PORAKA Dekemvri 2016.pmd

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PORAKA Dekemvri 2016.pmd

 • Glasilo na Republi~kiot centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost Broj 4 godina XXIX

  Vo prisustvo na golem broj na ~lenovi, prijateli, sorabotnici i poddr`uva~i na Centarotza poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost PORAKA Demir Hisar, na 6 oktomvri2016 godina vo Demir Hisar, gradona~alnikot na op{tina Demir Hisar, Qup~o Bla`evski,pretsedatelot na RCPLIP PORAKA, ^edomir Trajkovski i pretsedatelot na CPLIP PORAKA Demir Hisar, Qube Dim~evski oficijalno go pu{tija vo upotreba socijalniotklub za lica so intelektualna popre~enost.

  Socijalniot klub }e funkcionira vo ramkite na CPLIP PORAKA Demir Hisar i }eopfa}a lica so intelektualna popre~enost od op{tina Demir Hisar. Prostoriite naklubot se nao|aat vo zgradata na Zdru`enieto na penzioneri Demir Hisar i se otstapenina koristewe na CPLIP PORAKA Demir Hisar od strana na ova zdru`enie.

  Oficijalno pu{ten vo upotrebasocijalniot klub za lica so

  intelektualna popre~enost vo Demir Hisar

  Oficijalno pu{ten vo upotrebasocijalniot klub za lica so

  intelektualna popre~enost vo Demir Hisar

  Oficijalno pu{ten vo upotrebasocijalniot klub za lica so

  intelektualna popre~enost vo Demir Hisar

  Oficijalno pu{ten vo upotrebasocijalniot klub za lica so

  intelektualna popre~enost vo Demir Hisar

  Facebook

  SRE]NINOVOGODI[NII BO@I]NIPRAZNICI

  SRE]NINOVOGODI[NII BO@I]NIPRAZNICI

  Vo renoviraweto i opremuvaweto na socijalniot klub se vklu~ija Republi~kiot centar zapoddr{ka na lica so intelektualna popre~enost PORAKA, Op{tina Demir Hisar, JPKomunalec Demir Hisar, SOU Krste Petkov Misirkov, firmata Rute Grafika, kako i drugiinstitucii i kompanii od Demir Hisar.

  Dekemvri 2016 g.

 • 2

  Glasilo na Republi~kiot centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost - PORAKA -

  PORAKAGlasilo na Republi~kiot centar zapoddr{ka na lica so intelektualnapopre~enost - PORAKAGlasiloto izleguva sekoi 3 meseci

  Glaven i odgovoren urednik:Violeta Dimoska

  Ureduva~ki odbor:Vasilka DimoskaVlado KrstovskiMaja Gacoska

  Pe~ati:Data Pons, SkopjeTira` 1.000 primerociDekemvri 2016 g. Broj 4, god. XXIX

  Adresa na RCPLIP - PORAKA:Orce Nikolov br. 122, 1000 Skopje;tel.: 329 69 61; faks: 329 69 60E-mail: poraka@t-home.mkWeb: www.poraka.org.mk

  Spored Ministerstvoto za kulturana RM, so odluka 07-2613/2, zaglasiloto PORAKA se pla}apovlastena dano~na stapka od 5%.

  Dadenite sogleduvawa i upotrebu-vanata terminologija vo odredeninapisi od odredeni avtori ne goodrazuvaat oficijalnoto misle-we i stavovi na RCPLIP - PORAKA.

  PORAKA OD GENERALNIOT SEKRETARNA OBEDNIETITE NACII PO POVOD

  3 DEKEMVRI, ME\UNARODNIOT DEN NALICATA SO POPRE^ENOST

  Pred to~no deset godini, Generalnoto sobranie na Obedinetitenacii, ja usvoi Konvencijata za pravata na lica so popre~enost. Kako edenod naj{iroko ratifikuvanite me|unarodni instrumenti za ~ovekovi prava,so 169 dr`avi potpisni~ki, Konvencijata pottikna na zna~aen napredokvo zalo`bite i akciite za ednakvost, vklu~uvawe i zajaknuvawe nizsvetot, pri {to popre~enosta se pove}e se inkorporira vo globalniteagendi za ~ovekovi prava i razvoj.

  Ovaa godina, dr`avite ~lenki na Obedinetite nacii zapo~naaso implementacija na 2030 Agendata za odr`liv razvoj, na{iot plan zamir, prosperitet, dostoinstvo i mo`nosti za site na zdrava planeta. Sosvoite 17 vzaemno zavisni odr`livi razvojni celi, 2030 Agendata sezasnova na zalo`ba da ne se ostavi nikoj nazad. Za toa da se postignepotrebno e celosno vklu~uvawe i efektivno u~estvo na licata sopopre~enost vo op{testvoto i vo razvojot.

  U{te mnogu treba da se postigne pred da se ka`e deka licata sopopre~enost mo`at da go realiziraat nivniot celosen potencijal kakoednakvi i vrednuvani ~lenovi na op{testvoto. Mora da gi eliminiramestereotipite i diskriminacijata koi gi ovekove~uvaat nivnotoisklu~uvawe i da gradime pristapna, pottiknuva~ka i inkluzivna sredinaza site. So cel 2030 agendata da uspee, nie mora da gi vklu~ime licataso popre~enost vo implementacijata i monitoringot i da ja koristimeKonvencijata kako vodi~.

  Na ovoj me|unaroden den na licata so popre~enost, gi povikuvamnacionalnite i lokalnite vlasti, biznismenite i site akteri voop{testvoto da gi intenziviraat naporite za stavawe kraj nadiskriminacijata i na otstranuvawe na pre~kite koi proizleguvaat odopkru`uvaweto i stavovite, a im popre~uvaat na licata so popre~enostda gi u`ivaat nivnite gra|anski, politi~ki, ekonomski, socijalni ikulturni prava. Zaedni~ki da rabotime za celosno i ednakvo u~estvo nalicata so popre~enost vo inkluziven i odr`liv svet koj go prifa}a~ove{tvoto so seta svoja raznoli~nost.

  SODR@INA

  2 stranaPoraka od Generalniot sekretar naON po povod 3 dekemvri

  3 stranaAktivnosti na RCPLIP - PORAKAza odbele`uvawe na 3 dekemvri

  4 i 5 stranaCentralna manifestacija zaodbele`uvawe na 3 dekemvri

  6 stranaOd ~lenstvoto na RCPLIP -PORAKA vo EASPD

  6 i 7 stranaU~estvo na RCPLIP - PORAKA voevropski proekti

  8, 9 , 10, 11 i 12 stranaAktivnosti na lokalniteorganizacii na RCPLIP - PORAKAza odbele`uvawe na 3 dekemvrina lokalno nivo

  13, 14 i 15 stranaAktivnosti na servisnite slu`bi ilokalnite organizacii na RCPLIP- PORAKA

  16 stranaNa{a stranica- Oficijalno otvorawe nasocijalniot klub vo Demir Hisar

 • 3

  Glasilo na Republi~kiot centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost - PORAKA -

  Aktivnosti na RCPLIP - PORAKA

  Republi~kiot centar za poddr{ka na lica sointelektualna popre~enost PORAKA, po povod 3-tiDekemvri, Me|unarodniot den na licata so popre~enost,organizira{e Otvoren den na dnevniot centar zalica so intelektualna popre~enost PORAKA Skopjevo naselba Aerodrom. Otvoreniot den se odr`a na2.12.2016 godina (petok) so po~etok od 11:00 ~asot voprostoriite na dnevniot centar na bul. JaneSandanski br. 70, lokal 1.

  Otvoreniot den se organizira{e so cel da sepodigne stepenot na poznavawe i razbirawe napotrebite i problemite so koi se soo~uvaat licata sointelektualna popre~enost i da se zgolemi svesta zapozitivnite pridobivki od nivnoto vklu~uvawe vosekojdnevniot `ivot na zaednicata. Vo tekot naotvoreniot den bea prezentirani aktivnostite nadnevniot centar PORAKA Skopje, a prisutnite imaamo`nost da se dru`at so korisnicite na dnevniot centar.

  Vo ramkite na Otvoreniot den, RCPLIP PORAKA vra~i 3-to Dekemvriska PLAKETA na GradSkopje, kako izraz na priznanie za kontinuiranatasorabotka i poddr{ka na programskite aktivnosti nadvata dnevni centri za lica so intelektualnapopre~enost na RCPLIP PORAKA vo Skopje.

  Odbele`uvawe na 3 dekemvri, Me|unarodniot den na licaso popre~enost na nacionalno nivo

  Gradot Skopje sekoja godina finansiski gi poddr`uvadvata Dnevni centri za poddr{ka na lica sointelektualna popre~enost PORAKA, za socijalizacijai integracija na licata nad 18 godini so umereni i te{kipre~ki vo intelektualniot razvoj vo mestoto na`iveewe. Poddr{kata od Gradot Skopje }e prodol`i ivo 2017 godina, i vo buxetot na Gradot se predvidenivkupno 3 milioni denari za dvata Dnevni centri, no sepredvideni i sredstva za poddr{ka na novi dnevnicentri za deca so posebni potrebi istaknagradona~alnikot Trajanovski.

  Otvoren den na dnevniot centar za lica sointelektualna popre~enost PORAKA Skopje

  Pretsedatelot na Republika Makedonija, d-r\orge Ivanov, vo presret na Me|unarodniot den na licataso popre~enost 3 Dekemvri, na 30 noemvri 2016 godinaprimi pretstavnici od Nacionalniot sovet nainvalidskite organizacii na Republika Makedonija,me|u koi i edomir Trajkovski, Pretsedatel na RCPLIP- PORAKA.

  Pretstavnicite na NSIOM go informiraapretsedatelot Ivanov za polo`bata na licata sopopre~enost, za predizvicite so koi tie se soo~uvaat,

  Priem kaj Pretsedatelot na Republika Makedonijakako i za postignatite rezultati vo odnos na implemen-tiraweto na me|unarodnite normi od Konvencijata zapravata na licata so popre~enost.

  Pretsedatel na Republika Makedonija izrazipoddr{ka za aktivnostite na invalidskite organizaciii pora~a deka, kako dosega taka i vo idnina, }e se zalagaza ponatamo{no unapreduvawe na pravata na licata soinvalidnost, preku podobruvaweto na zakonskatalegislativa, no i preku nejzinoto dosledno sprove-duvawe.

  Republi~kiot centar za poddr{ka nalica so intelektualna popre~enost PORAKApo povod 3 dekemvri, Me|unarodniot den nalicata so popre~enost, dodeli NAGRADA ZA@IVOTNO DELO na VIOLETA DIMOSKA, kakoizraz na priznanie i blagodarnost za uspe{-noto deluvawe i razvoj na organizacijata,sozdavawe na uslovi i servisni slu`bi zadostoinstven ivot na licata so intelektualnapopre~enost i nivnite semejstva vo RepublikaMakedonija.

  NAGRADA ZA @IVOTNO DELO na VIOLETA DIMOSKA

 • 4

  Glasilo na Republi~kiot centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost - PORAKA -

  Aktivnosti na NSIOM i zdru`enite ~lenki

  Po povod 3 dekemvri, me|unarodniot den nalicata so popre~enost, Nacionalniot sovet nainvalidski organizacii na Republika Makedonija vosorabotka so svoite organizacii ~lenki odr`akonferencija na tema Postignuvawe na 17 celi zaodr`liv razvoj za da ja gradime idninata koja japosakuvame. Tribinata se odr`a na 3 dekemvri voprostoriite na Domot na humanitarnite organizaciiDare Xambaz. Na konferencijata prisustvuvaapretstavnici na pogolem broj dr`avni i lokalni

  Centralna manifestacija za odbele`uvawe na 3 dekemvri,me|unaroden den na licata so popre~enost

  Nacionalniot sovet na invalidski organizacii na Republika Makedonija ovaa godina 3dekemvri, me|unaroden den na licata so popre~enost, go odbele`a vo sorabotka so svoiteorganizacii ~lenki vo Domot na humanitarni organizacii Dare Xambaz.

  institucii, nevladini organizacii i zainteresiranigra|ani.

  Vo ramkite na temata na konferencijata svoividuvawa dadoa pretsedatelite na organizaciite~lenki na NSIOM. Pretsedatelot na RCPLIP PORAKA, edomir Trajkovski govore{e za unapreduvawena pravat