of 62 /62
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN-B0757 Nakup mikrofonov s priborom

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - RTVSLO.si · Web viewNa dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POVABILO K ODDAJI PONUDBE - RTVSLO.si · Web viewNa dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse...

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-B0757 Nakup mikrofonov s priborom

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO

JN-B0757

Nakup mikrofonov s priborom

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1POVABILO K ODDAJI PONUDBE4

2NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE5

2.1Naročnik javnega naročila5

2.2Pravna podlaga5

2.3Temeljna pravila poslovanja5

3PREDMET JAVNEGA NAROČILA6

3.1SPLOŠNI OPIS6

3.2Tehnične zahteve6

3.2.1Sklop A: žični in brezžični mikrofoni s priborom6

3.2.2Sklop B: studijski mikrofoni s priborom14

4PONUDBENA DOKUMENTACIJA17

4.1Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije17

4.1.1Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila17

4.1.2Jezik17

4.1.3Označevanje17

4.1.4Vsebina ponudbe17

4.1.5Alternativne ponudbe in variante ponudbe17

4.1.6Samo ena ponudba od vsakega ponudnika17

4.1.7Oblika ponudbe17

4.1.8Veljavnost ponudb18

4.2Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji18

4.2.1Podatki o ponudniku in ponudbi18

4.2.2Kazalo z navedbo vsebine ponudbene dokumentacije18

4.2.3Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«18

4.2.4Obrazec ponudbe:18

4.2.5Predračun18

4.2.6Izjava o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje18

4.2.7Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti18

4.2.8Garancijski pogoji ponudnika19

4.2.9Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova19

4.2.10Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov19

4.2.11Izjava proizvajalca opreme ali principala19

4.2.12Vzorec pogodbe19

4.2.13Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:19

4.2.14Dokumentacija o izpolnjevanju tehničnih zahtev20

4.2.15Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastnišva ponudnika20

5MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA21

5.1Merilo: cena21

5.2primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju21

6MOŽNOST REVIZIJE21

6.1Pravna podlaga in roki za vložitev21

6.2Način vložitve revizije21

7OBRAZCI21

Podatki o ponudniku in ponudbi22

Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila23

Obrazec Ponudba – sklop A24

Obrazec Ponudba – sklop B25

Predračun26

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE27

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova29

Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov30

Izjava proizvajalca opreme31

Izjava principala32

Vzorec pogodbe33

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti39

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA40

Razlaga razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-B075743

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi g) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za:

nakup mikrofonov s priborom.

Ponudbe v treh izvodih (en original in dve kopiji) morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov: Javni zavod RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA 2, 1000 LJUBLJANA, s pripisom: "NE ODPIRAJ - ZA RAZPIS – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO ŠT. JN-B0757- Nakup mikrofonov". Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti v VLOŽIŠČE RTV SLOVENIJA do dne 26. 10. 2016, najkasneje do 09.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Komercialne službe RTV Slovenija v Ljubljani, Komenskega ul. 7.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Komercialna služba Ljubljana, 06.10.2016

RTV Slovenija

NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174; Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

SPLOŠNI OPIS

Predmet javnega naročila je nakup mikrofonov s priborom za potrebe RTV Slovenija po sklopih:

· Sklop A: žični in brezžični mikrofoni s priborom in

· Sklop B: studijski mikrofoni s priborom.

Tehnične zahteve

Ponudba mora zadostiti vsem zahtevam, ki so podane v tehničnem delu razpisne dokumentacije. Karakteristike ponujene opreme morajo biti enake ali boljše od zahtevanih. V nasprotnem primeru bo ponudba zavrnjena.

Sklop A: žični in brezžični mikrofoni s priborom

Sistem brezžičnih mikrofonov za OE Radijska produkcija

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1

Digitalni sistem za brezžične mikrofone

Sodoben, digitalen sistem za brezžične mikrofone, primeren za glasbene projekte, z učinkovito rabo frekvenčnega prostora, zanesljiv, kakovostne tehnične izvedbe, hkrati pa preprost za uporabo. Sistem sestavlja sprejemnik in ročni ter žepni oddajniki z dodatki.

1

Sennheiser

Digital 9000

1.1

Sprejemnik

Združljiv z obstoječim sistemom Sennheiser EM9046, ki ga naročnik že uporablja. Možna mora biti priključitev sprejemnega sistema na anteni obstoječega sistema hkrati z obstoječim sistemom. Set povezovalnih kablov mora biti priložen.

1

Sennheiser

EM9046

1.1.1

Sistem mora biti povezljiv v skupno računalniško mrežo z obstoječim sistemom in nadzorovan s skupno računalniško aplikacijo (vključno s poslušanjem avdio kanalov preko aplikacije).

1.1.2

Ohišje za vgradnjo v 19”omaro, višine maksimalno 4RU.

1.1.3

Modularna sestava z možnostjo vgradnje minimalno 8 sprejemnih kanalov.

1.1.4

Napajanje sprejemnega sistema preko enotnega 230 V AC priključka.

1.1.5

Nadzor sistema brezžičnih mikrofonov s pomočjo programske opreme na osebnem računalniku.

1.1.6

Možnost shranjevanja vsaj 10 celovitih sistemskih nastavitev v sprejemniku.

1.1.7

Linearen digitalni avdio prenos (linearno PCM kodiranje).

1.1.8

Sprejemni sistem naj ima izhod za slušalke s funkcijo združevanja vsaj 8 kanalov.

1.1.9

Sprejemni sistem mora vsebovati spektralni analizator.

1.1.10

Sprejemni sistem mora vsebovati snemalnik RF nivoja.

1.1.11

Antenski ojačevalniki morajo biti daljinsko nastavljivi.

1.1.12

Samodejna kompenzacija slabljenja RF kabla.

1.1.13

Detekcija napak na antenskem kablu.

1.1.14

Sprejemni modul

Digitalni sprejemni modul

5

Sennheiser

EM 9046DRX

1.1.14.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 320 MHz v frekvenčnem področju 470–800 MHz.

1.1.15.

Avdio izhodni modul

Analogni avdio izhodni modul

1

Sennheiser

EM9046AAO

1.1.15.1

Minimalno 8 izhodov.

1.1.15.2

Možnost delitve mikrofonskega signala na vsakem analognem izhodu v razmerju 1:2

1.1.15.3

Transformator na izhodu

1.1.15.4

Nastavljiv v korakih po vsaj 1 dB v območju minimalno -10 do 18 dBu.

1.1.15.5

XLR simetrični priključki.

1.1.16.

Avdio izhodni modul

Digitalni avdio izhodni modul

1

Sennheiser

EM9046DAO

1.1.16.1

Minimalno 8 AES/EBU digitalnih izhodov; ES3-2003, XLR3; DB 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 24 bit.

1.1.16.2

Možnost delitve mikrofonskega signala na vsakem digitalnem izhodu v razmerju 1:3.

1.1.16.3

Izhodi sinhronizirani z referenčnim signalom vse do 96 kHz vzorčne frekvence.

1.1.17.

Antena

Diversity antennas

2

AD9000 A1-A8 Sennheiser

1.1.17.1

Izvedba z dvema aktivnima (izvedba z ojačevalnikom), usmerjenima (directional) antenama.

1.1.17.2

Za postavitev na stojali na odru.

1.1.17.3

Povezovalni antenski kabel dolžine 20 m.

2

1.2.

Digitalni žepni oddajnik

Oddajniki morajo biti združljivi z zahtevanim digitalnim sprejemnim sistemom ter izvedeni v obliki robustnega, lahkega žepnega oddajnika in morajo zagotavljati brezhiben prenos zvoka v digitalni tehniki. Omogočati morajo priključitev profesionalnih miniaturnih mikrofonov in signalov z glasbenih inštrumentov.

5

Sennheiser

SK 9000 A5–A8

1.2.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 88 MHz v frekvenčnem področju 550–650 MHz.

1.2.2

Nastavitev oddajne frekvence v koraku po 25 kHz.

1.2.3

Avdio frekvenčni razpon: 60Hz-20 kHz

1.2.4

Robustno ohišje

1.2.5

Kabel za priklop inštrumentov (kitara, bas).

4

Sennheiser

CI 1-4

1.2.6

Akumulator

Akumulator za žepni oddajnik, Li-Ion tehnologija.

10

Sennheiser

BA 61

1.2.6.1

Čas delovanja z ročnim oddajnikom mora biti minimalno 390 minut.

1.3.

Miniaturni mikrofon

Za uporabo z brezžičnimi mikrofonskimi sistemi, primerni za profesionalno uporabo, s pritrditvijo na oblačila, miniaturni, zanesljivi in robustni, z zaščito pred vlago zaradi potenja.

5

Sennheiser

MKE1

1.3.1

Frekvenčni odziv: 20 – 20 kHz ± 2,5 dB

1.3.2

Usmerjenost: Omni-directional

1.3.3

Občutljivost: 5 mV/Pa ± 2,5 dB

1.3.4

Napajanje: 4,5-15 V

1.3.5

Barva: barva kože

1.3.6

Zahtevani kompleti dodatkov za miniaturni mikrofon:

vetrni ščit (črn, bež, rjav, bel), zaponka (mini clamp) za mikrofon (črna in bela), zaponka (mini clip) za mikrofon (črna in bela), magnetni nosilec (bel, črn) s trakom, torbica za dodatke.

5

Sennheiser

MZ1

1.4.

Naglavni mikrofon

Za uporabo z brezžičnimi mikrofonskimi sistemi, primerni za profesionalno uporabo, za nošenje na glavi. Biti morajo miniaturne izvedbe, zanesljivi in robustni, z zaščito pred vlago zaradi potenja. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (1.4.7, 1.4.8).

5

Sennheiser

HSP 4-3

1.4.1

Tip: pred-polarizirani kondenzatorski mikrofon

1.4.2

Frekvenčno območje: 40 – 20 kHz

1.4.3

Usmerjenost: kardioida

1.4.4

Občutljivost (1 kHz): 4 mV/Pa

1.4.5

Napajanje: 4,5-15 V

1.4.6

Barva: barva kože

1.4.7

Vetrni ščit za naglavni mikrofon

5

1.4.8

Priključni kabel minimalno 1,6 m.

5

1.5.

Ročni digitalni oddajnik

Oddajniki morajo biti združljivi z zahtevanim digitalnim sprejemnim sistemom ter izvedeni v obliki robustnega, lahkega ročnega oddajnika in morajo zagotavljati brezhiben prenos zvoka v digitalni tehniki. Oddajnik mora biti združljiv z glavami Neumann.

5

Sennheiser

SKM 9000 NI A5-A8

1.5.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 88 MHz v frekvenčnem področju 550–650 MHz.

1.5.2

Nastavitev frekvence v koraku po 25 kHz.

1.5.3

Frekvenčni razpon: 80 – 20 kHz

1.5.4

Nastavljiv nizkofrekvenčni cut-off filter.

1.5.5

Barva: kovinska (nickel)

1.5.6

Akumulator

Akumulator za ročni oddajnik, Li-Ion tehnologija.

10

Sennheiser

BA 60

1.5.6.1

Čas delovanja z oddajnikom mora biti do minimalno 330 minut.

1.6.

Mikrofonska glava

Mikrofonska glava za profesionalno uporabo s kondenzatorskim mikrofonom z nizkim lastnim šumom in pop filtrom.

5

Sennheiser

KK 204 ni NEUMANN

1.6.1

Tip mikrofona: externally polarized condenser microphone

1.6.2

Usmerjenost: kardioida

1.6.3

Frekvenčno območje: 40 - 20 kHz

1.6.4

Občutljivost minimalno 2,8 mV/Pa

1.6.5

Maksimalna raven zvočnega tlaka(SPL): 150 dB

1.6.6

barva kovinska (nickel)

1.6.7

Vetrni ščit za mikrofonsko glavo

5

Sennheiser

MZW 5000

1.7.

Polnilec za akumulatorje

Polnilec za akumulatorje brezžičnih mikrofonov (ročni in žepni oddajnik). Izvedba s polnilnimi mesti (sloti), število polnilnih mest: 2.

5

Sennheiser

L 60

1.7.1

Napajalnik polnilca, za priključitev na 230 V AC.

2

Sennheiser

NT 3-1 EU

1.8.

Izobraževanje za sistem brezžičnih mikrofonov

Ponudnik mora ponuditi izobraževanje za uporabo sistema, v trajanju en dan, z izvedbo po dogovoru z naročnikom, v prostorih naročnika, ob praktični uporabi nabavljene opreme.

Mikrofoni in pribor za OE TV produkcija

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1.

Mikrofonsko stojalo - nizko

Profesionalno teleskopsko mikrofonsko stojalo, jekleno, z dvodelnim drogom, višina nastavljiva s sklopko, z dolgimi zložljivimi nogami, z dvodelno raztegljivo boom roko, gibljiv zglob za nastavitev naklona in dolžine roke, črne barve.

8

K&M 259 BLACK 25900-300-55

1.1

Navojni priključek 3/8"

1.2

Razpon višine: 425 to 645 mm

1.3

Dolžina roke: 470 to 775 mm

1.4

Teža < 2,1 kg

2.

Mikrofonsko stojalo - visoko

Profesionalno teleskopsko mikrofonsko stojalo, jekleno, z dvodelnim drogom, višina nastavljiva s sklopko, z dolgimi zložljivimi nogami, z dvodelno raztegljivo boom roko, gibljiv zglob za nastavitev naklona in dolžine roke, črne barve.

15

K&M 210/8 BLACK 21080-300-55

2.1

Navojni priključek 3/8"

2.2

Razpon višine: 925 to 1630 mm

2.3

Dolžina roke: 425 to 725 mm

2.4

Teža < 3,0 kg

3.

Stereo mikrofon

Stereo kondenzatorski M-S mikrofon, oblike shotgun, primeren za profesionalno notranjo in zunanjo uporabo, za TV in radijsko snemanje. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (3.6,3.7,3.8).

3

SENNHEISER

MKH 418-S

3.1

Tip :M-S stereo shotgun

3.2

Frekvenčno področje : 40-20 kHz

3.3

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 130 dB (63 Pa)

3.4

Priključek XLR5 M

3.5

Impedanca: 1000 ohm

3.6

Vetrni ščit

3

Sennheiser

MZH 60-1

3.7

Plastični vetrni ščit

3

Sennheiser

MZW 60-1

3.8

Nosilec mikrofona (pistol grip)

3

Sennheiser

MZS 20-1

4.

Mikrofon

Lahek kondenzatorski mikrofon oblike short gun, visokoobčutljiv, z nizkim lastnim šumom, primeren za filmsko snemanje in za TV poročanje. Mikrofon mora imeti usmerjeno karakteristiko za zajem zvoka z večje oddaljenosti. Mora biti robustne izvedbe in primeren za uporabo na prostem. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (4.5,4.6,4.7).

2

Sennheiser

MKH 60 P48

4.1

Usmerjenost: super-cardioid

4.2

Frekvenčno področje : 50-20 kHz

4.3

Občutljivost: 40 mV/Pa

4.4

Impedanca: 150 ohm

4.5

Vetrni ščit

2

Sennheiser

MZH 60-1

4.6

Plastični ščit

2

Sennheiser

MZW 60-1

4.7

Nosilec mikrofona (pistol grip)

2

Sennheiser

MZS 20-1

5.

Mikrofon

Lahek kondenzatorski mikrofon oblike long gun za zahtevna snemanja pri visokem šumu ozadja in za zajem zvoka z večje oddaljenosti. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (5.5,5.6,5.7).

2

Sennheiser

MKH 70 P48

5.1

Usmerjenost: super-cardioid

5.2

Frekvenčno področje : 50-20 kHz

5.3

Občutljivost: 50 mV/Pa

5.4

Impedanca: 150 ohm

5.5

Vetrni ščit

2

Sennheiser

MZH 60-1

5.6

Plastični ščit

2

Sennheiser

MZW 60-1

5.7

Nosilec mikrofona (pistol grip)

2

Sennheiser

MZS 20-1

6.

Naglavni mikrofon

Za uporabo z brezžičnimi mikrofonskimi sistemi, primeren za profesionalno uporabo, za nošenje na glavi. Miniaturne izvedbe, zanesljiv in robusten, z zaščito pred vlago zaradi potenja. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (6.7 in 6.8).

5

Sennheiser

HSP 4-3

6.1

Tip: Pred-polarizirani kondenzatorski mikrofon

6.2

Frekvenčno področje : 40-20 kHz

6.3

Usmerjenost: Kardioida

6.4

Občutljivost: 4 mV/Pa

6.5

Impedanca: 1000 ohm

6.6

Barva: bež

6.7

Penasta vetrna zaščita

5

6.8

Priključni kabel min. 1,6 m

5

7.

Naglavni mikrofon

Za uporabo z brezžičnimi mikrofonskimi sistemi, primeren za profesionalno uporabo, za nošenje na glavi. Miniaturne izvedbe, zanesljiv in robusten.

6

Sennheiser

HSP 2-3

7.1

Tip: Pred-polarizirani kondenzatorski mikrofon

7.2

Usmerjenost: omni-directional

7.3

Frekvenčno področje : 20-20 kHz

7.4

Občutljivost: 2 mV/Pa

7.5

Impedanca: 1000 ohm

7.6

Barva: bež

8.

Mikrofonski set za kamero

ENG vokalni sistem za profesionalno uporabo (intervjuji in poročanje) na terenu, z enim ročnim brezžičnim oddajnikom in enim brezžičnim sprejemnikom za priklop na kamero.

Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj 8.6 do 8.11).

2

Sennheiser

ew 135-p G3

8.1

Pasovna širina sistema mora biti minimalno 42 MHz, z možnostjo nastavitve frekvence v korakih po 25 kHz znotraj frekvenčnega področja 620-670 MHz.

8.2

Avtomatično iskanje prostih frekvenc.

8.3

Osvetljen prikazovalnik na oddajniku in sprejemniku.

8.4

Kazanje stanja baterije.

8.5

Zaklepanje nastavitev.

8.6

Ročni brezžični oddajnik

2

Sennheiser

SKM 100 G3

8.7

Nosilec mikrofona

2

Sennheiser

MZQ 1

8.8

Mikrofonski brezžični sprejemnik

2

Sennheiser

EK 100 G3

8.9

Izhodni kabel XLR

2

Sennheiser

CL 100

8.10

Nesimetrični izhodni kabel

2

Sennheiser

CL 1

8.11

Adapter sprejemnika za na kamero

2

Sennheiser

CA 2

9.

Mikrofonska glava

Mikrofonska glava primerna za govor in petje za profesionalno uporabo z mikrofonskim setom za kamero pod točko 8.

2

Sennheiser

MME 865-1 BK

9.1

Tip: pred-polariziran kondenzatorski mikrofon

9.2

Usmerjenost: super-kardioida

9.3

Frekvenčno področje : 20-20 kHz

9.4

Občutljivost: 2 mV/Pa

9.5

Impedanca: 1000 ohm

10.

ENG brezžični mikrofonski set

ENG vokalni sistem za profesionalno uporabo (intervjuji in poročanje) na terenu, z enim žepnim brezžičnim oddajnikom in enim brezžičnim sprejemnikom za priklop na kamero.

Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj (10.6 do 10.11).

3

Sennheiser

ew 112-p G-3

10.1

Pasovna širina sistema mora biti minimalno 42 MHz, z možnostjo nastavitve frekvence v korakih po 25 kHz znotraj frekvenčnega področja 620-670 MHz.

10.2

Avtomatično iskanje prostih frekvenc

10.3

Osvetljen prikazovalnik na oddajniku in sprejemniku

10.4

Kazanje stanja baterije

10.5

Zaklepanje nastavitev

10.6

Žepni brezžični oddajnik

3

Sennheiser

SK 100 G3

10.7

Mikrofonski brezžični sprejemnik

3

Sennheiser

EK 100 G3

10.8

Izhodni kabel XLR

3

Sennheiser

CL 100

10.9

Nesimetrični izhodni kabel

3

Sennheiser

CL 1

10.10

Nosilec sprejemnika za na kamero

3

Sennheiser

CA 2

10.11

Omni directional clip-on mikrofon

3

Sennheiser

ME 2

Brezžični mikrofonski seti za Radio Maribor

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1.

Oddajnik za brezžični mikrofon

Oddajnik za brezžični mikrofon za profesionalno uporabo za žive dogodke. Preprost za uporabo. Primeren za uporabo v zahtevnih radiofrekvenčnih pogojih.

3

Sennheiser

SKM 2000 BK-BW X

1.1

Oddajnik brezžičnega mikrofona mora delovati v UHF 620-700 MHz frekvenčnem področju s pasovno širino za izbiro frekvence minimalno 75 MHz.

1.2

Oddajnik mora izkoriščati princip pilot tona za dušenje šuma ob izgubi signala.

1.3

Oddajnik mora delovati s pomočjo PLL sintetizatorja frekvence.

1.4

Oddajnik mora omogočati izbiro vsaj 3000 različnih frekvenc v koraku po 25 kHz v 20 tovarniško prednastavljenih bankah s po vsaj 64 frekvencami brez motenj zaradi intermodulacije. Vsaj 6 bank za uporabniško izbiro frekvenc.

1.5

Izhodna moč nastavljiva minimalno v treh stopnjah.

1.6

Osvetljen prikazovalnik mora preko menijev prikazovati izbrano frekvenco in kanal, AF nivo, stanje baterije in status zapore nastavitev.

1.7

Nastavitve oddajnika preko menijev ali sinhronizacije s sprejemnikom.

1.8

Robustno ohišje

1.9

Frekvenčni razpon mikrofona 80-18 kHz

1.10

Barva: Črna

2

Mikrofonska glava

Mikrofonska glava za brezžični mikrofon pod točko 1, za profesionalno uporabo.

3

Sennheiser

MMK 965-1 BK

2.1

Tip: pred-polariziran kondenzatorski mikrofon

2.2

Usmerjenost: kardioida/ super kardioida, izbirno

2.3

Frekvenčni odziv: 40-20 kHz +/- 2,5 dB;

2.4

Občutljivost: 1,8 mV/Pa (kardioida) / 5,7 mV/Pa (super kardioida)

2.5

Maks. SPL: 144 dB (kardioda), 150 dB (super kardioida)

3.

Žepni oddajnik

Robusten, lahek žepni oddajnik, ki mora zagotavljati brezhiben prenos zvoka.

3

Sennheiser

SK 2000-BW X

3.1

Žepni oddajnik mora delovati v UHF 620-700 MHz frekvenčnem področju s pasovno širino za izbiro frekvence minimalno 75 MHz.

3.2

Oddajnik mora izkoriščati princip pilot tona za dušenje šuma ob izgubi signala.

3.3

Oddajnik mora delovati s pomočjo PLL sintetizatorja frekvence.

3.4

Oddajnik mora omogočati izbiro vsaj 3000 različnih frekvenc v koraku po 25 kHz v 20 tovarniško prednastavljenih bankah s po vsaj 64 frekvencami brez motenj zaradi intermodulacije. Vsaj 6 bank za uporabniško izbiro frekvenc.

3.5

Izhodna moč nastavljiva minimalno v treh stopnjah.

3.6

Osvetljen prikazovalnik mora preko menijev prikazovati izbrano frekvenco in kanal, AF nivo, stanje baterije in status zapore nastavitev.

3.7

Nastavitve oddajnika preko menijev in sinhronizacije s sprejemnikom.

3.8

Robustno ohišje

3.9

Frekvenčni razpon mikrofonskega vhoda: 8018 kHz

3.10

Frekvenčni razpon linijskega vhoda: 2518 kHz

4.

Miniaturni mikrofon

Za uporabo z brezžičnimi mikrofonskimi sistemi, visokokvaliteten, primeren za profesionalno uporabo, s pritrditvijo na oblačila, miniaturen, zanesljiv in robusten, z zaščito pred vlago zaradi potenja.

Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj pod točko 4.3.

3

Sennheiser

MKE 2-4-C GOLD

4.1

Frekvenčni odziv: 20 – 20 kHz

4.2

Barva mikrofona: črna

4.3

Zahtevani dodatki - komplet:

vetrni ščit (črn in bež), zaponka za mikrofon (črna in bež), zaponka (pin clip) za mikrofon, črna in bež, torbica za dodatke.

3

Sennheiser

MZ 2

5.

Sprejemnik brezžičnega mikrofona za kamero

Dvokanalni sprejemnik za kamero.

3

Sennheiser

EK 6042

5.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 184 MHz, frekvenca nastavljiva v korakih po 5 kHz v frekvenčnem področju 470670 MHz.

5.2

True diversity receiver.

5.3

Modulacija: digitalna (LR) in širokopasovni FM.

5.4

Prikaz stanja baterije povezanega oddajnika.

Slot-in tehnologija za priključitev kamere (unislot) preko 15-pin in 25-pin priključka.

5.5

Možnost avtomatske konfiguracije sprejemnika z oddajnikom.

6.

Vmesnik za kamero

15 pinski D-sub vmesnik za priključitev sprejemnika na kamero.

3

Sennheiser

GA 6042-15

Mikrofoni, brezžični mikrofonski seti in slušalke za RC Koper Capodistria

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1

Sprejemnik za brezžične mikrofone

Dvojni sprejemnik za brezžične mikrofone za direktno priključitev na digitalno mešalno mizo.

1

Sennheiser

EM 3732-II    

1.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 184MHz, frekvenca nastavljiva v korakih po 5kHz v frekvenčnem področju 610-800 MHz.

1.2

Vsaj 6 tovarniško prednastavljenih bank s po vsaj 59, vsaj 1 banka za uporabniško izbiro vsaj 60 kanalov.

1.3

Integriran antenski spliter za povezavo več sprejemnikov

1.4

Avdio frekvenčni razpon: 40 – 20 kHz

1.5

Popačenje (THD): ≤ 0,3%

1.6

Uporabniški vmesnik z osvetljenim zaslonom

1.7

Mrežna ethernet povezava in programska oprema za upravljanje in nastavitve sprejemnika preko osebnega računalnika

2.

Žepni oddajnik      

Žepni oddajnik za brezžični mikrofon v robustnem ohišju z zaponko za pas.

2

Sennheiser

SK 5212-II

2.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 184MHz, frekvenca nastavljiva v korakih po 5kHz v frekvenčnem področju 610-800 MHz.

2.2

Tovarniško prednastavljenih vsaj 59 frekvenc, vsaj 20 frekvenc za uporabniško izbiro.

2.3

Nastavljiva izhodna moč

2.4

Avdio frekvenčni razpon: 60 – 20 kHz

2.5

Nastavljiva občutljivost vhoda

2.6

Popačenje (THD): ≤ 0,3%

2.7

Low-cut filter: 120 Hz, vklop, izklop

3.

Set miniaturnih slušalk s priborom

Set miniaturnih slušalk z ušesnimi vložki in akustično cevko. Zahtevani vključeni deli so navedeni spodaj pod točkami 3.1 do 3.3.

4

TELEX

CES-2

3.1

Driver 125 ohm

1

TELEX

RTV-04

3.2

Zavita akustična cevka za uporabo z ušesnimi vložki s priloženimi vložki treh velikosti.

1

TELEX

ET-4

3.3

Kabel za slušalko z miniaturnim priključkom na eni strani in priključkom minijack 3,5 mm na drugi strani, dolžina 1,5 m

1

TELEX

CMT-98

4.

Nadomestni deli za miniaturne slušalke TELEX

Nadomestni deli za miniaturne slušalke TELEX, deli so našteti od točke 4.1 do 4.5

TELEX

4.1

Ušesni vstavek: velik (L) - desni

2

TELEX

EML-1R

4.2

Ušesni vstavek: srednji (M) - desni

2

TELEX

EMM-1R 

4.3

Ušesni vstavek: majhen (S) - desni

2

TELEX

EMS-1R

4.4

Kabel za slušalko s pravokotnim miniaturnim priključkom na eni strani in priključkom minijack 3,5 mm na drugi strani, dolžina 1,5 m.

4

TELEX

CMT 92               

4.5

Driver 125 ohm

4

TELEX

RTV-04

5.

Brezžični ročni mikrofonski sistem

Posamezni sistem morata sestavljati sprejemnik za vgradnjo v stojalo in ročni brezžični oddajnik.

2

SHURE

BLX24R/B58

5.1

Sprejemnik

Sprejemnik brezžičnega mikrofonskega sistema

1

SHURE

BLX4R M17

5.1.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 24MHz, frekvenca nastavljiva v frekvenčnem področju 660-700 MHz.

5.1.2

Prikazovalnik s podrobnim prikazom RF in avdio meritev.

5.1.3

Kliping LED indikacija

5.1.4

Nastavljiv avdio izhodni nivo

5.1.5

Priključki: XLR in ¼"

5.2

Oddajnik

Ročni oddajnik brezžičnega mikrofonskega sistema

1

SHURE

BLX2/B58 M17

5.2.1

Pasovna širina za izbiro frekvence minimalno 24MHz, frekvenca nastavljiva v frekvenčnem področju 660-700 MHz.

5.2.2

Minimalno 10 ur neprekinjenega delovanja

5.2.3

Lahko in robustno ohišje

5.2.4

Atenuator: vklop izklop, -10 dB

5.2.5

Integrirana mikrofonska glava z dinamičnim

mikrofonom, usmerjenost: super kardioida.

BETA 58 A

6.

Mikrofon

Mikrofon za uporabo kot ročni mikrofon za vokal ali za montažo na stojalo za ozvočenje ali snemanje glasbenih inštrumentov.

4

SHURE

SM57

6.1

Dinamični mikrofon, usmerjenost: kardioida

6.2

Pribor (torbica za mikrofon, sponka za mikrofon) mora biti priložen.

6.3

Avdio frekvenčni razpon: 40 – 15 kHz

6.4

Občutljivost (at 1 k Hz Open Circuit Voltage): -56,0 dBV/Pa (1.6 mV) (1 Pa = 94 dB SPL)

6.5

Priključek: XLR3 M

7.

Nosilec mikrofona

Mikrofonska zaponka z nosilcem za kabel za mikrofon Sennheiser MKE 2

20

Sennheiser

MZQ02

Sklop B: studijski mikrofoni s priborom

Studijski mikrofoni za OE TV produkcija

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1.

Mikrofon

Studijski mikrofon z integriranim ojačeval-nikom, najvišje kakovosti zvoka z ravnim frekvenčnim odzivom, z odstranljivim mikrofonskim kablom. V embalaži za shranjevanje.

3

Schoeps

CCM 4 Lg

1.1

Lemo priključek

1.2

Usmerjenost: kardioida

1.3

Frekvenčno področje: 40-20 kHz

1.4

Občutljivost: 13 mV/Pa

1.5

S/N razmerje: 79 dB-A

1.6

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 132 dBSPL

1.7

Horizontalni mikrofonski nosilec za mikrofon

Horizontalni mikrofonski nosilec za kompaktni studijski mikrofon, dolžine 1200mm s priključki za mikrofon, nastavitev kota minimalno 0 do 120 stopinj.

3

Schoeps

RL 1200

1.8

Mikrofonski kabel za mikrofon

Kabel s priključkoma Lemo in XLR3 M, dolžine minimalno 5 m.

3

Schoeps

K 5 LU

1.9

Mikrofonski nosilec za mikrofon

Miniaturni nosilec za mikrofon z zglobom.

3

Schoeps

SGC

1.10

Vertikalni mikrofonski nosilec za mikrofon

Vertikalni mikrofonski nosilec za kompaktni studijski mikrofon dolžine 1000 mm.

3

Schoeps

STR 1000

1.11

Talno stojalo

za mikrofon

Obteženo talno stojalo za nosilec mikrofona z možnostjo hitre pritrditve vertikalnega nosilca.

3

Schoeps

BF 250

1.12

Pritrdilni element za mikrofon

Gibljivi zglob za pritrditev horizontalnega na vertikalni nosilec.

3

Schoeps

RG 8

2.

Mikrofon

Studijski mikrofon z integriranim ojačevalnikom, najvišje kakovosti zvoka, z ravnim frekvenčnim odzivom, s fiksno priključenim kablom z XLR priključkom. V embalaži za shranjevanje.

2

Schoeps

CCM 4 U

2.1

Usmerjenost: kardioida

2.2

Frekvenčno področje: 40-20 kHz

2.3

Občutljivost: 13 mV/Pa

2.4

S/N razmerje: 79 dB-A

2.5

Maksimalna raven zvočnega tlaka:132 dBSPL

2.6

Mikrofonski nosilec za mikrofon

Miniaturni nosilec za mikrofon, z zglobom.

2

Schoeps

SGC

3.

Mikrofon

Studijski mikrofon z integriranim ojačevalnikom, s konsistentno usmerjenostjo v celotnem frekvenčnem obsegu, s fiksno priključenim kablom z XLR priključkom.

2

Schoeps

CCM 21 U

3.1

Usmerjenost: Wide Cardioid

3.2

Frekvenčno področje: 30-20 kHz

2.3

Občutljivost: 13 mV/Pa

3.4

S/N razmerje: 80 dB-A

3.5

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 132 dBSPL

4.

Mikrofon

Studijski mikrofon z integriranim ojačevalnikom, s konsistentno usmerjenostjo v celotnem frekvenčnem obsegu, s priloženim odstranljivim mikrofonskim kablom (točka 4.1).

2

Schoeps

CCM 22 Lg

4.1

Kabel s priključkoma Lemo in XLR3 M, dolžine minimalno 5 m

2

Schoeps

K 5 LU

4.2

Lemo priključek

4.3

Usmerjenost: Wide Cardioid

4.4

Frekvenčno področje: 30-20 kHz

4.5

Občutljivost: 14 mV/Pa

4.6

S/N razmerje: 80 dB-A

4.7

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 130 dBSPL

5.

Mikrofonski kabel

Mikrofonski kabel s priključkoma Lemo in XLR3 M, dolžine minimalno 5 m

3

Schoeps

K5LU

6.

ORTF nosilec mikrofona

Nosilec mikrofona za snemanje po ORTF metodi.

Razdalja med mikrofonoma 170 mm, kot med mikrofonoma 110 stopinj.

1

Schoeps

STC 4

7.

ORTF nosilec mikrofona

Nosilec mikrofona za snemanje po ORTF metodi.

Razdalja med mikrofonoma 210 mm, kot med mikrofonoma 110 stopinj.

1

Schoeps

STC 22

8.

Mikrofon

Studijski mikrofon z integriranim ojače-valnikom. Za M/S in Blumlein stereo snemanje, z zajemom zvoka pravokotno na telo mikrofona, z dipolnim pretvornikom, z enojno opno, z nižjo občutljivostjo pri nizkih frekvencah, s frekvenčno neodvisno usmerjenostjo.

2

Schoeps

CCM 8 Lg

8.1

Usmerjenost: kardioida - osmica

8.2

Frekvenčno področje: 40-16 kHz

8.3

Občutljivost: 10 mV/Pa

8.4

S/N razmerje: 76 dB-A

8.5

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 134 dBSPL

9.

Stereo mikrofon

Stereo Shotgun kondenzatorski mikrofon z integriranim ojačevalnikom, za uporabo v TV produkciji, z možnostjo izbire zajema zvoka stereo levo-desno ali MS.

1

Audio Technica

BP 4027

9.1

Kabel (XLR5 F na dva XLR3 M priključka), dolžine minimum 60 cm, mora biti priložen.

9.2

Usmerjenost: line –cardioid in osmica

9.3

Izbira zajema zvoka stereo levo-desno ali MS

9.4

Frekvenčno področje: 30-20 kHz

9.5

Impedanca: 200 ohm

9.6

S/N razmerje: 72 dB- A

9.7

Nizkofrekvenčni roll-off filter (80 Hz, 12 dB/oktavo), z možnostjo vklopa in izklopa

9.8

Maksimalna raven zvočnega tlaka:

Mid: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.;

Side: 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.;

LR Stereo: 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.

10.

Mikrofonska palica

Lahka mikrofonska palica nastavljive dolžine 80 – 330 cm, maksimalna teža: 620 g, z jeklenim 3/8″ navojem.

3

Ambient

QX 580 BOOM

Studijski mikrofoni za RC Koper Capodistria

ARTIKEL

LASTNOSTI

KOLIČINA

PREDLAGANI TIP ALI ENAKOVREDNI

1.

Mikrofon

Miniaturni mikrofon za uporabo z brezžičnimi sistemi v TV produkciji, zanesljiv in robusten, nizkošumen in visokobčutljiv, zaščiten proti vlagi zaradi potenja, črne barve, s priloženim kablom 1,8 m in zaščitnimi mrežicami 3 dB soft boost.

10

DPA

4060 black

1.1

Usmerjenost: omnidirectional

1.2

Tip: pred-polariziran kondenzatorski mikrofon

1.3

Frekvenčno področje: 20 – 20 kHz

1.4

Občutljivost: 20 mV/Pa

1.5

Maksimalna raven zvočnega tlaka: 134 dB

1.6

Popačenje (THD): < 1% THD up to 123 dB SPL peak

1.7

Priključek: MicroDot

1.8

Napajanje: 5 do 50 V

2.

Mikrofon

Mikrofon za aplikacije v radijski in TV tehniki, s frekvenčno karakteristiko z rahlo poudarje-nim odzivom pri 9 kHz.

8

NEUMANN

KM 184 A

2.1

Atenuator: vklop izklop, -10 dB

2.2

Usmerjenost: Kardioida

2.3

Tip mikrofona: miniaturni mikrofon

2.4

Frekvenčno področje: 20 – 20 kHz

2.5

Občutljivost: 15 mV/Pa

2.6

Maksimalna raven zvočnega tlaka (SPL): 138 dB

2.7

Popačenje (THD): < 0.5% THD up to 138 dB SPL peak

2.8

Priključek: XLR3 M

2.9

Napajanje: 48 V

3.

Mikrofon

Univerzalni studijski kondenzatorski mikrofon z dvojno veliko opno in nastavljivo usmerjenostjo, vsak s kablom in vrtljivim zglobom.

2

NEUMANN

U87

3.1

Atenuator: vklop izklop, -10 dB

3.2

Nastavljiv nizkofrekvenčni cut-off filter

3.3

Usmerjenost: omnidirekcionalna, kardioida, osmica

3.4

Frekvenčno področje: 20 – 20 kHz

3.5

Občutljivost (omni): 20 mV/Pa

Občutljivost (kardioida): 28 mV/Pa

Občutljivost (osmica): 22 mV/Pa

3.6

Maksimalna raven zvočnega tlaka (SPL) pri THD 0.5%: 117 dB (kardioida)

3.7

Priključek: XLR3

3.8

Napajanje: 48 V

3.9

Barva: črna

3.10

Mikrofonski kabel z vrtljivim zglobom s 5/8"-27 ženskim navojem, in adapterjem za 1/2"- in 3/8" stojala, dolžina 10m, črne barve, s priključki XLR3.

2

NEUMANN

IC 4 (mt) BLACK 006557

4.

Mikrofon

Tračni (ribbon) mikrofon za bližnje snemanje.

2

ROYER

R-121

4.1

Usmerjenost: osmica

4.2

Frekvenčno področje: 30 – 15 kHz ± 3 dB

4.3

Občutljivost: -47 dB (re. 1V/Pa)

4.4

Maksimalna raven zvočnega tlaka (SPL): 135 dB pri 30 Hz

4.5

Priključek: XLR3 M

4.6

Barva: črna

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacijePojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila le v elektronski obliki - na obrazcu, ki je sestavni del te dokumentacije in jih pošlje na elektronski naslov: [email protected],ali pa lahko zahteva pojasnila preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila; najkasneje do 6 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb (to je do 10.00 ure dne 20. 10. 2016). Na vprašanja, ki ne bodo postavljena na predpisan način, naročnik ne bo odgovarjal.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0757.

Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem ali angleškem jeziku.

Označevanje

Strani v ponudbeni dokumentaciji morajo biti povezane na način, ki onemogoča dodajanje oz. menjavo strani (vrvica, spirala…).

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Vsebina ponudbe

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je predmet javnega naročila v celoti ali po posameznih celotnih sklopih. Posameznih delov naročila iz posameznega sklopa ponudniki ne morejo ponuditi.

Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

Oblika ponudbe

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve, ki so objavljeni na spletni strani naročnika. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 15. 01. 2017. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente, ki morajo biti razvrščeni po naslednjem vrstnem redu:

Podatki o ponudniku in ponudbi

Kazalo z navedbo vsebine ponudbene dokumentacije

Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«

Obrazec ponudbe:

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče RTV, Čufarjeva 6, Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2010); brez vključenega DDV. Odobreni popusti morajo biti izraženi ločeno. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Kakršnihkoli dodatnih stroškov naročnik ne bo upošteval.

Obvezni plačilni pogoji:

· 100 % v 30 dneh po kosovnem prevzemu opreme v skladišču RTV Slovenija

(ob upoštevanju pogojev v zvezi s kosovnim prevzemom opreme - skladno s 7. čl. pogodbe)

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok:

· za opremo za RC Koper – po začetku veljavnosti pogodbe, vendar ne prej kot I. kvartal 2017;

· za vso ostalo opremo - najkasneje 5 tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe

Predračun

Izjava o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti

Ponudnik mora predložiti obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih); dokument na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od enega meseca.

V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument (pod tč. 4.2.7) je lahko tudi fotokopija. V tem primeru mora ponudnik na vsako fotokopirano stran napisati, da potrjuje resničnost navedenih podatkov in to izjavo na vsaki fotokopirani strani potrditi s svojim žigom in podpisom. V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti vpogled.

Garancijski pogoji ponudnika

Zahtevani minimalni garancijski rok: Minimalno garancijsko obdobje mora biti 12 mesecev od datuma uspešno opravljenega kosovnega prevzema opreme.

Ponudnik mora predložiti svojo lastno izjavo o garancijskem in pogarancijskem vzdrževanju opreme, iz katere morajo biti razvidni: naslov servisa za ponujeno opremo,kontaktna oseba, številka tel., fax., odzivni čas, rok, v katerem bo napaka odpravljena oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

Izjava proizvajalca opreme ali principala

V kolikor ponudnik ni hkrati tudi proizvajalec opreme, mora predložiti eno izmed navedenih izjav.

Če ponudnik predloži izjavo principala, mora poleg te izjave predložiti tudi kopijo pogodbe med principalom in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da ima principal popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. V angleški verziji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je v pogodbi vsak člen napisan najprej v slovenščini in nato v angleščini. V primeru dvoma ali nesporazuma, velja slovenska verzija.

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 6 mesecev po pogodbeno določenem datumu dobave celotne opreme.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

Dokumentacija o izpolnjevanju tehničnih zahtev

Ponudnik mora predložiti dokumente (tehnične podatke), s katerimi dokazuje, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz poglavja 3.2. (»Tehnične zahteve«).

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastnišva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo: cena

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »najnižja cena«.

Naročnik bo vse pravočasno prispele ponudbe (za vsak sklop posebej) razvrstil po merilu in jim skladno s spodaj navedeno formulo dodelil točke:

ocenjevana ponudba

( 2 ------------------------------------------------ ) x 100 točk

najnižja ponudba

Izračun bo potekal na dve decimalni mesti. Nobena ponudba ne more prejeti manj kot nič točk.

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo, če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati bo naslednje merilo krajši dobavni rok (razen za opremo za RC Koper, kjer je dobavni rok določen za I. kv. 2017).

MOŽNOST REVIZIJE

Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list. RS 43/2011 in ZPVPJN-A, Uradni list RS 63/2013) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 1.500,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Nakup mikrofonov s priborom

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

ŠTEVILKA PONUDBE

FIRMA OZ. IME PONUDNIKA:

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA

PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) –

ustrezno obkrožite

DA NE

NASLOV PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA:

NASLOV BANKE:

KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX:

DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE:

Veljavnost ponudbe: ……………………………………….. (najmanj do 15. 01. 2017)

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................ ..........................................

Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila

JN-B0757

Ponudnik:

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- Zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za nakup mikrofonov s priborom:

(ustrezno obkrožite):

· SKLOP A (Žični in brezžični mikrofoni s priborom)

· SKLOP B (Studijski mikrofoni s priborom)

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

......................................................................................

Obrazec Ponudba – sklop A

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Sklop A: Žični in brezžični mikrofoni s priborom

Št.

Opis postavke

Vrednost v EUR

DDP lokacija naročnika

brez DDV

01

Skupna vrednost ponujenega blaga

02

Odobreni popust

03

SKUPAJ NETO – DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče RTV, Čufarjeva 6, Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

Plačilni pogoji:

· 100 % v 30 dneh po kosovnem prevzemu opreme v skladišču RTV Slovenija

(ob upoštevanju pogojev v zvezi s kosovnim prevzemom opreme - skladno s 7. čl. pogodbe)

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok: ………………………… (največ 5 tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Razen za opremo za RC Koper, kjer je dobavni rok določen za I. kv. 2017)

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................ ……............................................

Obrazec Ponudba – sklop B

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Sklop B: Studijski mikrofoni s priborom

Št.

Opis postavke

Vrednost v EUR

DDP lokacija naročnika

brez DDV

01

Skupna vrednost ponujenega blaga

02

Odobreni popust

03

SKUPAJ NETO – DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče RTV, Čufarjeva 6, jubljana (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

Plačilni pogoji:

· 100 % v 30 dneh po kosovnem prevzemu opreme v skladišču RTV Slovenija

(ob upoštevanju pogojev v zvezi s kosovnim prevzemom opreme - skladno s 7. čl. pogodbe)

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok: ………………………… (največ 5 tednov od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Razen za opremo za RC Koper, kjer je dobavni rok določen za I. kv. 2017)

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................ ……............................................

Predračun

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Ponudnik mora za vsak sklop posebej podrobno specificirati ponujeno blago in navesti ločene cene po posameznih postavkah.

Ponudnik: ..................................................

Naslov: ....................................................

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

JAVNO NAROČILO JN-B0757

Vse spodaj navedene izjave dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo:

1. Kot gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljevanju KZ-1) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, kot sledi:

– terorizem (108. člen KZ-1),

– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

2. Izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo svoj sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

3. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. čl. ZJN-3.

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Izpolnjujemo vse veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

6. Proti nam se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče; naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene; proti nam se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Naše podjetje ni v stečajnem postopku ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni določilo.

8. Nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.

9. Naše podjetje ali z nami povezano podjetje ni neposredno ali posredno sodelovalo pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.

10. Pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil sklenjenih z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije.

11. Imamo veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

12. Naše podjetje je zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila.

13. Imamo poravnane vse obveznosti do RTV Slovenija in nismo v tožbenem postopku z RTV Slovenija.

Strinjamo se, da naročnik našo ponudbo lahko izloči, če se izkaže, da smo kršili katero koli izmed zgoraj navedenih trditev.

Izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki se nanašajo na navedbe v tej izjavi in soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc, kadar je to mogoče.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

.................................................................................

Ponudnik ....................................................

Naslov ........................................................

....................................................................

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je vsa oprema, ki jo ponujamo na javno naročilo JN-B0757, tovarniško nova.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

.................................................................................

Ponudnik ....................................................

Naslov ........................................................

....................................................................

Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo zagotavljali od proizvajalca predvidene rezervne dele še najmanj pet (5) let od datuma kosovnega prevzema opreme, ki smo jo ponudili na javno naročilo JN-B0757.

Za čas garancijske dobe bodo rezervni deli brezplačni za naročnika.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

.................................................................................

Proizvajalec opreme: ..................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

Izjava proizvajalca opreme

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

………………….…. (proizvajalec opreme) potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B0757 (nakup mikrofonov s priborom), na katerega se prijavlja ………….. (ponudnik) s svojim predračunom št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0757.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika proizvajalca opreme

oz. prokurista:

................................................................................................

Principal: .....................................................

Naslov: .......................................................

....................................................................

Izjava principala

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

……………. (principal) potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino javnega naročila JN-B0757 (nakup mikrofonov s priborom), na katerega se prijavlja ………….. (ponudnik) s svojim predračunom št. ………………………

IZJAVLJAMO, da ima ……………… (ponudnik) popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0757, in sicer preko našega podjetja.

Kot dokazilo prilagamo kopijo pogodbe med nami in proizvajalcem opreme, iz katere je razvidno, da imamo popoln dostop do rezervnih delov in nadomestne opreme za ponujeno opremo.

V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno pogodbo, jo bomo naročniku prinesli v vpogled.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika principala

oz. prokurista:

................................................................................................

Vzorec pogodbe

POGODBA ŠT. JN-B0757

Nakup mikrofonov s priborom

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa v.d. generalnega direktorja mag. Marko Filli

(v nadaljevanju teksta NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju teksta PONUDNIK)

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št.: 91/2015) za:

nakup mikrofonov s priborom.

Ponudnik je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop………, na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javni naročil RS, štev. ….., z dne ………….

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B0757, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji štev.: ........................................………………

3. člen

Končna vrednost pogodbe za nakup mikrofonov s priborom po sklopih

A: ………………………………………

B: ………………………………………

znaša EUR …………………………. DDP Ljubljana, dostavljeno v skladišče RTV Slovenija,

Čufarjeva 6, Lj. (skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa priračunal 22 % DDV.

V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

Cene blaga po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik, morajo vsebovati tudi oznako naročilnice. Naročilnico bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo navedeni znesek plačal na račun ponudnika štev.: .............................................................

pri banki: ..........................................................., 100 % v 30 dneh po kosovnem prevzemu opreme v skladišču RTV Slovenija (ob upoštevanju pogojev v zvezi s kosovnim prevzemom opreme - skladno s 7. čl. pogodbe).

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

4. člen

Ponudnik bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

5. člen

Ponudnik bo blago dobavil najkasneje v roku ………… dni (največ 5 tednov) od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe (razen za opremo za RC Koper, kjer je dobavni rok določen za I. kv. 2017).

Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo ob dobavi opravil količinski prevzem opreme.

6. člen

Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev. Garancijski rok traja ……. mesecev (najmanj 12 mesecev) in prične teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem kosovnem prevzemu opreme.

Ponudnik se obvezuje tudi, da bo naročniku v času garancije nudil vso podporo v primeru, ko le-ta sam ne bo mogel odpraviti napake na opremi. Kontaktna oseba ponudnika je ………………...................., telefon:................fax:..........e-mail:...................... Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitne spremembe glede kontaktne osebe.

7. člen

Kosovni prevzem opreme bo opravljen v skladišču RTV Slovenija, Čufarjeva 6, Ljubljana, najkasneje v roku sedmih (7) dni po dostavi opreme v skladišče.

Ob kosovnem prevzemu opreme je lahko prisoten predstavnik ponudnika, zato bo vnaprej obveščen o predvidenem datumu in času kosovnega prevzema.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika predvidoma v roku 14 dni. V primeru, da nepravilnosti zaradi razlogov, ki so na strani ponudnika, tudi še 30 dni po naročnikovem prejemu opreme v skladišče in opravljenem kosovnem prevzemu, še vedno niso odpravljene, se rok plačila ustrezno podaljša.

8. člen

Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe. V primeru, da kakovost blaga ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

9. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo najmanj pet let po kosovnem prevzemu opreme zagotavljal rezervne dele za ponujeno opremo, kot je to navedeno v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

10. člen

Če dobava ni realizirana v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči naslednji delovni dan po določenem času dobave.

Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 8 tednov, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo.

11. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

12. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške. V primeru že plačanega pogodbenega zneska se ponudnik zavezuje, da vrne naročniku kupnino s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

13. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

· z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

· s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še šest mesecev po datumu dobave opreme. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku.

14. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na:

· pridobitev posla,

· sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

· opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

· drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

 je pogodba nična.

15. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

16. člen

Pogodbeni stranki izjavljata , da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo :

· če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

· če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

· če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna.

Ponudnik lahko odpove pogodbo :

· če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v tridesetih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika.

Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe.

Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

17. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika (oz. izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca).

18. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren…….. …. (telefon: 01 475 ….); s strani ponudnika pa: …. (telefon: ….).

19. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

· Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

· Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............................................................

· Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B0757.

Ljubljana, dne........................................., dne.................

NAROČNIK:PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod..................................….................

v. d. generalnega direktorja ………………………………………..

mag. Marko Filli.....................................................

Žig:Žig:

Ponudnik ........................................................

Naslov .........................................................

....................................................................

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup mikrofonov s priborom

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, veljavno še 6 mesecev po datumu dobave opreme.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

.................................................................................

Ponudnik .....................................................

Naslov .........................................................

....................................................................

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: Žig:Podpis zastopnika

oz. prokurista:

.................................................................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0757

Podatki o ponudniku

Firma oz. ime ponudnika:

Sedež ponudnika:

Matična št. ponudnika:

Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi)

DA - NE

Lastniška struktura ponudnika:

1. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

Ime in priimek fizične osebe (1):

Naslov prebivališča:

Delež lastništva:

Tihi družbenik (ustrezno označi)

Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

DA - NE

Ime in priimek fizične osebe (2):

Naslov prebivališča

Delež lastništva

Tihi družbenik (DA – NE)

Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

(ustrezno nadaljujte seznam)

1. PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva:

Matična št.:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):

DA - NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek fizične osebe:

Naslov prebivališča:

Delež lastništva:

Tihi družbenik (DA – NE)

Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

(ustrezno nadaljujte seznam)

1. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična št.:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična št.:

povezana na način:

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

· vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

· vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:Ime in priimek zakonitega zastopnika:

_____________________________________________________________

Podpis in žig:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod,

Komercialna služba

e-mail: [email protected]

Datum: ............................................

Razlaga razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-B0757

1. Vprašanja (vpišejo se samo vprašanja)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Odgovori

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1

Stran 25 od 43