of 42 /42
Oblici poslovne komunikacije školskog knjižničara Ruža Jozić, dipl. komp. i dipl. bibl. Srednja škola Sesvete, Zagreb Marija Bednjanec, prof. i dipl. knjižn. Škola za cestovni promet, Zagreb 25. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Vodice, 14. 17. travnja 2013.

Poslovno Komuniciranje Školskog Knjižničara (1)

Embed Size (px)

Text of Poslovno Komuniciranje Školskog Knjižničara (1)

 • Oblici poslovne komunikacije

  kolskog knjiniara

  Rua Jozi, dipl. komp. i dipl. bibl. Srednja kola Sesvete, Zagreb

  Marija Bednjanec, prof. i dipl. knjin. kola za cestovni promet, Zagreb

  25. Proljetna kola kolskih knjiniara RH,

  Vodice, 14. 17. travnja 2013.

 • POJAM I VRSTE KOMUNIKACIJE

  Komunikacija slui ljudima da se: informiraju,

  surauju, razmjenjuju misli i zajedniki rade, radi

  postizanja zajednikih ciljeva i uspjene suradnje.

  INTERNA komunikacija unutar kolektiva

  EKSTERNA komunikacija s vanjskim suradnicima

  Vrste komunikacije:

  verbalna i neverbalna,

  usmena i pismena,

  grupna i osobna(izravna),

  neformalna i formalna.

 • POSLOVNA KOMUNIKACIJA

  preporuuje se uporaba formalnih i standardiziranih

  oblika komunikacije

  ispreplie odnose pojedinaca i skupina (ustanova)

  s ciljem sporazumijevanja i dobre suradnje

  U procesu komunikacije treba voditi rauna o:

  - cilju komunikacije

  - nainu i sredstvima komuniciranja

  - vremenu komuniciranja

  - verbalizaciji poruke

  - nastavku suradnje

 • OBLICI POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

  Dananje poslovno komuniciranje oblik

  javnog komuniciranja i odvija se :

  - telefoniranjem (telefon, telefaks, mobitel,

  automatska sekretarica)

  - poslovnim dopisivanjem ( poslovna pisma,

  izvjea, zamolba, obavijest, narudbenica,

  pozivnica, zahvalnica, elektroniki dopis )

  - razgovorom ( dogovori, pregovori)

  - sastancima ( poslovni i slubeni )

 • KOMUNICIRANJE TELEFONOM

  Komuniciranje telefonom zahtjeva ljubaznost, strpljenje,

  pristojnost, profesionalnost, ugodan i prijateljski ton u

  razgovoru vano je to rei i kako rei.

  ogledalo je uljudnosti djelatnika neke ustanove

  Komuniciranje mobitelom iako danas vrlo esto,

  preporua se samo za hitne i neodgodive situacije .

  voditi rauna o mjestu, vremenu, situaciji i okolini u kojoj

  komuniciramo

  Komuniciranje telefaksom je poeljno i esto kod slanja

  i primanja pisanih poruka ( narudbe, obavijesti i sl.)

 • USPJENO KOMUNICIRANJE TELEFONOM

  Ukljuuje : pozdrav

  predstavljanje punim imenom i prezimenom,

  funkcijom, nazivom ustanove u kojoj radimo

  kratkou i jasnost,

  ljubaznost u razgovoru,

  standardni jezik (govoriti knjievnim jezikom),

  zahvalu i pozdrav na kraju razgovora.

  (Ako ste vi ili vaa ustanova promijenili telefonski broj, o

  tome izvijestite svoje suradnike, partnere i osobe relevantne

  za vae poslovanje, kratkom pisanom porukom, dopisom ili

  elektronikim putem.)

 • KVALITETNA POSLOVNA

  KOMUNIKACIJA trebala bi biti:

  jasna ( lagani stil, razumljiv rjenik, gramatiki tona)

  saeta (bez opirnosti, koncizno, kratke reenice)

  uljudna ( uljudnost stvara pozitivno raspoloenje)

  pravodobna ( pravodobnost i aurnost u pisanju

  poruka, kao i odgovor)

  potpuna ( informacija koliko je potrebno, format A4 )

  poslovno atraktivna ( uvjeti, rokovi, sadraj poruke)

  individualna ( individualnost sastavljaa poruke, kako

  bismo se mogli i ubudue pozvati na osobu kada nam

  zatreba neija usluga i sl.)

 • PRAVILA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA :

  poslovna pisma

  kratkoa teksta ili poruke

  privlanost poruke (i u sadrajnom i u vizualnom

  smislu)

  jasnoa jednoznane rijei, bez metafora

  jednostavnost u izraavanju, bez fraza

  stilska ujednaenost i uporaba strunih termina

  pravodobnost (potovanje zadanih rokova i brzina

  pisane reakcije ili odgovora na poruku )

  pisanje u obliku obrasca za pojedini oblik poslovnog

  pisma

 • POSLOVNO DOPISIVANJE

  Poslovno pismo treba biti jasno formulirano

  uvijek se alje u originalu, kopije uvamo

  odgovara uvijek onaj kome je upueno

  sadri osnovnu poruku u uvodu predmet

  sadraj pisma zauzima sredinji dio teksta

  na kraju pisma pozdrav s potpisom i igom

  ustanove ( u naem sluaju ig kolske knjinice)

 • PREPORUKE ZA USPJENU PISANU POSLOVNU

  KOMUNIKACIJU

  Piite pozitivno i oslovljavajte primatelja uvijek imenom !

  Piite razumljivo i uljudno, ne zaboravite rijei molim i

  hvala !

  Izrazite se kratko, izbjegavajte fraze i piite pregledno!

  Izbjegavajte kratice, piite suvremeno i jasno!

  Poruke koje sadre imena piite uvijek punim imenom!

  Piite raznoliko, koristite dvotoke, crtice, usklinike i

  upitnike!

  Argumentirajte logino, ne ponavljajte se !

  Proitajte svoj dopis vie puta prije nego to ga poaljete!

  Ispravite pogreke u pisanju, pravopisu i gramatici!

 • DIJELOVI POSLOVNOG PISMA

  zaglavlje (naziv ustanove, adresa, telefon, telefaks,

  e-adresa i web-stranica)

  naziv i adresa primatelja ( i ime osobe kojoj je pismo

  namijenjeno, najee ovako n/r Marka Maria)

  mjesto i nadnevak ( npr.: Zagreb, 15. 04. 2013.)

  oslovljavanje ( Potovani, ; S potovanjem! ; Srdaan

  pozdrav! ; Hvala na razumijevanju! I sl.)

  predmet (ponuda, potranja, nabava, molba i sl.)

  sadraj ( uvod, razrada i zavretak)

  potpis i ig (ime potpisnika i ig ustanove)

  privitak ( kopije ili broura )

 • IZGLED I DIJELOVI POSLOVNOG PISMA

  1.______

  2. ______ 3.______

  4. ______

  5. ___________

  6. ________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  __________

  7. _______

  8. _______

  1. zaglavlje

  2. mjesto i nadnevak

  3. adresa primatelja

  4. predmet

  5. oslovljavanje

  6. sadraj

  7. potpis

  8. privitak

 • POSLOVNO DOPISIVANJE

  temelj je uspjene

  komunikacije

  zahtjeva pisani (papirnati)

  trag, kako bi komunikacija

  dobila slubeni i trajni

  karakter

  pisani dopis esto je

  potrebno pohraniti i

  sauvati

  U poslovna pisma

  kolskog knjiniara

  svakako spadaju:

  izvjea

  zamolbe

  obavijesti

  pozivnice

  narudbenice

  zahvalnice

  elektroniki dopisi

 • P O Z I V N I C A

  Pozivnica oblik poslovnog komuniciranja kojim pozivamo:

  vanjske suradnike, roditelje,

  kolege i uenike,

  na neku sveanost ili dogaaj od posebne vanosti za na rad ili ustanovu.

  Pozivnica sadri:

  tone podatke o datumu i vremenu odravanja neke aktivnosti ili nekog dogaaja

  tko poziva, kada, na to, povodom ega, gdje i sl.

  kolski knjiniar alje pozivnice:

  na otvaranje izloaba u knjinici ili prostoru kole

  na odravanje susreta

  na tribine i predstavljanje knjiga

  pri organiziranju i provedbi humanitarnih akcija u koli

  prigodom obiljeavanja vanih obljetnica u radu kole

  pri promociji kolskog lista ili godinjaka kole i sl

 • O B A V I J E S T I

  Nastavnike obavjetavamo na oglasnoj ploi u zbornici kole:

  o aktivnostima i suradnji,

  akcijama s uenicima,

  kulturnim dogaajima i sl.

  povratu knjinine grae ( na kraju kolske godine ili provedbi revizije)

  Biltenu prinova u knjinici

  obavijest s popisom strunih asopisa koje prima kolska knjinica i sl.

  o ponudi i izboru nove literature i AV grae za nabavu u knjinici

  Razrednike obavjetavamo:

  o dugovanju uenika i nevraenim knjigama

  o godinjoj posudbi svakog razreda u knjinici

  najitau u k. knjinici

  o nastavnim satima za uenike u kolskoj knjinici

  o prigodnoj izlobi ili nekoj drugoj aktivnosti za uenike

  Uenike obavjetavamo:

  o aktivnostima, dogaanjima,

  o dugovanju u kolskoj knjinici

  o povratu knjiga na kraju kolske godine

  o promijeni radnoga vremena knjinice ili promjeni smjene

 • Z A M O L B A

  Zamolba - uljudni oblik

  obraanja nekim osobama ili

  institucijama od kojih traimo

  uslugu, suradnju, donacije

  sredstava ili knjiga, ostvarivanje

  nekog prava ili potreba na

  radnom mjestu i sl.

  Zamolbe upuujemo

  vanjskim suradnicima:

  nakladnicima, dobavljaima,

  knjiarama, antikvarijatima,

  narodnim i specijalnim

  knjinicama, muzejima,

  knjievnicima, osobama iz

  kulturnog i javnog ivota i sl.

  Zamolbe ravnatelju

  kole:

  za nabavu knjininog fonda,

  AV grae ili novih naslova

  periodike za uenike i

  nastavnike kole

  sredstva potrebna za

  provedbu nekih kulturnih

  akcija i aktivnosti s uenicima

  za nabavu potrebne tehnike

  ili informatike opreme,

  namjetaja ili pomagala za

  rad u kolskoj knjinici

 • Z A H V A L N I C A

  Zahvalnice kolski

  knjiniar alje :

  za darovane knjige

  za provedene aktivnosti

  za uspjenu suradnju

  za dobre usluge i sl.

  znak je uljuenog,

  pristojnog i poeljnog

  ponaanja prema

  suradnicima

 • NARUDBENICA

  Narudbenica je

  obavezna za sve nae

  potrebe i potraivanja:

  uz narudbu knjiga,

  asopisa ili AV grae;

  za potroni i uredski

  materijal : papir, toner,

  zatitne folije, naljepnice,

  pomagala u radu: drai

  za knjige, izlobeni panoi,

  stalci i sl.

  SREDNJA KOLA SESVETE

  BISTRIKA 7, SESVETE Ustanova: naziv,

  adresa, OIB:

  ZAHTJEV ZA NABAVU ROBE ILI

  USLUGE - POPIS POTREBA

  Redni broj,Opis robe /usluge : Koliina

  1. ---------------------------------------------------- kom.

  2. ---------------------------------------------------- kom.

  NABAVU INICIRAO :

  (ime i prezime radnika koji je nabavu inicirao):

  --------------------------------------------------------------------

  POTPIS RADNIKA KOJI JE NABAVU INICIRAO:

  -------------------------------------------

  ZAHTJEV PRIMIO: ZAHTJEV ODOBRIO:

  __________ ________________

  DATUM PRIMITKA ZAHTJEVA: ____________

 • ELEKTRONIKI DOPIS

  est oblik komunikacije

  kolskog knjiniara

  prednost - brzina i

  jednostavnost u prijenosu

  informacija

  vrijede sva pravila

  poslovnog dopisivanja

  ( s obzirom na tekst,

  sadraj, stil i ton dopisa)

  mana elektronike pote

  privatnost i sigurnost nisu

  zajameni.

  Elektronika pota

  e-pota (e-mail): brza,

  jeftina i pouzdana

  komunikacija

  omoguuje da:

  primamo i aljemo poruke,

  ukljuujemo prije napisane i

  primljene poruke,

  snimamo dio poruke u

  posebne datoteke,

  istovremeno komuniciramo

  s vie suradnika i kolega,

  bez obzira na vrijeme i mjesto.

 • ELEKTRONIKA POTA

  Za elektroniku potu je vano:

  ispravnost e -adresa

  redovito pregledavanje pote i primljenih poruka

  odgovaranje na primljene poruke, ( optimalno i pristojno

  odgovoriti unutar 48 sati)

  Obvezno slubeni podaci poiljatelja i puno ime i prezime

  tekst poruke pisati standardnim (knjievnim) jezikom

  Nije prikladno:

  koritenje znakova iz raunalnog jezika poput simbola

  smile :-), i sl.

  pisanje velikim slovima agresivnost, upozorenje, vika!

  koritenje skraenica LP, SP i sl.

 • POSLOVNO IZVJEE

  Osnovna obiljeja su:

  metodinost, objektivnost (istinitost) u komunikaciji

  injenine (esto i brojane) informacije

  loginost i sustavno iznoenje injenica i podataka

  ponekad samo skup injenica,

  esto sadri tumaenja, zakljuke i preporuke;

  Poslovna izvjea kolskog knjiniara :

  neposrednom pretpostavljenom (ravnatelju ili raunovoi

  kole, npr. Izvjee o radu, Financijsko izvjee i sl.)

  manjoj grupi (kolskom odboru, npr. Izvjee o reviziji i

  otpisu knjinine grae, Pravilnik o radu k. knjinice i sl.);

  veoj grupi ili radnom tijelu nastavnikom vijeu

 • STRUKTURA IZVJEA

  Uobiajeni elementi izvjea su:

  povod ( tko, o emu, kada, zato )

  postupak ( izvori informacija, nain prikupljanja podataka)

  nalaz ili stanje ( ovo je kljuni dio izvjea, gdje su sustavno

  prezentirani svi najvaniji podaci, dana je sinteza informacija, koje

  su poredane po vanosti ili kronolokim redom.

  zakljuak ( u kojem se zauzima odreeni stav, izraava potreba

  za neim ili ukazuje na probleme ili sl.)

  preporuka ( treba biti pozitivna, konstruktivna i precizna, a sadri:

  radnje, mjere, rokove, izvritelje i sl.)

  prilozi izvjeu se esto prilau dokumenti, tablice, grafikoni i sl.

  potpis / datum ( izvjee vrijedi samo ako je datirano i

  potpisano)

 • VRSTE IZVJEA

  Detaljno izvjee sadri sve elemente, mora biti jasno, pregledno i sadravati injenice, brojane podatke i sl.

  Izvjee u obliku dopisa kratko izvjee na jednoj stranici formata A4, a sadri povod, nalaz, zakljuak, datum i potpis.

  Kombinirani oblik izvjea to je kombinacija dopisa i detaljnog izvjea, s obaveznim datumom i potpisom.

  Neformalno izvjee sadri povod, najvanije podatke, rezultate rada, preporuke, datum i potpis.

  Izvjee o injeninom stanju povod je neka redovita aktivnost koja to zahtijeva ili neka nepredviena situacija.

  Rutinsko izvjee ova vrsta izvjea su redovna (mjesena, polugodinja ili godinja), a ponekad su vrlo detaljna ili saeta.

 • IZVJEA KOLSKOG KNJINIARA

  Godinje izvjee o radu kolske knjinice na kraju kolske godine

  Izvjee o provedenim kulturnim aktivnostima i Kurikulu kolske

  knjinice

  Izvjee i statistika koritenja knjininog fonda za svaku kolsku

  godinu

  Izvjee roditeljima o provedenim akcijama u k. knjinici, u kojoj

  su sudjelovali nai uenici ( npr. u Mjesecu hrvatske knjige i sl. )

  Financijsko izvjee o stanju i vrijednosti knjininog fonda na kraju

  svake kalendarske godine

  Izvjee o provedenoj reviziji i otpisu knjinine grae prema

  Pravilniku o reviziji i otpisu u kolskoj knjinici

  Izvjee u obliku dopisa prema vanjskim suradnicima: MZOS, NSK,

  Dravni zavod za statistiku, upanijski uredi, matina sluba i sl.

 • GODINJE IZVJEE

  Godinje izvjee kolski knjiniar podnosi ravnatelju i

  nastavnikom vijeu na kraju kolske godine

  Godinje izvjee je kompletno i obuhvaa:

  stanje i vrijednost fonda, nabavu knjinine grae i opreme

  struni rad i informacijsku djelatnost,

  provedeni odgojno-obrazovni rad s uenicima,

  kulturnu i javnu djelatnost kolske knjinice,

  suradnju sa strunim aktivima, razrednicima i suradnicima,

  struno usavravanje: individualno, u kolektivu, kroz SV

  suradnju s vanjskim suradnicima u lokalnoj i drutvenoj

  zajednici, na razini grada i ire.

 • IZVJEE O KULTURNIM AKTIVNOSTIMA I

  KURIKULUMU

  Ovo izvjee sadri tone datume po mjesecima kada

  su provedene odreene aktivnosti, a sadri:

  naziv odranih aktivnosti i popis sudionika,

  povod planirane aktivnosti,

  preporuku ili zakljuak,

  sadri popis svih izloaba, susreta,

  predstavljanja knjiga, prezentacija nekih dogaaja,

  odlaska s uenicima na knjievne susrete, pjesnike veeri,

  kazaline predstave, izlobe,

  posjet muzejima, knjinicama, arhivima i sl.

 • IZVJEE I STATISTIKA O KORITENJU

  KNJININOG FONDA

  na uvid razrednicima i nastavnicima na oglasnoj ploi zbornice,

  uenicima na oglasnu plou knjinice na kraju kolske godine,

  izrauje se na osnovi dnevnih i mjesenih pregleda koritenja

  knjinine grae,

  obuhvaa ukupno koritenje knjininog fonda i uenika i

  nastavnika kole u jednoj kolskoj godini,

  donosi i godinju razrednu posudbu za svaki r. odjel,

  istaknute uenike koji su posudili i proitali najvie knjiga,

  ili su najvie koristili fond knjinice (ukljuujui i asopise),

  sadri najitae u kolskoj knjinici koje knjiniar obavezno

  nagrauje na kraju kolske godine.

 • FINANCIJSKO IZVJEE O STANJU FONDA

  Financijsko izvjee knjiniar je duan izraditi

  tono i precizno:

  na kraju svake kalendarske godine

  u suradnji s raunovodstvom kole

  s podacima o nabavi i ukupnoj novanoj vrijednosti fonda

  donacijama od koga i u kom novanom iznosu

  stanju fonda broju inventarnih (bibliografskih) jedinica

  U izvjeu se navode :

  sredstva MZOS-a,

  upanijskog ureda,

  vlastita sredstva kole,

  donacije roditelja, pojedinaca i ustanova.

 • IZVJEE ZAPISNIK O REVIZIJI I OTPISU

  KNJININE GRAE

  Izvjee o reviziji i otpisu knjinine grae najee se daje

  kao ZAPISNIK o provedenoj reviziji i otpisu.

  Zapisnik mora sadravati termin za provoenje (od do),

  komisiju od 3 lana, nain provedbe i rezultate nalaza.

  Zapisnik mora sadravati prijedloge za:

  otpis dotrajale i unitene grae, s obrazloenjem

  otpis otuene i nestale grae, s obrazloenjem

  popis nevraene knjinine grae, koja je u dugovanju

  popis grae predloene za tehniki popravak ili uvez

  popis grae koja je predloena za zamjenu ili nabavu novih

  primjeraka

  otpis zastarjele AV grae, s obrazloenjem

 • IZVJEA RODITELJIMA i

  VANJSKIM SURADNICIMA

  Roditeljima uenika:

  o provedenim aktivnostima i donacijama za kolsku knjinicu,

  o sudjelovanju uenika u humanitarnim i kulturnim akcijama,

  razrednici predstavljaju na roditeljskim sastancima

  Vanjskim suradnicima:

  nakon realiziranih sredstava za nabavu knjinine grae,

  kao npr. nadlenom ministarstvu MZOS-u, upanijskom ili

  gradskom uredu za obrazovanje,

  nekom donatoru (ustanovi i pojedincu), ako nam je doznaio

  sredstva za knjinicu ili donirao knjige.

 • VERBALNA KOMUNIKACIJA:

  RAZGOVORI I SASTANCI

  Najei oblik komunikacije kolskog knjiniara

  u ovu komunikaciju su ukljueni:

  ravnatelj kole i raunovoa kole,

  tajnitvo kole i uenika referada,

  struni suradnici i razrednici,

  voditelji strunih aktiva i roditelji uenika.

  Ova komunikacija provodi se na nekoliko razina:

  na sastancima strunih vijea pojedinih predmeta,

  u struno-razvojnoj slubi kole,

  na nastavnikim i razrednim vijeima,

  ponekad na vijeu roditelja i roditeljskim sastancima,

  na kolskom odboru, ako za to ima potrebe.

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA

  S RAVNATELJEM KOLE

  esto je klju uspjenog rada i kolskog knjiniara

  ova komunikacija je nuna iz puno razloga:

  potreba za novom opremom i nabavom fonda,

  provedba pojedinih aktivnosti (projekti, radionice, susreti,

  posjeti izvan kole i sl.)

  planiranje razvoja knjinice, poboljanje radnih uvjeta i

  uspjenijeg funkcioniranja kolske knjinice,

  suradnja s vanjskim suradnicima i ustanovama,

  dragocjena i za ostvarenje programa naeg strunog

  usavravanja ( nazonost seminarima, SV-u i sl.)

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA

  S RAUNOVOOM KOLE

  Dobra suradnja s raunovoom radi:

  usklaenosti nae nabave, narudbi knjiga i asopisa,

  plaanja rauna i pretplata na asopise,

  usklaivanja stanja i vrijednosti fonda u inventarnoj

  knjizi sa stanjem u raunovodstvu na kraju

  kalendarske godine (knjige i AV graa su osnovna

  sredstva kole).

  Komunikacija s raunovoom treba biti:

  pravovremena, povjerljiva, obostrana i usklaena

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA S

  TAJNITVOM KOLE I UENIKOM REFERADOM

  Komunikacija s tajnitvom:

  tako emo znati na vrijeme tko od djelatnika odlazi iz kole i

  tko su zamjene, kako bi na vrijeme podmirili svoja dugovanja

  u kolskoj knjinici i sl.,

  radi pravovremenog vraanja posuene knjinine grae i

  dobivanja potvrde u kolskoj knjinici za one koji odlaze iz

  kole i prestaju biti nai korisnici.

  Komunikacija s uenikom referadom:

  radi pravodobnog izvjeivanja o ispisu uenika iz kole,

  odlaska u drugu kolu ili u inozemstvo, odlasku maturanata iz

  kole i njihovom dugovanju u kolskoj knjinici.

  ova suradnja je jako vana, ako je pravovremena i usklaena.

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA

  SA STRUNIM SURADNICIMA

  Komunikacija s pedagogom, psihologom,

  defektologom ili voditeljem nastave svakodnevna:

  radi planiranja i realizacije odreenih nastavnih sadraja,

  odravanja tematskih satova razredne zajednice,

  pedagokih i psiholokih radionica za uenike

  provoenja sadraja iz zdravstvenog ili graanskog odgoja,

  provedbe anketa i upitnika za uenike,

  realizacije kulturnih sadraja za uenike,

  dogovora o nabavi knjinine grae s pedagokim i

  psiholokim sadrajem, za potrebe nastavnika, kao i

  popularno- psiholokih sadraja za uenike.

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA S

  VODITELJIMA STRUNIH VIJEA

  radi dogovora o nabavi, obradi i itanju lektirnih naslova,

  usklaene nabave strune i referentne literature,

  struno-metodikih i znanstveno-popularnih asopisa,

  nabave prirunika i AV grae,

  radi planiranja zajednikog kurikula kole,

  provedbe kulturnih aktivnosti u koli,

  struno-popularnih predavanja za uenike,

  posjeta uenika izlobama, muzejima, ustanovama izvan

  kole i sl.

 • KOMUNIKACIJA KOLSKOG KNJINIARA

  S RAZREDNICIMA

  u obradi odgojnih sadraja razredne zajednice,

  sadraja graanskog i zdravstvenog odgoja,

  stjecanju socijalnih vjetina i razvoja uenikih kompetencija,

  radi provedbe planiranih kulturnih aktivnosti kolske

  knjinice i sudjelovanju uenika,

  radi nabave potrebnih prirunika za uenike, osobito za pripremu na dravnoj maturi,

  provedbu nekih oblika pomoi u uenju,

  nabave nagradnih knjiga za najbolje uenike,

  vraanja posuenih knjiga na kraju kolske godine,

 • KOLSKI KNJINIAR KOMUNIKATOR

  prema svojoj funkciji kolski knjiniar je komunikator

  kolska knjinica - komunikacijsko sredite kole

  Cilj nae komunikacije i komunikacijske vjetine

  kolskog knjiniara trebaju ukljuiti:

  dobru suradnju i uspjean rad knjinice i kole,

  asertivno ponaanje prema svim suradnicima,

  razvijanje sposobnosti dobrog sluatelja,

  uspjeno pregovaranje, razumijevanje i uvaavanje drugih,

  izbjegavanje sukoba i stvaranje dobrih meuljudskih

  odnosa u svom okruju.

 • USPJENA KOMUNIKACIJA

  KOLSKOG KNJINIARA

  Naa komunikacija podrazumijeva :

  obrazovanje, strunost i ambicioznost,

  esto je presudna osobnost knjiniara

  kolski knjiniar treba znati:

  predstaviti i prezentirati svoje zamisli i ideje,

  izbjegavati konflikte i sukobe,

  izgraditi samopotovanje,

  iskreno suraivati s kolegama,

  nastojati da nas suradnici cijene i potuju po svojim

  djelima i onome to inimo.

 • ZAKLJUAK

  Uspjeno komunicirati znai:

  znati sluati sugovornika,

  sluiti se injenicama,

  pridravati se pravila o lijepom ponaanju

  u komunikaciji

  elite li biti dobar i uspjean komunikator:

  ponite ovoga asa, odmah i ovdje;

  ne ekajte tui pozdrav, uputite ga prvi;

  nasmijeite se prvom pogledu koji vam je upuen;

  ne odustajte, odustajanje je kao i poraz, a dobar

  komunikator ne priznaje poraz, eli uspjeh.

 • PREPORUENA LITERATURA:

  1. Bebek, Borna: Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2005.

  2. Beki-Vejzovi, Majda: Pisati bez straha, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

  3. Brlas, S : Psihologija komunikacije, Naklada Slap, Zagreb, 2010.

  3. Fox, Renata: Poslovna komunikacija, Hrvatska sveuilina naklada,

  Zagreb, 2001.

  4. Oani, Marijan: Poslovna pisma, Tehnoloki park, Zagreb, 2001.

  5. Rijavec, Majda: Uspjean meneder, MEP, Zagreb, 1994.

  6. Vodopija, tefanija (prir.): Graanski, poslovni i protokolarni bonton;

  Kodeks ponaanja i komuniciranja, Libertin naklada, Rijeka, 2011.

  7. Vodopija, tefanija ( prir.) : Poslovno ponaanje i etiketa, Naklada,

  Zadar, 2007.

  8. Vodopija, tefanija: Vjetina sluanja u komunikaciji i medijaciji,

  Naklada, Zadar, 2001.

 • Hvala na pozornosti!

  Uspjenu komunikaciju

  ele Vam Rua i Marija!

  [email protected]

  [email protected]