of 92 /92
DOKUMENTI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU NAKUP AVTOBUSOV z nizkimi emisijami Oznaka naročila pri naročniku: JN 2018/04 Naročnik, ki objavlja skupno javno naročilo: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj Naročnik 2: Arriva Štajerska d.d. Meljska cesta 97, 2000 Maribor Naročnik 3: Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. Kolodvorska 11, 6000 Koper Naročnik 4: Kam – bus, Skupina APA d.o.o. Perovo 30, 1241 Kamnik Zakoniti zastopnik vseh družb: Bo Erik Stig Karlsson

Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih...

Page 1: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

DOKUMENTI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

NAKUP AVTOBUSOV z nizkimi emisijami

Oznaka naročila pri naročniku: JN 2018/04

Naročnik, ki objavlja skupno javno naročilo: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Naročnik 2: Arriva Štajerska d.d. Meljska cesta 97, 2000 Maribor

Naročnik 3: Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. Kolodvorska 11, 6000 Koper

Naročnik 4: Kam – bus, Skupina APA d.o.o. Perovo 30, 1241 Kamnik

Zakoniti zastopnik vseh družb:Bo Erik Stig Karlsson

Marec 2018

Page 2: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

KAZALO1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE..................................................................................................................32. PREDMET NAROČILA..................................................................................................................................43. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE............................................................................................................5

3.1 SPLOŠNA NAVODILA....................................................................................................................................................53.1.1. Zakoni in drugi predpisi...............................................................................................................53.1.2. Priprava ponudbe.......................................................................................................................53.1.3. Vrste oz. obličnost ponudb.........................................................................................................53.1.4. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo.................................................................................63.1.5. Način, mesto in čas oddaje prijav in ponudb..............................................................................63.1.6. Javno odpiranje PRIJAV...............................................................................................................63.1.7. Pregled, pojasnjevanje in dopustne dopolnitve ponudb.............................................................63.1.8. Testiranje in ocenjevanje avtobusov...........................................................................................73.1.9. Javno odpiranje PONUDB............................................................................................................93.1.10. Vpogled in zaupnost podatkov....................................................................................................93.1.11. Odločitev o oddaji naročila.........................................................................................................93.1.12. Dodatne zahteve za ponudnika / podizvajalca / soizvajalca s sedežem izven RS........................93.1.13. Ustavitev postopka, odstop od izvedbe javnega naročila...........................................................9

3.2 OBVEZNI POGOJI Z NAVEDBO DOKAZIL, KI MORAJO BITI PRILOŽENI PONUDBI.......................................................................103.2.1. Obvezna dokumentacija za ponudnika.....................................................................................103.2.2. Obvezna dokumentacija za ponudbo s podizvajalci in skupno ponudbo..................................11

3.3 MERILO ZA VREDNOTENJE PONUDBE...........................................................................................................................123.4 PRAVNO VARSTVO....................................................................................................................................................15

4. PRILOGE (vzorci, obrazci in izjave)............................................................................................................164.1 PODATKI O PONUDNIKU – PONUDBA ŠT.:___________............................................................................................164.2 PONUDBA ZA SKLOP ŠT. 1 – REGIONALNI AVTOBUSI 12 M............................................................................................174.3 PONUDBA ZA SKLOP ŠT. 2 – REGIONALNI AVTOBUSI 13 M LE.......................................................................................184.4 PONUDBA ZA SKLOP ŠT. 3 – REGIONALNI AVTOBUSI 15 M LE......................................................................................194.5 IZJAVA PRAVNE OSEBE O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN POOBLASTILO..............................................................204.6 IZJAVA OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PRAVNE OSEBE (ALI OSEBE, KI IMA POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE) O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI................................................................214.7 ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE.............................................................................................................................224.8 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJ...........................................................................................................234.9 REFERENČNA LISTA...................................................................................................................................................264.10 VZOREC POGODBE....................................................................................................................................................284.11 TEHNIČNI STANDARDI ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 1 (REGIONALNI 12 M)..........................................................................364.12 TEHNIČNI STANDARDI ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 2 (REGIONALNI 13 M LE).....................................................................434.13 TEHNIČNI STANDARDI ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 3 (REGIONALNI 15 M LE).....................................................................504.14 STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 1 (REGIONALNI 12 M)............................................................................564.15 STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 2 (REGIONALNI 13 M LE)........................................................................574.16 STROŠKI VZDRŽEVANJA ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 3 (REGIONALNI 15 M LE)........................................................................584.17 IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJ..................................................594.18 DODATNI / VARIANTNI PODATKI O CENAH POSAMEZNIH OPCIJ OPREME ZA AVTOBUS IZ SKLOPA 1 (REGIONALNI 12 M)........604.19 OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB.......................................................................62

Page 3: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Spoštovani ponudnik,

V skladu z Zakonom o javnem naročanju, ZJN-3A je družba Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) na Portal javnih naročil in Uradni list EU objavila obvestilo o naročilu po odprtem postopku za: »Nakup avtobusov z nizkimi emisijami«

Naročnik izvaja postopek javnega naročila v svojem imenu in v imenu naslednjih naročnikov:- Arriva Štajerska d. d. - Arriva Dolenjska in Primorska d. o. o.- Kam – Bus d. o. o.

Izbrani ponudnik bo moral podpisati pogodbo in predložiti zahtevana zavarovanja z vsakim naročnikom posebej.

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) natančno določajo predmet javnega naročila (blago), pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika ter navodila za pripravo ponudbe. Razpisna dokumentacija je pripravljena v elektronski obliki in je dostopna na spletni strani https://alpetour.si/javna-narocila/

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudba mora biti oddana v pisni obliki do 10.5.2018 do 10. ure na naslov: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.

Kranj, 28.3.2018

Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.

direktorBo Erik Stig Karlsson

Page 4: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

2. PREDMET NAROČILA

Naročniki kot glavno dejavnost opravljajo avtobusni prevoz potnikov v linijskem prevozu na območju Slovenije, kot stransko dejavnost pa tudi občasne avtobusne prevoze potnikov. Predmet javnega naročila je nakup NOVIH avtobusov z nizkimi emisijami, ki jih naročniki potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti.

Naročilo je razdeljeno na 3 sklope in sicer:

Število avtobusov Alpetour, Potovalna agencija

Arriva Štajerska

Arriva Dolenjska in Primorska

Kam – bus Skupaj

Sklop 1 – regionalni 12 m 5 9 6 2 22Sklop 2 – regionalni 13 m LE 1 1Sklop 3 – regionalni 15 m LE 1 1SKUPAJ 6 9 7 2 24

Ponujeni avtobusi iz posameznega sklopa morajo biti enake blagovne znamke, enakega tipa in sestavljeni iz enakih osnovnih komponent (motorji, menjalniki, osi, diagnostika, …). Ponudnik mora ponuditi avtobuse, ki v celoti ustrezajo tehnični specifikaciji in opisu predmeta javnega naročila ter ostalim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji ter zakonskim zahtevam v času dobave.

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo v posameznih sklopih količinsko zmanjša.

Ponudnik mora v zvezi s predmetom naročila:- ponuditi celotno količino avtobusov iz posameznega sklopa,- ponuditi že obstoječi tip vozila in v času ocenjevanja ponudb omogočiti naročniku testno vožnjo za

avtobuse iz sklopa 1 – regionalni 12 m, - navesti stroške servisiranja v času splošne garancijske dobe, - ponuditi splošno garancijsko dobo za celoten avtobus z vsemi sklopi od dneva prve registracije v trajanju

najmanj 2 leti oz. 200.000 prevoženih km oz. premo sorazmerno ponujeni splošni garancijski dobi (100.000 km / leto), kar nastopi prej,

- zagotoviti 5 letno garancijo proti prerjavenju in 10 letno garancijo za nosilnost nosilne konstrukcije ter zagotavljati 15 letno dobavo originalnih rezervnih delov v življenjski dobi vozila,

- zagotavljati servisno mrežo – vsaj 3 pooblaščene servisne delavnice na območju Slovenije, ena delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Meljske ceste 97 v Mariboru, druga delavnica mora biti manj kot 30 km oddaljena od Ulice Mirka Vadnova 8 v Kranju, tretja delavnica ima lahko poljubno lokacijo (razdalje bodo merjene s spletno aplikacijo Google Maps),

- zagotavljati operativnost vozil v obdobju splošnega jamstva, kar pomeni, da je posamezni avtobus v obdobju splošnega jamstva lahko na leto ne-operativen največ 6 delovnih dni zaradi okvar in servisov (dnevi zaradi poškodb in okvar po krivdi kupca ne štejejo) – za vsak nadaljnji dan, ko avtobus ni operativen, bo dobavitelj naročniku plačal odškodnino v višini 200,00 € brez DDV.

- ponuditi avtobuse, ki izpolnjujejo tudi vse druge zakonske zahteve, ki veljajo v Sloveniji in v Evropski uniji in imajo ustrezno homologacijo, ki omogoča registracijo.

Natančna opredelitev naročnikovih zahtev glede načina dobave, plačila ter ostalih posebnih pogojev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, vzorcu pogodbe in tehničnih specifikacijah.

Page 5: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

3.1 Splošna navodila

3.1.1. Zakoni in drugi predpisi

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, 91/15, 14/18), Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS 51/17), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, 43/11, 63/13, 90/14, 60/17), Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, 97/07), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, 69/11-UPB2), Zakon o standardizaciji (Ur. l. RS, 59/99), Zakon o akreditaciji (Ur. l. RS, 59/99), Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, 17/11), Pravilnik o delih in opremi vozil ZMV-1 (Ur. l. RS 75/17) ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo predmet javnega naročila.

3.1.2. Priprava ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v evrih. V kolikor ponudnik prilaga dokazila v tujem jeziku, morajo le-ta biti predložena v prevodu v slovenski jezik. Predstavitveni katalogi so lahko v nemškem ali angleškem jeziku.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, žigosani ter podpisani s strani zakonitega zastopnika ali od osebe pooblaščene za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo, ki ga pripravi ponudnik sam. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov. Obrazcem je potrebno priložiti zahtevane priloge.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji naj bodo razvrščeni po vrstnem redu, tako kot je to določeno v 3.2 poglavju razpisne dokumentacije in med seboj ustrezno ločeni. Ponudbena dokumentacija naj bo izdelana tako, da ni mogoča zamenjava posameznih prilog in naj bo zvezana z vrvico, tako da omogoča normalen pregled ponudbe.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik jih ni dolžan povrniti ponudniku niti v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali v kateremkoli drugem primeru.

3.1.3. Vrste oz. obličnost ponudb

Variantnih in delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo za enega ali več sklopov, in sicer samostojno ponudbo, skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci. Vsak ponudnik lahko v ponudbi nastopi samo enkrat. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

3.1.4. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Page 6: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil vendar najkasneje do 3.5.2018 do 14. ure. Naročnik bo v najkrajšem času posredoval pisni odgovor preko Portala pod pogojem, da bo vprašanje posredovano pravočasno.

Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

3.1.5. Način, mesto in čas oddaje prijav in ponudb

Ponudbo z obrazci vezanimi na pregledovanje izpolnjevanja sposobnosti (vsi ponudbeni obrazci razen obrazcev 4.2, 4.3. in 4.4.) je potrebno oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti v levem spodnjem kotu jasno označena z napisom: “NE ODPIRAJ – JN 2018/04 – avtobusi - PRIJAVA˝. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudnik v ločeni zaprti ovojnici odda ponudbene obrazce 4.2., 4.3. in 4.4., ki vsebujejo vse podatke vezane na merilo za izbor ponudbe. Ovojnica mora biti v levem spodnjem kotu jasno označena z napisom: “NE ODPIRAJ – JN 2018/04 – avtobusi – PONUDBA, na zadnji strani ovojnice pa mora biti naveden naslov ponudnika.

Prijava in ponudba morata biti oddani hkrati, in sicer osebno v tajništvo družbe vsak delovni dan med 8. in 14. uro ali poslano po pošti na naslov: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

Kot pravočasne bodo upoštevane ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do 10.5.2018 do 10.00 ure ne glede na način dostave.

Ponudnik sme spremeniti ali umakniti svojo ponudbo po predložitvi ponudbe in pred rokom odpiranja ponudb pred skrajnim rokom za predložitev ponudb.Sprejetih ponudb naročnik ponudnikom ne bo vračal.Nepravočasno prispele ponudbe bo naročnik izločil iz postopka in jih neodprte vrnil ponudnikom. Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve oz. odprtja.

3.1.6. Javno odpiranje PRIJAV

Javno odpiranje PRIJAV bo dne 10.5.2018 ob 11.00 uri v sejni sobi naročnika.

Pri odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki jih oddajo naročniku pred odpiranjem. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki ga naročnik v skladu z ZJN-3 vroči vsem ponudnikom.

3.1.7. Pregled, pojasnjevanje in dopustne dopolnitve ponudb

V kolikor je zahtevana predložitev (dela) ponudbe v elektronski obliki, se v primeru neidentičnosti elektronske in pisne ponudbe upošteva pisno obliko ponudbe.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili ali zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva analizo ponudbenih cen.

Page 7: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Ponudbo se takoj zavrne oz. izloči iz nadaljnje obravnave kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.Ponudbo se po pregledu zavrne oz. izloči iz nadaljnje obravnave kot nedopustno: - če naročnik ponudnika pozove, da dopolni svojo ponudbo oziroma poda soglasje k odpravi računskih

napak, ponudnik pa le-tega v zahtevanem roku ne izvrši,- če pri ponudniku obstajajo razlogi za izključitev po ZJN-3- če ponudnik oz. ponudba ne izpolnjuje pogojev ali zahtev iz naročila,- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe.

3.1.8. Testiranje in ocenjevanje avtobusov

Ponudniki morajo naročniku omogočiti testno vožnjo s testnim avtobusom za ugotovitev porabe goriva, ki je eno izmed meril za izbor ponudnika. Naročnik bo zagotovil realne in enakopravne pogoje na testiranju s tem, da bo zahteval, da ponudniki avtobuse pripeljejo na kraj testiranja na predvečer dneva, določenega za testiranje (zagotovitev enake temperature). Gorivo bo točeno v rezervoarje s počasnim dolivanjem in drugimi ustreznimi ukrepi za enakopravno obravnavo ob prisotnosti vseh ponudnikov.

Datum tesne vožnje je predviden na dan 22.5.2018 ob 10.00 uri. Datum je okviren in se lahko naknadno spremeni (testiranje naj bi zagotavljalo izvedbo ob suhem vremenu in v času izven prometne konice).

Za testno vožnjo veljajo naslednja pravila: Ponudniki morajo za testiranje in ocenjevanje avtobusov nuditi avtobus, ki mora biti enak oz.

primerljiv kot ponujeno vozilo v ponudbi, mora pa biti vsaj enake dolžine, primerljive teže, imeti enak motor (ista koda, tip, oznaka motorja), enak menjalnik, enako zasteklitev in enako število in razporeditev sedežev, kot ponujeno vozilo v ponudbi.

Na dan testiranja se najprej ugotovi ustreznost vozila v skladu z dokumentacijo in ponudbo, nato sledi polnjenje rezervoarja za goriva in AdBlue tekočine ter preverjanje tlaka v pnevmatikah (avtobusi morajo imeti standardne pnevmatike, katerih tlak ne sme biti večji kot ga predpisuje proizvajalec).

Voznika testnega vozila priskrbi ponudnik. Na vsakem avtobusu sta najmanj dva predstavnika naročnika, lahko pa tudi predstavniki

konkurenčnih ponudnikov. Vse testne vožnje se izvedejo hkrati (testna vozila startajo drugo za drugim, razmak med vozili bo

vsaj 30 m (preprečitev »zračne vleke«). Ves čas vožnje je v potniškem prostoru avtobusa vklopljena klima, ki mora v potniškem delu

notranjosti avtobusa pri popolnoma odgrnjenih zavesah zagotavljati temperaturo 23°C. Naročnik bo preverjal temperaturo z lastnim umerjenim termometrom, ki bo lociran na zadnjem sedežu pred drugim prehodom in sporočal morebitna odstopanja.

Na vsaki postaji avtobus ustavi, za 10 sekund odpre vsa vrata, jih zapre in nato nadaljuje vožnjo, Med vožnjo po regionalnih cestah in avtocesti se mora voznik držati zgornje hitrostne omejitve

(hitrost na AC mora biti 100 km/h). Ponudnik je dolžan za testni avtobus na lastne stroške urediti obvezno zavarovanje za avtobus in

potnike na testni vožnji, registracijo, cestnine (DarsGo) in vse ostalo, kar je potrebno za vožnjo v skladu z zakonodajo

Page 8: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Po končanem testu se bo odčitalo natančno število prevoženih kilometrov, rezervoarji testiranih avtobusov se bodo ponovno dopolnili do vrha, ob tem se bo zabeležila količina točenega goriva. Na podlagi teh podatkov se bo izračunala povprečna poraba goriva na testni vožnji.

V kolikor bi bila potrebna ponovitev testa (npr. okvara vozila, …), se upošteva drugi test.

Trasa testne vožnje je naslednja (naročnik si pridržuje pravico do spremembe trase):

SMER VOŽNJE1 Maribor, Meljska cesta 972 Hitra cesta, smer Ljubljana3 Ptujska cesta, smer Miklavž 1 Pred OMV4 Miklavž na Dravskem Polju 2 Babičeva ulica5 Dobrovce 3 Dobrovce6 Dravski Dvor 4 Cesta v Hotinje7 Marjeta na Dravskem polju8 Prepolje 5 Prepolje9 Kungota pri Ptuju 6 Pri cerkvi

10 Vstop na avtocesto, Slovenska Bistrica sever11 Izstop iz avtoceste, Slovenska bistrica jug12 Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta, 13 Slovenska Bistrica, Mariborska cesta, 7 Jožef14 Klopce 8 Klopce I.15 Klopce 9 Klopce II.16 Zgornja Polskava 10 Gostišče Golob17 Morje 11 Morje18 Fram 12 Fram19 Vstop na avtocesto, Fram20 Avtocesta smer Avstrija21 Izstop iz avtoceste, Maribor vzhod22 Ulica Veljka Vlahoviča smer sever23 Malečniški most24 Melje, Meljska cesta 97

POSTAJALIŠČA

Page 9: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

3.1.9. Javno odpiranje PONUDB

Javno odpiranje PONUDB – obrazci 4.2, 4.3. in 4.4. (do takrat zaprta ovojnica) bo dne 24.5.2018 ob 11.00 uri v prostorih naročnika v Kranju.

Hkrati bodo z naročnikove strani predstavljeni še izračuni porabe goriva iz testne vožnje.

3.1.10. Vpogled in zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 in varstvom osebnih podatkov.

V primeru, da ponudnik označi dele ponudbe, kot poslovna skrivnost bo naročnik, v primeru zahteve za vpogled v ponudbo, ponudnika pozval, da predloži akt, v katerem ima opredeljene poslovne skrivnosti oz. da oznako poslovne skrivnosti umakne.

3.1.11. Odločitev o oddaji naročila

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Odločitev bo v skladu z ZJN-3 objavljena na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 8 dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe naročniku vrniti podpisano in žigosano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

3.1.12. Dodatne zahteve za ponudnika / podizvajalca / soizvajalca s sedežem izven RS

V primeru, da ima ponudnik / podizvajalec / soizvajalec sedež v državi, ki katerega od zahtevanih dokumentov iz točke 3.2. razpisne dokumentacije ne izdaja, je tak dokument možno nadomestiti z zapriseženo izjavo ponudnika pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi izvora ali v državi, iz katere oseba prihaja. Dokazila morajo biti predložena v prevodu v slovenski jezik.

V tem primeru mora ponudnik predložiti tudi veljavno pooblastilo o zastopanju ponudnika v postopku celotnega javnega naročila, vključno s pooblastilom za predložitev vseh zahtevanih dokumentov v predmetnem javnem naročilu in v morebitnem revizijskem postopku ter za podpis pogodbe. Pooblaščenec mora imeti sedež na območju RS. Vsi dokumenti, vročeni pooblaščencu, štejejo za vročene ponudniku.

3.1.13. Ustavitev postopka, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridružuje pravico, da razveljavi že posredovano povabilo k oddaji ponudbe ali pogodbe ne sklene. Naročnik si pridržuje tudi pravico, da zavrne vse ponudbe in da ne izbere nobenega ponudnika v skladu z določili ZJN-3.

Page 10: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

3.2 Obvezni pogoji z navedbo dokazil, ki morajo biti priloženi ponudbi

3.3.1. Obvezna dokumentacija za ponudnika

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti spodaj navedena in ustrezno izpolnjena dokazila. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati izjave in obrazce, priložene v ponudbeni dokumentaciji.

DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV DokumentPodatki o ponudniku - ponudba. Priloga 1

Ponudba za sklop 1 – regionalni avtobus 12 m (oddati v ločeni ovojnici – PONUDBA) Priloga 2

Ponudba za sklop 2 – regionalni avtobus 13 m LE(oddati v ločeni ovojnici – PONUDBA) Priloga 3

Ponudba za sklop 3 – regionalni avtobus 15 m LE(oddati v ločeni ovojnici – PONUDBA) Priloga 4

Izjava ponudnika o izpolnjevanju osnovne sposobnosti s pooblastilom naročniku za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc. ESPD +

Priloga 5

Izjava ponudnikovega zakonitega zastopnika o izpolnjevanju osnovne sposobnosti s pooblastilom naročniku za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc. ESPD +

Priloga 6

Izjava ponudnika o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti.Ponudnik mora imeti v poslovnem letu 2017 vsaj takšen prihodek kot je ponudbena vrednost vseh sklopov (brez DDV), ki jih ponuja.

ESPD

Zavarovanje resnosti ponudbe - bianco menica z menično izjavo ali bančna garancija v višini 5.000 €, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da: je ponudnikovo ponudbo sprejel, ponudnik pa ni pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji

podpisal ustrezne pogodbe, kar pomeni, da je od ponudbe odstopil, izbrani ponudnik ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo posredoval lažne oz. neresnične podatke.

Bančna garancija

aliBianco Menica

Priloga 7Izjava ponudnika o predložitvi zavarovanj: za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe - bančna garancija v višini 10 % pogodbene vrednosti

z DDV z veljavnostjo 60 dni po dokončnem prevzemu avtobusov) ter za odpravo napak v splošni garancijski dobi - bančna garancija v višini 5 % pogodbene

vrednosti z DDV z veljavnostjo 45 dni po preteku splošne garancijske dobe)

Priloga 8

Referenčna lista s potrjenimi strokovnimi priporočili Ponudnik mora z izpolnjeno referenčno listo dokazati, da je bila v letu 2016 in v letu 2017 (v vsakem letu posebej) prodana naslednja količina avtobusov iz predmeta naročila za posamezni sklop (isti tip avtobusa, kot ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi) končnim naročnikom, ki imajo sedež v Sloveniji ali EU: - sklop 1 - vsaj 10 avtobusov - sklop 2 in sklop 3 - vsaj 2 avtobusa iz kateregakoli sklopa

(upoštevajo se reference za obe vrsti vozil skupaj)

Priloga 9+

Strokovna priporočila

Page 11: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Vzorec pogodbe.

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila s pogoji naročnika. Izbrani ponudnik bo dolžan podpisati pogodbo, ki se v bistvenih elementih ne bo razlikovala od priloženega vzorca, v roku 8 dni od dneva, ko bo pozvan k podpisu. Ponudnik mora vzorec pogodbe na koncu podpisati in žigosati.

Priloga 10+

Parafiran vzorec

pogodbe

Tehnični standardi za avtobus iz sklopa 1Obvezna priloga: tehnična specifikacija proizvajalca Priloga 11

Tehnični standardi za avtobus iz sklopa 2Obvezna priloga: tehnična specifikacija proizvajalca Priloga 12

Tehnični standardi za avtobus iz sklopa 3Obvezna priloga: tehnična specifikacija proizvajalca Priloga 13

Specifikacija stroškov vzdrževanja za avtobuse Seznam potrebnih del za vsak posamezni avtobus v času ponujene splošne garancijske dobe s finančnim ovrednotenjem (cenik). Pri tem je potrebno upoštevati priporočila, navodila in zahteve proizvajalca vozil, ki jih le ta predpisuje za vzdrževanje ter upoštevati posebne pogoje obratovanja avtobusov. Cene bodo v času veljavnosti pogodbe fiksne.Ponudnik specificira stroške vzdrževanja v obliki priloženega vzorca.

Specifikacija stroškov vzdrževanja za avtobuse iz sklopa 1 Priloga 14

Specifikacija stroškov vzdrževanja za avtobuse iz sklopa 2 Priloga 15

Specifikacija stroškov vzdrževanja za avtobuse iz sklopa 3 Priloga 16

Izjava o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju Priloga 17

DODATNI / VARIANTNI podatki o cenah posameznih opcij opreme za avtobus iz sklopa 1 Priloga 18

Opomba:Navodilo za izpolnitev ESPD obrazca, kot obvezne priloge: Ponudnik z naročnikove spletne strani neposredno shrani ESPD obrazec na svoj računalnik (brez da ga odpre), nato na Portalu JN, v zavihku »ESPD« izbere opciji »sem gospodarski subjekt«, ter »Želim uvoziti naročnikov ESPD« ter poišče mesto na računalniku, kamor je bil shranjen naročnikov ESPD. Obrazec se odpre, ponudnik ga izpolni in natisnjenega datira, podpiše, žigosa in priloži ponudbi.

3.3.2. Obvezna dokumentacija za ponudbo s podizvajalci in skupno ponudbo

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, ponudnik zaprosi naročnika prek Portala JN za dodatno dokumentacijo.

Page 12: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

3.3 Merilo za vrednotenje ponudbe

Naročnik bo med dopustnimi ponudbami izbral ponudbo za posamezni sklop, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki bo ocenjena na podlagi naslednjih meril:

MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 1 – regionalni avtobusi 12 m:

Merilo Opis ocenjevanja Število točk1. Cena enega avtobusa v € brez DDV izračun Cena / 3000

2. Servisni interval (min na 50.000 km) 50.000 – 75.000 km 0nad 75.000 km -1

3. Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti) 2 leti 0Zapis: na vsako polno leto 3 leta -1

4 leta -25 let in več -3

4. Število potniških sedežev * Ponudba z največjim številom sedežev

-1

5. Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik (element) različni 0Isti pri 2 elementih -1Isti pri 3 elementih -2

6. Skupna moč klime (hlajenje) voznikovega in potniškega prostora 30 do 32,9 kW 0(min 25 kW potniški + min 5 kW vozniški) 33 kW in več -1

7. Preklopni nasloni za roke v alu izvedbi s preklopom pod sedežno blazino

neda

0-1

8. Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora

neda

0-1

9. Vodni retarder ** ne 0da -1

10. Sistem za zasilno zaviranje in sistem za opozarjanje pri nenamernem zapuščanju voznega pasu.

neda

01

11. Poraba goriva na tesni vožnji (l / 100 km) Najmanjša poraba 0Zapis: na 2 decimalki natančno Vsak dodatni 0,1 liter

pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk

Skupno min število točk

* Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati minimalne zahteve glede razdalje med sedeži kot izhaja iz pravilnik št. 107 UN/ECE – Enotne določbe o homologaciji vozil kategorije M2 in M3 glede na splošno konstrukcijo, 2015/922, L153, točka 7.7.8.4. Priloge 3)

** Vodni retarder je retarder, kjer funkcijo hlajenja retarderja opravlja voda ali hladilna tekočina neposredno, torej ne olje ali drug medij.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.

V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa.

Page 13: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 2 – regionalni avtobusi 13 m LE:

Merilo Opis ocenjevanja Število točk1. Cena avtobusa v € brez DDV izračun Cena / 3000

2. Servisni interval (min na 50.000 km) 50.000 – 75.000 km 0nad 75.000 km -1

3. Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti) 2 leti 0Zapis: na vsako polno leto 3 leta -1

4 leta -25 let in več -3

4. Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik (element) različni 0Isti pri 2 elementih -1Isti pri 3 elementih -2

5. Skupna moč klime voznikovega in potniškega prostora (min 25 kW potniški + min 5 kW vozniški)

30 do 32,9 kW33 kW in več

0-1

6. Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora

neda

0-1

7. Vodni retarder * ne 0da -1

Skupno min število točk

* Vodni retarder je retarder, kjer funkcijo hlajenja retarderja opravlja voda ali hladilna tekočina neposredno, torej ne olje ali drug medij.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.

V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa.

Page 14: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

MERILO ZA izbor najugodnejšega ponudnika za SKLOP 3 – regionalni avtobusi 15 m LE:

Merilo Opis ocenjevanja Število točk1. Cena avtobusa v € brez DDV izračun Cena / 3000

2. Servisni interval (min na 50.000 km) 50.000 – 75.000 km 0nad 75.000 km - 1

3. Ponujena splošna garancijska doba (min 2 leti) 2 leti 0Zapis: na vsako polno leto 3 leta -1

4 leta -25 let in več -3

4. Isti proizvajalec šasija / motor / menjalnik (element) različni 0Isti pri 2 elementih -1Isti pri 3 elementih -2

5. Skupna moč klime voznikovega in potniškega prostora (min 30 kW potniški + 5 kW vozniški)

35 do 38,9 kW39 kW in več

0-1

6. Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora

neda

0-1

7. Vodni retarder * ne 0da -1

Skupno min število točk

** Vodni retarder je retarder, kjer funkcijo hlajenja retarderja opravlja voda ali hladilna tekočina neposredno, torej ne olje ali drug medij. .

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, ki doseže najmanjše skupno število točk.

V primeru, da več ponudb prejme enako število točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela manj točk pri merilu cena avtobusa.

Page 15: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

3.4 Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 8 delovnih dneh po objavi obvestila o javnem naročilu oz. obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima interes za dodelitev javnega naročila in bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Aktivna legitimacija se prizna tudi zagovorniku javnega interesa po 6. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku po pošti priporočeno, s kopijo zahtevka pa obvestiti Strokovno službo za javna naročila, ki deluje pri Ministrstvu za finance. V zahtevku za revizijo mora vlagatelj navesti vse zahtevane podatke iz 15. člena ZPVPJN vključno s potrdilom o plačilu takse.

Takso po 71. členu ZPVPJN-B v višini 4.000,00 € plača vlagatelj na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110-0100 0358 802, odprti pri Banki Slovenije, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave).

Page 16: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4. PRILOGE (vzorci, obrazci in izjave)

4.1 Podatki o ponudniku – PONUDBA št.:___________

Naziv oz. ime ponudnika Naslov ponudnikaPoštna številka in kraj

Ponudbo dajemo:(obkroži) a) samostojno b) s podizvajalci c) skupno ponudbo

Oznaka naročila:(Objava na Portalu) št. JN__________/2018-E01, dne____________

Ponudba dajemo za avtobus iz:(obkroži)

SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 Znamka: ________________ ___________________ __________________Tip: ________________ ___________________ __________________

Dan in št. vpisa v sodni register:Matična številka:Identifikacijska številka:Pristojni davčni urad:

Transakcijski račun št.:Pri banki:

Odgovorna oseba - Ime, priimek: Funkcija: Telefon:

Kontaktna oseba - Ime in priimek: Telefon:E-naslov:

Skrbnik pogodbe - Ime in priimek: Telefon:E-naslov:

Avtobusi se vzdržujejo in servisirajo pri pooblaščenem serviserju na območju Slovenije, in sicer pri: (ponudnik navede, naziv in naslov vseh svojih pooblaščenih servisov, ter oddaljenost, kjer je zahtevana):

Okolica Maribor: ________________________________________________________________, ki je od Meljske ceste 97 oddaljen ______ km

Okolica Kranja: __________________________________________________________________, ki je od Ul. Mirka Vadnova 8 oddaljen _____ km

Drugje: ________________________________________________________________________ Drugje: ________________________________________________________________________ Drugje: ________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da celotna ponudba velja do 30.9.2018.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 17: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.2 PONUDBA za sklop št. 1 – regionalni avtobusi 12 m

Ponudnik:

Znamka: ______________________

Tip: ______________________

Ponudba za Cena / kos Kos Vrednost brez DDV v €

Vrednost z DDV v €

Cena avtobusa v € brez DDV 22Servisni interval _________ kmSplošna garancijska doba _________ v letih Število potniških sedežev _________ sedeževProizvajalec Šasija: _____________

Motor: _____________ Menjalnik: _____________

Moč klime – hlajenje (skupaj)Potniški prostor:Vozniški prostor:

________ kW________ kW________ kW

Preklopni naslon za roke v alu izvedbi s preklopom pod sedežno blazino DA NE (obkrožiti)

Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora DA NE (obkrožiti)

Vodni retarder DA NE (obkrožiti)

Sistem za zasilno zaviranje in sistem za opozarjanje pri nenamernem zapuščanju voznega pasu

DA NE (obkrožiti)

Dobavni rok je _____ mesecev od podpisa pogodbe (največ 6 mesecev).

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 18: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.3 PONUDBA za sklop št. 2 – regionalni avtobusi 13 m LE

Ponudnik:

Znamka: ______________________

Tip: ______________________

Ponudba za Cena / kos Kos Vrednost brez DDV v €

Vrednost z DDV v €

Cena avtobusa v € brez DDV 1Servisni interval _________ kmSplošna garancijska doba _________ letProizvajalec Šasija: _____________

Motor: _____________ Menjalnik: _____________

Moč klime – hlajenje (skupaj)Potniški prostor:Vozniški prostor:

________ kW________ kW________ kW

Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora DA NE (obkrožiti)

Vodni retarder DA NE (obkrožiti)

Dobavni rok je _____ mesecev od podpisa pogodbe (največ 6 mesecev).

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 19: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.4 PONUDBA za sklop št. 3 – regionalni avtobusi 15 m LE

Ponudnik:

Znamka: ______________________

Tip: ______________________

Ponudba za Cena / kos Kos Vrednost brez DDV v €

Vrednost z DDV v €

Cena avtobusa v € brez DDV 1Servisni interval _________ kmSplošna garancijska doba _________ letProizvajalec Šasija: _____________

Motor: _____________ Menjalnik: _____________

Moč klime – hlajenje (skupaj)Potniški prostor:Vozniški prostor:

________ kW________ kW________ kW

Webasto grelec v prostoru, ki je fizično ločen od motornega prostora DA NE (obkrožiti)

Vodni retarder DA NE (obkrožiti)

Dobavni rok je _____ mesecev od podpisa pogodbe (največ 6 mesecev).

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 20: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.5 Izjava pravne osebe o izpolnjevanju osnovne sposobnosti in pooblastilo

Izjava pravne osebe (ponudnik / podizvajalec / soizvajalec):

Polni naziv podjetja

Sedež podjetja

Št. vpisa v sodni register

Matična št. podjetja

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo vse naročnikove zahteve, ki izhajajo iz naročnikovega ESPD obrazca, ki ga izpolnjenega prilagamo.

Pooblastilo za pridobitev potrdila

Hkrati s to izjavo naročniku dovoljujemo, pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku javnega naročila, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne:__________ pod številko objave: __________ in da naše navedbe preveri v vseh uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podatke naročnik lahko preveri pri Ministrstvu za pravosodje – kazenska evidenca za pravne osebe.

Opomba.Ponudnik lahko predloži dokazila sam, če le-ta niso starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Datum: Žig in podpis ponudnika/podizvajalca/soizvajalca:

__________________________ _____________________

(V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika, podizvajalca in soizvajalca posebej)

Page 21: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.6 Izjava osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa pravne osebe (ali osebe, ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje) o izpolnjevanju osnovne sposobnosti

Izjava fizične osebe (za vse in za vsakega posebej)

Ime in priimek: __________________________________________

Funkcija: __________________________________________

EMŠO: __________________________________________

Datum rojstva: __________________________________________

Kraj in občina rojstva: __________________________________________

Država rojstva: __________________________________________

Državljanstvo: __________________________________________

Naslov prebivališča: __________________________________________

Poštna številka, pošta: __________________________________________

Moj prejšnji priimek: __________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo zgoraj navedeni in spodaj podpisani izjavljam, da izpolnjujem vse naročnikove zahteve, ki izhajajo iz naročnikovega ESPD obrazca, ki ga izpolnjenega prilagamo.

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje

Hkrati s to izjavo naročniku dovoljujemo, pridobi vse informacije pri pristojnem organu za namen sodelovanja v postopku javnega naročila, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne: ____________ pod številko objave: ____________ in da naše navedbe preveri v vseh uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podatke naročnik lahko preveri pri Ministrstvu za pravosodje – kazenska evidenca za fizične osebe

Opomba:Ponudnik lahko predloži dokazila sam, če le-ta niso starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Datum: Podpis zastopnika:

_____________________ __________________

Page 22: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.7 Zavarovanje resnosti ponudbe

MENIČNA IZJAVA za zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik:

V skladu z javnim naročilom, objavljenim na portalu javnih naročil dne: _______ pod številko objave: ___________ smo kot ponudnik predložili svojo ponudbo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Alpetour, Potovalna agencija, d. o. o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku izročamo garancijo v obliki bianco menice in menične izjave v višini 5.000 € Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

……………………………………………………..………………………………………..(ime in priimek) (lastnoročni podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo v primeru, da: je bila ponudba v celoti ali delno sprejeta in da nismo pravočasno podpisali ustrezne pogodbe ali

pogodbe nismo podpisali v skladu z razpisnimi pogoji, ob podpisu pogodbe nismo izročil garancije za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, smo v ponudbi navedli neresnične podatke

omogočili izplačilo 5.000 EUR, z besedo pettisoč 00/100 evrov, proti predložitvi naročnikovega pisnega zahtevka za plačilo in njegove potrditve, da kot ponudnik svojih zgoraj navedenih obveznosti glede resnosti ponudbe nismo izpolnili.

NALOG ZA PLAČILO MENICENepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _________________________ (naziv banke) oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 5.000,00 €.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja do 30.9.2018.

Datum Žig in podpis izdajatelja menice:

____________________ _______________________

Page 23: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.8 Izjava ponudnika o predložitvi zavarovanj

Ponudnik:

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za posamezni sklop na javnem naročilu JN 2018/04 »Nakup avtobusov« naročniku predložili:

nepreklicno bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe in plačljivo na prvi poziv v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 60 dni po dokončnem prevzemu avtobusov (rok za predložitev: 10 dni po podpisu pogodbe)

nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi in plačljivo na prvi poziv v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 45 dni po preteku splošne garancijske dobe, navedene v pogodbi (rok za predložitev: 10 dni po dokončnem prevzemu avtobusov)

bančne garancije nam bo izdala __________________ banka (vpisati naziv banke) z natančnimi vsebinami iz priloženih vzorcev

Naročniku izjavljamo še, da:

smo seznanjeni s tem, da brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje dano za zavarovanje resnosti ponudbe.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

____________________ ______________________

Zahtevana zavarovanja ne bodo smela odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Page 24: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI (vzorec)

Naziv izdajatelja: __________________________________________Kraj in datum: __________________________________________

Upravičenec: __________________________________________, __________________________________________(naročnik v javnem naročilu in podpisnik pogodbe)

Garancija št.: ___________

V skladu s Pogodbo za nakup avtobusov ____________________________________ (naziv, številka, datum), sklenjeno med _________________________ (upravičenec) in ____________________________ (dobavitelj), v pogodbeni vrednosti _____________€, je dolžan dobavitelj dobaviti predmet naročila v roku in kakovosti ter pod ostalimi pogoji, opredeljenimi v citirani pogodbi.

Na podlagi navedenega, se mi, ______________ (banka), nepreklicno obvezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-tega, plačali vsak znesek do maksimalne višine _______________€.

(z besedo:___________________ ___ /100 EUR)

proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše pisne potrditve, da dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil.

Zaradi identifikacije bo vaša zahteva po tej garanciji veljavna le tedaj, če nam jo boste posredovali prek banke, ki bo potrdila, da sta vaša zahteva za plačilo in prej omenjeno pisno potrdilo z vaše strani pravno veljavno podpisana.

Naša garancija je veljavna do __________ (60 dni po dokončnem prevzemu) in avtomatsko in v polnem obsegu ugasne neodvisno od tega, ali nam dokument vrnete, če vaše pisne zahteve za plačilo in pisnega potrdila do tega datuma ne bomo prejeli.

Z vsakim izvršenim plačilom po tej garanciji se naša obveznost do vas za ta znesek zniža.

IZDAJATELJ GARANCIJE (žig in podpis)

______________________

(Vzorca ni potrebno prilagati ponudbi.)

Page 25: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI (vzorec)

Naziv izdajatelja: __________________________________________Kraj in datum: __________________________________________

Upravičenec: __________________________________________, __________________________________________

(naročnik v javnem naročilu in podpisnik pogodbe

Garancija št.: ___________

V skladu s Pogodbo za nakup avtobusov ___________________________________ (naziv, številka, datum), sklenjeno med ________________________ (upravičenec) in ____________________________ (dobavitelj), v pogodbeni vrednosti _____________€, je dolžan dobavitelj brezplačno odpraviti napake v garancijski dobi v skladu s citirano pogodbo.

Na podlagi navedenega, se mi, ______________ (banka), nepreklicno obvezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-tega, plačali vsak znesek do maksimalne višine _______________€.

(z besedo:__________________ ___ /100 EUR)

proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vaše pisne potrditve, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil.

Zaradi identifikacije bo vaša zahteva po tej garanciji veljavna le tedaj, če nam jo boste posredovali prek banke, ki bo potrdila, da sta vaša zahteva za plačilo in prej omenjeno pisno potrdilo z vaše strani pravno veljavno podpisana.

Naša garancija je veljavna do __________ (45 dni po poteku ponujene splošne garancijske dobe) in avtomatsko in v polnem obsegu ugasne neodvisno od tega, ali nam dokument vrnete, če vaše pisne zahteve za plačilo in pisnega potrdila do tega datuma ne bomo prejeli.

Z vsakim izvršenim plačilom po tej garanciji se naša obveznost do vas za ta znesek zniža.

IZDAJATELJ GARANCIJE (žig in podpis)

______________________

(Vzorca ni potrebno prilagati ponudbi.)

Page 26: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.9 Referenčna lista

Ponudnik / podizvajalec / soizvajalec

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v letih 2016 in 2017 dobavili avtobuse kot so predmet javnega naročila oz. primerljive avtobuse naslednjim končnim naročnikom, ki imajo sedež v Sloveniji ali Evropski Uniji:

SKLOP Kupec Število dobavljenih avtobusov

naziv država 2016 2017

SKLOP 1

SKUPAJ (posamezno leto najmanj 10)

SKLOP 2 in

SKLOP 3SKUPAJ (posamezno leto najmanj 2)

Opomba: Naročnik zahteva tudi predložitev potrjenih referenc za vsakega od navedenih kupcev.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 27: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Obrazec strokovnih priporočil

Izdajatelj strokovnega priporočila (uporabnik vozila):____________________________________________________________________________________

Prejemnik strokovnega priporočila (ponudnik/podizvajalec/soizvajalec) :_______________________________________________________________________________________

STROKOVNO PRIPOROČILO

1. Potrjujemo, da je prejemnik strokovnega priporočila pri izdajatelju strokovnega priporočila opravil naslednje dobave avtobusov:

SKLOP Tip avtobusov Število dobavljenih avtobusov

(navesti tip dobavljenega avtobusa) 2016 2017

SKLOP 1Medkrajevni 12 m--

SKLOP 2Regionalni 13 m LE--

SKLOP 3Regionalni 15 m LE--

2. Ob upoštevanju kakovosti dobavljenih avtobusov ter upoštevanja izvedbenih rokov in drugih izpolnitev pogodbenih obveznosti in njegov siceršnji odnos do naročnika, ocenjujemo poslovno sodelovanje z omenjenim ponudnikom v tem obdobju kot uspešno.

3. Potrdilo se izdaja za priglasitev prejemnika strokovnega priporočila na razpis javnega naročila JN 2018/04 Nakup avtobusov.

Izdajatelj strokovnega priporočilaIme in priimek: ____________________Kontaktna številka: ________________

Žig in podpis:

Datum: ________________ _____________________________

Page 28: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.10 Vzorec pogodbePOGODBA št.: ______

ZA NAKUP AVTOBUSOV z nizkimi emisijami iz sklopa 1, 2 ali 3

ki jo skleneta:

kot KUPEC:ki ga zastopa:Naslov:Identifikacijska št.:Matična številka

in

kot PRODAJALEC:ki ga zastopa:Naslov:ID številka:Matična številka:

UVODNO DOLOČILO1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik Alpetour, Potovalna agencija d. o. o. izvedel skupni postopek javnega naročanja po odprtem postopku JN 2018/04 ˝Nakup avtobusov z nizkimi emisijami˝ v skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, 91/15). Prodajalec je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št.: _____________ z dne __________ izbran za dobavo avtobusov.

S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila. Osnova za pogodbo so pogoji določeni s predmetno razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo prodajalca.

PREDMET POGODBE2. člen

Predmet pogodbe je nakup______ avtobusov z nizkimi emisijami znamke __________ tipa _________ za potrebe naročnikovih dejavnosti.

Kakovost in tehnične značilnosti predmetnih avtobusov so določene v Tehničnih specifikacijah, ki so priloga pogodbi.

POGODBENA VREDNOST 3. člen

Pogodbena vrednost za nakup ____ avtobusov znaša _____________ € brez DDV in __________€ z DDV(vsak avtobus ___________€ brez DDV in ___________€ z DDV).

Pogodbena vrednost brez DDV je fiksna in zajema vse stroške prodajalca za realizacijo predmeta te pogodbe skladno s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo.

Page 29: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

V pogodbeno vrednost so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, in sicer:1. stroški vseh dajatev, carin, davkov, zavarovanj, taks, trošarin,…2. stroški, ki bodo nastali zaradi tehničnega prevzema avtobusov,3. stroški prevoza avtobusov do prevzemnega mesta,4. stroški homologacije, usposabljanja voznikov, 5. drugi stroški, potrebni za izvedbo predmeta naročila.

Prodajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

NAROČILO, DOBAVA IN PREVZEM 4. člen

Predmet te pogodbe bo dobavljen pod dobavnim pogojem DDP (Delivered Duty Paid) INCOTERMS 2010 kupcu ______________________________.

Dobava je opravljena, ko bodo vsi avtobusi dobavljeni na lokaciji prodajalca (oz. po dogovoru na lokaciji kupca, a na stroške prodajalca) in ko kupec za vse avtobuse uspešno opravi tehnične preglede in dokončne prevzeme v skladu s tehnično specifikacijo in drugo dogovorjeno kakovostjo ter podpiše prevzemni zapisnik.

Dobavni rok v skladu s prejšnjim odstavkom je _________ mesecev po podpisu pogodbe.

RAČUN in NAČIN PLAČILA5. člen

Račun za nakup avtobusov izstavi prodajalec po dokončnem prevzemu avtobusov za vsak avtobus posebej v obliki in z vsebino, potrebno za registracijo avtobusa.

Kupec je dolžan poravnati prodajalcu pogodbeno vrednost z DDV iz 3. člena te pogodbe v roku 30 dni po prejemu računa na TRR račun prodajalca: __________________________ pri banki: __________________.

V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti.

GARANCIJSKA DOBA 6. člen

Prodajalec zagotavlja kupcu ____ letno splošno garancijo za celotno vozilo oz. garancijo do prevoženih _______ km (100.000 km/leto - premo sorazmerno ponujeni splošni garancijski dobi) (kar nastopi prej) na vse sklope za posamezen avtobus, šteto od dneva prve registracije avtobusa. Kupec se obvezuje, da bo avtobuse registriral najkasneje 30 dni po uspešno izvedenem dokončnem prevzemu.

7. členPoleg garancije iz prejšnjega člena, prodajalec zagotavlja kupcu še:

5 letno garancijo proti prerjavenju od dneva prve registracije, 10 letno garancijo za nosilnost nosilne konstrukcije avtobusa pri statičnih in dinamičnih

obremenitvah, ki nastopajo pri obratovanju na progah kupca od dneva prve registracije ter 15 letno dobavo originalnih rezervnih delov od dokončnega prevzema avtobusov.

Page 30: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

ZAVAROVANJE8. člen

Prodajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe kupcu izročiti original s strani poslovne banke oziroma zavarovalnice izdano, podpisano in žigosano, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še šestdeset (60) dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je odložni pogoj za veljavnost pogodbe. Če prodajalec ne predloži bančne garancije skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Kupec lahko garancijo unovči v naslednjih primerih:• če se bo izkazalo, da prodajalec ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno izpolnil svoje

pogodbene obveznosti,• zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca,• če prodajalec kupcu ne predloži zavarovanja za odpravo napak iz 9. člena te pogodbe skladno s to

pogodbo,• če prodajalec kupcu ne predloži novega finančnega zavarovanja ali podaljšanja obstoječega finančnega

zavarovanja, če bi bilo to potrebno zaradi neizpolnitve vseh prodajalčevih obveznosti do roka izteka prvotnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo,

• če je prodajalec kupcu že dobavil avtobus in je bil ta dokončno prevzet, a prodajalec kupcu še ni izročil finančnega zavarovanja za odpravo napak in so izpolnjeni pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Naročnik lahko garancijo uveljavi brez predhodnega opomina.

9. členProdajalec mora najkasneje sočasno z dokončnim prevzemom zadnjega avtobusa kupcu izročiti original s strani poslovne banke oziroma zavarovalnice izdano, podpisano in žigosano, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še petinštirideset (45) dni po izteku splošne garancijske dobe.

Če prodajalec te garancije kupcu ne izroči, je kupec upravičen unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer ostanejo vsa določila te pogodbe, ki obvezujejo prodajalca za odpravo okvar in napak v garancijski dobi v veljavi.

10. členNobene določbe te pogodbe ni mogoče razlagati na način, da ima Prodajalec kakršnokoli obveznost do kupca pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo iz 8. člena ali finančnega zavarovanja za odpravo napak iz 9. člena, kot na primer: pisno ali ustno opozorilo, pridobitev soglasja, prizadevanje za sporazumno rešitev spora.

Unovčitev garancij ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti povrniti kupcu škodo, ki jo je utrpel kupec zaradi neizpolnjevanja ali kršitev obveznosti prodajalca iz te pogodbe.

Kupec lahko unovči garancijo tudi v delnem znesku. V tem primeru se garancija znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Unovčitev garancije ne odvezuje prodajalca od obveznosti odprave napake ali okvare iz dodatne garancije v preostali garancijski dobi ali drugih obveznosti iz te pogodbe. V primeru, da kupec delno unovči garancijo, je prodajalec dolžan kupcu unovčeno garancijo takoj, najkasneje pa naslednji dan po unovčitvi, nadomestiti z novo, izdano za polno vrednost in skladno z razpisno dokumentacijo.

Page 31: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

KAKOVOST IN REKLAMACIJE11. člen

Prodajalec bo dobavil avtobuse, ki v celoti izpolnjujejo zahteve zakonodaje iz področja predmeta naročila ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V primeru kolizije zahtev zakonodaje in razpisne dokumentacije, mora prodajalec o tem pisno obvestiti kupca ter zahtevati njegova navodila. Ponujeni avtobusi morajo biti novi in v celoti ustrezati vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam kupca in standardom, ki veljajo v EU in RS. Če se izkaže nasprotno, bo prodajalec na lastne stroške in po izbiri kupca dobavil nov avtobus ali odpravil pomanjkljivosti na že dobavljenem na način, da bodo izpolnjene vse zahteve tehničnih specifikacij in zakonodaje.

12. členPogodbeni stranki sta sporazumni, da ima kupec pravico zahtevati od prodajalca znižanje vrednosti avtobusov, določene v 3. členu te pogodbe, če se po dokončnem prevzemu pri obratovanju avtobusov ugotovijo skrite napake. O skritih napakah ali okvarah, bo kupec prodajalca pisno obvestil v 8 dneh, od dneva, ko je napako opazil, vendar najkasneje v roku 10 mesecev od dneva prve registracije posameznega avtobusa.

Pogodbeni stranki v 15 dneh od poziva skleneta dodatek k tej pogodbi, kjer se opredeli napaka, način in rok odprave napake. Rok za odpravo napake ne sme biti daljši od 45 dni. V primeru, da se napaka v 45-ih dneh ne odpravi mora prodajalec, po izbiri kupca, dobaviti nov avtobus ali v roku 15 dni od prejema poziva kupca znižati kupnino in plačati škodo, ki jo je utrpel kupec.

13. členV primeru neizpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije in/ali pogodbe tudi po pisnem pozivu kupca in po preteku naknadnega roka za izpolnitev zahtev, lahko kupec odstopi od sklenjene pogodbe in unovči predloženo zavarovanje brez kakršnekoli obveznosti ali negativnih posledic do prodajalca (npr. povračilo škode).

ENOSTRATNSKI ODSTOP prodajalca14. člen

Če prodajalec odstopi od te pogodbe, jo odpove ali kako drugače enostransko razveže pred dokončnim prevzemom predmeta te pogodbe zaradi razlogov, ki niso na strani kupca, je kupec upravičen do dogovorjene pogodbene kazni v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV in do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ZAMUDA pri dobavi 15. člen

V kolikor prodajalec v času veljavnosti pogodbe krši dobavni rok iz 5. člena te pogodbe in z dobavo zamudi za več kot 3 dni, lahko kupec prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen za zamudo, ki znaša 0,1 % od skupne pogodbene vrednosti vseh avtobusov, pri katerih prodajalec zamuja z dobavo, za vsak dan zamude (največ do 50 dni), razen v primeru višje sile. Prodajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa kupca v roku osmih (8) dni po prejemu računa, v kolikor naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti. Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil prodajalec v zamudi. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi tako, da kupcu nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od prodajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije. Kupec lahko unovči finančno zavarovanje prodajalca, če ta ne plača pogodbene kazni, kot je določeno v tej pogodbi.

O višji sili mora prodajalec obvestiti kupca nemudoma, najkasneje v roku 3 dni od pričetka okoliščin, ki pomenijo višjo silo, sicer se sklicevanje na višjo silo ne upošteva. Če višja sila traja več kot 30 dni, ima prodajalec pravico brez zanj neugodnih posledic odpovedati ti pogodbo brez odpovednega roka. Pod višjo

Page 32: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

silo pogodbeni stranki razumeta vse nepredvidene in nepričakovani dogodki, in sicer izključno požar, poplave, povodenj, žled, vremenska ujma ali druge naravne katastrofe, javni protesti, demonstracije, dlje časa trajajoče pomanjkanje električnega toka), ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti

16. členV primeru, da prodajalec ne zagotovi dokončnega prevzema avtobusov v skladu s to pogodbo, kupec vztraja pri izpolnitvi pogodbe še največ 53 dni od roka, določenega v 4. členu te pogodbe, po tem času lahko kupec brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca ali negativnih posledic za kupca odpove pogodbo brez odpovednega roka in unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.

TEHNIČNI in DOKONČNI PREVZEM17. člen

Tehnični prevzem avtobusov se izvrši ob navzočnosti 2 pooblaščenih predstavnikov kupca in prodajalca na sedežu kupca (oz. na drugje dogovorjenem mestu brez stroškov za kupca) in na stroške prodajalca. Tehnični prevzem obsega ugotavljanje skladnosti s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo. Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta na tehničnem prevzemu pogodbeni stranki lahko ugotovili le očitne napake, ne pa tudi skritih, ki jih skladno s pogodbo lahko kupec ugovarja kasneje.

O tehničnem prevzemu vodi zapisnik pooblaščena oseba prodajalca, podpišeta ga obe pogodbeni stranki. Morebitne ugotovljene pomanjkljivosti mora prodajalec odpraviti najkasneje do obvestila o dokončnem prevzemu. Če prodajalec napake ne odpravi do dokončnega prevzema, lahko kupec po svoji izbiri:

a) zavrne dokončen prevzem konkretnega avtobusa;b) zahteva znižanje kupnine alic) zahteva odpravo napake v dodatnem roku, ki ga kupec sam določi,

V vseh navedenih primerih pa se šteje, da prodajalec ni izpolnil obveznosti skladno s pogodbo in je kupec zato upravičen unovčiti bančno garancijo.

18. členPo uspešnem tehničnem prevzemu se dokončni prevzem opravi na sedežu kupca najkasneje v 7 dneh po prejemu obvestila, da so avtobusi pripravljeni za dokončni prevzem. Pooblaščena oseba kupca vodi o dokončnem prevzemu avtobusov primopredajni zapisnik. Tehnični in dokončni prevzem se lahko izvršita istočasno.

Ob dokončnem prevzemu prodajalec izroči kupcu avtobuse z vso potrebno dokumentacijo za registracijo (račune, morebitno carinsko deklaracijo, homologacijski dokument, zapisnik o opravljenem tehničnem pregledu,..) ter finančna zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Prodajalec se zavezuje ob dokončnem prevzemu izročiti kupcu: garancijske liste z garancijskimi pogoji garancijske liste z garancijskimi pogoji za vso opremo, kjer prodajalec ni garant seznam pooblaščenih servisov, navodila za voznike, navodila za vzdrževanje vozil v slovenskem jeziku.

USPOSABLJANJE voznikov in LITERATURA19. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo za optimalno (varčno in varno) tehniko vožnje brezplačno usposobil po 2 voznika (po izbiri kupca) za vsak dobavljen avtobus.

Page 33: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Prodajalec izvede usposabljanje za voznike kupca na sedežu kupca v obliki predavanja (skupno za vse voznike – najmanj 2 šolski uri) in praktične vožnje (za vsakega voznika najmanj 1 šolsko uro).

Program usposabljanja mora biti usklajen in potrjen s strani kupca do prevzema avtobusov ter voden v slovenskem jeziku. Prodajalec pri vsakem dobavljenem avtobusu zagotavlja tudi literaturo v obliki navodil za voznike, navodil za vzdrževanje vozil, servisnih informacij in poprodajne storitve v slovenskem jeziku.

REDNI, IZREDNI SERVISI IN ODPRAVA NAPAK 20. člen

Prodajalec zagotavlja vzdrževanje in servisiranje avtobusov pri naslednjih pooblaščenih serviserjih: Naziv in naslov 1: ___________________________Naziv in naslov 2: ___________________________ Naziv in naslov 3: ___________________________

V primeru napak/okvar v obdobju splošnega jamstva kupec vozilo dostavi najbližji servisni delavnici, v primeru nevoznega ali nevarnega vozila pa o tem obvesti prodajalca, ki je dolžan poskrbeti za prevoz vozila na servis in nositi vse s tem povezane stroške.

21. členSeznam vzdrževalnih del vključno s stroški v okviru splošne garancijske dobe po navodilih proizvajalca vozil je priloga te pogodbe. Vse stroške vzdrževanja v času garancijske dobe, ki presegajo stroške navedene v prilogi te pogodbe in opredeljene v ponudbi, krije prodajalec (razen poškodb in okvar po krivdi kupca).

NEOPERATIVNI DNEVI 22. člen

Prodajalec jamči, da je posamezni avtobus v času splošne garancijske dobe zaradi okvar in servisov lahko neoperativen (odsoten) največ 6 delovnih dni vsako leto (dnevi zaradi poškodb in okvar po krivdi kupca ne štejejo). Za vsak dodatni dan neoperativnosti, plača prodajalec kupcu odškodnino v višini 200,00 € brez DDV.

Čas neoperativnosti začne teči od trenutka dostave avtobusa na lokacijo pooblaščenega servisa iz 20. člena oz. od trenutka prijave nevoznega oz. nevarnega vozila. V primeru nevoznega oz. nevarnega vozila, za dostavo na lokacijo servisa poskrbi na svoje stroške prodajalec. Čas neoperativnosti preneha teči s trenutkom prevzema popravljenega vozila na lokaciji pooblaščenega servisa. Dan neoperativnosti je vsak delovni dan, ko je posamezen avtobus, v času med 07:00 in 17:00 neoperativen več kot 6 ur.

Dnevi zaradi poškodb in okvar po krivdi kupca ne štejejo.

SERIJSKE NAPAKE PROIZVAJALCA (velja za sklop 1)23. člen

V kolikor se enaka ali istovrstna napaka ali napaka na enakem delu avtobusa pojavi na 5 ali več vozilih, takšna napaka šteje za serijsko napako proizvajalca. Serijske napake proizvajalca, ki se pojavijo v obdobju 60 mesecev od datuma registracije vsakega vozila mora ponudnik odpraviti na lastne stroške in/ali kupcu povrniti že morebiti plačane stroške, ki so nastali v zvezi z odpravljanjem serijske napake.

NAKUP REZERVNIH DELOV 24. člen

Prodajalec priznava vsaj 10 % popust za nakup originalnih rezervnih delov principala na veljavno ceno iz veljavnega cenika principala v času splošne garancijske dobe avtobusov. V kolikor je za dobavo rezervnih delov že sklenjena druga pogodba, veljajo cene, ki so nižje. V takem primeru veljajo ugodnejše cene

Page 34: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

rezervnih delov tudi za vozila iste blagovne znamke, ki jih je naročnik že kupil v preteklosti.

V kolikor se stranki po tej pogodbi ne dogovorita drugače, veljajo pogoji iz ponudbe oz. cene iz pogodbe o dobavi rezervnih delov oz. tistih, ki so v trenutku najugodnejše.

Popust (v %), se upošteva pri vseh dobavah rezervnih delov, tudi za tiste, ki niso navedeni v seznamu oz. predračunu, so pa nujno potrebni za redno vzdrževanje avtobusov v času garancijskih dob, torej v času veljavnosti te pogodbe. V kolikor se bosta pogodbeni stranki dogovorila za drugačne pogoje servisiranja, bosta sklenila dodatek k tej pogodbi.

Prodajalec zagotavlja dobavo originalnih rezervnih delov v življenjski dobi vozila (najmanj 15 let).

USPOSABLJANJE mehanikov25. člen

Prodajalec nudi brezplačno izobraževanje tehničnega osebja v trajanju 2 človeka / dan za vsak dobavljen avtobus. Izobraževanje mora biti usmerjeno na vzdrževanje avtobusov, t.j. na iskanje, odpravljanje tehničnih napak, popravila sestavnih delov šasije in karoserije, elektronskih sistemov ter uporabo elektronske diagnostične opreme.

SKRBNIKI POGODBE26. člen

Skrbnik pogodbe s stani kupca: ___________________ (ime, priimek), telefon: __________________ __________________, e-naslov: ________________________. Skrbnik pogodbe s strani prodajalca: __________________ (ime, priimek), telefon: __________________ __________________, e-naslov: ________________________.

Morebitno spremembo skrbnika je potrebno pisno javiti v treh dneh.

ODSTOP OD POGODBE27. člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, ga bo kupec na to pisno opozoril ter mu določil rok za, v katerem mora odpraviti kršitve ali pričeti z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Če prodajalec v postavljenem roku tega ne stori, lahko kupec brez zanj neugodnih posledic in brez odpovednega roka odpove to pogodbo in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predmetne določbe ni mogoče tolmačiti na način, da bi moral kupec pred unovčitvijo finančnega zavarovanja, kupca na to opozoriti ali mu omogočiti dodaten rok za izpolnitev njegovih dejanj.

O odstopu od pogodbe kupec prodajalca pisno obvesti. Odstop od pogodbe s strani kupca velja z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.

Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca (izvajalca ali podizvajalca).

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO28. člen

Page 35: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

KODEKS RAVNANJA ARRIVE 29. člen

Prodajalec mora sprejeti Kodeks ravnanja Arrive (Priloga »Kodeks ravnanja Arrive za poslovne parterje«) in politiko odgovorne nabave (Priloga »Politika odgovorne nabave«) ter se zavezati upoštevati le-te v vseh poslovnih razmerjih (https://alpetour.si/javna-narocila/). V primeru kršitve s strani izbranega dobavitelja si Arriva pridržuje pravico sprejeti vse upravičene in primerne ukrepe, ki se ji zdijo pomembni za odpravo kršitev kodeksa ravnanja, vključno z odpovedjo pogodbe.

KONČNE DOLOČBE30. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s to pogodbo, reševali v skladu z Obligacijskim zakonikom. V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Kranju. Pravni odnosi med pogodbenima strankama so podvrženi pravu Republike Slovenije.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov in so veljavni le, v kolikor jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko prodajalec kupcu predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

V __________, dne ________ V ___________, dne ________

KUPEC: PRODAJALEC:Naziv: Naziv:Direktor: Direktor:

Page 36: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.11 TEHNIČNI STANDARDI za avtobus iz sklopa 1 (regionalni 12 m)

Ponujena znamka _____________tip ____________________ V stolpec »Ponudba« mora ponudnik vpisati točne dimenzije oziroma druge zahtevane podatke, kjer so zahtevani oz. potrditev zahteve z »da«.

TEHNIČNE ZAHTEVE PONUDBA

vrsta Regionalni avtobusplanirana količina 22 1. Regulativa Vozilo ustreza direktivi ECE-R 66/02.(aktualno veljavna)

Da

Razred vozila Razred 2 Nastavljena hitrost na max 100 km/h Da Izpušne cevi vozila na nasprotni strani vozila, kot so vrata za potnike

Da

2. Dimenzije Dolžina (v mm) Min. 12.000 Širina (v mm) 2.550 Višina z A/C (v mm) Max 3.500 Višina prehoda po avtobusu (stojna višina v mm) Min 2.100 3. Motor Proizvajalec/oznaka motorja Obvezen podatek Moč motorja Min 260 kW Število valjev 6-cylinder Prostornina motorja Min 7.650 cm3 Emisijski standard EURO VI Tip goriva Diesel Ključavnica na volanu Da Palica za merjenje nivoja olja Da Kontrolna luč za nivo hladilne tekočine Da4. Menjalnik Proizvajalec/oznaka menjalnika Obvezen podatek Izvedba / upravljanje / št. prestav Sinhroni ročni menjalnik 6

prestav ALI avtomatiziran menjalnik 8 prestav

Dodatna zavora (Retarder, intarder) Obvezen podatek Upravljanje dodatne zavore Ročno, nožno 5. Zavorni sistem Prednja os DISK, zračno aktiviranje Zadnja os DISK, zračno aktiviranje Nastavitev Samodejna Elektronski kazalnik obrabljenosti zavorne obloge Da postajna zavora Da BAS (Brake-Assist System, pomoč pri zaviranju) Da ESP (Electronic Stabilty Program s sistemom ABS/in Da

Page 37: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

funkcijo ASR)Regulator zdrsa pogonskih koles (ASR) z izklopompreko tipke

Da

6. Osi Število osi in koles 2 osi 6 koles Os spredaj: z neodvisno posamično obeso instabilizatorjem

Da

Os zadaj: pogonska hipoidna prenosno razmerje i= Zračno vzmetenje s stabilizatorjem in blažilcem(spredaj/zadaj)

Da

7. Obese

Kneeling Ne Niveliranje višine vozila / možnost dviga in spusta Da Električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem Da

Nastavljiv volan (po višini in nagibu) Da 8. Kolesa, pnevmatike Proizvajalec in oznaka pnevmatik – premijski razred (Michelin, Continental, Bridgestone ali enakovreden)

Obvezen podatek

Nadzor tlaka v pnevmatikah Ne Okrasni pokrovi Da Dimenzije in oznake gum prva os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake gum pogonska os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake rezervne gume Ne 9. Konstrukcija vozila 9.1. Vrata Število potniških vrat 2 Razmestitev vrat Pred prednjo premo,

pred zadnjo premo

Vrata spredaj - izvedba Enojna, odpiranje navzven

Vrata spredaj - širina vstopa/stopnišča in dostopa do hodnika

Min 500 mm

Vrata zadaj - izvedba Enojna, odpiranje navzven

Vrata zadaj - širina vstopa/stopnišča in dostopa do hodnika

Min 700 mm

Stekla na 1. vstopnih vratih Električno ogrevana ali dvojna zasteklitev

Ventili za odpiranje vrat v sili Da

Ključavnica: 4-stranski zapah od znotraj in zunaj Da

Zaščita kompletne karoserije in šasije proti koroziji Katodno potopno lakiranje, pocinkana pločevina ali nerjaveče jeklo

Vlečna sklopka spredaj Da Nosilci škatle za smuči z vtičnico Da Priključek za prikolico Ne sklopka za priklop stalnega komprimiranega zraka Da

Page 38: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

spredaj9.2. Zasteklitev in strešne lopute Enodelno vetrobransko steklo Da Ogrevano vetrobransko steklo Da Voznikovo steklo s pomikom Gretje/dvojna zasteklitev Zadnje steklo, enoslojno varnostno steklo Da Bočna dvoslojna stekla - tonirana Da Strešne lopute kot izhodi v sili - ročno mehanskoodpiranje

Da

9.3 Predel vrat in pokrovi Odpiranje prtljažnih vrat Tečaji Prtljažna vrata z zaklepanjem Da Pokrov motornega prostora z zaklepanjem Da Lopute za vzdrževanje z možnostjo zaklepanja invarnostno ključavnico ali privite

Da

Pokrov rezervoarja goriva zaklepanje s ključavnico Da Optično opozorilo, če motorni pokrov ni pravilnozaprt

Da

9.4 Ogledala-retrovizori Zunanja vzvratna ogledala električno nastavljiva,ogrevana

Da

Dodatno ogledalo na desnem zunanjem ogledalu Da Konveksno ogledalo nad voznikom v sredini Da Nadzor drugih vrat preko ogledala 9.5 Rezervoar goriva Volumen rezervoarja (litri) min 340 Odprtine za nalivanje goriva Levo / desno /

obojestransko

Rezervoar AdBlue (litri) Min 20 10. elektrika vozila Akumulatorji, (število, kapaciteta) 2 x 225 AH Alternator (število, moč) Min 2 x 140 A Lučka za osvetlitev motornega prostora z vtičnico Da FMS Podatkovna Vtičnica Da 10.1. Osvetlitev Vrsta žarometov (Xsenon, Halogen, Led….) Obvezen podatek Dnevne luči - Led Da Gabaritne svetilke - Led Da Zadnje bočne pozicijske luči - Led Da Prednje in zadnje svetilke za meglo - Led Da Osvetlitev prtljažnega prostora Da 10. 2. Protipožarni alarmni sistem Protipožarna naprava z detekcijsko letvijo za kontrolo motornega prostora

Da

11. Voznikov prostor 11.1 Komunikacijska oprema Akustični signal pri nevključeni motorni zavori in izključenem motorju

Da

Page 39: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Električno napajanje (vtičnica) za mobilni telefon 24v cigaretni vžigalnik

Da

Prostoročno govorjenje preko mikrofona iz voznikovega sedeža

Ne

Voznikov prostor ločen z vrati od potniškega prostora

Ne

Med vožnjo – blokada ventilov znotraj za zasilni izhod

Da

Tempomat Da Digitalni tahograf DTCO Rev. 3.0 (Continental ali enakovreden)

Obvezen podatek

Prikaz porabe goriva na multifunkcijskem displeju Da Merilec obratov motorja - s prikazom območja optimalnega področja delovanja

Da

On board diagnozni sistem Da

Kamera za vzvratno vožnjo z integriranim sistemom za pranje zadaj v sredini, aktiviranje z vklopom vzvratne prestave

Ne

Zvočni signal vzvratne vožnje z možnostjo izklopa Da 12. Hlajenje / ogrevanje / prezračevanje Proizvajalec klimatske naprave Obvezen podatek Klima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem

Vsaj 25 kW hlajenjein vsaj 30 kW gretje

Klimatizacija za vozniški prostor vsaj 5 kW hlajenje Avtomatika za krmiljenje dodatnega grelca z možnostjo programiranja

Da

Gretje potniškega prostora Da Dodatno gretje voznikovega prostora > 12KW Da Notranja temperatura mora biti nastavljiva med 18 - 26 ° C 13. dodatna oprema Standardni hladilnik v armaturni plošči 30 - 50 l 14. Sedeži 14. 1. potniški sedeži Število potniških sedežev (po opisu v točki 3.3) Min 53 Število stojišč 20 - 25 Proizvajalec sedežev Obvezen podatek

Tip sedežev Dimenzije, katalog s slikami

Razmik med sedeži v mm Min 680 Sedežna blazina izvedbe v mm Min 420 Oblazinjenje sedeža v izvedbi Blago Sedeži z možnostjo stranskega pomika Ne Nastavljivo naslonjalo za hrbet Da Preklopni nasloni za roke s strani srednjega prehoda za vsak dvojni sedež

Da

Integrirani ročaji na hrbtiščih sedeža pri prehodu in pri steni

Da

Dvo-točkovni varnostni pas Da Nasloni za noge Da

Page 40: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Sedež in naslon v Blagu

Stranske obloge sedeža v Blagu Sedežni del zadaj v Blagu Zadnji del naslonjala v Blagu Vzglavniki v Blagu Barve interierja Predmet dogovora Numeracija sedežev (zaporedje 1,2,3) Da Številčenje sedežev, tudi v Braillovi pisavi Ne Št. sedežev v zadnji vrsti 5 Kljukice za obešanje obleke na stebričkih oken v potniškem prostoru

Ne

14. 2 Prostor z invalidskim mestom Dvižna ploščad (rampa)za invalidski voziček dvigalo za invalidski voziček

Ne

Prostor za namestitev invalidskega vozička Ne 14. 3. Vozniški sedež Proizvajalec sedeža (npr. Grammer ali enakovreden) Da Zračno vzmeten in nastavljiv po višini, dolžini z naslonom za roke na levi in desni strani, glavo in tritočkovnim varnostnim pasom, ledvena opora

Da

Signal za pripet varnostni pas Da Oblazinjenje voznikovega sedeža Po izboru naročnika 14.4. Sovoznikov sedež Sovozniški sedež z naslonom za roko, tritočkovnim varnostnim pasom – preklopen

Da

14 5. Prikazovalniki Prednji zaslon LED s krmilno enoto, - položaj, dimenzije … PRIPRAVA za vgradnjo

Da

Digitalna ura na vidnem mestu Da Tipke za najavo zaustavitve vozila Da Oznake za prikaz: ure, stop, temperature, znak za pripetje varnostnih pasov in toaleto

na vidnem mestu

Kamere za preventivno preprečevanje nasilja Ne 14. 6. Infotainment Audio naprava Bosch Coach Smart Panel ali enakovredna

Obvezen podatek

Mikrofon za voznika Da Mikrofon za vodiča s spiralnim kablom Da Zvočniki v potniškem prostoru Da Priključna vtičnica za VGA in avdio signal za prenos na monitorje na armaturni plošči

Ne

Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksni, spredaj Ne Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksen, v predelu pred vstopom 2

Ne

Multifunkcijska antena za radio Da

15. Interior Notranji design 15. 1. Tla Obloga poda v sredini PVC Po izboru naročnika

Page 41: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Obloga podesti PVC Po izboru naročnika Tepihi na stopnicah Ne Tepihi v področju vozniškega prostora Po izboru naročnika Tepihi na prehodu v sredini Ne Obloga stranskih sten in vstopov Po izboru naročnika Obloga stranskih sten potniškega prostora Po izboru naročnika Obloga vrat toaletne kabine Ne Oprijemni drog Leva stran vozila Prostor z možnostjo zaklepanja na prtljažniku spredaj

Da

15. 2. Varnostne pregrade Predelna stena za vstopom 1 in vstopom 2 Da Predelna stena pri vstopu ena; Da Predelna stena za voznikom Da 15. 3. Zaščita pred soncem Sončni rolo na vetrobranskem steklu na strani voznika z neprosojnim delom na spodnjem robu ali 2/3 z leve strani

Ročno / električno

Sončni rolo na vozniškem oknu Ročno / električno Zavese na stranskih steklih Da Zavesa na zadnjem steklu Da

16. Prtljažni prostor Da Prostornina prtljažnika: Min 5 m³ Spalna kabina za voznika Ne 16. 1. Drugo Gasilni aparat Da Bralna lučka sovoznika na A stebričku Ne Nočna razsvetljava v potniškem prostoru Da Servisni sistem z zračniki in bralnimi lučkami nad vsakim dvojnim sedežem

Ne

Osvetlitev prehoda – hodnika Da Osvetlitev stopnic Da Notranji prtljažniki v celotnem vozilu Da

Kladivca za razbijanje stekla v sili, varovana s pletenico

Da

Bralne lučke za potniški prostor Ne Orodje za montažo koles Ne 17. Lakiranje / oblikovanje Osnovna barva vozila (akrilna): Arriva modra Odbijači spredaj in zadaj: Arriva modra Okrasni kolesni pokrovi, enobarvno lakiranje: Srebrna Pokrovi zunanjih ogledal, enobarvno lakiranje: Arriva modra Pokrovi zunanji klima naprave, enobarvno lakiranje: Arriva modra 18. Ostalo Vgrajen W-Lan Hotspot Ne Antene Da Predpriprava za namestitev naprav za izdajo in validacijo vozovnic

Da

Page 42: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Namestitev sistema za sledenje vozil Ne Sistem napovedi prihoda avtobusov na postajališče Ne Glasovnim napovednikom prihoda na postajališče Ne

Ponudnik izpolnjevanje omenjenih zahtev dokaže s priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. potrdilom o homologaciji oz. drugim ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da ponujeni avtobus izpolnjuje zahteve.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 43: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.12 TEHNIČNI STANDARDI za avtobus iz sklopa 2 (regionalni 13 m LE)

Ponujena znamka _____________tip ____________________

V stolpec »Ponudba« mora ponudnik vpisati točne dimenzije oziroma druge zahtevane podatke, kjer so zahtevani oz. potrditev zahteve z »da«.

TEHNIČNE ZAHTEVE PONUDBAVrsta Regionalni avtobus Regionalni avtobusPlanirana količina 1 1. Regulativa Vozilo ustreza direktivi ECE-R 66/02. (aktualno veljavna)

Da

Razred vozila Razred 2 Nastavljena hitrost na max 100 km/h Da Izpušne cevi vozila na nasprotni strani vozila, kot so vrata za potnike

Da

2. Dimenzije Dolžina (mm) Min 12.900 Širina (mm) 2.550 Višina z A/C (mm) Max. 3.500 Višina prehoda po avtobusu (stojna višina v mm) Min 2.100 3. Motor Proizvajalec/oznaka motorja Obvezen podatek Moč motorja Min 220 kW Število valjev 6-cylinder Prostornina motorja > 7650 cm3 Emisijski standard EURO VI Tip goriva Diesel Ključavnica na volanu Da Palica za merjenje nivoja olja Da Kontrolna luč za nivo hladilne tekočine Da4. Menjalnik Proizvajalec/oznaka menjalnika Obvezen podatek Izvedba, Upravljanje Avtomatski menjalnik s

pretvornikom navora

Število prestav 6 prestavDodatna zavora (Retarder, intarder) Obvezen podatek Upravljanje dodatne zavore Ročno, nožno 5. Zavorni sistem Prednja os DISK, zračno aktiviranje Zadnja os DISK, zračno aktiviranje Nastavitev Samodejna Elektronski kazalnik obrabljenosti zavorne obloge Da Postajna zavora Da BAS (Brake-Assist System) (pomoč pri zaviranju) Da ESP (Electronic Stability Program s sistemom ABS/in funkcijo ASR)

Da

Regulator zdrsa pogonskih koles (ASR) z izklopom Da

Page 44: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

preko tipke6. Osi Število osi in koles 2 osi 6 koles Os spredaj: z neodvisno posamično obeso instabilizatorjem

Da

Os zadaj: pogonska hipoidna prenosno razmerje i= Zračno vzmetenje s stabilizatorjem in blažilcem (spredaj/zadaj)

Da

7. Obese Kneeling Ne Niveliranje višine vozila / možnost dviga in spusta Da Električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem Da Nastavljiv volan (po višini in nagibu) Da 8. Kolesa, pnevmatike Proizvajalec in oznaka pnevmatik – premijski razred (Michelin, Continental, Bridgestone ali enakovreden)

Obvezen podatek

Nadzor tlaka v pnevmatikah Ne Okrasni pokrovi Da Dimenzije in oznake gum prva os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake gum pogonska os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake rezervne gume Ne 9. Konstrukcija vozila 9. 1. Vrata Število potniških vrat 2 Razmestitev vrat Pred prednjo premo, pred

zadnjo premo

Prva vrata – izvedba enojna, odpiranje navzven

Prva vrata – širina min 800 mm Druga vrata – izvedba enojna, odpiranje

navzven

Druga vrata - širina min 1.150 mmStekla na prvih vstopnih vratih Električno ogrevana ali

dvojna zasteklitev

Ventili za odpiranje vrat v sili Da Ključavnica: 4-stranski zapah od znotraj in zunaj Da Zaščita kompletne karoserije in šasije proti koroziji katodno potopno

lakiranje, pocinkana pločevina ali nerjaveče jeklo

Vlečna sklopka spredaj Da Nosilci škatle za smuči z vtičnico Da Priključek za prikolico Ne Sklopka za priklop stalnega komprimiranega zraka spredaj

Da

9. 2. Zasteklitev in strešne lopute Enodelno vetrobransko steklo Da Ogrevano vetrobransko steklo Da Voznikovo steklo s pomikom Gretje ali dvojna

Page 45: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

zasteklitevZadnje steklo, enoslojno varnostno steklo Da Bočna dvoslojna stekla - tonirana Da Strešne lopute kot izhodi v sili ročno mehansko odpiranje

Da

9. 3 Predel vrat in pokrovi Odpiranje prtljažnih vrat Tečaji Prtljažna vrata z zaklepanjem Da Pokrov motornega prostora z zaklepanjem Da Lopute za vzdrževanje z možnostjo zaklepanja in varnostno ključavnico ali privite

Da

Pokrov rezervoarja goriva zaklepanje s ključavnico Da Optično opozorilo, če motorni pokrov ni pravilno zaprti

Da

9. 4 Ogledala-retrovizori Zunanja vzvratna ogledala električno nastavljiva, ogrevana

Da

Dodatno ogledalo na desnem zunanjem ogledalu Da Konveksno ogledalo nad voznikom v sredini Da Nadzor drugih vrat preko ogledal Da 9. 5 Rezervoar goriva Volumen rezervoarja (litri) Min 340 Rezervoar AdBlue Min 20 10. elektrika vozila Akumulatorji, (število, kapaciteta) 2x225 AH Alternator (število, moč) Min 2 x 140 A Lučka za osvetlitev motornega prostora z vtičnico Da FMS Podatkovna vtičnica Da 10. 1. Osvetlitev Vrsta žarometov (Xsenon, Hhalogen, Led….) Obvezen podatek Dnevne luči - Led Da Gabaritne svetilke - Led Da zadnje bočne pozicijske luči - Led Da Prednje in zadnje svetilke za meglo - Led Da Osvetlitev prtljažnega prostora Da 10. 2.Protipožarni alarmni sistem Protipožarna naprava z detekcijsko letvijo za kontrolo motornega prostora

Da

11. Voznikov prostor 11. 1 Komunikacijska oprema Akustični signal pri nevključeni motorni zavori in izključenem motorju

Da

Električno napajanje (vtičnica) za mobilni telefon 24v cigaretni vžigalnik

Da

Prostoročno govorjenje preko mikrofona iz voznikovega sedeža

Ne

Voznikov prostor ločen z vrati od potniškega prostora

Ne

Med vožnjo – blokada ventilov znotraj za zasilni Da

Page 46: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

izhodTempomat Da Digitalni tahograf DTCO Rev. 3.0 (Continental ali enakovreden)

Obvezen podatek

Prikaz porabe goriva na multifunkcijskem displeju Da Merilec obratov motorja - s prikazom območja optimalnega področja delovanja

Da

On board diagnozni sistem Da Kamera za vzvratno vožnjo z integriranim sistemom za pranje zadaj v sredini, aktiviranje z vklopom vzvratne prestave

Ne

Zvočni signal vzvratne vožnje z možnostjo izklopa Da 12. Hlajenje / ogrevanje / prezračevanje Proizvajalec klimatske naprave Obvezen podatekKlima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem

vsaj 25 kW hlajenje invsaj 30 kW gretje

Klimatizacija za vozniški prostor vsaj 5 kW hlajenjeAvtomatika za krmiljenje dodatnega grelca z možnostjo programiranja

Da

Gretje potniškega prostora Da Dodatno gretje voznikovega prostora > 12KW Da Notranja temperatura mora biti nastavljiva med 18 - 26 ° C 13. Dodatna oprema Standardni hladilnik v armaturni plošči Ne 14. Sedeži 14. 1. potniški sedeži Število potniških sedežev Min 50 Število stojišč Min 30 Proizvajalec sedežev Obvezen podatek Tip sedežev Dimenzije, katalog s

slikami

Razmik med sedeži (v mm) Min 680 Sedežna blazina izvedbe (v mm) Min 420 Oblazinjenje sedeža v izvedbi Blago Sedeži z možnostjo stranskega pomika Ne Nastavljivo naslonjalo za hrbet Ne Preklopni nasloni za roke s strani srednjega prehoda za vsak dvojni sedež

Ne

Integrirani ročaji na hrbtiščih sedeža pri prehodu in pri steni

Da

Dvo-točkovni varnostni pas Da Nasloni za noge Ne Sedež in naslon v Blagu Stranske obloge sedeža v Blagu Sedežni del zadaj v Blagu Zadnji del naslonjala v Blagu Vzglavniki v Blagu Barve interierja Predmet dogovora Numeracija sedežev (zaporedje 1,2,3) Ne

Page 47: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Številčenje sedežev, tudi v Braillovi pisavi Ne Št. sedežev v zadnji vrsti 5 Kljukice za obešanje obleke na stebričkih oken v potniškem prostoru

Ne

14.2 Prostor z invalidskim mestom dvižna ploščad (rampa)za invalidski voziček dvigalo za invalidski voziček

Da

prostor za namestitev invalidskega vozička – pritrditev z jermeni

Da

4 preklopni sedeži v prostoru za invalidski voziček Da14. 3. Vozniški sedež Proizvajalec sedeža (Grammer MSG 90.6 ali enakovreden)

Obvezen podatek

Zračno vzmeten in nastavljiv po višini, dolžini z naslonom za roke na levi in desni strani, glavo in tritočkovnim varnostnim pasom, ledvena opora

Da

Signal za pripet varnostni pas Da Oblazinjenje voznikovega sedeža Po izboru naročnika 14.4. Sovoznikov sedež Sovozniški sedež z naslonom za roko, tritočkovnim varnostnim pasom

Ne

14 5. Prikazovalniki Prednji zaslon LED z krmilno enoto, - položaj, dimenzije … PRIPRAVA za vgradnjo

Da

Digitalna ura na vidnem mestu Da Tipke za najavo zaustavitve vozila Da Oznake za prikaz: ure, stop, temperature, znak za pripetje varnostnih pasov in toaleto

Na vidnem mestu

kamere za preventivno preprečevanje nasilja Ne 14. 6. Infotainment Audio naprava Bosch Coach Smart Panel ali primerljiva naprava

Da

Mikrofon za voznika Da Mikrofon za vodiča s spiralnim kablom Ne Zvočniki v potniškem prostoru Da Priključna vtičnica za VGA in avdio signal za prenos na monitorje na armaturni plošči

Ne

Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksni, spredaj Ne Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksen, v predelu pred vstopom 2

Ne

Multifunkcijska antena za radio Da 15. Interior Notranji design 15. 1. Tla Obloga poda v sredini PVC po izboru naročnika Obloga podesti PVC Po izboru naročnika Tepihi na stopnicah Ne Tepihi v področju vozniškega prostora Po izboru naročnika Tepihi na prehodu v sredini Ne Obloga stranskih sten in vstopov Po izboru naročnika

Page 48: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Obloga stranskih sten potniškega prostora Po izboru naročnika Obloga vrat toaletne kabine Ne Oprijemni drog Leva stran vozila Prostor z možnostjo zaklepanja na prtljažniku spredaj

Da

15. 2. Varnostne pregrade Predelna stena za vstopom 1 in vstopom 2 Da Predelna stena pri vstopu ena; Da Predelna stena za voznikom Da 15. 3. Zaščita pred soncem Sončni rolo na vetrobranskem steklu na strani voznika z neprosojnim delom na spodnjem robu ali 2/3 z leve strani

Ročno / električno

Sončni rolo na vozniškem oknu Ročno / električno

Zavese na stranskih steklih Ne Zavesa na zadnjem steklu Ne 16. Prtljažni prostor Ne prostornina prtljažnika / Spalna kabina za voznika Ne 16.1. Drugo Gasilni aparat Da Bralna lučka sovoznika na A stebričku Ne Nočna razsvetljava v potniškem prostoru Da Servisni sistem z zračniki in bralnimi lučkami nad vsakim dvojnim sedežem

Ne

Osvetlitev prehoda – hodnika Da Osvetlitev stopnic Da Notranji prtljažniki v celotnem vozilu Ne Kladivca za razbijanje stekla v sili, varovana s pletenico

Da

Bralne lučke za potniški prostor Ne Orodje za montažo koles Ne 17. Lakiranje / oblikovanje Osnovna barva vozila (akrilna): Arriva modra Odbijači spredaj in zadaj: Arriva modra Okrasni kolesni pokrovi, enobarvno lakiranje: Srebrna Pokrovi zunanjih ogledal, enobarvno lakiranje: Arriva modra Pokrovi zunanji klima naprave, enobarvno lakiranje: Arriva modra

18. Ostalo Vgrajen W-Lan Hotspot Ne Antene Ne Predpripravo za namestitev naprav za izdajo in validacijo vozovnic

Da

Namestitev sistema za sledenje vozil Ne Sistem napovedi prihoda avtobusov na postajališče Ne Glasovnim napovednikom prihoda na postajališče Ne

Page 49: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Ponudnik izpolnjevanje omenjenih zahtev dokaže s priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. potrdilom o homologaciji oz. drugim ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da ponujeni avtobus izpolnjuje zahteve.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 50: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.13 TEHNIČNI STANDARDI za avtobus iz sklopa 3 (regionalni 15 m LE)

Ponujena znamka _____________tip ____________________

V stolpec »Ponudba« mora ponudnik vpisati točne dimenzije oziroma druge zahtevane podatke, kjer so zahtevani oz. potrditev zahteve z »da«.

TEHNIČNE ZAHTEVE PONUDBAvrsta Regionalni avtobus

Nizkopodni vstop (LE)

planirana količina 1 1. Regulativa Vozilo ustreza direktivi ECE-R 66/02. (aktualno veljavna)

Da

Razred vozila Razred 2 Nastavljena hitrost na max 100 km/h Da Izpušne cevi vozila na nasprotni strani vozila, kot so vrata za potnike

Da

2. Dimenzije Dolžina (v mm) Min 14.600 Širina (v mm) 2.550 Višina z A/C (v mm) Max 3.500 Višina prehoda po avtobusu (stojna višina) Min 2.200 Teža praznega vozila Obvezen podatek 3. Motor Proizvajalec/oznaka motorja Obvezen podatek Moč motorja Min 260 kW Število valjev 6-cylinder Prostornina motorja Min 10.000 cm3 Emisijski standard EURO VI Tip goriva Diesel Ključavnica na volanu Da Palica za merjenje nivoja olja Da Kontrolna luč za nivo hladilne tekočine Da4. Menjalnik Proizvajalec/oznaka menjalnika Obvezen podatek Izvedba, Upravljanje Avtomatski menjalnik s

pretvornikom navora

Število prestav 6 prestav Dodatna zavora (Retarder, intarder) Obvezen podatek Upravljanje dodatne zavore Ročno, nožno 5. Zavorni sistem Prednja os DISK, zračno aktiviranje Zadnja os DISK, zračno aktiviranje Nastavitev Samodejna Elektronski kazalnik obrabljenosti zavorne obloge Da Postajna zavora Da BAS (Brake-Assist System) (pomoč pri zaviranju) Da ESP (Electronic Stability Program s sistemom ABS/in Da

Page 51: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

funkcijo ASRRegulator zdrsa pogonskih koles (ASR) z izklopom preko tipke

Da

6. Osi Število osi in koles 3 osi, 8 koles Os spredaj: z neodvisno posamično obeso instabilizatorjem

Da

Os zadaj: pogonska hipoidna prenosno razmerje i= zračno vzmetenje s stabilizatorjem in blažilcem (spredaj/zadaj)

Da

7. Obese Kneeling Da Niveliranje višine vozila / možnost dviga in spusta Da Električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem Da Nastavljiv volan (po višini in nagibu) Da 8. Kolesa, pnevmatike Proizvajalec in oznaka pnevmatik – premijski razred (Michelin, Continental, Bridgestone ali enakovreden)

Obvezen podatek

nadzor tlaka v pnevmatikah Ne Okrasni pokrovi Da Dimenzije in oznake gum prva os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake gum pogonska os 295/80 R22,5 Dimenzije in oznake rezervne gume Ne 9. Konstrukcija vozila 9. 1. Vrata Število potniških vrat 2 Razmestitev vrat Pred prednjo premo, pred

zadnjo premo

Vrata 1 – vhod: brez stopnic, širine min 800 mm Enojna, odpiranje navzven

Vrata 2 – vhod: brez stopnic, širina 1150 mm Enojna, odpiranje navzven

Stekla na prvih vstopnih vratih Električno ogrevana ali dvojna zasteklitev

Ventili za odpiranje vrat v sili Da Ključavnica: 4-stranski zapah od znotraj in zunaj Da Zaščita kompletne karoserije in šasije proti koroziji Katodno potopno

lakiranje, pocinkana pločevina ali nerjaveče jeklo

Vlečna sklopka spredaj Da Nosilci škatle za smuči z vtičnico Da Priključek za prikolico Ne Sklopka za priklop stalnega komprimiranega zraka spredaj

Da

9. 2. Zasteklitev in strešne lopute Enodelno vetrobransko steklo Da Ogrevano vetrobransko steklo Da Voznikovo steklo z pomikom in gretjem, Da

Page 52: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Zadnje steklo, enoslojno varnostno steklo Da Bočna dvoslojna stekla - tonirana Da Strešne lopute kot izhodi v sili ročno mehansko odpiranje

Da

9. 3 Predel vrat in pokrovi Pokrov motornega prostora z zaklepanjem Da Lopute za vzdrževanje z možnostjo zaklepanja in varnostno ključavnico ali privite

Da

Pokrov rezervoarja goriva zaklepanje s ključavnico Da Optično opozorilo, če motorni pokrov ni pravilno zaprti

Da

9. 4 Ogledala-retrovizori Zunanja vzvratna ogledala električno nastavljiva, ogrevana

Da

Dodatno ogledalo na desnem zunanjem ogledalu Da Konveksno ogledalo nad voznikom v sredini Da Nadzor drugih vrat preko ogledal Da 9. 5 Rezervoar goriva Volumen rezervoarja (litri) Min 340 Rezervoar AdBlue (litri) Min 20 10. elektrika vozila Akumulatorji, (število, kapaciteta) 2 x 225 AH Alternator (število, moč) Min 2 x 140 A Lučka za osvetlitev motornega prostora z vtičnico Da FMS Podatkovna Vtičnica Da 10. 1. Osvetlitev Vrsta žarometov (Xsenon, Halogen, Led….) Obvezen podatek Dnevne luči – Led Da Gabaritne svetilke - Led Da Zadnje bočne pozicijske luči - Led Da Prednje in zadnje svetilke za meglo Da 10. 2.Protipožarni alarmni sistem Protipožarna naprava z detekcijsko letvijo za kontrolo motornega prostora

Da

11. Voznikov prostor 11. 1 Komunikacijska oprema Akustični signal pri nevključeni motorni zavori in izključenem motorju

Da

Električno napajanje (vtičnica) za mobilni telefon 24v cigaretni vžigalnik

Da

Prostoročno govorjenje preko mikrofona iz voznikovega sedeža

Ne

Voznikov prostor ločen z vrati od potniškega prostora Da Med vožnjo – blokada ventilov znotraj za zasilni izhod Da Tempomat Da Digitalni tahograf DTCO Rev. 3.0 (Continental ali enakovreden)

Obvezen podatek

Prikaz porabe goriva na multifunkcijskem displeju Da Merilec obratov motorja - s prikazom območja Da

Page 53: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

optimalnega področja delovanja On board diagnozni sistem Da Kamera za vzvratno vožnjo z integriranim sistemom za pranje zadaj v sredini, aktiviranje z vklopom vzvratne prestave

Ne

Zvočni signal vzvratne vožnje z možnostjo izklopa Da 12. Hlajenje / ogrevanje / prezračevanje Proizvajalec klimatske naprave Obvezen podatekKlima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem

vsaj 30 kW hlajenje invsaj 38 kW gretje

Klimatizacija za vozniški prostor vsaj 5 kW hlajenje Avtomatika za krmiljenje dodatnega grelca z možnostjo programiranja

Da

Gretje potniškega Da Dodatno gretje voznikovega prostora > 12KW Da Notranja temperatura mora biti nastavljiva med 18 - 26 ° C 13. Dodatna oprema Standardni hladilnik v armaturni plošči Ne 14. Sedeži 14. 1. potniški sedeži Število potniških sedežev, vključno s preklopnimi sedeži z varnostnim pasom v prostoru za namestitev invalidskega vozička,

Min 60

Število stojišč Min 30 Proizvajalec sedežev Obvezen podatek Tip sedežev Dimenzije, katalog s

slikami

Oblazinjenje sedeža v izvedbi Blago Sedeži z možnostjo stranskega pomika Ne Nastavljivo naslonjalo za hrbet Ne Integrirani ročaji na hrbtiščih sedeža pri prehodu Da

Dvo-točkovni varnostni pas Da Sedež in naslon v Blagu Stranske obloge sedeža v Blagu Sedežni del zadaj v Blagu Zadnji del naslonjala v Blagu Barve interierja Predmet dogovora Numeracija sedežev (zaporedje 1,2,3) Ne številčenje sedežev, tudi v Braillovi pisavi Ne Št. sedežev v zadnji vrsti 5 Kljukice za obešanje obleke na stebričkih oken v potniškem prostoru

Ne

14. 2 prostor z invalidskim mestom Dvižna ploščad (rampa)za invalidski voziček ročna Da

Prostor za namestitev invalidskega vozička, pritrditev z jermeni

Da

4 x preklopni sedeži v prostoru za invalidski voziček Da14. 3. Vozniški sedež

Page 54: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Proizvajalec sedeža (Grammer MSG 90.6 ali enakovreden)

Obvezen podatek

Zračno vzmeten in nastavljiv po višini, dolžini z naslonom za roke na levi in desni strani, glavo in tritočkovnim varnostnim pasom, ledvena opora

Da

Signal za pripet varnostni pas Da Oblazinjenje voznikovega sedeža Po izboru naročnika 14. 4. Sovoznikov sedež Sovozniški sedež z naslonom za roko, tritočkovnim varnostnim pasom – preklopen

Ne

14. 5. Prikazovalniki Zasloni LED z krmilno enoto, položaj, dimenzije … PRIPRAVA za vgradnjo

Da

Digitalna ura na vidnem mestu Da tipke za najavo zaustavitve vozila Da Oznake za prikaz: ure, stop, temperature, znak za pripetje varnostnih pasov in toaleto

Na vidnem mestu

kamere za preventivno preprečevanje nasilja Ne 14. 6. Infotainment Audio naprava Bosch Coach Smart Panel ali primerljiva naprava

Da

Mikrofon za voznika Da Mikrofon za vodiča s spiralnim kablom Ne Zvočniki v potniškem prostoru Da Priključna vtičnica za VGA in audio signal za prenos na monitorje na armaturni plošči

Ne

Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksni, spredaj Ne Video monitor LCD, diagonala 19'' fiksen, v predelu pred vstopom 2

Ne

Multifunkcijska antena za radio Da

15. Interior Notranji design 15. 1. Tla Obloga poda v sredini PVC Po izboru naročnika Obloga podesti PVC Po izboru naročnika Tepihi na stopnicah Ne Tepihi v področju vozniškega prostora Po izboru naročnika Tepihi na prehodu v sredini Ne Obloga stranskih sten in vstopov Po izboru naročnika Obloga stranskih sten potniškega prostora Po izboru naročnika Obloga vrat toaletne kabine Ne Oprijemni drog Leva stran vozila Prostor z možnostjo zaklepanja na prtljažniku spredaj Da 15. 2. Varnostne pregrade Predelna stena za vstopom 1 in vstopom 2 Da Predelna stena pri vstopu ena Da Predelna stena za voznikom Da 15. 3. Zaščita pred soncem Sončni rolo na vetrobranskem steklu na strani voznika z neprosojnim delom na spodnjem robu ali 2/3 z leve

Ročno / električno

Page 55: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

strani Sončni rolo na vozniškem oknu Ročno / električno Zavese na stranskih steklih Ne Zavesa na zadnjem steklu Ne 16. Prtljažni prostor Ne Spalna kabina za voznika Ne 16.1. Drugo Gasilni aparat Da Bralna lučka sovoznika na A stebričku Ne Nočna razsvetljava v potniškem prostoru Da Servisni sistem z zračniki in bralnimi lučkami nad vsakim dvojnim sedežem

Ne

Osvetlitev prehoda – hodnika Ne Osvetlitev stopnic Ne Notranji prtljažniki v celotnem vozilu Da Kladivca za razbijanje stekla v sili, varovana s pletenico Da

Bralne lučke za potniški prostor Ne Orodje za montažo koles Ne 17. Lakiranje / oblikovanje Osnovna barva vozila (akrilna): Arriva modra Odbijači spredaj in zadaj: Arriva modra Okrasni kolesni pokrovi, enobarvno lakiranje: Srebrna Pokrovi zunanjih ogledal, enobarvno lakiranje: Arriva modra Pokrovi zunanji klima naprave, enobarvno lakiranje: Arriva modra 18. Ostalo Vgrajen W-Lan Hotspot Ne Antene Ne Predpriprava za namestitev naprav za izdajo in validacijo vozovnic

Da

Namestitev sistema za sledenje vozil Ne Sistem napovedi prihoda avtobusov na postajališče Ne Glasovni napovednik prihoda na postajališče Ne

Ponudnik izpolnjevanje omenjenih zahtev dokaže s priloženo tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. potrdilom o homologaciji oz. drugim ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da ponujeni avtobus izpolnjuje zahteve.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 56: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.14 STROŠKI vzdrževanja za avtobus iz sklopa 1 (regionalni 12 m)

Ponujena znamka ____________________________tip __________________________

Vzorec

STROŠKI ZA 1 (EN) AVTOBUS

Enota KoličinaCena na enoto

brez DDVVrednost v €

brez DDV

1. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00

b) Delo 0,00

2. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

3. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

SKUPAJ stroški rednega vzdrževanja / avtobus 0,00

Opomba: Tabela mora vsebovati stroške vzdrževanja po navodilih proizvajalca ponujenega avtobusa v ponujeni splošni garancijski dobi. V oceni mora biti upoštevan ves material (tudi drobni oz. potrošni material), potreben za vzdrževanje in izvajanjem popravil v minimalni garancijski dobi.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 57: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.15 STROŠKI vzdrževanja za avtobus iz sklopa 2 (regionalni 13 m LE)

Ponujena znamka ____________________________tip __________________________

Vzorec

STROŠKI ZA 1 (EN) AVTOBUS

Enota KoličinaCena na enoto

brez DDVVrednost v €

brez DDV

1. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00

b) Delo 0,00

2. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

3. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

SKUPAJ stroški rednega vzdrževanja / avtobus 0,00

Opomba:Tabela mora vsebovati stroške vzdrževanja po navodilih proizvajalca ponujenega avtobusa v ponujeni splošni garancijski dobi. V oceni mora biti upoštevan ves material (tudi drobni oz. potrošni material), potreben za vzdrževanje in izvajanjem popravil v minimalni garancijski dobi.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 58: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.16 STROŠKI vzdrževanja za avtobus iz sklopa 3 (regionalni 15 m LE)

Ponujena znamka ____________________________tip __________________________

Vzorec

STROŠKI ZA 1 (EN) AVTOBUS

Enota KoličinaCena na enoto

brez DDVVrednost v €

brez DDV

1. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00

b) Delo 0,00

2. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

3. Redni servis pri __________ km 0,00

a) Material 0,00 - 0,00 - 0,00b) Delo 0,00

SKUPAJ stroški rednega vzdrževanja / avtobus 0,00

Opomba:Tabela mora vsebovati stroške vzdrževanja po navodilih proizvajalca ponujenega avtobusa v ponujeni splošni garancijski dobi. V oceni mora biti upoštevan ves material (tudi drobni oz. potrošni material), potreben za vzdrževanje in izvajanjem popravil v minimalni garancijski dobi.

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 59: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.17 IZJAVA ponudnika o izpolnjevanju zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanj

Ponudnik

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naročnik naroča avtobuse, ki imajo v primerjavi z običajnimi avtobusi v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. V skladu z navedenim naročnik sledi ciljem, določenim v Uredbi o zelenem JN, po kateri mora naročnik naročiti vsaj 65 % avtobusov, ki imajo vsaj 10 % manjše emisije, kot so najvišje dovoljene emisije za razred Euro VI in vsaj 15 % avtobusov, ki lahko uporabljajo obnovljive oz. alternativne vire energije.

V skladu z zahtevami naročnika in zakonodaje kot ponudnik izjavljamo, da:

- imajo ponujeni avtobusi (iz Sklopa 1, Sklopa 2, Sklopa 3 – ustrezno označi) vsaj 10 % manjše emisije, kot so najvišje dovoljene v standardu EURO VI, ki so:

o CO – 0.5 g/km (torej manj od 0,45 g/km)o HC (ogljikovodiki)+ NOx – 0.17 g/km (torej manj od 0,1615 g/km) o NOx - 0.08 g/km (torej manj od manj 0,072 g/km)o PM - 0.005 g/km (torej manj od 0,0045 g/km)

- ponujeni avtobusi (iz Sklopa 1, Sklopa 2, Sklopa 3 – ustrezno označi) lahko uporabljajo obnovljive oz. alternativne vire energije (za nizko- ali brezogljični alternativni vir energije štejejo biogoriva, vodik, sintetična goriva iz hidrogeniranja odpadnega ogljikovega dioksida, vodik, biodizel in podobni viri energije)

- ponujeni avtobusi (iz Sklopa 1, Sklopa 2, Sklopa 3 – ustrezno označi) imajo emisijo hrupa nižjo od 78 dB/A

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________

Page 60: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.18 DODATNI / VARIANTNI podatki o cenah posameznih opcij opreme za avtobus iz sklopa 1 (regionalni 12 m)

Ponujena znamka _____________tip ____________________

Ponudnik naj v tabelo vpiše variante oz. opcije ki obstajajo za posamezno tehnično zahtevo in vpliv na ponujeno ceno, pri čemer številka s pozitivnim predznakom (npr. + 150 EUR) pomeni višjo ceno, številka z negativnim predznakom (npr. - 150 EUR) pa nižjo ceno od ponujene.

Tehnična zahteva Zahtevano Ponujeno Varianta I. Varianta II.

Nastavljena hitrost na max 100 km/h

Da Da Ne

moč motorja Min 260 kW Min 235 kW

Proizvajalec / oznaka menjalnika

Obvezen podatek

Izvedba menjalnika upravljanje / št. prestav

Sinhroni ročni menjalnik 6 prestav ALI avtomatiziran menjalnik 8 prestav

Ročni menjalnik Avtomatiziran menjalnik

Avtomatski menjalnik

Proizvajalec tip pnevmatik

Premijskega razreda

Da - Proizvajalec Ne - Proizvajalec Ne - Proizvajalec

Nadzor tlaka v pnevmatikah

Ne Ne Da

Okrasni pokrovi Da Da Ne

električno ogrevana stekla na 1. vstopnih vratih / dvojna zasteklitev

Da Električno ogrevana

Dvojna zasteklitev

nosilci škatle za smuči z vtičnico

Ne Ne Da

priključek za prikolico Ne Ne DaVoznikovo steklo s pomikom in gretjem oz. dvojno zasteklitvijo

Da Da Dvojna zasteklitev

Enojna zasteklitev brez gretja

Vrsta žarometov (Led, Xenon, Halogen …)

Obvezen podatek Xenon LED Halogen

Kamera za vzvratno vožnjo z integrir. sistemom za pranje zadaj v sredini, aktiviranje z vklopom vzvratne prestave

Ne Ne Da

Proizvajalec klimatske naprave

obvezen podatek Proizvajalec I. Proizvajalec II. Proizvajalec III.

Klima naprava za potniški prostor z integriranim gretjem

vsaj 25 kW hlajenjein vsaj 30 kW gretje

vsaj 30 kW hlajenje

vsaj 35 kW gretje

Page 61: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

Zahtevano Ponujeno Varianta I. Varianta II.

Tip potniških sedežev Dimenzije, katalog s slikami

Tip I. Tip II. Tip III.

Proizvajalec vozniškega sedeža (npr. Grammer ali enakovreden)

Da Proizvajalec I. Proizvajalec II. Proizvajalec III.

zračno vzmeten in nastavljiv po višini, dolžini z naslonom za roke na levi in desni strani, glavo in tritočkovnim varnostnim pasom, ledvena opora

Da Opis I Opis II

Prikazovalnik - prednji zaslon LED s krmilno enoto, položaj, dimenzije … PRIPRAVA za vgradnjo

Da Da Ne

Antene Da Da Ne

Page 62: Potovalna agencija - Alpetour · Web viewVsak dodatni 0,1 liter pomeni 0,35 dodatnih pozitivnih točk Skupno min število točk * Pri navedbi števila sedežev morajo ponudniki upoštevati

4.19 Obrazec pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________(razmerje do ponudnika)

da zastopa ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in daje pripombe k poteku odpiranja javnega naročila ali k vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb ter

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila JN 2018/04 "Nakup avtobusov z nizkimi emisijami".

Datum: Žig in podpis ponudnika:

_______________ ____________________