of 44 /44
РАЗВОЈ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА У РАЗВОЈ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА У СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ Данило ТОМИЋ Данило ТОМИЋ Бранислав Бранислав ГУЛАН ГУЛАН 17.04.2015. САНУ, Београд 17.04.2015. САНУ, Београд

Porodična preduzeća SANU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Razvoj poljoprivrednih preduzeća u seoskim područjima Srbije

Citation preview

Page 1: Porodična preduzeća SANU

РАЗВОЈ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА РАЗВОЈ ПОРОДИЧНИХ ПРЕДУЗЕЋА

У СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕУ СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ

Данило ТОМИЋДанило ТОМИЋ

Бранислав Бранислав ГУЛАНГУЛАН

17.04.2015. САНУ, Београд17.04.2015. САНУ, Београд

Page 2: Porodična preduzeća SANU

„„Рођен сам да успем, не да трпим неуспех. Рођен сам да успем, не да трпим неуспех.

Рођен сам да високо дижем главу у побе-Рођен сам да високо дижем главу у побе-

дама,дама, не да је сагињем у поразима. Истра-не да је сагињем у поразима. Истра-

јаћу све док не успем.” јаћу све док не успем.” Ог МандиноОг Мандино

Page 3: Porodična preduzeća SANU

ЗАЗАШШТО СМО ДАНАС ОВДЕ? ТО СМО ДАНАС ОВДЕ?

• ДА СЕ МЕЂУСОБНО УПОЗНАМО, РАЗМЕНИМО МИ-ШЉЕЊА, ИДЕЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ, ОДНОСНО ДА УЧИМО ЈЕДНИ ОД ДРУГИХ.

УЧИНИ УЧИНИ ШШТО МОЖЕШ ОНИМ ШТО ИМАШ ТО МОЖЕШ ОНИМ ШТО ИМАШ ТАМО ГДЕ ЈЕСИ!ТАМО ГДЕ ЈЕСИ! Т.Т. РузвелтРузвелт

У ПРОТИВНОМ НЕМА ВЕТРА КОЈИ БИ БИО НАКЛО-У ПРОТИВНОМ НЕМА ВЕТРА КОЈИ БИ БИО НАКЛО-ЊЕН ОНОМ КОЈИ НЕ ЗНА КУДА ПЛОВИ!ЊЕН ОНОМ КОЈИ НЕ ЗНА КУДА ПЛОВИ!М. де МонтенМ. де Монтен

Page 4: Porodična preduzeća SANU

• У ГРАДОВИМА:

• 780 000 незапослених780 000 незапослених• 600 000 на ивици глади600 000 на ивици глади• 300 000 подстанара у БГД300 000 подстанара у БГД• 100 000 корисника 100 000 корисника

народних кухињанародних кухиња

• Притисак на:Притисак на:• Вртиће, школе, радна Вртиће, школе, радна

места, пензионерске места, пензионерске домове...домове...

• У СЕЛИМА:

• 600 000 ха необрађеног 600 000 ха необрађеног земљишта,земљишта,

• 300 000 празних обора и 300 000 празних обора и штала,штала,

• 200 000 напуштених кућа,200 000 напуштених кућа,• Ово су потенцијали за Ово су потенцијали за

породични бизнис.породични бизнис.

Page 5: Porodična preduzeća SANU

ШТА ЈЕ ПРОБЛЕМ СРПСКОГ СЕЛА?ШТА ЈЕ ПРОБЛЕМ СРПСКОГ СЕЛА?

• Недостатак радне снаге или капитала ?

• Ограниченост тржишта и ниска куповна моћ

• Старење села

• Неискоришћени потенцијали ...

Page 6: Porodična preduzeća SANU

СВЕ ЧЕШЋА СЛИКА У СРБИЈИСВЕ ЧЕШЋА СЛИКА У СРБИЈИ

2 дипломиране студенткиње су претходне 4

године конкурисале 800 пута безуспешно.

Page 7: Porodična preduzeća SANU

СВЕ ЧЕШЋА СЛИКА У СРБИЈИСВЕ ЧЕШЋА СЛИКА У СРБИЈИ

На једно место у граду конкурише 500

кандидата

Page 8: Porodična preduzeća SANU

ИМАМ ИДЕЈУ КАКО ДА ЈЕ ПРЕТВОРИМ У ИМАМ ИДЕЈУ КАКО ДА ЈЕ ПРЕТВОРИМ У ПОСЛОВНИ УСПЕХ ?ПОСЛОВНИ УСПЕХ ?

МОЖДА ЈЕ РЕШЕЊЕ У ПОРОДИЧНОМ БИЗНИСУ МОЖДА ЈЕ РЕШЕЊЕ У ПОРОДИЧНОМ БИЗНИСУ

Да ли је то могуће у садашњем српском Да ли је то могуће у садашњем српском пословном амбијенту ?пословном амбијенту ?

Page 9: Porodična preduzeća SANU

СТАЊЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ, ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ СТАЊЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ, ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

И НИСКА КОНКУРЕНТНОСТ:И НИСКА КОНКУРЕНТНОСТ:

ННа нивоу знања,а нивоу знања,

На нивоу производа,На нивоу производа,

На нивоу компаније – фарме,На нивоу компаније – фарме,

На нивоу нације - буџетаНа нивоу нације - буџета

Page 10: Porodična preduzeća SANU

ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА СРБИЈЕ – ПРЕДУЗЕТНИЧКА ЕКОНОМИЈА СРБИЈЕ – ШТА ЈОЈ НЕДОСТАЈЕ ?ШТА ЈОЈ НЕДОСТАЈЕ ?

Облици стимулисања иновативне Облици стимулисања иновативне активности у предузећу су:активности у предузећу су:Визија као покретач запослених;Визија као покретач запослених;Процес отворене комуникације;Процес отворене комуникације;Тимски рад као погодан облик за учење;Тимски рад као погодан облик за учење;Мотивација и награђивање;Мотивација и награђивање;Управљање каријером.Управљање каријером.

Page 11: Porodična preduzeća SANU

• Локална самоуправа мора да препозна квалитет Локална самоуправа мора да препозна квалитет

предузетничке идеје,предузетничке идеје,

• Исту мора подстицати израдом бизнис плана, до-Исту мора подстицати израдом бизнис плана, до-

делом локације, изградњом инфрастуктуре, еду-делом локације, изградњом инфрастуктуре, еду-

кацијом предузетника, бржем пословном пове-кацијом предузетника, бржем пословном пове-

зивању ...зивању ...

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У АГРОБИЗНИСУ НА СЕЛУАГРОБИЗНИСУ НА СЕЛУ

Page 12: Porodična preduzeća SANU

• Без ризика нема успеха,Без ризика нема успеха,

• Суштина предузетништва је у предавању сада-Суштина предузетништва је у предавању сада-

шњих потенцијала будућим очекивањима.шњих потенцијала будућим очекивањима.

• Предузетници морају познавати конкуренцију и ра-Предузетници морају познавати конкуренцију и ра-

дити боље од ње.дити боље од ње.

НЕОПХОДНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НЕОПХОДНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИДЕЈА У СЕЛИМАПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИДЕЈА У СЕЛИМА

Page 13: Porodična preduzeća SANU

• Макроменаџмент – Макроменаџмент – државни менаџмент.државни менаџмент.

• Микроменаџмент – Микроменаџмент – на нивоу предузећа.на нивоу предузећа.

УЛОГА МЕНАЏЕРА У РАЗВОЈУ УЛОГА МЕНАЏЕРА У РАЗВОЈУ АГРОБИЗНИСААГРОБИЗНИСА

Page 14: Porodična preduzeća SANU

• Предузетнички сектор Србије обухвата Предузетнички сектор Србије обухвата 317.162 317.162

привредних друштава и предузетникапривредних друштава и предузетника, што пре, што пре--

дставља дставља 99,899,8%% од укупног броја привредних су од укупног броја привредних су--

бјеката. МСПП сектор учествује са бјеката. МСПП сектор учествује са 6565%% запослених запослених

од укупно радно способног становништва. Овај сеод укупно радно способног становништва. Овај се--

ктор учествује у БДП-у Републике са око ктор учествује у БДП-у Републике са око 3434%%,, а у а у

извозу око извозу око 5050%%

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ СЕКТОР У БРОЈКАМАПРЕДУЗЕТНИЧКИ СЕКТОР У БРОЈКАМА

Page 15: Porodična preduzeća SANU

• Чланови породице раде у свом предузећу. Чланови породице раде у свом предузећу.

• Значајну улогу имају: традиција, искуство, знање и Значајну улогу имају: традиција, искуство, знање и

вештине које се преносе са колена на колено, односно вештине које се преносе са колена на колено, односно

на млађе генерације; на млађе генерације;

• Мотивација за побољшање квалитета рада и прои-Мотивација за побољшање квалитета рада и прои-

звода, подизање пословног морала, одржавање звода, подизање пословног морала, одржавање

добрих односа са пословним партнерима, доба-добрих односа са пословним партнерима, доба-

вљачима, купцима, запосленима и друштвеном за-вљачима, купцима, запосленима и друштвеном за-

једницом.једницом.

ПРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСАПРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА

Page 16: Porodična preduzeća SANU

1. лоше управљане и пословање;1. лоше управљане и пословање;

2. недостатак финансијских средстава;2. недостатак финансијских средстава;

3. нестручно управљање трошковима;3. нестручно управљање трошковима;

4. неповољни макроекономски услови привре-4. неповољни макроекономски услови привре-

ђивања у тој привредној грани;ђивања у тој привредној грани;

5. конфликт међу члановима породице;5. конфликт међу члановима породице;

6.(не)професионализам;6.(не)професионализам;

7. одсуство радне дисциплине.7. одсуство радне дисциплине.

НЕДОСТАЦИ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСАНЕДОСТАЦИ ПОРОДИЧНОГ БИЗНИСА

Page 17: Porodična preduzeća SANU

1. Оснивање;1. Оснивање;2. Партнерство браће и сестара;2. Партнерство браће и сестара;3. Удруживање рођака.3. Удруживање рођака.

• За разлику од непородичних фирми, где постоји За разлику од непородичних фирми, где постоји јача подела рада, у породичним предузећима вла-јача подела рада, у породичним предузећима вла-сник може да обавља више функција, што може да сник може да обавља више функција, што може да ствара извесне проблеме, као на пример: да ли ствара извесне проблеме, као на пример: да ли добит инвестирати у развој, или делити дивиде-добит инвестирати у развој, или делити дивиде-нду? Са развојем фирме, власници – рођаци имају нду? Са развојем фирме, власници – рођаци имају различите мотиве.различите мотиве.

ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ПОРОДИЧНОГ ФАЗЕ У РАЗВОЈУ ПОРОДИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋАПРЕДУЗЕЋА

Page 18: Porodična preduzeća SANU

• Житарице и млински производи:Житарице и млински производи:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 19: Porodična preduzeća SANU

• Месо и месне прерађевине:Месо и месне прерађевине:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 20: Porodična preduzeća SANU

• Млеко и прерађевине:Млеко и прерађевине:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 21: Porodična preduzeća SANU

• Воће и прерађевине:Воће и прерађевине:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 22: Porodična preduzeća SANU

• Поврће и прерађевине:Поврће и прерађевине:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 23: Porodična preduzeća SANU

• Индустријско биље и прерађевине:Индустријско биље и прерађевине:

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 24: Porodična preduzeća SANU

• Производи добијени након прераде Производи добијени након прераде лекови-лекови-тог, ароматичног и зачинскогтог, ароматичног и зачинског биља. биља.

ПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДАПОТРЕБНА МОЋ БРЕНДА

Page 25: Porodična preduzeća SANU

И У ЕУ И САД ПОСТОЈИ ОБРТ СТАДАИ У ЕУ И САД ПОСТОЈИ ОБРТ СТАДА

Page 26: Porodična preduzeća SANU

И У ЕУ ИМА ОРГАНИЗОВАНЕ МУЖЕИ У ЕУ ИМА ОРГАНИЗОВАНЕ МУЖЕ

Page 27: Porodična preduzeća SANU

ININ VINOVINO VERITASVERITAS - ИЗ БРИСЕЛА СТИЖЕ - ИЗ БРИСЕЛА СТИЖЕ ГЛАС ДА У ВИНУ ЛЕЖИ СТРАСТ ....ГЛАС ДА У ВИНУ ЛЕЖИ СТРАСТ ....

Page 28: Porodična preduzeća SANU

MADEMADE ININ SERBIASERBIA

Page 29: Porodična preduzeća SANU

ЛУЛО МОЈА СРЕБРОМ ОКОВАНА, ПУШИО ЛУЛО МОЈА СРЕБРОМ ОКОВАНА, ПУШИО БИХ АЛ НЕМА ДУВАНА ?БИХ АЛ НЕМА ДУВАНА ?

Page 30: Porodična preduzeća SANU

ЧИЧА ПЕЧЕ РАКИЈУ....ЧИЧА ПЕЧЕ РАКИЈУ....Казанџијо заложи зажари ..Казанџијо заложи зажари ..

Page 31: Porodična preduzeća SANU

• Пословни просторПословни простор

• Овера докуменатаОвера докумената

• Оверени преводОверени превод

• Отварање рачуна код банкеОтварање рачуна код банке

• Пријава за упис оснивања друштваПријава за упис оснивања друштва

• Јединствени систем регистрацијеЈединствени систем регистрације

• Јединствени систем пријаве запослених на обавезно Јединствени систем пријаве запослених на обавезно

социјално осигурањесоцијално осигурање

ОТПОЧИЊАЊЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИОТПОЧИЊАЊЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

Page 32: Porodična preduzeća SANU

• Привредне комореПривредне коморе• Министарство економије и регионалног развојаМинистарство економије и регионалног развоја• Агенција за привредне регистре Агенција за привредне регистре • Национална агенција за регионални развој – НАРРНационална агенција за регионални развој – НАРР• Агенција за страна улагања – SIEPAАгенција за страна улагања – SIEPA• Струковна и гранска удружењаСтруковна и гранска удружења• Фонд за развој Фонд за развој • Органи локалне самоуправеОргани локалне самоуправе• Национална служба за запошљавање Национална служба за запошљавање • Инспекцијске службе...Инспекцијске службе...

КО МОЖЕ ПОМОЋИ ?КО МОЖЕ ПОМОЋИ ?

Page 33: Porodična preduzeća SANU

• Породична предузећа, на глобалном, све-Породична предузећа, на глобалном, све-

тском нивоу, пре свега у високо развијеним тском нивоу, пре свега у високо развијеним

земљама, имају веома дугу традицију. Многе земљама, имају веома дугу традицију. Многе

мултинационалне компаније су настале ра-мултинационалне компаније су настале ра-

звојем породичних предузећа у дужем вре-звојем породичних предузећа у дужем вре-

менском периоду. менском периоду.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 34: Porodična preduzeća SANU

• У привредама развијених земаља, породи-У привредама развијених земаља, породи-

чна, мала и средња предузећа и данас су за-чна, мала и средња предузећа и данас су за-

ступљена у привредној структури, пре свега ступљена у привредној структури, пре свега

у стварању бруто домаћег производа, броју у стварању бруто домаћег производа, броју

запослених, извозу... запослених, извозу...

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 35: Porodična preduzeća SANU

• На жалост, у Србији породична предузећа у На жалост, у Србији породична предузећа у

сеоским подручјима почињу да се развијају сеоским подручјима почињу да се развијају

тек последњих 20–25 година. Пола века је тек последњих 20–25 година. Пола века је

њихов развој практично био спречаван и њихов развој практично био спречаван и

дестимулисан, првенствено из идеолошких дестимулисан, првенствено из идеолошких

разлога.разлога.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 36: Porodična preduzeća SANU

Промене у бившим социјалистичким земља-Промене у бившим социјалистичким земља-

ма, односно у земљама у транзицији, мeђу ма, односно у земљама у транзицији, мeђу

којимa се налази и Србија, доводе и до про-којимa се налази и Србија, доводе и до про-

мена у начину мишљења, понашања и рада. мена у начину мишљења, понашања и рада.

Пословне идеје, приватна иницијатива и пре-Пословне идеје, приватна иницијатива и пре-

дузетнички дух све више долазе до изражаја.дузетнички дух све више долазе до изражаја.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 37: Porodična preduzeća SANU

• На то указују и данас презентовани и промо-висани На то указују и данас презентовани и промо-висани

модели породичних предузећа у пре-ради модели породичних предузећа у пре-ради

пољопривредних производа, лоцирани у сеоским пољопривредних производа, лоцирани у сеоским

подручјима. подручјима. Они треба да послуже као путоказ Они треба да послуже као путоказ

другима којим путем треба да крену.другима којим путем треба да крену. Поред Поред

неповољног привредног амби-јента и пословног неповољног привредног амби-јента и пословног

окружења, ова предузећа успешно послују.окружења, ова предузећа успешно послују.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 38: Porodična preduzeća SANU

• Број незапослених, пре свега високостру-Број незапослених, пре свега високостру-чних кадрова, са или без искуства, је у ста-чних кадрова, са или без искуства, је у ста-лном порасту. Све су мањи изгледи да ће они лном порасту. Све су мањи изгледи да ће они моћи да се запошљавају у јавном се-ктору. моћи да се запошљавају у јавном се-ктору. Напротив, и овај сектор се ослобађа вишкова Напротив, и овај сектор се ослобађа вишкова радне снаге, истовремено је у по-расту број радне снаге, истовремено је у по-расту број дипломираних средњошколаца и студената дипломираних средњошколаца и студената разних профила, који се налазе на евиденцији разних профила, који се налазе на евиденцији Националне службе за запошља-вање, често Националне службе за запошља-вање, често без наде и перспективе за доби-јање посла.без наде и перспективе за доби-јање посла.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 39: Porodična preduzeća SANU

• Због тога смо и организовали овај скуп и на-Због тога смо и организовали овај скуп и на-

писали брошуру, која треба да представља писали брошуру, која треба да представља

водич у оснивању породичних предузећа, водич у оснивању породичних предузећа,

онима који имају пословног и предузетни-чког онима који имају пословног и предузетни-чког

духа, без обзира на старосну доб. Њима је духа, без обзира на старосну доб. Њима је

потребна подршка разних институција си-потребна подршка разних институција си-

стема.стема.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 40: Porodična preduzeća SANU

• Државне, локалне, научностручне институције, ме-Државне, локалне, научностручне институције, ме-

дијске установе и други треба да пруже максималну дијске установе и други треба да пруже максималну

логистичку подршку предузетничким идејама у сео-логистичку подршку предузетничким идејама у сео-

ским срединама. Држава треба да обезбеди: пово-ским срединама. Држава треба да обезбеди: пово-

љне услове кредитирања за отпочињање предузе-љне услове кредитирања за отпочињање предузе-

тничког подухвата у селима; тничког подухвата у селима; ниске каматне стопе од ниске каматне стопе од

један до два одсто, рок отплате од три до пет годи-на, један до два одсто, рок отплате од три до пет годи-на,

са грејс периодом од две до три,са грејс периодом од две до три, ниже порезе и ниже порезе и

доприносе на зараде запослених... доприносе на зараде запослених...

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 41: Porodična preduzeća SANU

• Локалне самоуправе треба да обезбеде: Локалне самоуправе треба да обезбеде: инфрастру-инфрастру-

ктуру, бесплатно грађевинско земљиште, брзо до-ктуру, бесплатно грађевинско земљиште, брзо до-

бијање дозвола за рад, најдуже до месец данабијање дозвола за рад, најдуже до месец дана. Нау-. Нау-

чностручне установе треба да обезбеде: чностручне установе треба да обезбеде: израду израду

бизнис планова, истраживање тржишта, маркети-бизнис планова, истраживање тржишта, маркети-

ншке активности, едукацију запосленихншке активности, едукацију запослених. Све то тре-. Све то тре-

ба медијски пропратити.ба медијски пропратити.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 42: Porodična preduzeća SANU

• Села имају значајне, а неискоришћене ресурсе – Села имају значајне, а неискоришћене ресурсе –

природне, производне и људске. природне, производне и људске. Потребни су разво-Потребни су разво-

јни пројекти и програми који су засновани на јни пројекти и програми који су засновани на

наведе-ним ресурсима.наведе-ним ресурсима. То морају бити То морају бити

профитабилни про-грами, извозно и тржишно профитабилни про-грами, извозно и тржишно

оријентисани, прилаго-ђени природним условима, оријентисани, прилаго-ђени природним условима,

знању произвођача, тра-дицији, климатским и знању произвођача, тра-дицији, климатским и

технолошком променама.технолошком променама.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 43: Porodična preduzeća SANU

• Локалне самоуправе морају препознати ква-Локалне самоуправе морају препознати ква-

литет предузетничке идеје и иницијативе, и у литет предузетничке идеје и иницијативе, и у

сарадњи са другим државним институција-сарадњи са другим државним институција-

ма – ма – не стимулисати, већ форсирати исте, до не стимулисати, већ форсирати исте, до

коначног пословног успеха.коначног пословног успеха.

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Page 44: Porodična preduzeća SANU

ХВАЛА НА ПАЖЊИХВАЛА НА ПАЖЊИ