Click here to load reader

Portfolio Martin Fleischmann

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio studentských prací

Text of Portfolio Martin Fleischmann

 • Kontakt ctvrtkar.name

  +420 774 627 733 | [email protected]

  Vzdln

  Aktivity

  2011 - nynFakulta Architektury, esk vysok uen technick, Architektura a urbanismus

  2003 - 2011Gymnzium, Milevsko, Masarykova 183veobecn gymnzium

  Anglick jazyk - velmi dobeNmeck jazyk - zklady

  2014Sociln pohled na mstoeitel grantu IP VUT

  2013 - nynSpolek poslucha architekturypodnelnk pro sponzoring (2014)

  2013 - nynAkademick sent FA VUT mistopedseda

  2012 - nynAuto*Mat, z.swatchdog

  2012 - nynAmnesty International Rlen

  Martin Fleischmann

 • ATZBPBytov dm (domy) Na Zatlanceatelier Michala Kuzemenskho a Ondeje Synka*

 • ATZBPBytov dm (domy) Na Zatlance*

 • Vstupuji do prosted pesycenho rznorodost. Navrhuji domy, kter maj vnitn a vnj tv. Bydlen vyho standardu pi zachovn normlnosti. Normlnosti vrazu, typologie. S uzavenm parterem navazujcm na historii msta, s byty jejich kvalita stoup s kadm patrem. Navrhuji bytov domy nevyboujc z mtka tvrti a odpovdajc jej struktue.

  Prvotn mylenkou byla nutnost vypodat se s masou kopce Mrzovky na jeho pat domy stoj. Struktura je odvozena z typologie prask blokov zstavby v mstech jejho nrazu na nezastavn vrchy. V tchto zlomech vytv oteven i polouzaven formy, kter tak odhaluj sv vnitrobloky smrem k parku. S vytyenm clem nevyboit z charakteru okolnho Smchova a udret jeho tradin formu zstavby se tento jev ukzal jako klov. Bytov domy jsou tak navreny do tvaru nedokonenho bloku, kter se otevr Mrzovce a v ulici Na Zatlance ponechv monost k dokonen zastavnm nov vznikl proluky mezi navrenou a stvajc zstavbou. V obou pilehlch ulicch dr ulin ru a na zpadn stran dotv nov vznikajc ulici Astlovu. Jakoto domy stojc v mrnm svahu na tento reaguj uskakovnm jednotlivch dom podle ternnho rozdlu a tm zrove zjemuj mtko celho nvrhu. Vkov se dr na pti patrech a odpovdaj hladin okol.

  Vnitn struktura stavby sestv ze sedmi samostatnch dom na podnoi spolench gar se vjezdy z doln sti ulice Na Zatlance. Nvrh je vystavn na opakovatelnosti jednotlivch sekc, tyi jsou tak toton a ti, ve zlomech, atypick. Vnitn npl, toton nap vemi, zan parterem bez bydlen, plncm lohu vstupu s halou, servisnho a provoznho zzem domu a zrove obsahuje spoleensk prostory orientovan do dvora. Druh podla je navreno standardn se 4 byty, tet se 3 a tvrt a pt se dvma byty na pate. Byty v ptm podla jsou koncipovny jako mezonetov pidruenm sti podkrov, m zskvaj i exkluzivitu stench teras.

  Ulin fasda je potaena jemnou probarvenou omtkou s lehkm rovm ndechem, kter vychz barevnosti protjch dom. V nejvym bod pechz bez msy ve stechu se zaatikovm labem. Parter m omtku kamennou a tvo pomysln sokl celmu domu, pevn zklad na kterm stoj. Sten krytina je zvolena hlinkov, jakoto souasn een, kter zrove dky sv konstrukci dr okolnch starch dom.

  Prostorovm eenm soukromho vnitrobloku se reaguji na peven pozemku o piblin 6 metr. Navrhuji proto oprnou ze, bn prvek na pat kopc, kterou protahuji mezi domy a vytvm ternn zlom. Dle je prostor lenn vyrovnnm ternu ped kadm domem, kter umouje pohodln vyuit prostoru. Ve pici dvora je pot irok schodit vyrovnvajc zbyl vkov rozdl.

  Fasda pilhajc k tomuto vnitrobloku je oteven, s horizontlnmi balkony evokujcmi smchovsk pavlae, ovem rozdlen pro jednotliv byty subtiln kovovou perforovanou pkou. Ta v odobnm motivu tvo i zbradl a vertikln propojen na stycch vkovch rovn jednotlivch dom. Vzhledem k relativn blzkosti protjch dom nabz tak uritou mru soukrom.

  Jednotliv byty jsou pevn navrhovny na hloubku celho traktu, tedy s rannm i veernm svtlem a monost pnho provtrn. To umouje takt pn prhledy skrz celou dispozici. Prostorov jsou vtinou eeny jako znovan.

  Konstrukn systm jednotlivch dom je zvolen jako pn stnov s komunikanm jdrem umstnm do stedu dispozice. V garch pechz v systm sloupov. Gare samotn jsou dvoupatrov ve sklonu cca 4,5%.

  autorsk text

  ATZBPBytov dm (domy) Na Zatlance*

 • ATZBPBytov dm (domy) Na ZatlanceATZBPBytov dm (domy) Na Zatlance*

 • ATZBPBytov dm (domy) Na ZatlanceATZBPBytov dm (domy) Na Zatlance*

 • ATZBPBytov dm (domy) Na ZatlanceATZBPBytov dm (domy) Na Zatlance*

 • WorkshopJin msto - HjeFleischmann - Kolak - Ret - tpa - Vojtaskov

 • WorkshopJin msto - Hje

 • Jin Msto se skld z nkolika st okolo Centrlnho parku. Kad st m sv lokln centrum, ale celmu zem chyb jedno centrum hlavn. Msto pro radnici, tit, bod, ke ktermu by se obyvatel mohli vztahovat. Samotnmu centrlnmu parku pak schz jas-n zakonen, pesn definovn hranice. Novostavb kostela Matky Terezy se tento kol nepodail splnit a psob spe jako dm v parku ne jako dominanta schopn opanovat sv okol. Jako nov stedobod se tak jev navazujc prostor v blzkosti vstupu ze stanice metra Hje, kde se v souasn dob nachz autobusov terminl. Nvrh pedpokld umstn novho objektu radnice na osu Centrlnho parku. Tk hranat kmen s psn symetrickou monumentln fasdou, kter na stran jedn stanov pesnou hranici parku a na stran druh ho peformuluje do novho jihomstskho nmst. tvercov pdorys umouje rovnomrn dohled nad okolnm prostorem. Nmst je dle definovno severn hranou nov obchodn pase, kter se zaezv do ternu a jin otevenm pavilnem, pod kterm by se napklad mohly konat farmsk trhy. Soust pase by mohla bt i nov sluebna mstsk policie. Nmst je dle doplnno dvouadou alej, kter umocuje vznam hlavn osy a poskytuje stinn msto k posezen v parnm lt. Nvrh dle pot s monost zaveden nov tramvajov trasy ze Spoilova, kter by mla svou zastvku v jihovchodnm cpu nmst a dodvala mu spolen se stanic metra a autobusu dostatenou energii. Tramvajov smyka by pak byla umstna za kenm ulic Opatovsk a Vstavn, kde by vznikl i nov autobusov terminl. Tm by bylo umonno pesunut souasnho terminlu u stanice metra Hje, jeho stvajc umstn uprosted obytn zstavby je nesmysln. Zklidnn ulice Opatovsk umon zruen podchod a vytvoen rovovch pechod v jejich mst. Do prostoru mezi vstupem ze stanice metra a kinem Galaxie je nov umstn garov dm, kter napomh ke zkompaktnn tvaru cel budovy a odstrauje tak temn kouty, kde dnes dochz k pchn trestn innosti. Dle nabz mnostv parkovacch stn, kterch je na Jinm Mst nedostatek a kter budou pod kontrolou sprvy domu. V jin sti eenho zem je navrena struktura nov bytov zstavby, kter svm charak-terem reaguje na zstavbu okoln. Domy jsou obklopeny vlastnmi zahradami, o jejich drbu se staraj bu sami obyvatel nebo sprvci a to v nvaznosti na vlastnick vztahy v rmci jednotlivch dom. Severn st zahrad orientovan k ulici Opatovsk m spe reprezentativn charakter a navazuje na stromoad, kter vytv pechod mezi veejnm a soukromm prostorem. Jin st orientovan do stvajc bytov zstavby je intimn a umouje napklad i letn grilovn. Nvrh podporuje revitalizaci eenho zem, jeho zpehlednn a vnesen novho geomet-rickho du, co napome k lep orientaci lid v zem a k vzjemnmu pirozenmu dohledu.

  autorsk zprva

  WorkshopJin msto - Hje

 • WorkshopJin msto - Hje

 • ATOSRozen AVUatelier Ondeje Cslera

 • ATOSRozen AVU

 • ATOSRozen AVU

  Pochopit. Podstatn moment projektu, kter se nutn musel stt vchozm bodem. Nen to jen neorenesann prel i spletit historie pedasananho domu. Je to i nalezen dvod, kter vedly autora k stvajc form, zachycen jeho mylenek skrze vkresy i poznmky pod arou, skrze detaily stavebnho proveden.

  Povit. Nvrh v sob ukrv rozen Akademie vtvarnch umn, pozved tm vznam domu a vnuje mu slu, kterou si zaslou. Konverze z inovnho uspodn na ist atelirovou vuku pozved spoleensk vznam zbvajcho bodu Palacho-va nmst na rove staveb stojcch v tsn blzkosti.

  Pizpsobit. Navrhuji prostory, kter se obrac na sv uivatele, na studenty, umlce. Oni zde budou trvit dny i noci, tvoit, t, spt a teba i souloit. Pro nikoho jinho nen dleit, jak jsou prostory uspodan, jak funguj a pro. Stavm oblku pro umn, ale ne vstavn prostory pijte se podvat, ale jdete k nm, dom.

  Naplnit. Do historick budovy vleuji kolu, kde prvn podla se stv zzemm vdomostnm v podob knihovny a ivotnm dky kuchyce a loungi, druh a vy zan ovldat podoba atelir, kter vrchol podkrovnmi prostory pro tvorbu k nejvtch mistr. Ty jsou pipraveny pro nikdy nekonc tvorbu a svm zzemm v mezonetovm pate poskytuj monost zstat do doby, ne je dlo dokoneno. Jsou ukryty ve sten nstavb, kter podobou jasn deklaruje m je. Je nov, pesto souznc. Jej olovn opltn se svou specifickou technikou ukotven j dodv na jemnosti, je je pojtkem s detailem tukov fasdy.

  Uvolnit. Domu uvoluji nohy a odhaluji parter, kter mu byl vlastnm ped jeho asananm zasypnm. Vytvm tak prostory, kter v sob spojuj intimitu podzem-nch chodeb s runost mstsk tdy. Tlumen svtlo prochz skrze sklobeton a pm, skrze movn, osvtluje pvodn parter. Nabzm tak monost odloen prce v dlnch pilehlho podla pro krtk rozhovor i cigaretu.

  Scelit. Posunuji posledn bod Palachova nmst na rove, kter m jako celek, mylenkov i stavebn. Dokonuji jeho stvajc kompozici a smysl.

  autorsk zprva

 • ATOSRozen AVU

 • ATOSRozen AVU

 • ATOSRozen AVU

 • ATBSPanelkatelier Aleny rmkov

 • ATBSPanelk

 • C h c i , a b y s t e n a v r h l i s d l i t ! ( A )

  Tr o c h a o d p o r u k z a d n .

  P a n e l k , p o u z e i n s p i r a c , m o t i v e m .

  C o t a k j i n h o - a p r o n c o j i n h o . .

  ATBSPanelk

 • ATBSPanelk

 • pohl

  ed

  ATBSPanelk

 • ZAN2Atelier v podkrovKvzov - Fenclov

 • ZAN2Atelier v podkrov

 • esej

  Pro dm? Pro na ostrov, u vody, ve svahu. Pro nenechat przdnotu? Absurdn vtvor bez poteby a elu nem smyslu.

  Kad kilometrkad rokstarci v pedklonuukazuj dtem cestugestem z elezobetonu-Jacques Prvert - Slova (Paroles) - 1946

  Resignace. Bude gesto, bude dm. Nebude gestem velkolepm, nbr jen nznakem. Pouhm nznakem... eho? Nznakem budoucnosti, vjevem z minula, zhmotnnmi smysly, poc

Search related