Postoperative smerter hos barn og ungdom Fase 1 Kartlegging av kunnskaper og holdninger hos sykepleierne

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Postoperative smerter hos barn og ungdom Fase 1 Kartlegging av kunnskaper og holdninger hos...

 • Postoperative smerter hos barn og ungdom

  Anja Hetland Smeland, MSN, PhD student, Fag og forskningssykepleier, KAB, OUS, mail: anjsme@ous-hf.no

  mailto:anjsme@ous-hf.no mailto:anjsme@ous-hf.no mailto:anjsme@ous-hf.no

 • Bakgrunn

  Smerte hos barn og ungdom undervurderes og underbehandles til tross for at det i dag finnes en mengde tilgjengelig forskning om temaet barn og smerte.

  Internasjonal forskning indikerer at sykepleieres holdninger og manglende kunnskap om smerte og smertebehandling til barn og ungdom, kan være mulig årsak til at smerte undervurderes og underbehandles.

 • Sykepleiere har en viktig rolle og ansvar i forhold til smertehåndtering av barn og ungdom. For å møte disse utfordringene kreves kompetanse i forhold til smertevurdering og smertebehandling.

 • Hvorfor er barns smerter fortsatt underbehandlet?

  • Ulike myter & holdninger

  • Manglende kompetanse om smertevurdering og smertehandling av barn

  • Manglende kompetanse om hvordan barns kognitive utvikling påvirker barns forståelsen og uttrykk for smerte

  • Manglende bruk av systematiske observasjoner for å vurdere smerte hos barn på ulike alderstrinn

  • Manglende guidelines for smertebehandling av barn

  • Redsel blant helsepersonell for bivirkninger og avhengighet av opioider

  Referanse (1-14, 20-24. 30-33, 50)

 • Pediatric Pain Management Practices

  in Postoperative Units

  – an Intervention Study

 • Prosjektdeltakere

  Anja Hetland Smeland, Spesialsykepleier til barn, Master i klinisk sykepleie, Fag og forskningssykepleier, KAB, OUS, Stipendiat

  Tone Rustøen, RN, PhD, seniorforsker og professor, AKU Seksjon for forskning og utvikling Forskning Akuttklinikken og Avd. for forskning og utvikling (hovedveileder)

  Alison Twycross, PhD, DMS, CertEd(HE), RGN, RMN, RSCN, is a Reader in Children’s Nursing, Faculty of Health, Social Care and Education, Kingston University and St George’s University of London, London, United Kingdom (biveileder)

 • Prosjektdeltakere Stefan Lundeberg MD, PhD, Senior Consultant, Pain Treatment

  Service, Astrid Lindgren Children's Hospital, Stockholm (Intervention study)

  Hanne Reinertsen, Assistant Professor, Oslo and Akershus University college of applied Sciences (Intervention study)

  Lill Nybro, MSc student, Intensive Care Nurse, Oslo University Hospital (interview with children)

  Torgun Næss, MSc student, Pediatric Nurse, Oslo University Hospital (interview with children)

  Eva Carlsen, Pediatric Nurse, Children's Surgical Department, Oslo University Hospital (facilitator Intervention study)

 • Hensikt

  Kartlegge postoperativ smertebehandling av barn og

  ungdom i Norge, samt se om intervensjon med

  sykepleiere og leger vil bedre smertebehandlingen

 • Metode

  Design:

  Pre-post intervensjonsdesign, med kontrollgruppe, hvor det måles ved tre perioder; T-1 (baseline), T-2 (1 mnd etter intervensjonen) og T-3 (6 mnd etter intervensjonen)

 • Utvalg

  • 6 postoperative avdelinger

  – 6 ulike universitetssykehus

  – alle helseforetakene i Norge

  – største PO avd som har barn og ungdomspasienter

  • 3 avdelinger til intervensjonen

  – tilfeldig valgt

  – cluster randomisering

 • Faser Aktivitet Fase 1 Kartlegging av kunnskaper

  og holdninger hos sykepleierne

  Datainnsamling (baseline, T-1): • spørreskjema PNKAS-N • observasjonsstudie (alle avd) • intervju av barn (10 barn/avd – 2 avd)

  Fase 2 Utvikling og gjennomføring av intervensjonen

  Utvikle intervensjon basert på: • tidligere forskning • resultatene fra baseline data • tilbakemelding fra fag og ledelse Intervensjon • temadag (undervisning og workshop) • klinisk veiledning og reminders

  Fase 3 Implementering og evaluering av intervensjonen

  Datainnsamling (T-2 og T-3)  1 mnd og 6 mnd etter intervensjon  spørreskjema PNKAS-N (alle avd)  observasjonsstudie (4 avd T-2/2 avd T-3)  intervju av barn (10 barn/avd - 2 avd T2)

  Studien delt opp i 3 faser

 • Flowchart

 • Fase 1 Kartlegging

  Forskningsspørsmål: • Hvilke kunnskaper og holdninger har sykepleiere til smerte hos barn og

  ungdom?

  • Hvordan praktiserer sykepleiere smertehåndtering i postoperative avdelinger?

  • Hva er barnas opplevelse av postoperativ smertebehandling?

  Datainnsamling: • Spørreskjema PNKAS-N (alle avdelingene)

  • Observasjonsstudie (alle avdelingene)

  • Intervju av barn (to avdelinger)

 • Spørreskjemaet • Pediatric Nurses' Knowledge and Attitudes Survey- Norsk

  versjon (PNKAS-N)

  – PNKAS-N bygger på • World Health Organization (WHO)

  • American Pain Society (APS)

  • The Agency for Health Care Policy and Research (AHCRP)

  – PNKAS-N består av 40 spørsmål • 23 spørsmålene er påstander (sant/usant)

  • 13 er «multiple choice»

  • fire casespørsmål knyttet til pasienthistorier

  • Instrumentet ble oversatt til norsk og validert av Hovde i 2009

 • Observasjonsstudie

  • Ikke deltakende observasjon

  • Semistrukturert

  • Observasjons sjekkliste og feltnotater – Smertevurdering

  – Ikke medikamentell smertelindring

  – Medikamentell smertelindring

  • Pilottestet

  • Ca 6 t/dag i 10 dager (ca 60 timer pr avd, 360 timer totalt)

 • Intervju med barn

  • Semistrukturert

  • Intervjuguider (6-11, 12-18) – Smerteopplevelsen

  – Smertevurdering

  – Ikke medikamentell smertelindring

  – Medikamentell smertelindring

  • Pilottestet

  • Barn 6-18 år

  • 10 barn/avd – to avdelinger (kontrollgruppe/intervensjonsgruppe)

 • Fase 2 Utvikling av intervensjon

  Baseres på tidligere forskning, resultatene fra fase 1, samt tilbakemeldinger fra fag og seksjonsledere.

  Intervensjonen bestod av:

  •Temadag (seks timer)

  – Undervisning og workshop

  – Sykepleiere og leger

  – Stefan Lundeberg og Hanne Reinertsen

  •Veiledning i praksis

  – Klinisk veiledning i smertebehandling av barn

  – Eva Carlsen

  •Reminders

 • Fase 3 Evaluering av intervensjonen

  Forskningsspørsmål:

  Vil intervensjonen øke sykepleieres kunnskaper og holdninger til smerte hos barn og ungdom?

  Vil intervensjonen bedre sykepleieres smertehåndtering av barn og ungdom?

  Datainnsamling:

  •T-2 1 mnd etter intervensjonen • Spørreskjema PKNAS-N (alle avd)

  • Observasjonsstudie (fire avd)

  • Intervju av barn (to avd)

  •T-3 6 mnd etter intervensjonen • Spørreskjema PKNAS-N (alle avd)

  • Observasjonsstudie (to avd)

 • Fremdriftsplan

  Forarbeid November 2013 - juni 2014

  Datainnsamling September - november 2014 T-1

  Januar – februar 2015 Intervensjon

  Mars – april 2015 T-2

  September – oktober 2015 T-3

  Analyse September 2015 - juli 2016

  Artikkelskriving Januar – august 2015 artikkel 1

  November 2015 – juni 2016 artikkel 2

  August – desember 2016 artikkel 3

 • Tusen takk!

 • Oppsummering Prosjektet er støttet av:

  Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

  Kirurgisk avdeling for barn, OUS

  Norsk Sykepleierforbund

  Sykehusbarn

 • Litteraturliste 1 Hauer, J., Jones, B.L. & Wolfe, J., Poplack, D. G., Kim, M. S. (2015). Evaluation and management of pain in children. UpToDate. http://www.uptodate.com/contents/evaluation-

  and-management-of-pain-in-children?source=search_result&search=PAIN+CHILDREN&selectedTitle=1%7E150

  2 IASP (2011c). Acute Pain management in Newborn Infants Pain. [Online]. Tilgjengelig på http://iasp.files.cms- plus.com/Content/ContentFolders/Publications2/PainClinicalUpdates/Archives/PCU_19-6_final_12-8-11_1390260191290_1.pdf [Lastet 14.april 2014].

  3 Bernadi, M., Catania, G. & Tridello, G. (2007). Knowledge and attitudes about cancer pain management: a national survey of Italian hospice nurses. Cancer Nurs, 30(2), E20-6.

  4 Coulling, S. (2005). Nurses' and doctors' knowledge of pain after surgery. Nurs Stand, 19(34), 41-49.

  5 Hovde, K. R., Granheim, T. H., Christophersen, K.-A. & Dihle, A. (2012). The Norwegian Version of the Pediatric Nurses’ Knowledge and attitudes Survey Regarding Pain: Reliability and Validity, Pedatric nursing, 38 (5), 264-269.

  6 Hossain, S. (2010). Nurses’ Knowledge and Attitudes, and Pain Management Practice of Post-Operative Children in Bangladesh. Prince of Songkla University. Nedlastet fra http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/7826/1/325999.pdf

  7 Huth, M. M., Gregg, T. L., Lin, L. (2010). Education changes Mexican nurses' knowledge and attitudes regarding pediatric pain. Pain Manag Nurs. Dec;11(4):201-8. doi: 10.1016/j.pmn.2009.11.001.

  8 Lewthwaite, B