of 93 /93
1 Poslovno komuniciranje III Korisni savjeti za različite oblike PK Priredio: Besim Spahić

Poslovno Komuniciranje III

Embed Size (px)

Text of Poslovno Komuniciranje III

 • 1Poslovno komuniciranje III

  Korisni savjeti za razliite oblike PK

  Priredio: Besim Spahi

 • 2Pisana komunikacija Oblici pisane poslovne komunikacije

  Obrasci Formalizirani oblik pisane komunikacije kojim se racionalizira protok informacija

  u organizaciji i van nje. Dobar obrazac

  Funkcionalan odgovara na konkretnu potrebu za informacijama Jednostavan za popunjavanje Sa naslovom koji odgovara podruju izvjetavanja Razumljiv sa jasnim, kratkim i preglednim uputama za popunjavanje Logino organiziran (hronolokim ili pojmovnim redoslijedom) Tekstualno i vizualno pregledan (podjela na odlomke, sa razliitim fontovima i

  bojama) Priklladne veliine Jezino ispravan Prilagoen nainu obrade

 • 3Pisana komunikacija

  Izvjetaj Oblik formalizirane pisane poslovne komunikacije u kome se po

  nalogu nadreenog ili na vlastitu inicijativu informativno, jezgrovito, logino i pregledno sagledava i prezentira koherentna slika situacije odnosno stanja u jednom dijelu odnosno cjelini organizacije u odreenom vremenkom intervalu.

  Struktura izvjetaja Uvod

  povod podnoenja izvjetaja, tko ga podnosi, na to se odnosi, na koji period se odnosi stanje prezentirano u izvjetaju

  Postupak naini prikupljanja informacija i izvori informacija)

 • 4Pisana komunikacija Nalaz

  Centralni dio izvjetaja Sistematino prezentirani svi podaci

  SWOT analiza Strengths prednosti Weakneses nedostaci Opportunites mogunosti Threats rizici

 • 5Pisana komunikacija Struktura izvjetaja

  Zakljuak Deduktivan

  Iz pojedinanih podataka uoptiti ocjene Zauzeti stav o predznaku prezentiranog stanja kao i o uoenim

  trendovima Pozitivna kretanja Negativna kretanja Stagnacija

  Preporuka Mora biti pozitivna, konstruktivna i precizna Autor preporuuje daljnje radnje, mjere, rokove

 • 6Pisana komunikacija Struktura izvjetaja

  Prilozi Tablice, grafikoni, skice koji nisu ukljueni u tekst

  Potpis/datum Vrste izvjetaja

  Detaljni izvjetaj Izvjetaj u obliku dopisa

  Kod prijenosa kratkih i jednostavnih informacija obim jedna stranica A4 formata

  Povod/postupak Nalaz Zakljuak(/preporuka Datum/poptis

 • 7Pisana komunikacija Vrste izvjetaja

  Kombinirani izvjetaj Kombinacija detaljnog izvjetaja i dopisa

  Predugaak da bui bio dopis a prekratak da bi bio detaljan izvjetaj

  Povod i postupak izloeni su u uvodnom odjeljku (bez podnaslova)

  Nalaz je izloen u 6-10 pododjeljaka - s podnaslovima Zadnji odjeljak sadri zakljuke, preporuke, pozdrav, potpis i

  datum

 • 8Pisana komunikacijaVrste izvjetaja

  Neformalni izvjetaj Podnosi se neposrednom rukovoditelju ili kolegi istog statusa u

  drugom odjelu organizacije U uvodu izloenpovod izvjetaju i pregled situacije Nalaz sadri najvanije podatke. Zbog preglednosti

  podijeljen na kratke pododjeljke (s podnaslovima) U zakljuku rezultati istraivanja, namjere i preporuke

  Povod neformalnom izvjetaju nije nikada ekstremno vaan pa moe biti jeziki jednostavniji i manje formalan.

 • 9Pisana komunikacija Vrste izvjetaja

  Rutinski izvjetaj Ciklina izvjetavanja koja se obino podnose na predvienim

  obrascima Izvjetaj o injeninom stanju

  Povod je neka nepredviena situacija Sainjava se na zahtjev pretpostavljenog Naslov neposredno ukazuje na konkretnu situaciju Tekst pregledan i logian injeninost ovisi o poznavanju injenica

  Nije nuno navesti izvor injenica

 • 10

  Pisana komunikacija Vrste izvjetaja

  Saetak (abstract) Sadri samo kljune informacije Izostavljeni detalji Proces saimanja

  itanje cijelog teksta i identifikacija bitnih ideja Prepriavanje uz citate Organizacija saetka prati izvornik Obavezno je navesti naslov i porijeklo izvornog dokumenta Naslov je identian naslovu izvornog dokumenta

 • 11

  Oblici poslovne komunikacije Neverbalno komuniciranje

  Svaka komunikacija koja nije govorena ili pisana Ukljuuje jezik tijela, upotrebu vremena, prostora, boja,

  odijevanja, rasporeda sjedenja za stolom, te poloaj i opremu ureda. Za dekodiranje neverbalne poruke potrebno temeljito

  poznavanje izvora komunikacije, okolnosti i situacijskog konteksta

 • 12

  Neverbalno komuniciranje Tumaenje neverbalnih znakova

  U situaciji nesklada izmeu verbalne i neverbalne poruke, primatelj e se osloniti na neverbalnu poruku

  Interpretacija neverbalnih znakova zahtijeva poznavanje naela neverbalne komunikacije Pogled

  Gledati sagovornika u oi u zapadnoj poslovnoj kulturi smatra se znakom iskrenosti, pouzdanja, povjerenja i poziva na drutvenu interakciju

 • 13

  Neverbalno komuniciranje Tumaenje neverbalnih znakova

  Pogled Pogled koji luta

  Oznaava nesigurnost, osjeaj inferiornosti Izraz lica

  Smijeak Znak pozitivnih osjeaja i prijateljstva

  Mrtenje Ljutnja i nezadovoljstvo

 • 14

  Neverbalno komuniciranje Tumaenje neverbalnih znakova

  Dranje tijela i geste Uspravan poloaj tijela i prirodne geste

  Ostavljaju snaan dojam Osoba koja iri ruke, naginje se prema natrag i ima otvoren poloaj

  tijela signalizira spremnost na komunikaciju Skrtene ruke, prekriene noge, pogrbljeno dranje znakovi su

  defanzivnosti, Nesklad odjee, nakita, frizure, s komunikacijskom situacijom i

  drutvenim statusom sudionika izaziva nepovjerenje ene su sklone kimanju glavom i gestikuliranju Za mukarce je tipino naginjanje naprijed i pokretanje tijela i nogu ene, za razliku od mukaraca striktno razlikuju dodir radi

  uspostavljanja prijateljstva i dodir kao rezultat tjelesne privlanosti.

 • 15

  Neverbalno komuniciranje Tumaenje neverbalnih znakova

  Udaljenost od sagovornika Pravilo svih kultura kae da je fizika udaljenost razmjerna drutvenoj

  udaljenosti razlici u drutvenom statusu Duhovno bliske ososbe e se jedna drugoj primicati, a stranci odmicati Neformalna situacija dozvoljava i zahtijeva manji razmak nego formalna

  Razliite kulture odnosno subkulture propisuju razliite razmake kao prikladne za odreeni stupanj solidarisanja

  U SAD-u normalan razmak pri razgovoru pola metra Za Junu Ameriku i Srednji istok taj razmak je manji U ODREENIM KULTURAMA KADA RAZMAK POSTANE

  PREVELIK RAZGOVOR SE PREKIDA

 • 16

  Neverbalno komuniciranje PRAVILA

  DA Posmatrajte osobu s kojom razgovarate (barem 60% vremena) Povremeno se nasmijeite Koristite otvoreno dranje tijela Nagnite se prema sagovorniku Na izlaagnje sagovornika reagirajte znakovima kativnog sluanja

  (kimanjem glavom) Povremeno dodirujte osobu, ako je to mogue Ton neka bude umjeren, smiren, pouzdan

 • 17

  Neverbalno komuniciranje PRAVILA

  NE Ne lutajte pogledom Nemojte zatvarati oi Nemojte licu davati neprijateljski ili odbojan izraz Nemojte stiskati ake i koristiti zatvoren poloaj tijela Nemojte uporno izbjegavati blizinu i fiziki kontakt Izbjegavajte neugodan i neprijazan ton Nemojte govoriti prebrzo ili presporo Nemojte zijevati

 • 18

  Komunikacijsko djelovanje Komunikacijsko djelovanje, ovisno od toga da li je cilj

  informirati, narediti ili uvjeriti podrazumijeva etiri ili est koraka:

  privui panju ciljanog recipijenta navesti ga da konzumira poruku, navesti ga na svoj interpretativni okvir (da interpretira poruku na

  poeljan nain) navesti recipijenta da upamti poruku kao saznanje koje bi mu moglo

  koristiti, potaknuti ga na ponaanje u skladu s porukom (na aktivno uenje) i dobiti podrku recipijenata za odreena stajalita.

  Na svakom od ovih koraka komunikator se suoava sa nepredvidivou recipijenta, odnosno naina na koji e on reagirati na konkretan podraaj.

 • 19

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija utvrivanje racionalnih naina i sredstava za efikasno

  ostvarivanje glavnih komunikacijskih ciljeva u konkretnoj situaciji na koji nain postii komunikacijske ciljeve uzimajui u obzir sve faktore koji

  bi na to mogli utjecati utvrivanje strategije podrazumijeva

  informiranost o svim aspektima komunikacijske situacije /elementima komunikativnog procesa ukljuujui i kulturne faktore/ koji e se razviti pokretanjem komunikacije/

  u velikoj mjeri to su procjene koje mogu biti vie ili manje uspjene dobra strategija smanjuje broj zapreka u komuniciranju

 • 20

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Elementi strategije komuniciranja: strategija komunikatora

  prednosti ili nedostaci koji nas preporuuju, odnosno ometaju kao komunikatore u konkretnoj situaciji

  strategija publike u kojoj mjeri oekivanja publike korespondiraju sa porukama koje

  trebamo uputiti?

  strategija poruke pronai odgovarajui sadraj, strukturu i stil poruke

  strategija kanala kojim kanalom najefikasnije doprijeti do publike?STRATEGIJE

  KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

 • 21

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora 1. razjasniti ciljeve koji elimo postii komuniciranjem

  openiti ciljevi odnose se na probleme koje elimo rijeiti komunikacijskim sredstvima

  predstaviti se na odreenom tritu poveati razumijevanje okruenja za nae namjere otkloniti nesporazume

  specifini ciljevi preciznije (operativnije) razrauju openite ciljeve

  odnose se na pojedinane korake (radnje) koje treba poduzeti da bi se ostvarili openiti ciljevi

  Jedan te isti openiti cilj je mogue ostvariti na razliite konkretne naine

 • 22

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora 2. procijeniti stupanja sopstvene vjerodostojnosti

  kako me vide i doivljavaju? mogu li to iskoristiti da bih uveao uvjerljivost svojih poruka?

  percepcija vjerodostojnosti uvijek utjee na prihvatanje konkretne poruke

  elementi vjerodostojnosti komunikatora pouzdanost i povjerenje estitost i potenje, strunost i preporuke, imid i privlanost, status i mo zajednike vrijednosti i uvjerenja

 • 23

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora elementi vjerodostojnosti komunikatora

  pouzdanost i povjerenje pozvati se na viestruko prethodno pozitivno iskustvo svjedoanstva zadovoljnih drugih

  estitost i potenje, ne tajiti nita, biti iskren, ozbiljno argumentirati poruke

  strunost i preporuke, pozvati se na strunost i iskustvo (pozvanost) da odailjete konkretnu poruku

  strune kvalifikacije, nagrade, lanstvo u udruenjima

 • 24

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora elementi vjerodostojnosti komunikatora

  imid i privlanost, dojam koji komunikator ostavlja svojom pojavom ili svojim ponaanjem

  u toku komunikacije imid pojedinanog komunikatora je vezan za imid organizacije u ije

  ime komunicira mogue je ve povoljan imid poznatih osoba iskoristiti za

  prenoenje poruka o organizaciji ili proizvodu popratni aspekti komunikacije (grafika rjeenja, boja glasa i sl.) esto se

  tumae kao prenosioci poruke o imidu komunikatora bitno je postii podudaranje imida komunikatora i poruke

 • 25

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora elementi vjerodostojnosti komunikatora

  status i mo status se odnosi na poloaj komunikatora u strukturi drutvene moi

  Pripisani status - poloaj koji se zauzima po roenju (injenicom da smo muko ili ensko, pripadnik odreene rase, nacije ili klase)

  Postignuti status - poloaj koji zauzmemo linim angairanjem -obrazovanjem, napredovanjem u profesiji, ukljuivanjem u socijalne strukture i sl.

  Status u drutvu (naroito u odnosu na publiku) obino odreuju koliinu ukupne pa i komunikacijske moi komunikatora

 • 26

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija komunikatora elementi vjerodostojnosti komunikatora

  zajednike vrijednosti i uvjerenja lake je komunicirati s publikom s kojom dijelimo istu kulturu i porijeklo u komunikaciji meu razliitim kulturama treba razumjeti i eliminirati

  kulturoloke zapreke

 • 27

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike prilagoditi svoju komunikaciju (prvenstveno

  poruku)interesima i oekivanjima publike podrazumijeva analizu publike

  tko je publika? neko poznat ili nepoznat neko na koga se prvenstveno odnosi poruka (primarna

  publika) i ostali koji e biti izloeni poruci (sekundarna publika)

  treba uvijek imati u vidu i sekundarnu publiku i mogui njen utjecaj

 • 28

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike analiza publike

  ta znamo o publici? o geografskoj pripadnosti, veliini, sastavu, demografskim

  obiljejima, klasnim, etnikim ili drugim drutvenim karakteristikama, kulturnim obiljejima, zajednikim vrijednostima, tradiciji, statusu i drutvenoj moi

  na temelju informacija o publici oblikujemo poruku sa veom izvjesnou da e biti vana i uvjerljiva

 • 29

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike analiza publike

  ta komunikator misli da publika zna o njemu i misli o njemu

  suoiti se sa sopstvenom vjerodostojnou iz perspektive publike

  pomou stratekog pristupa poruci mogue je uveati poetnu vjerodostojnost kod publike

  publika uvijek otprije zna neto o komunikatoru - zakljuuje iz konteksta komunikacije

  najvanije je ostaviti dojam iskrenosti

 • 30

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike analiza publike

  ta publika zna o temi? da li e zahvaljujui statusu u situaciji lako razumjeti poruku? do kog nivoa je doputeno pojednostavljivati poruku a da ne

  povrijedimo publiku? u kojoj mjeri smijemo biti eksperti a da ne izgubimo interes

  publike zbog nerazumljivosti poruke? porukom odgovoriti na pitanja (neizvjesnosti) kojima je

  zaokupirana publika - ponuditi joj novost uz optimalnu koliinu redundantnih elemenata

 • 31

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike analiza publike

  ta motivira publiku na ukljuivanje u komunikaciju? Motiviranje

  poticanje recipijenata da se u komunikacijskom procesu ponaaju na nain koji odgovara intenciji komunikatora izazvati panju - skrenuti panju na poruku razviti interesiranje - zadrati recipijenta podstai elju - povezati sa potrebom izazvati akciju

 • 32

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija publike Empirijski je potvreno da:

  Primatelji koji cijene svoju pripadnost nekoj skupini relativno su ravnoduni na poruke koje promiu protivnike stavove.

  Konstantno agresivni pojedinci su uglavnom otporniji na uvjeravateljske poruke.

  Uvjeravateljske poruke snanije utjeu na primatelje s niskim samopotovanjem i osjeajem drutvene odbaenosti nego na ljude s visokim samopotovanjem i osjeajem ravnodunosti prema drugima.

 • 33

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategije publike tehnike savremenih trinih komunikacija koriste

  metafore, upotpunjavanje slika i montae da bi "ohrabrile" temeljna podsvjesna osjeanja recepijenata na tetu ega i superega Pojedinca motiviu svjesne i podsvjesne sile

  Sigmund Frojd linost ine

  instinktivni nagoni i pobude - id naueno u interakciji sa drutvenim okruenjem -ego etiko-moralna dimenzija - savjest koja posreduje izmeu ida

  i ega - superego

 • 34

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategije publike Temeljna strategija

  Otkriti podsvjesna osjeanja, elje i motivacije recepijenata (kupaca) a potom ih na prefinjen (stiliziran) nain izraziti u porukama (oglasima) dajui im na taj nain svojstvo legitimiteta -oslobaajui ih obaveza prema egu i superegu.

  ene ozbiljno pristupaju pravljenju kolaa jer tako podsvjesno prolaze kroz in poroaja

  odnos mukarca prema automobilu s krovom na otvaranje je kao prema ljubavnici jak miris cigarete legitimira mukost puaa

  Ernest Dihter - Prirunik za motivisanje potroaa

 • 35

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke sadraj, stil i struktura poruke odluiti

  ta treba uvrstiti u poruku da bi ona odgovorila komunikacijskom cilju?

  koje su osnovne ideje koje elimo prenijeti i u kom dijelu poruke ih treba iznijeti? najvie se pamte ideje s poetka i kraja poruke

  kako zadrati pozornost publike u sredini komunikacije?

 • 36

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke kako postaviti poruku ako znamo da se publika nee sloiti sa

  njenim sadrajem, ako donosi loe vijesti, ako komunikator jo nema reputaciju vjerodostojnog komunikatora?

  upotrijebiti indirektan pristup - ublaiti njihov poetni otpor izloiti argumente koji potkrepljuju poruku i tako

  zainteresirati publiku za poentu izloiti poentu poruke - zakljuak i namjeru

 • 37

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke kako postaviti poruku ako znamo da e se publika sloiti sa

  njenim sadrajem, ako donosi dobre vijesti, ako komunikator ve ima reputaciju vjerodostojnog komunikatora ? direktan pristup

  navesti odmah poentu, namjeru i zakljuak olakava razumijevanje detalja skrauje vrijeme komuniciranja

  nadopuniti je izjavama koje je potkrepljuju navesti i alternativne ideje

  doprinosi vjerodostojnosti

 • 38

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke Odrediti stil poruke

  mjeru formalnosti odnosno neformalnosti danas poslovna komunikacija nije tako formalna pa ni

  optereena strunim argonom kao to je bila nekada na osnovu konteksta komunikacije i ovisno od namjere

  uvjeriti informirati savjetovati - uputiti

 • 39

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke Odrediti stil poruke

  poruke koje uvjeravaju- trebaju podstai ljude da zauzmu odreeno miljenje o neemu

  ako se pretpostavlja da ve imaju drugaije miljenje treba primijeniti indirektan pristup

  racionalni apeli - logika emocionalni apeli - osjeanja moralni apeli - etika i drutvene obaveze

  poruke koje informiraju objanjavaju ili pouavaju koristei se argumentacijom (injenicama)

  prikladan je direktan pristup jer se pretpostavlja zainteresiranost publike poruke koje savjetuju - upuuju na racionalno ponaanje

  kod jednostavnih problema pogodan direktan pristup kod sloenih problema pogodan indirektan pristup

 • 40

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke Ako poiljatelj (izvor poruke) nema mo i kontrolu nad primateljem

  Poruka mora zadovoljiti zahtjeve argumentacije, redoslijeda prezentacije i ugradnje apela.

  Praksa je pokazala da: Ako uesnici u komunikaciji imaju isto ili slino stajalite poruka e imati jai

  uinak ukoliko se iznesu samo argumenti za, argumente za oba stajalita treba ukljuiti u poruku

  ako primatelji imaju stajalite suprotno poiljateljovom kada su primatelji dobro obrazovani, ako postoji vjerojatnost da e primatelji biti kasnije izloeni konkurentskim

  porukama. recipijenti se preventivno pelcuju da bi se razvila njihova otpornost na

  suprotne argumente,

 • 41

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija poruke ako se u poruci ve iznose argumenti za oba stajalita, to

  treba uiniti nepristrasno, inae e biti dovedena u pitanje vjerodostojnost poiljatelja i poruke.

  Glavninu argumenata (razloga) za prihvatanje sugerisanog odnosa naspram odreenog objekta treba izloiti u prvom dijelu poruke ako je kod recipijenata evidentan nizak poetni

  interes, u drugom dijelu poruke ako se radi o recipijentima s visokim poetnim

  interesom.

 • 42

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategije poruke Strategija sankcioniranja

  obeavaju se nagrade ili se prijeti kaznama (apelira na strah) kao ishod podrke, odnosno njenog izostajanja,

  Strategija altruizma apelira se na moralne (altruistike) porive i obaveze recipijenta kao

  razlog pruanja podrke poticajima, Strategije argumentiranja

  argumentira se (objanjava) zahtjev za podrku, recipijent se dovodi u spoznajnu situaciju iz koje e sam izvesti eljeni

  zakljuak samo se istie zahtjev ali se ne argumentira,

 • 43

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategije poruke Strategije zavaravanja

  poruka se zasniva na neistinama, iskrivljenim injenicama, neutemeljenim interpretacijama, lanim obeanjima i preuvelianim prijetnjama.

  Upotrebu apela na strah u poruci istraivali su Hovland i saradnici Eksperimentalno je dokazano da:

  Poruke malog straha proizvode vie suglasnosti od poruka velikog straha.

  Poruke velikog straha kod primatelja oito uzrokuju obrambene reakcije koje dovode do iskrivljavanja, nijekanja ili odbijanja poruke.

  Faktora od kojih ovisi efikasno zastraivanje i primoravanje recipijenta na prihvatanje sugerisanog poticaja

  ozbiljnost teme problema, vjerojatnost da e se dogaaj kojeg se recipijent boji ostvariti, percipirana djelotvornost preporuenih mjera.

  Ova tri faktora skupa ine motivaciju za zatitu.

 • 44

  STRATEGIJE KOMUNIKACIJSKOG DJELOVANJA

  Strategija kanala Izabrati kanal prijenosa poruke do ciljanih recepijenata

  face to face (kanali usmenog komuniciranja) kanali pisane komunikacije (pisani i printani mediji) elektronski kanali komuniciranja (audio i video) novi mediji

  na temelju ciljeva i sadrine komuniciranja na temelju raspoloivosti kanala na temelju procjene izloenosti recepijenata pojedinim kanalima

  komuniciranja na temelju semantikih potencijala kanala

 • 45

  Vjetina sluanja Sluanje je praenje verbalnih i neverbalnih

  elemenata poruke i njihovo pravilno tumaenje proces jednako sloen kao i govor

  Zahtijeva osjetljivost na poruku, spremnost na razumijevanje poruke, formiranje stava prema njoj.

  Proces sluanja se uglavnom odvija bez problema U pozitivnoj atmosferi razmjene ideja i poslovnog

  pregovaranja, u atmosferi (relativne) drutvene ravnotee meu

  sudionicima u procesu komunikacije U poetnim fazama komunikacije

 • 46

  Vjetina sluanjaProblemi u sluanju nastupaju

  U konfliktnom mkomunikacijskom odnosu napete atmosfere i negativnog naboja Sluatelj se iskljuuje da bi se pripremio za efikasan odgovor

  Kljuna pravila sluanja Potrebna je puna panja koncentracija na sve verbalbne i

  neverbalne elemente poruke Prijem prilagoditi prirodi poruke Eliminirati predrasude Komunikaciju prosuivati samo na osnovi poruke

 • 47

  Vjetina sluanja RIJEITE ZADATKE:

  Podijelite 40 s pola i dodajte 15. to ste dobili? Da li je u Bosni doputeno mukarcu da oeni sestru

  svoje udovice?

 • 48

  Vjetina sluanja Odgovori:

  95 To nije mogue, jer ako je udovica on nije iv.

 • 49

  Vjetina sluanja Rijeite i ove zadatke:

  to je jezino tano: devet i pet su trinest ili devet i pet su trinaest?

  Kad se prekookeansski brod ponovno boji, valja nanijeti 25 premaza. Koji premaz ide na prvi?

  Koja od tri navedene ivotinje najbolje vidi u potpunom mraku: leopard, sova ili imi?

  Prije nego to je otkriven Mont Evererst, koja je bila najvia planina na svijetu?

 • 50

  Vjetina sluanja Odgovori:

  Devet i pet je etrnaest. Na prvi premaz ide drugi premaz U potpunom mraku se ne vidi nita Mont Everest

 • 51

  MO AKTIVNOG SLUANJA Nakon prvog para pitanja, uoili ste potrebu za

  paljivijim sluanjem - aktivno ste sluali i zbog toga bili uspjeniji

 • 52

  EST NIVOA SLUANJA Staklenast pogled

  Misli su mu odlutale, on nae rijei uje samo kao zvuk - um, zapravo uope ne slua

  Automatski odgovor Nije raspoloen za razgovor, ne koncentrira se na sadrinu

  pitanja i automatski na sve odgovara sa DA. Ponavljanje posljednjih rijei

  Slua nas samo jednim uhom a drugo je zaokupljeno razgovorom sa samim sobom. Na nae kontrolno pitanje izvlai se tako to iz sjeanja uspijeva pozvaqti posljednje rijei.

 • 53

  EST NIVOA SLUANJA Odgovara na pitanja

  Slua nas. U stanju je odgovoriti na nae pitanje koje se odnosi na sadraj naeg izlaganja. To nisu pitanja koja postavlja uitelj, nisu zamiljena da

  dovedemo ljude u nepriliku. Namjera nam je da provjerimo da li smo se dobro razumjeli.

  U stanju je iriti (prenijeti) obavijest Dobro je sluao i dovoljno upamtio

 • 54

  EST NIVOA SLUANJA Moe poduiti drugog

  Razumio je poruku, razmiljao je o toj poruci i usvojio je u toj mjeri da je u stanju o sadrini poduiti druge. Moe odgovoriti na pitanja koja mu postave drugi na tu temu.

  AKO SEBE U TRENUTKU KADA PRIMAMO PORUKU, MOEMO ZAMISLITI NE KAO UENIKA, NEGO KAO UITELJA, AKTIVNO SMO SLUALI.

 • 55

  ZATO LJUDI NE SLUAJU ? Nezainteresiranost za temu

  Dosadna je, izvan polja linog interesiranja, nema pragmatine implikacije

  Dekoncentriranost Panja je zaokupirana konkurentskim porukama i

  umovima Televizija, drugi sagovornik, prethodno stresno iskustvo

  Unutarnji dijalog - nevezan za temu

 • 56

  ZATO LJUDI NE SLUAJU ? Nezainteresiranost za govornika

  Utjecaj loeg imida govornika Govornik ne vlada vjetinama govora

  Lo (teak stil) Lo ritam - prebrzo ili presporo govori Preopiran Apstraktan Sklon monologu Neprimjeren jezik Suvie pojednostavljuje stvari

 • 57

  ZATO LJUDI NE SLUAJU ? Neusklaen govor tijela sa verbalnim iskazima Govornik ne gleda u oi Odluili smo da i sami govorimo

  Nestrpljivo ekamo priliku da se ukljuimo nakon to smo nali lagvort u dotadanjem izlaganju govornika ...prestajemo ga sluati

  ini nam se, prepoznavi slinost sa prethodnim iskustvima, da ve znamo emu vodi govor i koncentriemo se na vlastiti nastup

 • 58

  ZATO LJUDI NE SLUAJU ? Neki ljudi ne sluaju iz navike.

  Odrasli su u sredini u kojoj se drugio nije sluao Odbrambeno nesluanje

  To je nain da se izbjegne neugodna poruka DODAJTE SVOJA ISKUSTVA I RAZLOGE

 • 59

  ZATO VALJA AKTIVNO SLUATI?

  Vie e nas voljeti, oni su zahvalni to im posveujemo panju Veina ljudi vie voli govoriti nego sluati i dobar sluatelj

  im je potreban Bolje emo zapamtiti reeno, koje moe biti i

  korisno Izbjei emo nepotrebne nesporazume

  U stanju smo da postavljamo bolja pitanja i da se borimo za vlastito stajalite

 • 60

  ZATO VALJA AKTIVNO SLUATI?

  Ohrabrujemo druge da govore, da nam prue to vie dragocjenih informacija a imati informaciju u moderno doba znai imati mo

  Iskustvo pokazuje da su i dobri sluai, a ne samo dobri govornici bivali unaprijeeni

 • 61

  KAD VALJA SLUATI ? Kada nam je potrebna informacija od druge

  osobe Kada govori osoba koja nam je vana - to su

  ososbe koje po pravilu nisu sretne kada moraju iznova ponavljati dijelove svoga iskaza

  Kad postoji mogunost nesporazuma predmet rasprave je sloen ili nov za nas, odnosno

  kada govornik govori neraqzumljivo

 • 62

  KAD VALJA SLUATI ? Kada govornik svom glasu daje i osjeajnu

  dimenziju i kada postoji opasnost da nae nastojanje oko deifriranja njegovog emocionalnog stanja (vrste i usmjerenja) skrene panju sa semantike strukture poruke

  TO BOLJE SLUAMO I ODGOVARAMO DRUGIMA ONI E NAS BOLJE SLUATI I UDOVOLJAVATI NAM

 • 63

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Uskladiti odnos izmeu vremena sluanja i

  vremena govorenja dva uha i jedna usta

  Gledati sugovornika u oi oima oslukujemo kako na njega djeluju nae rijei

  Voditi biljeke po njegovom doputenju

 • 64

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Pustiti ga da dovri ono to je elio rei

  ne dovravati njegove reenice, moemo ga naljutiti ili navesti na pogrean zakljuak

  Ne izvoditi prebrzo analogije mada nam se ini da je to jo jedan meu stotinu razgovora

  slinih onima koje smo ve proli

  Oglaavati se rijeima tipa: da, aha ili klimanjem glavom dati

  drugoj osobi do znanja da je sluamo

 • 65

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Oduprijeti se stereotipima

  skloni smo na samom poetku razgovora sagovornika strpati, na osnovu nekih spoljnih obiljeja (naglasak, potapalice, brzina govora) u stereotipni tip a potom samo loviti dokaze za nau klasifikaciju

  svi mi sebe smatramo strunjakom za trenutnu prosudbu ljudi

  neke indicije ukazuju da lanovi porote o nevinosti ili krivnji katkad odluuju im ugledaju okrivljenog, te potom sluaju samo one dijelove sasluanja koji e potvrditi da je njihov prvi, intuitivni utisak bio taan

 • 66

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Postavljati pitanja

  nikada ne rei "da shvaam" ako nismo shvatili Postavljati prava pitanja

  bolje je postaviti vie pitanja na istu temu nego brojna pitanja o svaemu

  iza pitanja zato ? krije se mnogo dragocjenih informacija

 • 67

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Priekajte s odgovorom

  uzmete li daha prije nego to drugoj osobi odgovorite na pitanje udahnut ete snagu onome to kaete

  priekate li, prije nego to odgovorite, vrlo esto e se dogoditi da e va sagovornik nastaviti govoriti, otkrivajui vam dodatne informacije

 • 68

  FAZE AKTIVNOG SLUANJA Pokuavajte unaprijediti sluanje i poveati

  koncentraciju metoda brzog ponavljanja

  dok njegovo izlaganje traje u mislima ponavljate, s pomakom od djelia sekunde, ono to je rekao odrava koncentraciju poveava koliinu upamenih informacija

 • 69

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Konflikt Sukob nespojivih tendencija i djelovanja

  U pojedincu, grupi i narodu ili izmeu pojedinaca, grupa i naroda unutar konurentskih ili kooperacijskih situacija

  Meusobna suprostavljanja razliitih potreba, elja, interesa, osjeaja i djelovanja

  Vrste konflikata Intrapersonalni

  Unutar pojedinca Interpersonalni

  Izmeu pojedinaca Unutargrupni Meugrupni Intranacionalni internacionalni

 • 70

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Oblici konflikata unutar preduzea Latentni

  Skriveni i tee prepoznatljivi Posljedica je napeta atmosfera meu uposlenicima

  Manifestni Otkriveni i lako prepoznatljivi

  Posljedica su otvoreni sukobi Stav prema konfliktima

  Tradicionalni stav Konflikt treba izbjegavati, to je odlika svadljivaca i neko je neizbjeno kriv za

  njega Savremeni stav

  Konflikti su neizbjeni, integralni su dio svake promjene

  U minimalnom stupnju su ak i optimalan nain meusobnog ponaanja

 • 71

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Dinamika konflikata Konfliktnu situaciju determiniu:

  Raniji odnosi partnera koji su doli u konflikt Momentano ponaanje partnera u konfliktu Glavni problem konflikta Kontekst socijalne sredine Prisutni posmatrai i njihova uloga Strategija rjeavanja konflikta Posljedice

 • 72

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Interakcijski model konfliktnog odnosa Osoba A

  Interpretira stav i ponaanje osobe B prema sebi Oblikuje svoj stav i svoje ponaanje prema osobi B

  Manifestira konkretno ponaanje prema osobi B Osoba B

  Tumai ponaanje i stav osobe A prema sebi Oblikuje svoj stav i ponaanje prema osobi A

 • 73

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Dinamika konflikata Svaki konflikt ima genezu razvojne faze kroz koje prolazi

  Posljedice prethodnog konflikta ako nije dovren,

  uzrokuju latentni konlikt Pod utjecajem okoline

  Napetost u nama, emocionalni konflikt u nama i percepcija konfliktne situacije u nama ili oko nas

  Percipirani konflikt Moemo negirati, potiskivati ili otkloniti

  Ako to ne uspije Nastupa manifestni konflikt

 • 74

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Manifestni konflikt Na daljnji razvoj utiu

  Strategijska razmiljanja u vezi s mogunosu njegovog rjeavanja

  Postupak s konfliktom

 • 75

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Uzroci konflikata Razliita i iskrivljena uvjerenja Problemi vrednovanja

  Razliiti kriteriji Konfliktni stavovi

  Praeni emocijama Konfliktnost i sklonost agresivnosti

  Kao posljedica Krivih procjena stvarnosti nepoznavanja sebe, Nekontrolisanih emocija Predrasuda Netolerantnosti

  Prema drukijem miljenju i ponaanju Pomanjkanju humora

 • 76

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Komunikacijski uzroci konflikata Semantiki nesporazumi

  Neusklaenost ili razliitost tumaenja znaenja pojedinih faktora, Zamjena komunikacijskih razina

  Meusobno mijeanje informacijske, samootkrivajue, kontaktne i apelacijske razine komuniciranja

  Neprikladna emocionalna pratnja Neobaziranje na neverbalnu pratnju Neusklaenost verbalnog i neverbalnog

 • 77

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Komunikacijski uzroci konflikata Amorfni stil komunikacije

  Bezlinost komuniciranja s drugima Fragmentarni stil komuniciranja

  Nepotpune poruke Reaktivni stil komuniciranja

  Sa defanzivnim ili ofanzivnim porukama Meusobno nadmetanje ili rivaliziranje

  Tzv. simetrina eskalacija Kruta komplementarnost

  Fiksiranje pozicije unutar komunikacijskih odnosa

 • 78

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Konflikti kao komunikacijski problemi Posljedica

  Nejasnoa komunikacijskih razina Informacijska, samootkrivajua, kontaktna i apelacijska

  Prikrivene borbe za mo i poziciju Anksiozne komunikacije

  Praene strahom i tjeskobom Komunikacije u krivo vrijeme Dominacijom divergentnih interesa u komunikaciji

  Oprenih interesa Pridavanja razliitih emocionalnih znaenja pojedinim dogaajima Nespososbnosti jednoznanog izraavanja emocija Primjene nerazumljivih sociolingvistikih kodova

 • 79

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Uzroci interpersonalnih konflikata u preduzeu Metakonfliktni uzroci

  Meusobno suprotna tumaenja, uvjerenja, stavovi vjerovanja i vrednovanja odreenih sadraja i problema na kojima se radi

  Nismo se u stanju sloiti i sporazumjeti na nivou sadraja problema jer polazimo s razliitih pozicija i imamo razliita tumaenja

  I ne bavimo se samim problemom Komunikacijski uzroci

  Meusobno nerazumijevanje Govorimo nerazumljivo i nedoreeno

  Meusobno nepovjerenje Upitna iskrenost i vjerodostojnost Saradnik nas doivljava inkongruentno

  Uvjeren je da ne mislimo ono to govorimo i radimo Amorfni stil komuniciranja

  O sadraju govorimo apersonalno, bezlino, neosobno, uopteno

 • 80

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Uzroci interpersonalnih konflikata u preduzeu Personalni

  U interpersonalnom odnosu uestvuju suradnici razliitih linosti s razliitim un utarnjim osobnim situacijama Njihovo sudjelovanje je pod jakim utjecajem svega to se

  dogaa u njima Mogu biti napeti i konfliktuozni traiti i proizvoditi

  konflikte Treba im konflikt i ne ele ga rijeiti Suoavajui se sa konfliktnom situacijom oko sebe negiraju

  konflikt u sebi

 • 81

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Postupci u toku rjeavanja Insistirati na svome

  Ja dobivam ti gubi Prilagoditi se

  Ti dobija ja gubim Prihvatiti kompromis

  Oboje gubimo i dobijamo Suraivati

  Oboje dobijamo Razii se

  Poraz-poraz rjeenje Jedan i drugi gubi

 • 82

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Postupci s konfliktima Insistirati na svome

  Ja dobivam ti gubi Pobjeda poraz postupak Rjeenje konflikta odgovara samo jednoj strani

  Produbljuje antagonizme i neprijateljstvo Smanuje vjerovatnost kompromisa Zaustavlja traenje rjeenja Unutar grupe izaziva atmosferu ratnog stanja, nepoeljna su razliita

  miljenja, odluke se podravaju prisilom... Prilagoditi se

  Dozvoliti da partner dobije bez obzira to emo mi izgubiti pobjeda-poraz postupak

  Mi se podvrgavamo drugome On je zadovoljan mi smo ljuti Njegovo a ne nae rjeenje

 • 83

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Postupci s konfliktima Prihvatiti kompromis

  I mi i partneri neto dobivamo, ali neto i gubimo Postupak kooperacije

  Zajedno plivamo ili tonemo Pozitivna korelacija ciljeva Meusobni odnosi istsmjerno simetrini

  Suraivati I mi i partner dobivamo

  Postupak kooperacije izgradnja mosta izmeu partnera koji su u konfliktu Ukoliko ujedinjenje ne uspije prihvatiti razlikovanje, dogovoriti

  ogranienja i eventualno zajednitvo na nekom terem neutralnom i obostrano prihvatljivom podruju

 • 84

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Mogui ishodi konfliktne situacije Pobjeda-poraz

  Jedan dobiva a drugi gubi Poraz poraz

  Jedan i drugi gubi Pobjeda pobjeda

  Jedan i drugi dobiva

  Nanose velike tete preduzeu jer oteavaju i onemoguavaju daljnu saradnju zaposlenih.

  Poduzee moe raunati samo na pobjedniku stranu

 • 85

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Pretpostavke uspjenog rjeavanja konflikata

  Aktivno meusobno sluanje Otvoreno i iskreno govoriti

  kongruentne poruke Obostrano potivanje partnerovih potreba Manifestiranje meusobnog povjerenja Obostrana spremnost prihvaanja novih informacija Obostrano izbjegavanje pobjeda-poraz pristupa Obostrano prihvaanje potene konfrontacije

 • 86

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Naini

  Glasanje Konflikt ostaje nerijeen

  Rjeenje se nadglasavanjem namee manjini Pregovaranje i dogovaranje

  Najuspjeniji nain Postepeni reciproni ustupci Nalaenje zajednikih viih ciljeva

 • 87

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Metode

  Kompeticija Dominira asertivnost

  Nastojanje da se primarno zadovolje vlastite potrebe Odsutna elja za suradnjom Razvija se pobjeda-poraz situacija Forsiranje podvrgavanja jedne strane drugoj Koritenje sile

  Izbjegavanje Ignoriranje konflikta

  Oekivanje da se sam od sebe rijei ili da ga rijei neko drugi Problemi se izbjegavaju i ne ele se vidjeti Koriste se procedure koje stiavaju konflikt

 • 88

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Metode

  Prilagoavanje Odustajanje od vlastitih potreba i elja

  Poputanje, podvrgavanje i udovoljavanje partneru Kompromis

  Umjerena asertivnost i umjerena kooperativnost Umjereno i djelimino insistiranje na vlastitim potrebama i eljama

  uz umjereno i djelimino udovoljavanje partnerovim potrebama i eljama

  Postie se pregovaranjem, vaganjem dobitaka i gubitaka i zajednikim traganjem za obostrano zadovoljavajuim i prihvatljivim rjeenjima

 • 89

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Metode

  Suradnja Dominiraju i asertivnost i kooperativnost

  Insitiranje kako na vlastitim tako i na potrebama i eljama partnera S razlikama se konfrontiramo a ideje i informacije meusobno

  dijelimo Trae se integrativna rjeenja, razvijaju situacije u kojima svi

  dobivaju Probleme i konflikte vidimo kao izazove i anse

  Istraivanja pokazuju da najveu djelotvornost u praksi pokazuje suradnika metoda a najmanju metoda kompeticije.

 • 90

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Ponaanje u toku konfliktnog procesa

  Faza frustracije Jedna strana je nezadovoljna drugom bilo zbog odbijanja

  zahtjeva, bilo zbog neslaganja, bilo zbog napada Faza konceptualizacije prirode konflikta

  Subjektivni proces samorazjanjenja frustracije i prepoznavanja konflikta

  Faza ponaanja U konfliktnoj situaciji prije pristupanja rjeavanju

 • 91

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Ponaanje u toku konfliktnog procesa

  Faza interakcije sa drugom stranom Suradnja

  Zajedniki rad na definiranju i pronalaenju rjeenja Pogaanje

  Nastojanje da se razlike ublae i pronau obostrano prihvatljiva rjeenja

  Izbjegavanje Povlaenje i zauzimanje indiferentnog odnosa naspram konflikta

  Borba za prevlast Nastojanje da se pobijedi bez obzira na posljedice

  Posljedice Poveanje ili smanjenje frustracija

 • 92

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata Ponaanje u toku konfliktnog procesa

  Posredovanje kod rjeavanje konflikata Usklaivanje konfliktnih partnera, osiguravanje stalnog protoka

  informacija izmeu njih, dranje otvorenim kanala meusobne komunikacije

  Uslovi za prihvatljivog posrednika Imati kredibilitet kod oba partnera, Sauvati neutralnost i objektivnost Biti diskretan Imati komunikacijske spososbnosti

 • 93

  Komunikacijsko rjeavanje konflikata u preduzeu

  Rjeavanje konflikata TipovI preduzea ovisno od odnosa naspram konflikata

  Kompeticijsko preduzee Potrebe djelatnika dominiraju nad potrebama preduzea Meu djelatnicima prevladava rivalstvo, nepovjerenje

  Izbjegavajue preduzee Izbjegava se bilo kakva konfrontacija, niko se nikome ne eli zamjeriti Problemi se ne otvaraju i ne rjeavaju

  Prilagoavajue preduzee Sve je podvrgnuto meusobnom prilagoavanju Vlastite elje i potrebe se potiskuju, a potrebe i ciljevi preduzea istiu

  Kompromisno preduzee Daj dam sistem

  Sve se dijeli i mjeri Suradniko preduzee

  Uzajaman i iskren odnos djelatnika meusobno te djelatnika i preduzea. Zaposlenici insistiraju na svojim, a preduzee na svojim potrebama i ciljevima.

  Napredovanje preduzea je spojeno sa napredovanjem djelatnika Pozitivna identifikacija izmeu djelatnika i preduzea