of 46/46
POŠTANSKE USLUGE I NOVA KATEGORIZACIJA POŠTANSKIH USLUGA U EU 1. Poštanske usluge 1.1. Specifičnost tržišta poštanskih usluga. Tržište poštanskih usluga se može definisati i kao kompleks odnosa, sa mogućnošću usluživanja u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju koji se formiraju između ponude i potražnje ovih usluga, a u funkciji velikog broja kanala prodaje. Nagli razvoj privrede i društva u cjelini potražuju jedan fleksibilan sistem koji će moći da odgovori na novo nastale zahtijeve. Iz tog razloga poštanske organizacije poslednjih godina sve vise nastoje da im u poslovanju i formiranju poslovne politike kao i osnova služe zahtijevi tržišta, odnosno potrebe i želje klijenata izražene u obliku tražnje. Da bi se uočili i ocijenili osnovni elementi i faktori koji utiču na zbivanja na tržištu , neophodno je izvršiti analizu tržišta. Poštanske

POŠTANSKE USLUGE I NOVA KATEGORIZACIJA POŠTANSKIH USLUGA U EU

  • View
    427

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of POŠTANSKE USLUGE I NOVA KATEGORIZACIJA POŠTANSKIH USLUGA U EU

POTANSKE USLUGE I NOVA KATEGORIZACIJA POTANSKIH USLUGA U EU

1. Potanske usluge1.1. Specifinost trita potanskih usluga. Trite potanskih usluga se moe definisati i kao kompleks odnosa, sa mogunou usluivanja u unutranjem i meunarodnom saobraaju koji se formiraju izmeu ponude i potranje ovih usluga, a u funkciji velikog broja kanala prodaje. Nagli razvoj privrede i drutva u cjelini potrauju jedan fleksibilan sistem koji e moi da odgovori na novo nastale zahtijeve. Iz tog razloga potanske organizacije poslednjih godina sve vise nastoje da im u poslovanju i formiranju poslovne politike kao i osnova slue zahtijevi trita, odnosno potrebe i elje klijenata izraene u obliku tranje. Da bi se uoili i ocijenili osnovni elementi i faktori koji utiu na zbivanja na tritu , neophodno je izvriti analizu trita. Potanske organizacije nemaju ni svoj poseban put, niti posebne transportne kapacitete, ve za prevoz svojih poiljaka kombinovano koristi sve vrste transportnih sredstava.Prema tome i pota i telekomunikacije po prirodi svoje opremljenosti i djelatnosti ne spadaju u oblast saobraaja, odnosno saobraajnog trita. Ovo trite ima svoje odreene specifinosti po kojima se znat razlikuju od ostalih trita,a to su: - monopolsko trite - poseban poloaj potanskog saobraaja u drutvenoj reprodukciji - trite je otvoreno i zatvoreno - trite je elastino i neelastino

- propisani rokovi za prenos kao i vrijeme rada - masovno trite - razni uticaji okruenja na intezitet potranje - diversifikacija potanskih usluga - poseban tretman u pogledu utvrivanja cijena [1] Na tritu potanskih usluga monopolski oblik se historijski najprije pojavio i razvio, a djelimino postoji i danas u neto izmjenjenim uslovima. Pod potanskim monopolom podrazumjevamo povlastice koje potanske uprave dobijaju od drave za iskljuivu kontrolu prenosa pismenosnih ili drugih poiljaka.. Jedna od specifinosti ovog trita je i poseban poloaj potanskog saobraaja u drutvenoj reprodukciji. Na cijeloj teritoriji moraju postojati jedinice potanske mree odgovarajueg tipa koje ce pruiti potanske usluge svakom fizikom i pravnom licu pod odreenim uslovima. Potansko trite se moe definisati i kao otvoreno (pristupano) i kao zatvoreno (nepristupano) trite.Kaemo da je trie otvoreno jer svi klijenti koji ispune odreene uslove mogu da potrauju sve vrste potanskih usluga preko svih kanala prodaje u zemlji. Ipak, to isto trite ima i karakteristike nepristupanosti. Ako posmatramo samo dio potanskog transporta , koji se bavi prevozom potanskih poiljaka sopstvenim sredstvima, rei emo da se radi o zatvorenom tritu. U pogledu prilagodljivosti za potansko trite se moe rei da je elastino ili da je neelastino. Trite je elastino ako se proizvodnja lako moe prilagoditi tekuim zahtijevima na tom tritu ili postoji djelimina mogunost zamjene jedne usluge drugom.O neelastinosti potanskog trita govorimo onda kada su

kapaciteti nedovoljni da u odreenom vremenskom periodu zadovolje potrebe klijenata,kada se kasni u primjeni nove tehnike, kada se neblagovremeno otvaraju odreene jedinice potanske mree u novim naseljima. U cilju efikasnijeg usluivanja i zatite interesa klijenata,propisuju se i rokovi prenosa i vrijeme rada pote sa klijentima. Poto su potanske organizacije dune da obezbijede uredno i pravilno funkcionisanje PS-a na svom podruju,one moraju raspolagati spremnim kapacitetom i radnom snagom za prihvatanje i zadovoljenje klijenata, bez obzira na trenutnu potranju usluga. [1]

Na osnovu toga se moe utvrditi da je potansko trite i masnovno trite gdje zadovoljava potrebe za prenosom korespodencije neogranicenog broja klijenata. Od sprecifinosti potanskog teita sigurno treba pomenuti i razne uticaje okruenja na intezitet potranje u prostorima i vremenskim relacijama. Zadatak PS je da omogui sto efikasnije prilagoavanje zahtijevima tog okruenja,odnosno nivou potreba klijenata, u pogledu dostupnosti kanala opsluivanja, asortimana usluga, kvaliteta opsluivanja, cijena usluga i sl. Dok se kod ostalih saobraajnih djelatnosti usluivanje javlja u prevozu robe i putnika,kao dva osnovna vida usluga,kod PS postoji velika diversifikacija usluga. Ve kod klasifikacije potanskih usluga moramo izvriti podijelu na dvije grupe usluga i to: - usluge ija je klasifikacija izvrena neposredno - usluge koje pota obavlja na osnovu posebno sklopljenih ugovora Usluge se najee naplauju prije izvrenja, a nekada i na kredit. Cijene usluga se ne utvruju po isto ekonomskim kriterijumima. U unutranjem

PS tarifski suverenitet je podijeljen izmeu pote i drutvene zajendice, a u meunarodnom PS i sa Svijetskim potanskim savezom.[1]

1.2. Karakter trita potanskih usluga Osnovne karakteristike trita potanskih usluga, kao dijela saobraajnog trita, proizilaze iz specifinosti same potanske usluge i specifinosti procesa rada.Proces pruanja potanskih usluga obavlja se simultano. U potama, kao i u mjestima gdje dolazi do kontakta sa klijentima, se istovremeno vri: - prijem vie vrsta poiljaka za razliita odredita - otpravljanje primljenih poiljaka u vie mjesta - tranzitiranje vie vrsta poiljaka iz raznih mjesta u razna mjesta

- uruenje poiljaka velikom broju klijenata U integralnim procesima rada u PS, korisnik uestvuje samo parcijalno u pojedinim fazama procesa rada. To su sljedei sluajevi: - predaje poiljku putem potanskog koveia ili altera (u okviru faze prijema) - kupuje potanske marke i vrijednosnice u potanskim automatima instaliranim na odgovarajuim mjestima (takoe faza prijema) - obrada i pakovanje poiljaka od strane velikih korisnika (sortiranje, frankiranje, pakovanje u posebne vree-faza prijema) - preuzimanje poiljaka iz kunih koveia ili zbirnih potanskih koveia (faza uruenja) - preuzimanje poiljaka preko pregradaka u poti (faza isporuke) [1]

1.3. Segmentacija trita potanskih usluga U centru panje poslovne politike pote kao organizacije trebalo bi da se nalaze klijenti. Ti ljudi,odnosno grupe ljudi, ine najee jedno krajnje heterogeno trite. Trite moe biti podjeljeno na manja podtrita ili,kako ih ee zovemo, segmente tj.homogene grupe. Svaki dio ili segment ine grupe

ljudi koji imaju sline karakteristike. Za segmentaciju trita potanskih usluga, mogu se primjeniti sljedea tri kriterijuma: - prema namjenskom koritenju - prema motivima potranje usluga - po kategorijama usluga, s obzirom na opredjeljenje klijenata da potrauje ili ne Sa aspekta namjenskog koritenja potanskih usluga segmentiranje se vri na tri osnovne homogene grupacije koje meusobno imaju razliite potrebe: - usluge koje se koriste u proizvodne svrhe tj. od strane privrede,s tim da vrijednost ovih usluga ulazi u cijenu proizvoda - usluge koje se koriste za linu potronju,tj. za individualne potrebe,vrijednost ovih usluga se uklapa u rashode za potrebe standarda - usluge koje koriste dravne i drutvene ustanove,vrijednost ovih usluga optereuje rashode tih ustanova Trite potanskih usluga najee dijelimo na tri cjeline : - trite pismenosnih usluga - trite paketskih usluga - trite bankarsko-finansijskih usluga [1]

2. Klasifikacija potanskih usluga U potanskom saobraaju postoji vie osnova za klasifikaciju potanskih usluga.Objasnit emo neke od njih i to:

-prema oblicima usluivanja -prema odgovornosti za integritet poiljke -prema podrujima usluivanja -prema nainu vrenja,sadraju,vrijednosti,dimenzijama,masi i nainu pakovanja Prema oblicima usluivanja razlikujemo: -prenos potanskih poiljaka -vrenje usluga, odnosno posredovanje izmeu poiljaoca i primaoca Prema odgovornosti na integritet razlikujemo: -obine pismonosne poiljke sa posebnim uslugama bez oznaene vrijednosti -vrijednosne poiljke Prema podrujima usluivanja razlikujemo: -usluge u unutranjem potanskom saobraaju -usluge u meunarodnom potanskom saobraaju Prema nainu vrenja,sadraju,vrijednosti,dimenzijama,masi i nainu pakovanja razlikujemo: - pismonosne usluge - paketske usluge - ekspres usluge - usluge novanog poslovanja - posebne usluge - dopunske usluge - usluge po posebnim ugovorima - ostale usluge [1]

2.1. Osnovne karakteristike pismonosnih poiljaka u UPS-u

Pisma su zatvorene poiljke koje, po pravilu, sadre pisano saopenje bez oznake vrijednosti.U ovu grupu spadaju i sve druge poiljke koje u pogledu pakovanja, dimenzija i mase odgovaraju uslovima predvienim za pismo, iako ne sadre pisano saopenje.Prema vaeoj nomenkaturi potanskih usluga postoje sljedee kategorije pisama: - standardizovano pismo - nestandardizovano pismo - aerogram (u MPS-u) - prodaja i zamjena meunarodnog kupona za odgovor (u MPS-u) Standardizovano pismo je kovertirano pismo limitirano svojom masom koja ne smije prelaziti 5g.Dopisnice su poiljke sa otvorenim pisanim saopenjem izraene od kartona ili dovoljno vrstog papira. U dopisnice se ubrajaju i sve vrste razglednica koje odgovaraju uslovi9ma predvienim za dopisnice. Tiskovine su otvorene poiljke iji je sadraj odtampan na papiru. Sadre knjige, novine, asopise i sl.Maksimalna masa tiskovina je 2 kg. Sekogrami su otvorene poiljke koje sadre tiskovine sa znacima namjenjenim slijepim licima, tj. iji je sadraj napisan sekografijom. Pakuju se kao i tiskovina. Maksimalna dozvoljena masa je 7kg. [1]

2.2. Osnovne karakteristike paketskih poiljaka u UPS-u Paketi su zatvorene poiljke sa oznaenom vrijednou i registrovanim brojem prijema.U zavisnosti od prirode sadraja, visine oznaene vrijednosti, mase, oblika i veliine zahtijevaju odgovarajue unutranje i spoljanje pakovanje i zatvaranje. Maksimalna dozvoljena masa kod nas je 31,5kg. Meutim postoji i ogranienje koje obavezuje poiljaoce da pakete mase 20kg u UPS-u, odnosno 15kg u MPS-u, predaju u potama. Paketi vee mase predaju se pod ugovorenim uslovima. Osnovni elementi kod paketa su stope mase, skale vrijednosti i zone stvarne udaljenosti. Postoje sljedee kategorije paketa: - standardizovan paket - nestandardizovan paket [1]

2.3. Pismonosne poiljke u MPS-u Vrste pismonosnih poiljaka, masu, posebne usluge, tarife i dr. Odreuje Svjetski potanski savez posebnim aktom Svjetska potanska konvencija i Pravilnikom za njeno izvrenje. Na osnovu njega pismonosne poiljke dijelimo na dvije grupe i to: - prioritetne poiljke koje se prevoze najbrim putem vazduno ili povrinski - neprioritetne poiljke za koje je poiljalac odabrao niu tarifu,to podrazumjeva i dui rok za uruenje. Drugi kriterijum za podijelu pismonosnih poiljaka je zasnovan na sadrini poiljke.One su tako podjeljene takoe u dvije grupe i to: - pisma i dopisnice (nazvani LC poiljke) - tiskovine,sekogrami i mali paketi (nazvani AO-poiljke) [1]

2.4. Paketske poiljke u MPS-u Usluga prenosa potanskih paketa u MPS-u je fakultativa tj. primjenjuje se samo kod onih zemalja koje su potpisnice Aramana o potanskim paketima.Najvea masa paketa ne smije preci 31,5kg. [1]

2.5. Post Express poiljke u UPS-u Post Express je kurirski servis koji omoguuje prenos poiljke od vrata do vrata.Usluga ujedno podrazumjeva i obezbjeeno praenje najsavremenijom barcode tehnologijom u najvanijim takama.Najmanje dimenzije post express poiljke su (105x150)mm.Masa poiljke zavisi od toga oju podvrstu usluge korisnk potrauje. Razlikujemo tri grupacije post express poiljaka i to: - danas za odmah - danas za danas - danas za sutra Usluga danas za odmah,posle poziva jedinstvenog telefonskog broja,kurir u roku od 30 minuta dolazi na naznaenu adresu i preuzima poiljku.Usluga e biti izvrena,odnosno poiljka uruena u najkraem roku,ali ne duim od tri sata od momenta peuzimanja.

Usluga danas za danas,tj. predato-danas urueno.Preuzimanje poiljke se vri iskljuivo putem kurira na dogovorenoj adresi.Garantovani rok za uruenje

poiljke je do 20 asova istog dana.Maksimalna masa poiljke je 50kg s tom da se ona moe kretati i do 100kg ukoliko je sadrina nedjeljiva. Usluga danas za sutra garantuje da e danas predata poiljka biti uruena narednog radnog dana do 12 asova.Poiljka moe biti primljena u preko 160 mijesta,odnosno u oko 200 pota ili putem kurira u 26 gradova.Poiljka za koju je klijent potraio ovu uslugu ,a koju predaje na alter,ne moe biti tea od 20kg. [1]

2.6. Post Express poiljke u MPS-u U MPS-u expres usluge se obavljaju na osnovu propisa koji vai u meunarodnom saobraaju.Klijentima su garantovani rokovi uruenja do 3 radna dana ne raunajui dan prijema poiljke, subotu, nedjelju dane dravnih i vjerskih praznika. [1]

2.7. Poiljke sa posebnim uslugama U poiljke sa posebnim uslugama spadaju: - preporuene poiljke - vrijednosne poiljke - uputnice - otkupne poiljke - avionske poiljke - poiljke sa povratnicom - sudska pisma - izdvojeni paketi - poiljke sa linim uruenjem primaocu - prijem potanskih poiljaka sa posebnim uslugama i obavljanje usluga novanog poslovanja nou, nedjeljom, danima dravnih i vjerskih praznika i drugim narednim danima.

Preporuene poiljke su pismonosne poiljke sa registrovanim brojem prijema. Nemaju oznaenu vrijednost. Vrijednosne poiljke su zatvorene poiljke sa oznaenom vrijednou koje mogu da sadre predmete od vrijednosti, novac i pisano saoptenje.

Uputnice su poiljke koje klijentima-poiljaocima omoguavaju brzo i jednostavno doznaavanje novca na teritoriji. Potanske uputnice se prenose potansko-saobraajnim vezama,pa za njih vae i rokovi prenosa predvieni za pismonosne poiljke. Otkupne poilje su iskljuivo vrijednosne popiljke.Na njima se oznaava otkupni iznos koji moe biti jednak oznaenoj vrijenosti, uvean za iznos potarine. Avionske poiljke mogu biti sve poiljke, osim post ekspres poiljaka, ali tek ako je ispunjen uslov da je na odnosnoj relaciji ili dijelu te relacije na kojoj se poiljka prevozi predviena potanska avionska veza za prevoz takve poiljke. Poiljka sa povratnicom je usluga ije uruenje primalac mora da potvrdi na posebnom obrazcu Povratnica. Sudska pisma i pisma upravnom i prekrajnom postupku su pisma koja predaje na prenos nadleni organ.

Izdvojeni paketi su poiljke iji sadraj zahtijeva posebnu panju u prenosu.U ovu grupu spadaju paketi koji sadre ive ivotinje i predmete za iji je prenos potrebno posebno odobrenje nadlenih organa. Poiljke sa linim urienjem primaocu uruuju se primaocu na adresu stanovanja. Kao poiljke sa oznakom lino, mogu se primiti sve poiljke sa posebnim uslugama, osim avionskih poiljaka. Prijem potanskih poiljaka sa posebnim uslugama i obavljanje usluga novanog poslovanja nou,nedjeljom,danima dravnih i vjerskih praznika i drugim narednim danima vri se u potama u radnom vremenu koje odreuje preduzee potnskog saobraaja. [1]

2.8.Dopunske usluge Dopunske usluge po zahtijevu poiljaoca dijelimo u sljedee grupe: -nadoslanje poiljaka na novu adresu -vraanje poiljke iz primjene pote prije otpreme -potraivanje poiljke sa posebnom uslugom -prijem poiljke sa reklamnom porukom -izdavanje naknadne potvrde o prijemu poiljke -zahtijev da se poiljka primi sa plaenim odgovorom -prijem poiljaka u prostorijama korisnika

-pakovanje i adresovanje poiljaka i popunjavanje obrazca -dostava paketa -upuivanje poiljaka na post-restant Dopunske usluge koje moe zahtijevati primaoc poiljke su: -uvanje poiljaka sa posebnom uslugom -dostava preporuenih poiljaka -koritenje potanskih pregradaka -dostavljanje post-restant poiljke -dostava poiljaka odreenog dana,u odreeno vrijeme -dostava poiljaka na novu adresu -dostava paketa [1] 2.9. Usluga po posebnom ugovoru Usluge po posebnim ugovorima se obavljaju na osnovu ugovora koji su zakljueni sa klijentima koji potrauju odreenu uslugu koja e zadovoljiti njihove potrebe. [1]

2.10. Ostale usluge Ove usluge nisu obuhvaene nomenkaturom potanskih usluga. Definiu se i obavljaju tek ako preduzee potanskog saobraaja procijeni njihovo uvoenje radi proirenja asortimana i zadovoljenja potreba klijenata. [1]

2.11. Pregled novih usluga Nove usluge mogu biti: - kataloka prodaja - industrijski paket - hibridna pota - elektornska razmjena podataka - elektornska pota - direktni marketing - ptt Net - KDS.[1] 2.11.1.Kataloka prodaja Kataloka prodaja predstavlja prodaju robe iroke potronje. Usluga je svoj naziv dobila po tome to proces zapoinje distribucijom kataloga u kome se nalazi asortiman robe koja se nudi. Zadatak koji treba da se ispuni dobar katalog je da kupca ubijedi da kupi neto to nije vidjeo. Kataloka prodaja prua niz prednosti kako za potu, tako i za proizvoaa i kupca. Dobit pote kao organizacije koja se bavi ovim poslom bio bi taj to se ovakva kupoprodajna transakcijarealizuje podsredstvom potanskih usluga. [1]

2.11.2. Gift Shop Uz telegrafsko saoptenje, korisniku e se na njegovoj destinaciji dostaviti i

poklon, po izboru korisnika iz predloenog asortimana. Asortiman robe sa kojim raspolae Gift shop treba da bude prilagoen potrebama veine korisnika za pribavljanje lijepog i prigodnog poklona. [1] 2.11.3.Industrijski paket To je nova kategorija paketa koja podrazumjeva blae kriterijume u pogledu pakovanja, dimenzija i mase. Cilj uvoenja ove usluge je da se zainteresovanim klijentima koji predaju veu koliinu paketa omogui slanje nedjeljive robe i vee mase od propisane. [1] 2.11.4.Posredina trgovina Posredina trgovina podrazumjeva prodaju robe iroke potronje koja je neophodna odreenom tritu s tim da se preko potanske mree na pogodan nain poveu kupac i prodava.[1]

2.11.5.Hibridna pota Hibridna pota je takva usluga koja podrazumjeva naelo distribuiraj pa odtampaj tj. putanju. Hibridna pota je usluga prije svega koncipirana za firme koje imaju potrebu slanja velikih koliina rauna, raznih saoptenja ili vremenskih osjetljivih vijesti.Glavne prednosti hibridne pote su : poveanje dohotka, samnjenje trokova i poboljanje imidza.

Da bi koncept hibridne pote bio ostvariv neophodno je postojanje: - elektonskih ulinih koveia kojima e imati pristup pojedinani klijenti za slanje svojih linih pisama - elektronske pote kojoj e pristupiti mala preduzea kako bi predavala svoje potanske vree - elektonskog potanskog centra u koji bi veliki klijenti imali direktan pristup

Usluge hibridne pote: - rauni - razna pismena saoptenja - adresovana i neadresovana promotivna saoptenja - pisana saoptenja - kovertirane liste za plate Za koritenje sistema hibridne pote najzainteresovanija su velika preduzea,zatim mala preduzea.Cijena usluga zavisi od pojedinanog sluaja shodno ugovoru. [1]

slika:

2.11.6.Elektronska razmjena podataka Elektronska razmjena podataka podrazumjeva razmjenu/prenos poslovnih podataka izmeu firmi,odnosno od jendog kompjuterskog sistema drugom,elektonskim putem uz minimum ljudske intervencije. slika:

FEDI Prenose se samo informacije vezane za plaanje, ali ne i same vrijednosti. Uglavnom se koristi za prenos informacija izemu preduzea i njihovih banaka, koje se odnose na instrukcije za prenos sredstava. EFT Generalno sinbolizuje elekttonske transfere,ali znai i samo razmjenu vrijednosti bez prateih informacija.EFT ( elektonski prenos informacija) figurira u okruenju banka-banka. Pri tome, protok informacija znai i prenos

sredstava. EDI/EFT Elektrosnki transfer informacija i vrijednosti koji se vre izmeu subjekta plaanja. [1]

2.11.7. Elektronska pota Elektronska pota je sigurno jedan od najee koritenih servisa na internetu, koji obezbjeuje slanje poruke drugom korisniku ili grupi korisnika. Velika prednost elektronske pote ogleda se u tome sto se primljeni tekst moe dalje obraivati, komentarisati, tampati. Elektronska pota u poslovnoj komunikaciji sve vie postaje neophodnost i to iz slijedeih razloga: -daleko jeftinija alternativa od slanja fax poruka ili kurirske pote -brza isporuka, obino se mjeri sekundama ili minutama -elektronsku potu korisnik moe da primi i ako se ne nalazi na uobiajnoj lokaciji,tako to se povee sa serverom za elektronsku potu,sa bilo kojeg mjesta na svijetu i pristupi svojoj poti.[1]

2.11.8. Direktni marketing Direktni marketing podrazumjeva koncept baziran na sistemu informisanja i/ili prodaje, gdje firma uspostavlja direktnu vezu sa pojedinanim kupcima putem interaktivnog komuniciranja. Direktni marketing kroz potanske tokove se moe sprovesti putem: - direktne pote - poiljke sa plaenim odgovorom - oglaavanja u potama - ekspres prenosa dokumenata i robe - e-mail marketinga - telemarketinga i teleprodaje

- komercijalnog SMS-a Direktna pota je glavna komponenta multikanalnog marketing miksa, predstavlja mono marketinko oruje koje se pojavljuje samostalno ili u kombinaciji sa ostalim sredstvima. Poiljka sa plaenim odgovorom u osnovnoj podijeli potanskih usluga spada u grupaciju dopunskih usluga po zahtijevu poiljaoca.Namjenjena je pravnim licima. Iznajmljivanje oglasnog prostora je novi i veoma efikasan vid poslovnog oglaavanja. Ekspres prenosu dokumenata i robe-najbri i najsigurnije poiljaka u zemlji i u zemljama regiona, kreiran prema najsavremenijim potrebama klijenata. E-mail marketing je promotivna tehnika koju koristi 75% kompanija u Velikoj Britaniji koje se bave direktnim marketingom.Rije je o atraktivnom, povjerljivom i kompatibilnom vidu marketinga kome se predvia sjajna budunost. Dostupnost informacija i efikasno obavljanje zadataka postavljenih pred neku organizaciju. [1]

Telemarketing se najkrae moe definisati kao umjetnost i vjetina marketiranja robe i usluga putem telefona. Osnovni zadatak je povezivanje veeg broja klijenata, unutar neke ciljne grupe, radi marketinke obrade. Teleprodaja predstavlja lak vid komunikacije sa velikim brojem klijenata iz ciljne grupe i plasman proizvoda/usluga primjenom unakrsne i uveane prodaje. Komercijalni SMS je, takoer, usluga kontakt centra. Rije je o novom vidu promocije posebno popularnom kod tinejdera. CePP nudi kreiranje i isporuku SMS poruka, kao i odgovora ili poklona na traeni upit, komentara ili odgovora na postavljeno pitanje.

2.11.9 PTT Net PTT Net je osnovan 1998.godine.Danas je to najvei provajder Internet usluga u zemlji za oko 150.000 registrovanih fizikih lica i oko 5.000 registrovanih pravnih lica. Osnovne usluge PTT Net-a su: HOBI - Usluga je namjenjena pojedincima koji ele pristupiti svim resursima,informacijama i prednostima Interneta PROFI Preduzea koja koriste ovu uslugu povezana su na Internet modemskom vezom; PROFI EKSTRA Za razliku od predhodne usluge,preduzeima je omoguena mogunost plaanja utroenih sati mjeseno,to znai da ne postoji vremensko ogranienje koritenja interneta; BANNER Koritenjem ove usluge fizikim i pravnim licimaje omoguenopostavljanje reklame na Internet prezentaciju PTT Net-a; PROFI MAIL Usluga koja prua mogunost pravnom licuda obezbjedi za sve svoje korisnike razmjenu elektronske pote sa poslovnim partnerima; PROFI SERVER Klijentima je ponuena mogunost postavljanje njihovog servera u prostorije PTT Net-a koje raspolau odogovarajuom opremom. PROFI WEB Firmama je omogueno da postave svoju prezentaciju na server PROFI PLUS Stalna veza klijentove firme na Internet,preko iznajmljenih linija uz dobijanje veeg broja IP adresa; PROFI ISND Stalna se veza ostavruje preko semipermanentnog ISDN-a kapaciteta 64 Kbps ili 128 Kbps uz dobijanje odreenog broja IP adresa; VPDN ili DIAL-UP VIRTUALNE PRIVATNE MREE Usluga omoguava

koritenje dial-up resursa PTT Net-a za pristup privatnoj mrei klijentove firme; VPN ili VIRTUALNE PRIVATNE MREE - usluga omoguava povezivanje geografskih udaljenih lokacija; KABLOVSKI INTERNET Internetupreko kablovske infrastrukture PTT KDS-a brzinom od 2MB/s.

2.11.10 KDS KDS je telekomunikaciona mrea koja,zahvaljujui dvosmjernom prenosu signala, pored distribucije TV signala, omoguava pruanje velikog broja raznovrsnih servisa. Usluge koje prua KDS dijelimo u dvije grupe : -distribucija TV i radio signala -brz pristup internetu [1] 2.11.10.1. Distribucija TV i radio signala KDS nudi veliki izbor zemaljskih kanala i garantuje kvalitetan signal radio i TV programa.Izbor stanica koje se prenose kroz mreu predstavljaju lini izbor.Prava prikazivanja programa su plaena i svi oni legalni distribuiraju. Prijem velikog broja satelitskih programa bez dodatne opreme. [1]

2.11.10.2. Brz pristup internetu Veliki broj internet servisa: Kuna banka i kupovina od kue omoguuju korisnikuda izvri provjeru stanja svog bankovnog rauna,da trai savjete u vezi bankovnih ulaganja ili da koristi druge usluge vezane za finansijske transakcije. IP telefonija je prenos govora na nain na koji se prenose podaci preko Internet protokola.Telenadzor je usluga koja omoguuje nadzor nad vie udaljenih

objekata.Telemedicina predstavlja nain da se,uz koritenje savremenih informatikih i komunikacionih tehnologija omogui prenos medicinskih podataka sa jednog na drugo mjesto. Video konferencija je komunikacija putem koje se zvuk i slika u porektu (video slika) izmjenjuju izmeu dvije ili vie lokacija. Telemetrija ovo je servis koji omoguava daljinsko oitavanje razliitih podataka na primjer na elektrinim ili gasnim brojilima. Video na zahtijev je vrsta usluge koja omoguava sa liste filmova korisnik bira film koji eli gledati i kada eli da ga gleda. Interaktivne igre ovo je vrsta usluge koja omoguava igranje igrica preko Interneta i bez posredovanja CD-a sa konkretnom igricom. [1]

3. Nova kategorizacija potanskih usluga u okviru EU

Evropsa ekonomska komisija je, uz iroke konsultacije sa

vladama zemalja lanica i drugim zainteresovanim subjektima, kao proizvod obimnog istaivanja razvoja zajednikog trita usluga u PS-u, objavila studiju Zelena knjiga. U okviru nje izdavaju se tri termina koja bi se mogla smatrati okvirom neke nove kategorizacije potanskih usluga. To su: - univerzalne usluge, - bazine usluge rezervisane usluge, - usluge namjenjene slobodnoj konkurenciji na tritu nerezervisane usluge koje mogu biti: obligatorne i neobligatorne Osnovnu sadrinu zahtijeva za univerzalnom uslugom ini univerzalni zahtijev, da se odreene potanske usluge pruaju na cijeloj teritoriji pod jednakim uslovima za sve korisnike. Okvir za definisanje univerzalne usluge jeste ustanovljenje skale bazinog servisa od svake dravne lanice, garantovanje ovih monopolskih prava od strane drave naziva se koncesija. Nadleni organ svake drave moe odluiti da kategoriju univerzalne usluge i van domena bazine usluge, proiri na usluge namjenjene slobodnoj konkurenciji. U tom sluaju, na tritu potanskih usluga, potanske uprave i privatni prevoznici konkuriu jedni drugima. Na taj nain se izvrenje ove obaveze, osim potanskim upravama,preputa i drugim privatnim prevoznicima.Iz tog razloga se ove usluge nazivaju i oblatorne nerezervisane usluge.Grupa rezervisanih usluga obuhvatila bi adresovane stanbdardne poiljke koje sadre poruku line individualne prirode i koje ne sadre tampane stvari i robu. U rezervisane usluge u svim zemljama lanicama EU spada pruanje usluga prenosa pisama do odreene stope mase.Paketske usluge ni u jednoj zemlji lanici EU ne spadaju u domen rezervisanih usluga,to znai da potanske uprave u ovoj oblasti nemaju monopol.Nove usluge se moraju zanajno razlikovati od standardnih da bi se mogle svrstati u sektor

nerezervisanih usluga. U domenu nerezervisanih usluga potanske uprave i privatni prevoznici konkuriu jedni drugima po cijeni i kvalitetu na slobodnom tritu. U ovom sluaju uprave kojima su garantovana monopolska prava u javnom interesu, moraju da se ponaaju po pravilima konkurencije koja zabranjuje zloupotrebu dominantnog poloaja na tritu.[1]

Literatura: [1] Potanski saobraaj Beograd 2006 dr.Dejan Markovi i mag.Biljana Grgurovi

Saobraajni fakultet univerziteta u Beogradu 2006.