NH po rugi put naao u migraciji

  - zajedno s dr. Antom Pavlidm iz hrvatsk s u Austriju povukla i hrvatska vlaa, kojoj j prsjnikom bio r. Nikola

  Manid

  - nakon nkog vrmna Pavlid s prbacio u J. Amriku i nastanio u Bunos Airsu gj j prij rata jlovala

  kspozitura ustak organizacij- Hrvatski domobran

  - Pavlid s u ljtu 1954. sastao s r. Milanom Stojainovidm; cilj njihova sastanka j bio a s ispita mogudnost

  zajnifkog nastupa Hrvata i Srba u izbjglitvu protiv zajnifkog nprijatlja- komunistifkog rima u Jugoslaviji (vijst

  j kasnij bila potvrna i s jn i s rug stran)

  - nova akcija r. Pavlida bila j osnivanj Hrvatsk ravotvorn strank, no uskoro (1956.) on nastoji proiriti svoju

  migrantsku politifku aktivnost prtvaranjm strank u Hrvatski sloboilafki pokret (HOP), a djelatnost HOP-a zasnivala

  s na naflima iz prv ustak migracij

  - poslij Pavlidv smrti prma njgovom tstamntu vrhovni starjina HOP-a postao j r. Stjpan Hr, bivi

  naroni zastupnik Hrvatsk sljafk strank

  - ok j ustaki pokret za vrijeme prve emigracije (1929.-41.) bio jinstvna i fvrsto povzana (makar i malobrojna)organizacija, u oba rug migracij j bio zahvadn procsom povajanja u nkoliko grupa (maa razjinjn, sv

  organizacij proizal iz HOP-a ipak su imal jinstvn politifki program: ponovna uspostava Nzavisn rav

  Hrvatske u njezinim povijesnim granicama)

  - Vjkoslav Maks Luburid osnovao j u panjolskoj organizaciju po nazivom Hrvatski naroni otpor (HNO) koja j

  izdavala glasilo pod nazivom Drina

  - r. Branko Jlid j u Z. Njmafkoj ormirao organizaciju po nazivom Hrvatski naroni obor, koja j u svom programu

  imala stvaranj NH uz porku svih nacionalno svjsnih Hrvata i urnj hrvatsk rav na naflima ustatva i

  zapadne demokracije

  - u migraciji jlovala j jo jna ustaka grupacija po nazivom Hrvatska rpublikanska stranka po prsjnitvom

  pro. Ivana Oranida, a stranka j izavala svoj fasopis Republika Hrvatska

  - pro. Vinko Nikolid j 40 goina izavao i urivao kulturno-politifki fasopis Hrvatska rvija

  - polit. emigrantima postali su i pojedini hrv. intelektualci, koji su nakon sloma hrv. nacionalnog pokreta 1971. godine, da

  bi s spasili o progona komunista, morali bjati u inozmstvo

  - da bi se prevladala rascjepkanost migrantskih organizacija i povzala njihova aktivnost ufinjni su pokuaji a s

  osnuj rprzntativno prstavnitvo hrvatsk migracij, to j rzultiralo osnivanjm Hrvatskog naronog vijda

  (HNV) u Torontu 1974., fija s jlatnost tmljila na 2 nafla: 1. rava Hrvatska mora obuhvatiti sav tnifki i povijsni

  prostor hrvatskog naroa; 2. u ravi Hrvatskoj bit d suvrn jino hrvatski naro

 • 8/12/2019 Povijest 2.kolokvij

  4/51

  4

  - unatof postojanju vi migrantskih grupa i njihov nkooriniran jlatnosti, njihova j aktivnost bila u stalnom

  porastu, posebno od 60ih godina nadalje

  - migrant su stalno pratili tajni agnti jug. polit. policij iz Uprav ravn bzbnosti (UB) koji su s fsto ubacivali

  u njihove redove i organizacije, a istaknutije pojedince i likvidirali

  ZAOTRAVANJE MEUNACIONALNIH I MEUREPUBLIKIH ONOSA I REFORMNI POKUAJI

  NACIONALNE SUPROTNOSTI I SUKOBI

  -jo tijkom rata KPJ kao prvonik NOP-a okupljala j u oruan jinic pripanik razlifitih nacionalnosti na

  jugosl