Click here to load reader

Poruchy učení

 • View
  37

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poruchy učení. Pedagogický seminář 13. 12. 2010 Martina Kekule. Základní pojmy. Dys- deformace Dysfunkce – špatná funkce. Definice dyslexie. 1968 USA - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poruchy učení

 • Poruchy uenPedagogick semin 13. 12. 2010Martina Kekule

 • Zkladn pojmyDys- deformace Dysfunkce patn funkce

  porucha osvojovnDyslexietenskch dovednostDysgrafiepsanDysortografiepravopisuDyskalkulieM dovednostDyspraxiesenzomot. fcDysmziehudebnch dovednost

 • Definice dyslexie1968 USA

  Specifick vvojov dyslexie je porucha projevujc se neschopnost nauit se st, pestoe se dtti dostv bnho vukovho veden, m pimenou inteligenci a sociokulturn pleitost.

  porucha pouze njak funkce, ne celkov zaostvn

  1996 Matjekeov porucha, kter se vyznauje potemi pi dekdovn jednotlivch slov,nedostaten schopnost fonologickho zpracovn.

 • ProjevyDyslexierychlost ten lutn psmen, slabikovn, neuvdomuje si obsahchybovost zmna psmen tvarov (b-d-p) nebo zvukov podobnch (t-d) -i nepodobnch, pozor b/d zamuje spousta zanajcch tenporozumn zvisl na pedchozm- rozdln intenzita

 • ProjevyDysgrafie Obtn zapamatovn tvar psmen, npodoba

  Psmo patn iteln

  k asto krt, pepisuje psmena

  Pomal tempo psan

 • ProjevyDysortografie

  rozliovn krtkch a dlouhch samohlsek

  rozliovn slabik dy-di, ny-ni

  rozliovn sykavek

  vynechan, pidan, pesmyknut psmena nebo slabiky

  Gramatika nejasn diagnostikankte nejsou schopni se nauit, ale nkte jen nemaj chu vnovat as a sil zvldnut alespo zklad

 • ProjevyDyskalkulie

  potn na zklad pamti, pokud sele, dopout se chyb (nap. 2:4=8)

  um napsat . 9, ale nechpe nap. e je to to sam co nap. 10-1,3.3

  neschopnost pst M znaky, nap. pst destky pod destky, apod.

  neschopnost st matematick znaky, nap. . 238 pete jako 2,3,8

  obte pi urovn mnostv pedmt, nap. neur jen lich sla

  porucha prostorovho vnmn, nap. neobkresl postavu

 • ProjevyDeficit kognitivnch funkc

  zmny psmen b-d-p, slic 6-9, 42-24, grafickch znak

  pomal ten

  problmy s orientac na strnce

  t vnmn a porozumn mluven ei, pokyny uitele apod.

  problmy s automatizac

  oslaben pam

  problmy se soustednost

 • PinyBiologick rovina, kognitivn rovina, behaviorln rovinaBiologick pohledOvlivnno geny, ale spolu s vlivem prostedV 40 50 % ddinOdlin struktura uritch st mozkuVliv testosteronu vce postieni chlapci

  Cerebelrn teorieFunkce mozeku nejen motorika, ale tak aktivity eln kry, Brocovy eov oblasti, automatizace

 • Ceberln teorie

 • Piny

  Kognitivn pohled-deficit ve fonologickch procesech(nap. hor rmovn)

  -vizuln deficit(zmna poad psmen ve slov, c a l vedle sebe vypadaj jako d, dlouh ikonick petrvvn prvnho psmene)

  -deficit v procesu automatizace(problm pi vytven podmnnch reflex, pro porozumn textu nutn automaticky st slova)

  -omezen pracovn pam (zejmna pi pravopisu)

 • PinyBehaviorln pohledRozbor procesu tenRozbor procesu uen Rozbor chovn pi ten, psan a pi bnch dennch innostech

 • Ukzka

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213330194-v-rytmu-aleny-kupcikove/

  http://www.dys.cz/

 • Jak pomoci? IObecn zsady

  Vychzet z diagnostiky odbornho pracovitNavazovat na dosaenou rove dtte,bez ohledu na vk Rozhovor s rodiiDt potebuje zat spch, zejmna v zatcchZapojen vech smysl (hmat, manipulace, sluch, zrak)Vst dt k zodpovdnosti za vsledky, na druhou stranu nepeceovat: i pes velkou snahu se vsledky nemus dostavit Vysvtlit spolukm rozdln pstup k hodnocen

 • Jak pomoci? IINejastj chybyze strany rodi Hubovn, porovnn s spnjmi starmi sourozenci Uit dt bez porozumn naukovm pedmtm Vty typu: vdy ses to uil, jak to, e to neum. Viz problm automatizace, pamti Odprn chvly Nerespektovn specifickch obt

 • Jak pomoci? IIISPU na 2. st. Zvchodiska negativn zkuenosti mal motivace nesprvn nvyky vt rozpor mezi rovn ten a ostatnmi mentlnmi schopnostmi msto vyuovn v poped uen sebe samho nezvldn bnch prostedk vuky (prce se textem, zpis poznmek)Nap. ten ji nen clem, ale prostedkem

 • Jak pomoci? IVSPU na 2. st. Zprojevy ten stle spotebuje spoustu energie, je pomalten ztuje mal psmo, nezvykl tvar psmenten nahlas nen plynul, asto ci maskuj za vyruovn, vtpky psan projev je asto s gramatickmi chybami, nen to vak dsledkem malho nadn dtte dysgrafici p pomalu, je-li tlak na vt rychlost psmo bv naprosto neiteln a tm i veker zpisky dtte

  Obecn: zle na pprav na 1.st. Pokud byla nesprvn, dt bez zjmu, asto se neum uit, bu se u ve nazpam, anebo pouhm petenm

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZObecn doporuen krat koly, hovome s kem, co on povauje za obtn respektovn pomalho tempa vedeme ka k zautomatizovn kompenzac (nap. prce s magnetofonem, barevn zvrazovn pojm apod.) pokud kovi nco zapisujeme, vdy itelnume ka uit se, opakovat ve nahlas k se u myslet nahlasdraz na zptnou vazbu

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. Z DYSLEKTICI Prce s textem prognzovn textuVyjdeme z toho, co k zn. Po peten sti textu m k uvst, co by mohlo nsledovat. Toto oekvn umon zvit rychlost vnmn Sledovn a zen ten. Clem nen pest text co nejrychleji, ale porozumt mu. Tzn. Vracet se a opakovat pase, kterm nerozum.

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZDYSLEKTICI Prce s textem podtrhvn dleitch informac, vpisky,vlastn poznmky, otzky v oblasti kompenzace lze pout jednodu texty o stejnm obsahu (vtah apod.) hromadn i prov ten dleit grafick prava textu

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZDYSLEKTICI Prce s textemTakovto text je obtn st i pro normln populaci. Vzkumy ukzaly, e i ve vych roncch (vk okolo 14 let) ky takovto prava textu rozptyluje.

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. Z DYSLEKTICI

  pouvn nzornch pomcek jin zpsoby vyhledn informac (krom ten): obrzky, video, tv, internet sledujeme, zda k rozum pojmm. Nap. je schopen provst dan kol, ale vlivem patnho ten pehldl njak pojem

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZDYSGRAFICIhledme optimln zpsoby zpis do seitu (jen dleit pojmy, vlepovn obrzk apod.) k potebuje odpovat, procviit motorick svaly ruky pouvn pomocnch linek respektovat pomal tempo

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZDYSGRAFICI kompenzan metody psan psacm psmem psan na potai (dleit nauit vemi deseti) koprovn zpis, k zapisuje pouze to dleit, vybran nrty apod.

  Zelinkov 2003 str. 97 kazuistika

 • Jak pomoci? VSPU na 2. st. ZDYSKALKULICI slovn lohy nesta jen pest, je teba pidat grafick znzornn apod. pouvn jednoduchch a nzkch sel ve srovnn s vrstevnky problmy s orientac v prostoru, modelovn kompenzace patn pamti pomoc tabulek a pehled

 • Jak pomoci? VISPU na 2. st. ZStyly uen, metakognitivn strategie

  Se ky s SPU je nutn zamit se na vuku jak se maj uit! mylen na hlasJak jsem to udlal/a, je to takhle lep, pro se mi to povedlo? zapojen vce smysl

 • Jak pomoci? VISPU na SProjevy: problmy s organizac prce ni schopnost pst souvisl texty nesprvn uebn nvyky (uen se nazpam)

  Metodick pokyn .j. 13 711/2001-24

  Nap. poslen vuka j pro dyslektikyVuka psan na stroji vemi deseti

 • Jak pomoci? VIIHodnocen zetel k motivaci (neustl ptky ka odrad) l. 5 metodickho pokynu 13 711/2001-24doporuen: ir slovn hodnocen (rodie mus souhlasit s touto formou) neexistuj klasifikan stupn (J. Slavk: Hodnocen v souasn kole)

  k me mt individuln vzdlvac program (IVP)Pokyn MMT: 23 472/92-21Vtinou vypracuje tdn uitel

 • Jak pomoci? VIIHodnocen Volba formy zkouen Naven asu na vypracovn kol, test apod. o 25 % Vyuit pota pro psemn vypracovn odpovd Ptomnost osoby, kter pedt text Otzky mohou bt nahran na magnetofonu Alternativn formy zkouen (demonstrace, modelovn, referty)Maturita: vce asu (stedn porucha 50 %, leh porucha 25 %)

 • LiteraturaHodnocenZelinkov O.: Poruchy uen, portl 2003Michalov Z.: Specifick poruchy uen na 2. st. Z a stednch kolch, Tobi 2004Gavora P.: iak a text, SNP Bratislava, 1992Jirsek, Matjek, lab: Poruchy ten a psan, SPN 1966Matjek Z.: Vvojov poruchy ten, SPN 1974Mertin V.: Dyslexie u dosplch in SPU a chovn, sbornk 1997/98, portl 1998