Click here to load reader

POSTUPCI U IZGRADNJI TERMOELEKTRANA U etnar.net/wp-content/uploads/2014/03/CZZS-Postupci-u-izgradnji-TE... · PDF fileŽivotna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrijednosti čiji

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of POSTUPCI U IZGRADNJI TERMOELEKTRANA U...

 • 1

  POSTUPCIU IZGRADNJITERMOELEKTRANAU REPUBLICISRPSKOJVODI ZA NEVLADINEORGANIZACIJE I ZAINTERESOVANU JAVNOST

 • 2

  Autor: Ratko PilipoviUredio i prilagodio: Igor KalabaLektura i korektura: Mirjana Kuburi

  Dizajn: Saa orevitampa: EuroprintTira: 200 primjeraka

  Izdava: Centar za zivotnu sredinu, Cara Lazara 24, 78000 Banja LukaTel: 051/433-140; Faks: 051/433-141E-mail: [email protected]

  Centar za ivotnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranaka organizacija profesionalaca i aktivista posveenih zatiti i unapreenju ivotne sredine, zagovaranju principa odrivog razvoja i veeg uea javnosti u donoenju odluka o ivotnoj sredini.

  Neka prava zadrana

  Creative CommonsLicenca - Imenovanje - Nekomercijalno 2.5

  Slobodno smijete:

  umnoavati, distribuisati i javnosti saoptavati djelo preraivati djelo

  Pod sljedeim uslovima:

  Imenovanje: morate priznati i oznaiti autorstvo djela na nain kako je naznaio autor ili davatelj licence (ali ne nain koji bi sugerisao da Vi ili Vae koritenje njegova djela imate njegovu direktnu podrku). Nekomercijalno: ovo djelo ne smijete koristiti u komercijalne svrhe.

  Od svakog od gornjih uslova mogue je odstupiti, ako dobijete doputenje nosioca autorskog prava.

 • POSTUPCIU IZGRADNJITERMOELEKTRANAU REPUBLICI SRPSKOJVODI ZA NEVLADINEORGANIZACIJE I ZAINTERESOVANU JAVNOST

 • 4

  SADRAJO CZZS/ O CEEUvodOsnovni pojmoviKoncesijeZatita ivotne sredineVodeElektrina energijaGraenjePrimjena propisa u praksiPrilozi: 01. Zakon o koncesijama 02. Zakon o zatiti ivotne sredine 03. Zakon o vodama 04. Zakon o elektrinoj energiji 05. Zakon o ureenju prostora i graenjuZakljuak

  3468

  1117212323

  273037394143

 • 5

  O CZZS

  Centar za ivotnu sredinu je neprofitna, nevladina i nestranaka organizacija pro-fesionalaca i aktivista posveenih zatiti i unapreenju ivotne sredine, zagovaranju principa odrivog razvoja i veeg uea javnosti u donoenju odluka o ivotnoj sredini. Postoji od 1999. godine, a u okviru udruenja od 2013. godine djeluje i Arhus centar, koji ima za cilj promociju imple-mentacije Arhuske konvencije.

  Danas je Centar za ivotnu sredinu prepoznat kao organizacija koja na argumentovan i aktivan nain utie na relevantne javne politike, podie javnu svijest o pitanjima ivotne sredine, te os-tvaruje konstruktivnu saradnju sa drugim udruenjima, mreama, institucijama, meunarodnim organizacijama i drugim zainteresovanim grupama i pojedincima. Najvei dio aktivnosti se odvija u tri pro-gramske oblasti:

  biodiverzitet i zatiena podruja, energija i klimatske promjene, transport.

  O CEE

  Centar za ekologiju i energiju Tuzla je bosanskohercegovaka nevladina organi-zacija koja od 2001. godine edukativnim i praktinim radom u saradnji sa svim nivoi-ma drutva i uz ulaganje u ljudske resurse podstie odrivi razvoj u oblasti zatite i unapreenja ivotne sredine. Rezultat edukacije su mnotvo implemen-tiranih ideja u organizacijama i instituci-jama iz kojih uesnici dolaze, i praktini projekti u oblastima:

  recikliranja, kompostiranja, tednje i zatite voda, efikasnog koritenja energije, klimatskih promjena.

 • 6

  UVOD

  O priruniku

  Jedan od naina borbe za zdravu i sigurnu ivotnu sredinu je koritenje pravnih mehanizama administrativne jedinice1 na ijoj teritoriji se tetni projekti pokuavaju realizovati. Centar za ivotnu sredinu je prihvatio taj izazov u kampanji Stop prljavoj energiji jer budunost je obnovljiva, te smo se ubrzo nali pred gustom umom zakona, pravilnika, odluka i drugih podzakonskih akata. Nakon nekog vremena, mnogo rada i savjetovanja, uvidjeli smo da je sistem zaista konfuzan i zamren, te da se bez strune pomoi teko moe nai nain da se iskoriste zakonske mogunosti. Nakon nekoliko mjeseci prouavanja, preko trideset zaht-jeva za pristup informacijama i vie albi, sastavili smo ovaj prirunik, za iju izradu su koriteni zakonski i podzakonski akti, te naa dosadanja iskustva. Nadamo se da e ovaj prirunik omoguiti svim zaint-eresovanim udruenjima i graanima laki pristup pravnim alatima za zatitu ivotne sredine u Republici Srpskoj. Iako zatita zdravlja i ivotne sredine svih graana jeste obaveza nadlenih institucija, ipak udruenja i graani treba da se u pojedinim sluajevima angauju i organizuju kako bi ivotnu sredinu i prirodne resurse zatitili za budue generacije.

  O kampanji

  Isputanja [zagaujuih materija] iz termoelektrana na ugalj u Evropi znaajno doprinose bolestima uzrokovanim za-gaenjem ivotne sredine. Najnoviji podaci objavljeni u ovom izvjetaju pokazuju da taj uticaj irom Evropske unije uzrokuje vie od 18 200 preranih smrti, oko 8 500 novih sluajeva hroninog bronhitisa i pre-ko 4 miliona izgubljenih radnih dana svake godine. Ekonomski troak zdravstvenih uticaja sagorijevanja uglja u Evropi se procjenjuje na 42,8 milijardi evra. Dodajui tome emisije iz Hrvatske, Srbije i Turske, brojevi se poveavaju na 23 300 preranih smrti ili 250 600 izgubljenih godina ivota, dok se krajnji trokovi poveavaju na 54,7 milijardi evra godinje.2

  Ovaj prirunik je izraen u okviru kampanje Stop prljavoj energiji jer budunost je obnovljiva. Kampanju su pokrenuli Centar za ivotnu sredinu iz Banje Luke i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle, kao nuan odgovor ova dva udruenja na katastro-falne politike drave i entiteta u oblasti en-ergetike u Bosni i Hercegovini, koje prijete da sadanje i budue generacije osude na unitenu ivotnu sredinu i sve posljedice koje to nosi sa sobom. Ove politike se, su-protno trendovima u razvijenim zemljama, temelje na prljavim i neobnovljivim izvori-ma energije. Investicije u nove proizvodne kapacitete su dugorone investicije3, jer e elektrane za sve to vrijeme isputati zagaujue materije u vazduh, zemlju i

 • 7

  vodu. Imajui u vidu da e to zagaenje imati ogroman uticaj na zdravlje svih onih koji budu izloeni zagaenju, te ukoliko se uzmu u obzir zdravstveni trokovi i trokovi zagaene ivotne sredine - investicije u prljavu energiju su potpuno neisplative sa ekonomske take gledita.

  U okviru ove kampanje, Centar za ivotnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju ele podii svijest graana o negativnim aspek-tima prljavih izvora energije. Jedan od tih izvora energije je ugalj, ije sagorijevanje izaziva zdravstvene posljedice, doprinosi efektu staklene bate i dovodi do ogromnih finansijskih gubitaka. elimo dati doprinos novom smjeru razvoja sektora energije ko-jim bi Bosna i Hercegovina morala krenuti, zbog dobrobiti svojih graana i buduih generacija.

  1 Optina, kanton, distrikt, entitet, drava2 The Unpaid Health Bill: How Coal Power Plants Make Us Sick, HEAL http://www.env-health.org/IMG/pdf/ heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.pdf3 ivotni vijek jedne termoelektrane je u prosjeku 50 godina.

 • 8

  OSNOVNI POJMOVI

  ivotna sredinaivotna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrijednosti iji kompleksni meusobni odnosi ine okruenje, odnosno prostor i uslove za ivot.

  ZagaivanjeZagaivanje je direktno ili indirektno unoenje supstanci, vibracija, toplote ili buke u vazduh, vodu ili zemljite, izazvano ljudskom aktivnou, koje moe biti tetnopo zdravlje ljudi ili kvalitet ivotne sredine i moe da dovede do oteenja materijalnih dobara, ili da narui ili omete uivanje i druge zakonite oblike korienjaivotne sredine.

  EmisijaDirektno ili indirektno ispustanje supstan-ci, u vidu vibracija, zraenja, toplote, mirisa ili buke, koje proizvodi jedan ili vie izvora i koje isputa u vazduh, vodu ili zemljite.

  Zatita ivotne sredineOdgovarajue djelatnosti i mjere koje imaju za cilj prevenciju opasnosti, tete ili zagaivanja ivotne sredine, smanjenje i otklanjanje tete koja je nastala, i vraanje na stanje prije izazvane tete.

  Procjena uticaja na ivotnusredinuIdentifikovanje, opis i odgovarajua proc-jena u odnosu na svaki pojedinani sluaj, u skladu sa odredbama ovog zakona,

  direktan i indirektan uticaj nekog projekta na sljedee elemente i faktore: ljude, biljni i ivotinjski svijet, zemljite, vodu, vazduh, klimu i pejza, materijalna dobra i kulturno naslijee i meusobno djelovanje navedenih faktora.

  Ekoloka dozvolaOdluka nadlenog organa donesena u formi rjeenja kojom se utvruje da postrojenje ispunjava odreene uslove za izgradnju i rad cijelog postrojenja, a moe obuhvatiti jedno ili vie postrojenja na istoj lokaciji, kojom upravlja odgovorno lice.

  UmjeaZainteresovano lice koje ima direktan interes da uestvuje u postupku, jer mu je interes razliit od opteg javnog interesa i kojem je od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske priznato pravo umjeaa u postupku pred Regula-tornom komisijom za energetiku Republike Srpske.

  JavnostJedno ili vie fizikih ili pravnih lica i njiho-va udruenja, organizacije ili grupe.

  Zainteresovano liceFiziko ili pravno lice koje izrazi elju da uestvuje u bilo kojoj fazi postupka pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske, ali ne eli da ostvari status umjeaa ili stranke u postupku.

 • 9

  Zainteresovana javnostJavnost koja utie ili bi mogla uticati na donoenje odluka o izdavanju ili reviziji i obnavljanju dozvola ili uslova iz dozvola ili koja ima interes u donoenju takvih odlu-ka. U smislu ove definicije e se smatrati da interes imaju udruenja ili fondacije koja promoviu zatitu ivotne sredine.

  Udruenja i fondacije kojepromoviu ivotnu sredinuOrganizacije koje se bave zatitom ivotne sredine i koje su se u svojim statutima opredijelile da promoviu zatitu ivotne sredine.

  Podnosilac zahtjevaPravno ili fiziko lice koje podnosi zahtjev Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom.

  PonuaSvako, domae ili strano, pravno ili fiziko lice, konzorcijum dva ili vie ugovorom povezanih pravnih lica, koji sujdostavili ponudu u postupku dodjele koncesije.

  Nadleni org

Search related