Poslovne Komunikacije 1 Skripta

 • View
  315

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poslovne 1

Text of Poslovne Komunikacije 1 Skripta

 • 1I OSNOVNO O POSLOVNIM KOMUNIKACIJAMA

  U ovoj emo cjelini nauiti:

  definirati poslovne komunikacije objasniti ulogu i zadae poslovnih komunikacija objasniti kulturoloki utjecaj na komuniciranje karakteristike svih kategorija poslovnog komuniciranja elemente procesa komuniciranja

  1. Pojam, uloga i zadaa poslovnih komunikacijaRije komunikacija dolazi od latinske rijei communicare to u izravnom prijevodu znaiuiniti opim, uopiti, priopavanje. Komunikacija je razmjena informacija, ideja ili emocijaverbalnim i neverbalnim sredstvima komuniciranja, prilagoena drutvenoj prirodi situacije(kulturi), odnosno drutvenom okruenju (predmetima, aktivnostima, sudionicima).Drutveno okruenje u kojem se komunikacija zbiva ine:

  odnos meu sudionicima komunikacije (stupanj emocionalnog inteziteta,stupanj formalnosti)

  komunikacijski kanal (medij kanal kojim de odvija komunikacija).

  Od kada postoji ljudska zajednica, ljudi meusobno komuniciraju i ostvaruju rezultatekomuniciranja, a da toga nisu u poetku bili niti svjesni.

  Najstariju definiciju ljudskog komuniciranja koja se spominje u literaturi dao je amerikisocijalni psiholog Ch. H. Kooley 1909. godine koji kae: Pod komunikacijom se podrazumijeva mehanizam pomou kojega ljudski odnosi egzistirajui razvijaju se, a ine ga svi simboli duha, sa sredstvima njihovog prenoenja kroz prostor injihovog ouvanja u vremenu. Tu se ukljuuje izraz lica, stav, geste, ton glasa, rijei, pismo,tisak, eljeznica, telegraf, telefon i sve ono to dovodi do posljednjeg dostignua u osvajanjuprostora i vremena.

  Umijee komunikacije jest umijee ivljenja jer se ljudsko bie kao osoba, pojedinac i kaopripadnik drutvenih grupa potvruje u procesu komunikacije. Kroz nju ovjek postajesvjesniji sebe samog, bolje se upoznaje, uoava svoje osobine, mijenja stavove, produbljuje ikristalizira osjeaje, biva sebi razumljiviji, blii i poznatiji. to se ovjek bolje poznaje, lake epredvidjeti ishod konfliktnih i problemskih situacija u koje zapadne tijekom komunikacije iinterakcije s drugim ljudima. Svaki ovjek ima potrebu za drutvom, potrebu biti s drugimljudima i s njima podijeliti svoja iskustva. Veina ljudi nakon razdoblja koje su proveli sami

 • 2ima potrebu biti sa drugima. Jednostavno trebaju drutvo i razgovor. To je dio ljudskeprirode.Komunikativnost ovjeka ogleda se u pristupanosti, snalaljivosti i vjetini sporazumijevanjas drugima.

  Poslovno komuniciranje proces je razmjene informacija, ideja ili emocija meu poslovnimsubjektima pri meusobnom poslovanju.

  Odrednice poslovnog komuniciranja su:

  Zadatak prijenos poslovnih informacija radi uspjenog obavljanja poslovnedjelatnosti

  Cilj da poiljatelj i primatelj doive informaciju na isti nain Uloga djelotvorna, svrhovita i istinita upotreba informacija je imperativ

  suvremenog, kvalitativnog naina ivota poslovnog ovjeka

  Kultura govora i pisanja, ponajprije na materinjem jeziku, koja se ui tijekom kolovanja, ali icijelog ivota, jest onaj oblik koji nam pomae da komuniciramo na najbolji mogui nain.

  Kako rijei pretvoriti u novac?

  Ako ih znamo pravilno upotrebljavati u bilo kojem obliku moemo navesti ljude da nampovjeruju. Najvee je umijee navoditi ljude da kupe ono to im prodajemo. A usuvremenom drutvu gotovo da i nema osobe, skupine ili organizacije koja neto ne prodaje.Pa ipak vano je kako se to ini pod pretpostavkom da neto ne namjeravamo prodatisamo jednom i nikad vie. Zato je umijee poslovnog komuniciranja po znaenju jednakouspjenoj proizvodnji. Svako radno mjesto u veini suvremenih poslova trai uspjenogkomunikatora i kreatora dobrog komuniciranja.

  2. Povijesni razvoj komunikacija

  ovjek komunicira od postanka i ba na temelju pisanekomunikacije mogue je danas prouavati evolucijski razvojovjeka kao pojedinca i kao pripadnika zajednice u kojoj je ivio.ovjek je u svom evolucijskom razvoju neprestano teio boljemnainu ivota i rada, te stalno istraivao nove metodakomuniciranja.U prolosti, prvi oblici poslovnih komunikacija bili su usmeni i neverbalni (znakovima,pokretima i sl.).Prvi pisani oblici komunikacija javljaju se u Mezopotamiji Babilon, Sirija oko 2000 godinap.n.e. i biljeili su pojedinosti iz domaeg, poslovnog, drutvenog i kulturnog ivota.

  Asirci su na glinenim ploicama, iljcima, ispisivali sve dogaaje o poslovnomprometu u obliku rauna, potvrda i pisama (klinasto pismo). Ovi dokumenti su

 • 3omoguavali laki protok pisanih komunikacija i danas nam omoguuju uvid utadanji ivot i razvoj ljudi.

  obradom papirusa u starom Egiptu pisalo se perom i crnilom (hijeroglifi) u starom Rimu se pisalo na votanim ploicama i pergamentu (tavljena ivotinjska

  koa) znakovit razvoj za pisane poslovne komunikacije nastao je pojavom prvog pisaeg

  stroja (Henri Mill prva polovica 18 st.) tehnoloki pronalasci kao to je Gutenbergov teleprinter, Edisonov telegraf i Bellov

  telefon dali su novu dimenziju poslovnim komunikacijama na daljinu

  Danas, primjenom suvremenih tehnolokih dostignua (usavravanjem pisaeg stroja,uporabom strojeva za umnoavanje, raunala, mobitela i Interneta) stvorene su nesluenemogunosti komuniciranja koje pomau ovjeku u svladavanju komunikacijskih zapreka naputu od industrijske do informatike revolucije naih dana.Bioloki ovjek na putu do drutvenog ovjeka odreen je upravo stupnjevima evolucije uprocesu komuniciranja:

  prijekom potrebom za komuniciranjem opstankom kroz komuniciranje nunou komuniciranja zadovoljstvom komuniciranja

  Od najjednostavnijih naina komuniciranja prvobitnog ovjeka do suvremene komunikacijskedananjice osnovni cilj bio je sporazumijevanje i povezivanje kao protutea konfliktima inerazumijevanju.Drutvena i opeljudska dimenzija komuniciranja ogleda se danas u skladnom funkcioniranjupojedinca u obitelji, susjedstvu, koli, radnoj sredini i drutvu kao cjelini. Nuno je dapojedinac razvija vjetinu komunikacije otvorenou prema svim pristupanim oblicimakomuniciranja, jer su zahtjevi za pravodobnim, djelotvornim i istinitim informacijamaimperativ suvremenog naina ivota.

  3. Kulturoloka uvjetovanost poslovnih komunikacija

  Poslovno komuniciranje je uvjetovano i kulturoloki.Svaka sredina nosi svoje specifinosti komuniciranja izato je dobro prije svake poslovne komunikacije saznatineto vie o sredini, jer se moe dogoditi da istoj sredinivrijede drugaija pravila. Razni ljudi unose u poslovnukomunikaciju razne kulturoloke predispozicije od kojihneke djeluju poticajno, a neke su prava preprekauspostavi dobrih poslovnih odnosa. Iako ih uglavnomprihvaamo, ipak uvijek teimo za jedinstvenimmodelima koji spajaju razliite kulture.

 • 4Dogovoreni knjievni standard u govoru i pisanju, prije svega nas osposobljava da se u istomkulturolokom-nacionalnom krugu bolje razumijemo, da naa poruka bude jasnija i zatouinkovitija, a kroz sve to da zadovoljava i opeprihvaena mjerila lijepoga. Ujedno takavnain tedi vrijeme i utjee na kupce.

  to se vie kreemo od istoka prema zapadu nae kretanje e biti bre, a komunikacijezgusnutije i razvijenije.Naini komuniciranja svedeni su na jednostavnije formule, a ove su usmjerene samo jednojfunkciji - POSLOVANJU.

  U poslovnom svijetu gdje su veoma ubrzane komunikacije neminovno je potivati normeposlovnog protokola.Sukladno normama daju se odgovori na pitanja:

  o Kakva je kvaliteta komunikacije?o Kome je upuena?o Je li razumljiva primatelju?o Je li interakcija postigla svoj cilj?

  U trinom komuniciranju stvari su puno osjetljivije, jer od dobrog naina komuniciranja ipotpunog razumijevanja nae poruke zavisi uspjeh posla pa i egzistencija veeg broja ljudi.U svjetovnom i poslovnom ivotu komuniciranje je stalan proces, dakle pojava koja se stalnokree u svim smjerovima. Zbog toga primatelji odabiru (selektiraju) informacije.

  ZAKLJUAK: to je stil komuniciranja primjereniji, podeeniji primateljevoj kulturolokojrazini to e interakcijski odnos u komuniciranju biti razumljiviji, a time i uspjeniji.

  4. Vrste komunikacija

  Ni jedan jezik nije tako jasan kao jezik tijela,kad ga jednom nauimo itati.

  Alexsander Lowen

  4.1. Prema nainu izraavanja

  Verbalnu (usmenu)

  Najjednostavniji je i najstariji u poslovnom ivotu, a i uope u komuniciranju meu ljudima. Urazgovoru teimo da na najjasniji mogui nain i u to ljepem obliku iznesemo misao s

 • 5namjerom obavjetavanja, postizanja sporazuma, privole, ostvarenja poslovnog cilja.Usmeno poslovno komuniciranje se temelji na kulturi govora, saetosti i razumljivostiporuke, vjetini paljivog sluanja bez prekidanja i uvaavanja poslovnog partnera.Razumljivost, jednostavnost, jasnoa i kratkoa trebale bi biti obiljeja dobrog komuniciranja.Valja se sluiti kratkim reenicama i s malo poznatih rijei izrei dovoljno informacija i bitsadraja izraziti jednostavnim i normalnim govorom.Usmeno komuniciranje kao najjednostavniji oblik komuniciranja ljudi u situacijamasvakodnevnog ivota esto je izvor nesuglasica, zabuna, problema bilo zbog sadraja i porukekoja se prenosi, bilo zbog naina na koji se komunikacija ostvaruje. Stoga su se kroz povijeststvarala, odreivala i kristalizirala pravila lijepog i uljudnog ponaanja i komuniciranja meuljudima s osobitim naglaskom na usmenoj komunikaciji.Tako je nastao bonton kao skup normi o lijepom ponaanju.U usmenom komuniciranju prvenstveno valja uvijek, u svakoj prilici, sauvati uljudnost imjeru, osobito ako se radi o kratkom i moda prvom i jedinom susretu, te vie nee bitiprilike da nas ljudi bolje upoznaju kroz due kontaktiranje i komuniciranje.

  Usmeno poslovno komuniciranje moe biti:

  Monoloko (monolog) jedan govornik, vie sluatelja Dijaloko (dijalog) razgovor izmeu dvije ili vie osoba Mijeanog oblika kombinacija monologa i dijaloga

  Svi ovi oblici mogu se izraavati: licem u lice, telefonski, prezentacijama, izvjeima,govornim porukama i intervjuima.

  Neverbalnu govor tijela (body laguage)

  Verbalnim