Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul
Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul
Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul
Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul
Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul

Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I M-au aruncat din camionul

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Postasul suna intotdeauna de doua ori - suna...¢  2016. 7. 12.¢  Capitolul I...

 • JAMES M. CAIN

  PO$rA$uL SUNA .A,

  INTOTDEAUNA DE DOUA ORI

  Traducere din limba englezi si note de Gabriel Tudorie

  ?toot*

 • Capitolul I

  M-au aruncat din camionul cu fAn pe la prAnz. Slri-

  sem in el cu o noapte in urmi, aProaPe de granigi, gi-am

  adormit de cum am intrat sub prelad. Aveam nevoie de

  un somn zdravdn dupi trei slptimini in Tia Juana gi inci rigeam la aghioase cXnd au tras Pe dreapta pentru a lisa motorul si se riceasci. Atunci auvlzut un picior iegind in afari gi m-au dat jos. Am incercat si glumesc cu

  ei, dar cum n-am primit nici o reacgie am lisat-o baltl. Mi-au dat totugi o gigari, gi-am pornit pe drum in jos

  ciutind ceva de mAncare. A;a am dat peste Taverna Doi Stejari. Era doar o

  locantl cu sandviciuri la gosea, culn sunt atitea alte mili- oane in California. La parter era sala de mese, etajul era

  casa propriu-zisi, unde locuiau ei, iar intr-o Parte era o

  sulie de benzini; undeva, in spate, Yreo sase cocioabe

  alcltuiau ceea ce ei numeau hotel pentru goferi. Am dat

  buzna inluntru 9i am inceput si mi uit spre gosea. CAnd a

  apirut Grecul l-am intrebat daci nu vlzuse un tip intr-un

  Cadillac. Thebuia s[ mI ia de aici, i-am spus, gi apoi si Iuim masa impreuni. Lzi n-a trecut, mi-a zis Grecul. Mi-a pregitit un loc la una dinre mese gi m-a lntrebat ce vreau si comand. Suc de portocale, i-am zis, fulgi de

  porumb, oui ochiuri cu gunci, enchilada, chtite 9i cafea.

  S-a-ntors desd de repede cu sucul de portocale 9i fulgii de porumb.

 • 8 /;aursu" cArN

  - Stai numai pugin. Tlebuie si-gi spun o treabi. Daci tipul lla nu apare, o si-gi rimAn dator. Trebuia si faci el cinsre, 9i eu nu prea sunr in bani acum.* Mbine, di-i drumul.

  Am vizut ci inghigise povestea, aga ci n-am mai scos nici o vorbi despre ripul cu Cadillacul. Si n-a durat mult pAni mi-am dat seama ci urmi"rea ceva.

  - $i tu cu ce re ocupi, ce munci faci, ia zi? - E, una s-alta, una s-alta. De ce ? - CXgi ani ai? - Doulzeci gi patru. - Biiat tXnir, nu? Ag cam avea nevoie de un bliat

  tAnir. Pentru afacerea mea.

  - Ai un loc destul de frumos aici. - Aerul. Aerul e bun. Nu-i ceati, ca in Los Angeles.

  Nu-i ceagi deloc. Frumos si curar, tot timpul frurnos gi curat.

  - Cred ci e minunat noaprea. Se simre gi-acum. - Dormi bine. Te pricepi la magini? SI le repari? - Sigur. Sunt un mecanic innlscur. A mai trincinit pugin despre aer, despre cit de sini_

  tos e de .T{ "

  cumpirat locul 9i cum nu ingelege de ce nici unul dintre angajaginu vrea si rimAni l" el. Eo ingeleg de ce, dar eu rimAn unde e haleala.

  - $i? Crezi ci-gi place aici? Imi terminasem deja cafeauasi {prinsesem uabucul

  pe care mi-l diduse.

  - Si-gi spun cum stl treaba. Mai am citeva propu_ neri, asta e problema. Dar o si mi gAndesc la asta. Fii sigur c-o si mI gindesc.

  $i-atunci am vizur-o. Fusese in spate, in buci.tirie, dar intrase si-mi strAngl farfuriile. Cu excepgia siluetei,

  Po;taSul sun,i lntotdeauna de d,ou,i ori / 9

  nu era cine gtie ce frumusege, dar avea un aer imbufnat

  ;i asta-i ficea buzele si arate intr-un fel care mi indemna si i le strivesc.

  - Ti-" prezint pe sogia mea. Ea nu s-a uitat la mine. Am dat din cap inspre Grec,

  rrm ftcut un semn de salut fluturAnd trabucul 9i asta a fbst tot. A iegit cu vasele gi, din punctul nostru de vedere, irl meu gi al Grecului, era ca si cAnd nici nu fusese vreoda- tii acolo. Am plecat, dar in cinci minute m-am intors s[-i lirs un mesaj tipului cu Cadillacul. Mi-a trebuit o jumi- tate de ori si m5.las convins si accept slujba gi dupi asta cram deja in stagia de benzini reparAnd pene de cauciuc.

  - $i, cum te cheami? - Frank Chambers. - Nick Papadakis, pe mine. Ne-am strAns miinile 9i aplecat. Lln minut maithrziu

  l-rm auzit cAntAnd. Avea o voce grozavd.. Din stada de bcnzini vedeam destul de bine in bucitirie.

 • Capitolul2

  Pe la trei a aplrut un tip supirat ci cineva ii lipise un abgibild pe gemulegul lateral. A trebuit si mi duc in bucitirie si i-l curig cu abur.

  - Enchilada? Ei, voi chiar gtigi cum sI le facegi! - Cum adicl, ,,yoi"? - Pii, tu gi domnul Papadakis. Tir 9i Nick. Aia pe

  care am mAncat-o laprlnz a fost minunati.

  - Aha.

  - Ai cumva o cArpi? Si gin mai bine geamul ista. - Nu asta ai vrut si spui. - Ba da.

  - Crezi ci sunt mexicanci. - Nicidecum. - Ba da, asra crezi. N-ai fi primul. Si-gi incre bine

  tn cap. Sunt la fel de albi ca gi tine, ingelegi? Poate ci am pirul negru'gi arit pugin ca Lia, dar sunt la fel de albi ca tine. Daci vrei si-gi meargl bine pe aici, nu uira trcxba asta.

  * P[i, nu semeni deloc cu o mexicancl. - Ascultl ce-!i spun. Sunt la fel de albi ca tine. - Nu, nu arigi deloc mexicanci. Mexicancele alea,

  lolte eu goldurile mari gi picioarele groase, sAnii le ajung rub blrbie, au pielea galbeni gi pirul de parci s-au uns cu grlsime. Tu nu arlgi deloc aga. Egti micugi, ai o pieie fiumoasi gi albl, iar pirul tiu e moale gi cArliongat,

 • 12 /JAMESM. cArN

  chiar daci e brunet. Singurul lucru mexican la tine sunt dingii. Cu totii au dingii albi, micar asta rrebuie s-o fecunoastem.

  - Mi chema Smith inainte si mi clsfuoresc. Nu prea sunl a nume de mexican, nu?

  - Nu prea.

  - $i, in plus, nici micar nu sunr de pe-aici. Sunt din Iowa.

  - Smith, zici. Care e numele tiu mic ? - Cora. Pogi sl-mi zici a;a, daci vrei. Atunci mi-arn dat seama exacr pe ce mizasem cAnd

  am intrat acolo. Nu era vorba de enchiladele pe care tre- buia sI le gS.teasci si nici despre pirul ei bruner. Faprul ci era miritatl cu Grecul o fl.cea sI se simri mai pugin albi gi chiar se temea ci o sI incep si-i zic doamna Papadakis.

  - Cora. Sigur. Iar tu ai putea si-mi spui Frank. S-a apropiat 9i a inceput si-mi dea o mAni de ajutor

  cu geamul. Era atit de aproape, incAt puteam si-i simt mirosul.

  - Cum de-ai ajuns s5. re miriti cu grecul isra? i-am zis la ureche, aproape gopdnd.

  - Ce te privepre pe tine ? a zis slrind ca qi cum a; fi plesnit-o c-un bici.

  - Mi prive;te. Mult. - Uite-gi geamul.

  - Mulgam. Am iegit. Obginusem ce voiam. O prinsesem cu

  garda jos gi o lovisem bine, s-o doari. De-acum inainte treaba era intre mine gi ea. Poate ci nu avea sI zici da, dar nici nu m-ar fi oprit. $tia ce vreau gi qtia cI sunt cu ochii pe ea.

  Poyta;ul sund tntotdeaana de dou,i ori / 13

  in seara aceea la cinI, Grecul s-a supirar pe ea cI nu mi-a dat mai multi cartofi copgi. Voia si mI simr bine la el gi sl nu-l las cu ochii-n soare la fel ca togi ceilalEi.

  - D;-i omului ceva si minAnce. - Sunr chiar acolo, pe arugaz. Nu poate si-si ia sin-orrr)b*^' * E-n reguli. inci n-am rerminat de rnAncat. Dar el o Einea una gi bunI. Daci ar fi avut un pic de

  creier, si-ar fi dat seama ci e 9i altceva la mijloc pentru ci ea nu era genul care sI lase un birbar sl-gi puni singur de mAncare. Micar atAt pot sX spun in favoarea ei. Dar el era cam tintdliu 9i turuia in conrinuare. Sriteam la masa din buci.tirie, el intr-un capit, ea la ceiilalt, si eu la mijloc. Nu mi. uitam la ea. Dar ii vedeam rochia. Era o uniforml albi de asistenti, genul pe care o poarri toate, indiferent claci lucreazi in cabinerul unui dentist sau la patiserie. Ilusese curari de dimineagi, dar inrre cimp se murdirise pugin 9i se mototolise, ii sirnge"- mirosul.

  - Pentru numele lui Dumnezeu! S-a ridicar si ia cartofii. Rochia i s-a tras pentru o

  secundl, destul cfu si-i vld piciorul. CAnd mi-a dat car- tofii, nu mai puteam si. minAnc.

  - Uite. Toate astea gi acum nici nu-i mai vrea. - Mbine. Dar ii are, d.ac,iiivrea. - Nu mi-e foame. Am mAncat mulr la prAnz. Se purta de parci tocmai cAstigase vreo mare bltllie

  ;i acum urma si o ierte, ca un om puternic ce era.

  - E de reabl. E mica mea pasire albl. Porumbiga rurca albl.

  A fbcut cu ochiul gi a urcat la etaj, Eu ;i ea am rimas .reolo, fb.ri s5. ne spunem nici un cuvAnt. CAnd a coborit irvca o sticli mare in mAnI si o chitari. Mi-a turnat din