254
.l ,| 1r' rl i \i

Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

.l,|1 r 'rl

i

\i

Page 2: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Vjerovanje u wjetlu Kur'ana i sunnera

Poslanici i objave

dr. Omer Sulejman el-Eikar

Page 3: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Predgovor

Ll inc,\ l l : rhr r \ l i losr i roe 5amilosnogl

\ckr je hvr l . r Liz l i i . r ronr Al l . rhu na Njtqo\ ' ; rn Lrrt jn im h). ,

godat irr ; r ; ncka ic rr i r i rp.rs rr .r Niceol 'oe posl:rnl l l . r \ {uh.rmnrc. l , r

sr l l . , l l . rhu .r lc jhi lc scl lcm, i s lc njc: :ove sl jeclbcnikc t lo Sudnjeg drnr.

I)LLgorr.r ino t . r lo i tnje konrrrnisLiöLo sckulrr i , ; r i ik ih prcclrasuda i pl ; r

s i f i r n j . L n c i s r i n : r o s l . r n r r r i n r . r l o 1 c n . r g l o h . L ) n o n r v i c r r h o r n p l . r n u v r l o

tr .rqi ine posl je. l ice k.rd.r jc u pi t , rniLr o; iv l i rvanjc isLamskc rr is l i i

mLLsl inr.rnskc svi jcsr i . KL.r j pro! log i poicr.rk ovogr srol jeir ol , i l je

ä!r ! idno vjcrsko bLrdcnje L..r lkrnrhih mLrsl in, .rn.r I ' rokl : tmrci jont

b r o l n l h k . r p i t . r l n i h i k l r s , i n i h d i . l . r c h l i s L r n n c t s k i h d i n r c n z i i . t . m u

s l i n r r n ' u t l o s n i i H c r c c g o l i n i k o j i k o n s c k l e n r n o s l i j e d c k u r ' r n s k o

h.rdisk,r n.r tc l , r . vraöaiLr s. svonlc izron, sa ai j t su s. bist f inc nrtr j r l t

gcncr:rci jc mLrsl lmanr kroz icrrn.resr minul ih stol jc ia. Or ' . r dich su

pnrbudi la urp:,v;ni i ponr.rLo zbunjcni muslrn,.rnrki Lrr , i to i i15tc,z,rci jc lo. nj ihor ' , r pr inr.rrn.r z.rdr. ' . , t )vo duhov,ro bLLdcnjc kulninir . t

i in lcnir( ,nr d.r t lo ini . rc i r . rspol.r ;1, s. , sknpinon,rkaidskih Li idr selc '

f i j s k o s s , 1 , 1 , i . , j , r . i t u , n . r i r ) j . o J \ . i s h r o n r n o j b r b l i o r o i . d , r j c p o s c b r L r

lornrrci lu. Krtr i , p irr , , jc rk.r idiL u is lrnru t luboko z.rct i r t 'u svc drLtgt

n . ' 1 , 1 . . i . , . l l r " / . I t r . ' , r ' u o " r ' r l r . i

p r i k r i l t o \ . t n i c i s h n r s l , i h p r o p i s ; r , p o z n r r i r j e r s k ; x L r t o f i r c r i s r { ) r i h

podnr:hl i r pr istLLpi i i \LL prcvodcnjL, niz,r djc l . r . r l l idskog sadri . t j , l

l io ie je n.rpisao fozn,rr i icf i j . r rs l i u n.r l l . prc, i . dL. Oncr 5ulejman cl

l . i l , . r r . I .Lho strrr i rn u obLrst l is l , ,n,sLog pr:rva (6hhrl . dr. El-Eikrt i t, ! l i k u p . r ; n i , , r r . n i L r i , , n . r . r k . r i d . z n , r i u i i . f i i s p r . r r r n . r k a i c l r c z l l t i r r

ispr.r ln im l ikhon. p,r 1. ,1, ' " prednost os,, , , , ' i kol .r st snr:rrra kLj tr tcnr

, , . r pr inrrnjc oh rcdos loi . l j . r .

Page 4: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

t'"ühi.i i ahia,? hed4ouor

I'red nama je dielo uvaienog dr. El-Elkarr, koje )e naslovio:' 'Er-Rrrsulu ver-Risälät ' .

"Poslanici iobjave"' koie su s arapskog je-

zika preveli aktivni profesori islamskih nauka, U spomenutom djelu

.,u,,r i j . nastojao poiasnit i osnovna naiela i odl ikc vezane za posla-

nikc i objave opienito, i osnovne duinosti obaveznika (ar' mukelle-

!irn) prcma njima, potrebe öovjeöanstva za poslanicima i objavama

i brojnc druge stvari koje se veäu za ovu tematiku, svrstavajudi time

ovo djelo u skupinu nezaobilazne lirerature za sve one koji vaPe za

i"prr.ri* ,o"rri.-. Porcd logiökog rasporeda poglavlja, brojnc li-

, ."r,ur., "u,or;. gotovo svaku i inicnicu porLri jepio Kuianom i l i

ar.rtcrrr iönim hadisima, i to znatno poveöava tei inu nauinih studiia'

Iskrcno se nadam da öe ova knjiga, zbog svojih nezamjeniivih lcvali-

teta, naiii na najbolji prijem kod öitalaca.

mr. Safcr KuduzoviiSarnjevo7. ier+r . 1426. god. H.

Page 5: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

LJvod

|a a+i

\ Lr l , " l ihr . l ! thr t l i ' . l l0 |( r ! r l h i .h . l . i l te) l T i ,n , i / l l rn i . f tenosi l . .a n lu je

r fp( , i d , )br . . n l l g i i i i n isnN ct .nrdru l i k i . h .J is koj i

-.-: -- _,-3 :. j:- 1_:i ': -r - - -" i .;;

. I litlfu ,tLtta it )il,tlt l;.ii jt \t o,tt t?btr rL1,u )r Lttiirlt,

i t t t l r ' . iL l r t i ' !Lt i l int , uKo. t l t rn! , t / , i n i lont *a:t tot t i ,

l : . t r , i ( ) ; r t ia ! | o1 t ; , t l t , . r l t t i t . i t t [o i t ; i tL rhLtn t l l l i , t

, t , , , , " , , , ' t , t1.n, lo, t , , i , t , , r i t i t . t I :o i t i , t 4t" 'n bont, i r i . '

I h r ' 1 r ' l i r , , r i , . i r " r ' ^ '

i . , , ic 1. 1o pr ir : , , r . . l r ( i i oL)-t \ i ic\ t o o,rolrc i to te r ioi l posl i lT nrs l ,

, t " ; . r ' t . , r r i . r z.r spo,o.c n,cdLr n.rnr.r . Onr rrrrrr l i r ist inLr <,d ncisr inc

i . r h r l r t r : i t < . | , , . r , , p o s r . r . i i z o h o l o s r j . Ä i i . r l , i e . g , l u n i i r i r i r L o l , L t L l t

f , n,( i l . ,1, , ,n, t . , ; io. ' \ l l , r i r c. g,r Lr , , ,h1' . l " , , .1vcst i 0nr ic r \ l l ,LLovcr

l l s r L , r r l c . r , r r . r o 1 , o n r . l . r . l ' r , l i p L r r , h i r r , r i i c , r . n r o g t l i z r l i j . n i t i . n i t i

i r i r l r i I io l ,Lrcl . p. n o1 sor lr io. rsr i rrLL,:e Lcci . r Lo i rLLd. Po njoi ,adio.

l , , ic n. , .qr:Jtn: lo l ,uJc sucl io po n1o1. pLlciu le prcvodir i . r [o bLrdt

r , , 1 p < , z i r r , , r r P r r ! i f l r i ( , r h i / i r r t i . '

NLl, . r jc hlrLror lo ' i 1, .rr n,r Nlcgovog xr ir ' r i poslani l ie i r lLrh.rmnredr.' \ l i ,h r . , jc posl ,ro sr Lr1,r ,r<,n, i l ioonr isrn,c pr.d \rrrJnj i d.rr , . dr obndLrjc i

oporrcnr, d.r pozolc. ' \1hl ,u s Nicgoron, donolom idr bude jasna svier i l jk,r .\ inrc jc z.rpci .rLro p.shn5,h. rr j in, ! i r rryuno l iL, lc r l . r nc l ,Lrdu L, z. ,bludi

i po, lui io nczn.r l icc. Njcror in posl.rxn.om om,r io lc vid sl i jepimr, ui iq lul , i rnx i nrda srcr. Njceorim poslarrsnom na Zinnj i sc poievi lo sl jedo

srab L l .k mu je ?na.dr j .se prenosi od Ailrh.\1,9

Page 6: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Uuod

r.r l . 'n, luse ume, (rc.r su rc ujedlni la nakon raslola. i<prrvl;enr ie kriva

\ ' . . ' i r /n<5en ra'an dokrr ' Al l ,h mu re grudi prosrr;nim ui inio breme

' r,1.ga 'kinuo i sPomen nä nieg visoko uzdigao A wJrom onome ko

po\rupr ruprotno njegovoi rraredbi proPisro ie Poniirnie ibezvri iednort '

] 'o' lr" e, i . , . .a.*.. . . u lrcmenu u ko;em nije bi lo podanib. i u koiem su

obia'e nesrale, kada su riieöi obiave izmijenjene, zakoni zamijenjeni, i svi

sLr s( liüdi oslooili na svoja rnraina (neprosviictljena) miitienja Sudili su o

Allahu i izmedu Njegovih robova na osnovu wojih nkrMjenih tumaöenja

i prohtjeva, pa Allah njime uPuti sworenia, Pojarni puteve, i izvede ljr.rde.iz

ri,rr" nasr'j.ilost, povrari vid nakon sliepoic, ukaza na Pravi put od zabludc,

na c,snovu njega uiazi se u Diennet ili Diehennem' njime je razdvojio öestite

,,rl loiih. Upuru i uspjeh uöini u njegovom slijedeniu i slaganju sa njim,

a z-abludu i patnju onome ko ga ne posluia ili mu s€ suprotstavi Njime

stnvi ss'orenia na kabursku kulnju, jer öe u wojim kaburovima biri pitani o

nicmu, i niime iskuiarani.i Nekaje blagoslov na njegovu öistu porodicu, i

t.rtirc'.habc. koil su ""iiistiiihsrca u ovom ummetu, kojisu imali naibolie

znanje i koii su najmanje bili usiljeni, i rn srakog onoga ko bude dijedio

njihov püt i uputu islarra, i onoga ko se bude drzao upue lfuiana i bude

sl i jedio posljednjeg Poslanika

C)vo je tewrri dio iz edic;je ,'Vierovanje u svj€tlosti Kur'ana i

sunneta." Knjiga ie isra kao i one koie su joj prethodile NaPisana je

da sc predsta"i vjerovarrie utemeljeno na originalnim izvorima' daleko

od neiasnota, zarnrienosti, suhoparnosti i Glozofskc, polemiöarske

rcnninologije i dogmatike.

Srudiic o pnsl.rrr icirnr i obiäväma su ueoma usko veTane zato

sam pomislio da bi bilo naibolje izdati oba Predmeta u jednom dijelu'

Zbog ove povezanosti, prvj dio koji govori o Poslanicima je oPiirnije

prikazan. A to ie samo zbog roga öto üaganje i pisanie o poslanicima

sadräi rnnogo toga vezanog za otrjave.

Prvo poglavlje sadrii osam dijelova. U prvom dijelu sam definisao

pojam 'podanik' i 'vlerovjesnik' i razlikc izmedu ova dva poinrs Zarirn

obavezu vierovania u podanike i vjerovjesnike' i nd€rswo -"rkog onoga

ko nrdi da vieruie u Atlaha a ne vjeruie u poslanike, ili zeli da pravi razliku

medu njima. Takode sam Pojasnio broj poslanika, kao i imena poslanika i

vjerovi€snika koji su spomenuti u Kulanu i sunnetll'

' ove l i leDc ri iei i su d,, eovora velikos utenj*a Seiha Isldma lbn Teimii ie'Al lah dJ mu se 'mi lup Psledaj ' l awamia enwar behi je 2262

Page 7: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

U dnrgorn diielu s.rnr Pojsio nuinosl i potrebu r:r poslanicinu i

ol , j . l . rnr. krt , i ro , | jc ncrnogtr ic da se tovjek s\ t i inr nzurr lonr rr i in j

r . n ' r ' n i r ' , J \ l l - l ' , u n j ! r ' \ t . g ^ \ o c i r i : r r . r '

l1 tr tccn di ic lu srm opi i rno govorio o ,adr ixma i nr is i janl t

U icrvrron di ielLr srm poiasnio nat in nr koj i Al i rh poduöava

Svojc posl,Lnikc i v jerovicsnike, a to je objava Zat irn sam Pojasnio

srupnjcvc obj.rvr k, ,o i n. töin nr koj i melek dolazi posl :rniku

U petom di jc lu sam opisao karaktcr ist ikc Posl.oika. Polainjava-jrr i i d,r su ooi l judska biaa, i i r . t to poclrazunri iev:r . Takode srm poitsnio

i ro kako su poslanici dost igl i L ludsko savl iensoo N:r semon ktaju

s.un spomrnLLo oclredcnc stver i koj ima sc poslanici ist i iu inzl ikulu od

osral ih l iudi .

U iestom di jelu san op(irni ie govorio o ncpogreöivost i Poslxr l ika'i Lr icnrr sc mani l .srLr jc.

-Lkodc sam sponcnuo stvar i u koj ima nßt '

s.rcuvrni od greike. k.ro ist ,rv,rve pojcdinih sckt i ' n i ihova rni i l jcnjr tc

ncisp.rvnost nj ihovih tvrdnj i

U scdmon dijclu sanr op!irno pojasnio dokaze Poslansrvai naveo

srn, dol<.rze poslanswa pr i ja inj ib poslanika, al i sam ponajviöe govorio o

dol,rz in.r poshnstra \ ' {uhammcda s a.* ' .s gdic sam sPonlenuo radosne

n:rgovjcnaje prijainjih poslanika o dolasku ivfLrhammeda s.a rvs . i naveo

srm jed.rn dio cih nrgovjcitaia. Pojrsnio sam dl su od dokaza poslansl'a

poslanikr nj ihora strnia i nj ihova darva, i svako ko sc osvrne na ovc dvi ie

rrr :r i mor; L,ni LrpLri tn Lr Ist inu i to onai komc ic darovan razLtm i ie l ia za

lpu,om I pe t<, i ro srn spomcnuo k.ro dokrz jc Al lahova pomi koju je

pnri io Svoj inr poslanicima i ! icf t^ ' jcsnici Ina

Osmi dio sanr osr,rvio za poja(nicnje odl ikrL vjeror jesnika kro i

prerlnosri jednih nad drugim:r Vjercvjcsnici slr, bez suIrlnie najboljr

nlofer ia, isto nko oni im.r l t r prcdnost i jcdni nad clrugima Zalural i su

si I oni koj i su d,r l i prcdnosr pojci l in in l judima na. l v ietovjcsr ic inu i imc

sLr se sLLprostrvi l i konscnzusu rnusi imrnr. Poiasnio sam i neisPravfosr

nj lhovih mi i l jen j r .

l )meo pogl:rv l jc s.rn odloi io z.r ocbcske obleve i Podi iel icn je na

dvr di ich.

Page 8: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Prvi dio govori o vjerovanju u objave. Pojasnio sam obavezlr

vjerovrnj.r u sve objave i krkvo rfebr bit i ovo vierovrnje

U drugom dijelu san napravio poredenje izrnedu nebeskih objava

kako bih pojasnio sljedeöe swari:

l� Porijeklo ovih objava i cili radi kojega su spultene.

L Op ien i ros t i i poseb r ros t i u n l imr .

J. \yi lrov" iuv.rnjc ocl izmicn: i pronicna.

4. Taöke u [oiima se podudaraju ioko kojih se razilaze ove

objave.

5. Sadriajnost i obirnnosr kao i vrijeme sPuitanja objava

Na kraju sam spomenuo stav posljednjc obiave u odnosu na

drugc objave.

Molim Allaha s.w.r. da nam podari beritcr u nalirn poslovima i

naicm vr€menu, dä nai trud i rad udini samo radi Niegovog plemcnirog

Lica, da nas saöuva od greiaka u rijetirira i diclima Da ovu knjigu

uöini korisnorn Svojim robovima. On je Onai Koji sve öuje i na molbu

odgovara i Onaj Koji je blizu. I neka je salavat i selam na NjegovaPodanika i roba, njegovu porodicu i ashabe.

dr. Omer Sulejman el-ElkarKuvajt2. rebiul-ewel 1401. H.8. januar l98l.

1 0

Page 9: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 10: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Prvi dio

Defi nicija i pojainjenle

Page 11: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Def in ic i ja v jerov iesnika '

\ i tnr lcuik u :r4.s1., , r jczikrL ]c , i je i , ,?cr. , od ! i jcs ' r j

i , l , . l i jcr i . A11.rh s. l , . t . k.r)e:

_ +:t .-* , t - a- r'-'-- +

O;rt t t ort l rhu r lngLl i t , t l r? O \ t i1 l i r t i l :o1. '

15Iü.i I'.n \.1,f . L i l.)

Vicf t \ j .sniL ic n.,^. ,n ! i . ,o\ ' lcsni l () ,1 z.r to iLo biva oh. l i jc iLcrr

ol . . rv ir i r . ,va, r l . rk lc ob. l . i jc i ren jc ocl ' \ l l : r l r . r I {)n mLr objr t ' l ju ic:

,. 'r-:i

-:;i ,il :u.-:* .-t--i:-:: -

ll;Li ona: I0 rt t toM olrtti.icnioa R,.;.: 'Oht iit:tin nr

Ou'zi Itlii tt zlr i ^oii.it a n.ortu ol)düi.it "

i S u r . r I , t T : L h t i r r . i . l

A on obrvjcir : r l r od Al leha s.wr. objalLr i narcdbtL:

' - - ' ' : i ) ; i ' : i ) i ' ; ' ' : ' i ;

.,OL,tL,ije:ti t\ lojt ttlm t rh Jt pt'titatr ith udt Ja SanLlottti '

LSLTLa l l Hiclrr , . i9.)

\c l , ihrTudr ic nebi i j oL,ar i j ts i LrzcuocLri jc i i i rcLrc' i rzr i i ic,r '

i l i lno i lo sc uzdiglo od zcmlj i i r ; i . . \ t . rpi ?x ?nal< od zn.rkoi ' , r r : zcrnl j i

pon,, iu Lojc* rc ot i jcnt i iLr k i ; I , r ) .Lr i j j ' . \ rcza izrncdu Yicro\ jönikr i

le/ iakog,nracnjr ov. . i jc. i ic!r . Lr tonc . l . r 1c ! jcro' jcv, ik , ' ld ignL'r .

f . . . , i tcn nr ovonc i , r . r , ,nomt sr i jcrLr. \ ' j . ror jcsnici srr nr j . isni i . r

! r ( , , c n i r . i o . i s , r l . , o p r r r o h . r z i i l i z n a I u i l ' o i i u p L , i r L i r r l i t r J L l L r l o h ]

poprx\ i l i s\1) i r \ t . rnj f n.r olon, i i ntr ononrc s\ i jc lu.

i ( ) ( , \ , , n r f i L r f l L p r , \ i . . f i I i . i . u I i ' e L r . I . 6 1 : ; 1 , ' 6 1 ' ! . , , / t \ i l e m l i / ' i , / l r ,

I . \ in r i J !n \ i r b !h i rd L , ' l ! , l /26 i .in r i lan dn upnf r . l . i i r z . r u rc i r r fsL !nr ' j . / i | ! i r r i i . z i r ru dcrnr ic j l l r

1 . . 'L ! rß f fn l , i ( r 5e Erb i \ . z i r rn r f , lu i7 \oür . r , l r , ' L i r r ! .d f r r r . . i .1n1rn t im I

, lD guL. l s \ ,1 , ! ( ( , f r . . l

1 f

Page 12: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Definicija poslanikaj

U arapskorn jeziku'slanie'znaöiito i 'usmjeravanje', 3to znaii daje olaj koji je poslan da obavi neki posao, i sam poslanik. Allah s.w.t.

govore€i o rijeöima kraljice Sabe'. kaie:

i. r;it':-'r ..,'Lpu, +,-t= -C'i*i:. r

,,Potlat lu tn jedan tlar i uiljet lu sa ii,n ic 'e izdialiri

,rzrili. " (Sura En Neml, 35.)

Ili sc rijeö'izaslanik moie prevesci kao 'onaj lrcji prari vijesri onog

koji ga jc podao', dokazujuii to govorom Arapa: 'Dcve su doile 'reselen'

t j . prateöi jedrra drugu.

A poslanici su nazvani ovako jer su usmjereni od Allaha s.w.t.:

t ;rt i ) tn)i ' ;

,,Zatim nno poslaxihejedne zd dr gimn slali."(Sura Mu'minun, 44.)

I poslani su sa odtedenom objavom, obavezani da ie ponesu,dosrave i prare.

Razlika izmedu poslanika i vjeroviesnika

Nije taöna wrdnja onih koji kaiu da nema razlike izmedu

poslanika i vjerovjesnika. Dokaz za to je hadis u kojem je Muhammed

s.a.w's. spomenuo da je broj vjerovjesnika bio stotinu dvadeser öeriri

hiljadc, a broj poslanikr preko trisro deser.JTäkoder, na razliku upuöuje

i Kur'an u kojem Allah s.w.r. kaie:

J:-j .t.U , L--l--rr L,J'

, . i . , , . , , t

' O ovom p'tanju provjeri Lis.nlll-areb, Z1 1661 162 'El'Misbahu I nuir' str 226.r rrrdis je sahih, bi l je: iga Ahmed u s! 'om Musnedu.

I l t

,:!r --- ,,1 \l .s- l_:

Page 13: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

. l I t t r .Lr. . \L i t i t , , i t t / ) . ! : I ' t , ! i ) t t ) t 1 t t ; , t , t t i t t t t i i : ' t ; t t : ; t t ,

l rs i . tL a ' { ; i , '1t , t t t t i i t . i : , ' r i i t i t , t , t r i . : , ; : : r ' . t r . t t !a: ; t t t t i r, t1Lgo t t t ;n r l ' r t i t t . iSLur l r l -Fl ,r i lz.Lr. r . l I

J l k o l e n t h t o c l S r o i l l , 1 , r , s 1 . r n i l i : o t s , , o i r j . r n r r \ n , i : r o n l

i l r , r l . ,nsnonr. i io uk.rrr j r n] ro Li .r ic i .or i . iJrsr\o ! i ( , ( i . r , r . r . r \ . r r r . . l

, 1 . r " ' j r i n i i t r o m . l ' r i n r i . r / . r r o 1 c r l c r L , l i o c r r . \ l l . r l , q r r o r i o \ i L t s - r t t :

_ :- ' ,_. ' rJ4j --1, ,n | -- ' - -L-. . i :

- r . . : . .

. l 1 'ort t , t t t t Adl i t : l . \ tu. 'aa; {) t iL i ' i , , ut ' t l ; r ; : i [ ; r i t

1r: l , t t ; I t iL; t t '1rt ; i 1\1,, .1 , \ ler j in] , t l l

I l c c l L r u i , r n , , c i n , . r j r r r r r i i r i . J r . . r i i l r r i c . 1 . 1 c p , , s i . r n i l ' L r 1 , i . r : i r r ; r

r i , . , n , r , d . i c r o r i c r n i h . i . I ) i , t h , ) i k ; . , i i . , i l i , , n i . i c o b l , 1 \ 1 i . r , i J i i i l r L

r . r . . i . n r m L r . , 1 . , s , J , , . r l i . . r r l ' : r o r ; r r l h : r n r t k o c , r . . j , , i r

, . l , . r r . r . r l : r r u , , i , r , r c , 1 . , , , , J . r c . , , ' r ; , i i ; 1 . , d . r j . * . , 1 1 r r , , ' i , , n L l ri f r . , l - r i k . l , , l , . r . r l . i r l i m t j r . n i ( n i j , f , , ' l . r n i i { . -

\ l . J r r i , r . , i c J r t j n i r i j . ' u J . r l c i r , , o L i , . . r 1 , r , , \ r i i . f

l \ r o : \ l l . L l , s . r 1 k j . . t , ' n . n L , o J . , i r \ 1 i , , \ r f ( , \ j . \ , r i r ( i i . r , , ' r r i

j . . 1 . r o i 1 . o , 1 . r n i k c r . l . i ) , : , i L . ' ! ; t : j , , 1 , t o 1 4 y ! , t , t t l t t : 1 , t , t 1 , t , t i , t

: t . ' t , , , i ' t , , ' . t i l . l l , i : o : l . r a . 1 , , , J , . L r r L l r i t . . r , L x r . l L r . l . L k , , r , ; r . 1 . r r l r , . r c

. r l , , , j - r i l i l ' i r l t L , . l . u r . . r , l , L r L , , , i i r o l , . L r . r , r f . r ' 1 , , ' r l r p r , ' I n i . u :

t ) m r o : t ) r i r r r r l r L r i e , r . L . l o s r r r r ; c s l r i . r r , l . A l h l r o r t o h r , r r t . . t \ r t h

n c o l ' i . 1 , i o n c i r o . L h i s . i . , l | , I I ' r h r . r n i r , r 1 r , u q n r . l i n r . r p o j c . i l n r . r

r : , , , i r l , , r J i , r , r . r ) . , i , , r i i i . . . \ ! , r l r L , r , r i c r i , o r , , o L , . l l i t n o z r r r n .

I rc ic: Ri . . i . \ l l r l ror.r l l , ' i rn ihr . . . r .s.s : . .1 ' , , I rrrni sLr nr i n.rr , , . i r ,

f ! ' i , r ) \ r J j L , ! r . f . \ ' j . \ n i l i , L i ' . r r i i r t r i c b i l . r n c l - , l i . i r r . r l u d i , i \ i r r ' ( n i i \ r r L l i . r, . , : r n , i , r 1 e l , i L i J r . r , . j c , , r i c ' n i k . t . r . . , n i i n r n r n , r n i h r q r " ,

L , l , r L , j r L n . ; r , , J . r l i . i c , t { l ö r i . i n . , n . r r i . l . , : , , J . s r r , I u i . , , i r i . : i r i . 1 , s . '

, , / , l i , L j u r ' , , l ) ! o j u l j L , . 1 i k o i i s L r r n , s , : o J . , z r . , l i .

Ä i r . rL 'rana J. l in iLi1. , l t : i l , 'hnl1, 1. r , , rr i I iornr l . ( i t r i . f i fn r i ' \ i

i . , i , r ' , x "1.f ," j . 'n,1, j " o, , . r i l i . i i i f p i \1.r , r : l . r fol r , l i Scr i l . r t ontrs:r I { , r j i

l f !1(, i ro tr i t . ' ! j , rq.r

: , . r l r i , t . l f _ l i h r \ i j , ' t r l l , , i l , r , f n , i r . n ( . , l \ ' l , i l f 1 1 ' ). , l . r " , r , , . , \ i

l , , t ! r , , r l - \ L i . i J , l i 1 . ,

t 9

Page 14: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Israilove potomke stalno su vodili vjerovjesnici. Kad god bi jedan

umro, druei bi do(,ro, kao ito ie powrdeno u hadisu r A wivjerovjesnir iI .rai lovih f,oromaka slrr i ,u s Mus:ovim Seri iatom ti Tevratom. Osim

roga. bl lo im ie naredcno dr do<tavc Allahovu obirvu svom larodu:

: ; lU t \ JÄ t ' j ; .

,,Zzr ne znai hadn ut proaci ltrdiloüh Potomahd PotliieMuraa svom ujerol,jetnihu rehli: 'Polalii nam hralja da se naAllahouom pau borimo!"Moida se ui nelete boriti,Apo Mmborha bude propinna... "'(Sura El-Beqare, 246.)

Iz ovog ajeta je jasno da vjerovjesniku bude objavljeno neitoobavezujuie za njegov narod, a ovo ne biva osim sa obavezom

U v€zi s tim, uzimamo pouku iz primjera Davuda, Suleimana,Zekerijaha i Jahjaa, svi su bili vjerovjesnici, vladali su i sudili medu

Israilovim potomcimo i dostavljali im isrimr. Allah najbolje zna istinu

Vjerovanje u vierovjesnike i poslanikele od osnova imana

V,erovanie u poslanike je osnova od osnova vjerovanja, Ällah

* l : t l ct *r, i ' ;T

.r a,rLxit '*r it ;7i6 ):tJ'Y -|a:i :;.-:P,.?' rrrt ,L'Jt:j'.Ä:j )-\:fr.,i:l \ ;4t

,,Reci: 'Mi ujerujemo a Allaha i r ono itoje objauljeno nana,

i ito je objauljeno lbrahinü, i ltmdilu, i Ishahq i Jahubu ipotomcima, i u ono ito je dano Musaa i Isau i ujerovjesnicimaod Gospodara njihovoga; mi nihahuu ruzlihu izmeäu njih ne

pntimo i mi se Njemt predajemo.'" (Sura. Ni' Imran, 84.)

FBuharija ga navodi u svom Sahihu, PogledajFethu-t-Bati 61495.

20

Page 15: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

poslanikc zalutao je i prop.to:

; . -,=-, -. l i -,- -.:

: l:!*r-\-.ij

..A nai [a1i ttt hde t1t:rono r Allal,a i u tntlLLc Nticgot'e'' , . ? \ ' ' ö / J , . t 1 u , . t ' . . 1 . ' ; . q a t ' t " '

- tlakho jt :alunu." (Sura En'Nisa, l.16 )

Veza izmedu vjerovania uAllaha ivjerovanja u poslanike i obiave

Oni koj i nrclc d'r v jcmiu u Al l , rh; , al i nc i t r N jcgor poslanikc i

Knj ige. oni nc poznaju Al laha onako kal<, t" 'b",

1.' .; ;' t+ 'ti Itit !J r:;l rr -'rij;-- ii i;'-''r -"

,,Oni tt Toznalu Allaha baka neba l:atlgn,orc: 'Nijelmm

iat,jetu AllaL üjc nt;t,t oltjatio "

lSttaEt hnan' 91 )

Oni koj i poznajrr Al laha onako kako trcba' i poznaiLr svojsn'a koja

t))rr inr od znanj.r , nrudrost i i mi losr i , Lrbi icdeni su da je Al lah s tr t

sho posl,rr ikc ispulLao Knl igc jer na to ukazuju i Nj€gova svoist l 'a ' i' ' h . r l 1

.; ;i !!,i.;ii---;l.,7nt ,'ot id: 1)titit .li L't laktu ost,ttljen biti:"

{Sura Fl ' { l i jamc. 36.)

Snl 'o Lo ne budc r ierovro u poslerr ike I budc n'rd;o cta vjerulc

Lr . \ lL,rh:. on jc hoLl Alhhr nct icrni l ' [ l tnrc tr . i . kor ist i t i n jcg(^1) v 'cf tr

,L r:

; _ . - . ' J - * :

: . - - - , . 1 . . , ; *

,,Oti kali tt )I'tttt i Njtgc'ttt po:la ihe ! lieniu i aele

nnntu A|nha i paslanika Njegouih u 1)iercNdnJ nzf)ratnl

ntzliht n ganr: 'U neke ujenynu a u nc|t ne ujnqana

i de i:m€rtu togr dL,agn iznati 1,ut ntLi' otti tu zbitja pnti

rrr j r rr l r l . . . (SLrra En-Nis.r , I50.- l5l )

onaj ko nc i ient j t Lt

-!r li )- )( L -. ,* lj

, . ! . _ J : i ! - ! - J

2 )

Page 16: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Aje r tekstom ukazuje na to da j€ Devjernik svako ko wrdi davjerujeu A llüa a oe rjeruje r-r Njegove poslanike, 'i äcle izmeäu Alhha i poshnihaNlt.4ouilt u ierouanju naprauiti uzlihu'. Qyrtubi za oraj ajet kaäe: ,Älahs.s.'. kric da prlvljcnjc razlikc izmcdu vjcrovanja u Allaha s.rv.r. i\.icrovanir Lr Nicgovc podanike je nevjerswo. a nevjerswo je zbog roga ito

ic \lhh s.rvr. propisao ljudima da Ga oboäavaju s onim ito je Propisäo{rrr;rom poslanika, pa ako odbiju poslanike, odbili su i propise s kojimasu doili. ; ni'Lr ih prihvatili. Time odbijäju pribvatiti nared€no robovanje.\.r t.rj naiin k:o da su negirali Sn'orirclja, a negiranje Sworitelja s.wt. je

ncvjcr' ,,, zbog ncdosljcdnosti, lcpokonosti i nerobovanja. To je sluiajorri,L:., 1,, kJe da vicruje u Allaha, a ne vjeruje u Njegove Poslanike ."'

Vierovlesnici i poslanici su mnogobrojni

Allahova s.w'r. mudrost je htjela da svakom narodu prije ovogumnrera poialje opominjaöa, ali samo je Muharnmed s.a.w.s poslancijelom tovjeiansnu. Od Allahove pravde je da nikoga neöe kazrritidok ne dopre do njih dokaz:

.::i;:;a t;;.9GLt,, M i n ihoga ni s no haänj auali sre do k n i smo P 0s h li p os la n i ha - "

(Sura El ' lsra, 15.)

Zbog toga je broj poslanika i vjerovjesnikä bio v€oma velik krozl judsku hhtori ju. AIlah s.w.r. kaie:

: ir Lij ).i- j, ._t ; Ji

,,Nemanlti j?dnogn'1rcda a da medu njih nije loiaa onaj hot'e ih opomenuti. " (Swa Fati. 24 .)

Allahov Poslanik s.a.ws. nas je obavijestio o broiu vj€rovjesnika ipodanika. Od Ebu Zerrase prenosida je rekao:,,Rekao sam:'O AllahovPoslanlie kol;ko je bilo postanika?' Reie: 'Preko tristo deset, veliki broi."A u rivaieru od Ebu Umame se prenosi da je Ebu Zerr rekao: 'Rekao

s:rrl: 'Koliki je raöan broj vjerovjesnikal' Reös 'Srotinu dvadeset ieririlriliade, od roga tri storine petnaest poslanika, veliki broj." Hadis biljeiiAhmed u svom 'Musnedu.'o

lefsirod Qurtubija, 6/5.'l\4i!katul-mesnbih', 3/122. Korekbr ove knjiSe;ejh Nasiruddin Albani kaze

dn ie lanäc ovog hadisa sahih.

22

Page 17: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Od vjerovjesnika i poslanika ima onih

o kojima nam Allah s.w.t. nije niSta rekao

l ) r ' . r i go,. spon,enLrr i broi l rnr LrklzLr je da je bLoj poshnih:t i

\ i . , ( , \ j i . , , i l { , r le jo, , i fozn., jen,o reon,,r n. ,1i i d.r posLoi; r ' . ' l ih i broj onl l r

in i i . nr i )o/ni jcn,o. O ront I{LrL:rn j rsno qolor i rr nekol iko nr j tst t :

. . ; - : ' . . - - J - : - - ' i - " . '

. .1 Tr,r i ,ut ih t i :o i i t , tn 'ün !1 ! \nt i l i t l r i l . i / t ) \ t ' tJt iL ' a

i , r t i ) )r ,1 t l n i \ i ) t . . . r ! t i l i . (StLr ' r I :n-Nr; t . I6rt )

\ r chLrgo,,r micrrLr l l ic:

- _; J.r --- *--r _;;:---'; -'"

:l]-'-'=-.i

. \ l i : ; , to 7ri1r tLb. pr,hnit lhl i o ;t , hna o;l ni l ' si ta t i

,Lt tar l ! d t i tLkir t , ' t t t t t : t t to l l t t t t t i / i "

lStLra ( l ; r f l r , -3 )

r)nc o ci j in inicnim;r n.rs 1c Äl l . rL s l : t u Svojoj Knjrzi oh' l ' i jcst ;"

l i \ r rs,) \ f , ,s l . ,nik s. . i .n,s. u soni sunncrir ni ic do?olol icn( ' � r \ 'g irrr i '

p, ,n I to: . , r ' i tmjcn,o d:r jc Ä114h s l t . s l ro poslunik. i l icntr ' icsni l tc I 'o j f

Vjerovjesnici i poslanicikoji su spomenuti u Kur'anu

' \1h1, s. . . t . jc u Srojoj Knj iz i spomerrLro Jv;rdesct i pet pcxlanikt

i ! j r . {ni .sniki . N.r lÄzl i . i r im nr j . . t im.1 je spomenuo Aiema. l luclr .

5.r l ihr. ! r . r jb.r . lsn,r i l , r . k lLisr. Zul-Ki l l r i t r lLrhrr lmed.r '

. \ l l . rh r .r . , . k.r ic:

. llltL jc ,thnrc )rttttt,t

l l . v t :

- ' 1 . 1 -' j .

. ' - . . :

' ' (5ura Al i lntran. 13.)

, - > ' . . ; � . ' i :

l 3

Page 18: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,,A Adu njihot,og brata Hrda. " (Sura Hud, 50.)'G::t lüt.JJ j i

,,A Semudu njihouog brata Saliha." (SxaHud, 61,)-l-:,-:;;Llf

.,;- Jb,,A a Medjen njihouog brata Suzjba." (SuraHu{84,)

:,.. ii j?-j.+i, :j,-"-,)'J":-i,,1 spomeni kmai|,i ldrisa i iut-Kifu, a sui n oni bilis tr p lj i t' i. " (Sw a El Enbij a, 8 5.) 'Ail;t

r:;J

,,Muhammed je Alkhou poslanih. " (Srra El-Feti, 29 .)

A na samo ieJnom mie(ru u suri El-En'am ie spomenuo osamnäesrposlanika i vjerovjesnika:

lü.;.-,,g;.-r "- -=--lr.r--. ''. i-j*- ir

än"ta -;;;j a;\ ,i t:;)i t3:) xlt:*.<- ü: i)1,-i:--..?;lJ -:-, ' . i ' . .:;\ :,t!: u ri- r, ir

it rP,: : r-i-ji s)i. r-.,) ).4,'i',4 r-;t

.r -., tjir -H.-:'. . -;t ,."--i ; 1< -j'2 "*,

:V)l-4i Jt'123'rLt G;t

,,To * dohazi naii hoje dadosmo lhahimt pfttia narodanjegoua. Mi uiiexepene dajemo onima kojima Mi hoteno.GotPodü tuoj je, uistinu, Mudar i Sueznaj /i, I Mi mpoblonisno Isbaha i Ja'kuba; I oakog tputismo - a Nuhasno joi pije putili - i od potomaha njegouih Dauuda,i Sulejmana, i Ejjuba, I Jusufa, i Mtßaa, i Harrna -eto, taho Mi nagradujemo oxe hoji dobra djela line - iZekerijaa, i Jahjad, i ltad, i llijdra - tui o,xi fl bili dobri- i Ismaih, i El-Jese'a i Junusa ; Luta - i iaina smoprednott nad ostalim tuijetom dali."(Sura El-En'am, 83.-86.)

24

Page 19: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

eetverica su od Arapa

Od ovih Jvr i lcser r pct ten'cr ic.r su bi l i Ar.r t ) i . t l h,rJisLr oi l t lL,LrZcrra u kojcnr s€ sponrinjLl foslanici r \ ierovjcsnici sroj i : . ,Od ni ih suirneriea Ar;rpi : HLrd. S'r l ih. suaj l , i rw, j R,sl . rnl l - . I lbL, Z.- f f . . ' r l

Äfrpi koj i lLr ; iv i . r i pr i jc Ismai la nrznaju sc ' : r rrbu-1-:rr iht . . ,Arapi l ( , j i \1, Isnai lovi potomci. hoi i jc s in Ibrehim;r c l I Ial i la. nazn'ajLrse .rrabu nrLrsiar ibe.Lr t IL, , l iSal ih su bi l i arabLrl-ar ibe.

Ei-Esbat - Jakubovl potomcirr

Vierrx ' jesnici kojc smo spomcnul i su. dlk le, spomenLrr i u Kur 'anupo incnimr, . r l i posrojc i \ . j r rcvjcsnici na kojc jc Kui.rn Lrkrrro d.r sur, jcrovjesnici , at i ni je spomcnuo nj ihova imr:na i oni su esbari Ja l<uboi ipotomci. Oni srL sinovi J.r 'kuba.r.s. . Nj ih j , j b i lo dv.rnaest. Kuirn nrs

lc upoznao s jednim r j . JusLLfon r.s. dok imcna osral ih iedrn:rest ni j tspomenuo al i jc na.qlasio d.r im je cloi la objrva. Li Kuianr sroj i :

-;!i --;;-.: -*-:ir. .RLcit t :

'ht t 4.) | i r t ,o n,111,1h,1 ! | ana i to ! ob)r i l i , .

r,ttt,t. t tt ano ira T oblatljtno Ibta/:intr. i Itnri/u. i lJ,alar.i J.tItb . i trls rt ?ora,rrrr;ra. (SuLa t-l-Bcqarc, li(,.)

I l .rrr:

- i , - -= - i ;L : - ;

..t;,tla atr:trt o-tnriti rla t Ibnl,tn. I:tuil. IJ,al:,.ltktb iriit.(ot'i ttttür bili a,itutü ili ltÄ1,,üti.'(Srrra B Bcqarr, l4{1.)

Ovo strblo prrc, : lstai l ja imena poslanika o koi ima nrn jc Kuiankazn.ao .r lc jhi l r r t r sr l rr rc schm:

IJadis prenosi 1bn Hibbin u s\a,nSih ihu El ß i lh je 1ve ef r r ih i j€" , 11120."Er Br la je \e en n ihajc" , r / re-120.' N e k i t ! r d e d d s l r . n i l a ' k u t r o v i s i n c N j k o j i h j e b i l o d l a f a e s t O F d n . n r j e

srßi ren. u N!r ' �an l r , n) je hr$ i , a .s t . l ih jeda. iest n.kon te lbc p.sLr l i suv jeror jesnic i ! id i : Ie is i r Bega! ' i , Ie fs i r Kur iubr i lc fs i r lbn Kes,r . ( ( , f re . )

l i

Page 20: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

.ISA

$ütlJil,{il

IMfiUJAtiHAT,@

AJB

NUS."..",:sr

UAKIIB

"rt

d-,h@L^ufi

*ll, (I-tt^" ! i D r . i r a D d i v r n n $ . d l ( ! $

\,\RODI PRIJE PO'IOP:\

LEGENDA

Poslanici Ll lul- 'Azm

0st:r l i potlx ici

Direktna vez:l

.f Poslaniik: sirori

a, Dal i i polomal

a \icmensko slonje

Page 21: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Iurr l , r . rni poslrnici ulu L .Lzn:

L \ r , , l i f r i \ i r n i c r :

I ' r t rhrr ln<, cLrro i ral , r lc sLr pr, : rrzctc i r knl is: . . is l r tnrsl t t ' v jcru:t t t lc

i njLg,r . o.rrnc oJ i t jh.r . \ l ,c lLr r- l t . rhnan.r H.bnt[ . . t

l ; '

| 1 . . ,

l

l ( l I : ]

t r l

l / r t r JLL l i i i . r L . ] . | l ) r . r . . , i f n l , l . !

l r l r

L \ '

,, ttf '

Page 22: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Vjerovjesnicikole smo upoznali iz sunneta

Pored vjerovjesn i[a kojesmo upoznali kroz Kuian spomenut cemoi vjerovjesnike koje Kuian nije spomenuo ali su spomenuti u sunnetu:

Ibn-Kesir kaie:,,Bio je vjerovjesnik prema tekstu hadisa koli

prenosi lbn-Hibban u svom Sahihu od Ebu Zerra kojeg pdpisujePoslaniku s.a.ws. u kojem se navodi da mu je objavljeno pedeset sahifa(lisrova, svezaka)"ra

Joiua b. Nun

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: ,Jedanod vjerovjesnika ie Lrenuo u ratni pohod pa je rekao svom narodu:'N(kr me ne sl i jedi iovjek koi i se oänio i ni je sprvao "a svoiom ienoma ieli to. Niti onaj koii je poieo gradnju ali nije podigao krov. Niti onaikoji je kupio sirnu stoku ili ovce öiji porod öeka.'Nakon toga je krenuou pohod. Pribliiio se mjestu kada je klanjao ikindiju ili otprilike u tovrijeme. Pa ie rekao obra€ajuöi se Suncu: 'Tebi je naredeno a i meni je

nrredeno, Allahu moj, zaustavi mi Sunce malo."'r5

Dokaz da je ovaj vjerovjesnik bio Jolua su rijeöi AllahovogPodanika s.a.ws.: ,,Sunce ie zaustavljeno samo Jotui u notima pohodana Bejtul-makdis."r'

Lr "El-Bidaje we en nihaje",1/99.r5Hadis bilje;eAhmed iMuslim. Pogledaj 'El-Bidaje we en-nihaje', l/323r'lbn-Kesir u'El Bidaje lve en-nihaje' (U323) kate Iedino 8a je Ahmed prenio.v im putem. Hrdrs odSovara Buhrr i i in im uslov ima.

28

Page 23: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Dobri l judiu öiie se Yjerovjesniitvo sumnia

Zul-Karnejn

Äl i . rh s s. t . jc goror io o ZLrl-K.rr ncjrrLr n.r Lrr i t r sLrLc hl Kchl

Iu rrrcdLL osr.rL<,q jc sPomcnrr l ' d.r mrr rc Al l r l , s r"r ' I ' t r r t io:

- . r : f i - , . - - . . : . .

..tulli t,tt: oZtl'k,tttrinc, i1) ,:ciilt lt,tztiti tli r't!Ttona

njiua btagt 7o:rt4'tti " (SLrr.r I:l'l'ehl, ll6)

Lrr l i jc ovo obr. , i rnic bi lo posrcr lsr lot l v ierovi .sniklr koj i je

L. io s.r . j iDr, i l i j ! on l . io vjcrur jcsnik? Ir . rr Rtrzi ic rrrdio dr je bio

l jerovjesnik r '

lb,r-Hadicr kr;c: , .O!o ic Prencscno od AbJul lah.r b. Ämr.t i na

ro LrIrzuic KLrrnn '

Od (,nih koi i sLr nreiral i n jceovo ! jcr . , ! icar i i r \ o jc hi( ' ALi ja l )

! .1 ' i l : r l ib. '

Tlr bbea

TLrbl,c.r jc spomcnrrr Lr Ku, .rnrL. Alhh s * r ' k.r i r :

- . . . , . . . : - - i ; , - . - - . : � ' l - i ' . - - j

,J!nt li o i Ldji ili ,,thxl'l bhir' i oti ltolt nnr ltii( ttiill

t t t t i i t I i. t d t ; t t ::,t i't t lt il ;1ra'tr, ir (Sur.r lr.d-llLrh;rn. .lil

F. l l rü | 8nr i ,1 . / rSl

Or u f t r i r ju . r l , \ l r i . L . i l t ( '7 i lhk im il . thu I ß. ' rL . 6r . r l

ka)c , l r m! t . lnn. . 5 ih ih l l rg l t tn)

t9

Page 24: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

U druqom ajenr kaie:

- ! t : ,V, : ) ; ' . - : ' e r : - - ' / ^d! i -+-D

- ' l ;1 i!;-:-:1 : l,- J ;r

,,?tijc üjiL Poricali su narod Nuhou i:tdnolnici Pessa iSewd. Ad, Famon i Lutlu ndrol. I ltanoL,niti Ejhe i narcd7 i t b b ca. " (Sv,ta, Qal. 1 2.' 1 4.)

Je l i on bio vjerovjesnik poslan svome narodu, a oni ga porical i ,pir ih je Allah unilr io? Allah Daibolje zna.

Najbolie je zauzeti neutralan stav o vjerovjesniawuZul-Karnejna iTubbea

Zr muslimana je najbolje da zauzme neutralaD smv u vezi spon rdom vjeroviesniitv.r ovc dvojice ljudi. Ponrdeno je od Allahovogl'�mlanikr s.a.w.s. da je rekao: ,,Ne znam je li l'ubbea bio vjerovjesnik ilinc. i nc zn:m je l i Zul-Kuncjn bio vjerorjesnik i1i nc."rr

Ako Allahov Poslanik s.a.ws. to r i ie znao, onda smo mi preöi da

Hidr

H;,:lr ie poboini i dobri Allahov rob ko)em je Musa otiiao danauii znanje koie je njemu dato. AIIah s.wt. nam je nj ihovu pri iuispriöao u suri El-Kehl

Konrckst kazivanja ukazuje na njegovo vierovjesnillvo na viS€

Prvo: Allallove s.rv.r. riieii:t.l, ' i ":lLs +: i ';t '{*\'t: 't ' V \i '2 (':;j

: j r+..1 nadok jdnoga Nrieg roba holen sno nilox od Na:

darouali i ononc ito sama mi znamo naulili.(Sura El-Kehl 65.)

'" lj.rdis biljeie Ilakinr i Bejheqi. Pogledaj'Sahih dLafü'a sagir',51721rLT. niiine spomenuoje ]bn-Kesiru svomdjelu "El-Bidaje s'e en nihaje",1/326.

-l{J

Page 25: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

i n . r i . 1 , r L t t r r r , L i i , , r . i r r r , , \ r r ! 1 1 ' r . L \ i : r r r 1 ' r r l J r n ! \ r r i \ L r ' L

, ' . i i . , , J , 1 , - , r ) 1 , ' ! l , L ' . 1 L , , L r r i r , ' 1 , r I L l r . r r r r ' 7 ' r I I I i I ' ' I I l ' '

I i , l r . : , , ! . , , , 1 . . , r r \ L ' r : , , ' l , , , , , , r , . r , . ! , ! l l r \ r l f , l ' r . r ! r l r \ r l ü

l . , r ' , r , i , n , , l L l . t r r n i . t , . " , ' , . " : l , r r ' ! i J , r l " 1 \ : , 1 L r ' . r ' f I ' ! r ' l r l " l

: . r - , , r 1 , , I , . r 1 , , . r . , t , , , ' L t . ., . t . r , . n , L . i . ' l J : . r . r , ' r l , L r . ! r i : i l ' r L l r ' r r 1 ' r l j ' r ' l

| . , . L L , , , . 1. r r - L , n , : , , , i i r L L r l r ' . 1 ' , , , r . t , l \ l ; . , 1 , . 1 i . ' , L , l L h r r . r n r i L i r t i r I l '

\ r h : i l . r i n . L - \ r . , . 1 , . , r 1 , ! , l r r i : r L q i , r ' r t ' r " t r ( ' : ' r r r r r t t r i r t ' r l ' r / r r l ' n / '

t r " . . r i i i t r i a , r l L , r t l r L l ' ,

. r l

: _ : i - r , . , j : . r , - _ - . . " . - _ . t , , , - - - . , - -

- - - -

' ' , t , , ! : , ' , , ! : , t . . : \ l t i j ' 1 " , i ' t , t " t ' - i r ' r i ; r l ' l l " a

, i : ' , , . , , L i t " t . . i . ' t ; , ' r , . : , ; : . . t . ' , t : t , ' , t ' , r , t ' ; t ' i t t t i i , '

t ; ) , t ' t ' , : : ' r , , t t t i . ; ' i ' r t r , t i . ' t t l t i t , i , t r i I i t ) ) ' , t , i ' ) ! t t . ! . i

: : i , t t t " ; r ' r t , t , t , / : , , : , , i , 1 \ L , r , r l ) I ( i l r t . ( ' 1 , - 0

l l , , | 1 , , , : r i r . h r , r j . , , " . t , r , r i l , , . l , i f i , , r r . 1 ; g r r i i r ' \ l \ l l s . r . L , ' 1 i

: : , i r 1 r . , . , , 1 , , , . , . r r 1 1 i . p 1 , , , , : , i i i r . r r , ' j L r n L l . \ o i i I n t | , ) q r . i r 1 . ' r l

I ' r , i r i : , . ; : , , r i , , ; : , , 1 : l : , , i i l , , , , r 1 f , , L r , ' r r , r ; L l : . r l . ' ' l r i r .

, , . 1 , , r r , . ' , \ . l . , , . i l , r ' i , , f , , ' . , / I q r L ( t i . r l i ! r r r r L . : f , r . . r : i " ' : L t r ' ' L '( j i , . , i j , ' r , . . i J ( , , , . l i i 1 r , r , . i r i , , j i : r r . r r , r , , , . l r ' . r g r , c i r r . L r r r ' r L ' , ' r l L . l i

r \ 1 1 , . , . . ' 1 , 1 , r , , , , t , r ; , , . 1 ' . 1 , . q r ' l r . f r L r . r r r i r , ' r r ' r r , r l r i

1 . , , r . r , , . , 1 . r r , . . r , r L ' . 1 r . r . , l r I ' , r r ! \ r i i ' 1 ' , , p r L r r r . q , r l ) l r 1 . r L l l L r '

, I . , , i . . , , i L . r . , j , , r , j . . \ l i : l , , i . , , i t r l , L . r L , , r l i ' i , , . i . , ' r i r r r r . i ' . :

1 , . , , 1 , , i . . r r - , , r , , i o . : , 1 , \ j r i n I L : l . L i l r r i ] r r , r , r o r r , . r L , L

l i r i , : l l l . l , i L , 1 , , , . 1 . . , 1 . , . . , l , ' r , r r l . ' , r r . r i . , r r r L r , L r i "

, 1 , , r , . r , , , . 1 \ 1 . , r \ . . . . : r , , : 1 . . i ' i . , . , , , . r r r , . r . r n i . i , , 1 . . . '

r ! s o t , , g . ( r L l , \ N i : . , r r , . . r , , , . . 1 , , i r , { ( , i ' r . L ' , r r i . r i L l ' r i f r l i i '

Page 26: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

ne rnogu ubijati nikoga iz svog litnog hira' jer mogu pogLijeliti, a niko

ne wrdi da su oni bezgriielni. Ubiswo djeöaka, koji joü nije dostigao

punoljernosr (jer je znao da €e kad poraste postati ndernik, te öe svoje

iocliteljc navesti na kufr zbog njihove jake ljubavi prema njemu, zbog

koje bi ga sliiedili. U niegovorn ubiswu je hila korist veia od ostanka

,' ii'.o,., i ,irn. su saöuvani njegovi roditelji od nevjerswa i kazne z:r

njcga), ukrzrrje na vierovjesniiwo kao i to da je nepogrc!ivotöu podrian

od Allaha s.u,.t.

Öewrto: Kada ie Hidr prorumaöio znaienie svojih postupaka

Musau, i pojasnio mu öinieniino stanje i bit svega lto se desilo reie'

.t ',i i ;!:i Ji t:t i *t

,,Zbognilo*i Gospodatn h,ogl, ajd to niita nitdn uradio pa

suottt tnrLodelu." lSu.,-. El-Kehl 82.)

Tj. nisäm ro Lröinio Po svom hiru nego mi je bilo naredeno i o

rome mu je bilo objavljeno.'�r

rr Veliki broi uöen'aka slijedi mirljenje da je Hidr Ziv i da nije jo6 umro o

t . ' -n .u pre i 'n- .n. mn. se pr i , e . Mis l iea ie da je 1 iv " rv"r i lo ie \ r i la raTnim

zmri l i r , l r ;JmJ i ra.erJv, ,ma \ ,4n. Pi su h rJ i l , h ln su se >u>rPI i qa Hidrnm le\ , , " . ' im lc d, ,o .J \ jÄ le i n r redh". Ö l^mF Pren"ce i r \ l re d^SaJJip P ' i ie lorF

zdrav .azum ne moze da Prihvati.Cruua is läm' l ih ucenir l ; hadisä o( i lenr la ie le pFdaje s labim Medu I ' i 'mJqr: aLrhar i ia tbnDrhie, tun resrr r lbn H,) ( l7er e l -Acqaldnr A nai ia i iodSovorn, nrrh^ve i /mr i l tu t ine jesr / ln da ne P^- to) ! n ,h |eddn v ierodor lo ian haJi r o

nFeuvom i r \ o tu. In lo F bro z iv morao b i dotr kod Muhammeda 'aws l

ooi ierorr t i u n ieer te qd podr/ah i pomasat i mu Al lah 5 wt je uzeo uSovo'

äa i r ;n Fost"nt t ' "a iv jeruv)e 'n i ld da (e v je iuvar i u Muharnmeda taßs lpon'agat imu, a lo: . nadu u iednom vremenu sa nr im

" : ;:,; : *L. --: -: -:; . L -:-:.r;-.-' ^ii :'' I'

u ;,. A' * : ; ; ;: 5, Js',L,;: i .\';,,! i<J a 3:J1:,

! jr..ri t ft;Litir:t)G Jü ül;i lju''I kada i. Athh ad ticrol)il;nikn abniczu tLco: Kad god do M 1

uo4nu'a^ t'euInt"dnruq.uh üon dode PoJnni\ ka;i PaLxülqe dn

i , . t i44o\n to; .kL4 ns. dn 'e te Xn a\üna P, l \o t t l t i pod 'ZtutR. \ \ ' At ln l . Dn h pot ld t t i t ( t pr tüohtc 'bn ' t p t r "n \4üi )od|a|oläc:'Patr htjcflto' Bttlitc atula sl'jedacll', rtic ot1, 4 i In s'l,nfld n,,udoattt." (Sura Ali 'lmrary 81 )

Muhammed s.;.ws. nas ie obaviiestio da kada bi Musa bio:iv mdao bi ga

sliiediti. Ibrahim Harbi ie upita.r Ahmeda b Hanbela o duzini :ivota Hidra i

lliiasa, kao i o tome da su :ivi, neki ih vide iod niih prenose Ahmed re'e: "K"

3)

Page 27: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poricanie lednog poslanika

le poricanie svih poslanika

Poricanje jednog; posJanika je Poricanje svih poslanika. Uu-viicur

kaZe:

,,Nuhou narad je poicao posknihz." (SvaLi-Su'are, 10i )' ' ' . ,

_ : i l -* 'rL'. : :r

,,Adje poriruo posknike. ' (Sura Ei-Su'ara, 123 )

I kaie:

- - " : " - . -' - ' : ' - . J 1 4 : J s

,,Semud je porlcao poslnn;*e. " (Sura Et-Su ara, I 4 I . )

I kaie:

'= -t-):') ii:"'s,, Narod. Latou je poricao poshnihe. " (Sva E!'-Su'ara, 160 .)

Opdepoznato je da je svaki narod poricao i utjerivao u lai

svog poslanika, medurim poricanje jednog poslanika' je Po.icanjesvih ajih. Zbog toga ito su svi poslanici prenosiii jedtu poruku, i

ito su pozivali u jednu vjeru, i Onaj Koji ih ie poslao je Jedan, oni

su cjel ina od kojih prerhodni obraduje dolazeiim, a onai koj i dode

qovnr i o^d\utnorn ina n iep,ä pr"br .u ie n i tc PrJredJn PrcrnJ n.emL InI i i "; is ta druen ̂ s im i " i tän^\ 'a obr iva. 'Medzmur tet rwa lbn- lc jm: i le I t '

Buh.r r i i . r ; b io upi lan ̂ Hidru i lh la.u da h er mrJu , 'u ; - , ' p1 1. ' r r Ibr t i moeuce käd; ieAl lJ l \^v P^<l . rn i t s J .wt . rekrn ' \ r kä r r +orrnn P^ ' l i r r ' )

Zemlji;iko neic;sLati koje do täda bio."'Me.l;!ne'l feta$? tun Tejmjie', a :r17Mnuur u,enrd. i su D^j !ehl ! d t rA. ! r "mena t rJzüt l r 'vJnl , r ne ' r rnr l ! { i, 'v ih izmi i l lo t rna, o ' l lo i ih ie lbr r -Ke. i r t r t l -B iL l? ic $eer ' -nrh i lp I '21 \ch

Muhammed " l -Fmin e j lanqr t r u 'Ldsau- l bet iJn l / r8+ ibrr HrLl /er e l

A s d r l r n r t e r r r i s a o J i p l o " " r o l r e m i p o d n a d n r o m F z Z e l - r u e n n r d r r r n e b Jt-Uiar . Loie i j i t rmralozJie l ln , ' .d \ leJ/n ' r r . ' tu re r r l munin l ' 2r lqc

Page 28: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

.1 t4

,,Od hoji u Atktn i posknike Njegoue ne tieruju i äde

;mrcdu Alkha i polaniha NjegniL u uj?rovttftja apftuiti

rnzllbu te gouore: 'L/ nrhe {crujemo' n u neke ne L'jerujmo"

oni äele izmedu nga duoga iznali put nehl, oni su zbilja

praui neujetnlci "

lSnra En-Nisa, 150 -151 )

Allahs.wt nam je naredio da ne pravimo razliku izmedr'r poslanika

u vjerovanju i da vjerujemo u njih sve:' 'J.r;, --. ),i\.J j1-6r \:'"i\.Ji1l(J Ai' t=-t; Q ) v

,.si Ls "--s -) ;si us -u'. -'J1 - 'lii.3 ;*"

t +J .l',"t4 .tt &.'il \)4t .t a-;.ti,,Rccite:

'Mi ujentjemo u Allaha i a ono ito se obja juje

lamL, i u ono itaje obiluljeno lbrahimu, I hnailu, i Ishaku'

i Jahuba, i xjegoün potomcimlt i u ono bo je dato Masatl

i Isau, i u ono ito je dan ujenujesnicinla od GosPoddra

njitnoa; mi ne pnuino nihalue razlibe nedu njima i mi sc

Njenu Predajemo." (S\tra El-Beqare, 136 )

5vrko onaj lo krerre ovrrn Purem on ic rrPU''cnl"ir".l

ii --:-\;v J1..\;'; iY,,?a, aho oni buduietoaali uono in uiujerujete' na Pranm

sz 2zra. " (Sura El-Beqare' 137 )

A onaj ko suprotno postupi zalttao ie i skrenuo:'e4i

'."i 'i,)i '62-48;

i6+ J I t^:c ip; ur3

= + '34

Page 29: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,.Ä aha glarc oLrcnu, o1]i ttt o dd daleko od Prauog puttt i

,4lkh le a'igurno otl njil) z,titititi, P On !rc ü4( i 'rc zna."

(Surr El-Beqrre, 137.)

Al lah s.rv. t . je pohval io poslanika ovog ummeta s.a rv.s i v jernikc

koji Sa slijede, zbog njihovog vierovanja i öinjcnice da nc Prave rülike

medu poslanicima. A11ah s.w.t . kaie:

;L .-r. jc- -tl i ' -"r .

-+l t .t'' a-;; il t -Lt -+L) . -t-i;J,,PasLnil< ujctQe r ono ito nu se objaulj jc od GotPadara/!ego4, i t)jo/tici, n,aki od 4ih ulruje u Allaha i nehke

Njegaue, i Knjige Njegotc, i poslantbe Njegoue: 'Mi nedu

polanimna Njcgouirn ne prauino podjelu!"(Sura El-Bcqare,285.)

A onima koji ne budu pravi l i razl ikc medu poslaniclma obcöao je

plemenitu nagradu:

i * . r . : . i i - - ; - - - : i ' ; : . - : ) ; - - . : . . - - )

= *-) ') i i : .e' '

; ' ' -#i:

,,A one hoji * Allaha i po an;ke Nygote t,jeruju i nijednog

otl njih t izduajaja On t'e, :;gono nagtndiri A A/\:th

!fl:ita i nilostilt je." lsora En-Nisa, 152.)

Allah s.w:r. je pokudio sl jedbenike Knjige zbog vjerovanja LL neke

i poricenja drugih poslanika:

u:L J-ri -;

r;n ij\i ,i'i Jii -\-.ii\;

# J+ j!

; .- ; j j : :* j i ; . ;r, , - -, ; i- . '

,,A |atla in se kaic: 'Vyrulte u ono ito Alkh objauljuiet',orti

odgn,araln: Mi $njctno nma uano ito jenanaob.lauljerc"

i nai da tietuju u ono ito se objaurl4e po'lije' a ta ie Istina'

baja Pottr.Juje da? istinito i o 0 ito oni imnj "

(Sun E l -Beqare ,91 . )

Tako jcvrej i ne vjeruju u lsaa i Muhammcda s:r 'ws akri 'arl i ne

vjeruju u lvluhammeda s.a.rv.s.

ir 1rl r; ',)lli tt;

3 i

Page 30: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

VlerovjesniStvo se ne powrduienikome osim sa dokazom

Mufesiri i biograE spominju veliki broj imena vjeroviesnika

1'rcnoscii od Israeliöana ili se oslanjaju na izreke öija vjerodostojnostni ir | , ' tvr, lena. Sve ono 5to je preneseno od t ih izreka a suprosravl ja seo,,,,rne iro je u Knjizi naieg Gospodara ili u sunnetu naieg Poslanika

r.rr.'. nri odbacujerno. Täko pojedinci smatraju: ,,Tiojica poslanikak(' i l 'LL posllni sranovnicima sela, spomenuri u kazivanju u suriJasin,I'ili su diedbenici Isaa, a Diordiis i Halid b. Sinan bili su vjerovjesnici

Sve ove wrdnje ni odbacujemo jer u vjerodostojnom hadistL seprcnosi d;r izmedu kaa sina Merjeminog i naleg Poslanika nck:r je

salavrr i selam na obojicu - ni je bi lo vjerovjesnika.rJ A poslanici koj i sLr

spomenuti u suri Jas;n j l i su bi l i poslanici koj i su poslani pri je lsaa, lro je

ispr.rvno milljenje, ili su, kako wtde neki mufesiri, bili poslani od scraneIsaa, ito je malo vjerovarno, jer je Ällah obavijescio da ih je On poslao.K.rda se kaie samo 'poslanik' cumaöi se poznarom cerminologijom, t j daga je Allah poslao. A to lto se prenosi da je Halid b. Sinan vjerovjesnik,Arap. koieg je narod zaposcavio, neutemeljeni ie hadis i suprotan je

vierodostojnom hadisu u kolem Allahov Poslanik s.a.rvs. kait da brojvjerovjesnika, Arapa, jeste iet ir i .16

Medr.rtim. ono iro se prenosi od.lsraeliöana o imenima nekihvjerovjesnika, a za ito nerna dokaza iz Kur'ana i sunneta mi neiemon€girxtj niti iemo u to vjerovatijer niihove tvrdnje mogu biri i laine iisr inite.

! . fe thu- t Ear i ,6 /469." I Iadis jesahihbi l je ; i ga Buhar i ja i drugi . Pogledaj 'Fethul Bar i , 6 /477r ' ILrd isb i l ie : i lbn ' l l ibban u svom'S.1hih! t '

36

Page 31: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Drugi

Potreba öovjeöanstvaposlanicima i objavama

Page 32: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

r I :J, t ; t r t t r t . ,1, tLL Dru! l ;a

Potreba öovjeianstva za poslanicima i objavama

\ k o . L , . c l i L r c l i u p r o ! l o s r i r . r s P r i r l j r l i \ . 1 P o s l u n i L i r r r l , o ( l b i j : r l i

r i , ' , r , r L r i u i . r . , , h , . t . r l , , c o r l n i i h . , , n J r i L r s c l j L L c l d a n . r s r r \ \ r i j e k L r .

f . , J . r t . o r c , r , , s r r o J o s r i s l o v r l r r r n . l . n r . r r . i i l l n , , 1 1 n r p r t r k r . r o n c i i t t

n , , r L c J L r b i n c . p l o c i i L r s ' t n , l r s h i n r t f o \ ( , . r n \ r r i J l l l . r r l l ) i i r i u i L r r o n r ,

, r L k , l . , , i , , J i l . r , 1 n c , l l c r , ^ 1 r r r o g r o n , , ( , n r n . n r i r L r j o i r i n : r r p t r r l j r t l i

o ; o . 1 . r n i t r r : , , i t i i c , r r g o p r c c ; o , i I i j r L r n i i l r r r ' . r L r i - n j r i r L s . s , r h r c i L r

oJ n i i l l . I ) : rn.r \nir sr:Lnic l lur l i l . poprrr J ir l i ih r t r : rS,rL:Lc.L krcl ;c trzbicle

L r ' : . , 1 , r , r ü l . r r ' : n r o r , l r r i i s c n u r r i t . r . \ l l . r l r s . r : r ' k , r z c :

:,::::::::::::::::� - '-: ,_:: ' : ', -r - ;.- ) , .:-,-'. o

: . , * - , . - . :

..1i :,t!tr !. oti oltn'!t ./ olonmrt kit tlt :t rli,'l)i "trfrni

lElhit,i, !t)ri/(li od lt rlar,'r. " (Sur.t I-l'\ludesriL. i9 -51 )

LjLrcl i , l . r rr . r in i icc \ i ic \ rr r lcqo pr i je oclbrci l i s l i i td i t i poshnikc i

, , i : l ,o lo 1r. . . | / . , , ros.. i s! $1, i im n1,, t . , , r1. t . iz olr , ' Ixr i o, l l i i .L jLt t i c1.t

r l i lcd,: l jLrJc koi i sL, ; l r i t l i LL rr t 'mL nu loi . l t h i lo pr i lc ni ihofos dol ' r :

- . . - - - - - - : - . - - - j

: :!.- 1j:ii-' : ---l-l''i.-;:::;<.

.,t,ra :tt, :tt g,rr,;;li i:,rrl !r! ,t: ittiitot i !6lt!jtit t itiJi' tlok't:''

, lor," i i ) 7n , i t ) r , t \ i i : t l i !11,! t , 'u i , : lh ) t1, t ! t i ,ütr t ! t . t : i . t r t l

t : t ; , ; t . l l l , t i ' t t r i l : t , u i1, 1 ' t t ,h ' t t t , ) l l i l , t t t i t t t i a l :u, t t t i " t t t

t ) r i t yr l t t lnr lL lo: tovr ' r '

{SLLL.r IL ' lcgrburr. ( . I

I ) . rn.r inj i ie jr .Ln, n,prrhLrlrr mozgorc I ju.1i pozi l l lLr i i i l r na

rcpr, 'LL, i r lxt Äl l . rhrr i Njcgoi inr z.rkoninr l , t l , r ocl l ' i ju uicnla pohnika'

pod iz;o, i , ron, J. , ih S., i1"L sPri jc. . tY,r rr " [ rboJn'rrrr nzmii l i rn u'

r p a ' l l i ; c i n . , r . i t o k , l i a i , i r o d r k o n z c n i r a c i v i l i z : r t i i t L i z a L i s t r v l j r

n,rprcJrk. r . , - tkt dr i lc sLr izgrrcl i le sloj t <ist t mc zak-rnc i ustrvt n;r

39

Page 33: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Drugi dia

,,,1L.ijanju podaniökih r.rienja. Sroviie, neke driavc su ncvjerovanjc uzclc

l,ro pfincip svog ustavnog poretka. To je ono 3to nazivaju sekulari?am.

\lnogr driave koje vladaju muslimanskim mrsama slijede taj put i

pr.nrc. Iv{,,ida sc ncuki obiini ljudi zadovoljc ölanom u ustavLr da icI'Ior <1r7:l.na rcligija. mcdutim. ovu taöku ruie prcrhodnim i dolazeiinr

rr ikrrra i zakonima po koj ima se rudi l jLrdinu.

D.1 li je mino da su ljudi danas dost;gli nivo da im poslanici if l ihova rLaenia nisn porrebni? I da l i je öovjeöanswo danas sposobno das.rmo sebe vodi daleko od puta i pravca poslanika?

Dovoljan odgovor na ovo pitanje jesre ako pogledamo sranjc

L:rkvih t| iava koje sc naz'v.riu naprednim i savremenirn poput Arnerike.

l l r i r . rni jc. Rusi je i Kine da bismo vidjel i nesreiu koja ih jc pogodi la.\c poriicmo da su dostigli Lr n:ruci veoma visok nivo, r1i na drugoi

srrrni . u onoinc sro srL poslanici i n j ihov,r uienja crebal i popravir i pal i'Lr r lc l ik i sunovr.r t . Niko neie porei i da su br ige, duöevni nemir i

psrholoiki porcmci.rji svakodncvica civiliziranog svijea. eovjek je ur,rkr, , rm cn i l iz i ranom svi jcru izgubio l judskost i sebe. Zaro se temoinja,,r)r lxdin. l suprorsravl ja vr i jednost irna. momlu, stanju i zakonimaoctbijaju äir.or koji äive. Slijede svakog onoga koji ih poziva bilo to sa

istok.r ili zapada. nameöudi im Elozofiju, derviSluL ili put za koji rnisle.1.r jc u njcnru njihov smiraj. Zapad se izokrenuo do te mjere da mu

ic tloiin postao sv.rkid,rinjica, vode ga zabluda i propast a skandali

porres.rju temcljc vclikih dr;a"a. A, ono lto se ne zoa gore je i \.eae

od onog iro procuri u javnosr. Oni koli se danas nazivaju modernimsvijctom ruie svo)e domove svojim rukama, njihova ih kultura ublja

rubrizgrvajLrii wo'e orrove, ubijajuöi pojedince, razdvajajuii zajednice.()ni hojc danäs nazivamo modernim svijetom su poput jake i velike

pticc koja äeli da km;l nebom sa jednim krilorn.

Narn:r su poslanici i n j ihova uöenja porrebni kako bismo oi ist i l i

sr , ' j . r src: l . osl i icdi l i s.oje duie i uput i l i svoje razume.

Nemasu podanici porrebl ikako bismo spoznal i svojci l j u äivotu,rczrr izmedu nas,2ivot,r i Srvori tc l ja i ivota

Narna su poslanici potrebni da ne zaluomo i l i skrenemo, da ne

p.r<lnerno u ustaj,rlu baru.

40

Page 34: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Koristan govor lbn-Qajlima

lbn Qajj inl poj ir injava potreb!r öovjeaanswa za poslanicrma I

nj ihovlm uaeniima Pa ka;e

. . r ) . i r r L l t . . ( f . / f . , i ( n r ! r , : r r i f i n r i ' t p ' r r r ' ! ' ' r " l " ' ' l z r

. p , , z r r , , r , 1 l , s l , r n i k . , . i , , n . ] s r s l i m i e L l o i . t t t , r ' t r r o l n r ' r I r n ' t ' r

i i m , r r . r i i e o l , . r v i i t s r ; L ' . k r , r i 1 , i ' s i r r : n o s t r r < ' r r " n r t i r ' r r r n r j ' n r r ' L l ' r '

l . : . , r . m . , r . r l i n r r r s t i i , r n i r ; r r . r . i . i ! \ p r r j r 3 . n i n r ' l r r r r i r i L r L r r r r i t i

\ l , l r r L L r . o r i n r I r r c n r u f , r r t p o s l , r n i h r ' N c n r l n r i i n r ! 1 1 \ ( r ' r s F L r / n r

, 1 , , t ' r , , l , , i c . . s i n r t ) t r r r n r n l i h A l l . r h , r \ 1 i \ . , r d " ' o 1 i : n o r r c i c p o s r i '

r 1 . , , 1 , . L , s i n , n l i h o r ( , J , r L r f L r r o n r ' D , , l ' r . r o J J 1 c 1 r . r i ' l l i r r r ' ' r r l n i I

, , r i r . r , l r L r r r ' . , s i m n l 1 , o r . L L r p r r r r l o l o s l i n r s r r ( r J ) i l t t i l i { ) t i ' ! r r i I I

r . , 1 r r r r i r r r c r i j c i i o , . r l r l l r L i r l r r . r g l i L r r n o r r l n ' r r l i n ' I ' l i ' l L

\ i l l , r , . i n s l r i e . i c n i . r , \ . f , . L , o z , r r j t L z - r b l r r J c l i . r . i k ' : ' L l ' r i r ; o t r t l ' r t

l n i r r i r . i r , r . S ( i t ( i r r . ' F . r r l c l r r . L J r r s o n r . l l i o h t r r ' r j c r o i ' r L L l i

J - r i c r . r . ; j , o r o n , , i L . i l o I ' r , j r p o r l c h . r J , r . r p o j , r t i . r o t r r r i n r l ' r r J r r l ' k I

r ' , , r r . h r : i p , , . l . r , r . r . S r . L n r L ' i i , , o n o r r . , i j r l r r r p u i r i l r r o ' i r t r r r

l . . i , , i . r o n , s r . r L o m . r h . L r n , r t r . n o l t . r : \ j . r 1 i \ r ' r r t c L i s c p o k r " t t i l < r

i i . , , . r , , l , r 1 . r ' p r r r r i b . n r s L L h o m . . L p o r , , r r r r r r r r L i . r r r n L r ' r r r r ' \ r ' r t r l

l l , r . l . s , . , . . o , l . r , l r , ' , r . l 1 " ' ' r r r i i k ' r : l ' L L t ' r ' I t ( i I \ t l n r ' r i r '

I1 r , . r , r r , , r s r . , n l c 1 . , , 1 . . \ [ ' , ] c r r c i , r r o l ' . r n r " l ' r s ! r l r 1 r i ü r r r l / '

, L p r r L r I ' , , . l . r n i l . r . . . r . r . s . . , ' : r J . r . r . r k o . ) r , , s , r n r ' i l ' l i c l i ' l o t ' r ' r ' t l p i ' l r i

r r , r i , , n , , i I . , o , l n i r , 1 , r . l 1 ' L r r i I l ' ] " g r r i l i ' l " l l " ' r g r

, , , l . , , i i t i o , l , i J i ' t . r n . ' r r r . r l i . , r o r r j e r r t . . r L l c ' r i r : . r L r r r i ' * o ' r r l i L r p r r r r L '

. j , : . l h . n i l , i p , i p , r , l n i l i c L r r r i , r i r r r n c h i n r l L r J i r r r ' r i f r i t t o r l i r l l ' '

r , I i n r r 1 . r n , ' . . r n r ' l i . L r u . L r . r i c n . B l . r . : o J . r r j c L r ' 1 ] r h ' r i n r r L r L r n r ' L

( ) n c c h c l ' , n , c l , r , i c . ' \ l l , r l r i r l : r . l i k o r 1 , ' h r o r

' l & 1 , , l m t . t l . L l l

Page 35: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

lbn-%imiije poja!niava potrebu za poslanicima i obiavama

Od onih koji su razjasnili i pojasnili ovo Pitanje,e i;ejh islamaIbn-Tejmijje - rahimehullah - pa kaie:

'Objava je nuäna robovima, koju moraju imati, potreba za

niom je veta od b;lo iega drugoga. Objava je duia svij€ta, njeSova

svjetlosr i njegov iivot, kakvo bi, onda, dobro svijet imao bez iivota,

duie i svjedosri? Dunjaluk je mraöan i proklet osim kad se Pojavi sunce

objave. Isto je i sa srcima rcbova, sve dok ga ne osvijetli sunce objave, i

nc dobije dio tog, iivora i du!e, ostat €e u tami, i bit öe ubrojan medu

mrwe. Ailah s.w.t. kaäe:

Jkr I onaj hoji je bio mrtaa, a koga sma Mi oäiujeli i

dali rnu njctlo ponoiu kajeg se neäu ljudina kteie, hao

onaj haji je u tminana lz hojih ne izlazi."(Sura El-En'am, 122.)

Ovo je opis vjernika koji je bio mrtav u tami neznrnja, pa 8a ieAllah oiivio duhom obiave isvjedoöiu imana, idao musvietlost s kojom

hodi medu ljudima, a nevjernik je mrwog srca duboko u tminama."

Takoder je rahimehullah - pojasnio: ,"Allah je Svoju objavu

nazvao dulom, a ako nema du5e nema ni iivota, Allah s.w.t. kaze:

l-

!;

,,Na tahat' naiin Mi tebi obja'U kno 'd iu' (ruhan), dio

nale naredbe. Ti nisi znao hd je hnjiga, niti ito je uietoudnje,

ah sno je Mi liinili sujetlon Pomotu Pojeg a?Ldiemo

robou Naic koje äelimo. " (Sura Ei-Sura, 52.)

42

Page 36: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ovcl je ie spomenuo d\ ' i jc osnovc, 1r to su dulr i sviet lo Duia

pre,Jstavl i r 2i lor, : r svjer lo i t svjedon " Poi l i l r i rn i to: Al l ' rh poir inir t t

pr i rr lcL obl.rvc koir-r ic obj-rvio kro intr i svier lo zl sr ' r nrvodct i t r im j(r

i r i ic k, ,1u,p,, i ta s ncb.r oinl iavr iu. i zcnr l ju iv ' r tL ' kojr rLic sl jcr lost

( \ .o ic 1 'onicnuto u Nj.govim s $ t . r i i " 'mi:

rlL,r 'i-"li -L-"==L r-;.;- :t,ri i: u- ;1 ,r-; i - - "i

: l ! i ' i .; ' : i -- ;e:l

,-,:ir;i;5;'.-ti,:\-

' Ju.!i :li--:- r! ii,-:l\i J --<j --a i 3*;

, .On:pr ira ki i r t u{ta l1t ) i l ( [ .1([11 |at i t ; t tu ! 1t) . i '1oi) t i

bt l ica t tot i ot l , t tkr lo l i l l iü i lo lot) l i i t1t l ou' i to l1* l)

tlt )tn t,nk i t alii .lnlobiiu rlil;t;li r !l' i tr hllllf

orlntlt.'liittt: olrittu!. li[a AIhl' nt'otli 1t i'tt1'r'tt jiri'�!l

i rLi : r i , t r : otTnt; : t o, lhanit lo l : no i to I :ot i : t i l l t t t t t ' t

o:nti, nr:ottljt. Tal:n, tnt tlll,th xat'arli Vtitnitt(Sura !-r Rrcl . I 7.)

SelhLrl ' idarn r .rhimehLri l . rh - c lodr jc komcnrrr ntr ov:t j : r jet Prr

k, , ; r : . ,Upofedio jc zn.rnjc s,r k inrm koirr sprr i ta sr ncb:r ' r r koloj je i ivot

z:r src.r , I 'ao i to ie u vocl i t ivt) t zr t i je la. Sr ' i ie tLPordio sr dol inrm:t

ier sc u nj lma shrpLja zn.rnic luo i Io sc Lr dol l n:rma skLrpl j : r i odr ' Nek r

srcr r t logu pr imir i Lr scbc vel iku koLi i inu znanjr poprrt r lo l inc kojr

pr imi m,rogo vo.1c. , t u ncL.r src.r stanc n"r lo zn'rrr j r ' k ' ro ( to nekc clol inc

pri-e m:r lo vot l t . .Alhh je obavi jest io krko orprci plole na pot ' r i in i

bui ic zbog miic;nj .1r 'ode i da se brcalLr I l ! srrrnLr t i b ivr iü odba'cni

i " c s t a ; " . ' r o " . i t o k o r i s r i l i u d i n ) r o s l . r i c t r r j l ) o n a z c n l i i J r k o d c t i u

srca r lolazc strast i i srLmnjc zar inr odlaze u ncpovrat ' I iman i Kuirn

ost.r ju uavr iacni u srcu kor isrci i n j ihovom nosioctr i l iudimr' pa kr2e:

* : - J . - - ^ - - I * . l ' - - i - . : ' ; : - '

i i r r ; i l i - ' . , ' . ,

,,1 un ;ro ljtrdi ng ;n t'a i a ncli dn Ll')bii:l rkit ili aüldt

,^n tahln "r1',,tthe ii;',t oni'm mLo llkh natnli

I t i r t i . r . t inh i i l r i \ t iuu "

, ' .: i ! ,)o .i-,.,,; i-;,a';

_1"-.r r, j-i 41 J,-:L:,1 -t

Page 37: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

fnJn'i t obj.t,t Dtugi din

-.,-4i..'1. Äi,:,;ii t;* 3''r:;i .i , ":t,''; g.;i;-i,,(rti J1r liiili (rninn /?oji potpa/e utru, n kala ona otuijetlitrjihouu okolitu, Allah int oduzme suje o I ostaai ih u mrahupa niita ne uirL Gluhi, nijcnl i lijepi su ani! Nihako da sepa'ratc! lli n ani slilni onirla hoii za lri?mc rilxog pljustra,

hoiem s tnin4 tumjaua i mtuye zbog gronan, stauÜaju

?' , t r u u: i ho j?,1 t? ,da, ; A netyrnt t nc,aogu unur i

Allahu!" (Surt LlBegare, 17.-t9.)

Nakon ito jc pojrsnio primjer vjernika kaie: ,,4 ito se riöcnevjeLnika on je u tamanra iirka; kufra poput mrwaca, iako je njegovin or poput äivot injskog, l i ien je duhovnog uzvi lenogi ivota öi j i je uzrokiman sa koiim öovjek sriöe sreöu i uspieh na dunjaluku i ahiretu. Allahs.w.t. je uatnio poslanike vezom izrnedu Sebe i Svojih robova kojomspozn:r ju i ra im korisr i a i ta i rer i . i uporpunjü,u ono !ro ae ih popravir i ipomoai u iivorlr na ovome i na onome svijenr. Svi su poslani da pozovuAl lahu s.w.r. ida ukaäu na put koj i vodi Njemu, kao i da im pojasnisranje nakon povratka Njemu."

7,atirr je Allah mu se smilovao - poia.snio osnove koje je

prrthodno n:rveo i kaäc: ,,Prva osnova sadrii u sebi powrdu AJlahovihsolstava. tevhida i kadcra. re sponinjc kako Al lah postupa prema svoj i rncylijama, a kako prcma svojnn neprijäreljima, a ro su kazivanja koje jeAllah s.rv.t. kazivao Svojim robolirna kao i primje.e koje irn je naveo.

Dmg,r osnova srclLii poicdinaönu predstavu Njegovih zakonr,nercdbe, zabrane i dozvol jeno (rnubah), pojalnjenje onoga iro AIhhvol i i mrzi . A rreia osnova sadräi v jeLor.anje u Srrdnj i d:rn, Däenner iDichcnnem. nagradu i kaznu."

Zrrim objanrjava da: .,...se na ove tri osnove gradi stvaranje i

n,rrcdba. sLeia i Lrspjeh uslovl jeni su t ime, i da se ne mogrr spoznari , osim

Page 38: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

il,:larrti iolt,m l)n{i tlit

p r r r c n p , x h r l h r . l c , , . w L r n r , i p o r e . 1 r o g . r i r , , n r . t l r t . s l r t ' r i r t l r s L t t x c

r r i o s n r r c n L r i l L . o f r , . r r ( i t c J , , k L r c i r i l j I r , " r r ' ' I i I i I r r I i P o d r ( ' t ) n o s r ' '

; r ,pLrt L 'ol*ni1 ' . r ! . , , j is lw.rtr porrcL'rr z,r l i j . tcnjrrn r onirn hLr ic qr l i jc i i t i '

r l i n c p o r n : r i c p o j t d i n o s t i h o l c r i n i r l k . r k o L r p o t r i i : b i t i l i i c h '

Poredenje izmedu tielesne Potrebe za medicinom

idu ie i t i j e la za Pos lan iak im uaen j ima

i c i l r l h n c l i l . r i i i m i . r r * r , l . i I ' n i i r i \ l i l r . r L r r c L u r i ' ' t L d ' r r ' r r ' ( r

r . i , , , ,J p, ,r cL.c zr l r :Li i ' inr,nr LrP. l ' , ' \ ! . l i l to i p"L: 'c l ' i r r l iom zL'"r

o r l r . r r l r l , r u r l , r r o q I i i ( l . r k , r i ' r , r J . L c p L r L r c b r " L o h l r r " n r i r i r l t c t r

o , l l ) i l ( , l ( ' l c t l ' ' r g c , . r L r l r . p . r l . . r i c : . . t i r r c 1 ' | , r l r t ' t r t h r r ' r ' r b j r t o t r 1 e

r r r ) n , r . i r n r c l s r n I c r r r L t g c p o r r . l t c r r l i l , r i i n r f r r r q i m i r t r ' n r ' r ) c r L '

1, , ' r tc l i r i l j rLdsk.r potn'h.r z.r rrrrcLi . i ronr r . , p, ' t rc l" 'nr oh:ru / r t nc

, r J i ; J . r r c . i , i , r l r L r J i / i r i b , J r p o s r , , r n 1 . r l i i c i n i k . r , h r o r r " J r l j c k r t ' t

r . f r . 1 o s i , , i r L q L L . ! ) i r r \ c 1 1 , n i n , t r f J i r ) . r r r . r t o l l r r r g f r ' L | n Ä s r r t o \ n i ' i

s . l . r r f . r i t . r j s l i , h n . r ; c ' 1 ; r n c : l , r i r r l j c k r r c . i r c i r n L I L r l i i I n ' r r d ) r j u

0 n i s L , r i c l . s n , , i J r . r r i t i i p , , l r i r o J i j . r i i , r J o n i h h o i i s r r r n r j c h v c z r n i

L r z l j c h . r r r . . 1 n r o ) L I . r i m j . z i \ ( , t n i ! i r c l i I r i h l i i , L n , \ l l r l t s r : L j c s t u r r l r

l j L l l . , r n l ' \ 1 , j p n n ' c l i J . r L r r i n l r i u i t o l . r l ( . ' f i s t i . i d r s e k l o n t o t r o g r

i r o j n r i r ( t i S \ . , k i n r r o J i n r . r 0 L r i i . r i j t r . i c i , r n . r l r r e m c r r r d c r r l i j c c c n t u

b , r h s t i k o j e i l n . r p r i l . , j r L . \ ' l n r r g i n r c J i c i n s l i t r i r r . i p i f r ' L r r e i ' \ u r 7

< , l , i l j r , t n , J i . i i c i p r . , k s c l i L t d i

! rr i j . r t 1c zrh,n i r . , j lc errJi nr <forn,r l t rnosr ' inrc i r Al l r l r

z,rdorol j rn ionog; i ro mo)e izrz\ ' r f i Ni fgor 'u srJibu u nj ihor i t rr

s lofoJ<,rn iz.rbr;rqinr Pokr.rr im. l i grrr l i s. i rhl ju i i ro nr oni 'n i lbrreb;r

r . , , , l , i . lon, r ia. i i . o f , , r f .L). ur Jrs.rnlrnr. c l .1 n. g. !orLm(i ( i r r tu 'r I

p ; i u l 1 . , n . r i g o r L ( r o s c n r o i , p r c q r r s r . n i r i r r r r c l o r I r r r r c b L r c l c i l r r ] "

J , r < , 1 n o 2 , . , 1 r . r , i r l a i p i . ' r r s n r t r i l u l . u . r h t l L r n i r r l i t l r ' \ l c d r r t i r r r ' u

n . f ( \ i ( , j . r n i u ! . ' i 1 " , " ' . , , , i . 1 n , , ; t p , ' l L r ' . r r . n " ' r J L r n ' i \ f ' r r r ' l c l i n i

l ! i . a n u p r o p i \ t a t o i c l r n o q o g o r c , ' J ' r r t r r i L i i ' h I i ' r ( l i m r n i k r d r

r l i r r r r i j r p r i r r e l , , , l i c r r l ' p o z n . r j c o n o g . r s i r r l . i t L l t ' i r o | o s l i n i k s r ' s s

i i r L r t h , \ i n r t . l ! n , r L L , , 1 , , i t ! u l n f ! . f r r i r / \ i ' J : n r L L r l l ( ' l ' r ' ' f i l r r r I ' l r d r '

.+)

Page 39: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanici i obiaue Dnagi dio

ptaktikovanja toga i poziva u to, strpljivost Pri tome, i borbe protivonih koji su ga napusrili sve dok se ne povrate. Svijetu nikada ne€e bitidobro bez toga, i nema naöina da dodu do srete i najveicg uspjeha osimako predu taj most."r

Da li se razum moZe osamostaliti od obiave

Mnogi ljudi dana3njice wr& da se mogu osamostaliti svojimrazumom kojeg im je Allah podario, od objave i poslanika. Tako daih vidimo kako donose zakone, dozvoljavaju i zabranjuju, planiraju iusmjeravaju, oslanjejuai sepri svemu tome naodobravanje i prihvadjivost,odnosno, negiranje i neprihvatanje svojih razuma! Oni imaju wojeprethodnike koji su govorili isto ito i oni. ,,Brahme su vatropokloniöLa(medäusije) sekta, wrde da je slanje poslanika besporrebno, ne dolikujeMudrom, jer razumu nisu pouebni poslanici. A ono s öim su Posleni€ido6li, ako budeodgovaralo njihovom razurnu ismatraju tolijepim oni öei prihvatiti, ma.kar i ne bilo od poslariöLe upute, aakoje neito njihovomrazumu neprihvatljivo i ruäno - od poslaniöke upute - pribje€i öe tom€u porrebi, u suprotnom 6e to odbaciti."a

Nije dozvoljeno da u raspravi musliman negira moguinostrazuma da razlikuje ruäno od lijepog, ,,Jer je Allah s.wt. sworio Svojerobove da razlikuju lijepo od ruänog, time ito im je umetnuo u razumru sposobnost razluöivanja, isto kao ito ih je osposobio za razlikovanjekorisnog od ötetnog, odgovarajuieg i neodgovarajuieg, tako tto im jeumernuo u tula tu spoznaju i moguölost rezlikovanja.

Prva prirodna sposobnost jeste razlikovanje ruinog i lijepog. To jeposcbnosr ljudskog roda, to ga razlikuje od iivotinia. Druga urodenost- mogu6nost razlikov:nja korisnog i 3tetnog zajednitka je svim iivim

Treba vodiri raspravu o slijedecem:

Pno: Da postoj€ swari koje su u ljudsLom interesu ali ih ne moäraspozneai razumom, jer ne ulaze u domen i spoznaju razuma, .,Kako

r'Miltahu daris-seade', 2/2.|Lawamia enwar behije' 2/2s6.r'Miftähu dais-seade', 2/116.

46

Page 40: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Po!h|i.i i ol)i,lu l)).ttgi lia

r.rrum d.r spozna Al lah,L. Njceova inrcna i . rrr ihurr "? Kako da poznr

pojcdinosri N jcgolog ScLi jartr i l jcre koj tr ic ProPisro Sloi im robovirn'1 '

i i . , r . , |n, , ; . p, ,4, , ,1 '" , , ' torn i !1tr Y(,1i . s. ' rme jc u rJo\,ol j rn i t ' r izrznr

Nl.qu"u ,r , l )L 'u I iu n. r 'o l i i K.rko noie ryoznat i podrobnosLi nagrrdc i

k lznc. i ono*a i to jc pr iprcmlo Svoi in , :v l i i r rm'r , i onoqt no i ' Pf iPrcmio

n,, inr nq,r j rrJ i i r l , . i L, , l i i i r r rr rr . rgr ' rJe I hrznc nj i lurt l "rkt '< ' ' i r i

srupnjcvc: l i . rk.r nroic \Po7lrxt i ncl iJ l j iv i s l i icr l {oicg r \ l l ' rh \ ' \ r r ' n i lc

*, . , t , i " Sr" l i - i tvoreni inlx osinr onir t l ' r koi inr l jc bio zldovol j rrn '

S' , , i in) f ,^1., , ; i ! i ' ' . , . i * 'c c|ugo s t inr srr c l" i l i poshrr ic i J i^r 'Lr l j r j r r i iod

,\ lhh.r , (ro r ,rzrtrr lc nr, ' rc ni I r . r krkl nr ' i11\ l r \ ' ! r i r r ' "

Drugo: l ) . r sve ono i tLr r . rzLrn shr"Lr ' r k ro l i jcpo i ruin 'r shv r t ' r t rr

, , p i r n l r " , , r l i " i 1 c s p , " o b r n d r s l * r t i l o j c d i n o s r i o n o g ' r ! t r ' 5 c t i j r t n o s r '

n. .L I ukn, l ' r ' , , i ncl<e poje. l in, ,st i r l r" ' r t ; r ic srmo nekc njcnc di ic lovc r l i

i . . ld.r 'q, , . i porp,,* . , ,R","- . l rvrtr l icp.rLr pr ' rvr ic ;r l i odrcdcno

, l ie lo. | l i ic p. l 'ccln, , i l i ne, to I rzLrm nc moic dokui i t i u svlkon djclu

iu.qovor . '' l ic le:

l t r ;Lrm nro:c ostar i zbunicn pru'1 nc[ lm cl jelon jcr ono

nro:. b,r i i ko, isno I stcnro' . r ne zrt ; r sr ' r 1c rctc korrsr i l i i rctr l Razum nt

zrsr.Lnc. r Scr i i r r doJr: i poi .rsni n 'ucr l i ono i to ic ko' isni j t I sPf i jc ' i ono

iro jc i t . 'm l je. ' l , rkoclcr, ncko cLjclo mo;c bl t i nckiml kc'r isno r nckinr

ir . r"n. K"l .n t , , . . , 'un, nc mo2c poimir i to Seri j rL pojrsni ' ro diclo nrrcJi

oninra koj imn ie korrsno, r zaor.rrrr cr onrnra l io j inr ' r i t t r i l l i nclo cl je lo

moic l , i t i nr izglcLl ( tcrn". , r l i " n;cnrLr s 'no^' prxroi i i 'c i ika Lonst lcojLr

'"r , . , ' . , . ' , , i . poimirr ' r , rko d, ' S'r i1"r do'1e i lo lrsni onr i l i ' l kof is l i

1, , , j i srJr i i k.ro i i tcrrL hol.r prc,r ' l . rd.rr ' r" '

O ovome Ibn-� lc imi l ic kr:c: , \ ' icro\ icsnici r 'Lrcl( ' i l i s ' c 'nin). !m

,, /Lrnr nr nn); . s ir l spLru rrr t t i . . r nisLr cLoni ic l i ono i to r lzunr shvrta k:ro

1 , . ' ' , , 1 1 ' t ' l l r l t l I n c o o ' ' t t r t '

k o i , . r r L . r a r n , s L i r , . p o i r r r l i n c '

Cctvno: Rrzunrski ' ' ld l r ' lc i i ' 'Lo mogrL hirr r ' r tni s ' t t r to st t

pLcrpost.rvl'e. kojc ponekaLl u cjelosli Pf'1rznlu ko1lrr'1(likror nc rrciie i

prg.r,lnici ̂ blLrtlitlih pt.tv.Lc.t

i l l i JL rhu dar is s ! i (1 . , 2 / l l ;

L s t i i z l d . I 1 ! :' 1 ! l i L r \ L , r , 2 I l :' ' \ l cJTnru i n l i !1 , , ' s f ih I51 . In . r ' l / l L2

17

Page 41: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

I'o'la]tiri i objauc Dtryi dio

A kada bi iuspjeli opsr;rti, bez konsukacije objre, bila bi ro razne

nagadanja pomijcSana s isrinom i neist inom

Neispravnost Brahmana

Nije n.rm porrebno navodiri dokaze pobijajuai miölienja Brahmana

koji tvrde da se razum moä osamosraliri od objave. Hoiemo samo

usmjeriri poglede onome do iega ih ie doveo niihov razum za kojeg wrde

da mu ne neba objava. Jedan njihov rcda hvaleii se u )C< vijeku kaze:'o

.,Kuda vidim kravu ne vidim u njoj iivorinju, ier ja oboä*am kravu i

branir iu njeno oboiavanje pred iitavim wijerom " Njegov ga ie razum

doveo do dar.anja prednosci svojoj majci kravi nad wojom Prirodnommajkom koja ga je rodil.r: 'Moia mati krava je bolja od moje isdnske

majke iz nekoliko razloga: swarna mari doii nas godinu i dvije a nakon

rogazauzvrat iirav iivot od nas zahtijwa usluge, dok n:m na-öa mati krava

rrvijek daje mlijeko i ne rraii nilta drugo osim obiine hrure.." Orti

kr:rvlji rob nasravio je s poredenjem svoje majk€ krave i istinske majke

navodeöi dokaze i argumente o tome kako je njcgova mati krava bolia od

njegove isrinske maike sve dok nije rekao: ,,Milioni Indijaca oboävaju i

rel i i . r ju kr ' lvu -r ;-r .e ub,ai .rnr medu re mr|one."

Skoro sam öitao u mag^zinu ,,El-Arebi" koji izlazi u Kuvaltu,

ilanak o ogromnom hramu obloänom bl;elim mermerom t koji se lalju

pokloni i dragocienosri iz wih diielova IndiielJoJ rreba znati da su wi ri

kurbani i zavjeri koji se ialiu u tai hram princseni 'bogovima miievima'.

Ovo su samo neke besmislice u koje ih ie odvco niihov razum za

koii tvrde da mu nije potrebna boians[a objava!

Domeni razuma

Oni koji iele da se osamostale svojim razumom od objave öine

r.elikrL nepravdurazun,u troieöi njcgovuenergiju nanelto 3to se ne moäe

korisriri. ,Razum ima svoje specifiönosti, polje djelovanja i energiju.

Ako se upottijebi van svoiih speciEönosri promaiit ie isrinu, i blt ae

! lfLlijski voda Gandi. NjeSove i,reke vidi u djelu: 'Mükarenetlrl edian', 4/32,

(Nerarat f i en nubuwe, s t r 27.)

tvrdnji

Page 42: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Dl

nesrcJcn i . i , ,n, , . i r ic ncispr. l 'nc zrkl l r r i l 'e. rLo bLr{ lc rrP"rr i id) l 'cn rr ' '

po{fci , r in1 pol i i , r l r J ic lor ' . rni , r onLl.r ic sr sporicrr i i Posrrrrr ' r r l io \c

r,prrrcü pr, l ( , sroi ih m,)g,ranosri r tnror ir a. \ ' r r ' rkrrrrr '

\ ' l lcr l i . r ln i opipl j lv i s! i j . r , i l l svi ler pr i rrx lc jc posm'rtrrno pol ic

djelolrnia u koicrr razunr nroie cia nesmer:rno iera i pronalrzi or)rr iv ' r

" ; .go* *1". , polczLrje Lrzrokc i posl ledice prtd;spozici jc i rezulrr te

o t L r r r . r i p n , n r h t i . u J r r b l l u i L r i i s . l , f o i n i D n t t t k t n r p o v c z r n r n I

r l l l l i r in pol in.r t ivot.r ' l lko ac roarL l i t r jskog n LpLerh r i " i naprr jeJ

\fcclLrr im, .rko Lrp,,Lr i jcbi r . rzLrn ! . tn oicsorce Llomcnr ' ' rko

poIrr i rv,r th orkr i lc (r , r sc n.r l . rz i iza pr iLodt. f lkon (1"gog i ' fcncnit

kocg ic prorcst i ' , f foLr i . rr . rniu i niPoft t n ' l ' Posri t i n i i t ' r kor isno'

ar, , \ i ic. izni j t r ic bcsmisl ict- i g lLLposri . rpsurdnc rvr '1nie'

Poloiaj razuma u odnosu na objavLr

NInogi nrde cla obl. l 'a nc pr izn.r je Larum ntqo cla qa zapostar ' l i i r

i r , , s i n i c g o ! L r s v i c r l o s t , , . , g l u P l j r r i c g , r i i i n i n d k r i v i m ( \ ' c n ' r i l n i c s r r

r , i ; . " , , r i i - , , . "-" r l ,mna ist inc Obja'r LLsrnletrva l judski reztrn da

i\rr .LtrL. n. .r i r i r rznr i i l ia o nj .nru. podsrl lnul ,r 1t 'ovjrhr c lr gru'1i ot t t

zcnl ju. ,1.r i t iskor isr i . A u vczi s tr . rLrkrrmr koie ic Al l ' rh s t t oLr javio'

z.rJ,r i r lzuma 1c d.r ih prt ,LLtr l r k.rk,r bl st Ll icr io Jr su "J ' \ l l rhr '

l ' . r r lo ust:rnovi ispnvDosr. n.r njcnu je .1rr rhrrrr l i r ' r nru j t ohiar l jeno

o . l , \ l l . r h r i r h L r p o t r i j c b i L u u n k o i c e m r r l c A l l : r h s n t p o d r r i o u

r i^rnr i jdr! iu i poin,.Lnl I obirrc. a zrr jm r l ,L sc fr)rr t r i l i u Prinl i r l ] i i

r .x l izr . i j i roSr.

OJno' c,b1,rvr i L,LzLrrrrr jc popur oJuos'r rnioc sr icr lost i i okr ' l l

.11, i : ; l Lr i . r l l , r r ' . rn1., oLj lc r L:zrrr la. rrzLrnr l t icbir ikor isr ' t r r ' hao io ' i '

o n , r r r r k o j i r l d i . n c t o r i s L c m u . 1 1 o i n i u 1 : t m i K a d a s r S L r n c e p o j L t i i

n i igoc sc zr,r [c r .v-rso u h,r ist i r ic oi i . isto r ' rho k r l i rnlskirrzLtnisrc 'r

. r " r l r ' i

..-Ji I :1 : +i ;--a; .,-.,!i,* : --,-

. . . , ! l i , ü ' i r t i ' ! t i i ; r . l ' t 1 \ , t r t t !u l i " tn

i \LLLa l : l -H.rc l ;J i . ' i6 j

' \ U . r i r t i i c n n u L r u ( e ' r l r l ;

Page 43: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 44: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Tieü dio

ädaöe poslanika i niihove misiie

Kur'an i sunner su nam Poiasnili misiie Poslanika i njihove zadaie,

a mi iemo to pokuiati pojasniti u di€deöim redovima.

(l) Jasno dostavl janie ist ine

Poslanici su Allahovi izaslanici Njegovim robovima, nosioci

Njegove objave, i njihova prva zadaia ieste da dosrave taj emanet kojeg

su ponijeli Allahovim robovima:

.:--J I,J el4,l :,t, .| j _J i-P J-!' u

v.r- J,' J L{rLr

i . ,

,,O Poslaniöe, dortaui ono ito ti se objauljtje od GoEodam

tvogn - a atro nc uöinii, onda nisi dottdl)io PosldniruNjegouu." (Su,rz El-Ma,id.e, 67 .)

Dostavljanje objave zahrijeva hrabrosr kao i ro da ne rreba

strahovati od ljudi ier im donosi ono ito ,e suProtno niihovim

vierovanjima, nareduje im ono öto le vole, te im se zabranillie ono na

iro su navikli:

Ai i\.l?i rF4 * ;ilt;i :i.L, rrt:.' ...-.,ii

,,Za one hoji su Allahot'e poshnice doxat'liali i od NVga

sttahouah, i hoii se nihoga, osim Allaha, itu boj'1Li."(Sun El-Ahzab, 39.)

Dostava biva prenolenjem onoga lto je Allah s w.t. objavio bez

oduzimalja i dodavanja:

-Ai -,--t a,.'n ti i:' ;:'

,,Kdtuj Ktljigu hojd ti 5e objavljuje .,(Sura El'Ankebut, 45.)

53

Page 45: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

-.F;-rÄ++!;;-", LlrL.r'Mi smo tnm jednog od uas hao Poskniha poslali, da umrijtii Ndie kanje..." (Sura El-Beqare, l5l.)

A ako sc ne radi o objavi u vidu tekstova onda öe dostava biti

pojainjenie naredbi, zabrana, znaöenja i nauka koje je Allah objavio, bez

izmjena i promjena.

U dostavu se ubraja i daposlanikobjasni objavu koju jeAllahs wt

objavio Svoiim robovima, jer je on najsposobniji da pojasni znaienja icil; objavljenog, najbolje zna lta se äeli rediAllahovom objavom. U tomkonrekstuAllah s.w.t. kaäe Svom Poslaniku s.a.w.s.:

:.,;5;.'ä- ) p',riu J",! i+ y'at tP'. j ri;

,,A Ebi ohjatijujemo Knrhn, da bi objauio ljudima ono itoim se objavljuje, i ne bi li oni nzmislili.'(Sura En-Nahl, 44.)

ObjaSnjenje Allahove objave Poslanik moie utiniti rijeöima,kako je to öinio Poslarik s.a.w.s. kadaje u mnogo sluöajeva pojainjavaoashabima ono sto ne bi shvatili. Tako je i pojasnio rijeö 'nepravda' urijeöima Milostivog:

ä ;ii rd : t :i'ti )L. -;at.t-;-rr'"'s : i ;t

-'^):J'11

..Bit le igoni ramo oni &oji ujenju i hoji sooje lerouanje sanepraudon ne nijeiaja: oni ie biti ,14 Pnron putu."(Sura El-En'am, 82.)

Podanik s.a.w.s. je pojasnio da se rijei'nepravda' odnosi na lirk(viieboiwo), a ne nepravda koja se nanosi sebi grijesima.

Poslenik s.a.ws. je isto rako ri iei ima Po;asnio ajere uopienog

znaöenja koji govore o namazu, zekaru, hadidiu i drugo.

Poslanik je pojalnjavao objavu svojim Postupcima kao ito ju ,epojalnjavao rijeöima, Njegovi Postupci u namazr:, zekaru, hadldäu i sl.

su poja-injenja mnogih kur'ansl:jh ajeta.

54

Treii dn

Page 46: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

K . r d . r s c l j u c l i o k r c n u i n c

prrhnir i rr . r ne prcosr,r je ni i l i drLLgo

., .1 , t l to - t r i r l t , t t r , t ta r tbi . i t

l S u r a \ l i I n r r n , l 0 . l

'fit(i

pr ihvatc poriv poslanika, onda

osim du dostrve obj:rvu:

|ji:.LC-ri.',,,;i,tiu la do:tatii

161 . , l r 9 . )

(2) Poziv Al ahu

T'. , . l . r , r ich mir i j , r sc nc z.rusr.rr ' l j r s.rnro kod pojr in rmnir i iost t t c

l \ r inc. r1cs,) in lr i rLr obaitzu dr pozorc l iu( lc dr Pr ihv'r t t nj ihov pozn'

.1, , , , ,1r s, : r , r l . rzurr. , rsPosr.r 'c j . r r *orr l f ic lo\ ' tn iu, ' : l ic lnn r i coronL

()n: lLciL, -r icdn,,s foh, i i I . r , Lrk,rztLirr l i tLdrmr nr r ' r d ' r srr r \ l l rhovi

rol ,orr , d.r j i \ l l . rh nj lhov i ,ospodrLr i Bos , ,Äl l . rh r trs je posLLo d:t t ts

n. l , i in,o h.rko i | ( l , r oboi.rvrr i . I po(ro smo nr poslan;ci ot1 " \ lh lr ' r

, . r ' , 1 . r . r . . " t ' r ' r ' :

:.::::::::::::::::� ,::::::::::::::::� i i_-,:-i. iiij ;i ..i \.rt;;'L-;.11 -t:-:

.,\ii :rto 'tul:on n,tarL p:ltdiLa pal,tri:Allahn oba;n1'nitt

, t t ' tgtr t , t t l : lo, , t te (Srrra En Nahl ' 16 )

' - : - l . : - * ' ' '- - I -

: - ' . , ;

.f't tit rch tti.idrcy,\o:lanih i:ttto poslali' a 'la nir nxno

al'irr';li: "i\'.1"n t'opa asint llcttt ztnt sc Mni ltltuialrc!'

iSrrrr L.n l .nbi ja, l i . )

I svahi poshnih jc rch;ro svonr narodu:

..1llal'a l itnltr i in.ti lolitti bditt( S u r r F i - S u i r r . 1 0 3 . . 1 1 6 . . f i ' ' i , 1 5 0 ,

I t ' l . rnic i sn LLloi i l i I lnogo rrudr na pLrru pozivanla Al lahrr s n:t '

, r Jorcl n, , jc proi i tar i s,Lrrr NLrh kako bismo shvat i l i kol ik i t rrLd ic

L'1, , ; io o' . , ; posl .r" ik u l r l iLr t lo 'etsto iptLlesct eodina Poziv 'ro ih jc

n( i i t r i i l ,n iLL. i i i no i t i jno. uponebl iav.ro je metodt obciania i pr i jctnj i '

pokLLlavr,r ic rL cloprc do ";it",l..g ^^,nla' hako bi ih nagovorio da

, , r r m i f l i . r i u o s e m i n r i o n o m e i t o i e u n j e m u , a l i s L r o d b i l i :

I , - : : . - . , . - - . * - " - - l - . - i - . - : - . r ' J

5 t

Page 47: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,,Nuh reie: 'Gospodaru noj oni me ne th^;,1j" i PouodNse ?i onima ija bog.ttttult i djecn samo njihotu Propanu u eiauaj u.

"' (Svt Nuh, 2l.)

Primier koii pokazuie ulotu poslanika

Meleci su Poslaniku s.a.ws. naveli primjer kojim su pokazali njegovuulogu i zadaiu. U hadisu stoji: ,,U snu sarn vidio kao da je Diibril poredmoje glave, a Mikail kod mojih nogu, jedan drugom L:rä: 'Navedi muprimjer' Reöe: 'Sluiaj, uöi ti öule! Shvati, src! ti shvatilo! Primjer tebe iwog ummeta ie kao primjer vladara koji je uzeo ztmlju i sagradio na njojpalaiu a u njoj postavio sofru. Zatim je poslao izaslanike da pozon.r ljudeze sofru. Od njih biiaie onih koji se odazvak i onih koji odbiSe. Allah jeVladaa zemlja je islam, palaia ie Dännet, a ti si MLrharnmede podanik,ko tise odazove, ulaoje u islam, ko ude u islam, uii ie u D#nnec, a ko udeu D;enner, jest ce ono iro je u njemu." (Hadis biljeie Buharija i nrmizi)l

(3) Radosna vijest i opomena

Poslaniöka misijai pozivAllahuseveäeza ladosnuvijest i opomenu,je' je ve?a i?medu pozivrnj; Al lahu i radosne ri je.r i iopomene reomajaka. Stoga i Kur'an u nekim ajetime prikazuje da je njihova jedinauloga da obraduju i opominju:

c.tt_, ;}I it.,*?i J:| c,-A Mi ne ialjeno poslanlke osim da donesu radosna uijest ida opomena. " (Sva El-Kehf, 56.)

Posla-nik s.a.ws. je za sebe naveo primjer u vezi s tim: ,,Slui.ajmere iovoga s öime me Allah poslao sliän jesluäju öovjeka koii je dolao nekomnarodu i rekao: 'Vidio sam vojsku (neprijarelja) svojim oöima i ja sam vam,u;stinu. s:r-rno opominjai! Stoga, spaiarajte se! Spaiavajte sel Jedna grupanjih gaje posluiala i oni su noiu tiho iza{li i talo se sparili. Osrrli nisu po-vjerovali pa ihjevojskazorom napala i uni.itili. Isti ie primjer onoga ko mise pokori i slijedi ono s iim samdotao, i primjer onogako mi se ne pokori,porekne mene i ono s iim sam doiao od Istine."'� (Muteffekun alejhi)

!Sahih el,Dzamia', 2/319.: 'Sahih e l -D;amia ' , 5 /205.

t()

Tieii dio

Page 48: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

lieii dio

Radosna vijesr i opomena koju donose poslanici se odnosi i nadunjaluk i na ahirer, oni su obradovali svakog onoga ko bude pokoran,l i jepim äivotom:

,,Onome ko a[ini dobro, bio nuirtarat ili äena, Mi lcft]o datida proüui lijep äiuot." (Sura En-Nahl, 97.)

:31 a'-' \j'')''-' t'j! i'ü lJF,,1 o aj ho blde Tiedio Uputa Moja neö? zalutati i nelznd,elaa bni. \'ur-fÄ ha, 123.)

Poslanici im obe€avaju ponos, vlasr i sigurnost:

J l-1'5,;ü.=l; :->--:), tr..-3 t lK- ,j-.. _,ili ii,i -r, r

jtj '-:ni

üe uf i...Allah obeiaua da ic one nedu uana koii budu ujerouali idobtu djela öinili !;gumo ndmjetniclma na Za lji postariti,hdo ito je Postauio arieinicina one pije njih, i da ie imzncikk rjeru njihouu öurstiti, onu hoju im On Zeli, I ddfu in siguttlo ltlah tigttrnoiclr zalnijen;ti; oni le Mene tamoobozauati, i nele druge rarnim Meni smatrati."(Sura En-Nuc 55.)

A nepokorne plr ic dunj: lu ikom nesre.om:

ljJ;J-:s .J :l.r J 5 j ir --)e ,Jt

,,Onaj ko se ohrenz od Opontene Moje, taj ie teih;n äirotonäiuj et i.

" lSttta Ta-ha, 124.)

Tlkode ih onominiu od ovos\ ie, 'kc l . r?ne i uni i 'enjr :

- r.., rlJ ü'J -L:: iür ;5.j)-.1' -l-ij Irr;r iL;

,,Pa aho se ohrenu, ti teci:'Oporninln ws nunjon onahuomkahua je pogodila narode Ad i Semud." \Sta Fussilet, 13 .)

57

Page 49: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

A poslu3ne su obradovali Diennetom i blagodatima:

t:<4 it Jf .,,+ +'- Äht 3i €r:. J)-; "tii';ii er t vi! :r* A\i

,,A onoga ko se polornua Alklu i Poshnibu Njegoou Ot fe

ttt'esti r diennetshe baiie, ispod hojih tehu rijehe' i u hojnna

te tjehx) ost,1ti. 'ro je upjth ulihi!' (Stra En'Nisa' 13 )

Neposluine i zlikovce opominju patnjom od Allaha na onome

\:')t Lf ,i:,;L'i;r ,r;, ^i J;. ,_r/r

: -, ]+i- ' j ' . ; .

..A onugn ko burr, nepakorat Atlnhu i Po'knih, Nygouan

te prcko y1ni.n Nj?gotih hde prelazio' On ic uuesti u l/atra

u kojoj i? ui.;no ostltti: niemt pripada bazna sramna "

(Sura En-Nisa, i4.)

Ko bude pon"o sagledavao poslaniökc misiie uvidjct öe da je

njihov poziv sadriavao rirdosnu vijest kao i opom€nu, ito ukazuje da ova

rlvr n: i ina pozivanja, pr imjcnicna onako kako su to radi l i poslanici ' jesrt

ustvar i k l iüö l judskih Jrr la. Jer l iudska duia 1e stvorena da iel i dobro i

brani sc od zla. Pa ako poslanici ptcdstave duiama vel iko dobro koieg ic

dobit i v jcrovanlcrn i öinjenlcm dobrlh djela onda ie dule hr l i t i ka tom

<1obnr. r \ kada im poi, tsnc i ternc posl iedice kojc mogu pogodit i iovieka

zbog ncvjcrstr .a izablude onda öe duie bjciat i od takvih postupaka.

Allahove blagodari koje nam je obeöao bude maltu, u njima srca

uiivaju a duie se nasladuju.

Posluöaj kako Ällah opisuje däennetske blagodati u kojima se

vjernici nalaze:

58

Page 50: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

: L * ' L ' . . * . * - . , j - * ' - ; - * l :

-.--i L -rji..---iJ :t r1 a [*! ! -i !'u;i :' ); j;, - -' -=j: .,!' 1 i .-j ia ' - " - . ' ' - ' 1:

- , - : , - ; ' . - - . , . : - - ! J . ' - '

- ) ' - i

' ' - ,- i3 -'-)': ' -

_ . __ _ .L.: : _1__!n_,

.lth riit,tritnt i:tt:,ntn. jtlei ltt;r,r lrßi, r "r )rtlt)!tt ti'

nulottrni L;ii: slr:it r't ih LlLltto tttlttL ))tlnli.i. '1 itnlt)Lt i

ibtiinn. i ptltatt;n Vtoti,t lr',1 i: i.nt llrni!. o.l b)!!,1 lt)

.qltu utt ktll'ti i :bos lto,1,t t,rtnr n,'r t::11tLiri, i n'i tt bp

t ' t :J , tn t i I ' inr i . t tn t rd, l i t \ t i , r h lxo hr th i t l i l i t ; ; t i tm,1

Ltt i i ltrl, rr't1r L r1,nil,, sL,'tt Lt-; tr t .lnliln:tt,' ttitt ' Jt.1,t.

l:,n ,n11,t'1, ., un :to :t ,'i;tili. l,t ;tiint nr,', thitri 1,tt:;t'

Ltti;tt,, rt yj't.r y.ti&tt, tt".r' :,txn tiic,'i: \.1'n;t, ,,lttt' ,l u; .'

tlLrtL .t;a,tt it,t T orirn : rlsnL trtdn" IJtt ,'t tittlt lot,,t'r'i;tt

tt:,t,'c;r hcz l)ulli;. i ),u ltta'e;tt a[,t;i1t pt,,rh;ttt,t

,,tti:"1Jti,t iu llnlot'itu Tvna;r,i lant ,,,1t rLlLt,t, i,,'.,/

tti,tnkat:rrgltt11,', tt; til itttttt i [tt1 rri :./br))]tt tb t't1l

i ; t , r pr , , rL l lan. t n lq; r t r i ; , t . \nnat t t ic t t tnL; t t t . \ l j t ; t t i ' ; t ' j t t

t rLr t i r i i t l t t ) r , t ;n , t l , r , ' iJ t i t i . ) ) i lnr t ) t1 ! : . t ' ! t tL t ) ] i iha i ; t t t ; : t ; / '

:!Jnijt,! .n üt{ ! .Litr lilirrr lijulr hl \\iqi .,, 1 5 -13 l

A p o q l c d r j n c r l c r n i h e L r K L r i i p r t n j i :

: * - ' , - * - . -

-r-, *:-"';;

---jj-'

, io i ' l i& \ t ) tüt . ; ta| \ . r l i l ) tns I i i t t 'L ' : t t ,üt t : ' Ott i

,r biti r trtlo,t dail;u Lrttrt iNol! /tlit!,ilal i r:jtni d;nn

ünatng. u [oioj tli't iiti rlriin, ni iltnl:tt t1,adptr' Otti

nL pr i jc r t rya nlohint i i t . ' ra)t t j . i t j t l i '

LSrrra EI \ \ iq i , r . 41. : i i . r

- ,-,t \ : r tt ,* - -,.-*: -1 -*;

i 9

Page 51: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Trli dio

I(ao i:

, ; . - . ; * - . J : i ; J- ' .<f ;J-L j ' i+: t -

- - : - : * - ; : - - . - J - - i : - * ; \ i i : . . i - L ! :

::i ;"rri a-"j # i 1!;':: :4i '';

-l tazla izte ü, o zdbld1eli, koji poriiae oi:iuljettje, sigunto

s dructa Zekkun jeai, i njit e iete trbuhe Puniti, P.r zatimna to uodu hljulalu piti, poput kanila hoje ne noga ied

gasiti: to ie /tn o otn luqeta biti go;ienjc njiha|o!"(sura El-\vaqi'a, 5 l.-56.)

Biie ri dovoljno da uzmei knjigu, ,,Tergib we terhib" od Ha6zal\4unzirija, pa da svojoj brxai i svojim prijareljimakoje pozivaö uAllahovuvjerLr proiitai poneito iz nje, a zatim sagledaj kakav LLrisak osuvlja nanoje srce i srca onih koj i su te duial i .

Pojedinci koji nisu shvariLi bit islamske dawe kore diijc kojikorjste merod prcnoöcr1a lijcpih viiesti i opominjanja. Govore zapojcdinca da je vaiz ali mu prebacuju ito ne koristi 6lozo6ju u svoiimizlaganjima i diwi. ZabranjLrju da'ijama da korisrc mctod zastra(ivanial judi kao i navodenia l i jepih primjcra. Ovakrim l judima je potrebnasamoprovjera, te provjera slava kojeg zauzimaju i to u okrilju dokaza izKur'ana i Poslanikovih s.a.urs. hadisa, u kojima je poja!njena mctodika,Jarve. kao i pojainjenja uloge i obavezc poslanika.

(4) Oplemenjivanje duia i nj ihovo aiatenje

Alhh s.r,.t. je Milostiv prema Svojim robovima. Od Njegovemilosti je i to da njihove duie oäivljava Svojom objavorn, osvjediuje ihsvjerlom objavc:

---,s..J j t" -. -: ,J u. ,-, -lr "; L. ' .2 .1-- ' ui,i : ;, :.

r,,u-. :. l-"-; - . * s# ,,1 :--- 5-11 ,-.li r I

,,Na talaundiin Mi i tebi objauljujemo Kur'an hao dio Naünaredbe. Ti nisi z ao ita je Knjiga, fliti ho jc Ljerotanie'

60

Page 52: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Treli dio

dli sno je Mi ii ili n j€tlon pono;u kojeg qudtieno ont

roboue Naie hoje irlimo. " (Sura E!-Sura' 52 )

Allah s.w.t. sa ovom boänskom obiavom izvodi ljude iz rmine na

wjetlosr, iz tmina netjersrva, iirka i neznanja na svjetlost islama i Istine:

-;i Sr.',,in,i:t:+.Äi;r; jii liin

,Alkh je ztitimih onih koji ujeruju' izuodi ih iz tmina nll

ti et lo tt. " \Sura El-Beqar e, 257.)

Allah s.wt ie poslao poslanike sa Svoiom uputom da izvedu ljr'rde

iz rmina na sviedost:

J\,J-tki i: et:]i a"-'.-r,i +9

,,1 Musaa mo poskli s dohazima Naiim: 'lzuedi narod st'oj

iz tnind na sujetlo."' (Sura Ibrahim' 5 )

Bez ove svjetlosti srca bi osrala slijepa:

,,:Äi j ;i - )ai ;;F; F'ii ";'t ItF

..Ali oü ni 'ltj?pc 'tPßo ',,n u grud'n" "

(Sura El-Hadidä,46.)

Sljepota srca ogleda se u skreraniu s pura istine' zapostevljania

svega i to mu korist i i ö inienju onoga öto mu Är€t i :

iä l; ;ll s r 'r 6\ Y -:>sLiäi

,,A obonuaja mimo Allaha ono ito in netle ponoii ni iten

zzg.erl. " (Sura El-Furqan' 55)

Izvodenie ljr.rdi iz tmina na svjerlost od strane poslanika ne€e se

obistinit; osim ako ih poduöe upuri njihovog Gospodara' oöisre niihove

rlrr le upoznavajui i ih; Nj ihovim Gospodarom' Njegovim imenima i

suoj.wima. Njegovim melecima. obirvom poslaniLima i 'aonim iro im

irerr i kor isr i , ukr iu im na pur koj i rodi \ iegovom 7'rdovol lsc\ u I uKaTu

im kako da Mu tine ibadete.

6 t

Page 53: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

a: . t ;14 t i7

,P- "4 'Ji.t &,: t

'li'" ''i,,O je nepi'menind poslao Po:hniha, jednog izmeäu

njih, da in ajete Njegovc kazttje i da lh otini i da Knjizi i

madrosti nauil, iaho su ptije bili r oiltoj zabludi "

(Sura El-Diumu'a, 2.)

. - - ' i : - . . . -L.r_-_.r,3 ri_-ie

!Jr! r.6i

L,:

..GoEodatu nai, poidlji nefu njiL paslaniha jednog od njih,

kojt le ,n ajete Tua? hazluati." (Sura El-Begare, 729.)

(5) lspravljanie iskrivlienih miiljeniai izmialienih vierovania

Liudi su nakon srvaranla bili na neiskvarenoj urodenosti, oboäavali

su samo Allaha i nisu Mu nikoga drr.rgog ravnim smatrali. A kada su se

raziili i razjedinili Allah im je poslao poslanike da vrate Ijude na ispravniput. i da ih izbave iz zablude:

e 4 1--,.F't:lJi'6 e ":' ;;i'x'i "'6i t)e,,9i $udi su taölnjduali j€dnu zajednica, pa je Alhh sho

ujmujanike da donore rado'ne uijesri i oponenu '

(Sura El-Beqare, 213.)

Tj. ljudi su bili iedan ummet u vjerovanju i oboiavanju Allaha ne

t;neii Mu !irk, pa su se raziiLi a Allah im je poslao vierovjesnike da ih

obraduj!l i opomenu.

Svaki poslanik je pozivao svoi narod na Pravi put kojeg je

poia3Djavao i na njega upuiivao. Ovo je zajedniöka odlika svih

poslanika. Zarim je svaki poslanik ispravljao greike svog naroda Ll

vremenu i prostoru u kojem ie i ivio Skretanje sa Pravog puta nema

pravila pod koje se moäe svrstari, pojavl juje se u raznim oblicima'

Svaki poslanik je nastojao isPravit i gr€ike onog vremena u kojem su

62

Page 54: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslaxicl i

bile zascupljene. Nuh je osPoravao oboiavanje kipova kao i Ibrahim,

Hud je osporavao svom narodu njihovu oholost i surovost Salih

je osudio nered svog naroda i sl i jcdenje onih koi i nercd öine. Lut

se borio protiv homoseksrral izma koii se Proi irb medu njegovint

narodom. Suajb se borio Protiv varanja i zakidanja na mjeri i vagi '

Sve ove vrste zlodlela kole su poöini l i prerhodni narodi su oblici

skretanja i silaäenia sa Pravog puta. Poslanici su poia:njävali ovaj

put i bori l i su se Proriv skreranja s niega, na koji god naöin da s€ to

desilo.

(6) Opravdanie

Svakome je drago da ima opravdenie kod Allaha s w't , zbog öega

je On poslao poslanike i spustio knjige kako ljudi na Sudnjem danu ne

bi imali opravdanje:' lri

':;:|^1* :ii je rt]!,t,s; rl.ittJt t ;1 i;)

,,Poslati smo poslanihe koji 5u rddorne uijeti i oPomene

donositi, da tjudi Po ieposlzniba ne bi nihahuogopraadanja

pred Allnhon inali." (Sura En-Nisa' 165.)

A da Allah nije poslao poslanike ljudi b; iznosili Allahu

opravdanja, rekli bi: 'Kako öei nas kazniri i uvesri u Vatru' a Ti nisi

postao onoga koji ie nam poiasniti lta si od nas hrio O tome Allah

s.w.r. kaie:- ; t ' ' i - . , , i

:7: :r::i'Ji i)i J : r il:-.,t;'"1 i -,,,A da smo ih hakuom haznom Pik n?gt uniinli, signno

bi rekli: 'Gospodatu n.li, zaito nam nisi poslanika poslao,

pa b|no ric;i Tr'oi? slijedil' Püe n?ßo tna Poniäetu i

osramoleni poxali." (Sura Ta-ha, 134 )

Tj. da ih je Allah uniStio zbog,njihovog nevjerovanja priie.nego

im je poslao poslanika oni bi rekli:'Sto nam nisi poslao poslanika da

,n"-o 3," hoi"! od n"., i da slij€dimoTvoie ajete' i idemo putem kojim

Ti ielii?'

Page 55: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Na Sudniem danu kada Allah sakupi prve i posl jednje narode'

dovcst ie im poslanika iz svakog naroda da sviedoti o tome kako

im je doslirvio poslanicu svoga Gospodara, i iznio dokai protiv

n j i h :

.\r- -r J Cr t-t-, "; : -3:- L-+'5r - i5-;

':? r-; .r J;)i'ü4l"k iii.;, r-i' i. ti "-+

.l)t "tAii;k\r"4ti

,,A it,1 le te[ bhi, hddd iz snLog narcdll douedeno st'jedoka'

a tehe doudeno bao sujedoLa protiu ouib?! Täga dana ie

polzljcti oni koji nisu t'jercMli i koji su se prctiu Poshnlka'diz,zii, dd zetLtjn uad njima bade potaunana, a od Allaha

niierlrn rijei neie ttoli sa*ril/ (SuraEn-Nisa,41 -42)

A u dmgon ajcru kaäc:

1 r.4t +c:- t++i ai -"+ r'= ,' 'ui :k A j; i;:

);' .\"

,,1 :jeti se onog Dana hadn ?rotiu s ahog aroda dorcdeno

po jednog sljedoha od niega snmoga, d tebe doued€mo kao

njedoha protit, ouih!" (Sura An-Nahl, 89 )

Zbog roga svi oni koi i odbiju sl i jedenje poslanika I okrenu se od

njihove upute kada ih pogodi nesrcia na ovom sviieru ne mogu niita'

osirn priznati svoju nePravdu:

a e,;t; \' :; 6:i: Caii.� :^;i ük -,r',;', o' =' ̂ ''

pi; ;;- 47. :i': it; * 3'''a-t:t tt i\]r3,t

::' ''.9�''->\:l:;

,,A notiho je bito ßilniihih naselja hoje <no Mi uniitili

; poslijc l?ojih eM l,uge narode podigli! I i;n bi :itu nttiu

Trell dio

.i r:r i;' i- ir*'1-ä1 :i,

Page 56: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Posknici i Tieii dio

osjetiti, kud koji bi se lz njih razfiezaL. 'Ne bjeäite, uratik $

*äivanjima uaiim i lomooima uaiim' moila le ttae neko lto

upba;."Tciho namd', oni bl gouorili, ,ni smo zaia nltilnici

biti.' I k"ka| bi tafto ne doh lh ne bisno uiiflili, hao iito

Poänjneno, nePomiinim. "(Sura El-Enbiia, l1 -15 )

Na Sudnjem danu kada budu povedeni u straini kraj, i Prijenegoli budu bateni u Vatru, bit ce uPicani za grijehe koje ie priznati:

ä(2 ;w ' j | - * iÄ tit l, s Ctti t;'ßi"rt t;-'r-3 f,'.iSl :=itl*!,'1* li'6; k 1 i;c) :: +{ tl- e $t.li 3t.;; o

-L 7i G;:i"r+.,tt;,-s' t:'*li.;:*i 71k i

,,...gototo da se od bije:a taspadne. Knd god v hoja gomi.la u

nj bacl, snainri u njemu le je Pitati: 'Zar nije niho dokzio

dz ut opominje?' Jest, dolazio nam je lnai koji nat.Je

oponinio. odgouorit ie a m tmo Poricali i gouodi: Alhh

nii" olio,n oit". ui * u velikoj ztbludr! l rcii h 'Da smo

siulati;ti nzmüliali, ne bismo medu stanounitima ognja bili!'

I oni le Piznati suoje gr;j.he' Pa, stanotnici Däehennemd

daleko bili." (Siur^El'Mulk, 8 -r I )

A kada se zbi;u u Dähennemu nakon ito ih oganj obavije sa svih

strana pozivat öe i kukati a iuvari Däehennema ie reii:

i , . : . , , , ' . . . - . ' , i ' . \ ',.,itr'tu * y-'-.---+. "--'t i*L r,'j f J"rLj

: J*-i ! 'r ' l ' !-Ji:F! t ';

,,A zdr uam Poslnlici uaii jdsne do haze ni u donosili?'- upitat

[e oni, - Jau!'- odgouorit ie - Molite onda ü!'- reli ie

on;. Ali ie molba onih koji ni:u lerouali uzaludna bni "

(Sura El-Mu'min, 50.)

65

Page 57: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

(7) Upravljanle ummetom

Oni koji se odazovu poslanicima saiinjavaju zaiednicu i ummet i

njima je potreban ollai ko öe ih vodiri, zastupati i brinuti se o njihovim

iivotnirnposlovima. U roku svog äivota poslanici obavljaiu ovu r-rlogu'

u n i " u d e p o A l l . r h o r o r n z , k o r r u m e d u l ; t r d i m r ,

41 -_j l! 4: Tr\>lr

,,Ti njima ludi ?oo 1me ito tijeAlkh objauia."(Sura El-Maide, 48 )

Allah ic pozvao Davuda i rekao mu:

:,-; --Ll '- j- 3;L-.;1\; r ; : ' i --- L ' � , *

,,O Dar,,l",'Mi ,no t" na Z?mlji namjesniho,lT 1';inili, zttto

s di ljudin,l Po ittitli " (Sura Sad,26.)

Poslanici Israilovih potomaka upravljali su svoiim narodom PoTevratu. U hadisu je doilo: ,,Israilovim Potomcime su vjerovjesnici

upravljali, kadgodbijedan umro dolao bi imdrugi " Biljeäe ga Buharija'

Muslim, Ahmed i Ibn-Madäe.r

A All.rh za Tevrat kaie:

,,:,*-i -;--r,.ii -r.r'.* *L

,,Po xjenu 'ajeurejina s dili ujerorjeniri hoji su bili Allaha

predani." (Sura El-Maid'e, 44.)

Poslanici sude medu ljudima, predvode ih u ratu i miru, donose

presude, paze na koristi svog naroda, a sve ro obavljaiu u pokornosti

Allahu, a pokornost njime u tome svemu ie pokornost Ailahu:

3ir\-Li"üiJ;rI €4.i,9naj ho se pokori Poslanifu poho o se i Alkhu

"

(Sura En'Nisa,80.)

"Sah;h el-D;amia es'sagir' (4/190)

Page 58: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

A rob ncöe zxluiiti Allahovo zadovollswo i liubav osim sa tom

pokornoiöu:

;,ik;_ ;ril.i"iu ;:';s :, i

"Reci: Aho volhe Alkha, lnene tlijedite Alhh ie ds zauo|eti. "'

(SuraAli ' lmran, 31.)

Zbog toge je odlila muslimana koja treba sralno da ga krasi,

posluinost i pokornost:

..rrc.r-: .\-f '))-, Ät j\,tr');\,yi-r' J-" :JD *'t;bit

':': i)i

"Kad se lernici Alkhu i Njegotu Po anika ponuu' da im

plesüdi, samo rehnu: 'Slulamo i pohorauamo se!"'(Sura En-Nur, 51.)

67

Page 59: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 60: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Vjerovjesniitvo le Boiil idar '

\ l c r o r l * r : i i t r r , 1 . L i o ) ; 1 i J . r r . n ! n r ( i / ' \ ' f o s r i t r ; L l j " n i r L r l l r m '

n i t i \ r , r o / . p o s r r i i l L r J o n i z . r l : g . r n j c n l r i l o z r ' 1 1 s L r i z r r i l i l ' r i h r J r

su rcir l i th sc t j t ror ierrr i i i \o fosr i t t discipl inonr i f rdor)r ' obr\ l lanrenr

L.rrnih vrsr,r ibrclcrrr . oJ.rbiron nr j tc; ih PosLrinosr i bt l j icnj tnr Lt

. * . , j 1 . h , i c . i i i i c , l u n L s l j , f , ) h , ' l i 3 r ' r l i ' m n r o r r l r ' d r r L o t n i n r '

r ic l i . r r im r i t ; l , .Lrr , . , . l

. \ l l . r h , . s . r . i c u v i i t u j e r . l p o i . r s n i o d r j t p r x l L n s n o b o ; r n s l l

bl ,Lgorl . r t . p.r kr ic:' , - , - ' " . . : , , , r -r- : -Jr : i - ; i , ' : - r -* ; i

- - - ' - ' - - - ' ' ' ' : - Y * '

.lr fl t,it1.t,it'tti,.i l!\t j, lll'tit btr:(dl1tlittr ot'n\to

lr) ! r i r t i 1 l , r , t ) t t i o i l t [a1L:t ' ta t I t t l 'ot t ut ! i l ] i ! ' t t 'üt t iIb;r thr, t t i i lvai lort i at t i l , ta lr : tna t l t t t i l i i odtbntL'

L5Lu.r \1er j .nr. iS )

. \ l ) ,h s. t . r . pLcpr Li . . r l , rLtLLrorr r i ict i hoic ic LrpLLt io s\ omc ' inu

:'l :'=i:.'. !'' -e-:

.l n, nlto. (irpol,t ttrtf i th orlabtati iSurr JLtsrLt 6')

Al l . rh ic N'1us.tu r tk,ro,

*, . ,-.-l *..1,--1\ a'. -.,.-: t;

l,r :,t;n t.1,,, rtliil:otat nal atalittt :riltro:tt 7o:l'tntL'onL' r . ' " 1 \ ' r ' "

Knj ige Lshr . l t da l .n r los t p r .D1a n l rma,rlro iio je Sam SeLl

\ l ! i ' t . / i le t \ f Jn , \ l lnh n Lr q l i t i fos lnnike i s f ! ( l ' r i i

t ( , \ l l . h . \ . b h s , ü . t l . j r i . P o d . f l t ' s r ( ' l 1 m n r h ' \ ' m a '

r ar , , ra ienr ' .1 . r i t l . ' \ r . l ; ib Ni tmu ond' n\ is l imo na

f inprsao. r .s led.J I . \ ! imin enwi ' b ' l r i ie" 2/ l ' r r ' 253

I i ( i N i i . f \ r t b t h i r { : ' 2 6 7

7 1

Page 61: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Ceturti dio

Umejje b. Ebi Salt je priieljkivao da bude vjerovjesnik ovog

un''n,.tn, p, j. nrpi"ru veliki broi srihova obratajuöi se u njima A1lahu'

pozivrjui i Njenu. ,r l i ni jc postigao ono lto je htio

Istinu je rekao Allah:

i . ' . - ' . , . . . " .4:J r:-J Jg+a:> .!r a'rr

,,A AlkL nnjbolje zna kone öe poujeriti po anxuo Suoje "

(S,.rra El-En'am, 124.)

Kada su mtirici predloiili da se izabere jedan od dvojice liudi

iz Mckke i Taifa, koji 6e Ponijeri poslanswo, Urwe b Mesud Seqa6 ili

lfelid b. Mugire, Allah ie porekao njihove rijeöi, i poiasniojedaje ro loie

dlelo. On 1e velltansoeri Bog Koii je Podijelio medu ljudima njihovu

nalaku na dunjaluku, pa zar onda moäe neko od niih da se upedja u ro

kome öc Allah podariti svoju milosr vjerovjesnilwa i poslanswa?

" . : . j i , ; . - . . s l . j u l..j : )äe :t+ /)' :,

:ot "P 1'

ö...-: j '-F ij., L:-r;-:,, .r.,: i---;-J J;-jr

cii,,ljoi knnu:'Trebatoje da otuj Kut'an bude objauljen kahuom

trglcclnon itnielet iz jednog od oua fua gada!'Zar oni da

ratpu/aäu niloilu Gos|'odata nogal Mi smo podudili nedu

lbna opshrbu za iint t1d auom turet ..(Sura Ez'Zuhrul 31.-32.)

U djedeöirn redovima öemo pojasniri naöin ne koji Postaiu oni,

koje ie Allah odabrao, vj€rovjesnicima.

Naiin na koliAllah obavieitava Svoje Poslanike i

vjeroviesnike

Allah naö;n objavom. Uzviieni kaze:

:-2

Page 62: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

t;-):)13(;'\;i ü}ti u:;': "t'i

,,Mi objautjajeno kbi kao ito smo objdu|iudli Nahu i

ujeroujc'niimd Poslije njega objduljludli smo lbrahimt' i

hmailu i Ishaht i Jahubu i Jakabouim pzto,ncimd' i Isau.

i Ejj bu, i ptnltsu, i Harunu' i Sulejmana, a Ddu dl! smo

dali Ze bur. " (Sva Ln-Nisa, 1 63.)

Objava je skriveno, bno obavieitavanje bez obzira na naöin ili

oblik.l

Ponekad to moie biti nadahnudem kao tto je Allah objavio

Iseovim uöenicima:

,,1 hada sam obiaa;o Isaouim uö?nid7nL: 'Vjenite u Mene i

Mog poslaniha."' (SvaEl-Maide, 1I l.)

Ili Allahova objava Musaovoj majcii-

. . r , r - ' - i - , . - r .u\2,)' Jt 3-,2\ c'.\+>t ,

,,1 objaui li tmo maici Mu**", * r, *rrr."(Sura EI-Qasas,7.)

Amoie znaöiti znak ili pokret. Kur'an ie Zekerijahovznak nazvao

"k,;.,- Ji ;p' iiL ,.,i: w -:i ?.p

: v ),,1 on izade iz mihraba u natod suoj i znakom im lade xa

znanje: 'Wliiajte Ga i sl^üte jutro i nd'eie "'

(Sura Merjem, 11.)

Rijct 'objava' u Klrlanu se u najvilc duöaieva sPominF u

kontektu obavjeitenja i davanja na znanje od Allaha robovima-koie

je izabrao da im ramtluije razne uPute i znanja na skliven i za ljude

ncuobiäjen naöin.

I Poglectat 'lethu'l Bari', U9 i 'El-Misbahu-l-munir" 651-652

J )r: si;-t. 3\ ;-.,rr-li *L r..-:-li 'u

73

Page 63: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Cen'rti dio

Stupnjevi Allahove objave Niegovim poslanicima

Allah s.ut. pojainjava ove stupnjeve u ajetu pa kaie:

J.;')i,?+ .trt :")i (;i i\.K'.j.< ai ;1 J\t y)

= ;E- jß , - ,1 . - L . i jL , - ; ! * ,

,.Nijednon fttujeku nija daro da nu se Allah obraia, osimobjaunt, ili itu: z,tttola, ili fu poialje izzsknika, pa daobjaui ono ko On hu'e, doln:tnjen Njegouim! - On.iezaitta LJzl) i ic i Madat l"(SuraE!-Sura,5I.)

Tri su stupnia objave:

Prvii Ubacivanje znanja u srce vjerovjesnika kojem se objavliuje,tako da ne sumnja da ro 3to mu je udahnuto u srce jeste istina od AllJras.rvr. U Sahihu od Ibn-Hibbana se prenosi da je AJlahov Poslanihs.a.*-.s. rekao: ,,DZibril mi ie udahnuo u srce da niko neae rmrij€ti sv€dok nru se nafaka i;ivotnj viiek ne upotpune, zato se bojte AJlaha iuliepiajte zaradu."i

Ibn cl-Dtewzi smatra da se rijeö'objava n tjetn'osim o4jaromodnosi la objavu u snovinra.r

Snovr poslanika

Ibn Däewzijev komentar prvog stupnja objave, bez sumnjespada u objavu. Snovi vjerovjesnika su ist ina, zbog toga je Ibrahima.s. hali lu-Rahman, poiurio da irrvuje svog sina kada je vidio u snu dag.r koljc, smatrajuii taj san narcdbom od Allahr. Allah s.rl'.t. jc rckaoo IbLahimu i lsrnailu:

r Poßledaj 'Tefsn' od lbn Kesira, 6/2rs, hfsir s1. ajeia iz sure Ei Sura- 'Zadu-l-mesir i ' 7/297.

74

Page 64: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Cetwti dio

Jrji ;i ,Ljr J :L ,t -,, | -'u Fi ; :! ü-

-;.:.L -.' ,iL*-"-! u J*;i.:-i--: JLj rr ; ''.- iv

)u;ti ui';:-i .=.g.r.!. A3 tLi-el 3'.,'";':i

-iJ i rF J -lK ü'.:r-;1i.-!'"i'-

,,1 kal on odraste toli&o da mu poöe u poslotima Pomagai'Ibrahim rele: 'O sinko moj' u snu sam uidio la teba la te

z'1holiem, pd it/1i misliia'-'O oöe moj'- reöe -'oaa&o kaka

ti rc'nareduje poxupi; uidjet iei' aho Bog da' da lu strplji.u

biti.'l had njih d'ojicn posluiaie, i on ga ielom prema zenlii

ooloti, Mi ia zounu,,,o: O |b'ahine ti i 'an ruo1 odluüo

obi,ti,tiri a Mt auaha nagradujeno ou koji dobn dyla

äira " (Sura Es-Sali'at. I02 -105.)

U hadisu koieg bilieie Buharija i Muslim prenosi se od Aiie r'a'

da je rekla: ,,Prvo Sto je ellaho" Poslanik dobio od objave su istiniti

snovi, svaki njegov san je bio jasan kao jutro-"6

Drugi stupanj: Allahovo obradani€ Poslanicime iza zastora'

Kao ito se Allah obratio Musau as ito ic i sPomenuo na viie

mje\rr u 5\ojoj KniiTi:

;J'ii.tti(4.i;;\aat

,,1 hada Musa doäe na Naie odrediite i Allah ma se obtati "

(Sura El-Araf, 143.)

ett:Jjit eaü ef ''ui 4t. 171 5-r:, s',i: \t\ et3

:V:, ?; Lr. t+ii or'A it :'-\ Gi "':ri:i '\;:L

:!) ,s?-!. i+ti -,ii G'i'|\ii:iillr | 't "li rt jt

,,A bada do nje dode' neho ga zottnu: 'O Musa' Ja sam'

tListinu, Gospidar tuoi! Inj, zato oburu nnju' ti si' dolsn' u

blagulou$moj dolini TuDa. Tebe td/n itubtdo' zato ono ito ti

"'Dzamiu el'Usrt', 12137.

75

Page 65: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Ceturti dlo

t obja juje shiaj!Ja sam, uistlnu, Alkh, drugag boga, osimMene, nema; zato se sano Meni kknjaj i mollnu oba jaj

da blh t i uui jek na utnu,tr l" '(Sura Ta-ha, 11.-14 )

Allah s.w-t. je govorio i saAdemom a.s.:

: g - r : ' - J r i ' " ' - ;

,,Re[e: Adcme, obaujeni ih o iTnel1ima ouiL stuari.. "'

(Sura El 'Beqare, 33.)

Allah s.w.t. je govorio sa Svojim robom i poslanikomA4uhammedonr s.a.ws. kada je bio uzdignut na nebo.

Trcdi stupanj: Objava poslaniku Putem meleka.

Na ovo se odnose Allahove rijeöi:

-l'r,; s_rr \;)'J-: rl

,,ili da poiale izzsknika, pa da objaui ono lto On hole."(Sura Eö-Sura, 5l.)

Spomenuti izaslanikje Diibril, a ponekad, i neko drugi ali veomarijetko.'

Naöin na koji je Melek dolazio Poslaniku

t'omnim pregledom telcrova iz Kur'ana i sunneta moicmoz'rkllLLöiti da se Melek pojavljivao na rri naöina:3

Prvi: Da ga Poslanik s.a.w.s. vidi u njegovom liku u koiem ga je

Allah s.rv.t. sworio. a ovo se desilo naiem Poslaniku s.a.w.s. samo dva

Drugi: Da mu objava dode u obliku zvonjave zvona i kad presranePosLanik s.a.rv.s. je veö zapamtio lta mu se dojavilo.

Treii: Da mu se Melek pojavi u oblikLr öovjeka koji mu se

obraia a on razumije niegov govor. Ovo je nailaki i naöin za Poslanika

' Pogledäj moju knjigu'S\.ijet meleka'str. 40.

76

Page 66: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

s.a.rv.s. Ovo se clcsi lo u Prvom susrcru sa Dt ibr i lon kada sx je

i z n c n r J i o r r p c i i n i H i r ; r '

Radosni nagovjeitaii obiave

Poslrnik sarvs ic Lr poictkLr vid 'ro svjer lost i 'uo ghr ' r l i n i ie

, iJ lo -eLL,L oJ kojcg j . pnt i . , l . , ' "1. : t ln ' t ni t i jc v idro ko mu sc obLlöt

i I 'o7n.r ga.

i r f tLsl im b i l ie i i t r srtrrr SrhihLr o' l I l 'n Abtr ' rsr d r ic r tk ' ro: Al l rrhov

l ' rxt .rni l ' s. . r .* .s. ic bor.1\ ' io u N'1ckhi pt tnlcsr go' l ina 'cdarn got l i t ra 1c

i* ' ' " - . *1,. i ' i , r* , ' t jct lost r osrm goclrnr mLr i i sPuirrnr obi .r ! r ' A

Lr \ lcJi t r i j r bor,rvio i1c5fr g 'r( l i r r ' t

\ . r r v i h r t c : , , i r r r g l ' r : i v l r l r o s i i r l o s r " " l i t k L o i c l i ' r c l i j t

l i . r r1: . ,Bio j . to el .rs isvjct lost ncic[ ' r ' s i jct lost Al |r t rovih l ict :L to je

' i"i,,l,, *. i"t .i i. ' 'rio mclcla i dol mu sc niic obLrtio sr Alhhovont

Trag kojeg ie ostavljao melek na Poslaniku

r \ l . ' / ' ' . r ' i | i r ' l r ' ' r r r i o l r ' r ' r c l ' I t r r \ r " - i ' r ' d

I r . . l R ' t e - ' l < r t o : , . 1 1 ' I r ( r r ' ' l ' r ) l d ' \ ' ' r r ( r ' n K l

ilL,.i'"'L.s;r' :., . ''""j"r

rvrclnirr* jcr sc to r'tzl;lLrjr ocL dousl"r m'lck'L

' c . . l . " - o , L t " d . r \ : . I ' b l o r ' r ' i r ' ' " r o r r " \ ' o " ; r I o . " r r ' ' i l " c

t . , ; , ' , t " . , t ' " . 1 ' | ' I r : L r r r t o " ' r ' - o ' r r r ' r l ' r r ' I r " i '

I r , r . n : r , . r . r J r ' - r L ' : i ' � v l l ' J r r " ' r i r l " ' l v ' d r r r n

" , 1 , , \ r . . \ ' r i , r ' j c r , r . r ' r . . l o t . " r l - " . ' p ' r r ' ' r " r ' \ ' r r ' , " r ' t t l

s i icr l i lo, r oni I 'o i i su sjcJi l i oko nje.ea nisrr 'Lt l i i r ' i n lLL st obrrvr lLr le nego

' , i ' - t ' ' r ' - o ^ ' I ' o l r ' \ ' ' : l ' ' ' r ' ' l r ' ' - ' l r l " r - r r l

. ' , ' ' ' r , , f " r r ' J I i ' ' n ' r c \ , r r r r u ' 1 " r ' \ ' I i r ' r ' - r

prtnosio ono i to mu ic oblavl j tno'

:r,,,gr{itaj N.\(\'iic! k'nrorii, N1üsri '!('s-ci',il l l irrJ.'il '."ti.l '1,,,:i:,,1i

I . ;1, i I )1,l� ',, ' , ' ' , ' ,,, ' ' ,,:; ' -: ,: ' ":i l, ' i-/,' i " , " . - ! i ' , 1 r ' ' - t r ' � ' ' \ " N '' \ " , , - r , 1 r r . , N . l r \ " e _ r r " . i : l r l

i r . , . | | ' i " . . ' , , . ' , o r ' l L r l ' J | ' | I l l L

1 i

Page 67: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ceturti dio

Aiia da Allah bude zadovoljan sa njom i nj€nim ocem - kaäeda bi se na Poslanika s.a.w.s. spultala objava u veoma hladnom denu, akada bi se zavrtila, njegovo lice bi oblio znoj.rl

Takoder nam je prenijela kako bi se na njegovoj s.a.w.s. devi dokmu je spuitana objava a on jahao na njoj, zategli kajievi i umalo bikleknula na zemlju od njegove reiine.'r

Jedan od ashaba pripovijeda da je njegovo stegno bilo ispodstegnaAllahovog Poslanika s.a.w.s. u trenutku kada mu je siöla objava, pa mu

ie Poslanikovo stegno, usljed ceiine objave, umalo zdrobilo nogu.ra

Jala b. Um€jj€ nam prenosi kako je vidio Poslanika s.a.w.s. utrenutku kada mu se objava spuitala, a imao je äeliu da to vidi, pa kaie:..Uveli su me kod njcga, bio je crven u licu i pultao je glas kao da hröe.Ostao ja tako neko vrij€me, e zatim je to otiilo od njega."''

r:Sahih Buhari, Poglavlie'Poöetakobjave', pogledaj'Fethul'Bari', 1/18.rrNa ovoje ukazao j Bejheqi u'Delail'od Aiae, pogledat 'Fethu-l-Bari', 1/21.i' l ladis bilFre Buhanja NarEz 1Z Diihnd 31, i Nesaiu Dzihad 4 i Aluned,5n84.r llaclis 5e nalazi u Buharijinoj zbirci. PogledajSahih Buhari, Kitab Fadailu-l-Kurän,'Fethu I Bari, 9/9.

78

Page 68: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 69: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osobine Poslanika

Ljudska priroda

N{rrJr ls t Sveznr i t t [cs ro 1\ 'cn1u

korc i , t l jc l lLrdimr, l)uJu poprLr nj ih t i '

. . l la t l , t : , t t t t cot i t l toP: t t n :

OL',r i j t i tcnoe i . bi l . r th p'r ' l : rni '

l j u J i i 0 d n j i h s r n r i h :

;:l;::-- LiI-'' -.rLS,ur f. l- l i .ht, I ir: l )

Ljudska sposobnosr da ponese obiavu

O n i h r l r s n r ' t r r i L r n c r r ' r i n i r r i r r t n r l q L r i i n r ' \ l l r h ' ( r r b o r | o r " l l n i ' L

ir l i rJ.kos,odl i . t oosl .rnur ne t 'o;miu l l r rdshc ooeu' losr i j t r ic " ' � ! ick

"p,r ,n ' . ,n.1., poJ,rc: . n,r j , 'c i l em:rnct od Al lahr kojcg m \e f( 'L ' r i : ' l '

nrbr\r . rcnr l l , r i bf t1.r :

i - - - ' - ' - - *

- ' - - - . - . . . : - - . - - r ' - ' - ! ' - - :

. . i f i : ; t t t n [ , t ; i t ta Zot ! j i I t ' l '1 j t i t ] t t t lo l t t t t t ! ' ) r t ' t ' t l : l

tr *: ur,gli i paltl,tlt tlt 2a'icn ali Et 1t pttrt:t ' iot t't: 'l

ot it. za'ita pntn,t srl't *pnt llatt i ttt;;alir't '

{s,rra Ji l Ahz.rb, , l )

t )ni koj i nisu tro-s1i pLihr ' : r t i r i r1 'L l iudl budu poshnici gle ' ]e i tLL

., ,J, ,o \ .ü, js l i i ts lc. l I juJi posnrarral i su gr Lao t i ic lo koi ' jeLt ' Pi j ' i

'pr ' , r , h, , , .1.r po ,cmlj l drt l ' i u i lo lol j io sr oj lnr potrcb'rnl :

;L* i i y ; : 'v - . r- ; i g-L -- ' - , : i r -+ -- ' - -1

I r ieot 'at I : Stt i " "r ' ' ' t t Pa; lat t)ktr ' ot t t l t r i t t ! t tdt I l4

Ti.j,ttana lnla (Sur.r Ll FuLcpn r')

' \1, n;str por: l thl l u l iu ' lsku bir ' u onri dro k( ' i i 1c LrLrvrr i Juir

l , , rLr j . , \ lhh , ,d. t |uuo Lr ( \ i 'L L:

Page 70: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

'.a:', J|qi tt;:t .s-)t, ".+.:';t

,,1 had mu dan lih i u njega udahncm dttiu,poklonite-" (Stl,ra El-}{idir, 29.)

Allah je zadahnuo ovog iovjeka svojim ruhom i t im Boianskimrrd.rhnuiem öovjek se odlikuie i posraje iovjekom i zasrupnikom na

Zemli i . Altah mu je omogutio da uspostavi konrakt s Njim preko tog

visokog udahnuda kojim se iovjek odlikuje. Nije nikakvo iudo da je

Allah odabrao nekoga od ove vrste koji bi bio dühovno sPreman ze

primanje Objave, da mu Allah objavljr.rje ono iime öe upuriti svoju

braiu na put kad god pur bude zamraöen, pruiajuii mu pomod kad

god mu pomoi bude bi la porrebna:l

r J''fi i';9 i ;4-:t "; <tt.'n; ot ;lL't ;a iu

J;'1a;u,,Mi jesmo ljüdi ktto i ui - gouorili sr in poslanici njihoü -

dli, Allah dije blngodat samo onim roboüma Suojim kojimaOr /ar'e " (Sura lbrahirn, 11.)

Zatim poslanici bivxju Posebno Pripremani i odgajani da ponesuvjerovjesniöwo i objäv'r:

I 6--"). !z!-;t,Ja sam te zn Sebe odgajaa " (Sura Tä-ha, 41 )

Ovo se odnosi i na naieg Poslanika s.a.\v.s kako ga je Ailah s.w.t.iuvao i pazio uprkos tom€ ito je b'o iet im i siromalan:

!t;.:: .z: :-:'4: 4v !;::i .:. :-t:u; q t:t; li

.t. ;1u;J;,,Zar tt tiroöeto t n€ ddc, Pa ti utoliita dade, i zalutalim te

ade, pa te uputi, i sirontahom te nade, pa te bogatim aiini '

(Sura Ed-Duha,6.-8.)

Allah ga je oöistio, i od njega svaku öejtansku neöistoöu uklonio,

a iz njega odvojio lejtanski udio jo3 od malehna. Od Enesa r'a se

prenosi da je Allahovom Poslaniku s.a w.s doiao Däibril, dok se igrao

'U okriljr Kur'ana' 19/25s2.

8 2

Page 71: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

, , . l i r r . r t i , u . r . , ' t t o , i , r r . , c , z : r r i n r l r r , , r r r r r L , r \ L - . / f i r r r , ' l / r r ' 1 i "

r ;gnLi.r I i r t l . l r : l ' , rLtr o 'or1.r i i l t . l r ) i . . rni ] . r . . l .1. \ . r l r rr ' r t ' r ' '

\ . r l i L , n i 1 ) s : ! q . r , r p r . r L r p o r L r L l i o J z l r r . L . r , r / , : r r r . r r r ' r r ' ' r r t : n r '. L t .

p r ' , ; l . r ; . \ ' 1 u l r . r r r r n r . ' 1 i i t r h i i ' n L l ) r 1 ! f ' r ' t L r r ; i r i 7 r r ' i ' ) i L * r l ' r r ( i ' ) 1 :

L i . : t i c , \ : , J i I r , r , n . r n j t - r r I r , f , \ L . r . r l f . r q ( r ! r ^ ' , 1 r ' ) ! 1 i r ' r ( 1 1 \

i i l i r r l \ l u ' i i m .

\ 1 i . n , , , x , m c . L 1 , , g r i l o : . , , . J . , i , r , l , , r ' L r l r l ) ; : i ' : l J o r ' r ' r ' i '

q , ' i , c n i r . r m j r r i t 1 , L r r o . r , , 1 c n , r r i . o l r r r J r r . r . r r l r . L . l t ' t L " ' ' ' i n t ' r t r

r l r , , r . , , r r r L . . ( ) r , r , , i o s t l i , , \ r i . , t l i i , r l I ' L L i r J r , i ' s , r n r l ' i " r \ l ' l ' I r ' ; ' r L ' r

. i l ) i L r f i i , r 1 ! , ) r i J n i l , ! \ . r . r r r i n r ; r . , : r ' 1 , r r r / - c n r r r n r l n r . l ' r L ' r : r t " "

' : , 1 , , . . " . i r ' " , .

, r , , : , i . r ; ! r . r n l , i ( t r l u r f l r ( l L r J r . r l . i h L l

Zai to pos lan ic i n isu b i l i melec i /

\ l n o g . r i c b l l o o n i ! . I o i i s L r s c p r o r n i l i r o m c t h l i n c l i I ' i r J u p r x l r r r ] ' i

i ro i , h io elarni r uioe ci . r ' r r sr l iu l l okrct,r l i ocl v jLrounir :

: * - - - ' . - ' - - . ' - ; . - : -

: ! .-. ,----

, 1 | ) tdt i . . lml i t t t i , , ' l ' r t t , t , l , , ! , t ; I t . uh tal t lo r t l t ' i ' r ' t t ' t t t 1 t

" t ; t t " t r t : i " t t t .c! t t ; i t ; : / ' t ' i t ' l l l " l ' t ' to 1t ' l ' t t t th ; t t i t ! t

1ar, ia, : tSLr

I : l - Is,a. ! r I

S n , r r r r l i s r L L t , r . s l i i . d L n l c l , o s l u r L . r L r r h r i d L r i 1 ' r o p l s i n i r l o j c ' r L

I ' I r ' ' I r l '

Lt l , t . , , : t , i , t ' 7r , ! . , , , t t ' t t i 1 , i i , t l t t t , . i i .

l , , t t - y 1 , , 1 , 1 1 t . r \ L L , r I l \ l L i n L r r L t l , . l I

\ . i f r , . , 1 , . l f . r f , r I lL i , ' l ' L I l i im l s f i , r r .

\ | ' [ . . I r ] I mr \ rn l i : l i l" rh rh fL ,L i rn I r 6 r i . j i ! . r ' \ L .

Page 72: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,,'Zar da slijedina jedxog od nas!'- gotorili sa 'Tada bino

uistit , bili u zabhdi i n zri "'(Sura El-Qamer, 24.)

Neprijatelji poslanika su predlagali da poslanici budu meleci koje

.:e moii gledad i posmarrati, ili, u najmanju ruku, da sa poslanikom od

ljudskog roda bude poslan i melek:- , ' / . : : . - , . i . , . , . . ' .

-jr. ,r iJ.-----.J r:.Jt J; t.r !t@ -)r>i

"l gouore oü hoji se ne nadajt susren s Nama: 'Zaito nam se

,n poiatju udeki ili zaito Go:podara nng ne uidimol"'(Sura El-Fttrqan, 21.)

Takoder su rekli:

1-1 ;r--1'li ; ;ti ;JAi '-' '; J;")i \n Jt I in)

:' tiL:; ukLult.l;ti"Sta je atom poslaniku, on hraxu jede i pa trgoüimi

hoda; zaito mu nije melek poskn da zajedno s njim badc

oponinjai? " (Sva EI-Frrqa+ 7 .)

Ako budemo pomno pratili kur'anske cekstove mo'i 'emo

' 'Jgovorit i nr ove sumnie. na nekolrLo na;ina

Prvo: Allah s.w.t. ih je izabrao da budu l;udi a ne meleci, jer je tako

vcie iskuienje i ispit. U hadisi-kudsi ko;eg biljrzi Muslim u svom Sahihu

sroji: ,J.r sam r€ poslao da te iskuiam i da tobom iskuiam druge "i

Drugo: U ovom izboru je poöast Allahovim robovima kojima jc

ranije odredeno ono najliepie, jer Allahov izbor pojedinih Svojih robova

da budu posbnici je ukazivanje örsti i davanj€ prednosd nad oscalim

r' ;rrJl elLi)

$,

- . ;c+-i ilr -Lr ?-!r -!u-r!

- -lr --,1, .r - ; - r.l*

'od Munziriia, str. 263' Skriiena verzija 'Vluslimovog Sahiha

84

Page 73: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

. t ) , I t i I j ,n , t ) . \ t ) t t t r r1 f i i i r i t ' t ' t !n t " i ' t ' ) t ' ) i ' l ' : ! t '

t , , : , , t , t , t . l t , , t t t : t ' , t t t i " i ' ; ' ' r ; r ' ' r ' \ ' ; i " l " r t l i i i t t ' ' t t ) t ] :1 :

l i , , t t l , i t t ta t : i l : t " i t t : I t ' t i i ' i t t ' : ' ; iu t t l ' : ' t ' l t t ' t t t t ' r ' ; ' :

, \ , , i . r \ l r . i ) . i s l

l ' r t i c , L l r r , l \ r r n . r l \ l ( r \ o t r r i l r L r I I L i ! i ! r r l ' r L ' r : 1 r L l 1 r L r 1 "

, r , r , r L , J L h l r l r L L v i , r r u s l c . i l r r L J i r r r ' r ' ) l l h L r r t r \ ' 1 ! d { l r r r h I r i ' :

r i " t " - , 1 . , " , , 1 , , , . ' l r : r o i , r , s r p , r ' l , r r r s r , o i . L r l l r i ' L l r r o r n ' ' r l ' l i L r

, , r . . . i r , , , . 1 , . i r , l ; r , ' m " . 1 r r r i l r l n r l i ' s i " 1 r r l r l r r i f l n " ' i i ' r l r l r ' t I L r ' :

! r r l l , ( n L r , ( , l i t L n i r r r . p . r r i n l r h o r l r l f i l r r i r m r ' / i r ' ' r ; i r i ' " r ' r " o L ' r n c '

i . l r . / r , r n t h , . . p r ' r r . L . i " r r " i r . i h ' ' p r ' r r l i L i ' ' r s c " r " t r r r ' r r r

p r . , , r ; . , r l . r r r n c n r r r J r i n r . r r r ' 1 r " i L t r r l l r r I r r I I l i t I \ j I i I I I i I I i I l r L r r !

i , , , r r l . , n , , t . , t ' l i . , . k o r ' r h p r ' l o r l l r r r t L r r i c i l r ' I o r r L i t J l r r r r ' 1 l i i l r '

l r . , r . L r l L j i r i r , . r i r i i r r r f r ' r r l r \ i L r l r r r ' ; L i r ' l L I r r i j ' \ l l r l r ' r r ' l ' r ' r

i \ r r . l , i p , , , , r o , ' i r . r ' . l l , r J l L . r r r l u r ' t r : r " t t l r L r I ' l i i o r c

o 1 , r r . r i . L r i ' i . r l r i o , r l , , l . r n o J l j r r J i , 1 t ' s r r r p l t r l i r r r ' r p r ' l ' r f l r ' ' . ; " ' l : l t r ' '

; r ! i , , , ( ( i , ! n i i , r . r I o n r ; . L j L r i i s c r ' r J t t r I u r t l i r ; ; r ' r r r c r j j r o b ' r \ ' / r n r l

1 . , , , . . r , , p i r r , , t . , l t , l . , l - ' ' \ l L r h z r J r : i l " 1 r : r : i t o l d i i l r ' I i r i : l

, , , . " , " 1 , , L L , r i c , , n n r n r r i l i r o q i ' l r l r ' r 1 : o c n ' r " i ' i r ' t \ r ' q " r

t , . , . . 1 , , ' . , , , , , , , , , ' , i r . e o ' i l i ' l r i / 1 " ' r ) r i t l r : t i l i L t l ' r " i r l i i n r

\ " i L

r , f l , ' r i . r L r . r r t l f n r . r L . . \ 1 r ] r r r i l ! r r n r l ( r : l l l r r 1 ' ' l r l l i

1 . : i r , , ' r , r i , 1 , r l l ' , , r r . , r r r c r t J r L L " r p " n L i r j r r ' r " i l t I r ' ! r r ) i ' r : ) i l r l

| ! . r . r , r l i i r r i r t a r , \ l . l r L

( " e n r t o : \ l e l r l r j t r t i k I r i ' i j r r ; i t i : L l ' r n i i r l r ' i ; ' - r p r n l l L g i l L i l

, r , l . , , , , l r l ; L I . 1 . r p r * l . r r r i k I ' r n l . " J r r i j J ' n ' L i l r ' r 1 i p r ' l r r r l ' r l ' " ' r r ' l c ' I

L , j l -1 , r i , , . , l r ' 'u , , r ,11 ' 1 . ( i l i i . ! Lr r r r ' r tn i t r r i t l t ' r ' ' l r r i r l r rb"S *rgr t " r ' r

l i r r c z . r . . , n r J - r r : : r l r " i r : i l r ' r " ! L ' j r } i ) r : i r ' l r i r i r ' : r ' r r ' r

t , , , . 1 . , , . , 1 . , . . , * . . i r l . r ' j . h l l l n . L l l , , , L i c s i , ; r J r l : i l ' L r r . , 1 r ( ' ! . r i r ' i r ' i ' : ' )

, , , , , , . r r l , l . s r r o i , i ' r l r l r f t " i ' r i ' l r ' 1 ' L ; ' ' ' i I l l ) r ' r i r r r l r ' t r r l ' q o " i r r

, ' , , , , . , , , , , , , f , 1 , 1 . , , . r . r : i . , I h r i i ' i l J r r ' l ' r i ' r r ' L i r r ' L r " r r r r i m r l t r ' i r

l . , j , , l , l l . r , , , l , j . r ' r L p , , J r r , " r " f i r c l r f i r r r i r : r r " i r r l L r \ L l r i r ' r ' r ' t ' r r

. , , L r 1 r o r r r l i t , , . r , l . r ; t , :

L r l l . ! ! L , r i g i f . L u r . l . / . m f r n o n r

l . furn, , t r r : , ' i r rh int l r t l l rh , ' \ l i ' l lp r \ , , r i i , i ; t r i r n , , l ( i l " r r l

L , , L r i l i ( r K , , r r f f l " 2 : r r '

i t r .7n . i i r t J mr sc - \ l l J | ! r . q n , l . \ i r '

n r r i t !n r lLn i , ' u snr r ! l r d ( t r f ' n f (

S i

Page 74: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

;ty,e'-]l.y:;*l sa<tji rlt; r;,,OnogaDana hada ryledaju mebhe greinici v nele radouati."(Surl El-Furqan, 22.)

Zbog roga iro nevjernici nete v;djeti meleke osim kada buduunrirali ili kad se spusri kazna. Kada bi vidjeli melelc onda bi to biodan njihovog uriitenja.

Slanje poslanika od ljudi bilo je nuino, kako bi im se mogiiofrlaiati, shvatiti i razumijevari ih. A da je Aliah poslao poslanike odnreleka ni(ra od toga ne bi mogli.

li,,ie;i iju uiir -:--'rjji a;g',;tie.'l ui otti g c,

a,e,*+.Ä{ a 7;,'s j f,, ä i;t'F. r ' - ' . , - ' , i -_ \r)Laa-.41 jl _+i di r+_ü)

,,Ä ljade.ie. &ad itn je doldzl k objava, ofuralalo od ujerownjasatno to ito su gouorili: Zat je Allah lao poshniha toujehaposlaa? Recl:'Kad bi meleci na Zem|i nirno hodili, Mibismo im s neba meleha za poshnlka poslali."(Sura El-Isra, 94. 95.)

Kada bi stanovnici zemlje bili meleciAJlah bi imposlao poslanika,melcka. popur njih. medutim. polto su sranovnici zemlje ljudi olda ieoJ Aliahovc milosti i mudrosr; bilo to da im poialje poslanika od njihrj . .ovi€ka popur nj ih:

;++i I <; fia:;;t o-t:i S''Äi;"';:,,,4lklr .ic ujenihe nilojtu S'ojom obano &ad in h kdnosimteda Qlh *ao poslnih,z posko." (Sva lt'li'Imran. 164)

Poiro liudi nc mogu s lahkoiom vidjeti mcleke i preuzituariznanjc od njih, onda bi Allah mcleka, ako bi Ga hrio poslati, preworio,L.orickä:

' :: a);+)t ^ii \: : : iii )--. )'i;; ei ;lu; S :,4 da ga melekom uiinimo, opet bisno ga lao ioujeka tuorilii "pcr bi in uii L ntatntn on" jtn rn alic Ja,nd.(Sura El-F,n am, 9.)

Page 75: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Pogada ih sveobol i jevaju. Umiru

Ibrahim je rekao:

,_+;;€

Allah s.w.t. kaie da kada bi poslao podanika meleka' bio bi u

l iudskom obliku. Ic*o bi mu se mogli obtarit i i okorisrir ise od onoga

ito im prenosi, a kada bi bj lo rrko oni bi bi l i zbunieni -

To bi bi lo neja'n,-r ier l judi nc bi mogli uwrdir i da je melek ier re

u I j ' rJskom oblrku. U ronr . lut 'r iu k:kva bi brla kori 'r od ' l ' tni: melekt

kao poslanika na takav naöin, itoviJe, slanjem meleka na takav naöin ne

bi 'e po.rie.ro tel jeni . i l j . jer melek nc osie.: ono iro I iudi o' ie":tu "J

ni iho;ih r;oci iJ i reäk.i ja sve i krd.r bi ibio u ni ihovom obliku'

Sta sa sobom nosi PriPadnost v,erovjesnika i poslanika

ljudskom rodul

Njihova prip.rdnosr ljudskom rodu podrazumijevx svo,stva

o,l kojih se luji n" ".rog" odvojiti. U to spadaiu.ljLrdska tijela koia

,,.b"|u hr"n,, i piee, obavllanie male i velike nLride ito je posljedica

konzL,,!iräDirt h'arc i piör:- . - . . , j , " . : . , j . ,r-. .yr.: t_; i ; : Ut

:. t--' -- ,2 .'a= . r'| :

.,:.,;1;,rJ=L, i .,"-* *; -r : jr-. )3

:l: J.\'rli\-{,,1prije tehe smo samo nuikarce skli kajünasmo objr'Uiu!1li

zato Pitajte litd? od zrlanja aho ne znate ü! M ih nismo

ttroili hdo tieln hojn Zite bez htane' niti s1t o t beslnrthl

/i/i. " (Sura El-En[:ija, 7.-8.)

U ro se ubraja i da su rodeni kao idrugi, imaiu oöeve i maike'

amidie, daidäe i reqke, iene se i imaiu potomke::z:';: ati ä ct;: rt+ i.j-:' (L'.,i 'n)

,,A i prije tebe smo shli poslanike' i äene i porod in dauali "

(Sura Er-R ad, 38.)

i ro poqade l jude, .pavaiu i bude se, zdravnu r

k a o i o ' t a l i l i u d i . S p o m i n i u i i s v o g G o ' p o d : r a

i 1:-tt 152 = Jj.-t rr'b- t'B 6,\:

: ' le fs i r 'od lbn Kesi ra, 3/9

87

Page 76: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

1 -7']-; "J=*' 3ii1 1

.,On jetuj Koji ni hranu i pltu laje, abo e nzbolim On me

14eli. On je Taj Koji te ne rmtit; i oPet aäiujetl(SLrra Ei-Su'ara, 79.-81.)

A1lah s.w.t. je rekao worn robu i poslaniku Muharnmedu s.a.w-s :' , i r ; ' , : - : - ; 'a . _ . - . e 1 - .

, ,7) , i zai t ta,nrrni , l oni )u tntmir i(Sura Ez'Zumer, 30.)

Rekao je da je to Allahov srDret sa svim Poslanicima:' | " - J ' i ' ' : ; - '-Li ir Jü' "'-LrL -L"-' "-ii J' ':-r-

... ,.r - -,,,..:e:-'.r-r--'

,,Mrhanmed jesamo poslanih a i prije njegaje bik poslanika

Aho bi on umrl ili ubijen bio, zat bitte se ui ndtud t)rutili?!(Sura Ali 'lmran, 144 )

U opisu Atlahovog Poslanika s.a.w.s. spominie se izm€alu ostalog:

,.Bio je öovjek popur drugih ijudi, krPio je svoju odjeiu, muzao bi sebi

ov .u i sam b i \ ebe r l u t i o 3

Potvrdeno je da je Poslanik s a w's. rekao Ummu Sulejm: "'O

Ummu Sulejm, znai li 3ta sam traiio od svog Gospodara?' Rekao sam:

Ja sam iovjek kao i drugi ljudi, veselim se kao lto se vesele, ljutim se

kao iro se ljute. I ako protn'nekoga, iz mog ummeta, prouöim dovu' a

on je ne zadu:uje, uöini tu dovu tiiöenjem i sredswom za pribliiavanie

leb l nr 5udn)em oant l .

Vierovjesnici su izloieni nedaÖama

Pripadnosr vierovjes nika i poslanika ljudskom rodu podrazumijeva

da ih pogadaiu iskulenja kao ; druge ljude Bivaju zanarani kao ito ie i

JusuFa.s. bio baöen u zawor:

" HrJ is b i l ie t i AhrnFd u 'vnm Musnedu, i BuhdnF u L l rdPbu- l mufr"d

\hrneJo! cened r lacdn pü MrFlimovim udovm rogleddi 's:lsiletu Plüclis

srh iha 'hadisbr 571." H.r(lis biljd.iMnslim u svom Sahihu. Pogledai 'Sjlsiletu ehadis sahilü'hadis br 84

88

Page 77: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-= .- -:t '" -- *- -':_:- -r _ r

. R , \ : t ) ' 1 " " i t ; t ) ) t ' r ' n t ' t t i j ' t t ' t t ; r l ' t : : t t r i t ' : t ' : t t t ' t : i t t

i j t . i t ! ' � : t ) t t r i t t t . i L r r r i r r " L r i . . r l . l

. \11.r1, r . r ' r . i t rP,r t r . nr

'-+.r--: ---* -: .-:!

.O: t , t , t i t t : , t t t r , ' t t t ta l tb t l l i ; t , t L \Lrr ' r lLr ' l i '1 l r

, r - j l h o r l i l , r n ; o L l i p o n t h . r d L r z n i r r r l r . r ' . r j r r i k r r i n r p r ' r l i i L r ' i ' r o i L r r

. r r r r r k r r r r i l r I ' r , ' l l r i k , r ' r r : s . r r b i c i n r L , l r L r J r r . r p " l ' r r l i l i r r r r o i n j r l r '

l l i ' u l h p r u L l . r i n l i i u k r r i r k . r t ' i L o j L l h r " l r i m I s b r r ) 1 ' f i n ( i r 1 ' 1 " f l i r l

h j i r l i ; l L . r I r r r \ r m . i 1 i I r o i t o c I ' , x l r n i h s r s s L r i i r i o h i r l ; r u z

\ l c t I r r r N l i : d i r r L r . A p o n c k . r J s c J L i . l r l o i J r ] 1 r r r i r l i u :

I i.,rl si t ttt t I't:ii v;h'itl: .{rrtit) t'1t' itt' rii' !!tiiit'

t i t i , i , r , i ' t ! i , t t . t t : t t . ' t t : : , , lu i i i 1 ' t : r , ' t t i ; ' t ' l ' t : t ,1 ' t t t ! i ' t

l r r -

( r h o l i j r \ . t j , , . l - n : L o j . \ l l . r i r s ß 1 l ' l t L r i ! ' � \ r o ' - t o h ' | i i L r s L r ' s

1 , . r , r s r r 1 , i L , . \ ' j l r r l o s r o j n i n r p r d . r i . r n r . r s r p r i n o s ' l r j c \ l l r h t r f ' o r l t n i '

s. . r . r , . rc[ .L(, : . . ' \11., ] , l t r r jL ' ,or jcsn: l ' h i lLr l , lc h,rLr.r ' r rrs r r rr ' r"r coJin'r '

r ; l - ' 1 1 , ' L r q . , o s r . r r r l i ' i l i ) l j i J r l n i o ' i t r r L | o i i c r n t r g o r r 6 r ' r i r ' ( ) d

, r ; , : q o , c L u ( n t c ; c i L o t l . r r L i r q L r h o L p o r o , l i c L r i i t r r t t : r l r b i o i i r c o n r ' t

: -_---' --ri*i-' t.-l

tt' - ':- -i j! :1 --+ '

. 1 -----l .-:.j .-- '-r, j

_'j -i

- 'ui -: l-': --; ri i-:

. .1 I :11t[ t Lda 1, Go:v,t l , t r t ' tot ; t ' t r tT r ' \Lt tL 1L\ t t

t l , t : t , t : , t t r t i t t , t , , l1 t t l :q t t t i ' ; i t i ' ; t i ' t t ' r l : l n t t i ' n t t i t t t t t t t t t t t t

l l i l l i ! L r i l i . z c F b ü l . n l r ü \ ' l u m r r l u , l b ! N l L i

I t r l l i bhnn u nonr 'c .h r l l r l . { le r l . j S i ! i i l " tLLi , n ü : l I 1 L l i . i . 1 ) r t . t ' \ l u l r l . r r ..h i ( l is ih ih i . h i . l rs bf I

Page 78: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

nu. miltitu Natun. pondna njegot'u, i z njih ioi tol;ko' i

d'; budt 2ouka onina hoji sü Ndmd Pohomi(Sur.r El ' Inbi jr, 83.-84.)

Ali. vjerovjesnici ne bivaiu samo bacani u kulnje nego su njihove

kuinje jatc i teie od bilo tiie druge. Sab b. Sad prenosi od svog oca

da je rekao: ,,Rekao sam Allahovom Poslaniku s a.w's.i 'Koii su liudi

najveiih ku!nji?' Reie: 'Vjerovj€snici, zatim niima sliini i niima sliöni.

Svaki öovjek biva iskuian shodno njegovojvieri, ako bude tvrst u vjeri

kuinja mu je teä, a ako bude u vjeri slab onda biva iskuian shodno

svojoj vjeri. Nevolje pogadaju roba roliko da nakon njih hodi po Zemlii

bez i jednog gri jeha."r '

Ebu Seid El-Hudri je uiao kod Poslanika s.a w's. a on drhti, on

stavi sroju ruku na Poslanika s.a.w.s. i osjetivrelinu kojaie probijala kroz

pokrivai, pa reöc'O AJlahov Poslaniie, kako lije reika ova woja bolest!'

Rcöc: 'Mi smo takvi, poveiava nam se iskuienje ali i nagrada.' Pa sam

rckao: ' Koji ljudi imaiu najteia iskuienja?' On odgovori: 'Vjerovjesnici,

zrrirtr dobri ljLrdi. Neki od njih bLrdu iskuiani siromaioom do te mjere

da nemaju niira osim odieie koju oblaöe. Oni se raduju iskuienju kao

öro se vi raduicte udobnosti."rr rl

Vjerovjesnici obavljaju poslovekole obavljaju iostali l judi

Niihova pripadnost ljudskom rodu Podrazumiieva to da

obavljaju poslove i rade kao lto rade i ostali ljudi Poslanik sarv.s

sc pri ic poslansrva bavio rrgovinom. Vjerovjcsnici su tuvali ovcc i u

tom konteksru se prcnosi od Dzabira b. Abdullaha ra. cla ie rekao:

I Hadis prenosi Tirmizi i kaie da je hasen sahih. Kao i Ahmed, Ibn Madze i dr'r , ,e ledr j s i l . i le tu eh.rdrs. rhrhn ' , hadi5 br l . r l .'r Ö\€j hadis bilje;e lbn-Madze, Ibn-SäA i Hakim, i kate da je sahih PoVI* l imuvim uslo! rmi \a i ime se s lozro i 7eh"bi . Sejh \as! ru.Urn q lbdni kd:e:HJd' r je undkd\ ld lü su n i ih d\or ica rek l i . ' Pogledai 's ; lsr le ehadis 5ahiha,

hadis br.14.{.I Ak^ ie : tanie v ierov iesnr la ovakvo ̂ nJd dobr i l iud rebäj u tome u/et i

D"uku i dJ " { l lahu n; mi . le os im t .ho d"bro i is t inu r lo ih Pogodi nedraa

.r "n i l , r ; i og"vara;u i put ! r ta iu dubre l iude la2imd, zboß kr ' ;n ie koid ih ie

F 'Brd ' ld . naibol l . br b i l , , Ja Pre*tanu id. r ;ure

90

Page 79: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Potk ici i abjnue Prü dia

,,Brali smo sa ?oslanikom s.a.w's. bobice sa drveta ,,arak"ra na lto

Ällahov Poslanik s.a.ws. reöe: 'Bcritc crne bobice ier su one najslade '

Pa rekolcr 'Jesi li tuva,r ovce?' On odgovori: 'Zar ima vierovjesnik a dr

jh ni ic öuvao." 'r i Bi l jeäi ga Buhari ja u svom S.rhihu

Allah le spomenuo neke od vjerorjesnika koii su iuvali ovce od

kojih je bio i Allahov vierovjesnik Musa a.s C)vaj Posao je obavliao

nekoliko godina. Rekao mu ie dobriAll:lov rob:

"t* ui i. i"'- ;;i s'"-t. ttrS;i ii rJi ;r itt

,&'ti ii ''r.1;;"1*

i4 \,:.-.* 3i t-;-;t

Li:ii.rji; ; eu i Jri 7, ;.-4:ai ,. Äi ;-v "'.;.1'';

= "-rr-: j L - n :'t -- ; '- "-J=---i *. Y

,,Ja äelirn da te oiettirn jednon od oue duije moje hleri', tele

on, hli trebaj me osan godina slxäiti; a aho dercr naptnii

bit le aoja dobra wlja' a jd ne zelim a to da te silim: ti tei

fidjeti, dho Bog d4, da sam dobar. 'Neba hule taka izmedtt

mene i tebe', rcie Musa, 'hoji god od ta dua roha i:punim

nema ml se lta prigor',oriti, a Allah je jamac za o o ito \mo

tanaöili. "' (Su.r,. El-Qasas. 27.-28.)

Ibn-Hadier kaäe: 'Mudrost r.rd; koje su vjerovjesnici iuvali ovce

jeste u tome da se nauöe skromnosri. .1.l im se srca naviknu na samoiu i

da se nauöe kako da predvode narode. u

Od poslanika koji su se bavili liudskim zanatima je i Davud a s '

b io jc kovaö, p.oizvodio oklope. Al lah s wt kaie;

'ätLL.-)

,,1 nauii:mo ga da izraduje Panrir€ uat dd "a' itite u barbi

proti" nepifult?lja, Pd zl1ito nilt( znhL'ah|i?(Sula El-Enbija, 80.)

'r Drvo od kojeg se koristi 'nisvak.L' Pogledaj Fethtrl-Bari, 6/436i" 'Iethu l-Bn ri', 6/439.

, . . . : ' . 2 ' : , -JJ'\J, rr' -r-5r -c !/

9 l

Page 80: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Bio je dakle u isto vrijeme i kovaö i vladar, ieo jc hranu koju je

sam r..rrrdivao. Allahov vjcrovicsnik Zckerijja ic bio stolar 'r7

Vjerovjesnici ne posieduju niitaod boZanskih svoistäva ili svoistava meleka

Njihova pripadnosr ljudskom rodu Podrazumijeva i to da nisu

boianswa, niti imaju boäanska svojswa. Zbog toga poslanici sebi ne

pripisuju snxgu i moa a pomoi rraie kod Allaha Jedinog i Svemoinog'

ne pripisrrju sebi nilta od Njegovih svojsrava. Allah s.w.t govori o

odricanju Isaa a-s. od onoga iro su mu PriPisali:

tjt d'4 /,ux.tj4it;.i;i ;41iJß '()

S, "; ;'t ;i 3i 2'"Si Y at:;- Jß-^i a"" r, ;4\,

3r , j ; ' J ; s , i tu rL " ' :& j j j ; i i - i J 'F

-i.- ;"-iL ,!,;f : j :u : -ri i ;; j j iJr' i*L

Llrj -'!"

I i! u '---{, :d- . :-r & , ..,r ) ;- i1';ii

:=:.''*. :? i,). -it' ;4;.-:1i.;i i ;;i;:,,A kada Alkh rekne:'O Isa, sine Merjonln, jesi li ti gouorioLjdima: 'Prihuatlte nene i najhu moju hao dt,a boga uzAllahn! on ie reL'i: 'Cist '; Ti o.l togl! Meni nije priliino da

gouorim ona ito nemam pravo. AAo sam ja gottorio, Ti to 1)eL'

znai; Ti znai ita je r nteni, aja u znam ita je u Tebi; samo'fi

lcdi t lc ito ic:hriveno znai. Ja "'1,n im tano gotorioono ito si mi n nal"dio: 'tbadet linite Allahu tnom i nienGaspodara! l ja sam njima sujedoh bio dok san medu njima

bio, a had si mi Ti dutu uzeo, Ti ti ih iedini nadzirao; Ti

nad suine bdii. (Sura El-Maide. 116.-I17.)

Ovo ic Isaa a.s. rcöi na Sudnjem danu na velikom skupu. Rijcöi

koje pobijaju lazi i izmirljotine koiima su kdiani opisali Allahovog roba

rr Ovo ie zabiljdeno u vjerodostojnom hadisu koieg biljezi Muslim u svom'Sahihu'. Pogledaj 'Miskatu-l-mesabih, 3/1 I 7

92

Page 81: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

I p o s l , r n i t . r 1 r . r . r , p . L . , 1 n r l . i r r k l r : . . \ l l . r h c \ 1 c ' i l r s i r r \ l t r l t t l i r t s n r l c s t t o

* u , , i c n L r r L r r c l , L r :

i , , " i , , i , , , ,1, ' :u, t l ' , ' l t l l i i ) i ' \ l " t i i ; )

\ , , : . r t l \ 1 . , i ! r . . - l

l

i i l i ( ) r l . r i ( . , , 1 I : { r i r . .

. \ ' , i t , ) t t r i i ! nt t t L)t i ' ! t l r ! t " i i i l l i ! l ' i ' iLt i ' t t t ' ! t t " t L ' '

L\ur,r I l \ l . r i t l r . I I

' T r r . . , 1 , . 1 i , i ' . ' , r r l i r \ i . r i l r ' r ' r r i r r r \ l l r r r " r l r r r r r r q t ' i "

'- , : j . ; - : - : 1 ' : , . l , - l . i - . . - ' i - i - '

. .R, i : , , r , : \ t i I t , r ;L ;1, , r : , , ' \ ,1 ' , , i i t , t t l )o ; i i i ! ' � I t ! l t tu t l

i ) ] t j : i i r l j t r ü , t i \ n j . r \ l t r l ! n r . s S ' s ' ) i

K r i . ' . r , i : n p : c r c r . r l l r L r c l i . r n j r r l ' r ' r r ' " ' L r t t : i ' r l o i ' n t l r c . c L

r . , , ,h :LrLr ; i . p , ,q, . i l r . r \ lL , r i r . r - l - r

t l r Jr l ' r 1 ; r ) \ r 'oJ ! ' s \ l '1( t r 1 \ i i '11)

. , f r , , S l ' f i i r ' r . i . , . / i r 1 i , , , i i $ , j . : - 1 i t ' L r L r r r , r L r i n r r L , g ' l j ' i ' r r l " ' i t t l "

1 . . 1 , , , i , i 1 . , , , . , ' ' q , ' , i , , , , , 1 i : r . i l r r r r j r r r l ( t n i L ' i " r r J ! t r i i c \ ' 1 I d r ) b L '

: ' 1 , , J r , r r . t r r , ' q l . < , . . , I r r L n r J , r * I ' J i , r k . r " J i l ' t ' l t r ) ' ( l ( i i i i r ' ' r n ' f t l i

J . , , , ' , , , , . , , , p i . r : r r . . 1 . r ' 1 r . . r r r l L r l i r r r ' r \ ' ' r 1 1 i ' ' ' r l r ' / r : r : r r ' r ;

, , , , ' r . r ' I p , , . r . l l l , , , , , , . , 1 r 1 . ' , 1 . , ' , r r . l i . ' ' r r ) r ' f L " r L i r \

. , , , , t ' , , , ' , " r , , . ' , , . t ) . i r ; l . , r r i . , ' r 1 ' . ; l r l ' " u ' r l ' r " r p r J L l r J r " J j c t r

, , i , , : r ' l r : \ . , 1 , , , r r i ' q r . L : ! . ! i , f r . ) l l ' n r g o r r i l i i / r r r j r s L ' r L I r I i ' ' r r . t ) I I c l L I n

: r r L , , r i I L : , . , , , i l r r r l L , I i ! . r ' I I I I I ) I I ' I I n r . r l ' r r r r l r ! l r o r r i / ' n r " l 1 { r : r { r n i t L

, r , , t 1 , , , . r 1 , 1 , ' 1 , , 1 . r , r , . , , , , 1 , , , , 1 r ] l . 1 , , : r r r r t . , . / . r r i r i r l l r l ' ) \ . l J r l l ' r l r h r ' l i ( L r

, . . . . ! i . r I r v , L i : p , , r . , . r l i ' . r l r . l : r . n " r r r r ' r l 1 f ' t ( ' r r i ! $ k r i l l ' n o ! 1 r '

1 : , , ; 1 , 1 , , , , 1 n . r . r i n , , , . m . r . . r i r i i l ' r L i r . r r r j . r r r r ' r ' r " i n r c g r I n r ' 1 " r r ' ' j

l , , l r r t r , , i i t L . r r r i / r r i n r s L r l . r l r L I r l , r n l l r : ' r r r ! o r r i f r i o c l h r r i t ' r l c ' i

, 1 . . I l , , r . r . o n . l , l r L r r L l i t I n o q . p r " L ' r i l : L r r ' r J n r ' I r f . t ' r r 1 n l r

, l , r r . , : . : L i n , r , 1 r r r i n r . r r . r h l l r . I ' r ' . r i r r r r r 1 " ' l o n r l l i r n ' s t ' p o L r q r l i r r r r r

, , , r l l p , , n r , , , r r . r 7 i ) l r l l r r i ( . r t r r * . ' l i r n i J r r l r l r n r r : * r r i l o r r i i '

' , , r i l o ' . r , , . , : . r , i , t r . r i . . , r ' L ) r r . L j K o l l r I . i r i I r ' L I r ' I I i r i r l r i n i i c t l i o i ' g I n o i L

i , , , , 1 : , . r n r i , c ' r , , . r i . , l r n r , / r n r l r . " r i r ' ' g J r n r ( ) ' ' c n ' i i n r / t r r i n r l '

Page 82: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

A nakon svega toga jc umro i zakopan je u mezar ispod iestine stijenjaigrumeni:r. Porom je uskrsnuo i popeo se ponovo na svoje pri jestol jenakon svega tog." '"

Inu li veie pogrde od ove pogrde koju su pripisali Onome Koji izni iega stvarr s.wt. l Ima l i veie zablude od ove zabludel?

Ljudsko savrienstvo

Nema sumnje da se ljudi medusobno razlikuju u izgledu i moralu,u onome iro im je darovano. Medu nj ima ima I i jepih i ruänih, sl; jepih,bez jednog oka, i onoga ko ima lijepe oöi pomoöu kojih vidi, koje seopct razlikuju po svojoj ljepoti i snazi vida kojeg posjeduju. Ima gluhihionih koj i öuju, ima ionih koj i nemaju svoje l judskosti a i onih koj isurrrnralrre. vi.oko ci jenjene i razborire osobe.

'Iäkodcr ncma sumnjc da vjcrovjcsnici prcdsravljaju najmoralnij.r

i najsrvr3cnija ljudska biöa u svakom smislu, zbog roga iro i)r jc Allahizrbrao za Scbc. Fr lc izabrao ljLdc naitiööih vca, najkrcposnijihmoralnih vrijednosti, naiblaiih u odnosima:

; , . . , , . -.-J L_-, -1,>.:_:> ,Je, .,jl

,,Albh zna home le lati suoia poslaniru.(Sura El-En arn, I24)

Tjelesno savrienswo

Alleh s.w.t. nas je upozorio da ne uznemiravxmo Poslanika s.a.ws..kro ito su jevreii uznemiravali Musaa a.s. pa kaie:

- ' 1 ' 1 ,w q o , u r - s i . r i < ! / * - , . i t : _ - ' . - , - i - ] ; q i -

: Ld-J i i - :J l : , i ;ü

,,O ui kojl ujentjete, ne kditePoput anill ito su uz miftrtaliMrsaa, pa ga fu Allah ointio od onoga ito tu govorili. A hodAlkha je bio ryledan..." (Sura El-Ahzab, 69.)

13'H ajetu el-hajara', posledaj'Diamia ferid', st. 479.

94

Page 83: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

PoslaniL s.r .ws. Dxnr jc Pojasnh u hadisu da srr ievrei i vt i jedal i

N'lusaa a.s. zbog tjelesnog nedostatka. U Buharijinom Sahihu'o se

prenosi od F-bu Hurejre da je Allahov Poslanik s-r'w's. rekao: ,,Musa

r.s. ic bio sr idl jn ' iovjck, od njcgovc sc koi-c ni ic ni i ta moglo vidjct i

kol iko j rr jc pr ikr iv lo. Pa ga icvrcj i potcie vr i jedat i govorci i ; 'Nc kr i je

se on ovoliko osinr zbog nedosratka na njegovoj koäi,ro da li 7-bog gube'

i l i k i lc (bnLha), i l i zbog nekc dmge bolest i . 'Al lah je httu da ga ot ist i

t ih potvn. Jcdnog dana sc osamio, svukao jc sa scbe odjetu isprrsr io

ju je n,r karnen zatim otitao da se okupa Kada je zavrlio poöao ie d'r

rvme odjciu, a kamcn mu izmaöe sa njom, a Musa uzc itap i krcnu go,

krc nai l jepie bi ic ! ro jcAl lah stvor;o. Tako g.r i opravda od onoga öinc

su ga porvarali. Kamen stade a on Lrzc odjeiu i odlcnrr se Onda poöc

udarari po kamenu svojim itapom. T,rko mi Allaha' na kamenu je osrao

rrig, na tri-ieriri ili pet mjesra." O tomc Allah s.wt. kale:

-:. t<.. t i'l * 1<-st )u

.,O ui boji ulrujae, ne l,aditc poptttonih ito su uznenirauali|v'fusaa, pa ga je Alkh oöistio od onoga lto su gouoili. A hod

Allahn je bio nglednn... " (Sura El-A-hzab, 69.)

Ibn'Hadier komentariluii ovai hadis kaie: ,,Ovo ie dokaz da su

rjerovjesnici bili savröeni kao srvorenja u svom izgledu i moralu, a svako

onaj ko kaie da je iedan od niih imao nekakav nedosarak rim ga je

uvri jedio, re za rakru osobu postoj i opasnost gubitkx vjere-": l

Tjelesni izgled poslanika se razlikovao

Ako kaiemo da su poslanici n:risavr(enija ljudsk.r biia to ne znati

da su svi bili podjednaki u svojim svojswima i izgledu. U tome je veliko

iudo Allehove s.wt. sposobnosti i raznoiikosti Lr swaraniLr, ito ukazLLie

n:r Nlegoro savrienstvo i mo6.

' r l J d F b i l i e z ' B u l , d n r n , p n e l . d r i ' l e r h u - l - B r r r ' b / l r -' o \ " u r . , / u j e , l r 1 " : r i " n r e t r . i i m . d . 7 ! ^ l l ' r J ' d 1 r r u P r i u s " j i r l L l J

Ble.laiu jedniu druge dok se kuPaju: 'Iethu I Bari',6/.138.

95

Page 84: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Allahov Poslanik s.aw.s rnm je oPisäo neke od vierovjesnika i

poslanika pa ka)e:,,Orre ooii kada sam uudi€inut na nebo vidio sam

Musaa kako sc istiöe od ostalih liudi kao da ie iz Senue "r2

O lsau a.s. kaä: ,,tzmedu mene i njega nema vierovj€snika' on ee

se spustiri, kada ga vidite poznat 6ece ga eovjek srednie visine, lice mu

biielo i rumeno, spusrit ie se obuten u dva iuikasta platna, kao da mu

kapli. sa gl.u", iako mu voda nije dotakla glavu "rl

Ashabi su opisivali Podanika s.aw.s pa kaiu: ',Bio ie najljepöi

öovjek... srednje visine, ilrokih pleia, njeänih obraza, jarko crne kose'

tamno crnih oöiju, dugih trepavica. Kada bi hodao hodio bi cij€lom

svojom stopom, nije se gegao A kada bi skinuo ogrtat sa pleca kao da

su bila izlivena od srcbra."'�a

Moralno savrSenswo

Vjcrovjesnici su Postigli veome visok stupanj morala' time slr

i zasluiili da ih pohvali Gospodar svega stvorenoga Allah swt ie

p"\r., lrü.Log pri irrcl ia lbr.rhinra a.r ' pa kaie:

-:' cit el>J r=t i,:\,

,,llrahint / zaitta bio obazriu nnogo je Alkha nolio i

Nicma rc obraiao.'(Sttra Hud' 75 )

Kii dobrog poboinjaka oPisuiuai Musaa a s kaze:

i'\i 3 Äi -,i;i :; ;t tt.lzi.:i r-)it

,,Oie, unajmi gn, najbalje I da iznajnnjabog; Po&zdatlog(Sr.rra El-Qasas. 26 )

Allah s.w.t. je opisao Ismaila a s da je ispunjavao dato obeianje:

I *; s,:- ' , i , l j .u- rIJ -1j=-; i--:Sl 'J F:r l

'='e:il*tt"rt "*.- ' .""*tahihu', Poeledaj

'Fethui Bari" 6/a28 Senua

ie miesto u Iemen'r'' - tr. 'Ji ' l i r i"- pUu Ou'rd i Ahmed rogledaJ Sahih dzami: 5/40

' HJ l i ' b i l ieTi Br ihet l i PUBledi l sdhih D'ämia l / lqq

Page 85: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

. .1 :1r t , t tn i u I ' ' t1 t : ; I : ; t t , t l ln tOt ! i ' t ' l ' t t i t t '1 t ' t t l i ' t t t t t t ' i ' t t t i t

i i tn po: la; t l ; r rarr7, 'srrr t i5rrrr Nlcr j ' : rn i r ' r

r \1hh s.*. t . jc pohr ' , r ln ' nror ' r l n r icg I 'oshni l l s ' r ' r 's pr l ' r ;c:

- -l; jJ- r- -r-j -"

, , l l : t ; t ' r tLt ; i t , t t t . : ' I r t t t t : t t t1 ' t t1t t t ' t t t t l t { \uLr l ' l - { ] ' r le:rr ' t I

AIL;rh s.*r t . j r opir :ro nroral nr ics lbslanih l \ luh'rnmcd r s ' t * I

4 , i . , , , , . " ' ' " ' ; ' . l i , " r s t r r p n 1 u ' l ö

l " r o n r J ; " s ' r r i j ' r i ' L ' l ' ' r \ i L l (

I ' , r" . z lk!o r 'd.r ic r . r1 'o r lolom nun Pü'orr i onrnr \1 ' � ) f ' r ' ' f rs 'L

l ) , L r q o , L i r p . i . o j c i i i r a c \ 1 i ( r ) m r n n ' l r ' i c r r r J 1 < ' r c i r n i " k t ' 1 1 s c

j i r? l \ J h r l . c r ' f c l { . !o l . c

O r l , r l e q o \ ' l I r r r o J t r r i l ' n " r ' t l n r I r r i l ' J n ' r ' r [ < ' i i n r ' r q r i ' \ i l r l r

\ . r . r . ot i ! .L( i j .s1! nr i lo\ f I l 'Lrqotr

-j; - -',-' l.-! ':r'.' :-;''-:' :::---, ::" -- l-

- ' * - : - : ' : ' - ' - " t - : '

Do:,ta t , t t t t y Ihl 'ut i l i " i ' t t ; n l t ' t t ' ; i :o i t ! t ' i l ' t t t t t l r

t t r l l t udari t i , iuLt, t ' I ; l t pntt i t t 1 ' t t t 'nt pa' la ' t 7 ' t" 'a

t l tnic int ' t j t i t iag i ni lortrr " (5 '1fr i ' r I 'e l t rc l l8 )

Ni"co' n. . ' r r l ic bio Lrrrck Jr vcl i t l brr j l l r rJ l l 'Lrdr uptt icn i

*1.,1",1 . i , ,Ä' . , , ' b r i " . i l " t ' , i . , . .Alhlror I 'oslr l ih r ' r ' * r ' nr i j i d ' rrro

n. i . t "* , . ' l . ' " i i . ' * i , . r ic sn otrrrc ' drr ' r" ni b:z prrt ' iJ l ' t L ' c lol t t t i t

l , ; 1 " t , u . , . , n ' , 1 . 1 ' , ; i t u , i e L H . r r l i ' b : t i c ; i \ l r r ' l i r l r r * o n r \ ' r h l h u

\ f i r l i l r f , i l i c i i L i . : j . r r I i i o r i c L r ' r t r r i ] o o d l ' r x l r n i k r s r I s r l t

, , , , " i , , , - , 1 , . 1 , , . . , , , , ' . ' , , ' n r u c l r J ' s r ' r ' l ' r ' r ' r ' r i z n ' ' J u J r ' L b t i r '

\ . r [ o n r o g r o r i i . r t , i t s . o r r r r . u o d L r i r c l ' o p L i m i r L i s l r n r j c r \ ] L r l r a m n r c r t

d.r i . i t . to ncl io k(, sc rrc i rr) i r \ rr .nr isrr :r '

I ) r l o i r r s l L r : . r i c n r 1 ' o ' l r r r r i i n l r L i m r l i . i r h r s \ ' ) i ' t \ ' r . r ' L l r r ! r

l l , r l i , r r i , i r r i r l i i u l i l i l , : l l r r J r J { ' l ' r ' � i ' � r l i n o i f ( r l L L ' r r o f r \ i i ' r r l ' ( ' r r o ! : r

1 , , , , , , , r n r n t , g o n L r l o ' r . L r r l I . r r l l o r r r " r r L l i h r I L l r J r r o i t i

Lludi naibolleg Porilekta

I 'osl . rni . i su plcnrcniros pori ickh Syi l " ishnici Pl 's l i j f NLrbr

x.s. \n nj tsor i pot, , , , r . i r , * i posl :rnic i n:Llon IbrrLI im r ' r 's ' st t t t l t t ' r t

pol ' r , r t i . \ lhh I rv r . haic:

l l JLJ . f . ug l i i r i , ,m . , , i l e , i \ i f . r I r l r l . J t ü ! f ' r i ! n r r ' L ' t f i r r r iÜ LL i f na l

Page 86: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

';:Äi t ;;i rai3 j j;;

;';9 e; *.,i Ä ;

,,Mi snto ?ofuli Ntha i lbrahima, a a njihouim potomcina

'rh utinth t j at ftttiih o t dali tn Kgigu

(Sura El-Hadid, 26 )

Z-lng toga Allah s.$rr' za svoju poslanicu bira onc naibolje medu

I;udi*a p.' po.i;eH". U hadisu kojeg biliezi Buhariia stoii da je Allahov

Po,lrnik i.a.*".,ekao,,,Poslan sam izmedu najbol jih gcneracijaod Ademovih

sinora. vijek i?a vi)eka, sve dok nisam doiao u vijeku u kojem sam doiao "r5

U Ahmedovom Musnedu' i 'Sunennu od Tirmizija se Prenosi da

jc All.rhov ?oslanik s.a.w.s. rekaor ,.Ja sam Muhammed sin Abdullahov

b. Ahdul-Nlutalib. Allah s.wt ie sworio srvorenia a mere Je srvorro

medu najboliim od nilh, zatim ih ie Podijelio na dviie grLrpe a mene je

ueiDio u boljoi grupi. Zarim ih je Podijelio na plemena a mene uiinio

rr najboljem plemenu. Zrrim ih je Podiiel io na kuae a mene uöif l io u

n.riboljoj kuöi. ja sam iz najbolie kuie i naibolii sam od vas "'�6

U Muslimovom Sahihu i 'sunnenu od Nesaija se prenosi: '31lah

je odabrao Kenanu od Ismailove djece, od Kenane odabrao je Kurejiije'

a od Kurcjliia je odabrao Benu Haiim "

Slobodni su inikada nisu bili robovi

Od niihovih osobina savricnostije i to da nisu bili robovi Sefarini

kaZe:'Ropswo je manikavost, ne dolikuie stuPniu vj€roviesni6rva

Poslanik poziva narod danju i noiu, dok robovi to ne mogu Ropstvo

je nedostatak zbog koieg se liudi ustrutavaju i gnuiaiu da slijede jednog

rakvog tovjeka da im bude voda i uzor. Ropsrvo je posljedica nev)entva

a vjerovjesnici su i ist i od toga.": ' t

: Hndis b i l iez i Buhar i i i , 'Fe ihul -Bar i ' , 6 /566j l{adis bilie:e Ahmed i Tifmizi 'Sahih dzami'a', 2/22r- 'Lasamia enwar trehije'sir' 2/26s

Nelu ( P \c rFL ' r ,1t r t r t ' ' recr , l r Je lLr tu i a s nalon '1"5uFasPJsr l r izbu 'Dr '1, r

orut l rh. co. ta" iubom VeLlur im o\ . l jF se radi lu u r ' Pc l \ r r raol rdu ru5nle ' dDK

Lr.uqr inr b i , s lob. ,Jrn c"r ier ru lem le u. in iend ncPrdfdt NieEo\o " 'P 'h"

i , r1" porr r l . rh 'Jugt , . ubrz. , mrr rF Al l "h tuP+\ u Trmi ienio v l rd ' \ In ' n '

9rJ

Page 87: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Nadarenosti i sposobnosti

Viiroyi .sr) i . int .r l ! foJrrr cn rJr.n 'r . rrLrrn. lL. l rrsrvc,,r i r rr . i igcn, ,

, i ( i i 1 ( i 1 r , l r i \ c b n o \ r i m n o g c c L u r e s p o r , ' b n , , s

r n . r d r r c n , , r t l k I j t i n r r .\11.,1r por l . rLi<,. k,r , ob.rv.zn. nj im.r Jr bi r loql i porr i ier i . \ ' r lnLL rrr i \ r j r ,

, r ' r , i i i m I ( i j J r . r , i i o n , j c f , , v . r r i r i i f J i l I i r ' ( J n ( l t o i i t L r P r i h ! 3 r r j 1 , , ' . .

! f r a ! l L a . , i ! r j r i r ' . i l h

\ i l , rhrr l l ,s l rLni l t s. : r . r .s. i t I r . tnr io on,, iar rnLr ' . ohj ,r lL iLLrr I rr l .

' ' r ' ' i

: - - - i . *

I . .

i S L r r l l - l l - . i l . r , 6 . 1

I ' r , n . k . , J s L L A 1 1 . , h r r l r j c r L , p r < 1 , , l l , r I o n l n . , l t o l i . , , ' 1 . : , ' t : :

p.r su lL osr.rr '1 .r l i t tz : i1.ci h,cl i rnoi-nl .r dok,u.r . l i l ' , , j . J l )r r l r i r r I . .

UiL l r | i :L0 -s1)g PJ( ' l l \ r r l i . r i

t . - - j ' - - - : - . - ' , - - - * -

..1 ;rL1onitr t :Itri; Alkh loi:tn :ihilt tt, trr.tt,'rit :t't/ "ar; / r t ." ' (Sur:r El Ltrq.,r i . l iS. l

\ t l . l r r . , l . l r ' r . t , \ 2 .

: ,

- : -

. l i , : r r t , t : i r i , i : . t : . i i r4t ,ru ' i ' r l i l l t ' :1: , t t r ' Ttnt i t t tx3tt tq4

t, , tnl , t . \ l i rc,1t, : t , rr l , . , t , t ln, :ata ; t , t t ' i , r : / : t r t r / , t t t , t ' .

5 u f , , I : l I : , , . 1 , , ) . s . l

Nlus.r .r .s. j r t , r r . ,onrrL,dgor ' . rr . ro k rar [ , , ] j , rsno r l , r i . onr l i i , : izqubir '

{ . . r r g r r r . n : r n . r [ , , , , i r s . r j c t , r l L , f , i c n n , L p o l t b , r n l i 1 . :

, : . r * - . : - . r : . - ' * * - - - -

Page 88: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,, u-lj- ui

= "-r.;:ii,,A itaje to GotPadar tujetoud?'uPitafatuon.

'Gospodar nebe*

i Zznlje i onogn ito.ie izmedu niih, ako fur*o lerujete',odgoriri on.'Cujete li?' rcöe lnina oho sebe faraon'Gospodaruai i go'Poldtuniih dt"nih pred'tha" rcle Musa Poslanih koji

udn je Poshn je u istin lud" reöe faraon 'Go'Podar irtokd i

atpada, ako laz md inate', reic Musa. A faraon reie: Aho

bude) hno boga nthog drugog o:in.ncn? Ptiz'nuao' 'i&utno

tu re a rannin' baci i lSrrra Ei-Sura 23. 29 l

lstinsko robovanje

Pojasnili smo savröenswo koje je Allah s.wt Podario svoiim

poslanicima u niihovom vanjskom izgledu, kao i njihove moralne vri'

icdnosri, nadarenost i odlike u njima samima. Postoji druga vrsra savr-

lensna koiu ie Aliah s.w.r. podario poslanicima a to je l i tDa Primienlisrinskog robovanj;r Allahu

Sve ito öorjek vile upotpuniava robovanje Allahu vii€ se Penjeslupnjevima lju&kog savrienswa, a sve ito bude udaljeniji od tog

ropsn'a sve ie se viie rLröiti i ProPadati

Poslanici su prednjati l i na ovom polju, nj ihov i ivot je bio jedan

odliöan primjer primjene tog robovanja. Kada AIlah u Ku'anu spominje

.r'og porll.d nj.g po.l" "ika, ve)ikana wih vierovjesnika, naziva ga ro bo m'

;.,ko l . t , , " ko",.k n, spomenr nrjöasnij ih Pri l ika Govoreöi o obirvi

istakao ie svojsnrc robovan,a:

_ 3 ) ' L . . . r r . J ' J : r

,,1 objauio rcbu Njegovu ono itoje objauio.'(Sura Eu-NedZn, l0 )

Takoder, govorcöi o spüraniLr objav€ rekao Je:

: \i,t a,;^.ik,-,ii lt3ßFiJi c;:i,s'v

1 0 0

Page 89: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

. . , \ ,1:rrr , , r ; , , i , I l i . t , l , lu ! i , ' t ( )u ' t t I t ' t i i ath '

Lt , t , t , t , i , i ' i ! t l , t t t , t i , : , , /y '" , ' r l r"rr ( \L ' '

t i , r o L . i i r . ! , , r i r r l , r , , j r :

. .1 L,t i , t t ) !hlvt ' n! , t t ' r n t l , : \ i t r t 1t ; t t t i tr S L r r . L L r l l ) i i r n . l ' ) . l

1 i , n , r . i l , I . L . l r . , i h . r , , ; c :

i , l l L n g . t l . 1 I

- -- ':--' ';-'i j:i '"--''

. . i : : t ; : , t t : ' ' i ' t i , r ) ; t : j L ' r t i ; i ' t . i a l t t t " t " ' t ' t " t i t 1 t ' t t '' : , , , , , . , r ' i t ,1 , : \ i , "1: : ,1 i I i t ; ' t , t t : t \1, : t i : : t t i i t t t t ' ' ) : : r

, , : , , , i .u l , t t i , i t r : , , i , " , ! , \Lrr .r I I I \ r ' I I

L , , p . r l , L r n i r l , ' I L r . r r j . r r I ' , ' s l . r n r h ' i ' n \ ' j ' T r s l L r ' i ; r ' f i ( l i r o ' 1

, , . , , 1 , , . r . , 1 i , . I L r . l r r , . r i : , . r , , ' , , t r , r r . , I ' n ' , n r i r i ! ' t r l l ' " g " ' q r i r l r ' r I s '

f . , ,1.r , rLr l , r rJrr i l r , , l i dL' i I t / . r1r.1/ iLi o( l rr ic! . r ( ' t r rr n t l ' r rn i ro sLr rr r r ' r i i l r

, ' l L . , , . j . L n i i . , ' , , , i . . c r . r ' i . . r : i J i r r \ h r l r r r r n r ' ' j r : r l r ! r ' I o i e t r r i r ' \ l ] r r r

, , . , . 1 , , , p , . r l r , , , 1 n . r : , , 1 , r i ' r . l , ' . i . 1 ' ' ' i i l r l t { ' i i l i L ' I l r L r t l " i r L n

l : r o . r i r o q . r , J r l n o g i i p i r r r i . I l l ' s l r r r i l l ' r o r l r o l : l o r ' r t r i : r \ l l r h L r

. . . , 1 . . . . " , , , , , . , p l ' r : 1 r \ ' r r . . . l r ' ' l ' l r ' ' ' r r t ) : \ j r L r l l " r l r n i i i '

, . 1 , . 1 n c , \ 1 L . r i , r r i i t , r l ' r j i n r , ' l L , ' r ' , , : , r ' n r ' i o r r i : ' i r L J r l " l r i t r L t l ' t t

t l i i i : . 1 s . , , i . g i . r r i r . l o r , n i c r c r l L L r n r r l " n l l o r ' r l - n r z c n r l i L r " l ' r r r l

, , , . \ c , n . c , , i c , l c n r l r . r o i L o l , J c r o l . . c J l n r k r ' i ' ( ' � \ l ' J i 1 1 r 1 ' l l L : r ' r i i

g . r l j r . : . , r . i u i t , i r L r s r r : r r r c . l 1 ' r r ' \ r . r , 1 i I r l " " ' \ l r n r r t l r r ' / - u h r i L r '

Muikost

( ) i 1 ' . r r L i c n , n a t o j c i m i c r i l . r h p o d r r l o j c i t o d r s u * i b i l i

nLr i l - rrc i \ ik.rd.r ni j . tosl i ( , i .ntr l t ' ro l 'oJrrrr ik;r l )ok:t ' � ronre j ' i r ' I L '

L, ,n,r i r posl .r lsrro sr. :dcrto rrr mrr ikatrc:

i . r i , r ! , t r \ i t i i l .n i . i f ( ) ! .1& l i j ' i . rh iq i ! l ' l rh^ i l ' '

l ' , , r :1 , \ l . i ' 5 ih ih d2 i f l i r qg i r " l r l l 2

t L ) t

Page 90: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

- - : , , - t .

,,A prije tebe nir-o loli ori-o bjal'A n,ali. " (Sü:.e F-l-Enbij^, 7 .)

i;,it.ujö-lic'm ikdr.e kojima smo

Mudrost zbog koje su poslanici bili muakarci

l'odanici su bjli mu6karci a ne äne, zbog mudrosti koje namece sam

pojam poslanswa, od kojil, su:

r)

Poslansn'o je diwetski posao koji sa sobom nosi obraianic I

mrßkarcima i änama, susretsa njima jevno i rajno, pLrtovan ja Pozemlj i . .uprorstavl i . rnic laic im: i rasprava 'a ni imr. \Premenje

voiskc i njcno prcdvodcnje, ralovanic sa nePrijäreljem. Sve ovo

ie svojsweno muikarcima. ne ienama.

Poslanstvo podrazumijeva vodenje brige o onima koji slijede

poslaniks. On njima zabranjuje i nareduje, on je medu njima

sudija i vladar. Kada bi se ovo Povjerilo äeni to ne bi biio u

potpunosri ispunjeno, osim toga, bilo bi onih koji bi odbili

pokornosr i slijedenje.

3) Muikost je potpunija od ienswenosri kao ito smo maloPrijepojasnili. Zato ie Allah s.wt. odredio muikarcima da vodebrigu o ienama:

,,Muihatci vodt brigu o \enana." (SraBn-Nisa,34.)

Allahov Podanik s.a.w.s. je rekao da su iene manjkave urazumo ivjeri .

4) Zeni se dogadaju stvari koje joj onemogutavaju da ispuni mno-ge duänosri i obaveze."lb je mjeseöno pranje, trudnoöa, porod,postporodajni period. A we ovo prate psihiiki Poremeiaji'bolovi i mul<e. Na stranu Painja koia je potrebna djeretu. Sve

su to prepreke u noienju tereta objave i ispunjavaniu obaveze

Prcma nJo,.

1 0 2

:t:3i J.a,;';Jw.')i

Page 91: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanstvo Zena

N . l i i t L l . i j , . L ' s r r r . t r l i r r J . r L \ i l r i r i r : l r i ' 1 ' h g o r l ' : r l p " ' i r r i t '

, , 1 , , , , , , , , 1 . ; . n . r \ l i , o \ j . . r i i i o ( ' . , t ] n j r h ' L r i ' i l i l b L L r i l i r " I i l I i : t r i

t l , r n L r h r r I l ' 1 , I I r n ,

S ! i o n i \ u - ' s l ( , ) i i i d . 1 i ( \ l i r i c m h l l l i r r o r l t s n r t r ' i ) r i n r n i ' n ' k i

. 1 r , n r l n l L r 1 , r r r c h . ' z L n c J . r s u l ' ; l r p t , : i . r r r i . c p o p L r r I i r r e S r r c l l t t ' " r c

m . r i l i f , l l J d r u i \ s i j r .

K . r 1 . , i , , t s c p r . d o , ' i . r i c r i o j i o - r u r i c l r p " ' L ' n s r r " ' r ' r r r r L r s I r r ' c

r r , : r o i L l r l i . r ; L r : \ i i r o r r . o ( f r ) f . t \ . r n r < l i . r l o ' l L n ' r ! o l ) r i I i r l ) r x r r \ r i 1 't i , , , . , . l ' I ' 1 , , , r r s L . , r r i r r j r s p ' r n r i n L , ' r r 1 ' : r o r j " r i r 1 i 1 t ' l r t t r j r r ; n t ' t t o

r r l l , n s r L . . . r . r r . r i ' r , n r c r r r [ r i r r l u r ( ' ' ] ' r r r i \ L \ ' r r ' / ( l ' r r i

, ' . , . , , ; l . n ' , , , . ' , , r o g . r [ , , r r r r t p o J . r r c r r " p o r r j c r l L l l r r ' r J r i J r : r r r r r

, . ; . : , , , ' r r r l IL,gc

Nl ihovl dokrzl

\ i l l , r L i ' 1 , . r r L ' r ' i t o i r \ i l r l r s r r o h l r t i o n L k i x r ' ( 1 7 ' r r ' r ' k ' r '

i r n i , , ' l , l . n i , \ l L L : . L o o l , n r c , :

\ f r . r I I

I l c r ; c , r i o , r i o i ' i ( i r ) o b r . t ' i

l . r r .J l ! ! rJ . t l i l t \ l f r jcn l \ lu ' i ' r r i Hi run ' \ r ( ' - ( r ' t r i l r ! jc rL ' \ l ' !n ' ' i '' l i ' in1 l . rwur L.chi i . i l / l r .b! r r ' - 1 " . r " , i " , l , , r I i " , l . i l l l ; + l ! , 6 / 1 : r i l n ) r l c d r i l i \ ä ' 1 r i e n l l d r l " h i i c

lrlir6

I 0 l

Page 92: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

.'u i! r.!r :!*., irii:: \.JG E GJ J.t-oi';U

.:i. t"4, )fuL,.t\4i sno k'njoj neleha DZibrila Porl*li i on joj re Pokazaou lika saorieno stuorena müharca.

'Utjeiem se Srmilosnomad tebe, aho se Njega bljii!' üzrikna ona, A ja sam uptauoiza'lanih Gospodaq tuoga,'rcle on, 'da ti Pohlonin dköaka

lt lal" (Sura Merjem, 17.-19.)

lVleleci su joj se takode obratili rijetima:

:,-"o)i 1 tisl:l-;t--i ;i "', -'- i.,-:-li.=-ru :'.

,,e',11 3-.:;7:li.t ;;;-'.r:i. --.,Fliji.L- r,.

= '. ""s'Ji;,,1 kada neleo hau;t: At",1"-r.,"t" V a"irri.lill "iOi,i öiston aöi io! On te je odabrao nad äßnama sujetoua!''Metjena, badi thruiena i pohorna Gospodarx suome, i

sedädu aiini i Njemr klaQaj t onina koji Mu hlanjaja!"(Sura Ali 'Imran, 42.-43.)

Ebu Hasen El-Ei'ari wrdi da svaLo onaj kome dode melek od Ailaha

s.rv.r., sa naredbom ili zabraoom, ili nekom vijeiöu ieste vjerovjesnik rr To

se na neki naiin dogodilo Musaovoj majci i Merjemi. kao i drugima osim

njih dvije. Desilo se Havi, Sari i Asiji kao ito se u Kur'axu sPominje.

Takoder su uzeli za dokaz to lro je Allah izabrao Merjemu iznad

ieDa cijelog sviie(a:

.i.3iii,:t ,Ji!4)it

,,On x je odabrao nad ltnana s$aou.'(Srn Ni' Imran,42.)

Kao i hadis u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s kaä: ,,Mnogo iernuökarac-a dostiglo stepen potPunosti, a od ä€na su to uspjele samo

Asja, icna faraonova i Meriema kii lmranova."r'

i Fethul Bari',6/447.rr Ha(lis je 'mutefequn alejhi', Po8ledaj'Mßkatu l-mesabih', 3/118

I{}4

Page 93: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

, r 1 , i l '

Odgovor na nl ihova mii l jenja

Src ovo !ro srr sponrenul i nr nrozc bi t i r lo l , rz u,r p, , .1.rrsLlo rrn.: .

r or lqol ,r e u sl lcJcr ' i l l t . rL 'k;rnr. , :

l ' r r o , N , p , l l , r . , m , 1 \ , J n j , , J . , ! j . r N i . s n k u n L j r r I c J . n , , J . r

, h . : : r . , . L r ; ' r r , ' L r . L t l r s i n , i c i r ' . 1 l j L r d i n r r . s n , r t r r n r , , t l . , n . n r r , . t z L r t .

i r , . ,1, , pr. l .Lnik.L i11,:r , rv lcsnrk.r pr, r , .m pLr rnirr . Rcl l isr lo d.r i , rz i l ,

n , L t i o r r l i n r . t r I o , , r . i t ! r i . ! j . n n i 6 i , i l i t , r \ l i t \ . t ) . r r i . , : 1 i n r i r : . f r o ( 1 r l r 1

1., ,sL.mik.L. l i r ?,r . , . ' , ( l . i i . n. on,, i r , , l . . .a.n. o sn,c:ni . ,n, .r L,rr . . l

1 i / : r n , ? . r \ r c , , r j , \ , , L i r r o ; r r . r r r r r r i c s r r r l o p r . I , l r f , , . l , L i L , i , , , , i s ( i. rr rn i h, i r . rrr i . ,v. i j r r i rnu d.r l .uJ. r . r , r 1, sn Lc.,

DnLqo: \1onL.r lc obir \ . r r i r r i rn.rn,,L, ' \ .1 ; . , \ lLrs. torol m.r jc i i L i , .

l , l . r l rLrrcrrr sr.r . icr smo rckl i ! l ,L ol , j .L\ .r nro;. l ) i r i j pLLr.n\ 5n.r , . r o\ . t j

r . , i i , , , , i , . r , r ( J , , , , i r J . r i r i i n r k o n , r l , r : r o n r , , ' i n r j . r , r i i ' n l ; l

f rc lc: \ r pr i l r r . r t . rr lo nrJi , jL, J.L j . sf . t i ( , oni l . l i , ,nr. ' r nrt l r l, , L , r . r r i r . L o r i c s n i l , . t l h . r L l i s L L s r o j i 1 1 r j t , \ l l . r h t . r x l . r o n r c l c L r . r l i L r r

' . r , . . 1 . . , , l r . ' . r ., v ( i ! . t . q o r . p o s j c r , { ) r n r r L , . i c J r g , r v r , l i u i m c \ l l r L r i r . , r , ' r n L r

i . i . u 1.,r1cr l . l . rJ. , n,r lc l , rc. . J.r g. t jc. \11., i , p,*1.r , , J.r rrru h.r : t J,r i

' \ l i . r h r i c g . r r o l i Z . r r i n p r r i , r o i c l l o n . s L i l r p o r r i g L L L , l o n r i , r j c h L , j i

p o i m r . r Z . r I n p , i . , j . , , , h o l c r r j c l ) ; i l , r l l L l o ( . r o k o L l P r , ' l r n i h r ' . : , . r . s .

J . , r u r i i . r ' l , . r L r ! , i ( , i . i s f i t ' r i u i i f , i i l . i n r h r . r . s . ! . . . r . r s l , r l , i g l c d . l i L r l

C . r r r r " : I | ' r L . . . , , . .. l r r r . . . , . . . K l

! 1 , . 1 \ r j c n o l

i . r i ( l , r i . zL , K . , , , , . i r 1r n l r g l : t s i o c h r l ' r i .

J ,uJ ! , j - - a l , l ! : i

l lL t . r , : in : ( ) / t ' l r , r tn , i , . , ! ! i ; ; i l , l . , t : : r ; t i i i t ,1 ; ' ; t t t ; ) t , l

, t rn ! . t r ! l t t ! . t \ r ' . i l ' l 'Kcht . 3( ' .1

' f ( { t ( r i L i , . r l o l , , / . , i n r , f i r f . 1 ( r g . u , l r r s , , n l . l l c l r f ! , r n . n ' t l l i . L i , ' 5 \ i l c i

Page 94: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Peto: Oni ncmaju övrsr Jokaz rr ajcri :na rr kol ima.t" i i da jeAllah

izrbrao J\4erjem, jer je Allah s-t.r. rekao de je odabrao joi neke osimvjeroviesnika:

*i: : ; ;-r:t -)t- :r L:,il;L -,; L -j!' LJ' ,1 *l

ji ,lL - .*� L ''.-

:; . ''-;)

^it,

,Mi temo uti ti da Kiigu Polije ndi;jele oni Naii robouiloje Mi iztberemo; bit ie onih baji öe prema sebi nasilje

uiiniti, bit le otih uütjerc lh, bit ie o ih hoji öe, Allahoromuoljom, suojim dobrin djelima druge ndmaiiti."(Sura Fatir, 32.)

Odabrao jc porodic€, Ibrahimovü i Imranovu, nad svim

l;udina, a od njihovih porodica je bilo orrih koii zasigurno nisu bili

vjerovjesnici:-r^tai

J;"r J,' ",,,\.J\t G;) i''\, -j+-5 Ai'r\.

,,Daista je Alb/t odabrao Adema, i Nuhn, i porodiruIbrahimauu, i poradicu Immnow nad suietouima!"(Sura Ali Imran. 33.)

Sesto: I{ i ici srvricnstvo' u hadisu nc mora znaii t i vjercvjesn i i tvo'

icf rom ' jet ju se izrairv:r da je neiro potpuno, i l i savrlcno od svojcvrsrc.l i znaöi d.r sc savricnsno kojim su oPisane ove i€ne odnosi na

svu ona svojstva za ko)a sc moic rei i da i ine jednu icnu savricnom.Drk1c, savrlcnsn<, sc Lr ororr slrt iair ne oclnosi na vicrovjcsn;öko

Sedmo: U nckim hadisima je spomenuto da je Hatidia potpuna

7ena"' i to ukazuje da se ne radi o vjetovjesnitkom savriensrvu

Osmo: U nekim hadisima se prenosi da öe Fatima bit i prvakinjalena Dienneta osim onog: i to ie bit i Merjema kdi lmranove rT Hadis

poniiravx vjerovjesniilvo svih iena sem Merieme, poPut Musaove

nrajkc i Asie. Jer Farima zasigurno ni ie bi la vierovjesnica a hadis

" l lad is biljeti lbn-Merdewejh, pogled aj 'El B idaje we en-nihaje', 2/61 .' ' F ladisbi l je ; i Ahmed a israd mu jedobir"Fethu I 'Bat i ' , 61477

1 0 6

Page 95: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

ukazuje da je bolja od drugih äena, a da su Asija i Musaova maika bilevjerovjesnice, bi le bi bol je od Farime.

Deveto: Prilikom pohvale i ist;canjr Merjemin;h odlika, Allah je

rekao da je ona istinoliubiva:

.L i j 'u , : i " - : . i -J* i j * , i - ; : : ; l ' ;u' . , l'L-ä J'-L- -=- -n:*

"Mesih :in .l\:lcrjenin, samo je poslanik - i Pfik njega s

lokzili i odldz;li poldniri - .t naika njego4 je istinoljtblü

bila: i oboje su hranuje[. " (Sura El-Maidc, 75.)

Da le posrojaia bol ja osobina Al lah s.r" . t . bi je oPisao. a nigdie

u Kulanu i l i v jerodosrojnom hadisu se ne govori o \ ieroviesnistvt '

Kadi ja I jad je prcnio srav vet inc ulcmc da Mericm ni jc bi la

vjerovjesnica. Nevevi u'Ezkal prenosi od imame Haremejna konscnzus

dt Merjem nije Lril:r vjeror.jesnica.rN Pripisao ga je u'Serhu rnuhezeb'

vcl ikom broju Lröcnjaka. Od Hasanä Basri ja sc prcnosi da ic rckao da

mcdu ienama i di in irna ni jc bi lo vierovjesnika.r0

Karakteristike kojima su sevjeroviesnici isticali u odnosu na ostale liude

| - Obiava

Allah s.w.t. j€ vjerovjesnike uzdigao Svojom objavon u odnosuna druga sworenia. Allah s.w.t. kaäe Svom Poslaniku s.x.w.s.:

'r-., i':-<1.U' 1 . s i'l-i-i",* '-' r^ , -i

.,Rect: ln :an totiek 2oput uat. Meni se objnulixit da.ie uaihogjcdan Bog"' (SttaEl-Kehf, I 10.)

's Nc moZe biii konsenzus nakon saznanjacta neko Dd ulem€ smatra drugaaijeOsh, ako se radio konsenzusl, koji se doSodio Frije razila;enjaL,'f€rhul-8.1ri', 6/'171, 473.

r07

Page 96: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Obiava poclrazLrmijeva nckoliko stvari koie vjerovjcsnike iinc

razl iöi t in ,r "dnosrr na druge Ljude Od toga je i to da jc Al lah s w.t '

razgovareo direktno se nekima od njih, te kontakr sa nekim melekom

All.rh im jc razotkrio ncSro orl skrivenih stvari, proilih ili buduiih. Allah

s.w.t. im je pok.rzao nelto od nama nevidljivog svijeta U to se ubraia

Poshnikovo s.a.w.s. noilo putovanjc u Rcit ei-makdis, zatim Miradi

na viira nebesa, vidtnje meleka i vjerovjcsnika. obilazak Dicnncta i

D)ehcnnema. tkode je öuo i vidio patnje ljrrd; u LaburLr. U hadisLr

se prenosi da je s.a.w.s. rekao: ,,Da ne ukopavate jedni druge ja bih

zamoli,, Allaha da vam dadne da öujete kaburskc parnie."'u

2 - Nepo8reaivost

Torne smo posvetili posebno poglavLje.

3 - Oöi vierovjesnika spavaiu ali srca ne

Posebne karakrerisrike koje im je AlJah sw.t. poda{io ieste da

niihovc oti spavaiu al i ne i srca. Od Enesa se prenosi u hadisu o noönom

putovanju: ..Vjcrovjesnil<ove s.a *'.s. oii spavaju' ali srce ne spava, isto

rako i kod ostal ih vjcrovicsnika oö; spavaiu al i srca n€." Hadis bi l iet i

Buhari ja u svom Sahihu.rl

Iako su ovo rijeti Enesa r'a. sigrrno ie da ih nije izrekao po

svom miiljenju kao iro kaäe Ibn-Hadäera: Od Poslanika s.aws..

vjcrodosro,nom predaiom, se u ovom konteksru Prcnosi da je rekao:

,,Oti svih nas vjerovjesnika spavaiu ali nam srca nc sPavaju " A za sebeje s.a.w.s. rckao: ,.Moie oöi spavaju ali rnoje srce ne spava."rl

4 -Vjeroviesnicima se d4e izbor prilikom smrti

Jo! jedna karakteristika za vjerovjesnike jeste izbor izmedu

iivota na ovom ili onom svijetu. Od Aiie ra. se PreDosi da je rekla:

'r lladisbiljde Ähmed, Muslim, Ebu Davud iNesai'Sahih dZamih sagir',525ri Pogledaj FethlLl-Bari', 6/579.

'r Hactis bilje;e ibn'Sead i Ibn-Hibban Pogledaj'Sahih dzamia sagir', 3/55

1 0 8

Page 97: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

a . ' r l ' ' , ' " , \ r l , , r ' , , q l ' , " . r , , i L . . r r . , l . r , ' , , r . , \ . r r r . r r j c r , r c ' r r i , i , r

k , , . L r r . 1 < , g , ' J L r i . n r r r r . r b , , l s r ' , J , m r r n c I ' r r , l . J . r r i ; h , ' r i z n r c . i L r

r r , , s i l i o n o q s r i j c r . r . l , , l ' r , . i c , ' c n c n , , . r J r j e 1 ' , " l . r n i l i , l . r J r q . r

. , , . 1 , r . 1 . , i . , l . r ' n r , r n L l ' , , i , , . , h , , , r i c g . r r . , L r n r r , , . r . l . r , , : . . \ t . , l r r o r r .

L , r i r , . r e \ l l . r h i l , t o I ' L . u o , I r o J f i ( r o j r ! , , i l . t i . r r n o l j L I i r i r i L . ! c h ] L h l

J , ' 1 , , i , . i ' � . r s . L r r r n , r 1 . r , l . r m r L j c J r r i , 1 , o . l l i l i L ; ' l g . : B u | . L r i 1 . L r r r t o n r

\ r i ' : , , , : . r , , n , . , , r r i i l r . r t l i . l . r r n r . l . l . i , r ' r , , 1 , , . 1 \ l L r ' . r . t l . l , L " r r r u

f . r o . l r l , , , i ' . , j i l i o n . r i s r l l c r r r . | ; . \ l L r ' . r L r l . r r r , r \ 1 . l . i r : ' n r L r i I L . r l r r

5 -Vlerovlcsnlci ee ukopavaiu na nlJest l lSdle \u Ll lnr

" i r , ' r . , , n , i r r r . l t . . i c r , , , . , , r L . L i , r r l i ( , : r \ r i l t

I ) . , . r r L o r r r . r l ' : r i L : k , , 1 , . r . . r , , \ i n r r r . L r r r . \ r L r ! , i l t t . r r r r o t

l , . . . i i . L r . r ' , i : \ i , i t \ t . , r i l . . . r , r L l , , r . r r . : , ' . i , , r g , 1 , i . u n r r o ' Z l ' o g

r , , , r . , ' , , . , . , , i , i , i . r \ , I , r L I ' L , , I . , r . i , , r , , t , r L r r , r r r l r o p i l i I b t l , r n i l . r

. r r , . L r \ , r r r o . r f i - , 1 i . t i i L r r r r r , r .

6 Zemlja ne nagf ze nj thoYi tr le a

, \ i : r i r r o c . r r r i , , t . , , . 1 . , , , , 1 . r t . : , , ' r , . r r i l L l r r r . ' r , Z . r r r l . r n .

, , . , r l r r L , t L l , , " . L L i j L l , r l r r o l , r L , . r l , , l r [ , , . , i r r r , n r I o i l o n ] : t r r " . r r i j , l r

L r r . r r L r i s t . r , : . r L r l u r . L h . r , l i . r r ; r L , j i : \ i 1 . r L i r / r 6 r n i ( ) Z ( f r r i d . l

r . r g r , , r i t . l . L , c r , r j l n i k . r " '

f l L . r , , i . . r r : ( . , , r , i , , r , r c , , n , , t . r , J l r L 1 , r i r r ' J l ' L r i " . . i r r r ' l r l l l t J . t j c r .

, , , n i , . , l L p , , , , r , s i o J l t L : r L L ' . r l , I n I i : . , J . r i L ' c L r . r , ' : . . l i r . i r r . r r r r o s r r i ] l i

i . . r . , . r L n . r l , r [ , . r r r i . r , , , r , r L , r r a i H . r n r l r . r r r . r n . r . i r s r r r o L r b t t r . t t r . t

l , , l - t L . , : . l j t r h . , r t f I \ 1 L L . l L m | 1 ' . ' . ' ! L r l ' 5 i l \ i . ' t L r

i . , 1 , l L I l u L r . , r l ' r . , ! , i , , . , , r . , 1 . f , I . t l l n L i : l r r L ! " '' , , , , i r . i r i : r r l , , r , r r L l L r . ' 1 . r l l L i j l ' s r r r , ' r n r . l ' r '

l l i , l i . b L f / , , r n | \ h f n r l ! . i r i . i L t i r L L r ) n r f l

( l r r . l i ' . r l i L l L r ' . I r l ( r

I n . , . r I ' , , q l f . ] . , s i l , i r r

I l r J i ' l . L l . , r F L , L L D r \ u . L I \ , 5 r L . r n f I ( ) \ u \ l t r 1 \ l L r 5 [ ] r ' L i ' t ! f f r \ T L L L L i L r r r l

l i r : . r , r ' ( l r f \ i : , . i i i , i l , ! l l r . r i 6 ' ls ;

L r , l r . t r ! . 1 ) i , , ; r , i l r i

l ( i t )

Page 98: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

njtmLr mrrv<,g tovjeka i pored njcgovc glavc lnjigLr. Uzcli smo kljigrr iodnijeli Omem. On pozva K'aba da mu ga prepi3e na arapski jezik. Jas;| l . bru pr\ ' i . ,r ir l , rnrdrr Amprmr loi i g: i . pr. ' i rra'. örrrn s.rm ga ka, 'i to t i tam ovaj Krrr 'rn. '

Pa sam rekao Ebu Aliji: 'Sra je pisalo u njemu?' Kaäe: 'Va3 äivot,posl, r i . govor i ono iro i€ .e de"ir i posl i je

'

Rekoh:'Stasre uradili sa iovjekom?' Krze: 'Po daru smo mu iskopelitrinrcst kabLLra rr.r ruzliiirim mjesrima, a kada se spustila noö uLopali smo$ i ponvnali kabure. cla ljudi nc prepoznaiu njegov kabur i da ga neiskopaju.i"

Rekoh: 'Sta su htjcli od njega? Kaie: 'Kada bi bila suia iznijeli binjceov tabut i ki ia bi im pala. '

Rckoh:'Sra nnslirc ko jc bic, raj öovjck?' Kati 'Öovjck po imcnlDanijal.

Rekoh:'Koliko dugo )e ru bio?'Kaie: 'Umro je pri je tr i storinegodrna.

Rekoh: 'Je I'se iita promiienio?' Kaie: Ne, osim nekoliko dlaiicanr ricgor'om potiliku, jer rijela vjerovjesnika u-ernlja ne raswara, niti ihi ivorinje jedu. "

Ibn-Kesir kric dr i€ ova pr' ia do Ebu Alj je r jcrodosrojna.

Cini s. dr jc ro bio vjcrovjesnik Israi lovim poromcirna. Ashabisu smatral i da je Danijal, jer jc njega uhapsio vladar Perzi je, gdje jeboravio zan'orcn."lakodcr jc moguic zakl juöir i da nisu znali vri icmckada je umro jer je Danijal bio pri je Poslanika s.a.\r, .s. na osam stotinagodina. A ako bismo rekl i da su imali pr;r lo. onda bismo doil i dozakljuaka da n i ie bio vjcrovjcsnik. jcr jzmedu lsaa a.s. i Muhammcdas.,.s-.s. ni jc bik) vjcrovjcsnika. U rom sluiaiu bi bio .tobri rob a ncvjcrovjcsnik. Al i oöiro jc da jc bio vjcrovjcsnik, jcr sc nj ihova ri jela

'r ()\o ukazrje na prosvij€aenost muslimana u tom vremenu. ler od piasiipre'na mrrvom jesie njegovo ukopavanje, bez obzira bio \ierovjesnik ili nekoclrugi, kao i to da sr iskopali trinaest kablrra da ljucli ne bi znali i.la ga nebr iskopäli ! a_"m! je uznemimvanje ovoS ptemenirog vje.o\jesnikä, ida nebi obozavali njegov kabu., nacl njim sag.adili mesd:id kojem bi se obraiali udo\'.mn trazeii tine blasoslov kao 6io to iini veliki broj onih koji su skrenulisn PralDg puin u islnnskonl svijetu

I l 0

Page 99: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

i rrvaiu mimo ostal ih stvorenir ' {)vLr i inienicrr, da je bio vjerovjesnik'

porvrdrrjc i pron;rdcnr knj iga kod niegovc gl.rve. Nema sunnje da se

Ladi o vjcrovjcsri[ovt) i kni izi, jcr dio njenrrg sadrzaja o budttnosti

moie bit i samo nebeska objava. A naia nrdnia da je bio vjerovjesnik

Isrr i lo ih potomaka jc zasnovana ua dvi ic tr ike:

Prvo: Mii l ierr je ash;ba da je Danijal lvloida su to misl i l i zbog

indici ja koje nku spomenure u r ivajem.

Drugor KniiSä kojr ie Pronadena lcod niegove glave najvjerovatnije

ie bila napisana hetrejskim pismom jer iu je preveo Ubejj b Kab' a on

ie pri ie islama bio jevrei.

7 -Vjerovjesnici su iivi u svojim kabu.ima

Od Poslanika s.A.ws. se Prenosi vjerodostojnim lancem da je

rekao: .,Vjerovjesnici su iivi u svojim kaburima, Llaniaiu "trlakodc sc

prcnosi d; jc Alhhov I\xlanik s a.rv s. rckao: ,,1\o5ao sarl u noöi Isra a'

pored .ru.nc din.. pored Mus:rir r on sroii i klania u svom kaburu "r:

Muslim bilj€:i od Ebu Hurejrc u priii o noinom putovanju:

,,Na!ao san se u skupini vjerovjesrrika a rnetlLL njlma Musa klanja '

pa sam vidio i kaa sina Mcrjemina, kLanja' pa sam vidio i Ibrahima da

kl;rnia.""

' l lad is b i l je ; i skupina (autor i 6 hndisk ih zbi rk i ) od Fnesa ra

dlan\i'a' , 214)4.i Hadis bilie;i Muslim u svom Sahihll'. Poglavlje 'ledail'

l "g ledr i Nci " \ rF! l ' {n"ntJr Mu" l rm' \ ' i l r hädi { l i / 111" P.g ledaj Fethu- l Bdr i ' 0 /187

Poglec in j 'Sahih

hadis br . 164l

i t r

Page 100: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

x , .sesu oto

Nepogreiivost i bezgreSnost vleroviesnika

Page 101: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

NepogreSivost vjerovjesnika

l ) r l i s u p o s l r n i c i z . r ! r i t c n i o d g r i l c 1 l . r I g r c i k i i d r l i r c t r n i -

pL,g,c: i r ' { , r t rpl I porpLrn rr Oro etnro p,rhui l r i fo irsn r i ' r 5 r ' r" i r : l

Nepogre5ivost u prihvatanju objavei njenom dostavljanju

I ' r r n c t s c : l , , 7 i o L r r o r n . r l : r s L r p o : l . r n i i i n i p o q r c i i ' i L r 1 ' r ' q i c ' 1 r rp r 1 , r , , r , , , , i . r o h j . l L . L r t o r l , r n L z . r b o r . L r r . r i L r n i i . L o ! i o r r ) q r \ r o r r i r r '

rhi . l 1r 'no osim onoer i ro 1c dcror ir . rnrr . lL l : rh I I r ' lc prcur ' - ' r rr ' : \ '1"

J . , i . ' , r , , l r o i r , , 1 ' t . r . i , r I ' , x l . r t r i l t t ' . r ' s 5 ( r a ! r 5 r r t r r ! r l i 1 r " ' r ' L 5 f r

r . , l , r l r r i r i . o . i n L r r r L , q . r ! r r , . \ l l . L b h u t l c l r t i o :

_ i i , : ;

. . . \ l i , ' , r10 t t int l ; ; t i 1[ t r ! , ' i i ln 1] i i t t t , : . r z l ,alr t r t i ' ot i ))r

nara;nt )ltait lurlt l,r;r. t\LLr.r Ll l-.rh, 6 t

Z r r m j r p r r u z c o , r . , \ r b r J r i r n L r K L r r ' : L r r s . r l : r r f i t i r r r r L r ' l r r r r ' '

- .- . i, .; i- ', - '. .--J -i-- ',� r:--- ',

..lr'L t:yput,n) triiat t otittl i.:ilt0t't l'1 Lt jto ll it( 't:!)'ti'ttil)'

;t't ,\ant ic rlr 1,t :tlttTittto /h Li !1 tt t'inlr' /I trl'!'t '.r

.11,1. ra. r ; l t l t i ! " ;u) t i . )a ig, , ra. (Suru F. l Qi j rLnc ' l r i lS )

\ 1 c , r , r ' i c s n l ' i . r L n c p o : r c i l \ i i l . r d . r i c r i l c ; o r l o ' I i \ i I f r t n o ! ! r l L l

, , 1 . l r l l u d i n r r . h , r l : r n i . i n c L r i i u n i i r . r o d o n o s r i t o i n i r ' \ l l r h ' r b l r r i o '

r c , h i p r l k r n , n 1 c o b i . r r r p r c J s L . L r l i . r l o f i ' n c Y r c i L L \ c n " g ' r r c i c J r

posl . rnrc i bLrdu t rkr i :

: | ' I, t r . r r . r l . l , g l . J f i ' \ l . t l , n r I J l ! t . r N J l L i } r l

I L , ! i ! n r ' t n ' n r i l l L l , ' r r ( r . r l i ^ ,

n \ \ n n r i t n \ \ . , , I r h l . l r r r l

l i i

Page 102: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Sesti dio

': i ,(-j'5-Ja !\)t:, _,:t\.J ji-j '!,.'J,:-li ',4t

A-t.,O Poskniöc, Lazuj ono ito ti sc objauljuje od Gospodaratuog -ako ne üiinii, ondn niri donnuio Podanlcu Njegouu."(surx El-Maide.67.)

A kada bi neko od nj ih prikrio i l j izmijenio ono ito mu jeobiavl icno, Alhhova kazna bi se obist ini la nad onim koji je ro utinio:

j :,:.,t! x, üL\ ,:tr .tia'ii i'; + J:t' ;')'.r:.'"uiiLtlÄ

,,A da fe on o Nama hahue kai iznotio, Mi bnmo ga uhuatilitu deflict, d ondn mu ailu kuutiat prekinli'(Sura El-Haqqa. 44.-46.)

Od nepogreöivosri jc i ro da niira ne€e zaboraviri od onoga ito imj.- All.rh s.rvt. objavio tako dr od objave neae biti niilir izgubljcno. Anczaborav u pogledu dostavljanja obiave dolazi u ajenL:

..:. -?-1ti!!i-

,,,)li lena te naüiiri p.t n.lei iitd zaboratii.(Sura El-E ah, 6.)

Dokaz njegove nepogre{ ivosr i u dosravl janju objave jesu i r i jeüi

Uzviienog:

: ;-:?t j ' --"' : ,--;"er-, ' '--: -.

,,On ne gouori po suom blru, to je samo objaua hoja mu seo b1a ulj uje. " (Sura En-Nedim, 3.-4.)

Stvari koje nisu u suprotnosti sa nepogresivoScu

Sn'ari koje su svojstvene liudskim biiima nisu u suprotnosti snepogreiivosti posLanika. Ibrah;m a.s. se prepao kada je vidio da se ruke

I l 6

Page 103: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

njegovih gost i ju ne pruiaiu premr hLani koju im je Ponudrc. x rr i ie ' )

zn.ro d,r ;u mtlcci koj isu doi l i u l j ldskom obl iku:

' . . ' * ; ; - - : . j - ; - - J i , * ' ' -

- - ' . . j : ; - -

,,A lLarl ütlt di { se rrLt n.iil,or nt latt,'tr. rrt ojiüi .t,l

lr n)l,i; j i ,'l,u;t 3a ztl,,'1a *l;,t ul nii/t. fi st tt lni'

l k otti, ni :nto I.tttot'o ) drodt! Posl,rtti.i S L t t r H u d , 7 0 . )

\1us,, : , .s. jc oL.c;ro Hicln, J.r tc sc rrrpi t i zr l r i jcnrc koic pr rcdc

s.r nj im, i eh gr ncic piür i ni z.r i t r iLo tr j dobri tub nc ui i r l i syc dol ' s r

oo saIr l o ()nrc nc ol . . l ' i js t i . Al i se ni i ( s l4) io kad god hi v iJ l ' r t rcf l

iLrLhn posttrpah. on 1c svrki put Pi t . lo,r f ror iv io se i l i savj t touo I)r ' i

. . ' . . t - k r 1 . r ' ü , r - . r " h , t f ^ r r r r i . r . i e u ' r i ^ :

- l - - * . - . - : . J - - r : - '

,.l.,atn li ri rckaa l,t sc ,tk'ei "]ot'i \n ,tnam 'ttPiti "

(SLrra t l Kchf, 15.)

A k.rch mLt ic otkLro poz.rdhu svojih postLrpaka opct nu rctcr

- - , ; - . - - -1 ' � - - " ' - . - - .

,,7(r ie pojatlinjc a ogx zrl ito 't nii ntagla nryiti."

(SLrra F. l 'Kehf,8l . )

Dnrgorr pr iLikon krdr sc vrer io svom nlrodu nakon susrct: l r ' t

sr ,oj im t iospodrron, pr ih zrtc.e kako oboäavrju relc N{usl : r 's r i r l "

ni l jLrr io nr svoq brrr .r pr *r je uhv:r io z.r kosrL i braJrr vukui i gr schi '

Br i io je ploic u i i icm p*anju ie bih LrpL,t ,r :

' : , : j |* _ ' - \ j -

r + ! J . 5 r j _ r ' r '

--,1- ' ' -- .- :. ' ,.;; ' ' . ' ' -:- - - ' ;. . . ' '- . ^ J r " n - - - - \ ' ; - ) - .

I l r \ I fur ]e \1Lrsa zabofa! ro a l i je drrg i i i re t i lu i u ' lnnr namjerno

l t ;

Page 104: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

--

..A hnl te lvlüt,i tl'dit i i,llostan tr1lod stotttc urati, ?luiha:'k:nko nc tuba uino poslije adlasha üaga Postu\ili! Zelite

h rta pnrrnittt otlrulh t,itg Oaspodarai'- i Plo'e ba'i' i

htutn nt)Kn zi kofl (l ,uati i !oi. ga ru;i !öi, 'O sinz najkt

ttt,tit) - tttt llatun - itancl nil ninak 1o nenr clt2ao i

tmalo ne nije ubio; nemoj tla mi se duinani tud4u I l|c

ürnjaj uene t nepmttrrlntAr. "'(Sura El-A raf, I 50' )

U hadisu se pLenosi: , ,Ni je isro vidlet i i iut i Al lah s*rt ie

ohrviiesrio i!'lusaa o Postupku niegovog naroda s teletom, ali nije bacio

p1,, ic, r l i kada ih ie vidio i ra su uöini l i baci ploöe i one se razbi ie " '

Ademov zaborav i Poricanie

l ) to sc LrbLai,r i Adcnrov zaborav i por icenie Od Ebu HuLejre

'c prcnosi c1,r ic Alhhov Poslanik sa.w.s rekao: , ,Kad jc AiLih

s:ror io Adcma potrao ea je po ledima a iz niegov kiöme su npal i

ni l judi , A. lemoyi potomci, koje öe On stvor i t i do Sudnicg dana

\ ,?nrcdu oöi iu sv.rkog od ni ih ut ini rralo svjer lo ' zal im ih Pokazx

,\r lcn,r . A. lern rcie: Gospodaru, ko su oni?' Al lah retc: 'To su

r\1) i i poromci. ' On vidjc iovicka öi je mu se svjer lo svidjelo ' pa rcc'c:

i lospodrru, ko jc ovoi Rcie: 'Ovo je öovjek od posl jcdni ih naroda

ir rroq notonrslv;r , zvrtr cc sc Davud'Kaie: Gospodaru. kol iko ic

i i r jet i godinr? Kaic: 'Sczdeset godin.r ' ' Adem reöe:

'Gospodaru'

pt.r . ' iay ntL od mog i ivota joi öctrdesct godina'A kada dode krai

AJcn."vom i ivc,tu, posiet i g.r Mclek smrt i a on reie: 'Zar rr i jc ostaio

io( i . r rc lcstt godina mog in 'otai 'Kaäe: 'Zar ih nisi podario svom

s i n u D r v u d u r ' A i l e m p o r e ö c i n i c g o v i P o t o m c ; s u p o r i c a l i ' A d e m j c

r.r l ,oruvio pa su injegovi poromci zaboravi l i , Adem je ui inio gr i ich

pa r icgovi t )oromci i ine gr i iche '

' IIa.lis bilic)e ,\hme.l u 'Musnedu' i Tat'€rani ir 'El-E!vsat', vieroLlosilrjn"n

l .n.enr . Posledai 'Sahih d:ami 'a sasi r ' , s /87)

t l r ' l r . b i l i ; -

i . m r 1 i h / c b j , h r J r s r l - r h | ' n s i 8 - ' H r l : r r u i \ l ' . ' ' J r ' l '

1 , . / - l r l F ' a h r h l ' \ 4 u ' l i - ' r n u ' l ' ^ i n ' f I B i L l ' i c w " ' r ! _ r h " r F r '

| 3

Page 105: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

VJerovjesnrk t(oll le sPallo mravlnlaK

Medu sn'rr im.r koja su soisncna l jur lskrrn bi i intr i n ist t Lr

suf rorl]|)sti sx vjcroljcariin'om jc i ono ito se desilo icdnotn Yicro\'itsniktL

kojcgr je uieo mrar.pa se n.r l jut io, nakon iega nrLcdi dr sc spal i mrat ' in i tk

All.rh s.*rr. gr ic zbog toga ukorio. U haclisLL kojcg prer)osi Ebu l{trrejru

od \;jerovjesnika s.r.rvs. se kaier .,Jedan od vieror jcsnikr sc sprrsrio rslrxl

r ln 'era, la se odrnot i pa sa nrrav uiede, on naredi da se sprcme nicqorc

so'.rri a ila se mnvinjalt spali, pa rnu Alleh obirvii 'Zaito nisi rLbio srmo

jcdnog rnr l 'a?l ' I l . rdis bi l je;e Buhari ia Ebu D:l 'LLci i Nesri '

lYuhammed s.a.w.s. je jednom Prilikom klaniao

samo dva rekata Podnevnog farza iz zahorava

U ro se ubLaja; to d.r jc Al lahor Poslanik s. :r ' rvs zabor 'rv l jao al i

nc u pogledu proPisn' .uir Scr i jata i dosravl j . rnja objave Od Log'r je i

ouo lro lbn Sir in prenosi od Ebu l lurejrc da je rekao: , ,Predlodio nas

jc Alhhov Posl,rnik s. ,1.* ' .s. i l i u podnc, i l i u ihind; ia-nanrrzu" Pu je

lJrrr i . ro dv;L rckata z, l im ic predao sclan. usrao i rraslonio se na drvo u

t1/.rmi j i kro da jc l jur. Z-.r t inr je stavio desnu i : rku u l i icvu i preplco prstc '

onLia j r stavio desnu str :rnLr l ica na hrhat I i jer e iake. Neki su brzo iz- i i l i

Lz .17rn, i je. qotr i l i su ch sc nrnrz skr.r t io. t r ' ledu pr isLrtr imr su bi l i i

I :br l le l , r i omcr r l i sLr s. ' LrstrLr. . rvr l i dr rnLr sc ol ,Letc NIedLr I iudirr tr le

f ,ro L tzv. ZLrl Jedcjn. p,r rc ic O Al lnhot ' lJoslani ie. jesi l i z:rbor ' rv io i l l ic

n,rnrr shr.r icn? P:r Lcte, 'Nir .rm zetror,rv io nir i je nrmrz sLr.racn Ondr

re;: Ic l 'onr l<, k:r lo k.r ;c ZLrl Jedcin: Rckojc: 'Dr" or pn'r lc isprcd

rj lh ; n.LJokn.rdi ono l to i . PfoPust io, zrr im Prcda' lc sehm, ' lonesc

rrkbir i L ' i in j sed;du kro i Pf i jc i l i m.t lo dr.r i . . - . zrt im podi ie rhvu i

c lontx 'rckbiL. zat in,r i in l sedidu kao pr i je i l i nalo duie Zat inr poct i ic

el .r .u i dontsc rckL)ir . N{o7da su ga upital i ie l i predao selam' Pa kaic;

' 'Sahrh dznmi'a, a/2S| / r ^ 1 / . A . i j , r / r J . - r ' , ' r . l " r ' . u l r r . q r r l ^ d \ i d P l r ' : - r l / r r r ' r n r

, l o r m r \ , , L J . . r 1 , J . ä s r c l r r , n - h d p ) { c / - l d - } d s , , n a : r o , ' n r I J r ' r

,.tl,i p.J'* iii ikincliji 'Nej1 e('tar', 3/rr5 u nekim Predajnma se potlrdno

kr2e d. jc r i je i , r podne\ nom nanlazr

u 9

Page 106: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sesti dio

'Rcieno mi jc da jc Unran b. Husajiin rekao: 'zarim jc Prcdao sciam."'

l\4Lrrcfuqun aleihi. iako u Muslimovoi verziji nema detdja da je sravio

i.rku na laku nit i da je prcpleo prste.

U drugoj predaji, kaze: 'Jednom dok sam klanjao iza Podanik;r

'..r.ws. podnevninamaz, predao je selam na dva rekata Narc ustade öovjek

iz plcmena Benu Sulejm, i reie: 'O Allalrov Poslaniie, je l' namaz skracen ili

si zrboravio." Zatim je spomemro titav hadis. Biljeie ga Ahmed i Muslim.

Ova predaja ukazuie tla se desilo u njegovo vriieme i nekon

prelaska na islam.

U drugoj predaji, za koju su se sloiili Buharija i Muslim, stoji

.1.r je rekao: 'Nisam zaboravio niri je skraöen namaz " Kaäe: 'Onda si

zaboravio?' Zul-Jedejn je to rekao nakon ito je shvatio da namaz nije

Llerogiran. ali ne kao odgovor na pitanje.?

Poslanik s.a.w.s. je jasno rekao da i on zaboravlja kao i svi drugi

Ijudi. U hadisu od Ibn-Mesuda se prenosi da ie Vjerovjesnik s a.w.s.

rckao: ,,1 ja sam kao i ostali lludi, z-aboravtjam kao ito zaboravljate,

pA. ako zaboravim neito, podsjetite me "3 Ovo je izrekao nakoD 5to je

zaboravio nelto u jednom od namaza.

Medurim, hadis u kojem stoji: ,Ja ne zaboravljam, nego bude

rriinjeno da zaboravim kako bih neJto propisao," nije u suprornosti s

hadisom kojeg smo prije spomenuli Jer je ovaj hadis, kako kaäe Ibn-

Fladier, bez osnove. Prenesen je od Malika kao hadis u kojem on kaä:

.,DopIIo je do menel" ali bez ijednog spoienog lanca Prenosilaca.e

Vjerovjesnici mogu pogriieiiti u Presudama

Poslanici i vjerovjesnici ulaiu rrud da ispravno presude u

dogadajima, rako donose presude uskladu s onim lto smarraiu ispravnim-

Oni ne znaju gajb i d€iavalo se da ne pogode istinu U m se ubraja

L)evudova pogreina presuda u parnici, a Allahovom uPutom' njeSov sin

Sulejman pogodio je istinu u vezi s istim Pitaniem.

i Hadis sa svim svojim verziiana je pteuzet iz'Munteqa ahbar'od Med;da b

fe imi 'e . Poale( tä l n jeBov Inmenhr o Nej lewLar 'y ] l ' l' P* ' ,os i g , D:emr ' j " . i 'n I i rmiz i i i Nei l twlJ l , 3 /126'"Nei l ewtar ' ,3 /117.

't20

Page 107: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Setti dio

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik s.a w.s. rekao:

,,Bilc su dvije iene sa svoiim sinovima. Vuk im se Prikrao i odnio sinajcdnc od njih dviju. Jedna dmgoj reic: 'Odnio je wog sina.' Ona rcic:'Ne, nego je odnio rvog sina.'Pasu doile kod Davüdaa.s. da im Presudi.On presudi u korist starije. Njih dvije odnesoie dijete kod Sulejmana

sina D.rvudova i obavijesriic ga o dogad"ju. On rcöe: 'Donesitc mi noi

da ga prcsiicöcrn i podiielim mcdu niima dvjcma na lto mlada rcöc:'Nc tini ro, Allah ri sc smilovao, on jc nieno dijcre. Sulciman presudi u

korist nJade."'"'

Allahov Podanik je pojasnio ovaj sluöai, tako da se prenosi od

Umrnu Selerne, Vjerovjesnikove iene, da je Allahov Poslanik s.a.ws.

öuo svadu ispred jcdne od svojih soba, pa im je izafao i rekao: ,Jasam öovjek, dolaze mi ljudi sa sPorovima, moida su jedni sposobniii

da predoie svoie dokaze preda mnom. pa porrislim da je u pravu, te

presudim u njegovu korist. Kome dosudim pravo drrlgog muslimana

nela zna da je to dio Vatre, pa neka je uzme ili pusti."rr

Oni koii negira,u da vjerovjesnici mogu Pogriieiiti u ovimsluöaievima suprotstavljaiu se dokazima:

Siije dvanaesroimamsker'� - wrde da nepogrelivost znaii da

poslanici ne mogu pogri j€i i t i , neito nehotice uöinit i i l i zaboravit i '

niti se boie, niti im se moie desiti bilo ita öto se deiava ljudskim

biöima.

Mi smo vam naveii ajete i hadise koji su u suprotnosti sa ovim

milljenjem. To su dokazi koji ne mogu bici izmiienjeni ili interpretirani

na nekakav drugi naöin. Dri i se Kur'ana ' sunnera, ier ie u ni ima

uputal

s , r h i h B u h ä r i , F o s l r v l i e F h ä d i . e n b r J J o d i o m J l A l l a h o \ e ' w l ' i i e i i M i

s"ro p^ l lor i l r Daiu<lu Sule jmäni Pogledaj fe thu lBar i b /4 i8I fl;dis bilie:i Buhärija, poslavlje 'Mezalim', odlomak'Grijeh onoga ko sepami i i za la : ' . Pogledaj 'FethFl 'Bar i

,5 /107ir Pogledaj Aqaid imamije'od Muhammeda Ride Muzafera str 79

l 2 t

Page 108: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Bezgreinost

Odvratnosti koje su ievreii Pripisali vieroviesnicima i

poslanicimarr

Jevreji su pripisali rjerovjesnicima i Poslanicima ruina djela, kao:

1) Da je Harun, Allahov vjeroviesnik, napravio tele i da ga je

oboäaveo sa Israeliöanima Sveto pismo/32l br'l, poglavlje

lzlazak.

Kur'an nam je Pojesnio ovu njihovu zabludu onda kada nas je

obavijescio da je rele, sa iupljinama' napravio Samirija, kao i

da je Harun a.s. iestoko osudio njihov postupak.

2) Da je Ibrahim prijatelj Milostivog - neka je salavat i selam

na njega i na naieg Vjerovjesnila - ponudio svoiu ienu Saru

faraonu da bi se okorisdo na raj naöin. Sveto Pismo/ l2l br 14,

poglavlje Swaranje.

Slagali su na prijatelja Milostivog, jer nam je Allahov Poslanik

s.a.*'.s. prepriiao priöu o lbrahimu a.s kada ie dolao u Egipar'

Vladar Eglpta je bio nasilnik, kad god bi vidio lijepu ienu ubio

bi njenog iovjeka a nju uzeo sebi. Kada ie Ibrahim as bio

upiran za niu rckao jc da rnu je ro sestra, ieleii da kaie'sestra

u islamu . Zatinr ie Poslenik s.a.ws spomenuo i to da, kada je

Sara otiila pred nasilnika, niic joj naudio niti jlr ie dotakao'

3) D;r ic Lut pio vino svc dok se nijc opio a nakon toga je poöinio

blud s:r svojim dvjema k€erkana. prvo s jednom pa onda s

drugom... Svero pismo/19/ br 30, poglavle Soaranje'

DaAllah saiuva, nemoguce je daie Lut poiinio n€ito ovakvo' on

jepozivao nali]ep moral tokom clelogsvogiivota, borios€ proriv

razvrata. Ovo je jevrejska mränja usmjerena prema savrsentm

ljudima, neka je Allahovo Prokletswo na nepravednike'

I Navedeni tekstovi sü Pr€neseni Posredstvom knjige 'Muhammecr

vicrcvjesnik islama' str' 11;.

t 2 2

Page 109: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

, i ) D.r ic J.rhLrb r 's. pol i r . ro ovcc ,- , ,1 st 'og punc'r , ?rr inr Ponjno

izlco svoju porodicu .r r l . r ga o romc ni jc prcthoclno ob l i icst io

r t ' r t r . . . . . , . 1 ( , , . , i ,

i r l) . , ic I l ,rbrn 1.ol,ni, , bltrJ s.r(n,,. thou,l i dr je J.,Lub s.tzn.tLr

5rr ' .rr.rnr.,, ql.1ri i l . L)r. 11.

( , r l ) . , i r l ) , , i r rr l . rs poi in io blLLcl s.r ; t nonr i<lnoq I oe rr iskom'lc '

r . r r i n r 1 c . , r , i s l r , , s p l . r k r r k r l : o d r g r r i i ' . i L r b i l i u j c n L L r n ' : ' e t

j . : . r , , .Lod.ro nl , l inr t , ' l . rnr l . I o l . r mLr jc r ld i l r Str l t i r t t r t t r ' t s

l ' , rgh, ' l i i pr i i . l S,, lonl ,rnol ih. drrLgr, \ r 'ct t r 1- ' i ' t r r ' r t l l / t r r ' I

l l l ) . r s r \ L r l c j n , r n . r ' s o r r r J i o r r L ! i ' r c n r k r r r r L : \ 1 ) g r : r ' { r r

p,xtct io sc obo;:rv.rniu l t i fo lu l () j inrtr j ' : s igr ' l ( t ro hranrtxc

togl. l r l ic o l i r . l l ic i i r rrr , prr o, Sr. Lo pisnroi I I / l ' r ' i

O l , s u r r t k i p r i r l j c r i o c h r . L L n o s r ; . l t L ( \ c r . r i \ t l i l ' i h e r i j ! h r t o i c

s u , ' r ' . L i n . r r , d . n , l < o i L ' . i z l ; l , r s r . 1 l b . r . p r i p i s r l i c i s r r n r ' ' \ l l r L " r i n r

\ i . n t r j . . n ; r l f r r . ( ) , r i t , i n r r L L L r a i n r l i . . r l i h , r l c s n c J r L i c p r l p i r L r i

n r i b . l j r n t

ALl.rhov;nr snorcnj im,r oclrr .Lrrnst i I<,rko bi opLrrr '1el i s iojc nr; t te

p, 'srrphc i LrzrLrr i l i ono,,r . ko pokLri . r J.r i I r r romc spri jcci i r r lgr) \rrr i

) . n o r i l \ \ o ! ( ' r , r l . r r l l l ) r , r ' s

z . r r , , i l l j c p r . ! u r i < , l t g l : t \ ' l j c

Kriöani pr ipisuju odvratnost i v jerovjesnlclma

ü r i i , r n i n i : L L t i i r r L ' o l l i , , J ; i r l o . r k r r h i c i L l i r ' l i r j r r r ( c \ c ' 1 ' c

r l . r o l j . s n i L , r i p t , J . r n i l , r ' l . r c ' n i l j t n r j r r u i s l ) r ' n n o s t t r l s i h h l r n o ! r

l i r r r r r h L , i , g i n r . 1 i L , ( i r r , . r s , . r r r k o j L m i c s p o m c n r r r ' r s r c L r n " i r o s n o d o

' . 'J. , n.r 'c l l . l . r d,"1. ' rh, ;m r,nih ,r l . r . rLno'Li i l lc ' r rr koic sLr n rpisl l i rL

i . I r l r j l c n i r n l r r n . i . l i L n r . l ' , r . r i t o 1 c

l r l ' l \ l , r . i . \ o n , l . . r n J c l j u i c r r p i s n r , ' J . r i r l " r I d o r t

\ L r l c j n , , r r u c ' , r , . r L ) . r v u c L n , r , : r t L 1 c r r j i h r x d i c c l T r ' t r i d ' l t i c t c

, , J i . l n J . r o , l l . l , , L J l i , , , r I . r j . r r l n r , r q . ; t l r r ' i L i " r r ' r r J ' l i ' '

p,r 'o p,rgl .r \ l ic, l , t . 10.

- l r t l l o s L t o l o m 1 r ' . L n J ' l i u . L l r l g , , t , r g 1 . r ! l r ' . l ' f ' l s r r ) l i ' i r l ' l 6 L L ' 1

r ) o , , , r i o \ v o i , , , r , . r l t l p r . J n r r s , r n r l l L r L l i ' \ I r r h o j c o o n ' r e L t "

l r . rc l , :a i r \ l l rh opis:r tr : , / r i r ' i ; r ;a t) t ' l r ' l t r i ) ;1t t 1)hiat i t t t t t ' l

{ S u L . r \ 1 . r j e r n . l l . )

I l . l

Page 110: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

--

3) l ) ; jc Jesrra posvjct loi io da su svi poslanici i v jer(x, icsnicik{) j i ' r dal l i Isracl iaanima bi l l kradl j ivci i iopovi. . . Josipovor , . r , r J c [ . . n , , r ] . r r i , . , t . r r , . t , r . l r .

' lo je sano k.rp u moru lai i i izmi i l jot ina u iskr i r . l jenimevandeljima u kojima su opisali vjerovjesnike i poslanike onim od öegasu oni usrvari öist i . r rVjerovjesnici i poslanici su naibol ja, najkreposni jai naj i i i ia bi ia na Zemlj i , a tako mi A. l laha, oni koi i su im pr ipisal i oveklevete i odvrarnosti su u velikoj zabh-rdi.

Stav islamskog ummeta u pogledu bezgreinosti vierovjesnika

Islanski ummet se sloäio u rome da grijcsi koje su jevreji ikr i iani pLipisal i v jcrovjcsnicima i poslanicima: blud, kradu, vara"je,pr l l ienje kipola i nj ihovo oboäavanje, ni u kom slutaju ne mogu bir idjelo jednog poslaoikr iv jeLovjcsnika. Kao i ro da su svi oni zair i icniod rakvih gr i jeha.

Saöuvanost od malih griieha

\rciina islarnskih uienjaka rvrdi da vjerovjesnici i poslanici, , isu z.r i t i6e,r i od nrxl ih sr i ieha. lbn-Tejmtj je kaie:, ,Tvrdnja da suviero( jesnici zair i icni od vr: l ik ih al i ne i od mal ih grt jeha je mi i l jenjere6ine is lan,skih uicnj .rka. svih grup.r, ö.rk i vei ine dogm.rt i iara. lstoje sponlenuo i f .bLr Hrsan Amidi da ic ovo mii l jenie vei ine ei 'ar i ja.Ovo ie lni i l jenje ivet ine muhadisa, nufcsire i pravnika, i rovi ie rr i jeprcneseno od selefa, imama, ashaba. tabi ina inj ihovih sl jedbenikaosirn ovo mii l jenje.. . r :

Dokazi

Veiina utenjaka za svole mi;ljenje uzima sLjcdcae dokaze:

1) Ademov gri jeh. kada je okusio plod sa drveta koj i mu je Allahzabranio da iede:

'Zä viSe podataka pogl€daj knjigu 'Muhamrned vjeroliesnik islama', st.146.'"Medimüh feiarla' od lbn-Tejhijje, aß1e.

124

Page 111: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

- - . : - - - *

- . ' * - ; ' j )

' , , . 1 ;1 i ; . -L : : l i ; I . -> - - , ' r - ; i , - ' : ! i - " i i l '

I ,- . - : ' - L - - t ; _ - . - - -

uf ,; *; .i,-. +,. >'.<- j .I rli i.-;r i;it.,:'

-- * 'i) ,- , r----' i;i-',; .-- '-; 'Li:l Li!"

.) L'tl:ttto tntttIitna thli.'/'atkir' u sul"lt '\t{tttttt st'i

ur la lon n' t : t l i r l t t ; . tno l l ' l r t t iv ul{ ' ;o l "O )t l tnt t !

nl : l r : , ,o, ot 'o 1, : , t tst , t t t tpr i i , t t t i i L i i t t t io i : ' t )1 ' : r1o

tiltatt tr rtrt'olitt,r t,z; ttt t:'rttir i':1):' tttttt't' 1t t/a " t" 't

t t t , , ' t j L i ; t i r r t t tL. ' t ; r lkthi t t l t i t i lo bi ! ; ' t t " t 1t ! t l4 i i

at i t tTn t i ) t , l t t t : icr i t i l l i i i : t t t t ; t t t r 7t"L Lt ' t lnt t 1 <at ' t11:' r) . ' l , l t , r . ho,t L l t t i Tot i ' r t t lnn t i ' t ' t tot t i i 'N Lt i '

t ) , t : t rNl lnt i l 'L j ih r l toy loi t r lar ' : kg ; ul znl i t1/ \ '

i i i t l ,d ))ut '1n,1i tr ," 7, , 1^ ' , : .7o t t iut t t l i ; ' ' ' l ' :ct t t tLt l :o

,Latl1,tti. t,tIo lltn n;.iL lio:ptti'tttt:t'oa3 pasttrito i: ltrnt

7 , r / : ; , ' ; ; ; r u l S u r . r l . L h , r , l 1 ( r . l l l )

Ai ! t i r r1: ,)nrr J i .c l{r .Ln i PI.c i / . 'nT r r s n o l c r c i c n ( i . 1 r i ( ' \ d . n )

u ononr€ i to tc l i r r ro dol i . rT. ro

Lr i ln io r repokonrost s t r tnrc

( i o s p , . L r u .

l ) NLrh jc mol i , , srrg ( iorpochr 'r z l s inr nt t iernikr:

, , -r i _ i j J i . ; i ; ; i :L -1, -* i ' | : , - - : . t1

: J__<,-j i *ari .r,i-

) Nul,lt ntnnlir {)a:Volatn nt\.l )1llto: (io1'olartt tni

tin t,oi i, ,'.ltrLi. "1t);. i tltLitttit 1 tt'tL jt :'ttita tttttttra : t t

:i otl nturlril, taytudriii (SLLr'r 1lutl 45 )

. \ lhh gc ukori zboe nicgovih r i jc i i Ja'1c nrrr nl znrrr ic Jr ot t

nl i i n jcgrr! i . l i rdc, i c l . r i ' n lcgor posruprk loic djelo:

l l )

Page 112: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Scst; d;o

L. -I-; tr -alr ,ü :-|.r ,4jr.ru!l - -r-l dr -F JLt

.i -:,+-zJ' ;r :f; ri:-Ja-; 3' i^, -4 .! .r*J

., O Nuhu, on ni. .ctjad. aojt, nkao y On. to iro sinadio nije dobro djelo, zato Me ne moli za ono ito ne znai!Saujatjem te da neznalica ne badei.'" (SuraHü'46.)

On zatraäi oprosra od Gospodara svoga, pokaja se i povrati sel

. . ' ' . . - ' ; :s r- t') 1r -c.i .,- -- L,r-c-?, J'J! \;i it.;, )ü

- ,,. ii i:Lt i+;,

,,GoEodaru mj, reie:'Teb; vja atjelem daTe uiie nihad nezamolim za ono ito ne znan! Aho mi ne oprostü i ne snihjeini se, bit /a izgubljen."' (Sura Hud, 47.)

Oöiro je iz ajeta da je to iro je poöinio grijeh za koji trebroytrosl ,,Ako ni ne oprosti i w smilujei ni 5e..."

3) Musa ie htio da pomogne svom sunarodnjaku te Lrdari Koptaiakom i usmrri ga:

. - ' : , ! a " : i : , i ; ! ; : , - L ; ' i ; ü , : - , i - ' t i' , t '

i', L')ij;ai r^ 'i\,;r ';;

J , .*' ;t; ,t:: J:n

,,'Oao je iejtanou potao!' unlkfiu, bn je, zauta, otuorcnineprijatelj hoji u zabludu douodi!' Reöe ondz: 'GoEodaru,

ja sam san sebi zlo nanio, oprolti mi!'l Otx m optotti, O11,ui"inu, Pnkn i Milostiaja " (Sura El-Qasas, l5.- I 6.)

Musa ie friznao n€pravdu koju je uöinio samom sebi, zaro jetraiio od Allaha da mu oprosti, a Allah je obznanio da mu jeopfostio,

4) Davud je poiurio u presudi priie negoli je sasluiao drugogperniiara, pa poiuri sa pokajanjern a Allah mu oprosti grijeh:

$ i - ullji i t-\."t -=',?s .L, i:.:-i

126

Page 113: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

..P,t o2xt:t or/ n,oga Go:\ttr1ara :mali \ale liLeti nn ia i

Volaj,t sc. I tIi tn nu rl',rtir' " (Sur.r Sxd' l4 li)

5) Alhh s.rv.r. le ukorio Nluh.rmmeda s.,r 'rv.s za nekc 1'ostrLpke:

iJJLrr .r;Jtr .:,lj _. i-','-; s '-,ti tti

:.. ""-.-t': *

,O t , taot l^ ; t t t * i to t l ' ; :aL' tat t i t t i , i ot t t i ro t i j ; Al lnL

lo:t,ol;o. :rli; da zaloralji:,ttkt ol :L'olil':':eu,t 'lllal' Trair'ti r t l l la,rrr ' r . iSLLra Et Taht im, I )

t )vr i aj . t jc obiavl icn taih ic Podanik s r '* s scbi zrbrautr

nrcr i , i l l k.rda ic sebi zabnnio Koptkiniu Nl r t i lu '

. { l l lh r . r . r . q.1 ic ül(or io zboe rt lqr i f t r se smfl inrro u l i 'c s l i lePcu

Ibn t l r rrnr iv lckrrrmLr, zh'g torr i r t r sc posveri ' r r oJ'rm'r levjcLnik r

pozl : j , r i i rh Alhlr tL a z,post l l l . r iut ' i r r ictr . r . ' \ ' l i icprc ' ; r iozr

onim iro ic h,,J A1i.rha, ul)og teirr mrr 5. r fcb to Po$tr i t i :

,,Ou st nantririu I aknnl!o znto ito j( 'lil4)'tt tti(t))tt l)) in|o

A irt ti zt]11i, ntl;t ie:t on ot'i:titi, ili opotittttrtti pa la

n A?ottüt'! [otini." \Surr Ä[res€. 1. 4 )

Al lahov PoslaniL jc pr ihvaLro othupninLr ocl zrr tbl jcni lu

Jlcdr.r , pa jc Al lah objrvio:

- . - - - - - - ' : - u : - ' - - ) ;

,,Da nijc ntnt.ir llkhotr olübo stt'ila Ii tta: 1't1t .in k lihn

:,bag a"o:g ;ta it( ß.li (5Lrra ll'Enlal. 68 )

Zado!,) l j i l i sm,) t , ,ä()J(njenr s.rDo (n' ih Prinr jcrr ' I i r KLrr ' rnLt

ir sr)omcnuro i to ltako sc Junus n.rljurio nrr n'rLc'd s'oj' kao i

io i " ih i . n, t" ' ln i ot i i . ro ot l nj ih htz dozvoic s 'og ( ;ospodrr;L

Zr im in .rr l . rkrrL' , r i s i t ( , \ ' i u. ini l i - r l r rnr l i 'nr h rcl ' r sLr er l -aci l i

r r l ,LLnar. z.Lr inr inr ic Äl l ,nr ol ' i . rv l ' r i r r ' in i l r ih r lcror l 'snr ' rnr ' I '

t t l

Page 114: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sesti dio

O onima koii smatraiu da su vierovjesnicisaiuvani i od malih Sriieha

Pojedini nautnici smaüaiu Pripisivanje malih grijehar6 vjero-

\iesnicimi neito velikol lako sr.r Kur'an i sunnet obavijeslili da su se

dogodili, onl preuvelitavaiu to i srnatraju da svako ko ro kaäe potvara

poslanike ivjerovjesnike. Nakon toga izokreau znaöenje dokaza ito

ponekad dovodi do iskrivliavanja kur'anskih ajera kao lto ro tvrdi Ibn--lcin:j1c.t1 Za njih ie bolje da razumiiu tekstove onakvi kakvi su, da

snatraju svetim tekstove Kur'ana i sunneta, i da svoje vjerovanje u

vezi s rim i svim dntgim izgrade na Kur'anu i sunnetu. Tako temo u

svemu postulati po njima, ito nam j€ i naredeno. Ali ova interpretacija

i izokretanje dokaza nakon njihove direktnosti nije niira drugo osim

slijedeDje strasd, da nas Allah saduva od takvih postupaka.

Ova rumaöenja su se prolirila medu savremenim Piscima. To sü

neispravna tumaöenja, ista kao tumaöenja batinija i diehmija, kao lto

kaie lbn-Tejmijje.'3

Dviie sumnjeF

Oni koji smatraiu nemoguiim öinjenje malih grijeha od straJrle

vieroviesnika naveli su dvije sumnje:

Prva: Allah je naredio da slijedimo poslanike i da njih uzimamo

kao uzor: '.*- i;i ;; - -. , 5 .,'t -,.V ste a Alkhorom Polanibu indli lieP Primjer'"(Sura El-Ahzab. 21 )

I

"' Dvanaestoimamske iiiie se slazu da vierovjesnici i imani ne iine iakni male"-nrFl ,e rnqledai AL"rd tmrmiF n. l VuhJmmedd Ride st r 8n a i P^gleLld l Ii r ( r ia imÄi je rsnr r ier i je ' .d lbr . lh imJ Musevi l r TendzrniF, sr r 157:'Medrmua fetawa', 10/313

i" Selhul lsläm lbn-Teimijje je dao iscrPan odgovor na ove suNje Posledai'Med:mua fetarva', 10/293 313, i 15/150

1 2 8

Page 115: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ovo se odnosi na we poslanike, a naredba za slijedenjem poslanikamora da znaöi da su svi njihovi postr:pci, rijeöi i vjcrovania pokornost.Ako bismo rekli da poslanik smije pogrieiiti onda nas to dovodi dovelike kontradiktornosri, icr nam j€ naredeno da slijedimo poslanikaito znati da bi nam bilo naredeno da slijedimo poslanika u tom grijehu,a istovremeno nam ie zäbranj€no da to radimo, jer je grijeh. To je

kontradiktornost, jer nemogute je da Allah u jednom trenutLu nettonareduje i to isro zabräntuje.

Ova bi njihova $rdnja bila ispravna a.li u sluöaiu da je grijehposlanika skriven a ne objelodanjen. Ali poito Allah s.w.t. upozori svojeposlanike i vjerov.jesnike nagreikekoje su uöinili i dadne im mogutnostpokajanja, i to bez odgadanja, onda ovoj tvrdnji nema mjesta. NÄi€

dijedenj€ podanika ae se manifesrovati u tomc da iemo nauöiti kakorob treba poiuriti sa pokajanjem, ako pogrijcii, i ro bez odgadanja.Time dokazujemo naöu sprcmnost u slijedenju poslanika i vjerovjesnikai u pogledu pokajanja, bez odlaganja.

Druga: Oni misle da grijesi skrnave potpunost, i daje to nedostatakpa äk i ako se grijelnik pokaje, 3to nije taöno jer tevba brüe grijeh, neslünavi potpunost, a onaj ko se pokaje ne z:sluäuje prijekor Stovüe,öesto je rob bolji nakon pokajanja od odredenog grijeha, u odnosu na

ro kalav je bio prijc no ito ga je poöinio! To sloga lto se u njegovomucu poiavljuje tuga, ialjcnje i strah od Allaha s.w.t., nakon öega sebe

priviLava na vile rraänja oprosra i upu€ivanje dova, öineCi dobra djela

za koia se nada da te mu izbrisati ona loia.

Neki su od sele6 govorili: 'Davud a.s. je bio bolii nakon pokajanja negojc to bio prije potinjenog grijeha." Drugi je rckao: "Da Allahu pokajanje nijc

najdnä onda ne bi grijaima iskuiao najuglcdnija sworcnja kod Njega "

Powrdeno je u v1'erodostojnim predajama da se Allah s.ut viSeraduje pokajanju Svoga roba, od öovjeka koji izgubi svoju devu u

opustoienoj z-emlji, a na njoj ostane njegova hrana i pite Nakon toga

prilegne da odspava i kadase probudi ugleda ic i poviöe; ,',{llahu mojTi

si moj rob a ja sam Tvoj gospodar," pogri.ieiivii od prevelike radosti

U easnoi Kniizi Allah s.w.t. kaie:

,-i :i'etii :-r'&,'Ai +4 fr "',

t29

Page 116: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Setti dio

,,Alkh ooli ona koji se nnogo baju i one Loji se pmo öiste(Sura El-Beqare,222.)

7-atim Allah s.w.t., pojainjavajuöi nagradu pokajnika, kaie:

;,.: l;,il i. ', . ,'r;i-;!-*),;;J+i--;;-uJ- i" t *

,,Osim onih koji se pohaju i ujeraju, i budu dobra djelalinili. Njihoua loia djeld ic Alkh zanijeniti sa dobrlm."(Sura El-Furqan, 70.)

Na Sudnjem danu ie Ailah prikriri Svog roba a oDda ie munavoditi njegove male grijehe, a kad rob pomisli da ie propao, Allahs.w.t. öe mu rc6i: Ja sam ti ih zamij€nio sa dobrim dlelima." Nakonroga ie rob zarraäiti da vidi svoje velike grijehe za koje se bojao da nebudu prikazani. Otito je da je ovaj sluöaj mnogo upeöatljiviji od toga daih nije poöinio ili da mu nisu zamijenjeni dobrim dielima.

Poznato je i to da nijedan vjerovjesnik nijc uöinio grijeh a da rije

poiurio sa pokajanjcm i traienjem oprosta. Ovo nampowrduju kur'anskiajeti koji ni najednom mjestu nisu spomenuligrljeh vjeroviesnika osimsa pokaianjem i rraäenjem oprosta nakon ito ih poöine. Adem i njegova;ena "u pogri iei i l i el i su poiuri l i sa pokajeniem:

:a a)tü br) a F -' J')

E. irrsr

,,Gotpodaru ai, ni sml üstina, rbi nePraud.u liniliAko nam Ti ne oprosti! i ne smilujei nam se mi lemo zaistapropds ti.' \Sora El-|'Iaf , 23.)

Skoro da Kopt koga je Musa usmrtio udarcem nije ni pao nazemlju, on pohiti u potrazi za oprosrom i miloiöLr:

d.7i t : i : - tu; \ . i 'Jv

,.Gospodzru noj, ja san sebi eP/ardu linio Pa mi oProsi. '

(Sura EI-Qasas, 16.)

130

Page 117: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

l )avuJ.r .s. jcr lv l c1a jc osjct io gnieh pro ic na ruktL Lr traict i

't-)t ':=='' ' Lt i':-n

,,aprostt orl Gaspadara :to{a za aii' lttl l ka Poklltti i

1rr&1tr. . " (Suri Srd, 14 )

\rJcrovjesnici nc bivr ju osr:rvl jeni nr s oj im gr i jcsim l , ne ocig;rdajLI

pohjanie l . t ih je r \ l lah zaöt i t io od toga. a oni nakon pokajanja bivaiu

s. l r icni j i ncgolL sLr bi l i pr i jc poi inicnog gr i jehr '

\ ia osnovu prcthoclnih r tkstova ovc dvi je sumnl jc sü sruief le ' nßrr

sc pokazale uvjcr l j iv im ni t i su vt i jednc rasprr l .e Nam: su dot 'oi in i iasnl

dot,rz i koj i nrs rpuiLr jLL na nr j is iu ist inu'

Grijeicnje ie dokaz l judskog Poriiekla

Poshnici i v jeLovjesnici su l judi kao i ostal i l judi Al lah s tr t ih jc

zai l i r io u pr imaniu obiare i njenorn dostar ' l ianju Ni ' ra ne zaboravl iaiu

nni umarr luju, tako d:r objava, koju ie Al lah poslao onima koj ima

jc tLeba dosravi t i , dolazi potpuna. onakva kakvu je Al lah srvr ' ht io '

Ova zalt i ta se ne odnosi na sve di jelove ni ihorrcg djelovanla' jcr mogu

poihi t i male gr i iche zbog roga öro sü l judska bi ta Al i nj ih Al lahova

ni lost prat i , mko cla ih Al l : rh s rvt upozori na greiku, a zar im im olakia

; iol- ianje i polntak.

Sejh MLrstala lleragi, rejh na Univerzitetu EI'Azhar, kaic: Objava

sc ne o.lnosi ne s'c posmpke poslanika i vjerovjesnika' niti Lt niihovilll

n ieaim.r. Oni mogLr p<,qf i je i i t i , a l i sc razl ikt iLL od ostal ih l i l rdi Po rcmc

itL, ih Al1J, s.srt. rre ostl'lja na grijehu negLr poäure sa pok rjanjem od m:rh

rakon (to poi inc gr i jch, a ponekada ih i ukori za iLi in jeni gr i ieh :r '

Vjeroviesnike moramo Poitovat i i c i ieni t l

Ol i mxl i s, i i .s i , kojc poi inc r jerovjcsnici , nc smiiu bi [ '

. , . : . 1 . ' n ' r ^ c i , t , r c n l b , , r n n l " ' r ' t n r \ ' - ' 1 ' l r r I n i

, , .Nluhamnre. lo! ; i ! . f od l le jkela. Pogledal uvrrdni ! lkr knj ige

ral 'og o.

dogadaj i

l 3 l

Page 118: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-

Sesti du

koje im je Allah oprostio, preko njih preiao i oöisdo ih od njih. MLrslimanu svemu lome treba nadi poulu i primjer Ako jeAJlah s.w.r. vjcroviesnikei poslanike koje je On izabrao pokudio za ovakve grijehe, onda se i mimorrmo öuvari i päziri od isrih. Na nama je da poiurimo sa pokajanjcmi povratkom Allahu s.ut. slijcdeöi time podarike i vjerovjesnikc, iesto seobraiaiuöi Njemu sa traienjem oprosta.

Nepogrelivost drugih ljudi osim vieroviesnika

Sljedbenici ehli sunnera i däemata ne pripisuju nepogreiivosrnikome drugom osim vjerovjesnicima i poslanicima. Pa iak ni onimakojisu najboljiod ovog ummeta- poslije naieg poslanika Muhammedas.a.,v.s. tj. ashabima - da Allah bude zadovoljan njima medu kojimaje Ebu Bekr i Omer, jer oni nisr-r bili nepogrelivi. Prvi pravedni halifa,Ebu Bekr, u prvoj hutbi koju je odriao nakon ito je preuzeo hilafer: ,,Oljudi. meni je dara vlast ali nisam najbolji medu vama. Alo budem u

pravu, podr;ite me, a ako budem pogrijeiio ispravite me."

Kada se jedna iena suprotstavila Omeru r.a. i iznijela mu dokazon reöe: ,,Zena je u pravu a Omer je pogrijelio."

Nepogreiivost Muizza Fatimija

Sliedbenici Muizza Muida b. Temima, koieg poiedini ljudinazivaju i 'Muiz dinillahi Fatimi', wrde da su on i njegovi potomcinepogrelivi i b€zgreini.

Ova rvrdnja nije niita drugo osim lai i izmiiljotina kojom suhrj€li zav€sti mase uzdiiuii ovog silnika na mjesto vjerovjesnika,kako bi njegova rijeö bila vjera koju öe drugi slijediti. Najptije trebaspomeriuti da Muiz i njegovi potomci koje nazivaju 'Fatimijamj uop€enisu od Fatiinine r.a. Ioze, nego su potomci Ubejdullaha Qadaha, kojisrr pripisivali nepogreöivost imamima i niima sliinima, uz to, kako rok.rr. Ebu llamid Gazali u svojoj knjizi koju je napisao kao odgovorna njihove wrdnie: ,,Vanjlrinom su rafidije (vrsta iiija), e u srcu suncvjernici-"'�1

jnJ rsr ima, { / rzu.

Page 119: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Srsti dio

Nepogrei ivost imama

S;l ;c o 'Lr l t da su nj ihovih civanacsr imrrna ntPol i rei iv i A nc'

F.qrci ivost hoju im pr ipisuiu ustvar i lcstc nepogrei ivost v ierovjesl l ikr '

i * i " , *r ."vr."-" i r ' r p 'cdstavnika i i i i r pLik 'rzuiLr i i Pojäm ncfogrci ivosr i

i r r . tma, k:r lc: , ,N. ,"" ; . - . pojrr i t i da su inlami gr i ic lni i l i r tcpai l i iv i

VicLuic,no t1.r oni obuhv.rt . r jLr sve ono Lr icmLr jc kor isr z:r nusl im:rnc " l

lbL.rhim \'fuvscvi Zcndiani prcnosi od Sacluq:r d'r ic rckao: "Vjeru'ctrlo

dl sLr vi . rovjesnici , poslanici , imrmi i ncicci nePogrci iv i i i js l i o '1sv'rk '

, . t i , - t" . X. t i ' * ' i "c l ihc l i t i m rLc gr i jehe' Nisu ncporl t r in i Al l rhu i

i " ' l . r"" i ,o i - 1" ' "r .dcno "r ' Lr chl jem rclaru on n'rc1i da jc ncl ierniL

srako onai ko ne vjer lLjc ncpogrei ivost inrma pa kaic: 'Onaj ko

".* i* t .pugr. i l r . r , ino-. t on ih svrsteva u ncznal icc' a ko za nl ih

l" i" i" 'J ', i .^4,- " ic nevjernik "rr Zatim kaie: "vjcLujcm. da su

porpuni i sävr icni . posjcduju obi lato-znanjc ' I nc mote im sc Pf iPisrr i

ni i t r od ncdosrrtka i nePosluinosr i "

\ l r J ; r s ' L r l ' \ ' r p r 1 ' r e l l i i r r r r n r r r < < u ' r ' l o ; r l ' " l u r o r ' r d '

. \ ( u t j t . . r . r I i n r r r i 1 1 ( r " g f . i ! i b F z ' h r ' r ' r d r l ; ' r : J i o r ' l ' l : r n t i l

-4i ," gr i ;* i -" . l l i pocinjenin iz neznanir ' namiemo i l i i7 zaborava

f"f ." i , , , pr i l . poslarxt." i imameta a i posLi je ' i rovi(e od svog rodenja

., * , . , lo,k. . ne s,rsrernu sr s 'oj im Ciospodarom Ovomc se ni i€ niko

i . ,p.n,, ,ouio osim Saduqr iVluhammcda b Babeveiha i nj€govog ieiha

I l ,n-t ' . l ld". ko; i su s, ' ,ntr ;r l i da AJlahovom vol lom mogu neiro u ncpaznj i

iogr i je i i r i a l i nc iej tanskin diclovanjem i 'o samo u ononre 3to ni je

i .* ,^. ^ a*. ' r ;^"; . .birvc i pojaönjavanie propisa "16

Po niihovon, niiljr:njLr nefogreiivost imama jc osnov|i renlelj

i icroranj.r , z-bog roga rvrde da ie nevjcrnik svrko onaj ko pot i ie oi 'u

reor; i" . Crvo p,r ' ' l r t i ,a sobom mnoge posl jcdice od koj ih su: smattanle

r r ' ls l .m!k i v lns i ' od I Iom.ni jn s t r 91r" . \kr id imamite isn i a leLi j t , s t f 157

: Akai r l imanl i te isna d ief i je' ;il";ili":;.1"., ;J n"'i"'ip rvr"r-..*ru Baqira Med;risija' 25/350-351p, ,g lednj

' lNamei 'od Snlus i ja . s t r ' 2 l '

r 33

Page 120: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sati dio

govora imama izvorom vjere kao 3to su Kur'an i sunnet, zbog togasc propisivanje u vjcri, po njihovom milljenju, nije zaustavilo smrtul\{uhammeda s,a.ws. nego se nasovilo sve do nestanka dvanaestogimama ali smatraju da mogu primati pisma i poruke od tog imama i toputem njegovih zamjenika.

Zbog roga smatraju da su oni preöi za hilafet od svakog drugog,iak i od Ebu Bekra, Omera i Osmana kao i svih drugih ashaba.

Taj na nepogre5ivosti:?

Vjerovjesnici i poslanici su zaöciieni objavom:

,:i, i?; "ä $t i lt. A, ::ii,x';u:. U-On ne gooori po soom hiru. Ouoje samo objaaa hoja mu seo bjau Ij uj e. " (Sura En-Nedäm, 3.-4.)

Medurim, u ö€mu je tajna nepogreiivosti imame? Siirski dvä-naestoimamski utenjaci wrde da je Allah imamima podario duhovepucem kojih ih upotpunjuje. Itulejni je u svojoj knjizi 'Usul Ka6' ovuremu naslovio sa'Poglavlje u kojem je spomen o duhu koji dolazitrnamimi (ll27l-272) i'Poglavlje o duhu koja upotpunjuje imarnc'(1 /27 3-27 4) . U ovom poglavlju se biljeZi sedam predaja od kojih je jednaod Ebu Abdullaha da 'e r i jeö ..rul" (duh) I(oia je spomenura u ajeru:

t ;i :t t-;.) !;,-\:-j1 !, re-,

,,'M; i objarijujemo duiu' (ruhan) hao dio nale naredbe"QLtra L!-Jufn, )z)

odnosi na: ,,Sworenje od Allahovih sworenja - s.w t. - koje je uzvile-nije i od samog Däibrila i Mikaila, a bilo je sa Poslanikom s.a.ws. prenoseiimu vijesri i upu€ujuöi ga, a osralo je sa imamima nakon Poslanika.'

U prethodnom poglavlju je spomenro prenoseii od ImamaSadiqa da jc RuhuJ-Quddus (weti duh) speciiän za vjcrovjesnikc, akada vjerovjesnik umre on ostaje sa imamom. RuhuJ-Quddus ne spava

:r Navedeni iekstovi u sljedeiim r€dovima su preneseni iz knjiF'lmamet kodveaine uienjakä i razliiitih sekti'od dr. Atia Ahmed Salusi str.20.

134

Page 121: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Se$i dio

niti ijednog trenutka biva nepailjiv, a imam vidi pomoiu njega'�s Dok

je u fusnoti pojasnio vidcnie pa kaic: ,,Znaii sve oro lto mu se Prikrilona stranama svijeta, ili u nebeskim Prcstranswima, tj. sve od Aria pe do

zemaljske uttobe."

U knjizi 'Biharu-l-enr,ar'od Mwleviie Muhammeda Baqira

Medilisija (25|47 -99) 'Poglavlje 'O duhu u njimd', tj u imamima kaif,

dr ru pod.äni RuhuJ-Quddusom (wetim duhom) a lbn-Babevejh

o 'xu-ijju' 'Risale li-sadduq Gl-iatiqadai str. 108-109 - kaäe:

,Vjerujemo da su vijesti prenesene od imamavjerodostoine i PodudatneKuianu, istog znaienja bez razlikoranja, jer su preuzete putem Allahove

obiave s.w.t."1sti ovai Kummi autor knjige'Feqih men lajahduru feqih '

jcdne od öetiri priznare knjige hadisa kod Dtaferija, kaie: ,,Vjerujemo

da je vj€rovj€sniiwo i Poslanswo svakog vjerovjesnika, koii nije ostavio

oporiu, manjkavo, kao i to da je upropastio woi umrn€t "'�q

Ono ito ukazuje na neispravnost njihovih wrdnji o imamimaieste

da nepogrelivog treba sliiediti bez traienja dokaza, dok je suprotstav-

Ijanje s,rima onima koji grijele dozvoljeno, ltoviie biva obaveznim

ako znamo da se suprotstavio dokazu. Allah nam je nar€dio da Mu se

pokoravamo kao l Niegovom Poslaniku a drugim se Pokoravamo ako

narede pokornosr Poslaniku, a ako se raziitemo oko nckog pitanja onda

se vratimo na Kur'an i sunnetr

:'|i: i\,'i*'es "\,J;rij 3("'1"x'.'. ;S S.il':'t':"1)i i ;+lt ^i i ;+1 Vt, uJ3tjJy"

,,O ujenici, pohoratnjte se Alkhu i pohorauajte se Poslaniku

i nadlci:nim izmcda uas!Aho se u ne\emu ne iaäetc, obratite

se Allaha i Pothniku, aho ujerujete u Alhha i drugi tui.ja! To

je bolje i posljedice n !ep!e. " (Sura En-Nisa, 59 )

I Posledai 'AkÄid imamije isna a;€riie od lbrahimä Muvsevita zendzäni-ia st' 151" i"Er"J"j'er"ia i**'ri" isna a;enF'od lbrähima Muvseviia zendänija sts 17|

r35

G\,o)rt .,t?

Page 122: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Setti dio

Da su kojim duöajem imami bili nepogreiivi ooda bi bilonaredeno da se obrarimo Allahu, Poslaniku i imamima, ito uk zuje n€ncobaveznost obraianja njima u sluiaju razilaäenja, kao i to da nisunepogreiivi.

Alija r.a. i nj€govi sinovi su se jedni drugima supro$tavljali umiiljenjima i fewama kao ito se veiina uöenjaka tazilazi o pojedinimpitanjima. A da su n€pogrejivi onda se ne bi moglo dogoditi da senepogreöivi suprotstavi nepogr€3ivom. Hasan se suproctavljao svomocu AJiji o borbenim pitanjima, niie volio mnoge swari koje je njegovotac radio tako da jeAlija na kraju prihvatio njegovo milljenje shvativiida bi üpravnije postupio da je to odmah uöinio. Postoje njegove ferveu kojima dokazuje da je promijenio miiljcnja. Nepogre{ivi ne moieimari dva suprotna stava o jednom pitanju, osim ako jedan ne derogiradrugi. Hasan je savjetovao svom bratu Huiejnu da ne sluia lraierc i dane rraäi hilafet, a da je nepogreiiv ne bi bilo dozvoljcno Husejnu da muse suprotstavi.ro

'0 Pogledaj'Med:mu a fe tava',3sl t2o, t25, I

r36

Page 123: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Dokazi vierovjesniStva

Page 124: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Dokazi vjerovjesniStva

Uvod

Vjerovjesnici, koje je Allah poslao svojim robovima, govori l i sul jrLdima: ,,Mi smo poslani od AIIaha, na vama je da vjerujere u ono 3tovam qovorimo, kao i da se pokoravate u onome ito vanl naredimo i dase klonire onoga ito vam zabranimo." Allah s.rv.t. narn u suri Ei Suiragovori o romc kako se Nuh a.s. obraiao svom narodu:

I - . . , = , : i i ! : L . - * . * < - . t : i l t

,,Z t n? bojitel Jn !a,l uan pothnih pouzdani, pa bojte seAllaha i neni se pokomajn. " (Sura E!-Sua ra. 106.- 108.)

Na ist i ovaj nai in sLL sc obraial i i osral i ptrslanici, i Hrrd, i Salih,i t ,ur. i SLrajb. sroj inr narodima, i tovi ie, ovo jc rctenica i poziv svihposl:rnika svojim narodim.r.

Medutim za takr-o neito su rrebali dokazi, znakovi i arsumenrikoj i ic pojasnit i isr inirosr poslanika u ni ihovom fozivu kao i to da suposleni da bi dokaz nad l judima bio izncsen i da nikome ne osuneopra\,danje zhog tog:r i to ni je povjerovao i pokorio se;

., :'L u:"1 li;i ';.:\ t , , r : /nl planiL. .a.n.t . ,u drbazr, , t , '

( .Sura F- l ,Hrdid, 15.)

To znaöi sa jrsnim dokrzirn.r i zn.Lkovima koji ukazuju nr lljihovuisr ini tost.

Raznolikost dokaza

Pojedinaini dokazi. koj i poNrduju ist inirosr svakog poslanikasu brojni i raznoliki. Pojedini pisci su skupljal i dokaze poslansrvaN{uharrmeda s.a.rv.s. i pa su neki nai l i vi le od hi l jadu dokaza;

13.)

-

Page 125: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanici i obiaae Sedmi dio

znakova. Moiemo podijeliti ove dokaze na nekoliko kategorija, asvaka sadrii slitnc dokaze, teko da smo ih uspjcli podijeliti na petosnovnih Lategori ja od kojih su:

Prvi: Ajcti i mudiize koje Allah navodi dapowrdi istinitost Svojihposlanika

Drugi: Nagovjeitaj prethodnih vjerovjesnika o dolazeöimvjerovjesnicima.

Treii: Pregled stanja vj€roviesnika.

Öetrtti: Pregled njihove da'we.

Peti: AJlahovr podrJka i pomoi vjerovjesni( ima.

Obradit öemo svaki od ovih diielova sa pojainjenjem.

Aieti i mudiize

Ajet se u arapskom jeziku odnosi na znak koji uk^zuje na neito,ali ovdie ima znaöenjc onoga ito Allah daje da se desi posredswomNjegovih vjerovjesnika i poslanika, od neobiönih natpritodnih pojavakoje ljudi ne mogu uöiniti sami po sebi. Kao ito je, recimo, prewaranieltapa u zmiju koja se miie i gmiie. To je neito natprirodno lro je u istovriiem€ nemogude pobiti ili poreei öime se ukazuje istinirost onog saiim su dotli.

Definiciia ajeta i mudiize

ULema je ove ajete nazvala mudiizama, a mudiiza je - u arapskomjeziku-uzetaiz glagolskc imenice kojaznaii ncsposobnost, iro j€ usüerineposjedovanje mo6i da se uöini neko djelo, miSljenje ili upravljanje.l

Fahr Razi definilc mudlizu u obiönom govoru: 'Neuobiöajena

pojava. s prizvukom izazova i koioise ne moir prr iräri . l

lbn-Hamdan je definite kao: 'Neuobiäjena pojava od rijeii iii

djele, ako ukazuje na istinitost vjerovjesnilwa, kojoj se nije mogu€c

LBasair zewi t€miiiz', 1/6s.: 'Lawamia enwar behije', 2/289-290.

140

Page 126: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

suprostaviti od samoli poietka, tako da ie niko drugi ne moie uöiniti

niti neito pribliäno njoj iznijeri '

Na osnovu ovoga, sljedeie swari se ne mogu ubrojad u mudäize:

l) Narprirodne poiave koje su date vjeroviesnicima al isc ni ima

n. ,.tl nlko izazvati da uradi isro kao ito ie izviranie vodc

izmcdu Poslanikovih s.aws Prstiiu' kao i njegov uticaj na

Doveaanie hrane nakon lto je bilo malo' kameniiöi koji uöe

LrUif, ,i ";.g*.; ruci, dolazak drveta prema njemu' äba

mlade palme Poslaniku s a ws i sliöno'

2) Natprirodnc pojavc koje je Allah podario nekom mimo

vierorriesnika a u kasnije vrijeme su ih nazvali kerametima A

oni koll ",r n.pravlli ovu razliku su kxniie generaciie uöeniaka'

M,.diiza po ieziikoi rerminotogiii i u tcrminologiii uieniaka

stariiih generacija popur Ahmeda b Hanbela obuhveta sve

Mi smo ih nazvali 'ajetima' kao 5to ih je i Kut'an n^azvao'

a to ie cielokupni näziv za sve ono lLo ie Allah podario.Svoiim

vjerovjesnicima- kao dokaz ni ihove isl initosti bez obzira da l l su

nekoga time izazivali de uradi isto ili ne

Vrste aieta

Ai{o i i t i tavamo ajete i mudiize koie ie Allah *: SvoiiT

Doslanicime i vieroviesnicima Primii€tit iemo da se klasihclralu Poc

il l .dei irn 'nrienl imr' 'nrni€ mot i neovisnosr'5

Obavjeltavanje o proilim i nadolazetim dogadaiima' kao.ito

i. tr" ".". o'bruiio,io.uol n"'od o onome 3to jedu i ita öc oseÜati'"

.än"-" *Jiti ttöa, kao i obaviiest Poslanika s a ws o proilim

i"rodi-", ,-,r,.,;"-" I pre&nacima Sudnjeg dana koji ö€ se Pojaviti u

br.rduCnosti, odnosi se na znanie'

' P r e r h o d n i i z v o r , , A , , , , , ä w a m i a € n w a r b e h l i e ' , z l z g o .r'Medimu a fetava'od Sejha lslama, r-vr-r L tt "ra"äi."i i"i-" . ".t $jhä l5lamd' I r/3r2 3r1

t4l

Page 127: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedml dio

Prcwaranje !tapa u zmiju, liieienje gubavca i slijepca, oiivljavanjemrtvih, rascii€p Mies€ca i sliöno (ome odnose se na mod.

Allahova zaitita Poslanika s.a.w.s. od ljudl, Lao i tuvanje od onihkoji su mu äeljeli nanijeti zlo, njegov neprekidni post, prilikom koj€gmu se ne umanji sposobnost i aktivnost, odnose se na n€ovisnost.

Ovo rroje na kojima se temelje mudäize: znanje, mod i neövisnost,ne bivaju savriene osim ako su pripisa-ne Allahu s.w.r. zbog iega je Allahnaredio PoslaniLu s.a.ws. da se odrekne pripisivanje sebi cakvog neöega:

uj;t ßJ*Ä lli-\ JJ

;i,-,-,u fig;i: L *.

,,Reci: Ja wm ne haizm: 'U mene su Allahoue riznicl, niti:'Meni je poznata buducttost, niti uan kal;rn: 'Ja sam meleh'- ja samo slijedim ono lto mi se objauljuje.'"(Sura El-En am, 50.)

?oslanik s.a.w.s. negira poznava[je nevidljivog svijeta, Posje'dovanje zemaljskih riznica, poriöe i da je melek Loji niti jede nitipije i njernu ne treba imetak. Poslanici dobiju od ovog troga, Ito jesuprotno ustaljenom obiöaju ili obiiaju v€öine ljudi, samo onolikokoliko im Allah dadne. Tako da znaju od Allaha s.w.t. onolikokoliko ih je On podLröio, mogrl da uöine ono iro im je Allah s.*t.omoguiio i bivaju neovisni onoliko koliko ih je Allah s.w't. utinio

Primieri vjerov,esniökih aieta

- Aieti Allahovog vjerovjesnika Saliha a.s.

Salih je pozivao svoj narcd da oboiavaju samo Allaha JednogTedinoe:

Aitli.j ri cr::. itti tr; J\.-tt''.,i Äi

,Mi smo poshli Semulu njihouog braw Saliha da AIIahaobolauaju...' (Sura En-Neml, 45.)

142

;9 lr"\t *ii &t \t ti

Page 128: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

' i : : . . L t Ü ' r J t j-.?L! JLi L-l5 F )i- 'u Z -r.r -.. -

: t*.4r r;/.:r J'

,,Rehoie oni: 'Ti si stt o oP;i4en' ti 5i öoujeh hao i ml, zato

nattt dnnesi jedno ixdo aho je Ltind to itl go'afii "

(Sura EnSutra, 153.-154 )

lbn-Kesir Laie: ,,Mufesiri spominju da su se ljudi iz Semudovog

narodajednog dana sakupili, a Salih im dode i pozva ihAll:hu, opomenu

ih, upozori ih i naredi im, a oni odgovorile: 'Aho nam ti izvedei iz

ou..ii;.n" - i pokazaie na obllinju sdjenu - devu, koja öe biti mkva

itakva, - onda je opisa.ie u detallc, da mora biti visoka i jarko crvena

i pretjeraie u opisu sponenuviii mnogo toga' Salih a s im odgovori:'A!o vam udovoljim u onome ito ste traiili ho€ere li Povjerovati LL to'

i da Ii aere v,erovati u ono iro sam donio?' Oni odgo"oriie: 'Da' On

primi od njlh obedanja i ugovore o !om€. zadm ode na mjesro gdje

Li Hanjao i ponoli sc AJlahu onoliko koliko mu je odredeno' zarim

zan,oii s.,og öospod.." s w.t. da im se odazove na molbu a Allah naredi

onoy stijeni da se rasciiepi i iz nje izade deva cgromna i jarko crvena'

oni,r i."kuu .l.t i opirali. Kada je vidjele i uvjerite se da je isrinira' da

ie veliki neoboriv dokaz, ogromna moa, mnogi od njih povjerovaöe a

veiina osradole u nevjerswu.6

Allah s.w.r. ie 'pomenrro oda./ iv na nj ihov zehtiev:

= ' ;rJ .L -'- a<r .l;; Ü Lu - '-^- - u,,'Euo, to je hanih', reie on, u odredeni dan ie ond ?ii' a a

odrcdeni dan ui."'(Sva Ei-Sua'ra, 155.)

"ä Aint:

,,Et,o uam znaka od Gospodnra aaieg oua Allahoua kamiLt

za urls je znak. Ptßthe je neha Pdse Po Alhhauoj zemlji i ne

zlostal)ü 'zjt( je." (Süra El-Nraf,7 3.)

6'El Ridaje ! ! 'e en-n ihaje ' , 1 /134

Zatraiili su od njega znak kojim fe potvrditi isrinitosl onoga iro

Page 129: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-'-

Sedni dio

Allah s.wt. je pojasnio da je ona bila jasni i oiiti znak u kojeg sene moie sumniari px kaie:

i,-i-;:i'tti 3; t l't;j,,Semudu sno kao uidljiuo ;ado dew dal;." (S)raU.kre,59.)

2 - lbrahimova a.s. mudiiza

Ibrahim a.s. je poruiio boärswa koja je njegov narcd oboävao,oni mu pripraviSe lomaöu i baciie ga u vacru a Allah s.wt. naredi varrida mu ne smije naudiri:

jrji r-i3 :::, a-j-- "+ a\:64.ti i):;äii ij;

+i--: ,-r * is\',is .1. -.-;, J' it '';

,:=: ar;t\i,,'Spalite ga i bogove uaie pomozite, ako halete to da üinitz!',pouihaie. 'O uat/o!'rehotmo Mi,'postani hkdna i spasIbrahinu!'I htjedoie nu tpl€tku lkouati, ali ih Mi uöinismonaiuelim g bitnicima." (Sura El-Enbija, 68.-70.)

Od znakova koje je Allah dao lbrahimu a.s. je i oäivljavanjemrtvih, Allah s.w.r. je o tome rekao:

JüJ.'i J,i JLJ Jii ;-:-;+;,":; )-' l '.tu:'2

t , . , , . ' . . . j - . - , ! , . , .,:))'.:-Ä-,ar ,bt J'@.]'.i*-i JLi }i:r-Ja! _5J J .rr-?

rr rii L:-.d:#',: :'"';.* -* i *'l-: i' ,l*':s:,,;7i

,,A hada lbrahin reöe: 'Gospozlaru moj, pobali mi kahooi,iuljuje! umtle?' On reie:'Zar xe ujerrjei?!"Dahahoda ujentjem', odgouori o ,

'ali da mi se trce smiri!' Zatimma reöe: 'Pa ondd, uzrrri öctiri ptice, itjeci th, pd Po diood njih tari na suahi brcäuljak! Zat;m;h Pozoui, dolile ti äaretil Znaj da je Alhh Silan i Mudar."(Sura El-Beqare, 260.)

144

Page 130: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Allah mu je naredio da zakolje ovc Piice, zadm da ih isijeÜe i

raspodijeli na breiuljke a onda da ih pozove, i on€ mu se odazvaie.

Diielovi se spojiie onako kalo su i bili, u njima se iivot Pokaza a onc

polctjeie u zraku, pa neka je slavljen Allah, Lolika ie Njegova moö i

Njegovo stvaranje.

3 -AjetiAllahovog vjerovjesnika Musaa a.s.

Allah s.w.t. je podario Mtsau dwet jasnih dokaza:

c:+ ü)'" ü. i/;i:'xt Äi' ,,Mi smo Masau dali deua j*nih dohaxt. '

(Sura El- lsra, 101.)

1) Najvcöi od ovih dokaza iestc itap koji se prewarao Lr ogromnrr

zmiju kad bi ga bacio na zemliu:

,itlFj c\:2i t?.Jti .17i. j-;.\A; ü i)

qari 1c ,3, ---,1 * )u; vla G.i -;t * +, ;-tt

3;'v; r.;r ;,;-Ug,'sr;1Äi:;; o;':! A)';itVrt=;4:'

-A ha ti je to u desnoj ruci, o M sa?''Oü je moi itap',

odgovoti on, ' hoj;m se PoitdPam i hojim lilie luojim ouc.ma

&idam, a sluäi mi i za druge potrebe.' 'Baci ga' o Masa!', teie

On. I on ga bad, had. on, zmija koja hnili. 'Uzmi je i ne

boj v!'rcöe On,'Mi /emo je natiti u ono hoje Pnk bih "'

(Sr.rraTa-ha, 17.-21.)

Ovaj Stap je progurao na desetine LonoPaca i drugih itapova

kojesudonijelifaraonovi darobnjaci,koiisuieljeli dapobiiede

Musaa:

Page 131: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

--

r-\r" ' . :- ,-: .- \ L-j : --. :-; -- l ; --:-

r; _-'r3 r_.1- u,.i-:-. :it r; J ; -t)i ) .i.'' '

::- -t3i'-J:::l: ;1;-' ' '

,,'O t\Iuti, rc[oit oti. hu'ri li ti ili,'emo mi nttil,rije bncitia'Bacirt ri!, retu on, i a.ljdnaht nu le priiini tla :e kanopi

li/)ot'i i itrt?ot'i niihoL'i. zbag ?,zl.bine njtharc, hrcAt I

)hr:d t sebi osyti ztbnjt. 'N boj se!, rekatna Mi. 'ti iei,

./oinn, pobijeliti. Sr o bari to ito ti jc n leotaj nrci, pragtrhlt

It ono ito su otli ,rlüüli,.iet le ono it.) su oni na?nt,i|i

:,utLr urba,itrobnitba, a lanbnj u| na g,/y do;ao,

ar2rrl. " (Sura Ta-ha, 6i. 69.)

Krda su iaLobnj.rci vidjeli !cr je Lröinio Musaov (rap. prepoznali

su da to ni ie l iudsko djclo ncgo da j t od.A. l laha Gospodara l judi .

nisLr se n,ogli suzclr:ari a da nc pad"u n.t zcmlju niiice Allahu(iospodaru sljcrova. pred svim ljudima:

' : . l i1 - - 1 ; ' L . l - L . ; i - - ; b - : - ; L i

..1 atrobnyti :e baciie liccn na io gouore(ti: Mi lenqenn a

Haranola i lvlr:aot,a Gospodatz. "' (SuraTa.-ha,70.)

2) Od dok:rzr s koj i rna je Musa a.s. poshn ye r:

-<. :rr iJl '

' .L'Li\

. I nud n&a po,:lpazuho suo1e, ruka te sc poi,tuiti bijda, al;nt holent: i eta, zntmerle dnrgo." (SutaTüta,22.)

Uvlaiio bi mku u razrez svoi€ koiulie na prsima. a kad.r bije izvadio posrajala bi bijela i blisraia bi poput mjeseöevc

svjet lost i , al i nc od bolest i n; t i gube i l i l iSaja.

Zatim jeAllah spomenuo sedan drugih dokaza u suri El Aral

gdje je napomenuo kako ih je iskuiao sa:

3) Su!nim godinarna, zbog opadanja nivoa Ni la i manika ki ia u

EgipnL.

146

Page 132: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

4) Manjkon plodova jer zemlja nijc davah roda, a ono iro bip r o n i k l o h i l o b i u n r ! r c n o n e p o g o d r n J .

5) Jakim poplavama koje su uniitavale usjeve a pustoiile sela igradove.

6) Skakavcirna koji nisu ostavljali ni zelcno ni osuieno a da ganisu pojel i .

7)

B)

e)

Krpeljima koji su nanosili ljudima rjelesna oiteienja.

Z^b"-, knj. su '" ' r"sortale;ivot svojom brojnoööu.

Krvl ju kojr se pojavl j ivaL u nj ihovoj hran. i pri .r

. ' . , . . . ', i! i..-

".;i J j.."!" L:J JLr'l}J +.L ,u :

: ,-:-:.'.--. ; * ;;+ ; \: ; --. ,-;. i

->- r-! L+ -::- L. -i' i r:L ."+. -ü. - ;--l-

Sii:) ;t;tir r,j-!i c-.+ ,-t-.ti :f :-,r:i j

-." ,ro' :r;i-:i j . '. : -,. .i:r ,,;-=i.

.=, .j - ;t

,,1 Mi vno Laznili fatnonot narod, gladxim godinana inerodicom, da bi s€ opamdili. I had bi im bilo dobra, onlbi gotorili: Ouo stxo zasluäili', a kad bi lh snaila kakuaneuolja, tu neuolju b; lvhlsau i |ninta koji ilt t ltji riuor.1lipripßivli. Ali ne! Njihoua je ncuolja od Allaha b;la, raüoito uet'ina alih nije znala! I gouorili sn: 'Kahat' gotl da nandokaz danesei da na: njim€ op;ara;, mi ti neL:elna jüotidti!'Zato smo ni na njih shli popkte, i skakartr, i hrycljc. iiabe, i kn - suejasna namenia, ali sr se oni oLolili. narodzlikoßili sL btli.'(Swa El-Ataf, 130.-113.)

147

Page 133: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Drugi dokazi

Ovo je dever dokaza s kojima je Allah poslao Musaa a s. faraonu

ali ima joi dosta aieta koje je Allah dao Musau a.s kao 5to je i Musaov

a.s. udarac po moru i njegovo rascijepljenje, kao i udarac Po kamenu iz

kojeg je poteklo dranaest izvora. SPuitanje menna (hrana poput meda)i

sclve (prepelice) na Israeliiane u Sinajskoj Pustinji, i drugi dokazi.

4 - Mudiize Allahovog vjerovjesnika lsaa a.s

Allah s.w.t. nam govori o rnudiizama Isaa a.s. te kako je od

gline pravio relto nalik na Pti€e a zadm bi u njih puhnuo a one bi

postale prave ptice Allahovom voljom i mo€i. Potrljao bi gubavca i

slilepca i oni bi ozdravili. Prolao bi Pored mrwih i zovnuo ih, Pa bi

ih Allah oiivio. O tome nam Kur'an i govori '.r Allahovom obraöanju

Isau a.s.:

,,1 kada si, aolom Mojon, od blata neko Po?ut Pticendprario i a nju udahnrc i hada je ona, uoljom Mojoln'postala ptica; i hada i, t'oljom Mojom, od toäenja slijepa

i gubaua iscijelio; i hada si, ao[om Mojon, mftle dizlo "

(Sura El-Maide, l l0.)

Od dokaza je i sofra koju je Allai s.wt spusrio sa nebesa kada sujc uicnici zatraiili od Isaa a.s., pa je ona bila praznik njima i onima koji

su posli je nj ih dolazi l i :

148

Page 134: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,i; 1 ,:it:; ;ji ;; :::i ;-t j''r :=: rr..-ti i \a;,

. , j , . . . . ,__ _ . . u. _- , . , u r i . ,=, _ . i . , . - : : _, ' . ,_

!. i<''.-- i<r" +'; ;.7i Ju 1 "P)'ii ;;:;i:

'. -.:Äi.:' \'Äir;i I ti,t,-+i ;tj ;-<-

,.A *arla u;enit; rcko;t: 'O I:a. sinc itfojcnin, moä. li nanl

Gos?odar tuoi tr?ezu r ncbd ryulriti?' o rcte: 'Boitc :c Alkha

,tko xe jernii.' 'illi äelitno rcboie o,ti - r nje jt\ti i da

aia tci bula tttiftna i utjeriti v da ti ndn ittinu gowrio,

i tta a njoj buderno njedaci'- ka sin |ueryanin rek: O

Ällahtt Co:padaru nai, spu:ti natt i nebt hpt'ztt d/t ndlll

badc praznih , i pruina od na: i anina hasnijim, i iudo

Tt ojc, i opskrhi nas, a'ti ti OlsktuituA naibalji" Ja lu Mm

jc :prtstiti - ra'e Alkh - nli iu ane nedu una boji i poslij':

ne budu zjerat tli kazniti kaznom hakttom nlhog na sriiedt

netu hazn;ti." (Sv'rt'Ll'lr4aidc, 1 1 2.- I I 5 )

5 -Ajeti posllednjegVjeroviesnika i Poslanikra s.a.w.s.

Allah s.wt. je dao mnog€ mudiiz€ Muhammedu s a-rv.s ' kao jasne

dokrzc koic, onirna koii priieljkujLr isrinu, ukaiLr na njihovo svjedoiaosrvo

o isr inl tost i koja clolui od Al laha s.tr t . i Niegova Poslanika s a.ws Neki

nrui t ic i sLr rragal i tako dr su nrbrojal iv i ie od hi l jadu urLLdi iza' o ienrustt

sc nrpisala djeLa. Ulema ih ie hoLix; la u svoj i r l l proutavani im:r u tevhidtr '

rcfsiu. hadisu. i*or i j i idrugin nruklnr kro Pojainjenic i l i tünu'rnjc

Ndlvecr dokaz

Najveöi doLaz i mudiiza koia ie d.rra l'oslaniku s.a rv s , ujedno i

nrjveöi dokaz od svih koji su dati poslanicima Prije njega' j€ste Casni

Kr.rlan, Jasna Knjiga. On je dokaz koji se obraöa razumu i duiamr'

dokaz koj i öe osrat i i t rajat i sve do Sudnleg dana' kojeg neie ni i ta

izmi,cDit i n i t i Promtcnit i l

\49

-

Page 135: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,i:,./.4{.,A nho nonnjate r ono lto smo Mi objauili robu Siotne,rlone:ite ai jeÄu uru sliinu tome; pozouit€ i boä;anrtl,4uain, a&o istlw goaorite. Pa dho ne uiinite, a nelete uiiniti,ondn k iu1)djte ,atre iie le gori'o bii üudi i &anenje, apriptemljena I za ne/ernihe. " (Suta El-Be1are, 23 .-24.)

Posebna vrsta mud;iza

Allah s.w.r. je htio da mudäize, sa kojima je doiao Muhammeds.a.w.s., budu posebne vrsre u odnosu na mudiize ostalih vjerovjesnika,a Allah jc Svcrnoguö i mogao je da spusti bilo koju mud;izu koju bi on'osjetili i koja bi zapanjiia svakog onoga ko je vidi:

,t-s qJ "6','.'.i Ji E1L.t; :c-3i ; $t;}-.;;"uj ,r.,,Kida bitnn htjeli, Mi b;sno tn s neba jedan ziah postalipred hojlm bi oni n'oje iiie sagnali." (SuraEÄ-Suira, 4.\

Da jc Allah s.rrr-r. hrio On bi im spusrio dokaz sa neba tolikosnaian i uticajan da ne bi bil; sposobni da se raspravljaju o njemu, nir;bi mogli odbir i davjeruju. Al lah s.w.t. opisujeovo nj ihovo poröinjavanjena veoma slikovir naiinl

r i 0

Page 136: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

: :alb 'i- ::i-;j' r' I

,....prcr! haiin bi oni srtojr ilr ra3rrrll. " (Sura Ei'Suira, 4 )

savi l i b i ih potpuno rako da se i in i da se rai ni ihov izglcd ncic

n;kada izmijeni t i . ncgo da Ce rako s t im osmti !

Medutim, Allrh (Uzviieni) n;je htio da ovo posljednje poslansrvo

pretvori u prisilni dokaz (mudiizu) nego je tu mudäizu dao da se odrazi

u f".'"nu, ptogramu kompletnog iivora i nadnaravnosti u svakoi

oblasri.

Nadoaravnost rL njenom gradireljskom izrazu. njcnoj unjctniikoj

hrrmoni j i . a l i uspostavl jenoj na istoviernim osobinama, na jednom nntu

koji se ne ciiepa i gdje sc ne miielajr sPe'i6inosti ove nrdnxrxvnosti'

kao lro sc ro deiava u iiudskim poslovima gdje sc javlia i podizanic'

i sp,, i r rnjc, i snaga, i s l . rbost, kao djclo jednc osobe sasvinr rrTl i ' i r i l t

,,,*1", dok irr'ü"1,'. rpecifiönosri ovog Kuiana ostaju trajne na jcdnonr

nivou. stalne, nc remetc sc Ovo ukazuie da je izvor re nadnaravDosri

Onai na koga ne dieluju nikakvc si tuaci je.' lb jc nadnaravnost rnisaonogzdanja t i j j su di jelovi sasr im skl ' rdni '

kompletirairr jedni drugc. Tu ncma niim da se samo Po scbi dogodilo'

nlr i . I "öa;n". Sr" *- j .* . i " i n ieni propisi susreiu se, skladni su i

Jopunjrr ju sc. Oni ol ' r rhvrtajrr I iLrdski i iv, , r , prcLtöavaiLt ga, odazivaju

rrLr se i pok'eiu ga, bez ikakvr suprorstavlj.rnja b;lo kakve jedinke tog

korrplernog ogronrnog Programa drugim l"akvim iedinkama' niti da

se sudari neka njena iedink.r sa liudskom prirodom ili da se ne mognc

odazvati njcnoj porrcbi. Svc ie ro tvrsro vezano za Jednujedno u;e, kod uskladivania, te je nemoguie da ro Prozre ograni'eno

;,k"snr, ; , ,v jcka. Ovo znai i da jc nu;uo tü tamo postoj i apsolurn"

Iskuswo, a ne iskuswo koie je okovano iancima vremena i mjesta To je

Ishusno koje sve ovo obuhvara, regulira i urcduje na ovaj naöin'

To je nadnaravnost i u samoj lahkoii njena ulaska u srca i duse

ljudi. Iahkoia kod doticaia nlenih kljuöeva' owaranja niihovih vrara

i mobiliziranie situacija koje djeluju i u kojima dolazi do odgovora

i prihvatania. To ie mudiiza (nadnaravnost) koja rielava &orove i

n-bl .- . "" nai jednosravni j i öudni i lahki naöin u odgajanju srca i u

porn,pcimr, sukladno programu najlakieg doticaja bez sloäenosti' bez

odstupanja i problenatiönosti

l 5 l

-

Page 137: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Stdmi dio

Allah je htio da Kur'an bude mudiiza - nadalaravnost ovogposlanstva, ne neka druga dominiraju€a materijalna mudäiza kojabi savila vratove, povila ih i prisilila na predaju, zbog toga lto je ovoposljednje poslanstvo, oworeno svim narodima i svim poLoljenjima.Ovo poslanstvo nije ograniöeno na jedno vrijeme ili jedno mjesto. Ovanruäiiza -nadnaravnost posraje obavezna i za bliieg i daljnjeg, za svakin.rrod i svako pokolienje. lr isi lna nadnaravnosr povija vratove samoonih koji su njeni savremenici, a poslije toga ona posraje samo jedDokazivanje koje se prenosi i pripovijeda, a ne realnost. Kur'an je mu'diizakoja ualc viie od rrinaest stoljeia, oworcna knjiga i ocrtarri program,iz kojeg narod ovog vremena izvlati sve ono na öemu gradi svoj iivotrr slutaju da su ljudi upuöeni da Kur'an uzimaju sebi za iivot, da im seKur'an odazove i odgovori na sve njihove potrebe, i da ih vodi, tada, kaboljem svjedu, viüem horizonru uzorne sudbine. U njemu ie oni naii,i oni koji iza nas dolaze, mnogo roga ito mi nismo uotili i naili. To jezbog toga Sto Kur'an daje svakome onoliko koliko mu je potrebno, aosravlja i zalihe koje ne iööezavaju, nego se obnavljaju.'

lsra' i mi'radi

Odnatptirodnihdo[aza i znakovaje i to da je Allah s.w.t. ujednomdijelu noii preveo Svog Poslanika s.a.w.s. iz MekLe do najudaljenijegHrama u Qudsu gdje mu je sakupio sve poslanike ivjerovjesnike gdjeih je on s.a.w.s. predvodio u zaiednitkom namazu:

j'.-,Äi '.:ii -,;l ta -t:;.-;1 ,sJ3i ct:); . " j i - ' , : - ; i . l ' r - , - , , .5 i i " ; \ ; , - j i

,,Uzuä?n neha j( Onaj Koji je a jednom iasu noti preueosuoga ntba iz Me:däidi-l-Harama u Mesdäidal-Aqsa, iijttsmo ohollcu bhgoslouili haho bismo mu neha znam€njd Ndiapohazali. On, ,!it'11u, fle trj. i sre ui.li." (Sura El-lsra, 1.)

Odatle je uzdignut na najuzvile oija nebesa, tamo je vidio Allahovavelika znamenja, a vidio je i Diibrila u njegovom swarnom obliku u

It)gledaj'U okriljrL Kur'ana', 1el2584

t52

Page 138: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

; - ' - 1 - - : ) : " tp ' , , ,3s - - , -stu " L;+:

;:;''t,,.1; 31üi i:- L;.,-.:!t j#.j,ji

- ; - u ' ' e ) i ) ' t . -

,,Pa zdita t? PlePilete t njirn o o110me;to je uidio? On g,lje dr gi put uidio. Kod SidrctuJ'Mantuhad' bod kojeg je

diennetsleo prebiwliite. Kad -ie Sidru prehrittala ono ito je

prehriual0, pogled mr nije shrexto, nije prekoraiia."(Sura En-Nedim, 12.-17.)

Kurej3ije nisu mogli da pojrne iinjenicu o kojoi ih je obavijestio

Poslanik s.a.w.s., jer su karavane morale da putuju sedmicama kako

bi doSle i vradle se od Bejt Maqdna. Kako je onda mogute da öoviek

ode i vreti se u jednom dijelt noöi?l Zaista je to iudna stvar, ali öudo

prestaje biti öudo za nas kad znamo da ga je Allah preveo, Allah koji

je Svemoöan.

Rasclepljenje Mjeseca

Od njegovih s.a.w.s. mudiiza je bilo i rascjepljenie Mjeseca.

Mekkelije su traiili od Poslanika s.a.w.s. znak, pa se Mjesec rascijepio

na dva dijela, tako da su jasno vidj€li brdo Hira izmedu oba dijela U to

vrijeme Mjesec ie bio pun.

Allah s.w.t. je ovaj znak naveo u Svojoj Knjizi:

.:i:, ';di ?ij Ltsi ,- '''-i

'i:xta--J"4

,,Bliäl se Cas i Mje:ec se raspolutio!, a oni, uuijelz ftada uide

do|az, ohreiu se i gouara: 'Cnrulra aePrcrta a "'

(Sura F,l-Qamer, l.-2.)

kojem ga je Allah s.w.t. i sworio. On ga je odveo do Sidretu-l-Munteha

gdje je prolao iznad sedam spratova a onda mu se obrado Milostivi i

pribliiio ga:

l . j - i - ! l r ! l l i l , J , l !

t t J

Page 139: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Ibn-Kesir prcnosi k"nsenzus muslimana o ovom dogadaiu,spomenuvli hadise koji govore o tome, i to purem mnogobrojnih lanacairo ukazuje na neupitnu mutevatir istinirost predaja.s

Ovu mudiizu su promarrali ljud; na svim dijeloviina arapskogpoluoroka. AJi Mekelije nisu por.jerovali nego su rekli: ,,Muhammednas je opöinio.' A onda se prisjeri3e i rekoie: 'Saöekajre da vidimo itaie nam re€i nadolazeöe karavane, Muhammed nije mogao opöiniti sveljude.'Drugog dana dode im delegacija van Mekke i obavijestiSe ih odogadaju da su ga i oni vidjeli.

Mjeseöevo nscjeplj€nje su vidjeli i ljudi van arapskog poluotoka.Ibn-Kesir kaie: 'Njegovo rascjepljenjesuvidjeli ljudi u mnogim dijelovimaZcnrlie.' Pritä se da ie ü nekim predjelima lndije izgradena gradevina renoii i oznaöena darumom'U noei rxciepa mjeseci.'q

Neko ie reii da Mjeseievo raspuknuie nije nikakvo öudo, jer suliudi imali priliku da vide rascjep komete'Broki na dva dilela i to 1889.g. kao i rascjep komete'Bila na dra dijela i to 1846. g. kako to navodiastronom Spenser Johns u poglavlju o kometama i zvijezdama u knjizi..Svjetovi bez kraja."l1r

Odgovor jc slicdcei: ,,Razlika izmedu ova d\.ä rascjepljenja ieste utome iro se ove komcre nisu ponovo spojile, kao lto se to desilo sa Mje-sccom.

-lb ukazuje na veliku nzliku izmedu svcmirske pojave i svemirske

mudiize koiu je Allah dao Poslaniku s.a.w.s. jer je mudiiza privremena ipfcstaje odonog t.enlrrka kadase ispuni cilj, a dajeostela u takvom stanjuonda bi bila puka prircdna pojava i ne bi uila u pojam mud:iza."rr

Poslanik s.a.w.s. povetava koliiinu hrane

Ovo se desilo od Poslanika s.a.w.s. viie pura. Enes r.a. prenosi daje Lbrr fr lha rekao Ummu Sulejm: Cuo sam slaba.rn glas AJlahovogPoslanika s.a.ws. tako da sam na niemu primijetio glad. Imai li üta odhrane?' 'Da, reöe ona. Zatim izvadi lepinice od jeömenog hljeba, zamoeih u jednu maramu i gurnu mi pod ruku, a drugu dade meni za turban

ß'El -Bidaje we en-nihaie ' , 3 /118.''El'Bidaje we en{ihaie', 3/120.' Prethodni izvor 130.' Prethodni izvor 131.

Page 140: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

r onda rnc posla Posianiku s.e.r,.s. Otiiao s.rm kod Allahovog Pod;rnikas..r.v.s. izatckao sarn gase ljudimau däamiji. Stao s.rm iznad njih.r I'odaniks.:r .ws. rc ic: lc l i r ! L.b'L ' l ; l lu prxlmi ' Rekolr : ' l ) . r ' . 'S.r l r r . rnom? , rc icon. Rckol, : 'Da. Nr ro Al l , rhov l loslanik ' . r .w.s. rc ic onimr oko scbc:'Ust,r j re '

i krenu, a ja kLenuh pr i jc nj ih Ebu T,r lhi . J-ada sam doiao kodnjcgr ja m,, rekoh ira jc bi lo. El ,u lalha Lcic; O Ummu Sulcim. d<,hziAl lahov Posl.rnik s.r .* , .s. sa l judima a mi ncmamo ni i ra da im ponudimo,h jcr1,r . {) l la rcic: : \ lhh i N'csov Posl inik nr jb, i jü znr jL, . '

Ebu l 'a lha kfenu dok ne dodc do Al lahova Poslanika onda se vrar l. r s:r nj im Al lahov Poslanik s.a.r*s. , pa reie s.a.rv.s. :

'Umu SLrlejm dod.r jnr i to, i ta imai? Ona donesc onaj hl jeb. Äl lahov Poslanik s.r .rv.s. nrrcdicla sc hljcb izdrobi i nrkvasi u naloj posucli a zatim ixrkrije. AllahovR,danik s. .r .* ' .s. nld nj im prout i ono i to jc Al lah ht io, zat im reic d,rrLvedc dcseter icu, a oni se n.r jcdoie sve dok se niru nasir i l i , onda izado(e.On opet reic: 'Uvcditc opct dcsetcr icu. Oni ut loie i jedoie sve dok senc z.rsir iöc a onda izadoöe. On oper Leöe: 'Dozvol i desetor ic i da udu. 'Ljudi se najedoic i zasir iüe, a bi lo ih jc scdamdesct i l i osamdeset l jLrdi . 'MLrtef-cqun alejhi . rr

Diabirova predaja

U ovom konteksru se prenosi da je t)iabir b. AbLlullah rekao: 'Osa-

nrio sanr se sa svojon ienonr na dan 'Hendeka i rekao: lmri li iita za ielo.

V,ttio sam da ie Allahov Posl.rnik veon,a gladan.' Ona iz-vadi mleiinu r unjoi l ) i juhu i . r i r i prcqrsr i ic imr r imat i smo i l . ravic i to podcbclo a i r g, ,z:rLlah, ona zamijesi braino. tc kacla je meso bikr pr ipremllero Lr loncu,otiiao sarn kod Allahovog Poslanika s.a.urs. i polahko nu rckao: O Allahov Poshniic, z:rkho sam bravic i zamijesio s.rm icriri prcgriti brainr. prdodi ri i nekoliko ljudi se tohom.' A \rjer.)\,jrsnik s..r.ws. povika iz svegngl.xa:

'O I judi iz 'Hendeka'1, D;abir nam ie pr ipremio hrrnu pa buirum.'

Allahov Podrnik s.a.u;s. rcie: 'Ne skidajre lonca i ne pecite hljeba. l( ,k nr dod.m. ' A kad: clodc ja iznesoh t ; jcsto prtd njcga . t on pl j rrcnu na

nieg i ond.r je Lrpuöivao dor-e za beri tet . zat im se okrenu loncu i pl jucnu

u nieg, i zamol iAl laha za bcr i ict . Zat im pozva onu koja ie mi jesi la hl leb

i rctc: 'Ncka mijcsi s,r robom, a ti zallat,rj iz l<,nce. .rli ga ncmoj skklari '

155

Page 141: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Bilo ih je oko hiljadu, i tako mi Allaha jeli su svc dok nisu potcli da

ostavljaju hranu i odlaze, a onaj lonac je joi uvijek vrio i ostao je pun

kakav jc i bio. A tiiesto se mijesilo i ono je ostalo onakvo kakvo je bilo.'tl

Mutefequn alejhi.

Poslanik s.a.w.s, poveöava koliiinu vode

i ona izvire izmedu niegovih iasnih prstiiu

Ovo se rakode desilo vile pura od smne Poslanika s.a.w.s , a mi öemo

\pomrnu(i nekc od primicra. D;abir b. Abdutlzi prenosi ; kaTc: Ljudi

su na dan 'Hudeibiie' oäednjeli a AJlahov Poslanik je imao samo iednumjelinuvode izkojeje uzimao abdest. Ljudi mudodole i rekole:'Nemamovode ni za abdesta ni za piie osim ono iro je u tvojoj mjelini', pa Allahov

Vjerovjesnik gur' lu ruku rr miei inu a izmedu niegovih prsri ju porece voda

kao iz izvora. Kaie: 'Mi smo se i naPili i abdestili.' Neko ie rekao Däbiru;'Koliko ras je bilo?' 'Da nas je bilo stotimr hiljada bilo bi nam dovoljno, bilo

nas je oko hiljadu i peßto', reöe on." Mutefequn alejhi.ra

tkode je umnogostrutio vodr: iz bunara na Hudejbiji. Bera b'

Azib kaäe: ,,Bilo nas je tetrnaest stotina sa Allahovim Poslanikom na

Hudejbiji, a Hudejbija je bunar Mi smo ga presulili tako da nismo

osravili ni kapljice. Kada je Vjerovjesnik saznao dode i sjede na njegov

kra.1. Zatraäi posudu sa vodom, uze abd€st, izaPra usta i Prouöi dovu a

onda prosu vodu u bunar i r€t€: 'Ostavite gä neLo vrijeme.' Zatim smo

se mi napili i napojili smo svoje jahalice i nastavili dalje puto!?nje.*nadß D rez l Dunaf l ta . '

Od Abdulla b. Mesuda se prenosi da je rekao: ,,Mi smo ubrajali

mudiize u berii€r, a vi ih smatrate kao zasrrativanje. Putovali smo sa

Allahovim Poslanikom s.a.w.s. pa nam je vode pomanjkalo, a on rcöc:'sakupite ono Sto vam je ostalo od vode.' Oni donesole u jednoj posudi

vcoma malo vodc. On s.a.w.s. stavi svoju ruku u niu zarim reöe: 'l)odite

rra hlasoslovl ienu r i isu vodu. a bt:g"-lo" 1e "JAlhlra ViJiosamvodu

kako iz-vire izmedu njegovih Prstiiu s.a.w.s Öuli bismc'' nöenje tesbiha

hrane dok je on s.a.ws. ieo." Hadis bilieäi Buharija

rr, MiikattFl,mesabih', 3/163.rr 'l\4i5ka tul-mesabih', 3/l 70.I i ,Mßkatu l -mesabih ' , 3 /170.

Page 142: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanik ie bio za:tiaen od nePrijatelia

Allah s wr' se odazrao Svom Vjcrovicsniku s a ws kada i öinio

hrdiru r kadr sa ie su.tieao Suraka b Malik Niegov koni propade u wrdu

, .n r l i u ' , . do i ' buh , . r ! u raka re i c : 'V id indas reva rdvo i i c ;P rou ' i l i dovu

"r.,i -".., o^ *.fn. ta mene Garantujem vam Ailahom da iu svaloga'.J"*a,,i

oa 'l*.'Allt"f'." Poslaniks.a.ws. zamoliAllahai on bijaie spaien'

A kada bieod koea su'tco rekao bi mu: Drugisu ovdiegledalr ' ntmr ramo

n;iL-r.' laLä da le"vrario 'txkogä koga ie surreo Murefequn 'rJerhi ''

U bici na Huneirru muslimani su bi l ' Poraier)i a Po:lanik s a ws'

ie usrrr iao inekolicina vierni lu koj i su dali prisegu i\Pod drvera r 'adä

* borbr rrplam'ala, loslanrk s a ws uze nekoli l to kamcnii ia ' bA' I

i l r neviernicima u l ice. zarim reöe: Budire poraieni Muhammedovog

mi Gosood.rra Abba. prenosil :c hadis; ka)r: 'Ni ieni malo-Porralalo

.,t"t.;. S*i" Lameniiie, a-njihovi napadi su oslabili i dali su se u

biieg." Hadis biljeii Muslim."

U predaii od Seleme b. Ekve'a se prenosi da je reka:: 'lc:nlli:To y

t ' , , t , , . , Ätt, t ' . .1'" t '*trnrkom s r 'wq na Hrrrrclnu Ashabi pocr(c biciat i '

Krdi .e okrrpi ie oko Porlanika 'arvr on ride ra muie /arrm LYe raKu

",,,i'. "^ r.'ii. t .f.*u se neprijateliu i reöe: 'Neka vam se lica izokrenu '

il*. .a "iir' ,lin Si" , da mu-Aliah nije napunio oöi tom Pr''iinom oni

se nzb;ez:ie, Allah ih ponizi i izgub;le bi&u AAllahov ?oslanik s a w s po-

üi;;r'hJ;G -äu -.'.liä"nim" " ou"predaju brrjdi Mudim'R

lednom prilikom se Ebu Däehl zakleo l:tom i Uzaom da öe

Irauh"i -.d,,.l".rv.r. ,ko gavidi da klanja u Heremu gdje su se Kurejlije

s:rkrLpllale. srati n* ur", Ägo.n ili 'e mu lice zagniuriri u piiesak Pa

t"a' 'iai. ,qtt,t o* p*la,,ib .." w ' na sedidi' on htjede da izvrii svoju

',f..f."'"l t kacla sc pribliäio' njih zaöudi kako se vraöa nazad maiuii

\voi inr rukrm3 Rekok nru: (ra r i bi? Izmedrr n)ene i njegr se ukaTro

k"; ' , i i ' ; i .rn, ", ' ,". "eka .r rahorr i k r i l i odgovoriEbu.Dtehl l loslanik

nrm ie rck:o: Dr mi .c pribl i i io mcleci bi gr ralkomadrt ' dro Po oro'

Hadis biliۊi Muslim p

L6 MiSkatu l-mesabih', 3/166I7 , Nl iikl tu- l-mesabill, 3/l72.

r'�'D:ami'a uslrl, 12194r57

Page 143: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Posbiti i 9ljate

Allahov odaziv njegovoj dovi'�o

Ebu Hurejrina mati le bila upuiena dovom Allahovog Poslanikas.a.ws. Ebu Hrrrejrc priöa: ,,Pozivao sam svoju majku u islam doklc bila rnnogoboikinja. Tako sam je jednog dana pozivao, .a ona mepoöe vrijedati govoreii lolc rijeöi o Poslaniku s.a.ws. Dolao sam kodAllahovog Poslanika s.r.ws. plaöudi, pa sam rekao: 'Allahov Podaniöemoli Al laha da uputi EbLL Hurejr inu majkLr. 'On reöe: Allahu uputilibu Hurcjrinu majkul'lzaiao sam sav radosran zbog njegove s.a.ws.dove. Kada sam se pribliiio kuönim vrarima vidjeh da su zakljuöana.Majla zaöu klepet mojih nanula pa rni reöe:'Ne ulazi Ebu Hurejre.'Zatim sam zaiuo sipanje vode. Ona se okupala, obukla svoje haliinei pokrila svojim ogrraöem a onda mi otvorila vrara i rekla: 'O EbuHurejre, svjedoiim da nema drugog boga osim Allaha i svjedoöim da j€Muhammed N;egov rob i Poslanik.'Ja se vrarih Poslaniku, oper plaöuöiali od radosti. On se zahvali Allahu i reöe lijepe rij€öi."rl

Zbog dove je postao dobar kon,anik

Od Däerira b. Abdullaha se prenosi da je rekao: ''Rekao mi jeAllahov Poslanik s.a.rvs. hodei l i me oslobodit i od Zi- l-Halesa?':rRekao sam: 'Da.'Ali nisam bio stabilan na konjima pa sam to i rekaoAllahovom Poslaniku s.a.w.s. On udari po mojim prsima tako da samvidio trag njegove iake na mojim prsima zarim rete: AllJru, uöwrsri ga iuputi i uöini ga od onih koj i upuiuiul ' 'Od tada nikad vi le nisam pao sakonja. Nakon toga je orjiao sa stotinu i pedeset konjanika najhrabrijihKurejiija. On ?epali Jemamsku kabu i sruii je."r1

Enes r.a. prenosi da je u vri jeme Allahovog Poslanika s.a.rv.s.l judc pogodila suia. Jednog petka nam je Allahov Poslanik s.a.w.s.dri.ro hrubu ,r jed,rn beduin usrade i reöe: 'O Allahov Poslaniöc,

r0 Pogledaj ove iekstove u knjizi 'Mud:hizaru Mustafa,oct HajruddinaVanl i ia , s t r . 61.- Hactis bilj€ii Muslim.-' Kuia od nepravednika Has'ema, koju su nazn€li lemamska kaba.'Mrlefequn alejhi.

r 5 8

Page 144: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

imet.rk je unil ten, porodice su nam ogladnlele, pa moli Al laha za

pomot. On pocli lc nrke, a na ncbu nismo vir l jcl i ni traga od oblaka'

I. �ko mi onoga n i i joi ic rtrci mc'ia drria, on ni ne spusti rukc do

kraia a oblaci se sakupiie kao da su velike planire. Zatim se ni ie

spLlsrio sa minlberA dok nisam vidio kako se ki ia sl i ieva niz njegovu

bradu. Tog dane nam se ki la spusrih, i sutradal je l ih. pe Posii jetog ihnr svc clo sl jcclr icg pctkr ' t lsra.lc bci|r in i l i bi iaie ncki drugi i

rcic: Al l .rhov l\ ,sl,rni ic, krr ie su nam sc snri i le a im€Iak se PoroPiopa n,, l iAl laha z" nas. On podiic rLrkc i rcic, AIl , 'hrL' oko nrs nc p'

o.r-a. ' Kad god bi .ukom pokazao na neku stranu oblaci bi se razi i l i

nr ru stränu. N{edim je bi la kao u kotlu Dolinom Kanat voda je

rcklr micscc dana, i ko kod bi cloiro u Mcdinu pri iao bi 'r vcl ikim i

plorlnim ki lam,r u sr.one kraiu. '

U drugoj predaji kaie: l{lhhu, oko

polj ima i brdima, dolinarr:r i(umarcimami smo izai l i iveö je bi lo suniano.'"

Kletva je sustiSla oholnika

oas, ne po nama, Aildru poKaie; Ki la je prestala l i t i , a

Od Selcme b Ekve'a se prenosi da je u prisusn'u Allahovog

l'oslanikr öovjek jeo ljcvicom Poslanik s.a ws mu reöe: 'Jedi desnom

rukom.' 'tr-e mogu,' reie ovaj. Poslanik mLr s.a rv.s reöe: 'I nc mogao!'

Ni je ga spr i jeöiLo ni i ta drugo osim oholost i . Prenosl lac hadisa kaäe:'Nijc je vise podigao premx svojim us!in13

'ri

Blagoslov dove Allahovog Poslanika s a.w.s

oaituje se na D:abirovoj iahalici

Od Diabira se prenosi da ie rekao: "Krenuo sam sa Allahovim

I 'oslanikom u jcdnu od bi taka, a rrroja jahal ica ie bi la slaba i spora, jedva

da je mogla korai.rri. Alhhov l'oslanik s.:.ws me stlsliic i reie: 'Sra jc ro

sa nojom jah icom? Umori la se od puta, rekoh ia. Al ixhov Poslanik

s.a.rvs. malo zaostade i natjera ie i Prouii dovLr. Od rada nijedna deva

ni ie prcst igh Ir lo iu jer sam uvi iek bio na ielu voiske Poslanik s a ws'

rl NIL,ieiequn alejhi.:r Liadis bilj€zi 1\.{u5lim

1 5 9

Page 145: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

rni reöe: 'Kako rvoja jahalical' 'Dobro, woj blagodov ju j€ surrigao,'odgovorih. Kaie:'Hoie! li mi je prodati za okuz-lata?'Ja mr.r jcprodadohs tim da je jaiem dok se ne vralimo u Medinu. Kada je doiao AllahovPoslanik s.a.w.s. u Medinu ja mu poranih sa jahalicom a on mi isplatinjenu vriednosr i vrari mi je natr:rg.",6

Lijeaenje bolesnih,TLijeöenje tovjeka koiije slomio nogu

Od Beraa se prenosi da je rekao: Allahov PoslaniL je poslaogrupu ljudi Ebi Ra6'i2s. Abdr.rllah b. Arik ude mu u kuöu i ubi gai ro po noii dok je spavao. Abdullah b. Atik kaie: 'Probo sam mutrbuh sve dok sablja ni je izaJla na leda tako da sam znao da sam gaubio. Onda sam se vrario da otvorim vrara, tu sam, iaLo je mjeseöinabila jaka, promaiio srepeni€u i cjevarica mi puöe. Ja sam je omoraoialmom sa glave i poiurio svojih prijareljima a odade smo otiiliAl lahovom Poslaniku s.a.w.s. i ja mu ispri iah öta mi se desilo. 'Onreöe: 'Pruäi nogu.'A ja je isprui ih, on Ie potrl la i bi jalc kao da menikad ni je boljela.re

Lijeüenle Alijinih otiju

Ocl Sehla b. Se'ada se prenosi da jeAllahov Poslanik s.a,ws. naHajberu rekao: 'Surra iu ovaj bajrak dati öovjekr.r koji ie uz Allahovupomoi osvojir i ovo mjesro, a on voli Al laha iNjegova poslanikai njega voli Allah i Njegov Poslanik." Kada je osvanuo dan ljudipohrl i ie Poslaniku s.a.ws., svaki od nj ih priäel j [uju€i da mu br:dedat öajrak. On reöe: 'Gdje je Aliia b. Ebi Talib?' ,Bole ga oöi, oAllahov Poslaniöe,' rekoie oni. 'Dovedite

ga,' rete on. A kada gadovedoie Poslanik s-a.w.s. mu pl.lucnu u oöi a on ozdravi kao da ganii ta ni ie boljelo. Nakon toga mu dade bajrak a Ali ja reöe: 'Je I ' da

"'Mutefequn al€ihi.:;

l,"sredal M,d;,,e odab,anos, od Hajruddina väntija.' Bio ie ievrei i ndjieiir neprijarelj Allahovog poddnikd s.a.w5. prekrnuo je

L'guvor i vriied.o ie Muhameda s a.ws.' Hadis biljezi Buhariia.

160

Page 146: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

se borimo protiv ni ih dok ne bLrdu poput nas?' Kaie: 'Kreni polahko

.' . J, ' f r . 'a"a.l i . ni ihovog meidana onda ih pozovi u idam i rcci

'- i"f. '".i ' i l;Slu.'-' p""-" All*hu T"ko mi Allaha' dr Allah

"rr, i tr* '1,"U" i . l 'og t 'vjeka bolje t i ;e "d crvenih deva "r0

Potkoljenica Seleme b' Ekve a

Od Jezida b. Ebi Ubejda se prenosi da je rekao: "Vidio sam rrag

.dar.a n^ Selemovoj .tozi, pa sam ga üpitao: 'O Ebu Muslime' lta ti je

,. r.."rtl 'To

;" ti"g od 'd"t^ foieg sam zadobio na dan Hajbera'

i '"ä' ' . ' ' t r", lpoe;d.n j . seleme Jr odoh do Allahova lo"lanik: '

; ; ; i j , i ; ' ; ; ; . . i" '"";u rr i pur' i on' me ' i ;e nik'da ni ie zabolieu'

reöe Seleme."rr

lstierivanie diina iz osobe oboliele od Padavice

OdJeale b Mure Sekafria se prenosi da ie rekao: "Putovali smo sa

All;hovim Porl.rnikom s :t rv ' pa 'mo n r i i l i pored irdnevode Tunam

J^J< ien.r s: svoiim ' irronr u l"r ieg su Jti" i rr i l i MrLhrmrn<d \ ' ' r 'w ( ga

'.. '" ' ' . . ' *a", 'A"ri . ia'rm l i luhammcd Allahov Po'lrnikl 'Zrr im

;;r'!i " Ld" ,-o .. 'n'^'ili pored one vode Poslanik ie upita za

iii.",.".^,'..t. ;i"f." '"i onoga Koji te poslao sa Istinom' poslije tebc

nije ga vi ie sPoPadalo.": l

Obaviiest o nevidliivom svijelu

Poslanik sa.ws. nas je obavijestio o Allahu s*"t ' Njegovim

irn."i-r, , ' r ' frr, ' . , ' ajel imr' Obrvi ie(r io na" Ie o mele( imr i nirhovim

,r 'oi*vimr, kro i o d;inim, Zrt m o Diennelu i D/ehenncmu Kao I

;; ; ; ; ;" ' . ' ' ; ' , iJ.si lo. obaviic'r io na' ic o Ademrr' Nuhu Hudu

Salihu, Ibrahimu' Musau, Isau i drugim vierovjesnicima I Posranrcma'

""t"-..1," t. "a"ri"f i dogadalo izÄedu niih i njihovih naroda Ovo

r0 Ml,tefequn aiejhi A crvene deve su najbolja vßta devä1 Hadr. b i l ie t i Buhrr i ia - . , . . ,hme.t u .vom Musnedu' .4 r72' re i t rez;seu'Serhu sunne' Bi l jez i gJ ' rmam ̂

*" ' " , "a* i " i^1rn r " " ' " - ka^ i lo F 'Pomenu l u Mi ikd lu l -me<abrh 1/188 'd

pro; jerom naleg ie iha Nasi ruddina Albanr l i

1 6 1

Page 147: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

srr priie koje su potanko pojalnjene i opisane. Ovakvo neöro nijedannepismcni öovjek, koji niti piüe niti öita, ne bi usPio, jer se nije susretaosa iscoriöarima koji ptouöavaju protlost naroda i koji poznaju niihovuisroriju. Zedm je prenio vijesti do kojih nijedan narod nie jot dostigAo,i viiesri koie su sakrivali sljedbenici Knjige, pa je isPravliao mnogenjihove gretke. Sve ovo ukazuje na to da je on poslan od Onoga Kojis!c ,, na i Koji je o svemu obevijeiten.

&F \j üi-q:rJ .,s t-ta\,-\+; 1i :Ji i ; \k,

: -äJ,-Lii.,r"'*:;i,,- i- ,

,,Ouo su ti uijesti od. neridljiuog suijeta hoje ti objauljujemanisi ih zndo ni ti ni tuoj narod.' (S*a Hud, 49 .)

Kur'an je ukazao na ovu öinjenicu na viie mjesta ocl öega je priöa

o Merjemi:

;-L rt ;;'y<-.:rzi {*i : 'rii-, tt.;;i -t cj'':" ;rra;-:r'i'i

,,Ti nii bio kod njih hada su pera bacali, ho le se brinuti oMedemL niti ti bio sn,tjima hdda t te PtePirdli."(Sura A1i ' Imran, 44.)

I l i up r i ö ioMusau :

u q t+}L) ii;):, ;5j: t:.;c\t ,tgi;t+J's si

,,Ti nisi bio pored bda hala n Muaz poziuaii. ali Mi snotc poslali hao Milost GosPodar4 noga da opominjei $udekojina pije tebe nle doiao niko da bi ih oponmuo, ne bi lite opa metili. " (Sur ̂ El-qßzs, 46.)

ObavjeStavao je o nevidljivim swarima koje su se dogadale u tom

rrenurku, kao 3to je obavij€stio o pogibiji troiice vojskovoda u bici na

I\'[uti, zatim o Halidovom preuzimanju vojske nakon njih, i to u danu

kada se ro dogodilo. Ot,?j hadis je zabilietio Buharija.rl

r : 'Mi :katu l -mesabih ' , l /172.

t62

Page 148: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Kada je Nediaöi preselio na ehiret, Poslanik s a w's je u tom drnu

obavijeslio o njeEovoj smrti' isto kao i kada je umro Kisra'

Zarim je obavieöcavao o nepoznatim stvarima koje ie se dogoditi

u b,',lutnorti koj. ",, se "warno obistinil€ ili odmah nakon tto I'i ro

rekao ili bi se obistinile nakon izvjesnog vremena

Obavijestio je o mjestima na kojima öe izginuti vode n€vicrstv'l

od Kurejlija na Bedru Od Enesa r.a. se prenosi da ie Allahov loslanik

,.r.*.'. ..k "' ,,Vjerovjesnik s.a.w.s. j€ sakupio ljude a onda sa njima

kreluo prema Bcdru Pa je nakon toga relso: 'Ovo

ie mieslo rog I

toe,' a siavliao bi ruku na zemliu pokazuiuöi ,,ru i tu" Kaie prenosihc:

.,tiijedan od nlih nije preöao miesto na Loje je pokazao Poslanik s a w.s

svojom rukom." Hadis bilieii M'rslim.r'

Od nepoznarih swarikoje su se desile nakon njegov€ smrti a on

nas i. s.a.*.". o tome obavijestio jest i ono 5to Prcnosi Ebu Hurejre r'A

pa kaic: ,,Rekao le Allahov ?odanik s a ws ": 'Kada umre Kisra nc(c

Liri Klsre podile .';.ga, . kada umre Cezar posliie nj€ga neöe biti drugr)g

C.rara. -i"ko mi Onoga u öijoj je ruci moja duia' njihove riznice cc

bit i oodiiel iene na Allr-houorn puru. ' Hadis bi l jeie Buhäri iä' Mu\l im I

f i , . i r i . ' i ö"o se i dogodilo nakon ni ihove smni onalo k-a[o nas je i

obaviiestio s.a.w.s.

Allahov PosLanik s.a.w.s. nAs je obaviiestio o mnogim stv:rrima

kojr ic.< desirr u buduinosri Huzeife b Jeman k"ie' ' ' { l lahov l 'oJenik

1. u*ro d" go'ori i ni jc ni lra o"rvio od onoga iro ie sc de"ir i 've do

Sudnjeg dana a da nas nije obavijestio. Zapamtio je onaj ko je zapamtttr

" rrboälo 1. onr; ko je zaboravio. Ovi moji prijatelli su znali za--to'

moida ima nelto ito s"m t"boravio pa kada to vidim, sierim se- Kao

lto öovjek zaboravi netije lice Pa kada vidi Prisjed ga sc " Hadis biljeic

Buharija, Muslim i Ebu Davud 16

Od ovih swari je i ono lto nas je obavijestio o smutnjama'

predznacima Sudnieg dana i drugim dogadajima koj€ su sPomenL'le

hadiske zbirke.

rr'Miikatu'l-mesabih', 3/167.r5'Diami 'ä usul ' , 12159$'Dtamta uslr l ' , 12163.

t63

Page 149: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Cvilienie palminog panja

U Buharijinom Sahihu i drugima se biljeii da je: ,,Allahov Poslariks.a.w.s. driao hurbusapalminog panja sve dok mu nisu naPravili mimberN.rl"n rog., ie , 'uo k;ko I 'almin peni iec:. on r.a.w.-. mu ie tr i i ropomilovao ga." A u Buharijinoj predaji: ,,Kada se postavio mimber tulismo od plaminog panja jecaj poput rikanja deva, sve dok se niie AllahovPoslanik s.a.w.s. do njeg spustio i stavio svoju ruku na njega."r7

Drveie se pokorava, naziva selam i govorir3

Od Däbin se prcnosi da je rekao: ,,Putovali smo sa AllahovimPoslanikom s.a.w.s. sve dok nismo doili do ptostrane doline, a AllahovPoslanik s.a.w.s. ode da obavi nuidu, aii nije niitavidio da bi se iza njegasakrio. Na obali dolinevidje dva drveca pa ode s.aws. do jednog od njih iuzc granu od njegovih grana i rete ,,Pokori mi s€ uz Allahovu dozvolu!,' aono se pokori kao deva, uöijim nozdrvama je karika, zatim odc do drugogdrvta i uzc jednu granu i reöe: "Pokori mi se uz Allahovu dozvolu!,' i onomu se takode pokori. Pa kada se nade na sredioi izmed! njih reöe:,,Sakriiteme uz Allahovr.r dozvolul" A njlh se dva spoji!e. Jasamsjedio razmiiljajuiia od mene se ukrade pogled i vidjeh Podanika s.a.ws. kako ;de, a ona dvadn'eta se razdvojila i svako se uspravilo na svojem mjestu."re

Od Je'ale b. Mureta Sekafrja se prenosi da je rekao: ,,Putovalismo po noöi sa Poslanikom s.a.w.s. pa smo odsjeli na j€dnom mjestu aAllahov Poslanik s.a.w.s. zaspa. Njemu pride drvo roveöi zemlju sve dokse ne savi nad njim s.a.w.s. onda se povrati na svoje mjesto. A kada seprobudio Allahov Poslanik s.a.w.s. ja mu spomenul ita se desilo na öroon reöe: 'To

F drvo Loje je traiilo dozvolu od Aliaha s.w.t. da poselamiAllahovog Poslanika s.a.w.s., pa mu je dozvoljeno."'40

r7'Diamiä usul', 12168.re Prenes€no iz knjige 'Muä:izatu Musttafa'str 84.r" Hadis b i l ie t i Musl im.ru ovai hadis je zabiljeien u 'Serhu sunne', a bilje:i ga i Ähmed sa slabim,.ne. lum al i je /abi l je /en i dnrg i l radr ' ko i iEa podr iÄva I F ia od DZabira koiegpren' , r ' Dnr imi , l /10. Pr i i . r ie i \ t in i la l ' i lo ld)e Sejh { lhani u Lomentäru na'Mi ikatu I mesabih ' , 3 /188.

164

Page 150: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Od Enesa r'a se prenosi da je rekao: ,,Doiao je Diibril kotl

Allahovog Vjerovjesnika s.a.w.s., a on je sjedio tuian i ialosran'

Mckkcl i jc su ga obvavi lc, pa mu retc: 'O Alhhov l ' �oslaniöc bi I 'vol io

i la r i pokaäem jcdan od znakova?' 'Da' , reöc on i poglcda u drvo iza

sehc. Kaie, 'Pozovi ga'On ga p,,zva a dno doi le i stade ispred njcga'

r l)iibril reöc: 'Naredi rnr.r nct< se vrari

' On mu naredi i ono sc vrarr

na svojc mjcsto. Allahov Poslanik s a.rv s. nä to rcic: 'I)ovoljno mi ic'

dovol jno mi le." ' { i

Od Ibn-Abbasa se prenosi da ie rekao: , 'Doiao je beduin kod

Al lahovog Poslanika i rekao: 'Kako tu znat i da si V,eroviesnrkl

Kric: 'Po rome ! to iLr pozvari onaj struiak sa ove palme i posvjedoi i t

ie da sam Al lahov Poslanik." Al lahov l ' �oslanik s a w s. ga pozva ä

on se poö€ sPuitat i i sve dok ne pade pred Poslanika s a w's zat im

mu Poslanik s.a.ws. reie da se vrat i i on se vrat i , a beduin pr imi

is lam- "r l

O d H r k l ' a b A b d u - r ' R . , h m r n r ' e p r e n o ' i d : i e r e k r o : i r r '

sam od svog oca da kaie: 'Upitao sam lr4esruka: 'Ko je rekao

Poslaniku cla su ga di ini s luial i kada ie uöio Kuian?'Kaie: Tvoj

mi je otac govorio - t j Abdul lah b. Mesud - pa kaäc: 'Odalo ih

Od lbn-Omera se prcnosi da jc rekao: ,'Bili smo sa Vjerorjesni-

kom s.a.rv.s. na Purovaniu a u susret nam dode beduin, a kada dode

do AlLahovog Poslanika s a ws reöe nu: 'svjedoöi! i i da nema drugog

Boga sem Allaha koji nema druga i da je Muhammed Niegov rob i

Poslanik?'Kaie: 'Ko öe meni posvjedoöir i to i ro t i kaiei?"Ovo drvo'

rete Poslanik s.a.w.s. i Pozva ga sa obale dol ine, a o"o Poie rovi t i

zemlju sve dok ne dode pred Al lahovog Poslanika s a w s a on tr i Puta

zarrai i od drvera öehadet, ono posvjedoi i t r i Puta da je ist ina ono i to

je rekao a zatim se vtati na svoie mjesto.""

1r Prenosiga Darimi a senecl muje vjerodostojan kako stoii u'Mi5katu" 3/188rr Hadis biljeti Tirmizi ikaie daie sahih."'NlLrtelequn aleihi.' r Hucl is b l lF2i DJr imi i r i räd mu le rdhih ran : lo kJ:e nd( ie jh MuhammPd

N"J,u ia in eroun' , -o- komentäru 'Mrs lnru l -m"" 'b 'h" t / tSq

t65

Page 151: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

L

Sedmi dio

Kamen naziva selam

Od Däabira b. Semure se prenosi da je Allahov Poslanik s.a,w.s.rckao: ,Ja poznajem kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prijeposlanswa a ja ga znam i dan danas."tt

Deva se äli

Od Je'ale b. Mure Sekcdja se prenosi da je rekao: ,Jednom smo pri-likom iili sa Allahovim Poslanikom s.a.w.s. pasmo proili poknjdevekojaje iz bunara izvlaöila vodu. IGda ga je dera vidjela zarikala je i povila svojvrat. Poslanik s.a.ws. zastade i reöe: ,,Gdie ie vlasnik ove deve?" On dodea Poslaniks.a.ws. mu reöe:,,Prodaj mi je" a on odgovori: ,,Ne, nego {emoti je poHoniti Allahov Poslaniöe, a onaj€ u vlesniJwu porodice koja nemaniita drugo osim oje." Kaä: ,,Poito si spomenuo to o fljoj, znaj da rri sepoialila da mnogo radi, a malo jede, zato budite dobri prema njoj."16

Od Abdullaha b. Däfera se prenosi daj€ rekao: ,,Jednog dana meAllahov Podanik posjeo iza sebe na jahalici i neito mi u tinosti rekao,to nikada neiu reöi ljudima. Allahov Podanik s.a.*s. je najvile volio,kada bi htio obaviti nuidu da sc sakr\c iza zida, grmlja ili drveta. Paude u jedan palminjak od Ensarija kad tamo dcva. Kada vidje Poslanikazarika, a iz otiju joj krenuic suze. Poslanik s.a.w.s. joj pride i potrlja jepo ledima sve do uiiju a ona se smiri. Na to Allahov Poslanik s.a.ws.rete: ,,Ko je vlasnik ove deve? Cija je ovo deva?" Dode djetak od Ensarijapa rete: ,,Moja, Allalov Poslaniöc." ,,Zar sc ne bojii Allaha zbog oveiir.otinie koiu je Allah uiinio wojim vlasnilwom? Ona mi se poialila daje ostavljai da gladuje i da je umarai. - reöe Allahov Poslanik s.a.w.s."a7

" Hadis biliete Muslim i Ti.mizi.16 ovaj hadi; je zabilje:en u'Serhu sunne', a biljdi ga i Ahm€d sa slabim senedomäli j€ zabiljeren i drugi hadis koji Ba pojiiZava i jaöa od Däabira ko,eg pr€nosiDarimi,l/10. Prifa ie istinita kako kaze SeihAlbaniu komentaru na'Miakatu-l-nesabih',3/188.t' Hadis bilide Ebu Davud, Hakirrr Ahmed i lbn-Asaki i niegova F vüzija.Isnad mu j€ sahih po Muslimovim uslovima jer ga j€ rlaveo sa ovim isnadombez spomena priie o devi. Pogledai'Ehadis sahiha'od Sejha Albanija 1/28.

t66

Page 152: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Natprirodne pojaveod drugih ljudi mimo vjeroviesnika

Kerameti evlija

Od osnova kod ehli sunncra wel dicmaa jeste da vjeruiu u

kcmmeter3 evl i ia i u ono ito im je Allah s wt. podario od natprirodnih

pojava koje se ogledaju u mznim saznaniima i otkri t ima' uriecajima i

moguinostima."

Ncke su rnuslimanskc skupine porekle postojanje kerarneta' od

kojih su Mujrezile, uzirrr.rjuii za dokaz sebi to de ako bi rekli da se

ratpl irodne pojave mogu dogadati evl i jama onda bi l judi pomiieir l i

pojanl vjerovjesnika i evlije, tako da mudiiza ne bi bila dokaz iscinitosti

vjeroviesnii tva.ro

Ove njihove wrdnje su bez osnove jer se u Kur'anu spominju

kerameti evl i ja, kto i l ierodostojnim hadisima, prenesene jakim.

Inurewatir. predajama. A ljudi imaju Priliku i da vide neke od kerameta

u sr,akom vremenu i na svakom mjestu.

Njihova sumnja bi bi la primieoLjiva u slutr ju da se keramet

desi a u isto vri jernc da ra osoba sebi PriPisrie vicfoviesniirvo' a ovo

se ni je desilo, jer ako sebi PriPi ie vjerovjesniStvo orda vi!e ni je evl i j .r

ncgo jc onaj ko se poziva na vjcrovjesniSrvo i laiov jr Imam Ahmcdjc pokudio onc koli su ncgiral i kerarncre evl i ja i nislr Povjerovali u

ni ih, irakve je nazivao zabluctjel im.: ' �

' U l - m . \ 1 . l J . - l . r \ J l , ' . J u m . t e f r n i { , k e r a m e l N d ' n d t f n r u d n u P ü i d \ ' ( u 7

k . u 5 e r e n . / r \ r n r q F r ' ' , r , s n , ' r t , ' n i t i m u p r ! t h ' r d i r n i d \ l j u j e s e o d r a b ä i i i a' e . 1 . b r ^ l , I

i i l r , r . l k l e 1 ^ , ! i e r t F r n i h r r i i j e m v r e m F n t r t r ! t U 7 s v e ' n m ^ ' ri . n r .prrvr"g t lcr r ' . rn j . r d r i in i dobrJ , l ie l r ' bez ̂ bz i rJ /nro oval r rb /J tJ '

| t r inre i , l r De L3sJmr enwar behi ie ' ,2 /391r" 'N'lecl;mu'a fetawa', Ib'lTejmijje, 3/156Jr'Serh akid€ Iahalvije', str. 563.

jr'Lalvamia enwar behije', 2/393.

t67

Page 153: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Mudrost darovanja kerameta evli,ama

Allah s.w.r. daruje nekim svojim robovima natprirodne pojavezbog niihovogjakog imana i ispravnog vjemvanja. Nekada to biva da biupotpunili svoju potrebu, kao potreba zahranom i piicm ilisigurnoiiu.lli im to podari kao pomoi Njegovoj vjeri, ili uzdizanje Njegove rijeöi,kako bi se powrdila istina a nestala lai.tl

U ovom kontektu nam Kur'an pripovijeda ita se desilo saMerjemom, o tome da se kod nje nalazilo zimsko voae ljeti, a zimil iernje voie:

"A'1,St-;.-,;-;ige:*

- u- .+ :L! _- j,;;;1i;i.* r- I'c..:.;,;.:-u ;r

,,Kad god bi joj Zekeüa u mibrab uiao, bod nV bi hranenaiao. ,,Odahle ti ouo, Melje a?", p;tao bi ltu, a ona biodgouorila: -7bje od Allaha!" AIhh, doista, opshrbljaje kogaboie, bez i&akua raöuu./"(Sura Ali'Imran, 37.)

Tako ie Allah zatepio uii mladitima u pe€ini rako da su u njojosrali rri srotine godina i joi devet povrh roga, a Allah im je satuvao rijelauprkos tako dugatkom periodu, kako je vet spomenuto u suri EI'Kehi

Kao i sve ono ito se deiavalo ashabima Allahova Poslanika s.a.ws.

Svjetlost u atäpu

Od onih kojimasu se pokazali kerameti jesu i Usejd tbn-Hudajr iAbad b. Biir kada sudoili kod Poslanikas.a.w.s. dasa njim porazgovarajuo nekoi svojoj potrebi. Tako su ostali do kasno u noi, a noi je bilaveoma tamna. Oni su lzaili od Allahova Posladka spotiöuii se, a u rucisvalog od njih je bio itap. Stap jednog od njih dvojice se zasvijetli a. r.i pomoöu niegove svjerlosn nastaviSe put. A kada se rastavile poöe

; ' V€l ik i bro jdogmdt i idra r re poLvrduiu keramete os im vFrovjesnic ima, n i t j ihpnTnaju neknm drußom Serh a l i , le Tahdwi je ' . <t r 158.

168

'F r.t<7.i'tc

Page 154: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

svijerl;t; irap onog drugog a oni svako na svoju srranu nastaYiie svojimpurem sve dok ne dodole svoj im ku6rma." Hadis bi l ie i i Buhari ja. j {

Bla8oslovl,ena hrana

Ovo je primjer Ebu Bekra Siddiqa r.r. kada je doveo sa sobomrri gosta od stanovnika soffe, a Poslanik s.a.w.s. je naredivao da se onigoste. Ebu Bekr ih ie osravio da ih ugosri njegova porodica, a on ode kodAllahovog Poslanika s.a.w.s. Podije se vratio kuöi ali ie malo i zakasnio,a iena mu reie: ,,Za3ro si zakasnio a imai goste?" ,,Zar im nisi dala dajedu? , reöe on. Kaie: ,,Nisu htjeli da jedu dok ti ne dode6 " On se nalir.rtii rete: 'Tako mi Allaha ja neiu jesri", a njegova iena se zakle i reie: ,,Netuni ja jesti." Gosti sc na to zaklele da neöe jesti. Ebu Bekr rcic: ,,Ovo srricjtanske spletke", zatraii hranu i pote jesti a gosti za njim.

'läko da nisu

podigli nijednog zalogaja a da se ispod njega nije pojavilo ioi vile hrane.On reöe ieni: ,,O sestro Beni Farisal Str je ovol" ,,Sreran sam, sada ima triputa viic hrane nego lro je bilo", rete. Naieli su se i poslaie AllahovonPoslaniku s.a.*,.s. pa se prenosi da ic i on jeo." Mutcfequn alejhi.55

Ovime ie Allah s.rvr. poiastio Ebu Belca zbog njegovog ugleda kodAll,rhr s.w.t. ier on nije ostao pri tome lto se zalJeo da neie iesti hranuncgo sc mprotsravio icjtanu a Allal s.wt. ga jc poiastio zbog toea

Seflne i lav

Sefine, odobodcni rob Allahovog Poslanika s.a.rv.s. lije pronaiao

muslimansku vojsku u Bizantiji, ili je pao u zarobljeniiwo. Krenuo je

bjeirii ne znajuö; kamo. trazio je muslimansku vojskrt i naletio le na lava

On rete: ,,O Ebu Harise (nadimakza lava u arapskom) ja sarn oslobodcni

rob Allahovog Poslanika s.a.w.s. a desiio mi se tako i tako." Lav mu pride

niuleii ga i mafuöi repom, zatim sracle na njegovu straru ikad god bi

öuo kakav glas orröao bi prema njemu, a zatim bi se vratio i hodio bi na

njegovoj strani sve dok nisu dolli do vojske nakon öega se lav vrati."j6

r l ,Mi ikatu, l -mesäbih ' , 3 /197.55 'v l i ika iu I mesabih ' , 3 /198.

l r b ' . / r J M r i l d t L I n " ' 1 b h r d 7 e , / r b ! l j " i F n F u i P r h u ' u n e . r l ^ r p l r ^ rF rc la" : B i l iez i ea H: l ' rn .Lcnos r r t "m,r rc \Jn ic za n jega t l . r je 'a l ' i l r P^\ lu : l imo! ,m u\ lov i r rd ' . ta Dt ih . ; < lu7,o i T" l rchr A l rädts ie ondlat ka l ' -u

i rek l in j ih dvoj ica."

169

Page 155: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Glas koji seauoiz Medine do Sama

Orner b. Hattab je poslao vojsku a kao voiskovodu im odredio

öovjeka po nnenu Sariia. Tako kada je Omer driao hurbu, povika: ,,OSarija, brdo!" Kada je doiao vojnitki glasnik rete: ,,O vodo pravovjernih'

susreli srno se sa leprijateljenr pa su nas savladali, a onda smo iuli glas

kako vite: 'O Sarija, brdo!" Mi svoja leda okrenusmo prema brdu, a

Allah s.w.t. ih pobijedi.5?

Neki od kerameta evlila

Sejh Ibn-Tejmijje je spomenuo nek€ od kerarneta evlija mimo

ovih koje smo spomenuli," a to su:

Habib b. Adijjje bio zaworeniku Mekki, Allah jojugled poveöao'

a donoieno mu je groide da ga jede iako u Mekki nigdje nema loze.

Ummu Ejmen je krenula sama da uöini hidiru, a sa sobom niie

imala ni hrane ni "ode. Umalo da nije umrla od iedi. Kada je doilovrijcmc iftara, a posrila je, zaöu 3r.rltanje iznad svoje glave. Ona podiieglavu a ono kanricarode objelena iznad nje. Ona se napi sve dok se nijezasitila, i nikada viie u svom iivoru poslije toga nije oiedniela.

Ako b; Bera b. lvlalik zakleo Allaha, Ällah bi ;sPrnio njegovuklewu. Tako da su obiö:vali, u slutaju da se borba sa neprijareljem zaoötri,kazati: ,.O Bera zakuni svoga Gospodara." A on bi rekao: ,,GospodaruMoj zaklinjem'lt da nam podarii pobjedu." Pa bi neprijatelji bili

pobijedeni. U bici na Qadisiji je rekao: ,,Gospodaru moj, zakliniem Te

da n:m podarii pobledu nad njima, a da mene r.riiniö prvim iehidom."Oni ih pobijedile a Bera pade kao lehid.

Hrlid b. Velid j€ opkolio

.,Neiemo se predati sve dok nedobro zaitiöenu wrdavu, a oni rekoie:popije! otrov." On ga popi i niSta mn

i7 Tibdzi kate: "Hadis biljezi Bejheqi u 'Delailu nubuwe' A korektor 'Miikata'

kaze:" Ibn'Asakir prenosiniemu slitanhadis sa dobrim senedomj3'Medämu'a feta;a'od Seiha Islama, 11/276 281

170

Page 156: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

ZubcjrLr su nuii l i zbog lsl:ma. al i ola jc odbijala svc osim islama

Ona izgubi vid a muörici rekoie: ,,lat i Uza su ioj oduzeli vid " Ona

reöc: ,,Ne, rako miAllaha." A Allah joj vrati vid

Hasan Basri se sakrio od HadäadZa, oni sr.r ulli kod njega lest

puta, al i je on zamolio AIlaha, pa ga oni nisu vidjel i . Jednom pri l ikomje upurio dovu protiv nekog har;diije, koi; Saje uznemi.avao, i on Pademrtav na zemlju. Kadaje Uvejs Qarani umro, medu njegovom odjeiom

su naili fe6ne koje nije imao prije smrti. Naili su mu i kabur iskoPan i

to u kamenu, a oni ga spremiie u one öe6ne i zakopaie u taj kabur

Najveai ke.amet ie biti na pravom Putu

Kenmet ne ukazuje da je onaj kome je dar bolii od nckog drugog

Allah moie dati keramet nekom sLabog imana da bi mu ojatao iman' ili

zadovoljiri potrebu potrebom. Dok je onaj kome nije dat keramet moäajaöegimana iveöi evlija, ali mu nisu porebni kerameti koji sudati nekome

drugome. Zbog roga su natprirodne pojave bile ieite kod tabiina ncgo

kod ashaba. Zato to"jek ne rreba sebi dopustiti da ga k€rameti obuzmu

tlrko da ih priäeijkuje. ili da tuguje ako mu nisu dari Ebu Ali Dierzani je

govorio istinu kada je rekao: ,,Tiaäi usrrajnost ne Pravom pu!u, ne rrazi

keramete. Jer je woja duta tah'a da rraii keramete, aTvoj Gospodar traii

od tebe usrrajnost na pmvom putu." Neki koii su shvatili njegove rijeti

su rekli: .,Ovo je veliki temclj u ovom pitanju, i tajna koju su zapostavili

mnogi poboänjaci i oni koji traäe savricnsn'o."i0

Natprirodne pojave i ieitanska stania('

Mnogi su zalutali misleöi dasvi oni, kojima se deiava ili pojrvljuieneöto od natprirodnih pojava, jesu ustvari evlije i dobri ljudi. Neki od

ljLrdi lere po zraku i hodaju po vodi i siiöno rorne. A usrvari su naigreinija

Allahova srvorenja. Srovile sebi pripisuju vj€rovjesniiwo. ?oput Harisa

Dinelkija koji se Pojavio u vremenu Abdu-l-Melika Merwana' pa icsebe nazväo vjerov,esnikorn Pokazao je neka öuda, npr' stavljali su mu

'q 'Medzmuäferawa'odSeihaIslama, 11/320d0 Po ovom pitaniu posled;j Poglavlje u naioj knjizi'svijet d'ina i 'ejtana'

t71

Page 157: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

okove na noge a on bi ih skidao bez kljuöeva, udarali su ga oruijemali nije ostavljalo na njemu traga, kamen bi öinio tesbih kada bi ga onpomilovao, ljudima ie pokazivao konjanike i pjelake na nebu i govoriobi: ,,Ovo su meleci." Ovaj i sliini njemu primjeri nisu nilta drugo doicjransko dj€lovani€ zbog roga iro je tc iarolije i magiju bilo nemoguöeizvcsti u prisustvu dobrih liu,1i Loji bi spominjäli Allaha, uöil; Ajerul-Kursiju ili ncito iz Kur'ana. La)ac Haris Dimciki ic bio uhvaien, icdanod muslimana gaje ubo kopljem, ali mu nile naudio, na iro mu Abdu-l-Mclik .eier ,,Nisi spomenuo Allahovo ime, spomeni Allaha." Onspomenu Allahovo ime, ubode ga kopljem i ubi ga.6

Dedial ie iiniti neke od natprirodnih stvari koje nerle biti ljudimapoznat€ a na osnovu roga 6€ s€bi pripisivati bo:answo.

Narprirodri dogadaji nisu dokaz da je neko Allahov s.w.t. evlija.Razlog za pojavu kerameta je iman, bogobojaznost i usrrajnosr napravom putu i posluinost Allahu s.w.t. Ali, aLo ie natprirodna pojavauzrokovana nevjerstvom, Sirkom, nepravdom, prekoraiivanjem vjerskihpropisa, grij€ienjem i sl. onda je to iejtansko djelovanje, a ne kerameripodareni od Milostivog.

Drugo - Radosni nagovjestaji prethodnih naroda

Allah s.w.t. kaä:

Aiet otito ulazuje da jasni argument koji dokazuje istinitosrPoslanika s.a.ws. i onoga s öim je doiao jesr znanje Israelitana o njemu,a to znenje j€ zapisano i saiuvano u njihovim knjigama koje onisvrkodnevno koriste. Allah s.wt. kaie:

_- . , ' a i " . . i:: :tr ) t tt) 3ü

,,On je rpo,menut b,tjigana poshniha prijainjih."(Sura Ei-Su'ara, 196.)

''i Pogledäj 'Med;mu? fetawa'od Seiha Islama, 11/284-285.

172

";i

Page 158: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Kur'an govori o radosnim vijestima prethodnih vieroviesnika

o naiem Vjeroviesniku Muhammedu s.a.ws.

Kur'an je sPuiren nama, od naicg Gospodara Koji sve

zna i Koji ie o svemu dobro obavije5ten, i on nam govori da su

lvluharnmed s.a.rv.s. i niegov unmer spomcnuti u prethodnim

nebeskim Knjigarna, k:ro i to da su prethodni vjerovjesnici donijel i

radosnu vi jest. "; ."". V".gi mufesir i su ovo znaöenie shvati l i iz

sl jedeiih ajeta:

: * a . - - - , ä " L - - : ; - . - : - - 1 i * ' ' : r

)u'.L',.i) -y.'.., ;<; Ll 3:':-t'i,t, -t-:C

'r':,.{-i; Ju ü;;i 'li c "-til ! }; lJ.\i l:';\;

'!) J'4ai:l st1()

,,1 hada I Allah od rjetottjesnika obauezt uzeo: 'Kad god

uam podari,r Ktiigu i l1lalro't, zatim uam dade Potlanih

ka4i ?otud je da je istina ono ito je kod n:, da li lete ga

sigurno prilnatiti i podrzati?!'Alldh rcie: 'Dd li potuä jcte i

priht aiate obauezu prema Meni?' Olgouariie: 'Potü dujcn10

'Budi* ntla suldaci!', reü On, a i Ja s uana sujadoiin!"'(Sura Ali lrnran. 8l )

To znaii da ie svaki vjerovjesnik. ako se Muhemmed salvs'

pojavi u njegovom vremenu, ostaviti svoj zakonik zalim Povierovari u

Muhammeda s.a.w.s. i niegx sl i jedit i , jer je spomenut svim prerhodnim

vierovjesnicimx.

lbrahimova a.s. dova

Od lrbada b. Sarije se Prenosi da ie Allahov Poslanik sa*s'

rekao: .,Ja sam kod Allaha zabiljeien kao posljednji vjerovjesnik' dok

ic Ädenr joi bio rr s'oio' sl ini h au vam rcöi svoj poietak' Ibrahimova

dova i raäosna lsaova viiest, zatim san kojeg ie moja mati vidiela kada

t73

Page 159: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

me ic radala, svjedost koja je izaila i osvijedila palaie Sama." Hadis je

zabil jeien u'Serhu sunne'.6r

Allah s.wt. nas je obavijestio o tome kako su lbrahim a.s. i njegovsin Ismail gradili Kabu i uöili dove, a od njihovih dova je i to:

. : , . .rr-l ul-} J--ij t+J J+kt2 :-4t J Jet r,Jt ,4 t'.er )')

;i'',iiiiiiiiiiiiiii�'i,\ u,t er ünjri üL:jj i; -t"4Äi'ea( ai

=.. ..;1i J\ii di dr:,r\,t* Ji t4v u,iJ ü ilr:J

-"Äi ' ',' i:: ;E[ fi;i1'' 31 n;' ;r:;ii tJ;

: *<ii 1'; ;.ji gi "' :4-1;'t --s;i t-I doh sr lbtahim I Ismail temelje Kabe podizali, (molili

sa): 'Gopodaru *ti, primi ol nas, jn Ti, ,inin , stc öaje!i znai. Gospo&tw nai, uiirli nar duojicr Tebi odanimmuslimanima, i porod nai neka hxde Tebi odan, pohaäi ndmobrcde naie i oproxi nam, jer Ti primai pokajanje i Milostiusi. Gospodam nai, polalji meäu njih poskniha, jednog odnjilt, hoji ;e im ajete TL,ok kazirati, Knjizi i nudrosti ihpodutni i olititi ih, jer Ti si doirta Silfli i M'*i."(Sura El-Beqare, 127.-129.)

Allah s.w.t. se odazvao Svom prijatelju Ibrahimu i njegovom siru,Allahovom vjerovjesniku Ismailu a.s, a slanjem Muhammeda a.s. Allahje usliJio njihovu dovu. Danalnji Gvrat - uprkos izmjenama koi€ suse desile u njemu - nosi jedan dio ove radosne vijesti, nko da moiemonaöi dio koji govori o tome kako je Allah s.w.r. odgovorio Ibrahimu a.s.na dovu za Ismala a.s. U Tevratu je zapisano, u poglavlju o Swaranju, usedamnaestom odlomku, dvadeseti .edak: ,,A za Ismaila Ja sam te öuo,evo Ja ga blagoslovim i dajem mu potomswo, i razmnoäit öu ih veomamnogo, dvanaest öe poglavara rodiri. i uöinit öu ih velikim narodom."

Ovaj dio teksta se nalazi u Samirijskom Tevratu sa pribliänimriicöima i znaöeniem, a doslovni prevod Gvrata sa hebrejskog jezika

'' 'Nfiikatu'l-mesabih' od Tibrizija, 3/127. Sejh Albanika:e da je hadis sahih.

t74

Page 160: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

bi bn', ,A za Ismaila Ja sam te öuo'

razn, noiiti sa'Mad Matlom'."6r

Ibn-Qaji im sPominje da je

kopiiama Tevrata.

evo Ja ga blagoslovim i la iu gr

ovaj tekst zabili€ien u starim

Ovo uLazuje na radosnu viiesr o naiem Vjerovjesniku

lvluharnmedu s.a.w.s. na sljedeie naöine:

Prvo: Zato ito veliki ummet ili narod kod Allaha moraju biti

mLrsiimani, a ovai ummet se Diie Pojavio u lsmai)ovom potomswu osim

nakon Muharnnredovog s.a.w.s. Podansrva i iirenjem muslimana na

istok i na zapad.

Dtugo: Hebrejski rekst: ,'MaU Maäom" je direktni mziv. za

lra.h"*- i1" s.a.ws. al i su prevodioci prcvel i sa r i ieöima , ,di idden

cliiclden ili kcsiren kesiren" ti {r'eoma veorna ili mnogo rnnogo) ali je

pravilan prevod Muharnmeclom, jer je hebreiski izgovor,,Mud MLr'dom"

pribl i ;en apskonizgovoru

neie: 'Dvanaest pogLavara 6e rodit i ' . se slaie sa onim öro ie

Al lahov Poslanik s. ; t ws. rekao da ie ovai ummet vodit i d"anaesr

poglavara iz plemena Kurei i .

Musaov na8ovjeatai

Israeli ir .nina ie doila oti ta i jasna vi jcs! o nePßmenom

Vierovjesniku, i ro posredsn'om Allahovog vjerovjesnika Musaa r's' jos

od davnina. Donio im je ubiedljivu vijest o njegovom slanju, svojstvima'

pravcu njegovog poslanstva' karaktcristikarna njcgove vjere On je

'.pi'-.", q.ai,il"'n-.duie dobro a sprjciava zlo, dozvoliava im ukr'rsna

i lilepa jela a zabranjuje loia, uklanja sa svih onih koii u njega vjerujLt

"a'f'*.tit""" tegobe i teike obaveze koje sLr im bile propisane zbog

njihove neposluinosri. Sliedbenici ovog Vierovisnika bojat ie se wog

iospodr.a, dau"t ae tehat na svoj imerak i vierovar ie u Allahove aiere '

I dolh i- je ubjedljiva vijesr da oni koji vientju u ovog nepßmenog

Vicro"iesnila. vcliörju gr. hvalc' pomaiu, podriavaju i sLijede sviedosr

koja ie sptricena sa njim ,,ani ;e at cti"

"i 'N,luhammedovo vjerovjesnistvo od sumnie do ubjedenja" str 250 Kao i'lvluhammed !jeroviesnik ishna', strs

175

Page 161: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedni dio

AlLah s.wt. kaze:' ' .

,; -6 ,-.-a) "7>15 ,l-:t' :r * ==-'

A\', e l'ii) ,F';i a:r;:::i öyi;. i-i|

;,, ii.<--r.-,r';'.' jil -f.- ji r'! i -, 1J'* r- j-"i-

..-"- I :-:J: *ä'|-: J--iJr; :'1, 5--jt',:';l -y.i;t; -.r,n:v ).41; : ,C ai jJW ;7t,

, , , ' - " . , . i , i - - , - t , :-=1 : | - , i l ' rÄ .1 : r '

@ J / ' \S ! t ) . - ) \ ' . t , J ' t . ) ra t

,, Lizron Svojom Ja haänjauam hoga hola - On reie- 2 mibst Moja obuhuata sw; dat tu je onim.z hoji sebuda grijeLa hlonili i zekdt dluali, i onima hoji btdu udohaze Naie ujeroual;... onima hoji le slijediti Poslaniha,ujeroujesnika, koji nele znati ni litdti niPbati, hojeg oni hodsebe, u Teunltu i Indäila, zapiana nahze, hoji le od njihtraziti dd iine dobft dj€h, a od oduratnih ih oduralati, koji;e i," lijepa jeld loznliti, a raäna im zabraniti, hoji le ihtereta i teihoia hojc su oxi imali osloboditi. Zato le oni kojibudu u njega t'jerouah, koji ga buda podriauali i ponagalii lujetlo po njen porkn7 sljedili - ?ostili ;e ono ito buduze A e ü.'' (Süa Ll- N:ia.f , 1 5 6.- | 57.)

Ostatak ovog nagovjeita;a u Tevratu

Osraral ove radosle vijesti se nalazi u Tevratu. u,,Dvojbi" 18pogiavlju, 18-19 redak, Alhh je rekao Musau: ,Ja au vam'uspraviti' tj.lsraeliöanima, vjerovjesnika izmedu va{e subraie popur rebe. I Mojecu ri jei i ! ' rvl i l i u ni€tova usta, pa ae im on govorir i sve ono ito munaredim, a tovjek koii ne öuje Moje rijeii i onog koji govori u Mojeime, ö€ biti taj kojeg iu kazniti." Ovo je iasan dokaz o radosnoj vijestikoja ukazuje na ndeg Poslanika s.a.ws. j€r je on od Ismailove loze, aoni su braöa potomaka Israilovih jer im je djed lshak, a Ismail i Ishak

176

Glt Jü

r,J];6ü i\i Jri

Page 162: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

su d": brur. . A on jc nt lbol ic i r iPskc lozc. A r i ic i i 'Pr) t 'ut rcbe'znr ' i

d.r tc imari zaki ,n poprrr rcbe. A ÄlLrh s.s:r ' jc Lr i in io Svo,c r i ic i i u

I lLrhrnmcJovinr s. ,r . iq ' . ust ima 1cr ic bnr ncpisrn.n i ni jc nrgr( i ' i rar i

kntrgc, ncgo rnLr j t ALhh s.wt. obja\4i iva( i . ot t bi Prmrr(r i r r ' io ( ) '

jc Prxhnik koj i jc posLn svim nrrt ,dim;. r lsracl i i rnima jc l rrcd'rr"

d.r g.r s l i jedt iosrar,e svoj zakonik radi njegovoq z. lkona On.r j ko ro nc

rr i in i onc[ cc ga.\ l l .L lL s.*:r . z i ,og roer i k.rzni t i : r iovjck I 'o] i nc i t t jc

,Ui, jc Li j r i i . i ,noq k,, jL g,xor i u Moic imc, ic hir i raj kojcg i t r kru t t i t i '

Ono i to nrrn claie na unrnje cü je ovo ostarak r . l losne vi jcsr i jest ' i

tu ( l i r se spom;nic nrLkon di jc l . r koj i gotor i o tomc k.rko jc lv lus.t . t s

u.rbrro scdrm.lcser Lj ,rdi z.r oclrc,Jcni rok zr susLct sa Al lahom k.rcL LL ic

potrcrao jr l< porres. zboq roqa i to su rr ,r ; i l i da vidc Al laha s.s ' . t N4Lrs t

sr ponrol i iposre. lovr Lod Al l . rh.r ,r Al l . rh ih proi iv i n.rkon !r ' r srL bi i

r rnrr icni . Nrkon Nlr lov,,g arLzimrnlr , \ l l . rh \ 'wr ' kr7.:

; - - * . , - . : - ' . - * ' . . - . .

.{ t-. ';i=-i ,

,. Kaun St,ajo;,1Ja |aLniat,anL lop lnii Ott rie 't

)riLßt iNloiti obnln,nt sre; .ht Lit.i? o ;t n koji se lnltr

grj.lt'1 ltlon i 1i... "'

Ako pror jcr imo 1-cvr: t pogla' l je o Iz ladoi nai i icmo tL jc ovLr

r.rdosnu vijest Alh1r oblavlo Mus:ru nakon ito jc otiiro nr Lrgovorrno

miesto za susrcr s:r AlL.rhom s.tr t . o lemu tvr.r t govori kao o porrcsLr: , I

svisu l ju. l i .LLLi glas i shs roea. a poglcdr l i su Lr zvi jezdc ibrul .r I ona oJ

dinr. l in isuLjudi poglcclal i i rai t rkr l i se a zar im su svi sreLi " Poghvl j '

' lz lazak l0. odlomah ir srm ir i is l 'og lnvt r t r '

lsaov a.s. nagov1eScal

Al lah s.* ' . t . nrs Je obtrvi 'esr io d.r ic Isa a s

dol.rzrk nr ieg Posl:rnihr lv luhamncd.r s a.s 's. :

:" \ = J ' -

- . * ' � a - - - i * _ - J

: - - : " * : - i - : - : - L r ' -

nrgo\. i j rsr io radosni

117

Page 163: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-A hada I:a, r;n Merjemin, 'O !i11oui Lfttilot;, ja samaan Allahoa pothnih da uan ponrdim prije nme objatleni'llrat

i da um donesen mdosnu üjett o poslanilta äje je ineAhned, hoji cepolije nene do/i', i hdd imk dt iojdrne dnhaze,oni rehoie: 'Ouo je jasna uradäbina.'" (SttaEs-iaff, 6.\

Ahmed je jedno od imena naieg Vjerovjesnika Muhammedas.a.ws. kao ito je powrdeno u hadisu kojeg biljeii Buharijaod Diubejrab. Mutima da je rekao: ,,Cuo sam Allahova Poslanika s,a.w.s. da kaie:,Ja imam imena, ja sam Muhammed, jasamAhmed, ja sam Mahi, onajkojim Allah briöe nwjerswo, ja sam Ha{ir oko öijih €e se stopa ljudisakupiri, ja sam Aqib." Biljeii ga i Muslim sliönim rijetima.6a

Dva primiera u Tevratu i Ind;ilu

Allah s.w.t. je naveo dva primjera u Tevratu i Indäilu o PoslanikuMuhammedu s.a.w.s. i njegovim äshäbimL.

#|#' :i:,1 jü<i rr'.iLi i; ur,ti1 ai !-', ;-.1

e, ec-r ü*tj {t ';:'i-t3}+ \'J::- \2, &;

4 )!ir;1 u,|i J iuJ ,r.;',,/ti ;i ; -*l:

* -.;it ;1':"'ü;tu! iti tts ?f E\i]it; ,r,tii ßi 'ni ;\iAi 'r+, ci:t t ii :,-L. 4;

.:. (-. ;,'. \?ij ::i-s f+.-träi 1 +i,,Muhannedje Alhhz, Poshnih, a njegoui su s$cdbenici strogiprema netjernicima, a samilosni meäu sobom; ,idü ih hakoruku'i rdzdu iine, teböi Alhhouu nagradu i zadouolj'tao nalicimd ru im znac;, tagoui od. paddnjd lictm nd tlo. Taho taopitani L Te1)ftitu. A 1t I di,ila: oni su kao biljka had izdanahsvoj izbaci pa ga ondz uilttti, i on ojdöa, i itpmai te na toojojnabljici izaziuajtä dit'lje je tiaca - da bi On sa ujcmicimanajedio nellen;he. A onina Loji ieruju i dobra djela t;neAllah obelaoa opto:t i nagrada velihu." (SrreE)-Fe6,29.)

6l Tefsir od Ibn-Kesira, 6/646.

r78

Sedmi dio

Page 164: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Radosni natovlei taj i Tevrata

Drnaini iTevr;r t , kojcg kor isrc l iuJi ic izmi icnirn. nr ro uk:ru tr l r r

L,rzl i l ic I prcrur i t inost i koj ! s. rr logu nrt i ' r f rz l ia ir im Primlercinr ' ' I

l<,pi i .un.r . I ' �osrojc r . i f f imj.rkr l 'evr,1r l : hebrcjski , sr ik i i sxnr ir i js l i l

s",rk i od ol . ih narod.r n rdi da jc nj ihola verzi ie ispr.rvna. al i sLL razl ike

izn,er lu c,vih pLinlerr l ' r oi i tc ivcl ihc k.ro i i ,n lcdLr ni ihovih Pri i . rodr 't \ rr ic dovclo do roer .1.1 su nnogi nr loini nagovieir ;r j i izgubl jcni i l i

srkr ivrni , al i je od nj ih rxt .ro ipak vcl ik i broi za onc'g:r ko ih ,el i s l rr . l r i r i

r ( ,nd;r pr imi jcni t i na Posl.rnikov s a rv s i i roropis ' L. 'z Pr imjesr srrrsl i

i i , m i i l j o r i n a .

Al lahov Poslanik s.a.w-s. je sPomenut Ll Tevratu po inrenu

Neke od ovih rrdovr ih l i jcst i su dirchtno spomcnule imc Al l . rhovog

lbdrnihr s. .r .* :s. t rko r la su ncki o,1 is l : rrnskih nrtr in ikr uspjcl i dr JodLr

i1o ovih pr imjcral 'a. Al i st : r l rc iznienc koje se cl t iavr jLr Lr TeYr'rnr srr

r loi le ido ovih radosnih n.rgol jc iLr i .L, rako da sc spominjc u Ei i inoj

Inj i : , i : ' . .Jr s;rm nojLt sn.rr LrL' in io N'{uhrmmccic o VlLrhrnmcdc o

srt ' t i r io {}ospoJ.rr .r i loqr, noj . j r imc or lrLr i jck pr lsLrtno A to i l . r j '

n ieqoro imc oduvi jck Lr i lo pr isutno jest hat l is tL koicJn s a w s. l . r ic: , . l l io

s:rrn r ieror jcsni[ . r , {dem jc ]r-r i b io u svoioi gl in i . ""

1r hcbrclskon, l i r , : ro. Lr rrcLcn or l lonrkLr uporl , r l l ju HrbarlqLrq ' '

jc z.rprsrno: . .Zenrl j r se isprLni la hv,r l jenicn Ahmrda, rr t iom LLesnicom

jc C)5voj io nrmd.. '

t l pLinjcLku loj i jc r tamp.ln u Londonu, drt 'nc 13' is g. kro

i I dn,gom primjcrkLr I 'o i i 1c l t rp,rn Lr BejnLtu 13u4 q.. . r rr strLlm

prinr jc,cin)r s. u pog1,r '1lu H.rbaqquq n.r lazc i rrni i c l i rc 'ktni tc l isrol i : ' '

. .Ncbcsa su sc ost i jedi la zap.rniena Nluhlmmcrlonr, a Zenl j . r sc ispuni la

njcgovom hv.r lon,. . . . spominj tLn sidanjtL. rvojcse inrc spominic nr nor ima'

o Nftrh:rmmede pr ibl i i i se. rebe su planinc vidjel . Pa sü n'snir i lc '

" i 'D ie lab s ih ih ' , 3 / i26"l I,lL,h.lnnl.d \ jtrovjes'rik' D7e!r t rsahih ' , l /3 l l' r 'N lu lunrmed v j .u ' jesnik

t i , )

Page 165: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Poslanikov s.a.w.s. spomenu onome ito se odnosi na njega

Ponekad se spominje mjesto njegovog poslanstva, tako da upoglavliu 'Dvojba' odlomak 33. piie: ,,Doiao je Gospodar sa Sinaja, aorr ijeclio im je sa Saira, i pokazao im se sa Farana." Sinaj je gora gdje je

bilo obiavljeno Musau, Sah je mjesto gdje je objavljeno Isau, a Faran suplaninc oko Mekke, gdje je Allah poslao objal'Lr Muhammedu s a.w.s.Faran planinese odnose na Melku, na ito ukazujusPisi iz Tevrata. Allah

s.rv.r. je spoiio ova sveta mjesta Pa kaäe:

:a:. jr.V JJi lj,i :;, st: L*j ::-: i:li, uu)ij

"Täko mi snohae, i maiite i Sindjshe gore i grada orogsigxmog. " (Sva Et-T in, l,-3.)

Tevrat je spomenuo i mjesto gdje mu je objavljeno, tako da uE3ainoj knjizi, 21 odlomak stoji: ,,Objava je sa strane drä\ä AraPau krievima." Poöetak objave je bio u ArapsLim zemljana u krievimanjenih planina, u pedini na brdu Hira.

Na isrom mjestu piie o njegovoj hidiri kao i Sdje c€ je uöioitiodnosno gdje ie se preseliti: ,,Dajte vode ieddma o stanovnici zemljeTejme, nahranite hljebom izbjeglog, oni su pobjegli ispred sablji, ispredsablji isukanih, ispred luko zategnutih, ispred iestine rara." Gjma je

poznata medinska oaza i ako pomno pogledamo u tekst shretiiemo dase radi o hidiri Allahova Poslanila s.a.w.s.

Nastavak prethodnog telcta je: 'Ovako mi ie rekao Gospodin, urazdoblju godine kao godine najamnika, da ie neslati ugled Qajdarov, aostaci medu herojima Qajdarovim öe se umanjiti, jer je Gospodar BogIsrailov progovorio."

Ovaj tekst govori o bici na Bedru, jer se zbila nakon godinekao godine najamnika, poslije hidi,re. Tada je nestalo ugleda Qajdara(Qajdar su od Ismailove djece, njegovi sinovi su Mekkelije, a ugled

sinova Qajdarovih je opao nakon bitke na Bedru).

r80

Page 166: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Tevrat ukazuje na neke znakove mJesta

gdje je ui inio hidiru

Neki od t.vr.rtskih tehstova ukazujLr na mjcsto gdjc 6e ivluharnmed

s..r .rvs. ui in iLi hidinr. U Ei i inoj knj iz i , 42 ocl lonr.rk, Pi ic: , ,Podi ' i 'c

sc n.r ic ist i j i nredu grrdovini .r svoi im gL.rsovima, i zcnl j . r gdjc ie sranovao

Q,r jJrr , aut ie l i icp .ql is stanovniki l Salca sa vrhov;r hrdr da bi vcl i i r l i i

dr l i Gospodrtu iast. . . '

Qrjdrr ic ;edan od sinov;r Ismei lovih kao öto ie zapisano u

pogl, i \ ' l lu Sr\ ' , r r . rnje 25. odlomak br '13.

Sale,r su brd:r oLo l\{cdinc l\'lLLnttverc

A l i jcp ghs sr odnosi na cz;rn hoj i st t t i i st ' rk i c ien Po fcr P'r l i r '

tckbir i ihr,r le, nr bair .rrr inr na poicrktr i kr l ju drna koj i odzvani: t iu

r ' . rkog cüna iz i isr ih usr, , st :rnornik:r lv leJinc ispod brdr Srlcr '

Tevrat ukazuje na swari koje sLl se deiavale Poslaniku s a-ws

' levrat spominjc i i rcnje ni .eor.e misi je kao i neke swari kojc su se

dcsi lc l 'oslaniku, t rko da Lr pogLrvl ju HabrqqLrq, t reöi odiomrk, stoi i r

..iUläh ic doiro od Tcjrr:rn.r, .r sl'eri jc dolao sa brda Faran' nicgovir

ic l i ianstvo i davr ie prckr i t i nebcs,r i ZemljLr, isPunit ac se njego\onr

hvalom. pi ae bi t i oörr kro svjcdosr, od nlegove ruke' i b l isravost i , tamo

ic sc pok.rz.rri njegova moc, isprec{ njcgn ie ncstati kugc, ispod njegovih

nogu ie izai i groznica, stat ie i izmjer i t i Zemlju, pogledao je ' zatrest 6e

sc narodi, potrcst ie sc vjetne planine, prop,rst te brda."

Ovdje se ulazLrje na veliku pob;edu koju ie zadobio Poslanik

s.a.*rs. i njcgovi sljedbenici, kao i obavijesr o iirenju njegove misiie tu sve

srranc Zemaljskc kuglc. Kro i to da ie vjeöne plenine rj velike imperije

i dräav€ biti porrcseie, a brda tj. nanje driave öc propasti Sre se ovo

obistinilo, a ova radosra vijest je ukazala na dviie iinienice, i to onimä

koji poznajLr Poslarikov s.a.rqs iivotoPis i njegov:ivot: blistavost kao

svierlosr iz njegove ruke, nestanak kugc ispred ljega i izlazali groznice

ispod nirgovih nogu.

l 8 l

Page 167: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedrni dio

Blistavost i sviedostkoii su se pokazali iz niegove s.a.w.s. ruke

U TLvratu piie ,,Blistavost je bila kao svjetlost, od njegove ruke,zablistat ie, a tamo ie zasvijediti njegora moC." 7-.arir:, kair: ,Zxradei izmjeri Zemlju pogledom, zatr€st i€ s€ narodi..." Meni s€ Eini da ovajrckst govori o j€dnom dogadaju, tj. o bici na Hendeku, kada je stiienasprijeöila ashabe da kop4", p^ jq pride Allahov Poslanik s.a.w.s. i jakoje rdari a od nj€ se odlomi jedna njena treöina i iz nje izade svjedica aPoslanik s.a.w.s. donese tekbir i ashabi donesoie tekbir, zatim je udariclnLgi i rrcdi put. Allahov PoslaniL je relao da je kod prve svjedice vidiopJ:röe Saml, kod dmge palaöe Perzije a kod treie vrata San e u Jemenu.

Nesai i Aimed biljeie hadis sa dobrim isnadom od Beraa b.Aziba da ie rekao: ,,Kada ie doilo vrijeme Allahov Poslanik s.a.w.s. namje naredio da kopamo kana-I, ali nam se isprijetila velika stijena kojojkrampc nisu moglc niira uöiniti. Mi se poiallsmo Allahovom Podanikus.r.ws. a on uze krampu i reöe: ,,Bismillahi", i udari njome po stijeni iodv:l i .rei inu. pa reie: .Äl:hu ekber d:r i su mi kl iuievi srm:. Tako miAllaha ovog rrenutka vidim njihove crvcne palaöe." Zatim udari drugipur i oper odvali jednu rre€inu i reöe: ,,Allahu ekber dati su mi kljuteviPerzije. Täko mi Allaha vidim bijele dvore njihovih gradova." Ondaudari i treii pur i reie: ,,Bismillah", a osrarak sdjene se raspade, a onreöe: ,,Allahu ekber, da(isu mi kljuöeviJemena. Tako mi Allaha ja vidimovog trenulka i sa ovog mjesta vrara Sanae "6e

U predaji kod Taberanija: . .Pa on udari po sri jeni a iz nje si jevnusvjetlica, on donese tekbir a i muslimani donesoie tekbir" A u ovojpredaji sroji joi i to: ,,Prva wjetlica je osvijetlila palaöe Sama, pa miDiibril reie da öe ih moj ummet savladati. "'n

Uporedi ova dra teksta ,,svjedost kao bljesak iz njegove ruke, zabljeitai ramo osvijetli njegon moi... zastade i izmjeri zemlju i pogleda..."

Zar se ne moit ovim hadisom protumaöiti ova radosna vijest o

" 'r ethu-lBari' , 7 /397 .

1 8 2

Page 168: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Nestanak kuge i izlazak Sroznice

Ove rijeöi: ,,lspred njega ie nestati iruge, a ispod njegovih rogu

te izati groznica" tako mi Allaha - su oöit nagovjeltaj bez moguönosti

izmjcne znaöenja, jer Medina je prije dolaska Allahova Poslanika

s.a.w.s. bila poznata Po groznici. U hadisu kojeg prenosi Ibn-Abbas

da je Allahov Poslanik s.a.w.s sa ashabima otiiao da obavi umru u

Mekku - ova je umra poznata kao nadoknadena umra - muirici im

rekoüe: ,,Dolazi vam delegacija koiu je oslabila rnedinska groznica '

Hadis biljeäi Buharija.Tr

Ova groznica je napala ashabe Allahova Poslanika po dolasku u

Medinu, talo da je AIIahov Poslanik s.a w.s zamolio Allahx da otldoni

od njih ovu groznicu.

Od Aiüe ra. se prenosi da je rekla: ,,Kada je Allahov Poslanik

s.a.w.s. doiao u Medinu, razboljeie se Ebu Bekr i Bilal Ja udoh kod

njih?'�pa rekoh: ,Kako si oöe? Kako si Bilale?" Kair: ,Ebu Bekr' kada bi

ga obuzela groznica, Sovodo bir

,,bahi le sc ioukh probuditi u suojoj ?otodici'a tmrt je bliäd od haüa ra njegouirft ,rd ulamd "

A Bilal, kada bi ga popustila groznica, govorio bi:

,,Eh, hola li ihada doiehati no/'

. a dolini a oko mene izhb i dzelil

Dd It iu jednog lana Ponouo doli na Midäen izure,

Dd li le mi se ponouo Pokazati crna deua i mh&tnöe "

Aüa kaär ,,Doila sam kod Allahovog Poslanika i obavijesdla 9, a o n

reöe 'Gospodaru, uüni nam da zavolimo Me&nu kao lto volimo Mekku

lli jo! viöe, I uöini je zdravom, i blagoslovi nam u nienom i:nku i pregrtti'

" nl.nu g.orni.u p..noi i uüni je u Däuhfr."' Hadis bilje'i Buharija ?l

7r Poqledäi 'Feth u-l Bär1,3/{69.') NiSn utazak kod Bilala iebio Priie sPultanjä naredbe hidiaba'71 Pogledaj 'Fethül-Ban'. 7/262

183

Page 169: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Opöi nagovjeStaii

Poslanici i objau Sedmi dio

Buharija je dodao na kraju poglavlja o hadidzu: ,,Zatim Bilal rcöe:Allahu moj, Lriini proklernl Utbu b. Rabia, Sejbu b. Rabia i Umejje b.Halefa zato lro su nas prognali u zemlju kuge."'?a

Dakle, Medina je bila pogadana groznicom raLo da bi skorosvakog ko bi u nju do3ao pogodila ova bolest.

Allah s.wt. je odgovorio Svom Poslaniku s.a.w.s. taLo da jeuklonio groznicu iz Medine, uöinio je zdravom, i zaititio je od kuge.U hadisu koieg bilieii Ahmed u svom Musnedu od Ebi Usejba, slugeAllahovog Poslanika s.a.w.s. da ie rekao: ,,Rekao je Allahov Poslaniks.a.w.s.: ,,Doiao mi je Diibril a.s. sa groznicom i kugom, pa je groznicuosravio u Medini. a kugu sam poslao u Sam."r5

Moguöc da je zadriavanje groznice bilo na potetku kada su doiliu Medinu, zatim je poslana u Däuhfu, ili se odnosi na medimku regiju,jer je Dir.rhfa blizu Medinu. Ali u svakom duiaju ova radosna viiest seobistinila onako kalo iu ie naveo Tevrat.

Ponekad radosne vijesti biaju uopiene tako da govore o svojswimaPoslanika s.a. w.s. i Allahovoj objavi nicmu, ili o njegovom ummetu, kaoi ita im se spuita od Njegove pomoii, podrici meleka, kao i pojedinostio rorne ita je Ä.llah podado Poslaniku s.a.w.s. poput miradä na nebesai sl. kao lto je spomenuto u radosnim vijestima od Danijala.

Danijal,16 prijetedi jwrejima a opisujuii Muhammedov s.a.w.s.ummet, kai€: ,"A1lah öc im podariti pobjedu nad vama, poslat öe imvjetovjesnika, spustit €e im Knjigu, a vas de uöiniti njihovim robovima,a oni ie vas savledati i pokoriti sa Istinom. A Qajdarovi ljudi ie izaöi ugnrpama, sa njima öe biti meleci na bijelim konjima, pa öe vas opkoliria vai te zavrietak biri Vatra, da nas Allah satuva od Vatre."

A Qajdar je od Ismaila. Proöirili su se po ztmli i zauzeli Sam,poluotok, Egipac i hak Postoje vjerodostoine mutewatir predaje da su senreleci spuitali nabijelim konjima u bitkama na Bedru i Ahzabu. Danijalje

rr'rerhul-Ba ', 7/263.'i'Musned' Imama Ahmeda, 5/8r.'r' Pogledaj'D;evab sahih', 3/331, a/3.

t84

Page 170: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dia

spominjuii ime Muhammedovo s.a.ws. govorio: ,,Svoi lul tei prepoloviti

strijelama a one ie se rvojom pobjedom napoiiti. o Muhammede."

Danijal je takode govorio: ,,Pitao sam Allaha iNjemu sam se molio

da mi pokaie lta öe se desiti sa sinovima Israilovim, da li öe im oprosriti'

vratiti im niihovu vlast, slaci im vjerovjesnike iii ie to Podariri n€kim

dmgim narodima? Meni se pokaza melek u liku lijepog mladiöa, pa reöe:

,,Esselamu alejke, Daniiale, Allah je rekao: ,,kraeliöani su Me rasrdili i

nepokorni su Mi, oboiavali su druga bo2answa mimo Mene. Nakon

nauke su krenuli u neznan,e, flakon iskrenosti krenuli su u laä Onda

sam nad njima dao vlas! Nabukodonosoru, on pobi njihove mulkarce'

porobi iene i djecu, poruöi bogomolie i popali knjige, a tako su sa njima

radili i oni podije njega. I Ja jo! nikad nisam zadovolian niima, niti öu

im pomoii kada se budu sporicali. Ostat öe u Mojoj srdibi sve dok

ne poialjem Mesiha sina djevice koia se neie udavari. Zatim iu time

zapeiatiti njihovo prokletstvo i srdZbu, tako da öc ostati prokleti, nad

nJima ie osrar i ponitenie niromaiwo sve dok ne poial iem vieroviesnikr

od sinov: lsmri lovih kojeB säm nagovi iesr io Hadier i . Pa sam joi poslao

Svog mclcka koji jc obradova. Objavit iu tom Vjcrovjcsniku, Pouöavatau ga govoru i imenima, okitit öu ga bogobojaznoiöu. Dobroöinswo

iu utiniti njegovim obiljeäjem, bogobojaznost saviei€u, istinitost u

njegovom govoru, po prirodi da ispunjava dogovoreno, umierenost 6€

mu bir i sraza. a razum njegov sunn€t. Dat eu mu Knj igu kojom ie

potvrditi Lnjige prije nje, i koja ie derogirati neSto u njima. Podignut

iu ga Scbi, zatim öu ga uzdizati sa neba na ncbo svc dok ne dodc do

vrha, zatim iu ga pribliiiti Sebi i onda mu selam nazvati i objaviti mu.

Zarim €u ga vratiti Mojim robovima sa sreiom i radosti. Pamtit ie lto

mu se povieri, bi6e iskr€n u onom ito kaie. Pozivat ie u Moju jednoöu

blagim rijcöima i finom opomenom, neie biri grub ni äestok niti ie se

nadvikivar i na pi jacama. Mi lost iv prema onome ko g: uzme za pr i i r rel ia

milosdv prcma onomc ko mu sc suprotstavi. Pozivat öe svoj narod Meni

na ropswo i da vjeruju u Moju jednoiu. Obaviiesrir €e ih 5ra je vidio od

Mojih ajeta, oni öe ga utierivati u iat i vrijedati "

Ibn-Tcjmijje kaie: ,,Zatim je Danijal naveo priiu o Muhammedu

s.e.w.s. onako kako mu je melek prenio sve dok nije doiao do viiesti o

krajr dunialuka i puhanju u rog."

Zatim ic rekao: ,,Ovo je radosna vijest kod jevreja i kröiana' oni je

öitaju, i govore: ,,Ovai se joi nije Pojavio "

185

Page 171: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Nagovjestaii u lndiilu

U Matejevom Indäilu 11. poglavlje, br 14 piie: -Ako äelite daprihvatite, pa evo vam Ilije pripremljenog da dode, ko ima uii da sluia,neka sluia."

AlLahov Poslanik s.a.w.s. je rekao da izmedu njega i Isaa a.s. nernavjerovjesnika, tako da Ilija o kojem govori Isa a.s. u swarije Muhammeds.a.ws. A po jevrejskoj, njima specifönoj, upouebi brojne vrij€dnosrislova, ,,llija" ima isti iznos kao i "Muhamed".

U lvanovom lndäilu 14. poglavlje, br. 15 pile ,"Ako rne voliresaöuvajte moje oporuke. Ja öu traiiti od Oca pa ie vam On dati onogakoji ie podiii ugled da sa vama bude zauvijek." A u drugim jezicima,,datZe vam Paraklitosa da sa vama ostane zauvijek." Parallitos u Grikomjeziku bukvalno znatiAhmed, ime od imena Muhammeda s.a.w.s.77

U Ivanovom Indäilu, 15. poglavlje, br. 26 piiq ,,1 kada vam dodeTjelitelj kojeg öu vam Ja poslari, od Oca istinskog duha, onaj koji iepoticati od Oca, pa €e meni svjedoöki."

,,Meni svjedoiiti", a zlamo da je Muhammed s.a.w.s. posvjcdoiioposlanswo Isaa a.s., dok jc isrinski duh nadimak za Muhammedas.a.w:s. iako znatenja u novom prijevodu nisu precizna, jer u originalugrökog jezika, iz kojeg su prcvedeni ovi Indtili, pit€ ,,Pitklitos". A uprijevodima arapskogjezika iz 1821. g., 1831. g. i 1844, g. koji se nalazeu Londonu, piie,,Faraklit" rUeö kojaje bliska rijeöi grökc vcnije na Lojusmo ukazali.Tr Dok je noviji prijevod u rijei 'Muazzi-Tjeiirelj' izvrtanjezbog kojeg je Allah s.w.t. poLudio ehli kitabije:

"i--bv,ic iia( ö;";;,,Izurtr smisao rijeöi" (Sura En-Nisa, 46.)

Täkoder je mogude primijetiti da jcdna reienica nedostaje u 26.br. ovog Indiila, u novijim kopijama, ali se kao oöito znaöenje nalazi

11'M"h.i*€d vj€rovjesnik islama'str 36.'' Prethodni izvor, str 38.

1 8 6

Page 172: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

u srarim vcrzijama lndiila. A njen t€kst ie sljedeii: ,"AIo vam dode'Munhaminen' kojeg vam Allah ialje", a.,Muhnaminen" u sirijanskomjeziku znati Muhammed.?' 30

Drugi nagovieitai iz Indiila3l

U Marejevom IndäilLr, u 21. poglavlju stoji:

42. Jesua im reöe: ,,Zar nikada u Knjizi niste öitali: 'Kamen kojegsu odbili graditclji postao je navrhu öoika. Od strane Gospodara, bio je

on zadivljujuii u na-lim oöima.

43. Zaro vam kairm da 6e se vlast od vas uzcri i dad onima koji(c koristiri njcnc plodovc.

44. Ko padne na ovaj kamen razbit ie se a na koga padne uniitiröe ga."'

Ovaj kamen je Muhamrned s.a.w.s. jef u Sahihima (Buharija iMusiim) se prenosi od Ebu Hurejre i Diabira b. Abdullaha ra. da jeAllahov Poslaniks.a.ws. rekao:,,Primjermene ivjerovjesnika prije meneje kao primjer zgrade koju je iovjek napravio, uljepiao i poboljlao, osimmjesta iedne cigle na njenom iolku. Ljudi oko nje obilaze i dive segovoreii: ,Joi samo da ova cigla bude postavljena." Kaie: ,,Ja sam tacigla, ja sam peöat svih vjerovjesnika."

Ibn-Qajjim8'� kare:,,l'ogledai riieöi, Mesiha, u drugom nagovjeöraju:,.Zar ne vidiö kamen kojeg su izosravili graditelji da je postao zadnji naioöku da odgovara rijeiima Muhammeda s.a.w.s. gdje kaie: ,,Mojprimjeri vierovjesnika prijc mene je kao primjer öovjeka koji je sagradio kuöu,upotpunioje i usavr!io osim jedne cigle. Liudi jeobilaze i dive s€ govoreöi:,Jo! samo da ora cigla bude postavljena." Ja sam bio ta cigla."

Pogledaj takode Mesihove rij€öi: ,,To je zadivljujuö€ u raiimoöima" kao i rijeii: ,,Allahovo carswo iebiri odvas uz€to i dato drugima"da odgovara rijeöima Uzvi5enog Allaha:

'' Prethodni üvoi str 39.30 i.jh Ibn-Tejmiiie ie povadio ove nJgovie!Laie nakon ce8ä ie naveo PrcdäFlo j ,md je lsa a.s nagovi jest io dold/dk Vierov iesnikd s.a.ws Poid 'n idvaiuc 'dukdzne dijelave u nj'md. Pos led aj 'Dzevabu sdnih', 4/6

: Muhdrmedovo vjerovjesni;tvo od surnnie do ubiedenia'. srr 2o7""Hidajetu hajjara', 381 382.

t87

Page 173: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

,sata: t+;,f)\' a)i Fnt ;; t ,;')r 1C)L s)

:'!;a,;+'Ai,,Ml smo u Zeburu, poslije Oponcne, napisah da le ZrnljuMoji öexiti nbaui naiijeditl. "(Sura El-Enbiia, 105.)

J i.lFj-.-J :,:a:ä1 rl-'j'-Lir"t, r.ii :'i r')

'P't:$

,,Alhh obelata da le one medu uama koji buh t'jerouali idobft djeh öinili namjetnicilna na ZemA; aünhi.'(Sura En-Nur, 55.)

Teksr sliöan ovome nalazi se u Matejevom Indäilu u osmompoglavlju: ,,11. Ja vam kaäem da öe mnogi dolaziti sa IstoLa i Zapada,pa ie se nasloniti sa lbrahimom, Ishakom i Jakubom u nebeskimcarsrvima. A sinovi carstva ie biti baöeni u vanjsku tamu gdje ie bitipJaöa i ikripanja zuba."

Ovaj nagovieitaj ukazuje na dolazak islamskog ummeta sa Istokai Zapada, sa kojim ie Allah biti zadovoljan, sa onima kojima je Allahdao Svoju blagodat od vjerovjesnika, istinoljubivih, lehida i dobrih, aoni su najljeple druiwo.

U ,,Fariqu" piic: ,,O kröianine, ako si pravedän re€i ici da su onikoji ie doöi sa Isroka Zcmllc i nlcnog Zapada, Muhammedov ummer,

Fr sc vama prisutnima obra€ao Mcsih, da je AJlahov mir na njega,nagoviiestio vam ljudc u buduönosti a vas jc izostavio rijcöima ,,a sinovi

Sliino ovome se spominje u Ivanovom Indiilu, u icrvrrompoglavlju: ,,20-24. Jesua joj reöe: 'O ieno vjcruj mi da ce doii öas kadaneöete tiniti scdidu Allahu ni na ovom brdu ni u Jcrusalemu."'

Ovaj teksr ukazuje na pojavu nove vjere öiji cenrar neae bid

Jerusalem kao i to da öe se kibla promiicniti iz Bejt Maqdisa premaKabi vcliöanswcnoj, kao novoj kibli vjernika nove vjere tto potvrdujuAllahove rijeii:

3r "El Fariq",54.

t 8 8

Page 174: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

;si;' ii;;jr t ",:ti 'j,: jtr':

Ove dviie rijeöi su:

Ejrini - koju su Preveli kao - mir'

preveli kao - lijepo zadovoliswo

Prva od ove dvije riieäi koie su Pr€dmet naöeg istraiivania ri''ejrini prevedena ie kao mir, sPokoj i sPas'

sr'Muhammedovo vjerovjesnirtvo od sumnje do ubjedenja" str' 300

189

' ' j i\;i uii t',t:;.,;i*' V) :t1', "4t at J* *

:. ;*;

,,Mi uidino haho okreiei tite sooje prena nebtt i Mi iemo ti

sigurno dati d^z se ohrelei ?rena Kihli hoju ti äelii; Ptt' okrcni

tite suoje prema Madi:LluJ-Haramu! I gd'je god bili' lice suoje

okrenite prema njenu Doista oni hojit aje datd K'tjigd znaju

du je n istina ol Gospodara njibot'a. A Allah t?ije nemaun

Premd onome ito oni rade. " (Sura El-Bcqare, l44 )

Muslimani su se na poöerkt, u svojim namazima, okretali prema

Beit Maqdisu zatim je sPuiten ajet koji nalaie da se okrenu prema

AlLahovom Bejri Haramu u Öasnoj Mekli

lz Lukinog Indiilasa

Auror knjige'lndäil i krst' navodi da se u Lukinom Indäilu 2:14

nrlezi sl j€deai r. l ,r , . .Hual, Al lahu na naiuzvi ieni i im {nebesima)' na

Zemlj i islam a l iudima Aimed. Ali su ga prevodioci u Indi i lu preveli

ou"Lo' ,,H,rah ÄI"hu na naiuzvileniiim (nebesima), na Zemlji mir a

ljudima radost."

Auror smaua da je prijevod pravilan kao ito je to gorc navedeno

Auror kaäe da su dviie rijeii navcdene u originalu ali im prijevod

nije taöan onako kako se nalazi u sirijanskom jeziku, tako da se oko njih

sworila polemika jer niko nije shvatio na ita se odnose

I rijeö - ejudikiia - koiu su

Page 175: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Posknici i objave Sedmi dio

Autor wrdi da njen pravilan prijevod jeste islam, rako da na 40.srrani kaie: ,, Poznato je da se rijeö'islam odnosi na mnoga znaöenja, öak iono ito sadrie rijeii mir, spokoj, ugovot, spx, sigurnosr i blagostanje...

Takoder se odnosi na druga znaienja, a u prenesenom smislu joivile i opaenitiie, jaöe srrukture i znaöenja. Ali rijeöi meleLa: 'Na Zemljimir' se ne odnosi na opie blagostanje i mir. Jer sva biöa, posebno iiva,ili preciznije reöeno ljudska biöa koja se nalaze na ovoj zemaljskoj kugli,se po prirodi postojanja i socijalnih utjecaja potiinjavaju dogadajima iiznenadenjima poput razilaienja, ratova i bidri... öto znaöi da je za ljudena Zemlji nemogu€e da iive u miru i blagostanju."

Zatim to dokazuje rijetimaMesije: ,,Nisam doiao da proiirim mirna Zemlji, nisam doiao da prolirim mir nego sablju." (Matej 10:34)

Ili rijeöi: ,,Dotao sam da bacim vatru na Zemli. Sra ielim ako seorra potresel Je I' mislite de sam doiao da proiirim mir na Zemlji? Ne,kaäem vama, nego podjelrru." (btka 12:49-53)

To znaöi da prilevod nije autendän j€r Mesijino poslanswo i rijeöidokazuju daje prijevod ,,Na Zemlji islam" Pogledq $elo na str,38.-44.

lsto kao ito wrdi da'Ejadokija znaöi Ahmed a ne radost ili lijepozadovoljstvo kao öto je prevode monasi i frari, jer se u grökom jeziku zalijepo zadovoljsrvo ne kaäe'Ejadokiji nego 'thelima.

Kaze se da rijei 'dokote' znaöi zahvala, ielja; ljubav, äudnja i jasnomi!ljenje od öega potiöe rijeö'doksa' koja oper daje mnoga znaöenja odpohvaljen, hvaljen, zahvalan, vrijedan, äelyen, poäeljan i veliöan.

Zatim se koristio mnogim dokazima iz grtkog jezika pa kaie:,,Oni

'Muhamediro' prcvode u 'Eiei'ja 64:11 sa'Enduksahimon anj€na svojst prevode sa Muhammed, Ahmed, Emdäed, Memduh,Muhtelem, Zu Sevke. sa 'Indiksos'.

Sa ovim jakim argumencima dolazimo do zakljuöka da le Lukahtio reöi Ahmed, Muhammed' a ne radost, tako da ö ispravan priievodovog pasusa Indäila biti:

"Hvala Allahu na najuzviiedjim (nebesima), na Zemlji islam aliudima Ahmed."35

s5 Pogledajknjigu "Indzili krst'od ocaAbdu I Ehada Davud4 34 s3.

t 9 0

Page 176: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Nagovjeltaii Barnabinog Indiila

Ovaj Indiil sadräi veliki broj radosnih nagovjeltajao Muhammedu

s.a.ws. lzmedu ostalog se nalazi na str. 161 : AIIah ie rckao ,,Stpi se

Muhamrnede.. ."

Na srr. 162: ,,Njegovo blagoslovljeno ime je Muhammed "

Na istoj srrani: ,,O Allahu, poialji nam Svog Poslanika! O

Muhammede dodi brzo da spasii ovaj svijet. -

Mii l jenje o Barnabinom Indii lu

Nema surnnie da je ovaj Indiil bio veoma poznat medu starim

verzijama Indiila opöcnito. Nicgov sc naziv susrcie u knjigama joi iz drugog

i rcieg vileLa n.e. nakon cega mu se gubi spomen, sve dok nije pronailena

u"rzija u o""r.,"nresro- vijeku n.e. i biva öunna sve do danas u Beöu

Kada je objavljena ova knjiga podigla se velika buka - u tom

vremenu - u Evropi u znanswenim i vjerskim centrima Ova kniiSa je

dva puta itarnpana na arapskom ieziku, dok je drugo izdanje ltampala'Daru neii Kuvajt.

Ovr.r sam knjigu pomno prcgledao, i dolao sam do zakljud'k

do lrojeg joi niLo nije doiao A to je da se muslimanska ruka poigrala

"" n;"-" i " rju ubacila ono ito dje od nje. Na ovo me nisu naveli

komentari, na arapskom jeziku, na marginama originalnog primjerka

knjige koja se nalazi u Beöu, nego pretjerano opisivanje Poslanika s a ws'

Mi vjerujemo da je lndiil nagovijestio dolazak Muhammeda s a ws', ali

n" ,.j"r,.rjemo d" ',., se trkue nepravilnosd medu kitabiiama desile kao iro

,,, se d."il" *edu -ttdimanima nakon Muhammeda s a ws , tako da su

Poslaniku pripisivali mnoSo itoira. U tom ln&ilu moäemo naöi da je

Allah s.w.t. dao sve Muhammedu s.a.w.s , te daje sve sworio radi niega' i

dä je njega rcinio Pri je wega. logledaj smne 91, 93 i 1l0 Ana 111str

pr"noseti M,.rha--edov s.a.ws. govor ka'ie: ,,O Gospodaru' sjeöam se

äa kada si me sworio, hrio si da sworii svij€r' Dännet i meleLe - i liude

zbog ljLrbavi prema meni daTe veliöaju kroz mene' ia sam Tvoj rob "

r 9 l

Page 177: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Na 16l str.: ,,Strpi se Muhammede, zbog rebe äelim da sworimDännet, ljude i mnoga sworenja koja öu ti pokloniti..."

Na 266 str.: ,,Ovo je onaj radi [ojegje Allah scvorio sve."

Na 152 str.: ,,Zato ito je Allah prije wega sworio Svog Poslanika."

Sve ove wrdnje su bez ikakve sumnje laine zato üto su u suprornostiisrini koja se nalazi kod nas. Jerje Allah sworio ljude, diine i meleke daNjega oboävaju:

,=; a|i:1. trt, a {1j'u4i'Ä'' Yi,,A di,ine i ljude san stuorio samo da Me oboiauaju.."(Sura Ez-Zarijat, !6.)

Prvo sworenjeje bilo pero kao lto se spominj€ u hadisu,,Prvo itoje Allah sworio je bilo pero." Medutim, ova miiljeniakoja su se proiirllamedu muslimanima su preuveliöana. Ista ta milljenja su preworili uhadise koje su opet pripisali Poslaniku s.a.w.s. od kojih je izmiiljeniapokrifni hadis: ,,Da te nije ne bih stvorio ni svemir," (Silsiletu ehadisdaifa, hadis br 282) Ili hadis: ,,Bio sam vjcrwjcsnik a Adem je biojoö medLL vodom i blatorn." Hadis br. 302, 303. Ili hadis: ,Ja samrnedu vjerovjesnicima prvi sworen, a posljednji poslan." Knjiga 'Fevaid

medimua' od Sevkanija, str. 326.

Ili hadis; ,,Stvorio sam dunjaluk i stanovnike na njemu da ihupoznam sa wojom öaiiu kod Mene i wojim ugledom kod Mene, a date nije Muhammede Ja ne bih sworio dunjaluk." 'Tenzih ieria merfuaan ehadis daife ve mevdui str. 325

U istom ovom djelu na scr 337 z.abiljeien je hadis:,-Allah je menesworio od Svoje svietlosti a Ebu Bekra je sworio od moje wjerlosti."

Ako uporedimo rekstove iz Barnabinog Indiila sa ovim hadisimabir ie jasno da onaj ko ie ubacio u Barnabin Indiil te opise spada u onuvfstu kojoj su ovi izmiüljeni hadisi zavrtili mozak.

Postoje i druge swari koje su pripisane Muhammedu s.a.ws. alisu uswari laii, jer su u suprotnosti istini koja se nalazi kod nas. Od togaje spomenuro na 209. str. 'Da se Däeh€nn€m trese zbog Poslanikovogs.a.w.s. prisustva, tako da jedno vrijeme ne pati nikoga sve dok gaMuhammed s.a.w.s. promatra." Ovo je suprotno kur'anskom ajetu:,,Naizosta ja ih nimalo i oni ie x njtmu u beznadu biti"

192

Page 178: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ocl toga ie i Isaova izreka u ovoj kniizi' str' 92: "Nisam zaslutän

a" .a".^. ?fi i".;.- 'cze na sandahma Muhammcda s-a w s " Sliöno

, -. i.."t.a."" t "" ttr. 96 i 160' Malo je vjerovatno da ovako nelto

ka). ;"sb"ik k.ii i. medu najuglednijim poslanicima'

Os im rogakn j i ga j eop i ' a laMuhrmmede sa w( ' vo i rw imr ko i r

- , " ä f , t ö " j ' r i e , 1 . ' , r s z s r r ' J a i e P o s l a n i k s a w s b i r i k a '

-"i','i,. e n" ",t 105 Llc ,Älah öe Muhammedu na Sudnjem danu

oduzeti sjeianje (Pame$ '

Nagovieitaii svietskih kniigas6

Mewlana AbduJ HaqqQadiarit i je naPi'ao kniigu na errgleskom

icziku i n:zvao ie Muhrmed u 'vierskim dicl imi Korist ivi i Poredenle

i konrrrdikci le .hodno wom znaniu Perzi iskog indi iskog.hebrelst(og I

arapskog iezik-a kao i nehh evropskih lezika ni 'e se zrdovollro lndzrrom

i Tevratiom nego ie Presro na Proutavanie Perzi i \kih' indrlskrh Kco

i"-itt t";ig"i"bil""a. U nekim svojim dijelovima ie usPio navesti

sliönosti razliiitih kultura.

Prol AbduJ-Haqq kaie da se ime arapskog poslanika Ahmed'

.porna1. n" arapsko- ie"iku u Samivida' kniizi starih Brahmana'

Tako da ie spomenuto u aestom I osmom retku drugog dijela gdi':

, . n".rodi,, , i l - .a ie dobio Seri iat od svog Gospodara' ispunjen

mudroiöu, iz kojeg ie preuzeo svjerlost kao ito se uzima Sunöeva

,ri . , f .r, . . . ; N" rntigim drugim mjestima u brahmanskim knjigama'

r,r,o, *.di da sc ime Muhammedovo spominje po svom oPrsu

-mnoso hvelien i na dobrom gllu" 5r 'Sairavr' koj i :e spomtnle

, , kn i i r i n r f , v rd r ' . I ' r o i c u i i n ro i ( r kn i i gama Tor tüs r r rn rca koJc

- porn",. pod imenima kniiga mediusi j :r i7 koi ih ie. izvrdio kni igu

'Zäa.u.. i ; , u koioj spominie vjerovjesnii tvo Poslanika opisano

kao milost svjerovima'Soeöiiant" Kao i to da öc mu sc suPfotstavrtr

n.ori ir , . l i po imenu Ebu Leheb' koi i se ne strroperzi iskom ieziku

orev,di v lAngrr Mrrnvu Puzi!ari ie da sc uhoiavr \amo rcrJn'0"*

f." ' .rn nik-o n.ie bir l ravan Hidi r l i iz Pawnumrr' I 'oi i ncma

s6'Muhanunedovo vj€rovjesniötvo od sumnje do ubjedenja" str' 204'

,93

Page 179: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

p,'ccrk.r ni hrr j .r, nit i tc mu ko nrSkodit i nir i ga oitcrir i . Koji nenr;rr lrus.r, ni oca Di m?jl(e, nir i drugc ni djerera nit i sina. Nema stani(ra.nir i t i i . la. ni obl ika, nit i boje i l i mir isa. (DLiz ahaz wän baz, weJrrinan. rve manand. rl'e jar, we bedr, wc mader, rve zen, we fetzend,r\, . haj siwa. wc t in asi; 'a, we renani. we rarrk, we bewij est.)

Or.o jc skup svojst:rva kojima se Allah s.w.t. opisuje u islamu:JcLl.rD. S.rDroopstojcöi, Njcmu niirr sliano nije. Nije rodio niti je roden,niho N{u ravan ni je. ni je Scbi d;erera, nir i drugu uzeo.

Zarim ro porkrepljuic dokazirna iz zoroastejkih knjiga kojeukrzuiu n,r ist insku dr'rvu. sa kojom ie doöi obeiani vjerovjesnik. t inioj se navodi i ärapska pusrinja o iemu jedan dio prevodi na engleskibuhvalnim prevoclorn bez izmjena: ,,Kada narod zarodoltov napusrisvoiu vjeru o;lab;t;e. U driavama arapskim 6e usrari öovjek öi j j iesl jedbeniei pokorit i PeLziiance i koj ima öe se oholi Perzi janci pokorit i .Nakon iro su rr svojim hramovima oboiavali vatru okrenut ie seIbLrhimovoj kibl i , koia je oEiöiena od kipova. I tada ie oni posraridicdbenici vjcroviesnika, miiosti svim l;udtma, od ugiednika Farisa,Midjana, Tusa i Belha. A ro su svera mjesra zoroasteka i onih hoji suih okrui ival i . A nj ihov vjerovjesnik ie bit i "el iki govornik i govor iemu bit i rnudtiza."s'

Rasprosrranienost ovih nagovjeitaja prije poslanstva

t)vi nagor.jcitaji su bili faiircni prije vjcrovjcsniökog postanstva.Sljedbenici Knjige ih nisu kri l i u rom vremenu, nego su ove vi jestii i f i l i . rvrdcci dx ae sl i jcdir i ovog PoslaniLa kada sc pojavi. Muslimanisu s.riuvali ncke od ovih nagovjerraia. Ensarije, sranovnici MediDe.prcnose predajc od j€vreja prije poslansrva koje su nagovjelravalenjego\.u poja\,u. Neki su od kitabi la upoznali Muhammeda s.a.w.s.dok je joi bio di jere. A neki od kirabija su iskorist i l i ove nagovjeitajeipovierovali .

\ - <t r . +7 rz kni iSe V. 'hamme, l In Wurd 5.nprure. ' L ' rcne.eno iz tn i ree\ , l r l l " ' . r r r r r ' . . 'd pn,r \bba<d Musrdfe Aqqdda t+ t7.

194

Page 180: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanikov s.a.w.s. oPis u TeYratu

BuhaLl ja u svom Sahihu prenosi od Att i r b Jrsirr dr je rcr ' t t ' :

, ,Sreo sam Abdul laha b Amra b Asr. pa sam rekao: . ,Obrvi jest i n ' r <r

opisr. l Poslanikrr uTivrr tu " On reae:, ,Dakako nko mir\ lL:Llr l ncki trr

od rih svojsr:rva jc opis:rn i u Koianu:

-,,-s,i, 'ü, r-q-,.:-Lli;-r, '; i+t'

,.O l/trcL,i.e1i;(. ltli snut n pJalt Iat st'1, rhl,t. la nlt'tttt

lijut dontti i oVanttttci iSur;r l-ll Ahz.rb, ii )

Bi t ic i /aSriru n. l isnr.ninr. I . r i s i - \ lo i rol ' i posirni l nrrr ' r t '

s.rrr teonim [oi i sr nr t r lcrrc oshn].r , nir i grLr lo Ir i r i '5or ' rn n! f i ' ( i n L

rfänrcamr. nc uzvr.r tr i Io i . lo i inr, ncgo oprni t , t i i prclrz i ! ptho togr '

Al l , rh gr nt ie Lrztt i sve doh sa ni im ne ispr.rvi hrni L n)nrcr \ \ ! ' l { ) l r

nr k.rrrL h i l . rhc i lL ir l lah, i d. ,k nc onori rr j inrc sl i i ' l 'c o ' i g l t rLr ' Li i i 1

D;rr imi bi l ic i i od Araia a on od Ibn Seluna sl ic"rn ovom L rdisLt ' '

iod Kc rb.r , iednoS od jevrcjskih Lrtenl ,rkr Loi i sLr povicmvrl i rL

I{uhanrmcda s.a.r ts. , pa kr ic: , ,Nalazlno u - lc lmm

dr jc l r4rrhlmrrcd

Al l : rhov Posl.rnik. Moj izrbrrni rob. ni jc enrb ni osor '1n, nc f i t !

na tr in icama, nc Lrzvraia loi im na loöc, "eeo opr 'r i t ' r i Prc)rzi prcko

erclake. Rodit ie se t t Mek1' i , isel i l i . se LL lai i ibu' z lv l rr tc Srmon

Njego" ö. "" .-" . Al l"ha mnogo hval i t i hval i r ic Al lahr Lr tcgobanrr l

räh; luku, hval i r ic Al laha nr svakonr mics(r ' vcl iJst ie c} na slrkoj

uzvi i ic i , vf i iemc ic nier i t i prcnr SrucLr ' ob.} \ l iat ie nanr 'rz l t rdr nru

dodc uiiemc. Donie ognrie t'c vezati o[o strrrka. prar it rrclrvc pr]

rbdesnL, nj ihov c 'e muczzin poziv.r t i kroz ncbeska prcsrr ' r rsnr ' Ll borbi

6e srajar u rcdovin]s, lsr im kro i u namazrr ' n ' r 'c ic ie sc luLi l i ' ro ' �u l lnrc

pöel;r ." Tibr iz i kaie: . .Ovo je rcksr u iv l i ikatu kojce bi l ic i i l )at inr i s; t

bl : rgim izrr iertama. '"

rs Hadis L. i l jer i Buhar i j i u ' l l iökai$1 menrbih ' , r / l2 is , ,Mi(kaiu I m.s. rb ih ' , 31125.t 'Nliikätu l-mcsablh', 3/ 129

t 9 )

Page 181: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Gdie je ovaj nagovieitai u Tevratu

Ovaj se nagovjeitaj ne nalazi u danainjem Tevraru kojeg koriste

ievreii i kr!äni. Ako se ovo odnosi na odr€tleni Tävrat, onda ie to ono

lto su ievreii saldti, ili je skriveno od wagog drugog osim od njihovih

uöenjaka.'' Ali, ponekad se ka2e Tevrat, ali se to ne odnosi na Musaov

ä.s. Jbvrat, nego se odnosi na knjige koje su spu3tene od Allaha swt'

kao ito se nekada äli reöi za knjige koje su spuitene od Allaha, Kur'an,

iro je spomenuto u vjerodostojnom hadisu: ,,Davudu je olakian Kuian,

tako da dok bi osedlao i popeo se na svoiu jahalicu mogao je da ga

Drouü." Ovdi€ se t€rmin Kur'an odnosi na Zebur Neki od nagovjettaja

ovog ummeta ktä,r da je: ,,Njihov Indiil u njihovim prsima " Tako da

je Kur'an imenoun Indäilom Na osnovu ovoga, u nagovjeitaiu koji se

0r Mozemo zakliuini da ie u vrijeme Poslanika s a w's Postojao Tewat i Ind:ilkojinije bio iskrivljen na 5to nas uPuorju rijeai Uzvisenos: ,

a 'lii Jii r. J-:r )l Jj'{;<:r i..i sliedhenicinn htd'iltt s"to bili naredili da sa12 prcmn aiane 'to ieAILAT rbiif io ü ni.nn. " (Suta Et'Ma'ida 47 )

.u t :t:. a:'i pi ii't<!'-+;.44i -t:'-t eti:l-;:-j, , - io t tkud dno i t rn;eodtebedai su. lükndhnaj Texmt, t t ko lne su

AllohoL'i p/opi.i? {süa El-Ma'ida, 47.)- -:i*<i: 'iL .j*<1. - . uJJ-Y,- , .J L-- : -

r+!J- r r ' r ! ; ! - : ! -s

..Osliedtaü tKntiei, Dini,h niknkD1 Dift nkosPnPb Ptrp"idrznL)^liTcuatn i hul:ib. ';nail:jtnun,n obtnülittt/ Go'podtlt ü' \Soft Fl'Ma' ida.68.)

Bilo rF rnnoqu llrimierakä Tevratä koii su iekrivljcni a bilo j" i onii u Lüiim niie

bi lu n i la lv ih izmiena, a l i sr r te pr imierre <kr iva l i je ! re, ; Muida nel i od t 'n

Drimieraka Dostoie i do dand dan;snies roie uien! medu ie! rcjima i kriidnima

triiu. Autoikniise'Vuh'lmmed vierovjesnlk islama'kate na slr 46 Prenosetii7Britanskoe tistä:Economisr da svakiondjku po.ne rad;ri u'Koriii ti centrarnoi

crk\enoi ka lohakoiädmini5t räc i i i mora da se ?dl une na skr ivdnie svega onoSa

sla mu d^Dre do TnintJ, i l i pr imiFt i , od in lorma( i jä Po5ebno onih loF Sovoreo crkvenoin boeatstvu r n i in im iu ror ima KJo ionogr i to Vat ik 'n Posieduieod !diednosh u-nikatnih artlikvitelä, umietnialdhbogdlslava koia Predstavljajunarveia suet.ka bosat(tva Nema sumnp da ovo umietniiko bogatswopräa'Lavtr,'i velila vätkansla biblioteka koia sddrzi kniiSe rriöansLe reliSiie

LaJa b i ionohl i da se prouiava o<vi ie l l i la b i svojom blF ldvotu nFlndnle

koje prikriva istoriiu krii;nstva u svojim pn'im vijekovima tame

1 9 6

Page 182: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

nalazi kod njih o vjeroviesniiwu F-!a'ije, se kaic: 'Moi rob radi koga Sam

scohradovao, na njcga spuiran Moju objavu, tako da 6c se nad narodina

pokazati Moia pravda. Govorit ic im Moje savjete. ne'e se smiiati, njcgov

sc gl,rs ncie üuri na trTnicam:. Owaral 6c sliiePc oii, giLrhc Lrii i zaworcnr

vca. Ono ito iu mrL dari nciu rrikonc drugom, Ällaha öe hvaljti novom

hval<,m, doii Ce sa kraja svijcra Njcmu ic sc radovari Zemlja i nieni

stanovnici. Izgovarat ic la ilahe ill,rllah na svakoj uz-viiici' veliöar ie Ga na

.r,"lo'n l,rd"i..tu, n€i€ oslabiri, niri Pobijcd€n biti. Ncic teiiti ka blim

strasrimr. ncie poniäavati dobrc koji sLr osjcriiivi kao tanka iiniia' ncgo fc

jaiari istinoljubivc. On je jedan od skromnih, on;eAllaLova sviedost kola

se lc gasi, tragovi njegovog dokaza su na njcgovim Pleiima'""

Predaja o lbn-Heibanu

Ono lro su nam saöuvale hadiske zbirke jesre i Predaja koja govori o

iednom ievreiskom uöeniaku zvanom Ibn-Hejban koji je dolao u Medinu

pri ie rslama rra nekoliko qodin, i ro medu Benu Kurelza lrenosibc ove

r-,r i ie ka;e, . ,Nrkadr rrr.mo vidiel i bol jeg toviekr koj i ne Uani: pet dnet nih

namaza. l\ebivao je medu nama sve dok nas ne pogodi su{a, pa smo mu

eo'or' l i : , . lbn-Hetbane iz.rdr pr upuri dove za Üiu Ne' rako mi AlLha'

i 'e dok ne d,dnere p' i je rzla'L 'adrku re.e on Mi rekosmo: Koliko?"

Kaie: .,eeriri pregriri hurmi ili dvije pregriri pöenice " Prenosilac kaic."Mi

birn'o dall, " onä bi ,'"" on izveo na naia Polja i molio bi Allaha za Liiu'

lako rni Al laha, ne bi se ni pomJuo 'a svog miesra gdie ie siedio a oblaci

bi .e .akupil i i rpr,.r i la b; qe kr:a A ro ni i( u; inio iedln PUI dv'Pur |r

triput. Zaiim kaie, ,,Kod nas ga zadesi smrt' pa kada vidje da ie umrijed

re;, ,,O skLrpjno 'eweia, 3ta mislite zaito sam izaiao iz zemlje vina i hljeb:t

i doiao u suönu i gladnu dolinu?" Mi smo rekli: ,"Allah najbolie zna "

On reöe: 'Doiao sam da satekam vjerovjesnika u ovoj zemlji' öiii se

odlank priblitio. U ovu ie se zemLju preseliti Nadao samse da ie gaAllah

pon"u p" d, ga , l i jcorm Nj.gov 'e cr< Priblrt io p: ne dozuoli te da vr '

ikn n,. ' .kn. ' i" i"o*nju u nriga. o 'kupino ievretr ' Orr ie bir i poslan tr

krvoproli€em, porobliavar ie äene i diecu' od onih koji mu se suprotstave

A1i r,"ka ur" to n. rpriieti od njega " savjeti lbn-Hejbanasu koristili nekim

mladiiima B.ni K,,,e1ze, od kojih su bili Sea'lebe b Siih' Usajd b Sa'ih'

Esed b. Ubejd. Kada je Allahov Poslanik s aws opkolio Benu Kureizu'

0r'D:evabsahih'od Ibn-rejmije,3/281

t97

Page 183: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

,r i nrladiii rckoi., a ioi uvijck su bili mladi: 'O Beni Kurcjza, tako namr\11:r1,,,, on jc Vjerovjesnik koicgje nagoviiesrio Ibn,Hejbar "

Jwreji rekoie:..Nijc on." Oli odgovorilc ,Jcsrc on, ovako je opisan. Pa izadole, prnniieishnr. t.rko srcLrvaic sr.ojc in'otc, imetkc i kuic.""'

A kada im je dollo ono ito su prepoznali zaniiekaie ga

Ebu Nuajm u 'Delailu

nuburve' vjerodostojnim lancem prenosi odN'lul,ammedr b. Seleme da je rekao: ,,Medu Beni Abdul-Bhel nije biloj., '! ix osim i€dnog koji se zvao Joiua. Cuo sam ga da kaie, a tada sam bioJlcerk s.rmo u donjen ogrrröu: ,,Pribliiio vam se ias dolxka vjerovjesnikai/ o.c kLril:. polczujuüi Da Bejt Haram u lvlekli. Pa, ko ga doiivi - nelcarnLL porjcrujc." A Poslanik s.a.ws. bijaie poslan pa smo primili islam a on jebio racdLr nama. Nile primio isiam iz zavisti i mrznje prema Poslaniku.,{

Abdul lah lbn-Selamu je kor ist i lo s.eöeno znanje

AbdLrllah ibn-selanr ie bio jedan od uglednih jevrejskih uö€njaka,sio njihovog uglednika i najuienijeg öovjeka. Kaze: 'Kada sam Euo zaiUhhovoq Poslarika, i kada sam spoznao njegova svojswa, ime, ided

vrii.nrc koie smo öck.rli da nam dode u niemu, öekao sam u Kubau ulrriDosti a o njemu slm iutio. A kada je doiao s.a.rvs. u Medinu odsjeoic ,, Kub:,'u kod plemcn:, Benu Amr b. A,rf Doiao nam je jedan öovjekdi nas obaviiesri o njcgovom dolasku, a ja sam bio na vrhu jedne palmekorL, sittl srcdivao. a rnoja tctka po ocu, Halida kti Harisova je sjedilarspod nrcnc. P.r krd sanl örLo vijesr o njcgovom dolasLu uzviknuo s::rn'i\lLhu

ekbci A nrrjr tctka k:rda jc öula tckbir reie: 'Da si öuo da jeiLoiao l\4usa sin Lrranov re bi vitu povikao.'Ja ioj rekoh:'Tetka, ralo rniAltahr on je 6r.rt Musra sina Imranovos, i u vjeri je poslan sa onim öimeic i on posllln.' RckL jc: 'llrariiu, jc li to onaj o kome smo öuli da ae doiis Kijaraersliim darrom? Rekao sam: 'Dal'

Rekla je: 'To je onda taj..."'q5

Buhärija ie zabil,eiio pritu o dolasku Abdullaha ibn-Selam Allaho-vom Podaniku s.a.r..s., i niegovom islamu kao i zahtjevu od Poslanikas.a.w.s. da poialje jevrejima nekoga da ih upita o njemu priie nego im

'r'El-Bidaje ive en nihaje', 1/3t0.""El Eidaje lee en-nihaje ' ,2 /309.'r ]bnjsh.rk u Siri, 'Bidaje', 3/2r1

1 9 8

Page 184: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

, , 1 , i n . L n r s , ' i L s l , , n , l i r , i . ' r J , ' . 1 i . \ l l , r : " r l J ' r ' i r r i h ' I i r ' i n r ' " ' r

s k L r p i n o i o L c i r . r . i i i o r r r , . L , h o i r , : s c . \ l i . i h . l L i r o r " i ' \ l | r \ ' r ' ' ' ' r r r i ' ' ' r :

d,Lrg,,g L,,rg.r n. ,1i . i . \ i / i , r r( J.r \ - ' r l r rr i ' r l r rr ' \ lLLh"r i \ rs l r i r ' '1 1 ' r t r

, . , r , , t " i . , " . . , . , , ' , , , , , ' , ; . , t , : i r r , r i . r ' l . r r r r l I r r ) r r . ] t t ' i ' : . \ . i I r " i i " '

. . 1 . , . r ^ . r j . \ L . J L r i l . r l , i L . r \ , L . r n r . l , . L r r , , l L r r . L n r r ' i ) : r L r ' l : c L ) r r :

. . i . . r . r . . ,, r u r ' . 1 ' , ' l , , r i l s . . , . r . s . r c . c : . . S r I a . r . r i . ( t ' f L r i i i ' L : r ' l i l l ' : ' ' L L l

r ) ( i o n f , r r r r i : . L r r r r L r c l o i i " r L l ) r r r i ! r . ' ) I r r r : r r f : I ' r ' r i l r : - ' l

r l i f l o n i r . r c l c , r r i c : . . r ) s i t r i ' i n , , i . r r . j r . i , r r j r ! ' r ' \ l ; l r r ' ' L r r l ' "

n.nr,r ,Lru;rog l ,os.L. r i r r rrc , l . r i , : orr \ lL r l "r l "" l ' ' r r l r r i r r '

I \ r i n o ! , r . ( ) 1 ) i , c l o i c : . i r ) c s . l i i r l . r n i k s . . r ' r ' r r ' r r ' L ' r r i r ' ' r ' ' ' I

Sehadet iednog ievfejskcg djeaal<2

1 . r . r 1 , . \ 1 r : r r n : . ' r , ^ L , l , . , . . l . r r r ; . ' r . , l r ' l r " r l '

i r , . l . , r r h , s . , r ' . . r h t l , . . r . L ' i r , . \ l . r r : , r I ' , ' ' L I : I i I . ' , ' ' I '

/ . r rc ir r cqor, ,s r , . r l i , r l , , - i r . r i , r r rr i r rr . , . r rr rq 'r ' : l ' rc

' \ " 1 ' ' \ '

| ' ' | :

l ) l : t , l : t , , , , r l : r \ r p r o : 1 . . r . r r , ' r r i . \ i ' l r ' \ r : r . r r " ' r : r : " r r

, . 1 : r r r , , I l . i , , f , r ' , , i . , i r i , 7 - i r n : r r L i . . , : \ i . 1 ' r i : : r ! : r r r r l t l r : '

, r ' r : . r , , ' i r ' \ L l . r i r i , 1 r s r i r \ 1 , ! 1 , r l ' , " l . r n i ' l L ' i i ' I ; : i r i r j l r ' i r " r' . t r , , . l o r r , , t r n r i r r r . r u r r r .

-

Poboinlal<ova Pro n ic i ivos.

1 , J r n 1 o l ' , , ; n . , 1 i ; t i . , , r r r . r , r i l ' r . L : r : ) . ' . r r r ' : ' r " f i r l l ' l ' r r

i I , . l r . l . l . l j r l . ] . . ! t i 1 , ] i l r ] i l ] | j | 1 ; . n l l ] ' . ] l L 1 . l l ] ; r ! ' j l . ] . . i : l . r . l � � � � � � � � � � � � � � �

! . rNr 1,. .n(,s i , , : J,r l r 11., , \1u.r r , l , . , r ' : . i r r . I I l , r . . ' , r . . , r , l ) , , ' ' t ' i ' i , ,L l

s , L r i i n r j t h i o I b s l . L r i l s . r . r : s r r u r r p i r : i l r i i i . ' r i r . " , r h r r : r r ! L I r ' i " s r r L i " ; ' r

J . . t o l ' ( i i . j r l t ' 1 o ( i r i l i ' u t 1 . r s L o d , l o r , . r u : ' r L ; : p , r i r : l o l e i L I ' L I ' r l " ' ; ' r : ; l r

J o . 1 c t i o n i i h . . r I p t i i c s L r ; . r r l r r l l i 1 , , ' r - i l , . g . L . r l r i ; r r : i r p r i l L ; 1 , I n L ' i ' ' ' r

, , r r f , in j . r l i i r rr , rr l tor l . r , ic iu nr l iu rr l i : Jr i ' ' r ' " ic I ' rx l tni l ' L ' l ' * r" rLr:

q . r z . r , L r h , r i r c . ' c : t ) ' , , i . : , r p o , l i r l l j c r " . , r , t ' r ' r i ' l t ' l r n i h o ' i i i o : p i ' ' 1 ' r r "

. . jcr ,r . r . Älhl , ic r . , polr tr ' . r ' nr i losL :r ' jctLrr inr" '

' 1 I l i l J l iF \1 ' , r f n ih . r ! ' . I I L I

L ) l f r i t mhr l r ' r12S.

Page 185: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

Kurejlwiöki prvaci mu rekoie: "Kako ti to zna-i?" Kaä: ,,Kada stese pokazali sa onog brda, nije bio nijedan kamen ni drvo a da nisu Pali nasedädr:, a oni ne iine sedidu osim vjerovjcsnicima. Ja ga prepoznajem popctaru poslanswa na njegovoj pleiki u obliku labukc." Zatim se povratii napravi im hranu i kada im je donese, a Poslanik je bio medu devama,reöe: ,,Potaljite po njega. On se ukaza a iznad njega bijaie oblak kojimu je pravio hladovinu. Kada se pribiiiio vidio je ljude da su se skloniliu hladovinu drveta, on sjede, a hladovina prede na njegovu stranu,poboänjak reöe ,,Pogledajte sjenku, preöla je na njega."'3

Jevrejski uienjaci znali su vriieme pojaveVierovjesnika s.a.w.s.

Kada se pribliiilo vriieme pojave Poslanika s.a.w.s. sljedbeniciKnjige su znali za ro po znakovima koji su bi l i kod nj ih. Ebu Zurahprenosi hadis sa vjerodostojnim lancem od Usame b. Zejda a on odsvog oca Zejda b. Harise da se Allahov Poslanik s.a.v..s. sastao saZejdom b. Amrom b. Nufejlom prije poslanswa. Od onoga lto ieZeid obavijesrio Poslanika s.a.w.s. jest i ro da je krenuo traäiti vjeturevhida. Tako da mu je jedan od jevre;skih uöerjaka u Samu rekao:,,Ti pita! o vjeri o kojoj ne znamo nikoga da po njoj oboäva Allahaosim lejha na Arapskom poluotoku."

Kaäe: ,,Krenuo sam, a kada sam dolao kod njega rekoh mumoju namjeru u porrazi za vjerom, a on rete: ,,Koga god sam vidio, uzabludije, ko si t i?"

Rekoh: ,,ja sam od sranovnika Allahove kuöe, ljudi rarnika irrgovaca."

On reöe -U wom narodu se pojavio Vjerovjesnik, ili ie se ubrzopojaviti. Njegova zvijezda se pojavila. Vrati se, povjemj u njega i slijediga." Ja sam se vratio ali niStajoi nisam osjetio.'e

zx'1d je o ovome govorio Podeniku s.a.w.s. prije poslanswa, neznajuii da se obraäAllahovom Poslaniku s.a.ws. öija se zvijezda pojavila.Z-ejd je umro nekoliko godina prije nego je poiela poslaniöla misija

' " Hddis b i l ie2 i T i rmrTi i kr /e dJ je häsen Sar ib Pogledr j Mi lkatu |

m.sabrh. r / i87. Seih Albrn i u lomentäru o Vi i ld tu 'Ld)e: Prenosi . ( i sulru polierljivi, a hadis je sahih kako sam pojasnio u ölanku koie ie objavila'Med;eletu temedun islami'.t''D;evab sahih', 3/285.

200

Page 186: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

201

Prethodno smo govorili od Ibn-Hejbanu, koii je izaiao iz Sama do

Medine, a kada mu se priblitila smn rei€ tidovima: ,,Izvelo me je öekanje

Vjerovjesnika äje se wijeme pribliäilo, ovo ie mjato gdie ce uänici hidäu."

U Buharilinom 'sahihu se bilieäi da je Herallo gledao u

zvijezde. Tako je jednom prilikom pogledao i rekao: ,,Vladar onih koji

se obr€zuju se pojavio. '

Treöe - Osvrt na stanie vieroviesnika

Ako ielii da prodrei u nlrlrinu iovjeka, da sPoznai njegovu

isrinoljubivost i povjerenje, ti morai gledati u crte njegovog lica, morai

gledati u njegov govor i njegova djela, morai promatati njegove pokrete

i smiraj. Oni do kojih ne moieö doprijeri sa sigurnolau su oni koje

sretnei nakrarko, ili oni koji se Prikrivaiu i Prewa.aju se u govoru i

ponalanjr-r kako ne bi bili videni u svoioj pravoj prirodi.

Vjerovjesnici i poslanici su kontaktirali sasvojim narodima, sjcdili

sr.r sa niima i iivjeli, suradivali u svim Pogl€dima iivota Tako su ih ljudi

mogli proutavati narenane, da ih upoznaju izbliza. Kurejtije su nazivale

Mu-ham-eda s.a.w.s. prije poslanswa Povjerljivi (El-Emin), a sve zbog

njegove istinoljubivosti i Povjerljivosti. Kada im Poslanik s.aw.s na

poöetku da'we reöe: ,,Kada bih vam rekao da je iz ove doline konjica

Loja ie vas napasti, da li bistc mi povjcrovalii" Oni rekole: ,,Nikad od

rebe nismo öuli laä." Hadis biljeii Buharija.

Kur'an je ukazao na ovu vrstu dokazivanja, pa kaie:

--.,--:J r.ij : rs-j',r Y, ;t1; ;F u ;;;-1, i i

: =r;ti:i J-ir ..Ü;; ';-;

,,Reci: 'Da Alhb nöe l)tio, ja Mm gd ne bih hazitao niti

bi uas On s njim upoznao Th ja sam ptije poslanstua dugo

/nedu lamd bolauio - zar ne $uatate?"' (S:urz J\tnts, 16 )

Dakle, boravio sam medu vama ne kratko vrii€me Prije nego sam

vam rekao da sam Vjerovjcsnik Kakav te bio moi iivot metlu vama?

Kakav sam bio u iskrenosti Prema vama? Zar ie mogu€e da ne laicm o

ljudima a uzmem da laäm na Gospodara ljudi, zar ne shvatate? Kako

ne upotriiebite svoj razum da vas navede na lstinu?!

Page 187: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Plemenira ruda ukazuje sama na sebe, lijepa voöka ukazrrje nasebe svojom boiom, oblikom, mirisom i ukusom, a svjeciijka predivnesvictLosti upuiLrjc prcma sebi:

^i 64"r! j- ):"j\t

;ur+|,,Cije ulje gonzto la sija knda ga uana i ne lotaLne; sama'ujctlost nad s1'j?tloilu! Alkh ndi ka Suojoj sujetlosi onogaboga On hode." (Sttra En'Nur. 35.)

Nekim Ijudima nisu tlebali dokazi iargumentio isri nitosti Poslanikas.a.ux., ier njegova litnost, iivot i äivotopis su bili najveii dokazi. Od njihje bio i Ebu Bekr es-Siddik. Kada ga je Allahov Poslenik s.a.ws. pozvaonije se kolebao. Abdullah b. Selam je pogledao u Poslanikovo s.a.w.s.lice samo jednom, rli mu jc raj pogled bio dovoljan da zakljuii da je roplemenico Iice iskrcnog a ne laiova. Allahov Poslanik je doiao u Medinu,a Abdullah b. Selarn jcvr€jski utenjak ie izalao sa ostalnn ljudima koji sudoiekali Allahovog Poslanika s.a.rv.s., pa kaäe: ,.Kada sam vidio njegovolice znao sam da njegovo lice nije lice laäova."r00

Hatidza je upoznala l'oslanika s.a.w.s. izbliza kao muä prije n€gogr j( npoznrh k2o R)slanika s.a.w.s. i nije sumnjrla u to da gaAila! neienikad.r poniziti, niri da ic mu naikoditi. Jer jc Allahov sunner da ljudipoput R,sbuikas.a.ws. bLrdupotaiteni iuzdienuti. Zato mu je rekla kadajoj jc doiao govorcai: ,,Bojao sam sezasebe", nakon ito rnu je doila objavarr pe€ini na brdu Hira; ,,Ne, rako mi Ailaha, Ailah rc ncic niLada poniziti.Ti odrtavai rodbinskc veze, pornaäe! nemo€nom, dajei siroma3nom,doiekujeS goste. i prilazii u pomoö u najrciim nevoliama."r0r

Heraklo i Ebu Suflan

Heraklo, bizantijski vladar, je uporrijebio svoj razum, nisli izDanje o stanju poslanika i njihovim svojstvima, rako da je doiao dospoznaje da je Muharnmed s.a.w.s. poslan od Sr.og Gospodara, aii nijepovjerovao zbog straha za vladavinonr.

rrrt Haclis biljeze Ahmed u svom 'Musnedu', i Tirmizi u svom'sunenu' i kaieda je lradis sahih. Kao i Ibn Madze u svom'Sunenu'. 'Bidaje ve niha)e', 3/210.' " "Sahih Buhar i ' , 'Fethr j -Bar i ' , 1 /22.

202

Page 188: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Allahov Poslanik s.a.ws. je poslao izaslanike kral jevina okolnihimpcLlja i driava pozn ajuöi ih u islam. u vrijcmc kada je Islarnska drialaojiialä. Kadrjc pismo dollo do Heralda on zarraäi da mu sc dovcdc nckood Arapa koji su se zadcsili u njcgor.om carstvu. Ebu Suljan je doiao saKurcjleviikom karavanom zbog trgovinc u SatrLr. On ih upita o sranjuVicrovicsnika s..r.w.s., i poöc dr razgor.ara sa Ebu Su$anom a ostalimanarcdi da ga isprave, ako sl;räe, a oni su iurieli u znak odobravania dokjr Fl r , S r l r . rn odgolrrao na prtanlr Herukl . .

Pred tebe stavl jamo di jalog koj i se odvi jao medu ni ima dvol icom

onako kako ga je prepri iao Ebu Stfan:

, .Prvo i ro me je p;rao rekao je: K3kvo je njegovo pori jcklo

Rekoh: On je medu nama iz uglcdne porodice.

Upir.r: Da li je neko medu r.ama ovakvc rijcii govorio priyc njega?

Rekoh: Ne.

Upira: Da li jc imao nekoga od predaka hao kralja?

Rekoh: Nc.

Upita: Da li ga slijede uglednici ili slabi?

Rekoh: Slabi.

Upitx: Da l i im se broj povetava i l ismanjrLje?

Rekoh: Povraava.

Upita: Da l l neko od nj ih napuöra vjeru iz nezadovol jstva.nakon i to u nju udc?

Rekoh: Ne.

Upita: Da I i sre ga potvaral i la i ima pr i je nego je rekao co 6toje rekao?

Rekoh: Ne.

Upita: Da li krii ctogovore?

Rekoh: Ne. Mi smo u pr imir ju i nc znamo ira öe uöinir i u niemu.

Kaie: , ,1 ni i ta drugo mi ni je dozvol io da dodam osim ovc rcöenice."

203

Page 189: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Upitä: Jeste li se borili protiv njega?

Rekoh: Da.

Upita: Kakav je rat izmedu vas i njega?

Rekoh: Rat izmedu nas i njega je varirao, nekada bi nas pobijedionekada bisrno ga pobijedili.

Upita: Sta vam nareduiei

Rekoh: Govori nam da oboävamo samo Allaha, i da Mu ne

pripisujemo druga boianswa, da ostavimo ono ito su govorili naii preci,

nareduje nam namaz i istinu, öednost i odriavanjc rodbinskih veza.

On reö€ prevodiocu:

Reci mu: Pitao sam !e o njegovom porijeLlu, pa si rekao da je

iz uglcdle porodicc. Tako poslanici i bivaju iz najuglednijih medu

svojim narodima.

Pa sam te upirao da li je neko rekao medu vama tako neito, prije

nego je on rekao, a ri si odgovorio da nije. A daje neko rekao prije njega

ralcro neüro ja bih rekao da slijedi govor koii ie prije izreten

Pitao sam te je li neko od njegovih predaka bio kralji Pa si reLao

da nije, jer da jeste, ja bih rekao, iovjek traii vladavinu wojih predaka.

Pa sam te upitao da li ste ga powarali za laä prije nego je rekao to

5to je rekao? Pa si mi rekao da niste, jer znam da je nemoguöe da ne laäelludima a da laie naAllaha.

Pa sarn te upitao da li ga slijede ugledni ljudi ili slabi? A

ri si rekao da su slabi, a oni su sljedbenici poslanika Pa sam te

upitao da li im se broj pove€ava ili smanjuje? A ri si r€kao da

se povetava, isto tako je i sa imanom sve dok se ne uPotPuniPa sam te upitao da li neko od njih napuita vjeru iz ljutnje nalon itoje u nju uiao? A ti si rekao n€, isto je i sa imanom kada se Pomiie5a sa

dubinama srca.

Upitao sam te da li krii ugovore? A ti si rekao da n€, isto t.ko

poslanici ne krie ugovore.

Pa sam te upitao 5ta vam naredr-rje? A ti si rekao da vam nareduje

da oboiavate samo Allaha i da mu ne tinite iirka, i davam zabranjuje da

se klanjate kipovima, nareduje vam namaz, istinu i Eednosr'

204

Page 190: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedml dio

Ako r( isr inr svc i ru si r<k-au on te zrvlrdarr ovim mjes(om gdJC

'e nr laze moie .rope .Znao sam da ie se poiavir i ' a l i n isam pomisl io da

i.ii i"a r*, f.ra. Uif, znao da iu doii do njega' podnio bih sve da ga

vidim, a da sam kod niega ja bih mu stope prao "r0l

Njihova skromnost u Potledu ovosvietskih naslada

Ono ito uka?uje na ist inu Poslanika iesre Pomno promarranie

nirhovog i ivoroPisa' da su poslanicr naiskromnii i l iudr kadr Je rr lec

o o'o'ui" ierrkirn na"lrdAma i niegovim prolaznim dobrimr i laZnoi

mskoii . Od l iudi koje Pozitaiu ne traie negradu nit i .novac oni ni imr

daiu dobro , od ni ih ne oiekuiu z:hvalu nir i n'gradu uvako le frvr

poslanik govorio svom narodu:

;;J'i, .!' r,-j ir Yr- 4. i=lt"r '!'F-r

"O narofu moj ja od aas ne trdZim imetak' moia nagrdda je

kol Allahn "

\Sva HÄ' 29 .)

A posljednjem Poslaniku s a w s Allah nareduje da kaie:

J; ^1' 2,,1 ai ;a ; it, ;i 3 a; l;i: 3,,Reci: Ja od t'as ne ttaäim nagradu' osim dd krcne Pütem

prema srtome Gospodaru "'(Sr:ra El-Fr:rqan' 57 )

Allah s.w.t nam ie ispriöao dio priöe o Nuhu' Hudu' Salihu' Lutu

i Suajbu, u suri E!-Su'ar"' i ,u"ki od n;ih jt go"orio svom narodu:

'otai:, S;i'.i;j 47 b+ {r^i\tt,,Ja od. uas ne ttaäim nagra&l za tu,;oJa k nagada had

GosPodard n'jetota."

Öeturto - Poslaniöka da wa

Osvrt na diwu poslanika ie plodan teritorii s koj€g moi€mo uz€ti

mnolwo dokaz.a koii n.rm ukazuir.r na njihovu iTlueno* fti":tl s�"

doili sa savrienim programom za liLrd:ki naPredak' 7ä poboljsänle lluosKe

r0r Hadis biljezi B,rha.ija u svom'sahihu" Poglavlje 'Poietak obtäve" PogledÄj

'lethu l-Bari',1/31.

ZO,

Page 191: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Sedmi dio

zajednice. A vjera poput te za koju njeni donosioci kazu da je spuitenaod Allaha i mora da bude u potpunom savrienstvr, bez manjaka inedosraraka, da nije u suprornosrisa Ljudskom pritodom niti sa zakonimasvernira. Kur'an nas jc upLLtb na ovaj naöin dokazivanja, pa kaie:

_r_!i; ;)L ..: ̂ : ;-_, e :- ): , )

,.4da je bio ad nehoga drugogmhno Alhha a njemu bi nailinnoga razilaäntja." (Su,ra En-Nisa, 82.)

Samim tim lto je on jedna upotpunjena cjelina od koje svaki diopotvrtluje istinu drugog, u kojem nema proturjeönosti ni suprotnosri

jasan je dokaz o istinirosti onoga koji ga je prenio.

Osvn na cilievc u koje poslanici pozivaju, vrline i vrijedlosti nakoie nagovaraju, su veliki dokazi o njihovoj istini. Allah s.w't. kaie:

ili a 4. s"+t" o:;;ai *"pt,

,,Oz,aj Kohn apucuje na najnptuunre" (Süta El-lsr^,9.)

Alimi su pisal i knj ige i djela u koj ima su pojasnil i savr{enostove vjere, njenu sveobuhvatnost kao i mudrost samih propisa, osnovei remelje koji ovr vjeru öine savrienim zdanjem. Ljudi scalno vraiajupogled na nju i nikada ne mogu da nadu nedosrarak i l i greiku.

Allah s.wr. je ljude odlikovao razumom, kako bi spoznali dobro ilo!e. ali od Njegove milosti ie i to da neie kazniri onoga ko ostavi dobroa utini zlo osim nakon slanja poslanika koji öe iznijeti dokaze protivn i i h .

Jedan beduin je bio upitan: ,,Kako si znao da je Muhammeds.a.w.s. Allahov Poslaniki" On rete: 'Nifta nije naredio, za Sto bi razumponrislio: 'Da ga jc bogdo zabranio.'Niti je neöto zabranio za ito birazurn pomislio: 'Da ga je bogdo naredio.""o'

Dokaz ovos bcduinr ic i vrhunac otrrournnosri i zakljuöivanja, jcrsu poslanici cloili odAllaha sa zakonima i naukama za kojc svaki öovjck,razumom obdaren. zna da nisu od ljudskih rijcii ili milljcn1a.

r0r 'Mi f tah dar i seade' ,2/6 7.

206

Page 192: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Da'wa naieg Poslanika Muhammeda s.a.ws

Svako onaj ko pogleda u dawu rraieg Poslanika s a w's Pn se nc

opameti i De Povjcruie. on je na najveiem stepenu oholosti Muhamrned

,.n.",t . 1" potl"n sa Klrr 'anom sa kojim ni l judi ni di ini nisu usPjel i

doii. On sadrii u sebi vijcsri o proilosti i o buduinosti' mnoge nalke

prcd koiima se iskreni rob pokori i koje ga navode da dugo govori samo:

Subhanallah!

Tr Knjigr. klo i re nauke 'u ndm Prene'ene Purem nrPi"menog

Vjerovjesnika s.a.w.s. koii nikada nije uzeo u ruku pero i koji nikada

nije titro ito su uöenjaci iJi pisci pisali:, ' . ' '

--l'! : :,.*: ü;' l; --J.- 'ri --;-"::'3 -;

:=' a,JJ:5i

,,Ti Prlje je nijdnu knjigu nbi i;tao, a nisi jt ni sa d'sno)11

suojon ruIonP;no, inaöe, ponnnjali bi oniito kni gouor'

(SLrra El-Ankebut. 48.)

Nije obiina stvar da se nepismen tovjck preko däna Prervori u

svietskog ui i tel ja. koj i l judima nudi vel iko znanie' ocjenjuic znrnje

onih koji su prije njega doöli i pojalnjava ono iro ie od niihovog znanja

izmijenjeno i falsifi kovano.

t)vaj dokaz jc bio u dulama smnovnika Mekke oni su Poznavali

Muh.rmmcd.r s..r.ws Priic ncgo im jc doiao sa onim sa öittrc ic cloiao'

znal i suda je nepismen, a oni suse poni jel i tako öto su porekl i i zani jekal i

isrinu nakon 6to su je spoznali:

i;<t*r"i<t r+'ri

,,O1ti tube e tttierujtt tu laä' ali nepntedniri Alkhotr ajete

ngeiz. " (Sura El-En am' 33 )

Njihove rnaloumnosr ih je navela da za ovo' sa iim je doiao

Mnhammecl s.a-rv.s, Laiu da ie uswari znanje koie mt prcnosi rimski

kovai u Mekki, ro 1< 'mi;eina rrmirl lorina:

207

Page 193: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,,lezih onola zbor LoAa oni kiw gnvn y jezik ndina' a ouaj

i{o, n* } * io-oi o*p'[oz7ez]l " (Sun En-Nahl' 103 )

Peto:Allahova podrska i Pomoi Poslenicima

Ono 3to nas navodi da povjcruiemo u ist initost vierovjesnika

i ooslanika ie,re Allahova pomoi izr6rita koju im prr: ia Nemogute

;"1a, ".f ." " Al lshu s w.r ' iznosi lai i . rvrdeii da je poslan od Allaha

s.w.t. i da laie u svoioi wrdnji, a nakon toga da mu Allah s w t' podari

Svoiu Domot i podrSku da mu Salje meleke koii ie 8ä Pomagati i

i , i t i r i . k"da bi to bi lo sa ul"darom od vladara na Zemli i , zarim neko

izmisl i da je od nieg) Poslan. a onda vladar sazna za lo' nema sumnic

d" t. g" .#iti, . "ko ga uhvati onda 6e ga kazniri naiieitom kaznom'

Krko onda dolikuje Srvoritelju svemita, Mudrom, Sveznajuöem da

vidi i öuje öovieka toji o Njemu laic i wrdi za scbe da je poslanik' da

u Nieeovo ime dozvoliava izabranjuie. propisuje zalone ubiia l jude'

-.a.tj a, ,o radi Allahouom naredbom uz Allahovo zadovoliswo i

volju, a zatirn mu Allah s.w.t. daj€ Pomo€ i Podriku, ne- kainiavajuöi

ga za njegova djela? To je apsolutno nemogu6e, i ako se dcsi od laiova

i. i i i . iÄs,. iz viere. Pa se Proiuje i niegov poluet oiaöa' on oP€t

neie osrari dueo. Allai s wt. ie razorkliti njegovu smurnju ukJoniie

ni.sou ,"ttor. -okt

nur i€ Proriv niega onoge ko ce 8' Ponizi( i ' uöinir i

g, i ' i - ; . '"- za druge. Kao lro ie Allah ui inio sa Museilemom

Sedlahom, Esvedom Anesiiem lo! prije rna

Allalr s.w.t. je ukazao na ovu vrstu dok'aza pa kaie:

';t 1:'|-tJ) s eÄi !'i J' u';; tii r'

,,Oni hoji o Alhhu izmii|aj laäi nele tPjeti '

(Sura En-Nahl, 116.)

Allah s.wt. im je propisao neuspjeh pa kaie:

rM posledai,ierh akide Tahaviie,, strt6s 167. lbn{aiiim je ne<to sliano ovome

',* 7" a.L* ' 'Hiau;"ru haj jara, Posledai 'Diami 'a str ' ;62'

208

Page 194: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

; G, r4i4 t e\'t rl'r.C'it "; cl; J* i i

:ß! u;'si;.tiÄ,,A da r on o Nana hahue rij?ii iznorio Mi bisno ga za

desniro uztli, a onda mu 2ilu kuraain pte'jebli "

(Sura El-Haqqa' 44.-46 )

Sto znaii da ie Poslanik s a.w.s izmislio neito o Allahu s w t '

Allah s.w.t. bi ga uniSrio.

Ovaj dokaz ima iak dojam na ljude' jer kadasu Arapi vidjeli uspjelt

irlr-", po.rj"rou"li 'u ipowrdili njcgovu istinu, Lrlazeii u Allahovu vjeru

u skupinama:

ßi "e, t. 1,)Lt- ,rüi ;l' j '.1: 'gÄi1 iti'; :t:1 t:\:

:!:,t+rl,,Kada k& Atkhora ponol i Plbjeda' uidjet cei $u/e haho

uhze a Allzhouu tjeru u skupinama " (SuraEn'Nasr' I -2J

Sumnja

Neki od onih koji ne vieruiu u Poslanika saws i njegovo

poslanswo, kaiu da su Faiaon, Nimrud' Diinkis-Kan i drugi nevjernitki

Lrl l* i bi l i po,pornognuti u jstori j iei novi iem.dobu Odgovor. je iasan

i oöit. Ier niko od ni ih ni ie se pozivao lra Posunswo' nrl l da 'e rulaD

,.*., . nj.rn,, naredio da poziva u oboiavanie ramo Niega i Niemu nr

posluinost. Niti da öe onaj ko Mu se pokori uöi u Diennet' a onal

L -.' r. ".,p.ot.r".ni uöi u Vaau. Ali onaj koji wrdi da je od Allaha

poslan, potom gr Allah Podri i i Pomogne i njeSore sl iedbenike i da im

pobiea,t, taimo-2. bir l ,amo iskrenipodanik Onai ko ie PomoBao I svoie

llieib."ike "ti"io d" doiive lijep zavrietak moäe biti samo poslanik' od

Ailahr poslan. Ali ako bude lagao Alhh r 'wr' ie mu se sigurno osvetit i '

uni lr ir ie nieeove splerke Zaio pogled:i l ta se desilo sa Museilemom

isued.- n"."'i;.- i s.,Jz.hom pomisli ita ie se desiri sa Dedäalom' ier

ce on izmiiljatio Allahu lai; i piipisivari sebi boäanscvo A Allah s wt'

cc razorkrir i niegove la.Zi i prikazeti ih onima koii budu vidicl i Bit ce

i.* ' . ir-.a'. , 'peovih oti iu ie prsarikafir ' :h gr neie prepoznrt i oni

koji ne budu imali svierlo imana.

209

Page 195: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi d io

Vrl ine vjerovjesnikai odlike jednih nad drugima

Page 196: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Prednost vierovjesnika nad drugim ljudima

Allah s.w.t. je sworio srvorenja i oekima dao Prcdnost nad

dngima:t,cis';ru.Y'$;,tL:rj

,,Troj Goqolartl)dla jta hoie, i On odabirc hoga hote."(Sura El-Qasas, 68.)

Od Svoje Zemlje je izabrao Mc[:ku, paju je uöinio mjestom Svoie

iasne kuöe u koju ko god da ude biva siguran, pa je uöinio da ljudi teäe

i äude ka njoj. Zatim je naredio hadidi onima koji budu mogli da ga

obave. Zabranio je da se lome grane i da se u njoj lovi, djcla je u nioi

utinio rnnogosrrukim, a onaj ko bude htio da Siri nepravdu u nioj

zasluiuje bolnu patnju:

:itt l.i+t:;V;i +\ ff.r,L,J1''; rlt,,1 onone ho u njcmu htj?dn? bih kakvo nariÜ. utiniti, lat

ömu da pamja ncsnosna nkusi" (SveEl'HadlÄL' 25 )

Miesec Ramazan ie izabrao medu ostalim mjcsecima, od noei je

izabrao Lejletu-l-Kadr, od dana je izabrao dan Arefata, od sedmiEnih

dana je izabrao pctak. Izmcdu meleka jc sworio nzlikc i neke uiinio

boljim od drugih, tako da je nekima dao da prenose Njegovu objauu

Niegovim poslanicima i vj€rovjcsflicima, a medu ljudima jc odabrao

vierovjesnikc. Vjerovjesnici su naibolji ljudi, a mcdu najboljim

vjerovi€snicima sü poslanicil,ei ^i .trt,'o"üi i:r >t-r+4':i

o,+\=

,,Alkh odabite posknikc medu mehhima i ljudima - Alhh

tuc öaje i !idi." \Srre El-HedtÄt,7 5.)

Ummet se slaä da su vjcroviesnici boljit Eak i od istinoljubivih,

5ehida i dobrih ljudi.

| 'Medzmu'a fetawa', od lbn{ejrnjje,111321.

2t3

i, '*äu'i

Page 197: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ono lto dokazuje njihovu prednost jeste:

J.:53 et; -yt J. -.:)t)a;:ti -Lt: cLJ

ii.-..?ä-r;;-', L üi, i:J; '.<-..:!,r j,':L::

=;i j :1::;'j,' -'-i\ -,iT:.r uo u-l; r-J,^a

,1rr-t -r,:r!Ai G;: ü.:Ji-j''alj ,,-;j; ;

:\;eji A-'r^t3 14' $ j t ; r, -e;i,

,,To su dokazi naii koje dadosma lbrahimu zz narod njegou.Mi aiie xEene dajemo onima hojima Mi holemo. Gospodartvoj je, uistit' , Muddr i Sueznajali...i Mi mt pohlonismoIshaha i Jakuba; i suahog upatismo , a Nuha smo joi prijetE tili - i od potomaka xjegouih Dauuda, i Sal4mand, iEjjuba, i Jur fa, i M sa4, i Haruna - zu, taho Mi nagradu-jemo one hoji dobra djela öine - ; &l.rijaa, i Jdbjaa, i lraa,i ll1dsa - rai ru oni bili dobri - i Ismaik, i EI-Jercb i Jxnusai Luta - i talma tmo prednott nal n{eum owlim dali."(Sura El-En am, 83.-86.)

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao:,,Nije Sunce ni izailo ni zajlo naboljeg iovjeka, podije poslanita i vjerovjesnika, od Ebu Bekra.,.

Iz hadisa je oöito da su poslanici i vjerovjcsnici najbolja sworcnja,kao i to da je nalbolji öovjek poslije njih Ebu Bekr es-Siddik.

Ovom hadisrr je sliöan hadis u kojem Allahov poslanik s.a.w's.,za Ebu Bekra i Omera, kaä: ,,Ovo su prvaci zrelih ljudi od stenovnikaDicnneta, medu prvim i posljednjim narodima, osim poslanika ivjerovjesnika."

Allah s.wt. j€ podijelio Svoje sretne robove, kojima je On daoSvoju blagodat, na öetiri skupine, pa kaäe:

n 6.i, ̂ i'€i'uni t ü$i J-|ij ^i Ci.i:r. (4) 4'ri';r''r:+3)ij,)dit ;r+:+it';ji

214

Page 198: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Otmi dio

..Oni &oti su ptkotn Atlahu i Poslaniku bit ie u druinu onih

hoie k)Uai bkgodano: ujeroulemiha, prauedniha' lehida i

diUn 4,1, " di* tiir ra 1rzirva {Sura En-Nisa' 69 1

Najveii stuPanj medu njima zasluiuiu vjeroviesnici' zarim

isrinoljubivi, potom !€hidi a onda dobri ljudi'

Nema sluöainosti

Neko ie pomislid da se moäda desilo neöto sluöajno' tako da srr

neki od vjerovjesnika dobili vjerovjesniiwo iako ga nizu zasluiili rla

mi"f' '"tr''". Äf"ft t.*.t .,," r* i Ivi"d" jt, " svemu ie obavijelten' On

;. p.gkar" u l lude I nl ihove srca pa je izebrao najbolie medu ni imr'

Isrinu ie rekao Uzviieni k-ada ie rckao:

1 .,dt )'[4i;:-'litß..Athh naibotj( zna kome ir Suoit ?o'hn'tuo Pouj?titi(Sura El-En am, 124.)

Allahova s.w.t. mudrost i Njegovo znanje su odtodili da ne dadne

poshnswo ivieroviesniiwo osim onome ko budespreman da ga ponese _

l{lo oo*no'pogl.d".o zivotoPis Poslanika i vieroviesnika Primiietit

cemo da su blliliudi naiposluiniiih srca. naidubljeg znania uviiek pri

roni loir *liiede uputu Kur dna i sunneta 7näiu da su Poslanici i vieroviesni'i

;rlll jlin#lll**:'" ila;l'*:x".'I"".'ilx:lii i;::Hils1ö".obine koieiÄ ie Arrah s.wr Podario ii?rnedu;n:.tff:Jlii:?:ll"3l;

;':l:l"J:l1lTi; i*i,Til"'il:'i''#y""?J;" ,aio ie A,,ah s wt rekao:;j r,3:,.r,:.j juuf ; '-r;l jg i';- ;i'P ra-'

,,Mi stn tako tfti obinfilt tttt'u vuha po,nnlol narcdbi ti üßi

*"r"=l!ö::!.äC:i*äi":[i:*li:.fi '"",.tJ;.'lll]f ,ltäiitTri'ilr'r"s'ff ii"'r""r"ff"_{ äi:r";ifij:+*f :;llir+#i*}iii;i".-J?',i'jiül;iiil'ii'"*" t'iBi? #i.ff;;;iad äsouenosu i woiswaii'l'"i;t'i "j."",...,lü .;iiramo niihovetvrdnjei rii' tako da Priz*Fmo isunu

i,!i!liül'" tii; ;; r'aa Muhammed s a vi s niie samo interisentan neso rebio i PosLanik od Gospodart sqetovä'

215

Page 199: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dio

svijtsti, mogli srr da poncsu najreie zadaie, ali i najbla;lpo prirodi... taLoda sc niko ne moäe öuditi ,airo ih je Allah izabrao da budu povjereniclNycgove objavc, kako bi podigli Njegovu vjeru. Oni su vrh planine öijuvisinu dutc ne moeu ni dokuiiti.

Tvrdnja da su imami bolji od vierovjesnika

Po ovom piranju, oko kojeg se sloiio umm€t, neke su se sekte,koje sebe pripisuju islamu, suprotstavile. Od njih su dvanaestoimamskeiiije. Jedan od njihovih velikih uöenjaka3 modernog vremena, poovom pitanju, kaäe: ,,Od osnova naieg vjerovanja je i to da naii imamiimaju ugled kojeg nemaju niti bliski meleci nid poslani vjerovj€snici."aOn takoder kaie: 'Od imama se prenosi da su govorili: 'Mi smo saAllahom u razliöidm sranjima, koja ne dostiiu blisLi meleci, niti poslanivjeroviesnici, a ovai stupanj ima i Farima Zehra."'t 6

'Bio je to Homeini kojije podiSao revolüciju u Iranu.'Pogleclajknjigu'Islamska vlasf, oct Homeinija, str s2.

" Ilomeini je pregerao u pogledu imama jer ih je uzdigao na poziciju v€auod ljudskih bi6a ubraiajuii ih medu botmstva. U knjüi 'Islämska vlas(, nastrani -.2, kaze: "Irnam ima poh!'alno mjesto, visok polo:aj, kao i urodenihilafet kojem se potiinjavaju sve äestice u sl€miru."Ne Ezumiem ovaj poFmurodenog hilafeta kojem se potöinjavaju sve öestice svemira osimmotio kojojnam Allah s.rv.t. 8ovo.i:

-: i4 6 .:; Je. J '.:' ':\tiit\.,ü;i t::\.

,,N icgot'o jc da ako 'tcila ,Li dtt lrwle On itu ka;e: Budi', i ono budc."(Su.a lasnr 82.)

U istoj knjizi kazer ,,Imami su prije ovog svijeta bili svjetiljke. Allah ih je utiniopored SvoS ArSa bliskima, pa im je uöinio mjesta i blizinu koju ne zna nikoosim Allah." Pogledaj kako 'h opisuje da su bili prisutni prije stvarania svijetä,däje njihovo postojanje bila svjetlost, kao i to dasu okru:ivali Ari stojejasnoda je od njesovos preqerivanja koje je suprotno Kuranu i sunnehl.Prije nego smo dali ovu knjigu da bude itampan4 dobiti smo od nekih agenciai iasopisa dokumenata u kojima Homeini govori stva4 koje nisu niöta rnanjeoFasne od ovih spomenutitL ko;e je izr€kao povodom rodendana izgubljenoglv{ehclija, za kojes iiije tvrde da je nestao prije viie od 1000 godina da je Ziv ida ie se vratiti drugi prt da ovu ZeE ,u ispuni pravdomnakon;to te ispunienanepravdom i zloiinima.ovo;eii reii da nüedan poslanik ni vjerovjesnile pa ni Muhammed s.a.w.s.,nisu uspjeli da isprave ljude, da uspostave pravdu a onaj ko ie uspjeti u tomej€ste oiekivani Mehdi, kao i to da je on jedina liönost koja fe to uspjeti dauaini .

2r6

Page 200: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dio

Alusi - rahimehullah - u'Muhtesari tuhfe' na str. 100, pojaS-ni,vJju(i 'vrdnF i i i i , po ovom prraniu. kaic, , .5i i ;c.u se doii le da ievoda bolji od svih ljudi osim ulul'azm vjerovjesnika i podanika. Nijebolji od p€öara poslanilo s.a.w.s. ali ito se tiöe drugih poslanika osimodabranih vjercvjesnika i poslanika, neki od njihovih utenjaka nisu daliwoje miiljenje o rom piranju, kao ito je bio lbn-Mutahar El-Hilli i drNeki od njih wrde da je on isti kao i oni, iro je suprorno od onoga itosu govorili imami. Kulejni prenosi od Hi5ama Ehwela a on od Zejda b.Alija da su vjerovjesnici bolji od imama, a onaj ko kaie suprotno ovomeje zalutao. Ibn-Babewejh prenosi od Sadika da su vjerovjesnici draiiAllahu od Alije."

Alusi - rahimehullah- odbija njihove tvrdnje Kür'anom, tazumomi rime iro pobija njihove dokaze slaboiiu njihovih prenosilaca, kao izbog toga ito su suprotni tektovima iz drugih njihovih knjiga. Ovidokazi su dovoljni svakom onome ko bude htio saznati i sljjediti ist;nu,pa ih provj€ri.

2 r7

Homeini svoiim rijeiima, u tekstu kojeg je obiavila kuvajtska novina 'Reju-l-

dam 30.06.1980 9.. ka)e:. Svi v jeroviesnici su doSl i da uspostave pravdu näzemli i , ä l i n iru;spjel i . eak ni Muhinmed s.a.w.s. peiat lv ih vieövjesnik.koji je dosäo da ispnvi stanje iovjeöanstva, da uspoEtavi pravdu meduniima niieu6pio u tome u svonperiodu... ali liinost koia {e üspjeti u tome,tako da öe utvrstiti osnove pravde na switn dijelovina svij€t& i toii ce 6eboriti protiv iskvarenosti. j este oaekivani Mahdi."Ne, talo mi Allaha. ovo nije istina, ier niko nije uspio u onome sto je uspioMuhammed s.a.ws. od uspostavljanja pravde, i niko neae doai poslije njega dabi uiinio ono ito je uainio ons.a.ws.Homeini potvrduj€ ovo znaiente pa kate: ,,Na svijetu ne postoji niko ko biuspostavio pravdu, osim Mahdija..." zatim kater ,,Imam Mehdi a.s. te raditina uspostavi pravde na svim krajevima svijeta u öemu öe i uspjeti, u onome uaemu su do:iqeli neuspjeh svi vjerovjesni€i i evlije zbo8 sm€tnji koje su im seisprijeöil€naputu..." zato Homeini tvrdi da je Mehdijev prazniknajveii prznik,vih muslimana, stoviie da ,.\a)!e.r praznik i;tavog tovjeidsh a je Mähdiievpr.rznik". Sro zna. i Ja ie vei i i zna.ajni j i od bdjräma. on 8r uzdi ie i i "nÄdrodendana Muhäm€da s.a.w.s. pa kaZe: ,,Ovaj veliki praznik za muslimanepredstavlja veiu va;nost od Muhammedovog a.s. rodendana sjedne strane."Pa ka:e: ,,Njegov praznik je praznik iovjeöanstva, ier öe on uputiti sve liude

svojsovorje zavriio dajuii mu prednost nad ostalim ljudima, Pa kaze: "la gane mosu opisari da te on voda, ier je on neito veliöarßtvenije i vefe od vode,ne mogu ga nazvati prvim iovjekom jer poslije njega nema nikoga niti imasuparnika, zato ga ne moeu opisati niiednom rijeaju osim da ka:em da je onOiekivani Obeöani Mehdi-"Nama ni'e audno da ovo ka:e nakon onosa;ioje rekao u svojoj knjizi'lslamskavlasL- La hawl€ we la kuwete illa billahi.

Page 201: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Po anici i Otmi dio

Ove wrdnje koje govore o torne da su imami bolji od vierovjesnika

se nalaze u mnogobrojnim liitskim knligama. All Musa Behbehani u

svojoj knjizi 'Misbahu hidaje 6 isbari wilaj€'7 na str 61 - 62., wrdi da ieimamer veöi stupanj od vjerovjesniirva.

Zbog toga su rekli daje ka6r svako onai ko ne povjeruj€ u imamet

njihovih imama ili negira barem jednog od njih lbn-Babewejhi el-

Kummi, kojeg nazivaju es-Sadduk, kaie: ,,Naie je ubjedenje, da svako

onaj ko negira imamet Alije b. Ebi Taliba ili bilo kolcg drugog imama

poslije njega, kao da je negirao vjeroviesnilwo wih vjerovjesnika. A naie

ubledenje o onome ko powrdi imarnet vodc pravovjernih a negira bilo

kojeg od imama poslije njega je kao i onaj ko prizrn poslarswo wih

vjeroviesnika a negira vierovjesniswo nalegvjerovjqsnika Muhammeda."Njegovo d.lelo o vjerovanjima str 103.

MuGd kaic ,,Imamije su se sloiile da svako onai ko negira imametjednog od imama, iodbije poslu(nost koiu mu je AJlah naredio. on je

nwjemik, zalutao i zasluiuje da ostane vjetno u Vatri " 'Biharu-l-enwar'

od Medälisila, 231390. Medllisj .ie naveo miiljenje od Mu6da da bi

powrdio woje miöl)enje.

Neki od njih misle da je negiranje imamete gore od rlegirania

samog vierovjesniSwa. Znamcnid uöenjak el-Hilli kod Siija kojeg oni

nazivaju Alame kaie: ,,lmamet je opöa milost, dok jc vierovjesniiwo

posebna milost, zbog toga öto odredeno vrijcme moäe da bude bez

vjerovjesnika ali ne i bez imama, zbog toga je onaj koji n€gira oPfu

milost gori od onoga ko negira Poscbnu milost." 'Elfe.jn fi imameti

emiri-l-muminiri od Hasana b. Jusufa Mutahare el-Hillija, 1/3. J€danod njihovih uöenjaka dodaje na ovo pa kaäe: ,,Liiepo Ii je ovo itoje rekao." I kaie: ,,Na ovo je ukazao i €s-SadduL rijeöima o onome

ko negira imamet da je gori od trojice. Od njega se prenosi da je

rekao da je nasibija gori od jcvrela Pa mu jc reöeno: "Kako to, sine

Allahova PoslaniLal" A on reöe ,Jevreji su negirali posebnu milost

vj€rovjesniöwo, a nasibiia opöi imamet."

Pogledaj fixnoru na str 4J u loiizi 'Nafia jewm hair" od

D2rmaluddina Mikdada b. Abdullaha Sejjurija

? Ove tvrdnje i njihove izvore smo Preuzeli iz kniige 'Imamer od dr' AlijaAhmeda Salusija, str 19.

2 1 8

Page 202: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dio

Peöat evlija i peöat vjerovjesnikas

Pojedinci medu sufijama su mislili da je evlijaet bolji odvjerovjesniiwa, kao i to da je petar evlija bolji od p€tara vierovjesnika.Od onih koji su zastupali ovu lai bio je i El-Hakim er-Tirmizija', teIbn-Arebi koii je govorio da je sve stvoreno Bog (wihderuJ-wudärrd).Oni su lagali u svojim wrdnjama jer nigdje u Kur'anu ili sunneru nesroji da posroji peöar evlija, niti da je bolji od bilo kojeg evlije a kamoliod nekog drugog. I niko od onih u koie se moie ugledari ili slijediri oduöenjaka nije o tome uopte govorio.

Osnova njihove greike jesre u tome iro su vidjeli da je AllahovPoslanik s.a.ws. petar poslanika, kao i to da je najbolji poslanik, pa surekli: 'On je najbolji jerje podjednji od njih." Ovo nije isrina jer vrijemenije i in po kojem se neito moie vrednovati. rb.ahim a.s. je bio bolj i odMusaa a.s. iako je bio prije njega. A njih obojica su bili prije Isaa a.s. ibolji sr od njega. Prenosi se od Poslanika s.a.ws. da su najbolji od ovogummeta njegovi ashabi koji su bili sa njim, pa kada bi musliman daosadake u zlau onoliko koliko je brdo Uhud ne bi posdgao ni kolikovrijedi pregrir jednog od njih pa ni pola od toga, i prcrosi se od njegas.a.w's. da je rekao: ,,Najbolja generacija su ovi koji su se mnom, zetimoni koji im slijede, zacim oni koji njima slrede."

Jer u nekoj nauci prvaci mogu da postignu toliko da svi oni kojidodu poslije njega ne mogu ni pribliäno uraditi od onoga lro je onuiinio, kao ito se kaie za Sibawejh u gramatici. U rnodernim raukarna,opet, moZe se desiti da onaj koji dolazi poslije napredr-rje od onoga kojije bio prije. Ali, kada je rijeö o poslanstvu i vjerovjesniltvu onda seswari razlikuju. Vjeroviesniiwo i njegove nauke su boiiji dar, boänskipoklon, kojeg nije mogui€ postiöi utenjem i trudom. Ovo pitanje jeoworilo vrara zla, tako da svako onaj ko je mislio da u sebi ima dobra, isvako ko je htio ovom ummetu zlo *rdio je da je peöat evlija, kao i to da

I Po ovom pitanju pogledaj 'Lawami'a enwar behije', 2/300. kao i'Med;muhfetarva od )bn Teimiije 2/722, t1/221,363.''ovo nije poaaii Tnmizi autor Sum.na (op. rec.)

2t9

Page 203: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

uzima znanje od AJlaha bez posrednika. Ovo je velika zabluda, jer niko

nema pravo da wrdi da j€ on bolji od vjcroviesnika, i niko nema pravo

da wndi da je dobar a onda oboäva Allaha suprotno od onoga kako je

lo radio Poslanik s.a.w.s.

Prednost vjerovjesnika i poslanika jednih nad drugima

Allah s.w.t. nam ie rekao da je nekima od vjerov.icsnika dao

prednosti nad drugima:

Q: t:);i''i\:' (rt;i,rä Jt;4i "br,:. düJ Ät

,Mi smo jedne ujerot)jetnibe nad dntgima odlikouali, a Da'tndu smo hbar dali." (Sura El-Isra, 55.)

Konsenzusom ummeta se moä€ r€öi da poslanici imaiu prednostnad vjerovjcsnicima, a medu poslanicima oPet, .iedni imaiu Prednostinad drugima. Allah s.w.t. kaä:

. ' - a 1

: ' -gl .n' a" .f fp 04 ce f#.

9i, L*i: -ii :.i ]i o-: *rl rtt':#ä:P',ctiui

,,To su poslankl Mi smo odlihouali jedne ad drugim. Snehina od njih je Alkh gooorio, a nekc je M ,üe ttapkjeuelzdigao. A Isat sinu Me|emin4 jame smo dnkaze dzl; iDäibrihn ga podriali.' (Sura El-Beqare, 253.)

Ulu-l-azm su najodabranili poslanici

Najboljih podanika i vjerovjesnika je pet, a to su: Muhammed

s.a.ws., Nuh, Ibrahim, Musa i Isa i oni su najodabraniji medu

poslanicima (UluJ-azm).

yri.i"iit;ii *t-t,+,,Strpi se kao lto u se sttpili odhcni Potlanici,"(Sun El-Ahqal 35.)

220

\i:, &ri ei;.

Page 204: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dioPoshnici i

Allah s.w.t. ih je u Kur'anu spomenuo na nekoliko mjesta:

ij !it.-c;';i siit C; :, p) r i-11 n 3 Ü'4i

;'j.. 1i ;.-ri i ;ij Jitr-*) ü",fi e;'3 4t..On uam propiuje u 4öi ittu ono in f narcdio.Nuhu t

ono ito obiaaiiuiemo tebi, i ono ito smo naredili lbtahimu'

Masau i han: Pruuu feru iEol)jedajte i L tome E ne PodrL-

/jral" (Sura Li-Sura, 13 )

lli edie keie:" j;; * r, :i vt *t ;at:" u;.t: t u:;t't2

--;;1 o-*'

,,A. hada tmo Lzeli od ljerotjenika njihoue zavjete' i od tebe'

i od Nuha, i lbrahima' ; Mataa i Itda tina Meiemina '

(Sura El-Ahzab, 7.)

Po öemu se odlikuiu Yieroviesniciiposlanici ledni nad drugima?'o

Ako pomno pregledamo dva spomenuta ajeta uoöit demo da

se odlikovanie me,lu pod^"icl-" i vjerovjesnicima razlikuje u tome

kome je Allah od nj ih dao vece dobro koie ni ie Jao nekom drugom'

ili po poloiaju iznad poloäia nekog drugog. ili zbog niegovog truda u

0 Vieroviesnici i ooslanici se razlikuiu Po vrijednoslimd jednih izmedu drugih'

zbo; dol,ra koiJ im ie Allah poda.io tojedini liudi PriPßulu Poeanrcrma.'vieöviesnicimj neke stvari mislecida ih veliiaju na la|Jv ndc'n' raKo sro 'n

i""ae van rruea i'tine. od rosa ie ; prizivanie mnosihil:;"fi ilüJ.?ilä:",]

r;H;g:lJ:"l.,",J1ä,ll*;Hl$::?? "*,," pnz'vanie Mun"^,'eudc,wß iuoui ivania dovi nßmu idkosetone b ismjeloosim Al lahu s wr ' zanm

ilTi:i5,H'l::':": * t',,il",111*'il,"; !1"'i. ii'i:fl",L:[ :$i":1'"';r:r:"xt".xii*:11rr. "ril:;iqfi rn1"'ffi;:"if :"::;.""'Jff ilvierovtesnik neie umanjrti ni€govu liinost l;'";rn; "ä;"e" " prvoi;tro irvo*nr vogute je da od neviemika nastne

i;r'l;*in$::::T'hli":'i1i'"1i;:Hliiyääii:{:'lj:udahnuo mu ie od Svoie duse' n'redio ie tr

ö;;;-s,i;;';." ""t'h stvÄri d stvoriosd ie svoiom rul.om'

Page 205: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osml dio

poboZnosti i pokornosri i pozivanju Allahu s.w.t., kao i zbog obavezekoju treba da obavi po Allahovoj s.w.t. naredbi.

Allah s.w.t. je uzdigao Davuda a.s. time lro mu je dao Zebur:

:r \;)-,;\3 ( :1\;:)

,.4 Daaudu sno Zebur da1li." (S\$El-lsr , 55.)

Musau a.s. je dao Tevrat:

:7., a'ii3 ;si ovii:) --4i o1 " 7''t; 51,

-I hadz smo Masat dali Knjigu i "putu nzlikotanje isti-ne od neitine, da biste ptuuim puten iili."(Sura El-Beqare, 53.)

KnjigajcTwrat:

3h,s'r| qjj4 ) ti,J ri \i\

"Mi tmo Teurat objauili, njema je Patd i sajetlost."(Sura El-Maide, 44.)

Isau a.s. je dao Indiil:

-...,,-., j., ä r:i-) a,. :)i L:-.- r?;', y.:ij

iit s"u 4 laii '"-::"

1:',Pi

,,Polije njih sno haa, sina Mefjemina, poshli, boji je pri-znauao Tiurtt, d njerklr smo dali bdäil, u home je bilo uP .t-sno i stjetlo." (9traLl-Maide, 46.)

Allah s.w.t. je odliLovao Ad€ma a.s. j€r j€ on otac öovjetanswa,Allah gaje sworio Svojom rukom, udahnuo mu duiu i naredio mclecimada mu se&du uiine.

Nuha a.s. je odlikovao rime üro je prvi poslanik na Zemlji i time3to ga je Allah s.wt. na"vao zahvalnim robom.

lbrahima a.s. je odlikovao time lto ga je u?€o za prijatelia:

e,t*-".']t.ßi-3'i,t4 Alkh jc uzeo lbraLima zz pnjatelja" ($ra,ErrNisa, I25.)

222

Page 206: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Otmi dio

Uiinio sa j€ vodom ljudima:

uY,.oty jtye ;,,7c,Ja lu te, aisür1u, uoäom ljadima uiiniti."(Sura El-Beqare, 124.)

Musaa a.s. je odlikovao Svojim poslanicama i govorom:

,;ki -+r+ _",ii J; :\.:1;5 ;t.Ji;t Ju

.Ja sam te odabrao nad ltim lj dima Srojom Potldnicom igouorom Suojim." (Sw El-jinf, r44.)

Kao i to da ga je odgojio za Sebe:

'i) ;t ct;,tii,,Odgojio sam te za Seba " (Sura Tä-ha, 41.)

Isaa a.s. je odlikovao time 3to je Allahov poslanik, i rijeö koiu je

dostavio Merjemi i Ruh od Njega, i on je sa ljudima razgovarao dok je

ios u besici bioi*i jl-ür :;-4) "ii J ;, .)'r ji -.-+, 3"-i L;'

'l::i:'ri

,,Maih, ßa, sin Merjemin, samo je AIIahot Poslanih, i sno-ren je Rijeiju Njegouon, koju je Merjemi doxauio, i Ruh odNlega. " (Sura En-Nisa, 171.)

Vjerovjesnici se razlikuju i po drugim svojswima, jer su neki odnjih samo vjerovjesnici, dok su drugi vjerovjesnici i vladari, a neki surobovi* poslanici. Svaki vjerovjesnik koji bude nazivan lalcem, ne budeslijeden niti mu se bude poLorno onje vjerovjesnik a nije vladar. A onaju kojeg narod bude vjerovao, slijedio ga i pokoravao mu s€, Pa bud€ na-rcdivao samo ono iro mu Allah naredi on je rob vierovjcsnik a ncvladar.A ako bude naredivao svome narodu i ono ito on liöno ieli od onogattomu je dozvoljeno, onda je on vjerovjesnik vladar, kao lro jeAllah s.w.t.rekao za Sulermena a.s.:

"a'..ft-t ;:-. iL:i'ri !trt: c'tt* | t:^

-Ovo je Nai dzr pa ti daruj ili zadt2i, zato nelei Pollgatiratuna." (Sura Sad, 39.)

* Pod robom se misli Allahov rob, a ne rob u Pravom smislu rijeai

Page 207: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Vjerovjesnik vladar je u ovom sluöaju poput poslanika roba. Kao(ro jeAllahovom Poslaniku s.a.w.s. bilo reöenor ,,lzaberi, ili öei biti rob

poslanik ili vjerovjesnik vladar." Poloäj roba poslanika potpuniji je od

poloäaja vjerovjesnika vladara, kao lto je slutaj Muhammeda s a.w.s.jer je bio rob poslanik, podrian, i kojeg su ljudi slijedili i pokoravalimu se. Tako ae on imati nagradu onih koji ga budu slijedili' i od

niega öe se robovi okoristiti, smilovat ie mu se i on ie biti milostiv

prema njima. Ali nije izabrao da bude vladar, da mu se nagrada ne

bi umanjila zbog uLivanja ugleda vodstva i imetka, ito €e mu biti

zaraiunato na onom€ svij€tu.

Na osnovu ovoga moicmo teCi da je rob poslanik Lod Allaha bolji

od vjerovjesnika vladara. Zbog toga su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sin

Meriemin bili bolii kod Allaha od Davuda, Sulejmana i Jusufa a.s rl

Odlike posljedniegPoslanika Muhammeda s.a.w.s.

Kada Allah s.w.t. proiivi prve i posljednje narode na Sudnjemdanu, naö odabranik i Poslanik s.a.w.s. öe biti prvak Ademovogpotomswa, u ruci de nositi zastavu zahvale, a wi ostali poslanici ivjerovjesnici öe biti pod njegovom zastavom. Allahov Poslanik s.a w.s.

kaäe: ,,Ja sam prvak Ademove djece na Sudnjem danu, bez hvale i

uzdizanja, u mojoj ruci öe biti zastava zahvale, bez hvale i uzdizanja,nema vjerovjesnika toga dana od Adema pa nadalje a da neie bitiispod moje zastave. Ja sam prvi koji ie se zauzimaci, i ja sam prvi odkojeg öe se zauzimanje prihvariti, i nema hvalisanja niti uzdizanja."Hadis biljeie Ahmed, Tirmizi i Ibn-Madäe.r'�

Kada se stanje pogotia, i kada ljudi budu traäili ko öc se zanjih zauzimati od velikih poslanika kod Allaha s.w.t. za Presudumedu ljudima, svi €e poslanici odbijati. Svaki ie od niih govoriti:

,,ldite nekom drugom." A kada dodu do Isaa a.s. on ie reöi: ,,lditcMuhammedu, rob kojem je Allah oprostio grijehe koje je ptije iposl i ie uöinio."

r''Medzmu'a fetawa' od lbn-Tejmijje.r"Sahih dzami? sagir', 221.

224

Page 208: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ovo je njegova prednost ovog velikog dana, zbog onoga ito mu

ie Allah p;dar;; od velikih svojstava, Plemenitog morela, üuda na

illahovom putu, irvrSavaniu Njegovih naredbi Allah s w't' mu je dao

prcdnost u ;iemu samom, njegovoj dawi iummetu On ga je uzeo za

suog priiatct'a kao Sro je uzeo i lbrahima ?. Priiarelia U hadisu koieg

bililri Muslim od Ebu Awane stoji: "Allah me jc uzeo ?a Svog Priiatelia

kao lto jc uzeo lbrahima z4 Svog Pdietelia."rr

Dao mu je vcliöansweni Kuian kojcg nijc dao nikom dtugom od

vjerovjesnika ili poslanika:

,-üeii a:.,t;i)it eai;ci.i*t; Ä':

,,Mi smo ti dali sedam ajcta koji se po auiajta i dali t'no ti

Ktlrhn u.liöanltu.ni " (Sura El-Hidär, 87J

Allah s.w.t. mu j€ dao icstoro koje nije dao nijcdnoh drugom

vjerovjesniku prijc njega. Tako da u lcd"om hadisu stoji da je Allahov

Porlanik..e.ws. rekaor ,,Data mi je ptcdnost nad vjcrovjcsnicima u lest

swddi dat miie saiet govor, Pomognut sam sa strahom, dozvoljen mi ieplijen, Zcmtji mijc u-öinlcna öistom i mjestom za klenjanje, Poslanram1"1- .*or.r,Ji-" i"" .norn sr.r zepeäceni vieroviesnici " Hedis biljeäc

Mr.slim i Tirmizi.rn

Allahov Poslanik s.a.l',s kaie da mu je Allah sw! dao iest

prednosti. Dat mujesaiet govorJto znaii da je njegov govor iako ktatak

nosio puno znäöenja.

Pomognut je srrahom kojeg bi Allah ubacio u srca njegovih

nepri,at€lja i neprijareljx njegovih sljedbenika.

Dozvoljen mu je plijen jer bi Plijen Priia5njih Podanika i njihovih

sljedbenika biri sakupljen a onda bi ga tra sa neba spa-lila'

Nj€mu i njegovom ummcru jc Zemlja uöinjena öistom imjeslom

za klanjanje. Tako, gdie god öovieka zadcsi namaz moi€ se abd€stiti i

kl*1"ti" ako ,t.-" iodc onda rnoit uz:rd tej€mum, a onde klanjati b€z

obzira gdje se nalazi, u däamiji, kuii ili na oworcnom'

Osmi dio

rr Provierena Tahawijeva Poslanica. Pogtedaj 'serh akide Tahawiie str' 175"'sahih duamiä'. ?21.

225

Page 209: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dio

Poslan je svim ljudima, Arapima i nearapima, bijelim, äutim icrvenimrs, onima koji su bili u njegovom vremenu poslanswä i onimakoji su dolli poslije pa sve do Sudnjeg dana:

c+'eA t. ii b j.\.,/ai \A.ti"O ljudi ja san Allahou Posknih srima oama."(Sura El-Araf, 158.)

Poslao ga je diinima isro kao ito gaje poslao ljudima. Diini su sejednom prilikom, nakon ito su sluöali Kur'an i povjerovali u lstinu kojaje objavljena, vratili svome narodu, pozivajuöi ih u vjerovanje:

&;t ;t 4 tt * l;:t;j ai es i;"-i \..'..'A

rj i ,:;.r-!; iJl i+! \ra : ^Ji-t) ' r: €pj, . i ' i - - - ,

::E.. r*t Ji. , J r,Jii :LJll*r!,J. L ut:s",'ii ,l"O narode nai, odanuite se Alhhovom ghJoih4 i rrjer jku AJhlta, On le uam nehe uale grijehe oprostiti i od patnjeuat neizdräbe zaitititi. A oni hoji se ne odtmuu Alkhouuglasnihx, uhti Mu na Zemlji ete Lrnaii i mimo Njega aeiezahimihd naii. Oni su u uelihoj zabladi."(Sura El-Ahqaf, 31.-32.)

Sesta prednost je u tome ito je on peöat vjerovjesnika tako danakon njega nema vjerovjesnika. Rekao je Allah:

a , z"-)i:qAii;').*j"On je Allahou pothnib i petat 4e;ot)jesnika.

"

(Sura El-Ahzab, 40.)

A, ako je peöat vjerovjesnika, ondaje peöat i poslanika, jerje svakiposlanik ujedno i vjerovjes nik.

15 Nehru je u svoj knjizi'Lemehat min tarih alem', tvrdio da je Muhammeds.a.w.s. poslän samo Arapima Ovo miöljenje su imale i nek€ od krbcanskih sektinoviieg i stärijeg doba. s€jh lbn{ejrnijjeje napisao knjisu'D:ewab saFih'u kojojjeodgovorio na sumnje jednog kr5öanina. ledna od tih surnnji kojoj je Sejh posvetiomnoso vremena je tvrdnja da je Muhammed s.a.w.s. poslan samo Arapima a nesvim ljudirna. Kao odgovor na o!'u ta; dovoljno je da pojä5nimo prohlieönostu koju padaju. Ako vjeruju da je poslan kao vjerovjesnik i poslanik onda morajuvjerovati u ono 5to je prcnio i rekao. A izmedu ostalog j€ rekao i to da je poslansvim liudima. Pa ako vjeruju da j€ poslani vjeroiesnik zatim ga utjeruju u la.z ikatu: ,,Ii si poslan Arapima" znaä da su suprotni u wojim rEdniärna 5to jasnoukazuje na to kako su htjeli da opravdaju svoje nevjerstvo u njega.

226

Page 210: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Osmi dio

Peöat vjerovjesnika i poslanika znaöi da poslije njega nece biti

poslan niko Lo ie mijenjati njegov Serijat i negirati neito od njegove

vjere. A silazak Isaa pred Sudnji dan.je istina, to je obavijestio Poslanik.

Ali on neöe suditi po Tevralu i lndäilu, vei c€ suditi po Kur'arru, slomit

ie lcii, pobiti svinje i oglaiavat 6e namaz 'u

Dokazi koji zabraniuiuda se pravi razlika medu vierovjesnicima

Ima hadisa koji zabranjuju muslimanima da daju Prednost jed-

nim vjerovjesnicima nad drugima, kao lto prenosi Ebu Seid El-Hudrida je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekaoi ,,Nemojte izabirati vjerovjesni-ke."rr Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao:

,,Nemojte praviti razlike medu vjerovj€snicima,"rr tako da ne govoriteda je neki od njih bolji od drugog (govoreii da je neki odabraniji oddrugog, praveöi odabir medu njima).

Ovi hadisi nisu u suprotnosti sa dok^zima iz Kur'ana,koji uka-zuju da je Allah dao nekim vjerovjesnicima i poslanicima Prednost uodnosu na ostale. Tä se zabrana odnosi na odabir nekog od njih iz ljut-nje, pristrasnosti i omalovaiavanja drugog vjerovjesnika, ili u sluiajuda podvajanje medu vjerovjesnicima dovede do svad€ i smutnje.re Naovo nx upuöuje i hadis kojeg biljeii BuharUa u Sahihu i drugi, od Ebu

227

' Nakon ito re Muhffied s.d.ws. poslan k o poslanik poiavili su se nekilazovi roji s'r sebi pripisivali vjerövjesnBtJo poput Musejleme, EswedaAnesia i S€dtaha. ALi i dan danas se s vremena na vtieme Pojeve Pojedinci sasliönim la:ima. U prdlom vijeku se pojavio Ali Muhanmed SiBzi rod. 1819g. koji se zvao 'Vrata'(Bab) dok su njeSovi slj€dbenici zvani Babaije. Ponekadiesebipripisiväo poslänstvo a ponekad boiansrvo. Njegovim puremie krenuol.jeBo'' ,iöenik ioji se zvao Bihaulla}l. ä Jjedbenici iu mu ie zvaii sehaile.Poput ovih lata.a je bio i Mirza Gulam Ahmed Kadijani. On ima Pdstalice!Indiji, Njemaökoj, Ensleskoj i Americi, sdj€ imaiu d:amije u kojima zavodemuslimane. Zvani su kadijaniiama iako se u novije doba zovu ahmedijamakako bi lakÄ€ zavoditi narod.Posljednji koji je sebi pripisivao poslanswo bio j€ Sudana€, a Allah s lvt aeosrimotiti i ;iotkriti;;or sve i jednog latova: ,,o1ti koji budu o Allrhlt tLtiiznosili neie spieti." (Süa l,unus, 69.)I' Mutefequn alejhi,'Miikatul-Mesabih', 3/114.rr Hadis biliezi Buhariia, 'MiSkatu-l-Mesabih', 3/114.r" Pogledaj'S€rh akide Tahawije', str 170.

Page 211: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Potlanhi i Omi dio

Hurcirc ra. edic kaäc: ,,Posvadali su sc dvoiica liudijcdan od muslime-

na i icdan oid iwreia. Musliman je u zaklcwi rckao: "Tako mi Onog

Kn;i i. odabraä Muhammeda s.a.ws nad wim l.iudima " A jcvrcj reöc:

,,Tako mi Onoga Koji je odabrao Musaa ned liudima'" Musliman podi-'ie ruku i olamari icvrcia, a on odc kod Allahovog Poslanika i ispriä Jta

sc dcsilo izmcdu njih dvojicc. Poslanik s a.w.s. rcöc: "Ncmo.itc mi devati

oredmrsr nad Musaom. Ljudi t sc oncsviicstiti, pa Cu biti prvi koji dc

se osvilestiti lod ono Musa se drZi za stt.nu Ar!.. N' znam ic li bio od

onih koii su se onesvijestili Pa sc osvÜcstio prijc menc ili ie bio od onih

koje je Allah izostavio,"to

U Buharijinoj verziji: "Ncmoite mi davad Prcdnost nad viero-

vjesnicima." A u drugoj predaji: ,,Ne pravite rezliku mcdu vjerovjc-

sn i c ima . '

Ibn-Hadi.o o ovom pitaniu käre: ,'Uöenjaci su rcldi da sc zebra'

na devanie prodnosti jcdnom poslanilu nad drugima odnosi na onoga

koii budi s;orio po svom mill;enlu, ne na onoga koii bude govorio

he osnov;okeza,' ili na onoge koji bude govorio nl täluv naöin da

ce omelovalaveti dtugog vjeroviclnike, lli eLs de to dovetti do svede i

rasotave, ili na tekav iadin da se u raspnvi nljedna vriiednort ne dednc

onäme posleniLu nad kojim sc dtugl istiöe."'�r

Prcnio je od nekih uöenjaka izjavu: ,Dokazi koii sc navodc o za-

brani odabiramedu vjerovjcsnicima sc odnose na resPrave sa sljedbcni_

cima Knjigc tako sto & se davati nekim vjerovjcsnicima Ptednost.naddrueima p-o tome ito su bolji. Jer rasprava o vjcroviesnicima mcdu dvle-

rn"".,i.."rrr" ". .igurno dovcsti do toga da jedan od vicrov.iesnika budc

ooniin. öro todiu kuft. Medutim ako ta raspraw budc üz sPomen vri-

iednosti oboiice kako bi se spoznala prednost jednog nad drugim onda

ie ova zabrana na to ne odnosi."22

i'Srtih Butturr', poslavlje o vjerovjesnicima odlornäk o Musaovoj smrti i

niesov spomen PdliF Posledaj 'Feth'r-l'Ba ri', 6/4ar ':r'Fethu-l-Barl, 6/446.' pr"rrt.J"i ti"i, "i.:"1i3 v߀ Podatäka PogledaiTefsir od lbn-Kesira käo i

dd Ourtubiia u tumaienju Surc El-Beqare, aiet br' 253

224

Page 212: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 213: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar
Page 214: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Obaveza vjerovanja u objave

Od osnova vjerovanja jeste nepokolebljivo vjerovarje ü objave iposlanice kojeje Allah s.w.r. obiavio Svojim robovima putem poslanikai vjerovjesnika, kao i vjerovanje da su te iste objave dostavili ljudima.Allah s.w.r. je rekao Musau a.s.:

;k' :n, ,6i S-1.;1;"^i;t.i;tJG,,O Muta, Ja sam te odabrao nad nim ljudima SuojomPaslanicom i goaorlm Swjin." (SuraEl,Nraf, 144.)

Allah s.w.r. je pohvalio poslanike i vjerovjesnike koji su dosraviliNjegove poslanice a da se nisu osvrtali na miilj€nja svojih prorivnika ineprijatelja, pa kaä:

Ai 1t.tiÄ u;z|.li k;.A: i'i=!:4t44 ,:jii

,,Oni hoji dostauljaju Allahoue postanice i sam7 se Njegaboje, i ne boje se nihoga ostn Alhl)a." (SnuraEl-A\z h, 39.)

Narodi su bili unittavani zbog togaito su negimli Allahove objave.Pogledaj kako se postavio Salih a.s. kada je njegov narod bio unilten:

J-::;i ;; n'- )"3:;7i Ä ;,a'. tsj'C; i;,.L i-,:=Ji 3:+ i -* j"&

,,A on ih napusti i reöe: 'O narodr moj, pre io ram,atnposhnicu Gospodara suoga i opomifljao tdm udt, ali ui neuolite on€ hoji opominja. " (Sura El,Araf, 79.)

Ili stav Sualba a.s. nakon uniitenja njegovog naroda:

:*j: \:i).:*.) F4--:,-J.t J.:! r* J\it r+j j p

.t a.t+r.; * i\;-i53:"€)..4 on ih napu*i i reie: 'O na,ode noj, prcnio la va,nposhniar Gospodara suoga I opominjdo tdm ?ds, pa zaito dangajen za narodon neujenilkin." (Sva Ll-Nraf,93.\

T

Page 215: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslaiici i ouau PrDi dio

Vjerovanje u sve poslanice

Ono 5to le Allah objavio mor! da bud€ sPu.ltcno sa neb€la u Pismertoiformi kao lto je Tlvrat kojeg ic objavio Musau a.s., Allah s wr' kaä:

ai'f'. j=i)'a:i

i'r''F;t ati\' ,t F ':':+t

tt ;'-t i t:ts1,1vv ;t't ",'45 33

,,1 Mi ,ta plolalhd naPitatmo ?oukt za tL'., i objllnj.njcza tuah4. hini lh flojthi, a notudu toom zLPoticdi d4 scpridlzauz onogt lto je u njina lcple," (SrteEl-Rraf, 145.)

A moä da bude i kn;'iga koja jc objavljena poslaniku usmeno i

uöcnjcm poput Kur'atu:

@ J"-7 t;'fi (4 At ".tai JL Ät'1a.'ts;'11,!i

"I hao Kur'an suc dio po dio ga objaulujemo da bi ga ti ljrdinamah-pomah ka.itdo, i pftnta potr.bi ga oblaulj4cmo."(Sura El-Isra, 106.)

Objava spultcna sa neba moic da budc sakupljena u kniigu kao

Ibrahimovc sahifc, ili Lnjige koje su spultcnc na Musaa, Davuda,lsaai Muhammcda s.a.w.s., ili da bude obiava koja se objavljuje poslanikuili vjerovjcsniku ali sc nc zapisujc. Takav jc sluiaj sa objavom lsmaila,Ishala, Jakuba, i njegovih potomala, kao i ono örc je objavljedo na.lemVieroviesniku mimo Kur'ana.

Obavezno je da se vjeruic u we objave koje su spultcne:

Ci \tt

'E:.rV -,:;\UtJriui u:;11ii a Ku tz;t2 tSS

,>x-,.: *y a.Ju: Y;:{t: ;;'ü:frt

6ril::, :^rJ3iir )-t:Ä';i';: I--4i.t 3;:ri"fucitc: ,,Mi ujmlcmo t Alhha i a ono lto sc objdr|ujcnama, i u ono lto j. obj4urmo lbT&hirxt, i Ismaih, i khah%i Jdbrba, i ,1j.gotim ?otomcima, i a oro ito i. dzto Mwau

236

Page 216: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

I+!i dhPotlanici i

i lt4t, i t o o ho jc d4to l)jüoltittnicima od Gospodtra

niihoua: mi nc tmvimo nikakac razli&c ndt njima i mi r

Nienu predai-to " (Sva El-Beqare' 136 )

Allah s.w.t. je rekao Poslaniku s a w s :r,s+'t

f1 ; 76 r-, o ßi'tii u' J;ti'!i

,,Rcci: 'Ja tjcrui.m u olo lto ie Alhh objzvio od lGjigc i

ndftä.;o ;i ie'dn bu&tu Ptul)cdan fltä' t)dma""(Sura Ei-Sun, l5J

A viernicima jc rekeo:

*,sf "ir+4i:' 4r,,i {\ \ittVttti|i\+Jt'S:

u' Jl1 eli trrli: "4)t

,,O vi hoii t j.ntj?k' icmjtc u Altah.a i Njcgoua Pothnih4'

i Xri'gr" h"i, ii tP^io u Suog PoshniLa' i Knjigu hoju jc

?iijc t\*ttio. ' lsüeBn'Nise, 136 )

Ono ito nam jcAllah u r'nllne Poiasnio od knilga koje je obiavio

k^. rbiJi^o". ".tl "*ife, Tevrat Musaa a's" Zebur Davude a's''.In-'Jt

f ir- ".r i l("i"t f..;i je obJevlien Muhammcdu s'a'w s' ili Allalov

;;;;; M*;.- i ;{iah;a objava salihu' Hudu i Suajbrr' kao i

AIIäo* obl*ua M.rh"mmcdu s r'ws' mirno Kul'ana' koja se nalazi u

hadiskim zbirkama, Lr sve ovo v;€rutemo Poiedinaino onako kalo nam

ie Allah s.wt i pojasnio Takoder vjeruicmo da ime kniiga i ob'ava'

osim ovih, koje nam Allah s.w.t nije spomenuo'

Kakvo treba da bude vierovanie u Poslanice

Mi vieruicmo u ono 3to je sPuireno u Deb€skim Knjigama' i da

'. '..il#;i;", k"o i 'länj' po njima bila obaveza naiodima

i.oii." ru doSl. re obiave. Vjeruicmo da se nebeske Kniige uzaiamno

""*ö" il. na* är"gu "' uvodi T l"i lndiil ie Porvrdio Tevrar'

Allah s.w.r. ka;",-'fiie,l!-t;;a.Cr;

.l da ponrdi ono ito ic Pr|e njegd od Teurata''

(Sura El-Maide, 46 )

237

Page 217: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Potlanici i obiaw

Svako onaj ko negira bilo öta od ovih objava on je nevjernik:'p'$r,<i.Sit

+:,j -&a -2.:t:1hL 1<.;,

:) r'',: , ir-L

,,Onaj ko ne bade ujerouao t Alhha, i u meleke Njegove, i ahnjige Njegote, i u poianihe Njegoue, i u onaj vijet - dalehoje zahtao." (SüaEn-Nßq 136.)

U drugom a.jetu Allah s.w.t. kaie:

-;l',4 'ejÜ

t q! i,ß3ü r-',r:.', t? _-:J.:ii i,;

9!i.r | .- J J-?.r I tJ, F'4:?'J' Jrli-Jc ), .L.J I

,,Onima koji dtban Naie b d poicdli ; plcmi nji/na tebda oholo odnosili - bapüe nebc'hc 'e nele otuonti, i pijele dera hroz iglene uii proli nego ito ic oni Däennet uii."(Sura El-Araf, 40.)

Vjerujemo da waki novoobjavljeni Allahov zakon, cjelovito ilidjelimiöno, derogira onaj prije njega. Allah s.w.t. je dozvolio Ademua.s. da udaje svoje kceri za svoje sinove a zatim je to derogirano. UJakubovom Serijatu je bilo dozvoljeno da öovjek oäeni dvije sestre Laolto je i uöinio Jakub a.s. a nakon toga je zabranjeno. IndäiJ je dozvolioneke od swari koje su bile zabranjene u Tevtatu;

"1 e .J-\t"{;;a' :J. '34 a; ü 3J:äJ

'&1ti;4i1..Poturäujuli taho itinitort Tcurara, objavtjenig pr;jcmene, i dopuitaju;i neito ito tam je bilo zabrarjeno.'(Sura Ali 'Imran,

50.)

Kur'an je derogirao mnoge stvari koje su u Tevratu i Indiilu:

ö. ;'+ \:Jk ir't; ,sni 'ä':i ";Ji J;')i 'o;;t

üi:i-4 y.; s.,ti ; -*,*:.ii;.:g

r+)u 14{;: y,4r

"li !E$i nnr.;;t'6ti LFil :41-:ü-r :::Eti| :,- . -.,'-

238

Page 218: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

-...onimd hoji l€ slijediti Poshnika' ajerol,jzrniha' koji neie

znati iitati ni Pitati, lojeg oai Aod sebc, u Tetratu i Inläilu'

zaPisdna ndhze, koji ie od njih tra.Ziü aa üne dobu djeh,

d;d od'tutnih oh)tuati ih, hoji te in lihpa jck donoliti

a lul,na im zablaniti, Loji le ih tcreta i telko/a koje su oni

imali o'kboditi.' (S$e El-Araf, 157J

Za Kur'an nije dovolino samo Povierovati u nlega

Vjerovanje u Prethodne nebeske Knjige ogleda se u &rstom

vjerovanju u niih, ali ito se tiöe Kur'ana nije dovoljno samo Povierovatiu njega, nego se poredvjerovanja mora i raditi po njemu öincfi ono Sto

ie naredio a kloniti se onoga ito ic zabranio:

+,, p, 4 t; ',ie 4,f-. rt jilJ ti J,5 (s :-1 t

i *'t, "-<::

; €lt J ii u i ;J a a'e'"ii)- :r F,i.-: rr';r; \t;,4i ,Vil.,-;J\ w

,,Elrf-lan-nim-sad.. Ouo jc hnjiga koja ti se objavlj ie - i

neba ti u grudima ne bade nihahue tegobe zhog nje, da njomc

opominjei, i da lrjernicima bude pouha- Slijedite ono it, adrn

r od Gotpodata raieg objauljuje i ne uzimajte, pored Njega'

nehog drugog hao zaititnika. Slabo pothu ptihuatate."(Sura El-Araf, 1.-3.)

Kur'an je jedina nebeska Knjiga koja nas, poslije Poslanika s a ws'

veie saAllahom s.w.t.. Poslanik s.a.ws. je rekao obracaiuii se svojih asha-

bima: ,,Radujte se, oraj Kur'an je u Allahovim rukama, a jedan njegov dioje u vaiim tukama, z.ato ga se driite jer vi posliie njega nikada ne€etc biti

unilreni niti eete zalurati." Hadis bilieii Täberani u 'Kebiru.l

Kut'an je zaitita od zablude i uniStenja onome ko se bude njega

dräo. Allahov Poslanik s.a.ws. ie mnogo Puta Poticro svoj ummet da

se drir Allahove Knjige, tako da je u iednoj hutbi rekao: ,^ zalim, o

ljudi!Ja sam samo ljudsko biöe, svakog trenutka oöekujem da mi dode

Allahov izaslanik i da mu se odazovem. Ja \am ostavljam dvije swari

od kojih je prva Allahova Knjiga. U njoi je uputa i svjetlost' onaj ko

I Hadis je sahih, 'Sahih dZaßla', U66.

239

Page 219: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

je prihvati i njc sc bude driao blr öc upu€en Onaj ko je ispusri zalutat

te. Zato uzmite Allahovu Knjigu i driitc je se l druga srvar je moja

porodica, opominjem vas Allalrom za moju porodicu, oPominjem vas

Allahom za mo;u porodicu." Hadis biljeie Muslim i Ahmed.2

Izlaz iz smLrtnji i isLu{enja koja pogadaju muslimana i ummcr j€

jedino u slijcdenju ovc Knjige. Nema liepicg opisa za Kur'an od ovlh

rijeöi: ,Älahova Knjiga, u njoj ic vijest o onima prije vas, i obavijest o

onima koji ie doii poslije va's, sudija medu vama, ona rastavija istinu

od laZi. Nije lakrdija, - 1<o je iz oholosti ostavi Allah ie ga uniititi' ko

bude traiio upuru u neöemu drugom osim u njoj Allah €e ga ostaviti

u zabludi. Ona je Allahovo övrsto uie, ona je Mudra Opomena, onaje Pravl put. Nju nc mogu izmijeni l i strasti nit i iezici. Njena tuda ne

prestaju, nje se uöeni ne zasituiu Ko niome govori ist inu govori, ko po

njoi radi bit ie nagraden, ko po njoj sudi pravdu provodi, ko njoi poziva

upuiuje na Pravi put."r

lz Knjige Dzuma-namaz, pravni (fikhski) propisi od Sejha Safet Kuduzovica:

ffi "-

or-,, ie uPt'lPurqen u Pcx,I'nit.r'Lx'� t' uriidre lako da

#* ;;..': tintti tiio k*E e,''r'!.?'.e'.1::'''�".,:::..

:'Sahih diami'a', 1/426.Ov.1 i nJd!< h ' l ie / i Trmrzr idrusr ' Sein Albrnr bze ( \^menhr I rhävr je\P

pol lJnr e b8 I zä ntegJ da rmr lnep6 znaienn ah mu ie i$rd s laD. . rer ie u n iemuHJf l . b . L "w.r nel i gd smdlra ju s läbrm Prenos'n,em J nexr n ' r

da ie lasao. Ali mislim da je njegova osnova utemeljena na Alijinom Sovorutako dale Flaris pogrijeiio j Fripisao 8a Poslaniku s a w.s

240

Page 220: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

ltülC '.lEi€ drü EHqdde r'l-r"üi o"*'i,+"** 3,s/r 'o.,o.,(1ry'.e* Jj1l1lä;p*t ''r I *7 i*w-aY.YY;; a*^id". eND r',Y " lyy y

St,,tr,to. t*rg"lF *.o,t^:''l'":m":ffiiWÄl i,^* ,"e, **ooq, @!1 4Y ^.-iä;' ;'ü. 6s+ ,ö,* @ t ew eü'1' ! rs

ffi:i#:#x:ffi":P*. "^.,"*t',,;;i "-", rr,', 6',vq :.39 3'-YY.lW ä,ää iÄta t a'o+iat,a bt'ztttt*! | L'w t51 t<tAflt ! f4ell ltlfl|'t1h E|'tru M u p'

n34&r4494 QW t ! a&t (t4,t24). T&a^i " E/&iB(qacög, t u /,tee4.en&a tä4, e$&Äd_Bs, u d-E tt41, EnetuCtgl a u Ar.rrt 4@{arrnr * fuW, lt66l),Ar{.&rr d rg, ndd , td@rlaHs"r & dnt,(ß4 ,l4h/'. OE-*, {'äo*ltld ü ret! W &, ljJ.t4.ha.n Thnu" Aee. A.Jäü}6dr. lürdtn, OF nr.dr, [n,rCdüL 7d1ä Lq/ti JrrÄei * dg A.d, 61.4dWnlt\ VUe err, &elid E Aaü .b. 1474,tt@ztdpt* (@, &B &,rtrsteta. i\Us,t.

- .tu'ft!&ee, $g) | h54aE&, @ttor-ros)

Drugi dio

Usporedba Poslanica

Page 221: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Prvo - lzvor i cili spuitanja

Sve nebeske Knjige imaju jedan izvor:

"s."u:-til la;5t,:;'r;ai 'pi

e <t ir.,! liri.::: -Jr

s'*'-ü ;t ,:a Jtlit'"'ii Jrit tr i a.3:4'uuli 11i.� ',u,

,Elif-kn-nin. Alkh, osin Ktjeg dru'gog boga nema, 2iü

je i Samoopstojeti Odrzauaxlj. On kbi objaulj'je Knjigu

s Istinom, hoja ponräaje prethodne, a i Te1)/at i IndZil.ie

objauio, joi prie haa Patohaz ljuäina, a objauio je i Farkat "

(Sura Ali ' lmran, 1 -4.)

Sve nebeske Knjige su spuitene sa jednim ciljem i namjerom'

spuitene su da bi bile pmrac ljudskog iivota, ljudima koii äive na ovoj

Zemljl. One ie ih kroz iivot voditi svojim uöenjem, savj€tima i uPutom'

Spuitene su kako bi bile duh iivota i wjedost koji oiivljavaju ljudske duie

i osvjetljavaju ih, razorLrivajuü njihovu tamu kao i tarnu ävota

Kur'an je predstavio na jednom mjestu razlog i cilj radi kojih

su obiavljeni Tevrat, Indiil i Kur'an, koji u biti predstavljaiu najveöe

nebeske Knjige objavljene od Allaha s.w.t

Allah s.w.t. kaäe:

if:i ;ii : "i:ri t4'€4t:yt "'"i q; u'i'ti,1ji'3t.

ii 4 n iru;:;t a')C\ir öAt1ii t\\.'uil

,r-Lt ir;: iJ,+! r'ü1':iiJ >':'"t'ä ;r't ;\!-,

) , - , , i -4jr l Jil L! r3ä'-.r t ,r4 '4 i)vb t+j -t o*

243

Page 222: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

i-,,)i "-t', e;| 2;ufuj |'p ";'rJti'J't+tYj;t 6:'- 4's.;{t't{i\ttLii i ^ti'& a- t;J:;

6r ;,t n t;rtj 6'r_tt utti i ;4 ü_t a,6Jai, . . z , ' , t < . i = . : , , - i - ' / . ' , .

,'t Jtt \- a-a-- ) J, 4.r.!r Jir t-+ F.j)' Pr ,Je+J

iit a;ii :ü, <,;tÄi

.iii ir -ii i.L;t

. ' ' . ' 1 , , - , _ t , i - .

L,i;'j:t'-;":i ;'':;v ct &:t';i'ci \tk Jti,- , . ' . . 1 / : . , , , i - , . . .

' , : 1 | 1 - i . - . . . . . . t . .-<-.l.J 5J , 6.r> !

-sr "l-l',J .ill r t-, .) t t>4Jt at -t

c?3 &;r; i<t$ U C

N,t;i+ &:- €5:i:##e:.i,:,r c. r<ti;Ai Jriu "; ; r:4 öl p',:{v 'rli'}i ai ,tjefi I

244

,"s 't ';i44\ "^+ ri-;ol ii !! üi ;;ü il - uL,

$ i i;; ri,; "*e,ti'i.i":i,g ii4 ohi ;:-n ört;-'tn.Lz

,,Mi mo objauili Teurut, u homc jc uputno i mjctlo. Po njemuta jetejima dili ujerc1)jernici, koji tu bih Alhhu podalni ipobozni Uldi, i utcni, od kojih jc traäcno da öuvaju Alhhouuhnjigu i oni m nad njorx bdjeli. Zato sc, kad budete sudik,nc bojtc ljadi, ul se bojtc Mmt, i ,te tulmjatjrjt. rijeii Mojcza nelto ho malo tijedi!A oni lto ne sade prema oxom iu jcAlkh objauio. oni tu Pravi nel,jer ici. Mi tmo im u nj.mupropisdli: ghtu z4 gh" , i obo u oho, i nos za not i uhotu. uho, i zub u zub, a dd tune treba uzrratitL A ononeko od odmazde od*sune, bit le ma od grieha i'LuPÜenkOni kaji ne sale prema onomc ln jc AJhh objauio Pturi 5uneprauednici. Poslie njih smo haa, sina Merjemina, poskli,koji je piznaaao Teüat prije njega objaaljm, a njemu smo

Dtugi dio

Page 223: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Pothnici i objaue Dragi dn'

dali Indäil, u home je bih aputtt o i suieth, i da PoturdiTlatat, pije njega obja'ljen, u lone je takode bih apuxtuo i

pouhd onima koji ta te A hhd bsifuli, i t|edbenieind hdZila

smo bili naredili da sudz prema onome lto je Alhh objavio u

njemt. Oni hoji nitla tlrdili premt onome ln je Alhh objauio- plaoi s grc! ici. A kbi ohidu|aiemo Knjigu, s Istinom

da ponrdi knjige pije obiaaljme i da nad njina bdi l ti

im sadi prema onome ito Alhh objaaljaje I ne poaodi se za

prchdevima 4ihouim i nc odstupdj od lrtine hoja ti dohzi;

tuima vama tmo zahon i PrLtac Ptupbah. A da je Alhh htio'

On bi us $edbmicima jedne tj.re öinio, ali' On hoie da

uds ith.ia onome ito udm PrcPiflje, tuto rc natjetit koie

uüe dabu uöiniti; Alhht tete $ sui l)ratiti' Pa le uds On o

ohomc a temu tte 3e r.tzihzili obatiettiti. I ndi im prema

onome iro Alhh objauljuje i ,tc Poaodi tc zz prohtjaima

njihouin, i iauaj ih se dz te ne odurate od aetega ito ti Alhh

objao$uje. A aho se obrent ti onda znaj da ih Allzh äeli zbog

nekih grijeha njihotih hazniti. A mnogi Üudi tt' zaitta'

fieposl !ni. 24/ oui taZe d4 im se hdo Paga sko dobd tudi?

A ko je ol Allaha botl sudija na,odu koii crr$o ujeruj??"(Sura El-Maide, 44.-50.)

Seiiid Kutb - rahimehullah - tumaöeöi ovc ajete kaäe:r ,,Svakrvjera je doila od Allaha da bude program iivora progrrm realnog

iivota. Vjera je doila da preuzme rukovotlenje nad ljudskim iivotom,

da ga organizira, usmjerava i ititi. Vjera nije doila od Allaha da bude

puko uvjerenje u svijesti i savjesti, Lao ni dabude puki religiozni obred

koji ie se izvtlavati u hramu i mihrabu. Ovo, i jedno i drugo - iako je

nuäno za ljudski iivot i vaino za odgoi ljudske svijesti i savjesti - nije

samo po sebi dovoljno da rukovodi ljudskim iivotom, dagaorganizira,

usmjerava i ötiti, ako se na temelju toge ne usPostavi Program' sist€m

i zakon koji ce se prakti;no Primicniivati u ljudskom iivotu, koga ie

ljudi prihvadti kao zxkon i vlast, po Lome öe ljudi biti kaänjavani ako

ga budu kriili i prihvarali izretene kazne.

Ljudski äivot se moi€ usPostaviti na Plavim osnovarna samo

ako se .'ierovanie, obredoslovljc i zakoni crpe iz iedrlog izvora koti

! Pogledai lesti dio'U okrilju Kuräna', str' 895,

245

Page 224: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

ih,h, t i t i i r l , tnt t Drugi. l ;a

r. , , . i r , i r r t v l l r nrcl srvt . i i ,L i skr i lcnim 5tf , r . ,mr l jLrdskc . lu ic klr

.1, , posjcduic r lasr nad postupcimr i pona6anjcm' rc koj i nagraduj.

i i r l , .L. ,nj , , i r l judc prenr *"m z;k""" na ovom sl i jctLr kao irc ac ih

p .r l r src. lcnom L.r iunrr n.rsr. ld i t i i l i k.rzni t i na buduicm si ' i jctu.

I IJrrr inr, k.rLl . r sc vl ; rst c l istr ibLr ir . r i r , rsp", l i lc l i , kada inr v i ic

i rrol od,rhlr se pr inru i crpi , k:rda r ' last n.rd sirv iest ima i ohredina

1,r i1, .LJ.r Al l ; r l r rL dok r . lasr n.rd sistcmim:r i z.1konim, pr iPada neltorr

,1,LLgonr nin,o Al lah:r . kada l l . rsr nad nagradom i l i kaznom na budu'

i !nr , rr jcnr pr ip.rcte Alhhu dok vlrsr nar l kaznana na ovom svi jel ' r

r , i1, .rJ.r nekom JrLrgon nimo Njega, red.r doLazi do trq:rnja iovjek:r

i rr , . r i rL dvi jc r ; rz l i i i rc r ' last i , izmcdu dva razl iairä Präv.a, izmcdLr dvl

, 'L i . . r , r n, , ,errrna. lädr l ju. lski i ivor Posr. l jc tako porcrncien ne iro

. , r r L l L r k u r ' . r n s l t i . i j . r i n i r . ] z l i i i r i m m j e s t i m r i u r a z l i ö i t i n r p r i g o -

r \ 1 + i . i + i -

Lh Zü]rliuil i /]rb.iiltt,t u?rrüniu ltugi ltogoti, a ne

.4// ,h Toront i l i h i se. {SLr:r El-Enbi la. l l )

- - j - . ' - - \ ' J * : - - - - * . - ' * - ' * "

!ta ,L ;11!,tl' .n l,ohti.t'i,t,t ttjil,ot,;ttt pot'r,ni. :igtt o l,i

, t t ' t , r lo Tor, t la ; t ' t rLt ,ü; tr t i Za Ui i L ottaDte i to.r na

, i 1 , , , r , , " { s r r r : L t l \ l u m r n , t n . 7 1 . )

\ .';-ji ,i ji ; 1, *;. ;rii.; i=i r& !:L- ;

:!: u-*'...,4 tchi s;tto 1td;ic ilnlili th r $ri rki odttdcnin ?Lü\o" '

ztta 9 :lildi i nc pat oli ff zd lnanina anih bo|i ft ztnil! "

l S u r . r f . l D i r r i l c . 1 3 . )

Zb,rg oloe.r je doih svrka vjer.r od AJlaha da budc progtam za

i i lo{. sr 'c j .dno jc d.r l i jc ol , , v lera doi la jednon kLaiu, jcdnon od

n.rrocl ,r i l i c i jc lorn ior jeö.rnstru zr svc nicgovc gcncraci je Onr je doiLa

donoscci rrrvr lcni z,rhon koj i ie vhd.rr i äivotnom snarnoi iu, pored

rj . , ,nrnjr k,) jc izgralnic pravi lno poim.rnic i ivora i porcd ohrcdo

slovl ja koj i po!,ezuj l r srcr s.r Äl lahorn. Ova tr i aspekta su bi la temcl j

Al l . rhove vjerc ma gdje cloLa, i la vjern od Al laha, jer l judski i ivot moäc

l i r i i rpr luu, moie se utcmel j i r i na pr,rvi ln irn osnovama samo ako

' \ l l . rLrova vjcr.r bLrdc prosra,r t rvora

)46

Page 225: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

U Kur'anu ima raznih dokaza da su prve religije' koje su öcsro

dolazile iednom od mjesta ili iednom od plemena. sadrävale ovu

komponentu potpunosti u onom obliku koji je odgovarao stupnju

,r"uo;" k.n, koii je prolazilo dotiöno mjcsro ili plcme.. Ovdjc sc

izlaäe ta kompletnost i ta univerzalnosr u trima velikim religijama:judaizmu, kriianswu i islamu

Otpotinj€ sa T€vratom u ovim ajetima s kojima se mi upravo

bavimo u ovom odlomku::

: ; :,s'"J 4t -; Pi tt 1i i',

-Mi smo objaaili Teüat, u bomeje aputstl)o i stjetlo. '

Tevrat je - onakav kakvog ga ie Allah objavio - Allahova kniiga

koia je doila da r.rputi sinove Israilove, da im owijetli njihov Put do

AllalLa i njihov pui u iivor". Thvrat je doiao donoseii vjeru u JednogaBoga, donoseii razne religiozne obrede i donoseöi isto tako ieri)ar:

i-'iv ;, +iii i ):'t' iß.\ i:\ -.Äi a-4i Lt €1- - - . " , . , . i ,

;rr-{: q! riE=, Ärtr '--r J'Ptu 4

,,?o njenu su jeutejima t dili ljjetol)jesnici, hoji su bili

Athhu posluini i poboäni b di' i "ieni' od kojih je traäeno

da inaju Allahour hnjigu, i oni su ndd njon bdjeü."

Allah ie obiavio Tevrat ne samo da bude upursrvo i svierlo za

svijest i srca kroz vjerovanje i obrede koji su u njemu sadriani, vei isto

rako da bude uputswo i svjetlo klroz zakon koji ie upravljati stvarnim

äivotom shodno Allahovom programu ikoji ie öuvati ovaj äivot u

oloiru ovoga programa. Po ovom zakonu su sudili vjerovjesnici koji su

s€ u porpunosti predavali Allahu. Oni u samirna sebi nemaiu nilta ito je

njihovo, sve pripadaAllahu. Oni nemaju volje, nemaiu vlasti dti za s€be

mogu wrditi da im pripada ikakva osobitost od osobitosti Boianswa -

i ovo je uprävo islarn u svom izvornom znaöen u ' Oni su Po nj€mu

sudili Jevreiime - i on je samo njihov ierijat koji je objavljen njima u

ovim njihovim granicama i u ovom njihovom svojscnr - kao öto su Ponyemu n;ima.udil ; i€srrr i I judi i Iabini t i . nj ihove sudije i uieni l judi

Onr su bi l i ,r adu)cni da cuvalu AllaJrovu Knjigu i oni ru bi l i zaduäeni dr

budu njeni svjcdoci, svjedoteai j€ u sebi tako tto te urediti svoj privatni

iivor prema njenim smj€tnicama i uPutama, kao öto 'e je svjedoöiti u

svom narodu uspostavliajuii njen ierijrt u rom narodu "

247

Page 226: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Bez Allahove objave ljudski rod bi se raziiao, ra,itrkao ne na'iavli

zajedniöki put:

Jrit i.)* ar";i'ü1,i'rf i4'",:'-S Li'nai3e'^+iÄ'ti ca Fi G;l+'eU;+i A

,,Sui ljtdi n. satinjarak jedau zajednicu, pa jc Alhh sho

ujerotjenike da donosc adome aiesti i oPommu, i ?o niimdje sho lhjigu td Istinom, da po njoj sadi ljuditna u oxome u

tema se razihze." (Sttta El-Beqare, 213.)

Drugo - Opöe poslenice i posebne poslanice

Prerhodne nebeske objave su obiavljenc poiedinim narodima'

ali podiednja objava koja ie poslana putem posliednjeg Vjerovjesnika

i Poslanika je opä objava svim ljudima. To znaöi da se ova Poslanicamora odlikovati nad prethodnim objavama i tako ito Ce odgovarati

svim vr€merirna i prostorima. Allah s.w.t. ju je i uöinio takvom, a Svom

Poslaniku prcd smn je objavio:" - . ' " ' - . ' 2 " , ' ' . . . - i '

C. e-at (J- f\-rt cr',

'+is{-Ddnat J^m tam utatJio tdix tjefl i uPotParrio Pftrna umaSwja blzgodat i zzfuuoljan sam da uam ülam ktdz ieta"(Sura El-Maide, 3.)

Sejjid Kutb - mhimehutlah - je pojasnio ovaj ajet u tefsiru pa

kaie: .,Vjernik scoji pred iinjenicom upotpunjavania i usavriavania ove

vjere, predoöavajuEi sebi sli.ied vjcrovanja, slijcd objava i sli.icd Poslxnikaod poletka öovjcEanswa, od prvog poslanikf, Adema (aleihi-s-selam)

do ovc posljednje Objave, Objavc koja j€ obiavljeru nePismctlotrlPoslaniku da ic dostavi iitavom öovlcdanswu l ita vidil Vidi ovaj dugi i

n€prekidni slijed, slijed upute i wietla. Vidi znakove na Putu, duiinom

öitavog puta, ali nalazi da je waki poslaniL, prije posljcdnjeg Poslanika,

poslan samo svom narodu. Vidi da je swaka Objava, prije posliednje

Öbiave, doöla za jedan vremenski Pedod. Vidi da je to bila posebna

Objava, za posebou gruPu i za Posebnu sredinu. Stoga su te Objave

'� Ispravno ie da je prvi Poslanik Nüb a Adem samo vjerovjesnik. (oP rec )

248

Page 227: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

bile pod ovim uvjerima i njima prilagodavanc. Sve su one Pozivale

Jedinom Bogu - ovo je vjerovanje u Boäijujedinost ili monoteizam -

, sve su pozircle jcdnorn oboärenju ovog Jedinog Boga - i ovo je ta

prava vjera -, i sve su pozivale da se uzima i crpi od ovogJedinog Boga i

da se bude pokorno samo ovom Jedinom Bogu - i ovo .ie upravo islam.

Meducim svaka od niih je imala lerijat ili vjerozakon za realni iivot koji

je odgovarao stanju te zajednice, stanju te sredin€ i stanju vr€mena i

prilika.

Kada je AIIah htio da zavrSi Svoje Objave ljudima, poslao je öita-

vom öovjeänswu Poslanika koji je posljcdnji poslanik, poslao ga je sa

Objavom tovjeku, ane grupi ljudi za poscbno vriieme i poscbne prilike

To je Objava koja se obnöa öovjeku izvan posebnih prilika, sredina i

vremena, je. s€ ona obraia öovjekovoj prirodi koja se ne mijenja' ne

modifrcira i ne podlijeä Promjenama:

]-.,.ri.:rl : ;i ;i--r L.,i ) rai -r-ri ,u, ;i Äi -h.

iÄi,,...ujeri Allahouoj iittoj prcma hojoj je ljde stuorio

Ncma izmjene Allahoue ajte, to jc pratta ujera "

(Sura Er-Rum, 30)

On je u ovoj Objavi podrobno izloäio öerijat koji obuhvata

iivot iovjeka sa svih aspekata i sa svih strana äivotne aktivnosti. Ovaj

lerijat donosi univerzalne principe i osnovna pravila za ono lto se

razvija i modificira u iivotu Promjenom vremena i mjesta, kao öto

donosi podrobne propise i detaljnc zakone za ono üto se ne lazvija i ne

modificira u äivoru promjenom vremena i mjesra Takodet ovaj lerijat

svojim univerzalnim principima i podrobnim ProPisima sadräi sve ono

lto je potrebno za iivot öovjeka od te Objave pa do kraia vremena, u ito

spadaju opie norme, smjernicc, zakonodavstvo i drultveno ustrojswo,

kako bi trjlivot mogao da traje, dase unapreduje, razviia i obnavlja oko

ove okosnice i unutar ovog okvira. ."r

Ovo znatenje je ta porPunost i sveobulvatnost, na koju ukazuje

Kur'an na viie mjesta:

j'U okrilju Kur'ana', 6/482.

249

:u. J5J-

Page 228: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Dru.qi dto

,.14i tcl)i ol)jat,tlit,to It"jiKu Lno obfuinjütj,: zn s1,,.."iSur.r Fn'N.rhl . E9.)

\ r t . , t , r . . l . l . r I . r p . n . , r . , . \ z

. ' - - - - . . - . ;

,,t\li rr ltitiizi ni:mo niit/t izannL'i1i." (Sto,t El-Et',tn..13)

l)osl j . :dnl i zrkon s:Ldri i svc l jcporc prcrhodnih obj;rvr, u öcmLrih prcruiuj . pcr svon sruien:n,rr iu l . i icnost i . Hasan Basri ie rckro:

, . , \ lh lr jc ol , j r io sror ir l , r i , . r r i r i knj isc. svc ni ihovc nnuke jc sasrrrn, uir t i . i Knj igr:T(v,r t . Indi i l . Zebur i FuLkan iKur"rn). Zat irn ic nt i l , ( \cn. lukr \r \ r . , f io, , jc.rnoj . u rr , , rkanl, . !

Treöe - Oöuvanje poslanica

s obziLon c].r sn pr i j . in jc posl .rnicc bi le vezanc za odrcdcnoyri j .nrc i prosror, ro zn.r t i d:r nisu moele ostar i v jeire i Al lah s.rv.r .ni je uzco.ScLi u obavc,, , d3 ie ih saiLrvat i , Dcgo jc nj ihovo ;Lrvanlc

frcpLrsr io Lrtcr) j . tc inu r ih nrroda koj ina ih ic objavio. TcvLrr lc

f ,cf Lr i tcn uacnima i poboiniacina:

; - * . : . : _ - . - , ; - ' ^ * j . - - - , _ . .

"i+,,,.. i I'abot)ti i tt'.lti ül |ajiL.it ttrit;n da tittjtr ,4l/ahourtr,1igtt. iorri st nat/üjot bdjdi." (S\rn Fl,t"\ld., i4.)

Al i uöcni i pobo:njaci mcdrL jevrcj imi nisu uspjcl i da otuvajusojLr Knj igrL, p.r su ncki mcdrL nJi f ta iz isf i l i dnto im povjerenjc takoiro sr ,e iznr i icni l i i t i ls i l ikov.r l i . Dovol jno r i jc da pn, i i r : i Tevr.rr p.r davidi i kol iko j€ u niernu izn) i jcnjenih i umcrnurih sn'ar i , i rc nc srnrou sckund.rLnjm propisinu l icre nclro u pr i r l larninl . Al l . rhu su pr ipkal iso.rr i ocl koj ih sc koi .r jc2i , . r poslrni . inu su p, i f isal i ainjcnic€ koj ih se

src7i i ohi i rr i s\ ict in;r . '

' L l - lk l i l ' , od SulLr t i ja ( ' l :n \ , . ru-1 b. i j .n ' . 3 , '336)' lo ja,n i l i sno nekc, ,d je \ ' .e isk ih izmi i l jo i i r i o Al l .hu u f r !om di j€ lu o lekniigc lio at. sho poj.rsnili i nck. o.1 izrniiljotina i poh ora o poslanicina upreth, ,dnom t .Bl . \ ' l tu

" l 'os lanic j " . Ovdjc tu n i \ .s t i sanro jedan pr in l ier je ! re l

150

Page 229: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Ali kada je rijei o zadnioi objavi, moramo israii da je Altah s wt.

prcuz-co na Sebe njeno oöuvanje, i nije je prepusrio ljudima na öuvanje.

Allah s.r,r'.t. kaie:

: )tbi.A A 'j') '4;!it-;F Ü'

"Mi smo, uitin , qa'tili Opomena, i Mi temo je cuuati "

(Sura El-Hidär, 9.)

Pogledaj na istok i na zapad, pa öe! vidjeti veliki broj haliza koji

pamt€ Kur'an napamet,6 rako kada bi bilo koji ateista ilijevrej ilikritanin

hrio izmijeniti u njcmu makar ijedno slovo, mali djeöak, domaöica, ili

öak smrac koji ne vidi puta kojimhodi, mogu da mu odgovore i Pojasnenjegovu greiku i izmilljorinu, a da ne spominjemo uöene ljude koji su

ga nautili napamet, shvatili njeSova znaöenja ispuniavaju€i se njegovim

naukama,..

Pogledaj u istoriju ove Knjige, koliko.ioj se samo posvetilo paZnje

i iuvanja, od zapisivanja, tumatenja, prepritavanja, prenolenja njenih

poruka i propisa.

I svega toga ne bi bilo da nije boäanske painie' i ova ie Kniiga

osrati sve dok Allah ne nrredi nestrnrk ovoB 5vemira

251

skoe uticaia u ihleniTevratr. Ova izmiena le uainila Tevr.tt konlradrklornimor i ; inJ ln i tekst u levrah, ie s l iedei ' . . .Uzmi svos ieJ inog s ind kojeg vol i i pa

ea iakolii." Ovai <in ie lsm;il a.\.. ali su se ;ldovi zdnijel! time lalo ie Ismailtrtr /dlldn nä da on i nicgo\ i qinovi, ArafL zasluze ow vrijednost, lato da suIbacili u lei<st 'ednu riiea-,,lshala-, ldlo bi eebi pnPi(ali u vrrjednost Tekt icu fa ls ; f jc i rano; T" ! rätu, ko i i re ddna!nalaz ikod n i ih , isPäo ovako: , U?miqvogiedincd sina koiee volis, lshaka, pa qa ?akolii 'Sveto pismo, odlotuk o Slvärd-niu, druai prolö;,2 redar. Alio;ob; |oia je uba, !la ovu riiec ni,e se osvrrdla nälonrradiktornost sa ostalim tek5tüvima u Terrahr, koiu ie protrzrokovati timeU levritu ie zapisano dä F lsmail roden kada ie lbrä}limu bilo 86 Sodinr' Zato

on*1"62; 5s5n6i51n eoqlavlie ostvaraniu, i po tome je lsmail,edini njeSov sin A

I' tit',t 'i r"u,ut riL ai";e roden. "A l6rahimu ie rada bilo stolinu Sodira. Läda

mu s€ Ishak rodi." Dvad;set Pwo Poglavlje o Stvaraniu, Peti iedak lesi li vidio

kalo ih ie Allah osramotio ; rarotkrio niihove spletke i rzmiene koje su naPra'

vih u Tevratu. Neito od ovogd vm sPomenuo u d'lelu koji Sovori o dokaz'md

iskrenostiDoslanikai niihovrm nasovieEtaiima' ledan oi razloea ovölikoq broi; h;tza ie i to sto ga ie Allah s wt niinjo

laikim zd iTeovör i pamie;ie 'Ä Mi smo Kü nn l,.:.nili do'tupnint za uienlr

napaner i poslu, pd nä li kaiika bi paün Ptinio (sura El-Qarner,22)

Page 230: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Potlanici i obiave Dntgi dio

Öetvrto - ldentiönosti i razlike u nebeskim objavama

Jedna vjera

Nebeske objave, sa kojima su doili wi vjerovjesnici, spu;tene suod Sveznajuöeg, Mudrog i o wemu Obavijcitcnog Allaha di.5., takoda one predstavljaju utrti put kojima su hodili Prethodnici a i od koiisu doili poslije njih. Kroz predstavu da'we poslanila koju je Kur'anprikazao na sliLovit naöin, moäemo zakliuiitidaje islam vjera u koju supozivali svi poslarici.

7i:'ti i'i i1 1-:t':i ut.

,Jedixa icra kod Allaha je islam." (Sva /J,J,i' Imran, l9.)

Islam se kao termin u Kur'anu ne odnosi najednuspecifrönuvjeru,nego s€ odnosi na zaiedniöku vjeru u Loju su pozivali wi vjerovjesflici.Nuh a.s. je govorio wom narodu:

,. a i rrii a:,: i.,Fi 3( - ;Ij,,Mcni je naredeno da badem od maslimana."(Sura Junus, 72.)

Islam je vjera koju je AJlah s.w.t. naredio da je slUedi otacvjerovjesnika Ibrahim a.s.:

&. ;Äi 3J.J*i ts i+i z, :'t -ts o.-l haäa nu Njegor Gospodar rcie:'Badi m*sliman'. On reöe:'Predao sam e Gospodam sujenw'" (Sl.ll:,El-Beqate, 731.\

A lbrahim i Jakub savjetuju woie sinove, pa kaiu:

;;+)i) iii;-r-,,1 n.Tnojtc umij.ti osim hao mulirnani.'(Sura El-Beqare, 132.)

A sinovi Jakubovi su odgovorili:

252

Page 231: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Pothnici i obidue Dntgl dio

tLi qi\,öt:.()'[i:V i;\,rtt:Jt at,!'tl\. i;'3

lhiP* 'l'r/')

,,Oboiauat y'emo nog Boga, i Boga aojih prcdakt lbuhi-

md, Lm4ila, Ishaha Boga Jedinoga! I mi t samo Njemtt

predajemo " (Sura E)-Beqare, I33)

Musa a.s. je rekao svom narodu:

,5:i":i^t 6s 6t.\;ft;;4: ^L ;t\;;3 ot vt

,,O nande moj, aho t Allzha imtjete ondz se nd Njeg

dhnhe, aho tte mülimazl "(SuraJunus, 84')

Uöenici su reLli lsau a.s.:

,z: <.j't::'iL''4!:: J:iu Gc

,,Vierajemo i ti ponjedoöi da smo madimani "

(Sr.rra Ali' Imtan, 52)

A kada je skupina sliedbenika Knjige tula Kuian:

.A c^iJ -+ lk L'.t1:, t';Äi !t.'. av ')u

,Vjerujemo , nieg:, or1 jc htixa od naieg Gotpodata' Mi tmo

i irije njega bili mtslinani.' - nhoiz oni '

(Sura EI-Qasas, 53)

Islam je opöi znak wih vjcrovjcsnika od davnina kao i niihovih

sljedbenika we do Muhammedovog s a w's Poslanswa'

Kako se islam oswaruiel

Islam ie posluinost, pokornost i predalost Allahu sw't u

izvrsavan]u onoga lLo 1e naredio i klonjeniu onog'r sto ie zabranio'

Ta[o da je islaniu Nuhovo as vriieme bio sliiedcnie onoga sa iim ie

doiao Nlrh a."., u Mu"aovo a.s. vrij€m€ islam je bio slijedenje njegovog

Seriiata. lslam ie u Isaovo a s vrijeme bio slijedenie lndiila' a u vtijeme

Mui'"--.d" s.'w.s i podi1" njega, islam je slijediti ono sa öime 'e

doiao plemeniti Poslanik s.a.w s'

253

Page 232: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Porheici i objaae . Druqi dio

SuStina da'we poslanika

Suitina da'we poslanika i bit nebeskih objava jeste u pozivuoboiavanje Allaha s.w. t., Jednog, Jedinog, Koji druga nema, i ostavl.janjesvcga ito se oboäava mimo Njega. Kur'an o ovome govori na mnogomjesta, ponekad spominju€i da'wu poslanika, kao u ajetu gdje se Nuhr.<. obraia svom narod

,,"- I l:l "< ililr'ii,i,'4 J.a:"O narode moj, obo2auajte sdmo Alhha, ti nemate dn gogboga osim Njega." (Sva EI-A'ra[ 59.)

lbrahim a.s. ie rckao svom narodu:

::r-r- -+ .r'. P ^t -4). i a.ti--J' , att I t J-rl

,"Altaha oboäa&jte i Njega se bojte. To ramje bolje afu mate,'(Sura El-Ankebut, 16.)

Hudas je rekao svom narodu: 4!\äa u ^i,):!Ji

-Obolnuajte samoAlkha,1)i cmatc dragog boga otim Njega,'(Sura El'A'ra[ 65.)

Salih a,s. je govorio wom narodu:j t ; räv$i t l i t i

,,Oboizuajte nmo Allaha, vi nerkate drugog boga osim Njcga "

(Sura El-Ara[ 73.)

Na nekirn se miestima u Kur'anu spominje da je Allah sveposlanike poslao s jedinim ciljcm:

i.,i"'r'.,.r'\ L1 li-; t'.);i di)r? ri)\v)liä9;,,.'i:

,,M; plie tebg nismo poslali nijednog poshnika a da nunirmo objarili da nema drugog boga osim Mene, pa Mnco bozaoaj te. " (Suta El-Enbija, 25.)

Nckada predstavlja äivotopis podanika i njihovih sljcdbenika koji ho-de jednom srazom saänjavajuö rako jedar urnmer koji ima jednog Boga

254

Page 233: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanir; ; objaue DraKt dio

.=.,:- ;i1ü ;4i,::jt ; "- ; -.;i izi -t;'rr,,Doista, ouo je oa! ufimet - jedin mme' 4 Ja Mm - u4!

Gospodar, pa Mene oboäardite," (Slut El'Er.b\^,92 )

Nekada spominie da odaziranie Allahu i isPunjenje robovania

Njemu prava vjira a onai ko ro odbiie ne drii do sebe i tai ie u zablldi:'rk

a ; it,a 1,$ ü' :-t1.;i,,Ko drugi vjeru lhahimotu izbjegaua osim do ondj ko ne

dräi do sebe!" (SlraEl-Beqare, 130.)

:= '-"<Iir-la ohreien lice suoje, bao ptaui r'jetni2, prcma önome Koji

je nebesa i Zemlju *ttorio, ja iram od onih koji Njemu

drage raunim smatraju. " (Sura El-En am' 79.)

Ibrahimovu a.s. vjeru je odredio rijeöima:'(i6'ü-;

"b',,:iV -"j:ai j;,slit ;.r..: J;:-: 4t,

Nekada je koji ostavljaju Poslanici i

255

:r;,j'J+::i:.-:}\,itq; at !.(!1,'!ä i;t3,sF

= J;'': ' 'i';t ''J- ) t'{1,

,,Da ti tte prifltui bit kada je Jahtbu nmtti öas doiao i kada je

inow s1,oje tpitdt: 'ltoga lete ?oslije nene oboia,ati?"Obo24,vt

lemo' odgouonl; n oni 'Boga tuoga i Boga tuojih predz*a lbra-

hin4 Isnailt Ishdht fugdJdinoga!'q (S,ura -Beqre' 133 )

'LJ sunnetu se prenosi da ie \uh as is to ovo oPorui 'o svom s i ru ' .Od

Abdullaha b. Amia se Drenosi da ie Allalov Poslanik s d ws rekao: ',Kada Fel"r'.".- "i*."i""";i, Nuhü a s. nastuPio smrtni iae on reie svom sinu::tu t.i t' o,"i li.ti' uu.il"ti nareduiem h dvije sNan, a zbranFFm ti dviie

Ndreduie'il ti da oaituiei da nema drugug bogd osim Allahä- ier' rada.t'r se

<lavilo na tereziiu qedam nebesa i sedam Zemalia, a la ilahejllällah na.drug!

terezriu. ono bi ih Drevaqnulo Kadd bi sedam nebesa i \edam zemnrla Drre

ü; ; ' ; ; " ; ; ka ' r ika. ia i lahe i l la l lah b i ie rd5knulo isubhanal lahi \ e b i'hamd,h,,

to ie mulitva s!ega sworenoS niome srrorenja dobivaju .näfaku .A/ a b r d n i u i e m t i a i r k i o h o l o s l ' ' ' B i l j e ; i 8 a 8 u h a l i i a u ' h d € b u m � � � � � � � � � � �k ro iAhmed2/ lba, 170,22h lBeiheqiu Esrna (7c - lnd i isko r /danjer roEreoal'silsiletu ehadis sahitra'hadis bL 134

Page 234: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poiarici i obiaoe DnKi dio

Nekada govori o iedinstvenosti vjere koiu je propisao

najodabtanijim poslanicima:ci ttit.-t:;ii 3,iij €, t jtt c r:,::i ; & ü,.j|'Jt $;.r)ii;4 Si-[-*:r jrä e]\44)

,,On Mm propitüje lrjeri itto ono ito je narcdio Nuhr. iono in objatijujemo Ebi, i ono ito sml ndredili lbtuhimui Musau i IMu: ?rauu ujera itPo"jcdijk i u torae te nepoduajajte!" (Sure Ei;Sun, 13)

Prethodne objave poja5niavaju razlogekoli obavezuiu ljude da oboävaju samo Allaha

Prethodne objave se nisu ograniöilc pozivom na oboiavanjc

Jedinog Allaha, nego su pojasnile razlogc koji öine ovaj poziv istinitim,tako 3to spominju boiarska svojswa, zatim blagodati koje je Allahdarovao Svojim robovima, navodedi vid i razum na posmatranjcnebeskih i zemaljskih prostranstava.

Nuh a.s. kaie svom natodu:iilii s;;i$itsätni A,tßi 4:,;; sX: s'F) ti; i*e'ii .f) feuL+ :' ;;'*':;i'd;1!-<;i ':sct;:.,:{t;-s41 :;':t G,\t,:

';ii

,b G, ) "ä'fi k'F Kti,* Gt))€.h q4

; r*qir;t{-ü1+,,Sta uam je, zaito se Alhhoue sile ne bojite, a On uatpostcpeno ttua/a?! Zar ne aidite haho jc Alhh sdzm nebesa,jedno iznad drugog, sttoio i na njit a Mjescc srüetlim dno,a Sunce njeti$kon utinio? Alhb uas od zemlje poput biljattuAra, zatim uat nju vraid i iz,tje i. lds siguno izvctti.Alkh uam jc Zemljr uöirlio fat'flom, da bitt ?o njoj hodiliputeuimd pmJttutim.^ (Sura Nuh, 13.-20.)

Ovo se znaöenje ponavljdo u lbrahimovim i Musaovim sahifama.Kur'an nas obavjeltava ita se u njima nalazr:

256

Page 235: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanici i objare Drqt dio

'; lj::) iip 6"<ti) t)t'; Li'j ,g ;1z.ti *j St,ii

F ,t ,5, n:'$t lui t;1i na ü1 'g1;i1 Lci

€Ä:) ;Ji," ;it Ft :L;'i aiÄi.* trt'n ;*'\',

i;rz; ,6 i :{ r'o ctsi ;iii @:;Ai '1: } iii 'st

- ;;i; üi $ i;K;i,.'r ; g; i;, 2:r1'*,,1 da lc se Gospodaru t om. Polouo'Üatiti' i da un na

smiieh i na tlzt nauodi i da O" usmtclaie i oü jata' i

da"on ?ar ;üko i irTIJho, ttadla' od &tPi i1me1d had te

izbaciii da le ih On ponouo oliaiti, i da On daje bogatsno i

noi da tjccu, i dt ii ott Snijt ra GosPodaa i dajc On drcuni

narod A2 unürio, i Stmud, i da nikog nijc ?ohedio i joi

prije Nuhov narod, hoji jc najohnt'tiii i "ajobictniji bio '

(Sura En-Nedim, 42.-52.)

Vieöni principi

Teme u vezi s vjerovaniem

Poziv u oboiavanjc Allaha s.wt nije jcdina zajedniöka cna sa

orerlrodnim objavama. jcr su objave po mnogo cemu identiine Tu spadaiu

i oitrnia ubiedenia, koia saöniavriu jedinsrvcnu sliku i iedan princip kod

wii poslanila i niihwih sljedbenika. Prvi poslanikjc bio Nuh a s a svoi

naroä je opominiao proiivlicnjem i skupom. govorcti im:'äh te -li i :'::, ru-,-',V ;V -Si)i 'aii

Gt?\.Jlhh ua: od zemlje popat biÜd ttvatt zatit uas4 iavtuäi iz njc h od: tigumo iz'ertt.

" (Suta Nuh, 17 -18 )

Obavijcstio ih je o mclecima i diirima' zbog öcga su mu

nevjernici rekli:

|y\ ß ;e. i t ?;tt' Jt;. i ti"-s!';; i\.i:r' c

257

Page 236: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

e ' . - { j r y " .Y' i z

,,Ouo je öoujck hao i ui, samo ltole da je od uat ugledniji.Da je Alhh htio, melzhe bi posho; ouabo neito nbmo iuliod naiih predzha dreunih, onje lad öoujeh.-(Sura El-Muminun, 24.-25.)

Vjerovanje u Sudnji dan je oöiro iz Ibrahimovog a.s. pozivanja:

;trß;:ii,ii:ii- ',; i -Ljj1| -tn Jt.iLi}.:t i gi ;k .v,"

,,Snabdij plodol)ina stznotniäe njegoue, one izmedu njihhoji buda u Allaha i budali suijet rjeroaali! On je rekao:'Onome hoji ne bude ujerouao, dat y'u da neho urijeme uüua,d onda tu ga p riliti dd. u pahlenu uamt uäe . A grozno je toborat iite. " (Swa El-Beqate, 726.)

U Musaovoj da'wi se to jasnije pokazalo, tako da smo vidjelisihirbaze kako padaju niiice na tlo govoreii faraonu:

K'rAi i 4; {3}'H a t;* u'j;1. tt;.cv tt.

-; ':) ';i; ;J it! cj .-;4 ; h.q gqi15..

.;;.tAi'5; lj a, -*;'r a! j;;'tt 4j.q;J rt,s;.3 öiJ.J;; A, iiiJ.-.'i( i c)ril3

i . j !- l J,tP' ' :) t t +J*s;.-) '

,Mi tjerujemo a Gospodzm naieg da bi nam grijehe naieoprostio i ltradäbine na hoje si nas ti prlmorao. A Allah je bolii fiajftije nagaduje. Onoga hoji pred Gospodan noga haozlotinac dde - ieka Däebennem; u ,rjernt nele ni umrtjcd niüujeti: a one koji pred Njega dotu Aao l,jenici, i hoji sa dtbradjeh;inili, jih öchaju dlohi ttEeni, üttoü Adna boz koje lerijehe te/i, u njima le oni t)jetno ortati, i to le biti ,tagaätone boji se budu od gijeha oöirtili." (Str 'h-h^,73.-76.\

258

-.' tr-. t <lt, 9 3t,;ir $Jj \t( ü,ljr;

Drugi dio

Page 237: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Posknici i objare Dragi dlo

U Ibrahimovim i Musaovim sahifama je doilo:

t:t:, lnl 7 Ä t{e t1 q ii . ;ti't}'* s,,,Vi dzjete prednost äiaotlt nd dunjalakü, a dhiret je bolji ioieöniji. " (Sva El-E'Äa, 16.-17 .\

Svi su poslanici i vjerovjesnici uPozora%li svoi Darod na mesihaDedäala. U vjerodostojnom hadisu od lbn-Omera se prenosi da je

Vjerovjesnik s.a.w.s. rekao: ,"Allah nije poslao nijednog vjerovjesnikaa da nije upozorio svoj narod od Dediala. Na njega je upozorio Nuh ivjerovjesnici poslije nj€ga." Hadis biljdi Buharija u svom Sahihu.s

Opfa pravila

Nebeske objave su donijele opia pravila koja je öovjeöanswo, usvim vr€menima, moralo da shvati kao lto je pravilo o nagradi i Lazni.Tako a€ öovj€ku biri sudcno prema njegovim djelima, biic kainjcD za

grijehe i propuste, ali neae nosiri .eret rudih grij€ha. S drug€ strane, biienaeraden za svoi rrud, ali ne i za tudi rrudr" ' , ;7 i

7!1 sni-+) ' t .2. o) i" i -J L- Li ; r r :

io ,u l"r {!ri,. ;j oi,.r4:-:';;;2i,,t5.Et E3'ni';tQi L'|i F;'-: )-i - ;;;

,,Zar on nije obattijeiten o onome ;to se xalazi u lttouimaMrsaorim i lbrahimouim- kojije obaveze ?otP no ispunjauao

da nijedan gijeinib tale grlehe ncle nositi, i da je ioujehouoldmo orlo ito sdm u/a/i, i da le r tnd ajegou sigumo bhazati,i dz le prena njenu u potpunosti nagraden ili haänjen biti "

(Sura En-Nedäm, 36.-41.)

U opöa pravila spada i ro da se swarni uspjeh oglcda u protiiienjuduie drieöi se Allahovog puta i robovanju, kao i davanjem prednostivjeönom äivotu nad prolaznim:

r)';i J-'i p.4, )i ;:'t i:. Pt -, Jl ;

;;Ä1 j \i:r\. f,:5;;i1"r'-i7{,: '',;;üJti e;Äi

':t: " ) j'j',+')t''iL E: i :"I

Page 238: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

,,Uspjet le onaj ho sc oüsti, i spomme imc GoEodzu saoga

pa khQa! Ali, t)i tüc Ziwt nd otum fl)iet uolite, d onzi

"1ct k bolji i q?ianj". Ouo, dt*t4 im4 u littouima Pnim'listoaima lbraltimovim i Muraotim(Sura El-Ea'la, 14.-19.)

U to spada i pravilo da samo dobri liudi zasluiuju da naslijede

Zemliu:q4 4,., -ri\ i.i,;::i ;i n '|1i jtfi+ a5

"Mi smo u Zebna apisali *r", n'-n1ä'ndtlljediti Moji dobi mlozr| " (Sura El-Enbija, 105 )

U hadisu kojeg biljeä Ibn-Habban i Hakim se prenosi da je Ebu

Zert r,a. upitao Allahovog Poslanika s.a.w.s. o sadräiu Ibrahimovih

i Musaovih sahifa: "Rekao sam: 'O Allahov Poslaniöc, ia je bilo u

lbrahimovim sahifamal'

Reöe: 'Samo primjeri: O vladaru, ti öija se naredba slula,

iskr.rlani i zaneseni, Ja te nisam poslao da sakupljai i gomila3

ovosvjetske flaslade, nego sam te Poslao da odbiie5 od Mene dovu

onoga kome je nepravda uöinjena. AJaie, uistinu, ne odbijam makar

i od nevjetnika bila.

Svakom koji je razumom obdaren, osim ako ga ne izgubi trcba

da podiicli woje vfijetnc. U jednom äsu ncLa Priziva svog GosPodara'

u drugorn neke sc sain sa soboh obraöunava, a oPct u tredem nclo

razmiilja o Allahovom swaranju, A neka odvoji za sebe i vrijeme da

zadovolji pouebu za hranom i Piaem.

Svako ko je razumom obdaren ne bi trebao putovati osim u tri

sluöaja: Zbog opsLrbe za onaj wijet, ili ovaj svi.iet ili uiivanja u onomc

lto mu je dozvolieno,

SvaLo Lo je razumom obdaren, treba da Poznaje vriiemc u koiem

iivi, da vodi raöuna o sebi, pazi Ita govori. A onaj ko ubraja rijcöi u svoja

djela i govori samo ono lto ga se dEc.'

Ja rckoh: 'O Allahov Poslaniöc, tte je bilo u Musaovim sahifamai'

260

Page 239: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poshnici i obiaw Dnddio

Kale 'Samo Pouke:

'Öudim se onome koji vielric u smrt' i Pored toga sc vescli'

Öudim se onome koji vjeruic ü Vaüu, i Pored to€a s€rmije Uudlm se

onome koii vieruie u odrcdenje, a z:rim pati radeii Cudim sc onome

koii vidi kalo ie ovai sviiet !"rliiv svoiim stanovnicima' a opet mu

u1*r1.. Ö,rdi-i. otometji vjetuie u sutrainie widanje raöuna a nc

radi za onaj sviiet. '

Kur'an nam zatim govori o tom€ kako su sYi Poslanici doniieli sa

sobom vagu istine i Pravde:

ifr. tthlit 4i * illii -:4:" ut:., tnJ Ä"4u;ai

..Mi tmo tosknihe Naie s jarnim dohazima thli i po

njina kjige i Mjaik - praudu shli' da bi ljudi puoedno

postupali (sü^ F)'Hadid' 25')

Narcdhano im je da za.aduju imetak iskliuiivo na halal naöin:"e+

i,L:;:j.:;Ai i i ß bYi'AV'-O poiznici, jcditc samo hjtp htunr i tini'c dobra djeld

"

(Sua El-Muminutr, 51.)

Neki ibadcd koie mi danas obavljamo' obavliani su i u vrijeme

pr€thodnih Poslanika:

i;-'yi :ut 2 |fui ;s,s e';,ti Sa ;a t,+ß

,Objatiü no in da cine dobra djeh obavljaju nanaz i

daju zchat' \Sva El-Enbiia, 7 3 )

Ismail a.s. je:

r)4ii ')tä' ]ri'i iL' ör;)

,,Natcditaa soojoj porodici namaz i zckat'"(Sura Merjem, 55J

Allah s.w.t. ie rekao Musau a s :

@c;*yjibi4tGF

261

Page 240: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Drugi dio

,,Mene oboinuaj i kada se Mme sjaü, namaz obauljaj."(Sura Tä-ha, 14.)

Isa a.s. je rekao:t:\ (; t\ \t a :1'jii.ja .. *ri;

.,Naftdio mi jc namaz i zehat sve dth sam Ziu(Sura Merjem, 3l .)

=" ri. €d P:j r,,O ui hoji ujerujete, nareduje trdm te patt kao ito je bionareden onima prije aas, da bbte bili bogobojazni."(Sura El-Beqare, 183.)

Ibrahim a.s. je propisao hadt, a Allah mu je objavio da nakongradnje Kabe proglasi:

it-- r;-L j'q,.üi r Jii,,,1 oglai fud;na hadz- i dohzit ie ti pjeike..."(Sura El'Hadidi, 27)'

Svaki narod (ummet) je imao svoje obrede i ibadete:- ' . 1 " > ? i i .

J r4r ) ) u ,!;r !' i- 't s * ,!-i w;z--J: ja.5"-a'Sit^;;

,,Suahoj tjeßhoj zrednici propitali smo hla je harbana dabi lponinjali Alkholo ime prilihom kknja xohe hoju inOn daje. " (Suta El-F{adiÄi., 67 .)

i ' . . - ' , i ' - ' i - 2 t!J.-i1Lfj-uL.j i |>+if\

" Nakon toga su poslmici odlazili na hadä. Na had: su isli Musa i lunus. UMuslimovom 'Sahihu' se bilje:i hadis prenesen od Ibn-Abbasa pa kaze: ,,ßlismo sa Allahovim Poslanikom s.a.ws. od Medine do Mekke, Da smo nai5likrn? jednu dolmu, d on re.e: 'Koja ie ovo dol inal"Dolua el-Fzral ' , rekoie on!.Ka;q 'Kao da gledam u Musaa', pa on spornenu njegovu boju i kosu, " s prstomu uhu uöi telbiiu moleii Alaha dok Drolazi ovom dolinom." Kate lbn-Äbbas:.,Zatim smo p;;li putem izmedu d; brda a Poslanik s.a.w.s. rete:'Kojije ovoput?"Her! ili Leff rekole oni. On r€te: 'Kao da gledam u lunusa obufenog uogrtaö od vune, na crveDoj devi, a njene uzde su bile od listova palme, kakoprolazeai ovuda izgovara telbiju."' Posledaj 'Mi5ka hrl-Mesabih", 3/116.

262

Page 241: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Po:lanici i obiat'c Dngi dnt

,,Sr)dki w nct j( imdo tuojc ibadctc i obrede "

(Sura EI-Hrdrdt, 67.)

Ono u ienlr su obirvc bi le idcntidne jeste i to d.r su Poiasniledc'bro izlo, naredile borbu Protiv njega, bez obzira da l i se radilo o

oboäavanju kumira i l i oholosti la Zemlj i , i l i skretaniu sa prirodnog Purakao 3ro je to radio Lutov a.s. narod, i l i ncpri jateLiswu prenra l iudina'

f r , . r e rJaJem n : pu r . ' ' r n r i l i u r l i d rn ie ,n n r t , g i

Razlike u propisima

Vjera sa kojom su doili rjeroviesnici je bila jedna ali su im scProPisi

nzlikov:li. Talio de se Isaov a.s. Serijat razlikuje od Musaovog a s Serijata

u nekim pojcdinostima. Ä,luhammedov s.arvs Serijat sc razlikujc od

\4usaor-og i Isaovog Serijata u pojedinostima Allah s wr' kaä: ,c4,)n,5,u.-f-:.

' t okotu od , . t , sa" dth ,nbon t 7,n ua(Sura El-Mride, 48.)

Zakonom se ovdjc misli na Scrijat. sunnet. a pravxc se odrosi na

put i l i srazu. A1i ro ne znaöi da su se objave u potpunost i razl ikovelc A

sr.ako onaj ko prouiar.a zakone primijetir ie da se shiu oko osnovnih i

remeljnih pitanja. \,li smo naveii dokaze koji iasno ulezuju lra jc bilo

n.rredcno pr i ja inj i rn narodima, od namaza, zekata, posra ihadäa, kao

i uzi l ranja samo haLrl hane is l iöno, r l i Lazl ike su bi le ot i te u nekim

pojedinost ima.

13roj naniez:r, uslovi. sastavni dijelovi, Pravilx zckara, kolitin.r'

micsta obreda razl iko'al i su se od lednog do drugog Scl i jata. Al lah je

zbog Nlemu poznate mudrosri neito dozvolio u jednom Seriiatu dok jc

ro isto u drugom zabranio opet radi mudrosti koja je Njemu poznata.

Za ovo 6emo navesti tIi Priml€ral

Prvi: Posr - postai bi se iftalio sa zalaskom sunca, a bilo bi mu

dozvoljeno dajede, piie i polno opöi saänom sve do zore alisamo ako ne

zaspe. A ako zaspe prije roga onda bi mu to bilo zabranjeno i u toku noti

i u toku sljedeieg dana sve do zalaska sunca Allah s.wt je olakiao ovom

ummetu tako ito je ove swari dozvolio od z'alaska sunca pa sve do zore

svake no€i, bez obzira spavao u meduvremenu ili ne. Allah s w r' kaie:

263

Page 242: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslaxici i obiaue Dttgi dio

lit &ra,3'?<L',it.L1t,;ai..{iJ i2ä yi

6g-u:U:;i 1-;zlk I'iN;;'.:i ;ut,faij'$:l ,pcku'

e.-:{,+ii,A$ 4Äi3 k" a-iyi,:-;Äi

" Dozuoljaua ram se da u ,toiirt a Posta imate odnot sa ääamdualim; onc su odjc/a uaia, a ui stc odjeta njihoua; ,4Jhh zna

da umi sebe uarate, pa je prihuatio pohajanje ua-ie i oprostio

rdm; tutto se Mstajte r4 njimd i zudite zd onim iro udm je

AIIah odredio; jedite i piite ste dok budck mogli tuzlihoudtibijelu nit od cne niti mra " (Sura ELBeqare, 187.)

Drugi: Pokrivanje stiddh diielova tijela kod kupanja nije bilo

naredcno sinovima Israilovim. Tako se Prenosi hadis kojeg biljctc

Buharija i Muslim: ,,Sinovi Israilovi bi se kupdi goli, gledali su jedni u

druge, a Musa a.s. se kupao osamljen "r0

Tredi: ,,Zabranjene swari - od onoga 3to je bilo dowoljeno Ade-

mu ,e i to da je udavao woje köeri za svoje sinove, ali poslijc toga je taizalonAllah s,w.r. dokinuo. U lbrahimovom Scrijatu je bilo dozvoljenoda öovjek ima odnose s ropkinjom iako ima svoju änu, Ibrahim a.s. je

to uradio s Hadierom i svojom ienom Sarom. AIi u Tcvraru Israilovimsinovimaje to bilo zabranjeno. Takode je bilo dozvoljeno da öovjek oäe-ni dvije scstre, kao tto je to uöinio Jakub a.s., zatim im ie to bilo zabra-

njeoo u Tevratu. Jakub a.s. je sebi zabranio meso i mlijeko od deva.""Razlog tome je bio, kako se prenosi u hadisu: ,,Da je Jakub a.s. oboliood teike bolcsti, a njegove sc muke oduljile, on se zavjetova Allahus.w.t. da ie, ako ozdravi, zabraniti sebi najdraiu hranu i piCe, a nejviscje volio meso deva i njihovo mlijeko."''

Ovo 5to je Jakub a.s. zabranio sebi Allah ie to isto zabranio injegovim sinovima lako je i doilo u Tevratu:

ro'Sahih dtamiä sagir', 4160.I I 'Tefsir' od lbn-Kesir4 ?73.i'� Hadis biljeti Almed u svom'Musnedu', 'Tefsir' od Ibn-Kesira, 2r1.

264

i;L,'& K:,:4u

Page 243: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poslanid i objaue Drugi dio

ä s- t'"= 't:Äi ß

L'Fi 7:ii ri -t't ." -:];,,Suka hrana je bik donoljena sinouima Israiloxim, osim

one &oju je Israil sarn sebi zabranio prije nego je Tiurat

obiaul1en bio." (Sva i'lmran, 93.)

Od onoga (to je Aliah zabranio jevreiima je i to Sto je spomenuto

u suri El-En'am:jtt ;ti at *,""Jit,;\\\' a'rii tttt )ii::,t'|-:i |i-t -rirraa J-I; r; i'r-ü';i, W':;

.7t aF,Ä t;l'*;:- -;;. t :, t rbt. Ä=-'\

,Jeurejlrui rmo flt äitotinje haje inaja hoPitd ili PtlndZezabranili, a od gaueda i bmua njihou loj, oslm onoga ! ledaili s crietd, ili onoga Pomieid 0g s kostima. Time smo lhzbog nepraudz njihoue haznili; i ML z/1ista, gotorilr|o ittlnu, '

(Sura El-En'am, 146.)

Allah im je zabranio sve lto ima kandäe i koPita ro jes! Ptice ikopirare osim onoga Ito ima razdvojene papke i kandie popur deva,gusaka i pataka. Dozvolio im je i ono lto bude na criievima ili na ledimakrava i ovaca, od ioja ili onoga ito se pomijeia sa kostima.

Ova z,rbrana nije doila zbog neöisri ovih vrsra m€sa nego zbogroga ito ih je zabranio Jakub a.s. svojim sinovima nakon sebe. Neke odzabrana su doile kao rezulmt jevreiske nepravde:

:*:;Ä;;r-r.''

,,Tlme smo ih zbogneptade njlhot,e hazrili."(Sura El-En am. 146.)

I kaäe:

:-i*.: ;) ;i - '-.-. t)'7-: 1\w . ,i: -; ii;

."-., \'-< 3i L- .J=

*:ti,t\.i? ü *1. J,;\,

265

Page 244: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poshnici i objaue Dtugi d.io

,,1 zbog teiha dlirn jet)reja Mi t1?'o im neha lijepa jek

z4btunilL hojd su im b;la dozuoljena, i zbog toga ito sumnoge od ülahotn pata oduraiali." (SvaEn-Nisa, 160 )

Zatim je doiao Isa a-s.i dozvolio neke swari koje su im bile

121;'f s:ii"a:A'S1i,, I da uam do zuo lim rci to od o n o ga ito wm j e b i lo zabranjen 0. "

(SuraAli ' lmran, 50)

Posljednji Serijat je doiao kao osnovno pravilo o doroljenim izabranjenim st rima.

Vierovjesnici su braöa od vise majki

Allahov Poslanik s.a.ws. je nav€o primjer o rome da Poslanicidoili sa jednom vjerom i razliöitim ierijatima pa kaic ,,Vjerovjesnici subraöa od viie majki, majk€ su im razliöite, a njlhova vjera je jedna."rl

Ibn-Hadier kaäe: ,,Vjerovjesnici su djeca inoöa, kao Jto je

navedeno u prethodnoj predaji od Abdur-Rahmana. Jer je rijet Allai,sa fcthom na ajnu, znaöi inoöa, a njihova djeca su braöa po ocu, dok suim majke razliiite. Hadis znaöi da je osnova njihove vjere jedna, a to je

revhid, a sekundarni propisi su se razlikovali."ra

Peto - Duiina, kratkoöa i period spustanja

Kulanje najduia i najobulvatnija knjiga nebeskih objava. U hadisu stoji: ,,Umjesto Tevrata mije dato sedam dugih sura, umjesto Zeburadate su mi sure od po sto ajeta, a umjesto IndZila date su mi srednje sure iodlikovan sam kraöim surama." Biljeii ga Taberani u'El-Kebiru'.r5

Sve nebeske IGjige, koje su nama poznate, su sprßtene u ramazanu,rako da r hadisu stoji: ,,lbnhirnove sahife su sput€ne prve noti ramazäna,

rrHadis bilieie Buharija, Muslim, Ahmed i Ebu Davud. Pogledaj 'Sahih

dLa l 'a ' ,2174.r"Fethu-l'Bari', 6/489.r"Sahihd:ami? sagir', 1/350. A lektor kaze da mu je sened sahih.

266

Page 245: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Poik id i obilre Drugi dio

Tevrat je spuiten iestog ramazana, Indäilje spuiren 13. ramazana, ZeburI8. ramazana, a Kuian 24. ramazana." Hadis biljeiiTäberani.r6

Stav posljednje obiaveu odnosu na paethodne nebeske obiave

Allah s.wt. ie ovaj stav pojasnio u dijelu djedeieg aieta:

..-,:-i i i,t a;\-).Gtä;Ä9.;<i ept.ttiii

&t+;',,A tebi tn7 objdl,ili Knjiga, r I'tinon, da paturdi Lnjige pijeobjat'ljene i da nad njina bdije." (SvaEl-Maide,48.)

To da Kur'an potvrduje prerhodne knjige potvrdujc sc nanckoliko naöina:

Prvor Predrodne nebeske knjige su spomenule i pohvalile Kur'an-Obavjeitcnje da ie ga objaviri s"ome robu i poslaniku Muhammedu iro iro je objavljen na opisani na;in porvrda ie tim objavama od straneKur'anl'1b je joi viöe dalo uvjerenja onima koji su nadareni i koji seportinjavaju Atlahu s.'vr. i dijede Njegov zakon, vjeruju u AllahovePoslanike. Uzviüeni kaie:

:;:.i;t e,'n)lg rtV,Jt* r;pr :t:

,,Onina kojlmajejo! pt ije objduljiuanjd nkglL,a dato znanjepadaju licen na t/o, öineti sedädu, had. im se on fita, i gouare:Uzuiien nefra je Gospodar nai, obelanje Ga:podau naleg vipan ilo!" (Slra El'lsra, I 07.- I 08.)

To zneöi da se sve ono öto je Allah s.w-t. obeöao u prethodrinobjavama rijeöima Svojih posLanika, o spuöranju Kuiana i danjuMuhammeda s.a.w.s., dogodilo.r?

"'Sahih d;ami'a sagir',2/28. Sejh Albani kaie da mu je isnad hasenle i . ; , oJ lbn-kesi ra. 2. i8b, .a mdLm odstuFaniem

267

Page 246: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Pothnici i obiare DTagi dio

Drugo: Kur'an je dolao sa onim lto je powrdilo istinitostprethodnih nebeskih knjiga, tako lto se sa njima sloüoi

i;l !' ;i-i l;-L* u, '-.ig

i' ,üi -j*i Li+- L:r't;r;'ini',\',';r:::Ai i;ri i.ii

';;:- i:F efi.'(*t,

,,Mi rmo lTtrdirna Vatre mmo mehhe pottarili i odredilinjihou broj kn i&uienje onima hoji ne imtjx - dz sc onihojina je Knjiga dau *tjae, i da r onima koji ie7ajuujerouanje pouela." (Sxa El-Mud$i! 3l)

Uvlerenje onih kojima je Knjiga data jeste zbog njihovog znanjao tome iz njihovih knjiga.

Trcdc: Kulan nas je obavijestio o spüStaniu nebakih knjiga, dasu od Allaha, kao i ro da je naredio vjerorenje u njih.

'Muhejmiri u arapskom jeziku znati 'onaj koji bdije nad neöim,r3a ujedno je i ime od Allahovih s.w. r, imena. Jet je Allah s.w.t. taj koji bdijenad svojim robovima, upravljajuii njima, odrerlujuCi i öuvaju€i ih.

Kur'an bdije nad prethodnim objavama tako lto narecluje vje-rovanjc u njih. Ukazuje na istinu koia je u njima, a osuduje falsifikova-nje i izm.iene koje su s€ desile u njima. On je sudiia tim kniigamejet j€on podjednja boäija poslanica prcma kojoj ucba iii i na Loju sc uvijektreba vracati. A sve ono u äcmu sc suproGravio prethodnim objavamaje ili izmijenjeno i falsifikovano ili je deroginno.

Ibn-Kesir - rahimehullah - nakon lto je naveo milljenja selefusaliha o znaöcnju rijeöi 'muhejmin kaie ,,Sva ova miiljenja su pribliioogznaöenja. Jer imc muhejmin sadrii sve ovo gore spomenuto. On iepovjerljivi, wjedok, sudac svim knjigama koje su prije nje. Allah s.w.t.je ovu Knjigu uöinio posljednjom i peärom svih kniiga koje jc sPustio,zatim ju je uöinio najvcliöanswcnijom, najpotpunijom i najsavröenijom,jer sadrii sve lijepe atribute onih Lnjiga ptije nje. Zatim mu je povcCaosavdenswo koje nijedna knjiga prijc nije imala. Zbog toga ga je uöiniosvjedokom, povjerljivim i sudijom wih njih."re

rLl-isanu-l-areb', 3/833. pr€dmet he-me-ne.'"T€fsir', od lbn-Kesira, 2/587.

268

Page 247: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

To znaöi da le ova Knjiga trebala biti prvi i posljednji izvor u

spoznaji vjere koju r€li Allah s.wt. i niie dozvoljeno daprethodne kniige

uzEemo kao sudiju ti odnosu na Kuian kao ito to rade zabludjeli od

ievreia i kröialrra:

-Ä- ;'tinl rf t. Jl.ji --\-. :t a i.,' ;;$: LtS

,Err;*-tV

,t4 on je, ztitta, knjiga zaitilena laä joj ne moZe Ptili ni

ispred ni iza, o d jc Objaud. Mudrogd i huale dottoj oga "

(Sura Fussilet, 41.-42.)

Posliedniem ierijatu ne treba niita orugo

Posliedni Allahov zakor ne treba prerhodne zakone, niti ikakav

zakon koji dolazi poslije niega, lto nije sluEaj sa Isaovim ieriiatom jer

je u velikom broju sluäieva navodio woje sljcdbenike na uPotrebu

Tevrata. Zatim ga je on i upotpunio Zbog toga kriiani nisu mogli bez

prija.lnjih poslanstava, poPut Tevleta i Zebura. Narodima Prije nas bili

sü neoDhodni nadahnuti liudi, za nzliku od Muhammedovog ummeta,

kojeg le Allah. poslavi i im podanika Muhammeda ui inio neovisnim od

drugih, te im nije uebao ni drugi poslanik niti nadahnuti liudi.'�o

:o Po ovom pitanju Pogledaj 'Medzmu? tutawa', od lbn-Tejmijje, 11/224'

269

Page 248: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

lzvori

Alemu diin w€ iejarin - Oner Sulejman Eiqar Mektebetu Felah- Kuwait.

Alemu melaiketi-l-ebrar' isti autor Mekteberu Felah - Kuwaic.

Aqaid imamije isna aierije' Ibra-him Mr-rwsewi ZendZani - MutesetuEI E'alami lilm:rrbuar - Bejrut.

Aqaid imamije' Muhammcd Rida DaruJ-Gadir Bejrut.

Aqide islamije' - Abdu Rahman Habneke - prvo izdanje - Damask.'Barnabino Evandelje' - izdanje DaruJ-kalem Kuwair.'Bcsair zevi temjiiz od Fejruza Abadija Organizacija islamskog

preporoda - Kairo.'El-Bidaje rve en-nihaje od lbn-Kesira - Mektebetu Me'arif - Bejrur

- drugo izdanje.'Däamia usul'-od Ibn-Esira - iramparija Sunne Muhamrnedijc- Kairo

- prvo izdanie.'E alamu nubrwc od Marvridija - izdanje Mekrebe Kulijat Azharije

- Kairo.'Edwau bejjan od Muhammeda Emina Sanqitija - Muesesatu medeni

- Kairo, prvo izdanje.'El-Aqidetu fillah - Omer Sulcl'man Eiqar - Mektebetu Felah

Kuwair.'El-dievabu -sahih limen -bedele -dinel- Mesih -lbn-Tejmijje- izdanje

Mueseset-l-medeni - Kairo.'El-imame inde däumhur' - dr Ali Ahmed Salus - Mektebe lbn-

Tejmijja - Kuwait.

271

Page 249: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

'Fethul-Bad komentar na Sahih Buhari - Ibn-Hadär El-Asqelani- Selefijsko izdanje.

'HidajetuJ-hajjari' - Ibn-Qajjim - prilog uz'Medimua' pod naslovom'Dämia ferid - izdanje Dar ifta - tujad.

'Islarn u vremenu naukc' - Muhammeda Ahmeda Garnravija - izdanjc

Darul-hadise-Kaito.'Islamska vlast od Homeinija' - izdanic Islamskog Pokreta u Iranu-

izdanje ötamparije El-Halidi - Kuwart.'Lawamia enwar behije' - Sefarini - itampano na raöun Katatske

vlastr.'Lisanul-areb' - od lbn-Manzun, priprema Jusufa Hajata i Nedima

Meraielija, Dar Lisanu-l-areb - Bejrut - prvo izdanje.

'Medämu a fetawa' - Ibn-Tcjmijje - Sakupio lbn-Qasim - Izdanie Riiad- prvo izdanje.

'Medämu a rcsail muniriie' - koPireno i?danie - Beilut.

'Miftah daru se'ade' - Ibn-Qajjim - Izdanje Subejh - Kairo.

'Milel we nihal' - Sehresani - Dar Meaiif - Beirut.'MisbahuJ-munir' - Fajjumi - izdanie Daru-l-Mea rif- Kaito.'Mükatu mesabih - Tibrizi - Izdanje Mekteb islami - Damask - pwo

iÄanje,'Mu a&izaru Musafa - Hajruddin Wanili - Muesese we m€ktebe

Hafrqin - Damask.'Muhammed vjerovjesnik islama'.'Muhammcdov üvot' * Muhammed Husejn Heikel - izianje DaruJ-

Mearif - IGiro.'Muhammedovo vjerovjesniiwo od sumnjc do ubjedenji -dr Sarniri'i.

Mektebe tu Quds - Bagdad.'Muhrasar Sahih Mwlim - Mekteb islami - Beirur.'Muhtesaru Tuhfe' - Isna a.lerije - Muhammed Sukri Alusi - Izdanje

Selefijsk€ itamparije - Kairo - 1387

272

Page 250: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

'N4usned' - Imam Ahned - Kopija Mekteb islami Bejrur.'Nazarar 6 nubuwa Salaiuddin Mediid - Meklebetu Quds -

Bagdad.'NcjluJ-ervtar' - Sewkani Halepijsko izdanje - Kairo - drugo

izdanje.'Sahih Buhari' - Komentar 'Fethu-l-Bari' Se1efije - Kairo.'Sahih Diamia sagir' Sejh Nasiruddin Albani - Mekreb islani - Bejrut

- pwo izdanje.'Sahih Muslim sa Nevevijevim komentarom'- Stampari ja Misri)e -

Kairo.'Sahih N'luslim Nevevijev podnapis o MLrslimu.'Samirijski TevraC izdanjc Dar Enser - Kairo.'si lsi icru-l-e-hadis sahihi Sejh N{uhamrncd Nasiruddin Albani

izdanje ir4ektcb islami - prvo.'Tahavijeva poslanica - Muharnmcda b. Ebi El-lzza Hanefija Mekreb

islami - Bejrur - öewrto izdanje.'T!ßir od AlLLsija - izdanje lrampari je EI-Muniri je.' ' Icfsir od lbn-Kesjra'- izdanic Dar Andalus - Bcjrut'Tlfsir od Qurtubij i Daru l-ki lab Areb; B€jrut.'U okri l iu Kur'aDa Sejj id Qutb - Izdanje DaruJ-Dimciq.'Zadul Mesir' -lbn-Diewzi izdanje Mekreb islami Bejrut.'Zadul-Mead' od Ibn-Qajjima - izdanje Mekrebe Misrije Kairo.'Zehru nadr 6 nebeil--Hidr' Ibn-Hadäer - izdanje Muniri je.

273

Page 251: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

SadrZaj

Predgovor

Uvod

Prvo poglavliePoslanici i vierovjesnici

,Deflniciia i Polaanienie

Druti dioPotreba iovjeianswa za Poslanicima i obiavama

Trefi dioZadaie poslanika i njihove misiie

Cewrd dioObjava

PetidioOsobine poslanika

Sesti dioNepogreiivost i bezSreinos!vjerovjesnika

Sedmi dioDokazi vjerovjesniitva

Osm; dioVrline vierovjesnika i odlike iednih nad drugima

I 3

t 5

3 7

5 l

79

3

137

2 t l

275

Page 252: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

SadrZaj

D.ugo poglavljeNebeske obiave

Prvi dioVierovanje u objave

Drugi dioUsporedba poslanica

l ? l

233

241

271

Page 253: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar

Dr. Omer Sulejrnan el-Eökar

Poslanici i obiavet sujetlu Kur'ana i Sarrneta

Naslou origina[a:er-Rusulu we-r-Risälät

liti"t*;s';6,

iIUk./E'ld/KutubhanaINNEHULHAQQ

grupa svrieniLa islanskih univerziteta

LekturllRefria Babil-cagula, prof.

Recenzija prijeuada:Elvedin Huseinbaliö, prof.

KarekturatRefija BabiC-Gagula, prof.

DTPIINNEHULHÄQQ

Adis Bajramovii

Page 254: Poslanici i Objave u Svijetlu Kurana i Sunneta, Omer Sulejman El-Eskar