Poremećaji elemenata u tragovima

Embed Size (px)

Text of Poremećaji elemenata u tragovima

 • 8/4/2019 Poremeaji elemenata u tragovima

  1/1

  Poremeaji elemenata u tragovima

  FluorU najveoj meri nalazi se u zubima i kostima. Uloga fluora je da povea otpornost zubne glei prema destruktivnom

  dejstvu kiselina. On pokazuje i izvesne baktericidne efekte, jer reagujui sa metalima onemoguava kljune enzimske procese u

  mikroorganizmima.

  Deficit fluora ubrzava stvaranje karijesa zuba.

  Suficit fluora izaziva patoloke promene na kostima i zubnoj glei.

  JodOsnovna uloga joda je u sintezi hormona titaste lezde. Jod koji se unese u organizam hranom se u najveoj meri

  vezuje u titastoj lezdi.

  Deficit joda nastaje zbog smanjene koliine joda u ishrani ili poveanja potreba za jodoma (periodi rasta i razvoja,

  trudnoa, menopauza). Nedostatak joda dovodi do promena procesa sinteze hormona titaste lezde (poveava se sinteza T3 i

  smanjuje sinteza T4). Ako ova kompenzacijska mera nije dovoljna, aktivirae se negativna povratna sprega u osovini

  hipotalamus-hipofiza-tireoidea, odnosno poveae se koncentracija TRH i sledstveno tome TSH. TSH uveava titastu lezdu i

  prouzrokuje nastanak strume. Ukoliko ni ta kompenzatorna mera nije dovoljna razvie si hipofunkcija titaste lezde.

  Do smanjenog vezivanja joda u titastoj lezdi mogu da dovedu tzv. strumogene supstance. Uzrok smanjenom vezivanju

  joda mogu biti i neke uroene greke metabolizma u procesu sinteze tireoidnih hormona.

  Suficit joda u hrani moe prouzrokovati prolazno smanjenje sinteze tireoidnih hormona, a ako ekspozicija poveanim

  koliinama joda perzistira u duem periodu, moe se razviti poseban oblik hiperfunkcija titaste lezde sa strumom ili bez nje

  (Jod-Basedowljev oblik hipertireoidizma.

  BromBioloka uloga broma nije poznata. Soli broma se u farmaciji koriste kao antikonvulzanti. Dugotrajna primena ovih

  supstanci moe dovesti do bromizma, intoksikacije bromom. Ovo stanje dovodi do depresije centralnog nervnog sistema.

  ManganMangan svoje efekte ostvaruje u hematopoezi, rastu i razvoju kostiju, metabolizmu kalcijuma i fosfora i odravanju

  reproduktivnih funkcija.

  Deficit mangana manifestuje se prekidom enhondralne osifikacije i sistemskom dekalcifikacijom kostiju, to prouzrokuje

  nepravilan razvoj skeletnog sistema. Dolazi i do reproduktivne disfunkcije (degeneracije testisa i poremeaja ovulacije), kao i

  neurolokih poremeaja.

  Suficit mangana prouzrokuje poremeaje CNSa, respiratornog sistema i koe.

  CinkCink uestvuje u enzimskim sistemima koji reguliu stvaranje ugljen -dioksida i katabolizam proteina, a ulazi i u sastav

  molekula insulina.

  Deficit cinka prouzrokuje zastoj u somatskom i seksualnom razvoju, gubitak apetita i oseaja mirisa i ukusa,

  hiperkeratotikog dermatitisa i neovaskularizacije ronjae.

  Suficit cinka najee nastaje ingestijom hrane koja je stajala u posudama od cinka i manifestuje se simptomima

  gastrointestinalne prirode.

  MolibdenUestvuje u metabolizmu purina i azota (procesi katalizovani od strane kasntin-oksidaze i drugih flavoenzima).

  SelenNjegova bioloka uloga je kataliziranje alternativnog puta metabolizma perioksida (ulazi u sastav sistema glutation

  perioksidaze). Na taj nain igra bitnu bioloku ulogu u antioksidativnoj zatiti organizma.

  Deficit cinka postoji u miinoj distrofiji, bolestima srca, cirozi jetre, anemijama, reumatoidnom artritisu i cistinoj

  fibrozi.

  Poveana koncentracija selena se sree u trovanjima selenom.