Click here to load reader

Poruchy osobnosti

 • View
  184

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poruchy osobnosti. Hana Přikrylová Kučerová Psychiatrická klinika LF MU Brno. Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69). F60 Specifické poruchy osobnosti F61 Smíšené a jiné poruchy osobnosti F62 Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poruchy osobnosti

 • Poruchy osobnostiHana Pikrylov Kuerov

  Psychiatrick klinika LF MU Brno

 • Poruchy osobnosti a chovn u dosplch (F60-F69)F60 Specifick poruchy osobnostiF61 Smen a jin poruchy osobnostiF62 Petrvvajc zmny osobnosti, kter nelze pisoudit hrubmu pokozen nebo nemoci mozkuF63 Nvykov a impulzivn poruchyF64 Poruchy pohlavn identityF65 Poruchy sexuln preferenceF66 Psychick a behaviorln poruchy spojen se sexulnm vvojem a orientacF68 Jin poruchy osobnosti a chovn u dosplchF69 Nespecifikovan porucha osobnosti a chovn u dosplch

 • F60 Specifick poruchy osobnostiF60 Specifick poruchy osobnostiF60.0 Paranoidn porucha osobnostiF60.1 Schizoidn porucha osobnostiF60.2 Disociln porucha osobnostiF60.3 Emon nestabiln porucha osobnostiF60.4 Histrionsk porucha osobnostiF60.5 Anankastick porucha osobnostiF60.6 Anxizn (vyhbav) porucha osobnostiF60.7 Zvisl porucha osobnostiF60.8 Jin specifick poruchy osobnostiF60.9 Porucha osobnosti nespecifikovan

 • F60 Specifick poruchy osobnostispecifick poruchy osobnostitrval povahov odchylky od normy (psychopatie) extrmn vystupovan povahov a charakterov rysy, kter vedou k poruchm sociln adaptacejedinec m takov vlastnosti, ktermi trp jeho okol a/nebo on smpiny: pevauj vlivy genetick nad psychosocilnmi (vchovnmi)dynamika: potky od dtstv, nkter projevy se strnutm zmruj agresivita, disociln projevy; nkter zvrazuj paranoidita, deprese; dekompenzacediagnostick kritria: trval vrazn disharmonick postoje a chovn, kter je vrazn maladaptivn v irok oblasti osobnch a socilnch situac

 • Specifick poruchy osobnosti projevy a diagnostikamaladaptivn postoje a chovn v irok oblasti osobnch a socilnch situacpocity osobn nepohody, negativn vliv na pracovn a spoleensk fungovndiagnostika:psychiatrick vyeten - draz na osobn, sociln a objektivn anamnzu, klinick obrazstrukturovan diagnostick interview (SCID-II)zhodnocen osobnho kontaktu a obrannch mechanism

 • Psychologick vyeten2 hlavn kategorie:objektivn testy osobnostn dotaznky specifick otzky, poskytuj seln vsledkyMMPI-II, MCMI-II, Catell 16PF, CAQ,projektivn testy - dvojznan obsah, princip projekce,odhalen poteb, pn, konflikt, obrannch mechanism,ROR, TAT, test nedokonench vt, FDT, slovn - asocian test

 • Obecn kritria specifickch poruch osobnosti (MKN 10)vnitn provn a chovn se odchyluj od normy a oekvn v dan kultueodchylka mus bt zjevn alespo ve 2 z nsledujcch oblast:poznvn kognice (zpsob vnmn, interpretovn, utven postoj)afektivit, emotivitzvldn impulzivity a uspokojovn potebsociln chovn ( ve vztahu k druhm lidem a zvldn interpersonlnch situac)

 • Specifick poruchy osobnosti projevy a diagnostikapacient me mt projevy, kter jsou charakteristick pro specifickou poruchu osobnosti, ale nespluj potebn diagnostick kritria

  popisujeme pak jako osobnostn rysy nebo osobnostn reakce v ppad, e se projevuj v ztovch situacch

 • F60 Specifick poruchy osobnostiParanoidn porucha osobnosti (t kveluratorn, fanatick):povaha mlo spoleensk, nedtkliv a vztahovan s malm smyslem pro humor, se sklonem vyvolvat konflikty; nadmrn citlivost na nezdary, na domnl urky, trval tendence k zti rozvinut strategie (RS): nedvra, podezravostnedostaten rozvinut strategie (NRS): dvra, smysl pro humor

  Schizoidn porucha osobnosti:citov chlad, uzavenost, nesdlnost, neschopnost provat radost (anhedonie), oplotl afektivita, autismus, RS: autonomieNRS: vzjemnost, intimita

 • F60 Specifick poruchy osobnostiDisociln porucha osobnosti:sklon k protispoleenskmu chovn (opakovan trestn innost), neprovaj pocit viny, neschopnost empatie, moral insanity (nedostaten rozvoj vych cit), spoleensky nejnebezpenj, recidivist, za opakovan selhn obviuj lidi kolem; v dtstv asto zkolctv, krdee, ikana; nevydr v pracovnm pomru, ast trn dt, RS: bojovnost, expanzivitaNRS: empatie, sociln citlivostEmon nestabiln porucha osobnosti:povaha cholerick se silnmi, mlo zvladatelnmi afekty a sklonem ke zkratkovmu jednn agresivnho rzu, emon nevyrovnanost, peltavost, stdn partner, abzus,..RS: upoutvn pozornosti, manipulaceNRS: zvldn emoc

 • F60 Specifick poruchy osobnostiHistrinsk porucha osobnosti (infantiln, hysterick):sklon k teatrlnosti a dramatizovn, labiln a povrchn emotivita, infantiln projevy a touha bt stedem pozornostizahrnuje i pznaky poruchy dve oznaovan jako hysterick psychopatie - pocit trvalho napt a neuspokojen vedouc k vyvoln scn s prudkmi afekty, sklony k vytn, obviovn druhch osob a manipulovn s nimi, neztiiteln pl, zliba v tajemnch nznacch, pomstychtivost, sklon k bjiv lhavosti, elov reakcenaruen partnerskch vztah, zneuvn psychoaktivnch ltek, ast stdn partnernkdy schopnost sebeobtovn, neodolateln armk histrinsk osobnosti m blzko osobnost narcistick - nedostatek empatie, vyadovn pozornosti, zvistivost, vysok sebevdom, RS: dramatizace, pedvdn seNRS: kontrola, systematinost

 • F60 Specifick poruchy osobnostiAnankastick porucha osobnosti:vtrav pochybovn o vlastnch schopnostech, nerozhodnost, vnitn nejistotakompenzace sklon k perfekcionismuRS: kontrola, odpovdnostNRS: spontnnost, flexibilita

  Anxizn (vyhbav) porucha osobnosti:trval nedostatek sebedvry spojen s nepjemnmi pocity zkostnho napt a obavRS: vstcnostNRS: asertivita, sebedvra

 • F60 Specifick poruchy osobnostiZvisl porucha osobnosti:touha bt ve spolenosti druhch lid, by v subalternm postavensynonyma: astenick, pasivn, sebepokozujc osobnostRS: vyhledvn pomoci, vazbaNRS: sobstanost, rozhodnost

  Jin specifick poruchy osobnosti:osobnost nestl, nezdrenlivnedostatek pevn vle, podlhn druhm osobm, hledn poitk (obohacovn, abzus), majetkov deliktyosobnost pasivn agresivnstl opozice, stovn, neplnn povinnost pomoc hybnch manvr (odkldn een, termn)

 • F60 Specifick poruchy osobnostiepidemiologie: celoivotn prevalence se odhaduje na 10-18% populacekomorbidita: neurotick poruchyprognza: nejistlba: dynamick psychoterapiekognitivn behaviorln terapiefarmakoterapieu zkostnch a depresivnch projev mal dvky antidepresivanxiolytika opatrnu projev agresivity lithiumvn ppady - antipsychotika

 • Specifick poruchy osobnosti dif. dg., komorbiditanejastj dif. diagnostick problmy: schizoidn a paranoidn osobnosti X iniciln fze schizofrenn poruchypsychotick dekompenzace poruch osobnosti X psychza schizofrennho okruhuast komorbidita: disociativn a neurotick poruchykodliv uvn nvykovch ltek

 • Obrann mechanismy osobnostikvalitn diagnostika vetn kognitivnho schmatu (jdrov pesvden a pslun strategie) a zmapovn obrannch mechanism nezbytn podklad pro erudovanou psychoterapii!!!p. preferennch obrannch mechanism:paranoidn projekcehranin splitting, projektivn identifikacehistrinsk vytsnn, disociace, projekcevyhbav introjekcezvisl reaktivn vtvor, idealizace

 • F61 Smen a jin poruchy osobnostiF61.0 Smen poruchy osobnostiF61.1 Nepzniv poruchy osobnosti

  F62 Petrvvajc zmny osobnosti, kter nelze pisoudit hrubmu pokozen nebo nemoci mozkuF62.0 Petrvvajc zmny osobnosti po katastrofick zkuenostiF62.1 Petrvvajc zmna osobnosti po psychiatrickm onemocnnF62.8 Jin petrvvajc zmny osobnostiF62.9 Petrvvajc zmna osobnosti, NS

 • F62 Petrvvajc zmny osobnostidiagnostika: v ppad, e se u jedince bez pedchoz poruchy osobnosti vyvinuly povahov zmny v dsledku katastrofickho proitku, nadmrnho stresu nebo prodlan tk duevn nemoci

  Petrvvajc zmny osobnosti po katastrofick zkuenosti:vznik v dsledku extrmn zte; zpravidla pedchz posttraumatick stresov porucha

  Petrvvajc zmna osobnosti po psychiatrickm onemocnn:vyvj se jako dlouhodob reakce na prodlan du. onemocnnvznik nadmrn zvislosti na druhch osobch, pesvden o stigmatizaci, snen ivotn aktivity, pokles zjm, hypochondrick stesky, sklon k depresivnm nebo dysforickm projevm, zhoren spoleenskho fungovn

 • Nvykov a impulzivn poruchycharakteristick znaky:neschopnost kontrolovat puzen a impulzy vykonat iny, kter jsou kodliv pro postienho nebo jeho okolped touto innost tenze a vzruen, po n lib pocit uspokojen

  F63 Nvykov a impulzivn poruchyF63.0 Patologick hrstvF63.1 Patologick zakldn por (pyromnie)F63.2 Patologick kraden (kleptomnie)F63.3 TrichotillomnieF63.8 Jin nutkav a impulzivn poruchyF63.9 Nutkav a impulzivn porucha nespecifikovan

 • Nvykov a impulzivn poruchyPatologick hrstv (gambling):roziujc zaujet v hazardnch hrchodvykac syndrom2-3% dospl populacelba: psychoterapie, rehabilitan sociln postupy, SSRI

  Patologick zakldn por (pyromnie):zakldn por bez zjevnho motivu

  Patologick kraden (kleptomnie):dv a vce krde bez zjevnho motivu, kter nevedly k zisku ani pro pachatele ani pro jinou osobulba: psychologick i biologick (antidepresiva)

  Trichotillomnie:intenzivn puzen k vytrhvn vlastnch vlaslba: SSRI, lithium, neuroleptika

 • Poruchy pohlavn identityF64 Poruchy pohlavn identityF64.0 TranssexualismusF64.1 Transvestitismus dvoj roleF64.2 Porucha pohlavn identity v dtstvF64.8 Jin poruchy pohlavn identityF64.9 Poruchy pohlavn identity, NS

 • Poruchy sexuln preferenceF65 Poruchy sexuln preferenceF65.0 FetiismusF65.1 Fetiistick transvestitismusF65.2 ExhibicionismusF65.3 VoyerismusF65.4 PedofilieF65.5 SadomasochismusF65.6 Mnohoetn poruchy sexuln preferenceF65.8 Jin poruchy sexuln preferenceF65.9 Porucha sexuln preference nespecifikovan

 • Poruchy sexuln preferencesexuln deviace stavy kvalitativn zmnn sexuln motivace lid:sexuln identifikacesexuln orientacesexuln chovn

  homosexuln orientace nen povaovna ze duevn poruchu

 • Poruchy sexuln identifikaceTransexualismus:transexualita je inverzn sexuln identifikacetouha po zmn pohlav, negativn vztah k vlastnmu genitluvskyt promilelba: psychoterapiezmna tlesnho vzhledu hormonln lbouzmna matrinho pohlavchirurgick vkony

 • Poruchy sexuln preference (parafilie)Fetiismus:erotick zjem subjektu je zamen pouze na urit zstupn symbol sexulnho partnera, nebo na nkterou dl vlastnost; jindy je feti zcela bez vztahu k ppadnmu erotickmu objektu; raritn exkrementologie, urofilie, myzofilie, pyrofilie, nekrofilielba: psychoterapiepodvn antiandrogen

  Fetiistick transvestitismus:pevlkn a masturbace

 • Poruchy sexuln preference (parafilie)Exhibicionismus:obnaovn genitlu na veejnostilba: psychoterapie; antiandrogeny, antidepresiva, lithium (k tlumu)

  Voyerismus:subjekt se vzruuje a ukj tajnm sledovnm apetovanho objektu pi intimnch erotickch i neerotickch aktivitch

  Pedofilie:sexuln orientace na prepubertln dtsk objektyprkaz - falopletyzmografielba: farmakoterapie (tlumen sex. aktivity)

 • Poruchy sexuln preference (parafilie)Sadomasochismus:sadismus (algolagnie)zliba v nsilsadismus fetiistick, pseudopedagogick, agresivnlba: psychoterapie, u potencionln nebezpenho sexulnho agresora vdy sexuln tlum biologickou lbou (antiandrogeny, analoga LH-RH, kastrace)patologick sexuln agresivitamasochismuserotick fascinace agresivitou vi sv osob (plsnn, tupen, komandovn, poniovn, ikanovn, bit, trznn)asfyxiofilie (repetitivn erotick krcen)

  Mnohoetn poruchy sexuln preference:nejastji kombinace dvou deviantnch zjm

 • F66 Psychick a behaviorln poruchy spojen se sexulnm vvojem a orientacF66.0 Porucha sexulnho vyzrvnF66.1 Egodystonick sexuln orientaceF66.2 Porucha sexulnch vztahF66.8 Jin poruchy psychosexulnho vvojeF66.9 Porucha psychosexulnho vvoje, NS

  F68 Jin poruchy osobnosti a chovn u dosplchF68.0 Zpracovn tlesnch symptom z psychickch dvodF68.1 Zmrn vyvolvn nebo pedstrn somatickch nebo psychickch symptom nebo tlesn i psychick neschopnosti (pedstran porucha)F68.8 Jin specifikovan poruchy osobnosti a chovn u dosplch

  F69 Nespecifikovan porucha osobnosti a chovn u dosplch

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)poruchy osobnosti, dve tzv. psychopatie se povaovaly za neliteln, dnes je diagnostickou skupinou, kde PST je hlavn metodou lbydraz na tmovou spoluprci odbornk, pacienti jsou zrun manipultoi, vyaduje jasn cle lbydraz na tvorbu a udren nosnho psychoterapeutickho vztahu

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)Podprn PST - centrln vznam m terapeutick vztah - pacient rychle rozvj penosov vztah, terapeut mus zvldnout protipenos, zachovv konzistentn laskav, ale pevn chovn - identifikace maladaptivnch vzorc vztah jsou asto spojeny se silnmi afekty, pacient aguje, terapeut potebuje tyto stavy vydret a nereagovat komplementrnnejvt zkuenosti s lbou tmto zpsobem m psychoanalza, analytick psychoterapie a neoanalza

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)Skupinov PST - pacienti se dostvaj do skupiny asto pro neurotick poruchy - doporuuje dlouhodob skupina (nad 40 sezen) - skupina me bt prostedkem interpersonln uen, poskytnout korektivn emon zkuenost, zmrnit penosov reakce (u emon nestabilnch a narcistickch umon vyjdit agresi a hnv, u pasivnch a vyhbavch zprostedkuje rozmraen jejich emoc,)pro poruchy osobnosti typick poteba neomezen pozornosti zde me bt identifikovna jako nepimen, skupina me podpoit sebedvru pacienta a zlepit kvalitu jeho sebehodnocentlak skupiny me zabrnit prudkmu chovn u emon nestabilnch

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)KBTdobr innosti u hranin a vyhbav poruchy, zpravidla je teba metody KBT modifikovat, zde maj asto toti pouze omezen efekt, terapie trv del dobu (1-3 roky), pracuje se vce s terapeutickm vztahem a zitky z pacientova dtstvjak: modifikace tzv. jdrovch pesvden jsou to vdy pevn, negativn a globln pesvden o sob a svt, kter pacient rigidn vysvtluje a dle nich rozvj kompezatorn strategie zvldnnap. (viz Hschl, str. 546, 2002):narcistick porucha pouv sebezdrazovn, soutivostzvisl porucha vyhledv pomoc a sna se pilnoutkter zrove ukazuj na nedostaten rozvinut jin strategie, nap. u narcistick je to sdlen, identifikace se skupinou, u zvisl sobstanost

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)KBTindividuln formulace ppadu: na zklad behaviorln, funkn a kognitivn analzy pacientovch problm terapeut formuluje hypotzy o dysfunnch pacientovch strategichkognitivn restrukturalizace: zprostedkovn vztahu mezi minulmi zitky a jdrovmi pesvdenmi, jejich postupn modifikacetechniky:identifikace automatickch mylenek a jejich zznam, Sokratick dialog, behaviorln experimenty, oznaen kognitivnch omyl

 • F60-69 (Poruchy osobnosti)KBTp.kognitivn rekonstrukce u hranin poruchy osobnosti:situace matka m kritizovala, e jsem pila dom rnomylenka Co si o m vbec mysl. Vdy mi jen kodila, nenvidm ji. (dysfunkn schma: Bu jsem zl j nebo ona).emoce vztek, nenvist, dlouhotrvajc naptchovn kik na matku, rozbit okna, poezn serekonstrukce mla o m strach, sice pehnm, v mnohm mi pomohla, jindy mi na n zleakce te: eknu, e jsem to pehnala; pt: zavolat j m pece nezni

 • LiteraturaHschl, Libiger, vestka et al.: Psychiatrie. Praha, Tigis, 2002.Raboch, Zvolsk et al.: Psychiatrie. Praha, Galn, 2001.Robinson, J. D.:Poruchy osobnosti podle DSM IV. Trenn, Vydavatestvo F, 2001.

  Svoboda, ekov et al.:Psychopatologie a psychiatrie. Praha, Portl, 2006.

 • Dkuji za pozornost.