Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult, tare demult,
Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult, tare demult,
Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult, tare demult,
Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult, tare demult,

Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult, tare demult,

 • View
  23

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Povestea randunicii - Simion Florea Marian randunicii - Simion...¢  A fost odatd, demult,...

 • RTTDUilICII Adaptare text: Eleno lonescu

  Corecturd: Louro lvonq Dumilru llustralii : Coslin C6limoceonu

  DTP: Dqniel Cozmq

  Simion Flarea Marian

  A

  Edituro

  ^NDffr^S

 • A fost odatd, demult, tare demult, o fetild pe care o chema Rdndunica. Ea se ndscuse in casa unui pdstor bdtrdn, bun gi harnic, aflatd intr-o vale singuraticd, chiar la poalele unui munte. Pdstorul nostru igi ducea turma de oi la pdgunat in fiecare zi 9i o pdzea de fiarele sdlbatice, impreund cu cdinele sdu. Rdndunica, pe cdt era de frumoasd, pe atdt era de bund. Avea doi ochi ca doud scdntei, limpezi 9i plini de bundtate, iar pdrul, un vdl mdtdsos, moale 9i strdlucitor. Trdiau fericitiin cdsuta lor, dar asta n-a durat prea mult.

 • ,,,===+

  i4a

  # {W

  \r4

  nj YI

  /{&

  3ma , bun gi harnic, e. Pdstorul

  o pdzea de , pe cat era de sc6ntei, moale gi at prea mult.

  N,&

  Cdnd fata crescu mai rnare, se intdmpld de rdmase orfand de ambii pdrinfi gi se vdzu nevoitd sd ingrijeascd singurd de turma de oi gi de cdlel, cdci altd mogtenire nu mai avea. Singurd-singuricd igi ciopli un fluierag ca sd-i mai treacd de urat cdnd pleca cu turma la pdscut. lntr-o zi, ce-i trecu fetei prin minte?... Se imbrdcd in straie bdrbdtegti, igi lud cdfelul gi oile gi se duse tot mai-nainte, tot mai departe, fdrd sd se teamd de primejdii, edci se gdndea cd Dumnezeu ii va netezi calea. $i merse ea aga, pdnd ce ajunse la un alt munte.

 • Acolo dddu de fiul unei zmeoaice, care pdgtea gi el o turmd de oi. Zmeul, cdnd o v5zu pe fat6, se uitd la ea cu luare-aminte, dar, imbrdcatS ca un fecior, av6nd pe cap 9i cugmd, nu-gi putea da seama de e fat6 ori fecior... Din vorbS in vorb6, cei doi se imprietenird, iar seara o lu6 g! pe ea cu oile la curlile mamS-sii, Dar, de la o vreme, feciorul zmeoaicei nu mai avea astdmpfir gi nr-r de puline ori i-a spus mum6-siic5 pdstorul trebuie sE fie fat6 gi nu fecior, cdci a$a il arStau glasul gifafa lui. Zmeoaica Ti zise, ca si-i scoatS din cap Tndoiala: