of 27 /27
Wojciech Rygielski Obiegówka USOSweb: Administrowanie obiegówkami wersja dokumentu 61 / ostatnia modyfikacja: 29.10.2013 12:06:55 Spis treści 1. Wprowadzenie.......................................................................................................... 3 1.1. Zakres tego dokumentu................................................................................................... 3 1.2. Role................................................................................................................................. 3 2. Instrukcja dla Wdrożeniowca................................................................................. 4 2.1. Plusy i minusy elektronicznej obiegówki........................................................................4 2.2. Instalacja..........................................................................................................................5 2.3. Przydzielanie roli Edytora............................................................................................... 5 2.3.1. Jak wybrać dobrą osobę do roli Edytora?.......................................................................... 5 2.3.2. Z jakimi jednostkami związać Edytora?............................................................................. 5 2.3.3. Wprowadzenie wybranej osoby do pliku konfiguracyjnego................................................ 6 2.4. Przydzielanie roli Wydającego........................................................................................6 2.5. Magiczne pytania............................................................................................................ 7 2.5.1. Wstęp.................................................................................................................................. 7 2.5.2. Jak stworzyć magiczne pytanie?......................................................................................... 7 2.5.3. Definicje magicznych pytań................................................................................................ 7 2.5.3.1. BK – udział w programie Biura Karier......................................................................................8 2.5.3.2. BA – udział w Badaniu Absolwentów.........................................................................................8 2.5.3.3. EMAIL – adres e-mail poza uczelnią..........................................................................................8 2.6. Usuwanie starych obiegówek.......................................................................................... 9 3. Instrukcja dla Edytora.......................................................................................... 10 3.1. Wstęp.............................................................................................................................10 3.2. Tworzymy nowy szablon.............................................................................................. 10 3.3. Widoczność szablonów obiegówek...............................................................................12 3.3.1. Kopia robocza.................................................................................................................. 12 3.3.2. Aktywny............................................................................................................................ 12 3.3.3. Przestarzały...................................................................................................................... 12 3.3.4. Czy warto oznaczać szablon jako przestarzały?............................................................... 13 3.4. Projektowanie pytań i odpowiedzi................................................................................ 13 3.4.1. Dlaczego „odpowiedzi” a nie „podpisy”?....................................................................... 13 3.4.2. Projektowanie pytań w zależności od typu Odpowiadającego......................................... 14 3.4.2.1. Domyślni odpowiadający..........................................................................................................14

Poradnik usosweb-obiegówki (pdf)

Embed Size (px)

Text of Poradnik usosweb-obiegówki (pdf)

 • Wojciech Rygielski

  Obiegwka USOSweb:Administrowanie obiegwkami

  wersja dokumentu 61 / ostatnia modyfikacja: 29.10.2013 12:06:55

  Spis treci1. Wprowadzenie..........................................................................................................3

  1.1. Zakres tego dokumentu...................................................................................................31.2. Role.................................................................................................................................3

  2. Instrukcja dla Wdroeniowca.................................................................................42.1. Plusy i minusy elektronicznej obiegwki........................................................................42.2. Instalacja..........................................................................................................................52.3. Przydzielanie roli Edytora...............................................................................................5

  2.3.1. Jak wybra dobr osob do roli Edytora?..........................................................................52.3.2. Z jakimi jednostkami zwiza Edytora?.............................................................................52.3.3. Wprowadzenie wybranej osoby do pliku konfiguracyjnego................................................6

  2.4. Przydzielanie roli Wydajcego........................................................................................62.5. Magiczne pytania............................................................................................................7

  2.5.1. Wstp..................................................................................................................................72.5.2. Jak stworzy magiczne pytanie?.........................................................................................72.5.3. Definicje magicznych pyta................................................................................................7

  2.5.3.1. BK udzia w programie Biura Karier......................................................................................82.5.3.2. BA udzia w Badaniu Absolwentw.........................................................................................82.5.3.3. EMAIL adres e-mail poza uczelni..........................................................................................8

  2.6. Usuwanie starych obiegwek..........................................................................................9

  3. Instrukcja dla Edytora..........................................................................................103.1. Wstp.............................................................................................................................103.2. Tworzymy nowy szablon..............................................................................................103.3. Widoczno szablonw obiegwek...............................................................................12

  3.3.1. Kopia robocza..................................................................................................................123.3.2. Aktywny............................................................................................................................123.3.3. Przestarzay......................................................................................................................123.3.4. Czy warto oznacza szablon jako przestarzay?...............................................................13

  3.4. Projektowanie pyta i odpowiedzi................................................................................133.4.1. Dlaczego odpowiedzi a nie podpisy?.......................................................................133.4.2. Projektowanie pyta w zalenoci od typu Odpowiadajcego.........................................14

  3.4.2.1. Domylni odpowiadajcy..........................................................................................................14

 • 3.4.2.2. Klienci.......................................................................................................................................153.4.2.3. Dodatkowi odpowiadajcy........................................................................................................173.4.2.4. Wydajcy...................................................................................................................................17

  3.4.3. Dodawanie pytania..........................................................................................................183.4.4. Wybr Odpowiadajcych.................................................................................................183.4.5. Szybkie odpowiedzi...........................................................................................................203.4.6. Dodatkowe wyjanienie dla Odpowiadajcych................................................................203.4.7. Odpowiedzi pozytywne i negatywne.................................................................................20

  3.5. Projektowanie zalenoci midzy szablonami..............................................................223.6. Powiadomienia e-mail...................................................................................................24

  3.6.1. Przykadowa wiadomo z powiadomieniem....................................................................243.6.2. Powtrne powiadomienia.................................................................................................243.6.3. Kiedy dokadnie wysyane s wiadomoci?......................................................................25

  3.7. Usuwanie starych szablonw, pyta i obiegwek.........................................................253.7.1. Obiegwki........................................................................................................................253.7.2. Pytania.............................................................................................................................253.7.3. Szablony...........................................................................................................................26

  3.8. O przestarzae byty czasem trzeba dba....................................................................27

  2

 • 1. Wprowadzenie

  1.1. Zakres tego dokumentu

  Ten dokument opisuje podstawowe funkcjonalnoci moduu Elektronicznej Obiegwki, ktry pojawi si w USOSweb w wersji 5.4.3.

  Jednoczenie, dokument jest instrukcj dla Wdroeniowcw oraz Edytorw.

  Osoby penice pozostae role Wydajcego, Odpowiadajcego oraz Klienta korzystaj z systemu bez dodatkowych instrukcji, a ich wygoda zaley w duej mierze od tego w jaki sposb Edytor zaprogramuje szablony obiegwek.

  1.2. Role

  Osoby zwizane z systemem elektronicznej obiegwki mog wystpowa w nastpujcych rolach:

  Wdroeniowcy instaluj system oraz przydzielaj role Edytora oraz Wydajcego. Ich gwnym zadaniem jest znalezienie odpowiednich osb do roli Edytora, ktra nie jest atwa.

  Edytorzy decyduj o tym jakie obiegwki maj powsta i jak maj wyglda. Przydzielaj rwnie konkretnym pytaniom osoby Odpowiadajce.

  Wydajcy wydaj konkretny typ obiegwki konkretnym osobom, czasem przydzielajc dodatkowych Odpowiadajcych.

  Odpowiadajcy odpowiadaj na pytania obiegwek.

  Klienci osoby, ktrym wydano obiegwk. Nie peni oni adnej istotnej roli w systemie, lecz mog oglda stan obiegwek, ktre im wydano.

  3

 • 2. Instrukcja dla Wdroeniowca

  2.1. Plusy i minusy elektronicznej obiegwki

  Czy elektroniczna obiegwka faktycznie usprawni prac ma mojej uczelni? Postaramy si uj najwiksze plusy i najwiksze minusy w paru zwizych punktach.

  Plusy:

  Elektroniczna Obiegwka nie wymaga uczestniczenia Klienta w obiegu informacji. Klientem najczciej jest student. W niektrych przypadkach, obiegwka moe zosta wydana i wypeniona nawet bez jego wiedzy, a nasz student moe od razu przyj odebra dyplom.

  Po wystawieniu, obiegwka natychmiast trafia w miejsca, w ktre ma trafi. Nawet jeli obiegwka zawiera pytania skierowane do 5 rnych wydziaw, teoretycznie moemy uzyska wszystkie odpowiedzi w cigu minut. (Praktycznie, przy dobrej organizacji, w cigu doby.)

  Wszystkie odpowiedzi obiegwek s przechowywane w bazie danych, co sprzyja ich ewentualnemu automatycznemu przetwarzaniu. Cele takiego automatycznego przetwarzania mog by bardzo rne. O przykadowych zastosowaniach moemy przeczyta np. w rozdziale 2.5.

  Minusy:

  Elektroniczna obiegwka nigdy nie bdzie rwnie elastyczna, co jej papierowa wersja. W wersji papierowej moemy od Klienta lub Odpowiadajcych wymaga czegokolwiek chcemy. W wersji elektronicznej moemy wymaga tylko tego, co zostao przewidziane przez programistw.

  Przed stworzeniem szablonu obiegwki naley dogbnie zaznajomi si z ograniczeniami, ktre programistyczny model obiegwki na nas narzuca. Jeli Edytor nie bdzie poprawnie rozumia tych ogranicze, to stworzone przez niego obiegwki bd nieczytelne dla Wydajcych, Odpowiadajcych i Klientw. Moe to spowodowa ogln niech do korzystania z systemu. Aby tego unikn, zapoznaj si z rozdziaem 2.3.1.

  4

 • 2.2. Instalacja

  Nie trzeba wykonywa adnych dodatkowych krokw ponad te, ktre s czci zwykej aktualizacji USOS API i USOSweba. Po zaktualizowaniu tych dwch systemw, Obiegwka jest ju uruchomiona i widoczna dla uytkownikw. W praktyce nie mona jej jednak uywa, gdy domylnie lista Edytorw i Wydajcych jest pusta.

  2.3. Przydzielanie roli Edytora

  2.3.1. Jak wybra dobr osob do roli Edytora?

  Rola Edytora jest bardzo wana. Sposb zaprojektowania szablonu ma ogromny wpyw na user experience, czyli cao wrae jakich dowiadczaj uytkownicy podczas korzystania z moduu Obiegwki.

  By moe byoby najlepiej, gdyby tylko jedna osoba posiadaa rol Edytora. Taka osoba, w cisej wsppracy z zainteresowanymi wydziaami, koordynowaaby wygld obiegwek dla caej uczelni. Alternatywn konfiguracj jest ustalanie Edytorw oddzielnie na kadym zainteresowanym wydziale, lecz ryzykujemy wtedy powstanie mniej czytelnych obiegwek (tzn. ze user experience).

  Edytor powinien mie dowiadczenie z systemami informatycznymi oraz ich ograniczeniami. Powinien umie w taki sposb uoy pytania obiegwek, aby ograniczenia systemu informatycznego pozostay ukryte przed pozostaymi uytkownikami, a jednoczenie tak, aby tworzone przez niego pytania obiegwek byy zwize i zrozumiae.

  Aktualnie, aby poprawnie zdefiniowa pytanie w systemie obiegwki, moe by przydatna znajomo wyrae regularnych. Jest to pojcie w praktyce znane tylko informatykom.

  Podsumowujc, najlepiej byoby, gdyby rol Edytorw peniy osoby z wyksztaceniem informatycznym, zainteresowane kwestiami zwizanymi z user experience. Powinny wykazywa ch poznania odpowiedzi na pytania typu jak ta obiegwka bdzie wyglda dla kocowego uytkownika? itp.

  2.3.2. Z jakimi jednostkami zwiza Edytora?

  Uprawnienie bycia Edytorem jest przyznawane w kontekcie jednostki organizacyjnej.

  Jeli posiadamy jednego Edytora, to naley da mu t rol we wszystkich jednostkach organizacyjnych, ktre chc uczestniczy w elektronicznej Obiegwce.

  5

 • Jeli w kadej jednostce chcemy mie oddzielnego Edytora, to kademu z nich dajemy rol Edytora tylko w wybranej jednostce. W takiej konfiguracji Edytor jednostki X nie bdzie mia uprawnie do edycji obiegwek jednostki Y, lecz nadal bdzie mg doczy obiegwki zdefiniowane przez jednostk Y do swoich obiegwek.

  2.3.3. Wprowadzenie wybranej osoby do pliku konfiguracyjnego

  W chwili gdy powstaje ta dokumentacja, USOS nie posiada jeszcze centralnego moduu zarzdzania uprawnieniami niektre uprawnienia definiuje si interfejsie webowym USOSweb, inne w USOS, za uprawnienie bycia Edytorem tymczasowo definiuje si w pliku konfiguracyjnym USOS API.

  Zmienna, ktr naley umieci w naszym pliku settings_local.py ma nastpujcy format:

  # Ta zmienna suy do nadawania uprawnie w module "slips" (obiegwka). Jest to# rozwizanie tymczasowe i przestanie dziaa w przyszych wersjach USOS API.# Wicej informacji: https://redmine.usos.edu.pl/issues/6184SLIP_TEMPLATE_EDITORS = { # Tutaj nadajemy uprawnienia *do edycji szablonw*. Kluczami sownika s # jednostki organizacyjne, za wartociami s listy os_idw. Na przykd: # '10000000': ['397', '8094'], # '30000000': ['397'], # itd.}

  Wicej informacji znajdziesz pod adresem https://redmine.usos.edu.pl/issues/6184. Pod tym adresem moesz rwnie zadawa pytania.

  2.4. Przydzielanie roli Wydajcego

  Tu sprawa ma si duo prociej. Rola Wydajcego nie jest skomplikowana i naley j po prostu przydzieli osobom, ktre do tej pory wydaway obiegwki na danym wydziale.

  Samo przydzielanie odbywa si tak samo jak w rozdziale 2.3.3, poprzez edycj odpowiedniej sekcji w pliku settings_local.py USOS API:

  # Ta zmienna suy do nadawania uprawnie w module "slips" (obiegwka). Jest to# rozwizanie tymczasowe i w przyszych wersjach USOS API przestanie dziaa.# Wicej informacji: https://redmine.usos.edu.pl/issues/6184SLIP_ISSUERS = { # Tutaj nadajemy uprawnienia *do wydawania obiegwek*. Format taki sam jak # w SLIP_TEMPLATE_EDITORS.}

  6

  https://redmine.usos.edu.pl/issues/6184

 • 2.5. Magiczne pytania

  2.5.1. Wstp

  Obiegwka pozwala przypisa niektrym pytaniom szablonw specjalne znaczenie. Magiczno takich pyta polega na tym, e udzielenie odpowiedzi na nie pociga za sob dodatkowe zmiany w bazie danych. Na magiczne pytania mona zatem patrze jak na zestaw przygotowanych przez nas bazodanowych wyzwalaczy, ktre domylnie s wyczone.

  Korzystanie z magicznych pyta jest cakowicie opcjonalne.

  2.5.2. Jak stworzy magiczne pytanie?

  Aby skorzysta z funkcjonalnoci magicznego pytania naley:

  Poprosi Edytora (lub Edytorw) o stworzenie zwykego pytania zgodnego z odpowiednimi wytycznymi ze strony powyej.

  Skopiowa z formularza identyfikator pytania (rysunek 8 na stronie 20).

  Uczyni pytanie magicznym poprzez dodanie jego identyfikatora do odpowiedniej zmiennej w pliku konfiguracyjnym USOS API (patrz rozdzia 2.5.3).

  2.5.3. Definicje magicznych pyta

  Najbardziej aktualn list znajdujesz na stronie https://redmine.usos.edu.pl/issues/6192. Tam mona rwnie zadawa szczegowe pytania.

  Kada z definicji skada si z:

  Nazwy zmiennej w pliku konfiguracyjnym settings_local.py. Kada ze zmiennych jest w formacie Pythonowej listy liczb cakowitych. Lista powinna zawiera identyfikatory pyta, ktre stworzono zgodnie z pozostaymi zaleceniami i ktre maj sta si magiczne.

  Treci pytania. Mona je sformuowa inaczej (w szczeglnoci rwnie w innym jzyku), lecz naley to zrobi tak, aby odpowiedzi TAK i NIE nadal posiaday to samo znaczenie.

  Szybkich odpowiedzi, ktrych naley uy.

  Aktualnie Odpowiadajcym w przypadku wszystkich magicznych pyta jest Klient (student).

  7

  https://redmine.usos.edu.pl/issues/6192

 • 2.5.3.1. BK udzia w programie Biura Karier

  Nazwa zmiennej: MAGIC_QUESTIONS_BK

  Pytanie: Czy zgadzasz si na udzia w programie biurokarier.edu.pl?

  Szybkie odpowiedzi: TAK|NIE (lub YES|NO).

  Efekt: Jeli odpowied rozpoczyna si od TAK lub YES, to pole DZ_OSOBY.bk_czymigrowac zostanie ustawiane na '1'. Jeli odpowied rozpoczyna si od NIE lub NO, to pole DZ_OSOBY.bk_czymigrowac jest ustawiane na '0'. W przypadku kadej innej odpowiedzi, pole pozostaje niezmienione. Zmiany te zostaj wykonane w momencie zamknicia obiegwki.

  Odpowied na to pytanie moe rwnie spowodowa modyfikacj pola DZ_OSOBY.bk_email (patrz niej).

  2.5.3.2. BA udzia w Badaniu Absolwentw

  Nazwa zmiennej: MAGIC_QUESTIONS_BA

  Pytanie: Czy zgadzasz si na udzia w badaniu losw absolwentw?

  Szybkie odpowiedzi: TAK|NIE (lub YES|NO).

  Efekt: Jeli odpowied rozpoczyna si od TAK lub YES, to pole DZ_OSOBY.czy_losy_absolwentow zostanie ustawiane na 'T'. Jeli odpowied rozpoczyna si od NIE lub NO, to pole DZ_OSOBY.czy_losy_absolwentow jest ustawiane na 'N'. W przypadku kadej innej odpowiedzi, pole pozostaje niezmienione. Zmiany te zostaj wykonane w momencie zamknicia obiegwki.

  Odpowied na to pytanie moe rwnie spowodowa modyfikacj pola DZ_OSOBY.bk_email (patrz niej).

  2.5.3.3. EMAIL adres e-mail poza uczelni

  Nazwa zmiennej: MAGIC_QUESTIONS_EMAIL

  Pytanie: Jakiego adresu email uywasz poza uczelni?

  Szybkie odpowiedzi: Naley zdefiniowa jedn szybk odpowied umoliwiajc studentowi powiedzenie, e nie chce udziela odpowiedzi, np. (brak). Wszelkie odpowiedzi nie bdce poprawnymi adresami e-mail bd ignorowane przez system. W

  8

 • polu na dodatkowe wyjanienie dla odpowiadajcego warto wspomnie, e uytkownik powinien klikn Inna odpowied, aby poda swj e-mail, lub klikn (brak), jeli nie chce go podawa.

  Efekt:

  Jeli student odpowiedzia TAK na przynajmniej jedno z pyta MAGIC_QUESTIONS_BK i MAGIC_QUESTIONS_BA, to pole DZ_OSOBY.bk_email zostanie ustawione na jego email pobrany z DZ_OSOBY.email. Ponadto, jeli student odpowiedzia na pytanie MAGIC_QUESTIONS_EMAIL, to ten wanie email zostanie wstawiony w pole bk_email (zamiast emaila z DZ_OSOBY).

  Jeli student odpowiedzia NIE na obydwa z pyta MAGIC_QUESTIONS_BK i MAGIC_QUESTIONS_BA, to pole DZ_OSOBY.bk_email zostanie ustawione na null.

  W kadym pozostaym przypadku, pole DZ_OSOBY.bk_email pozostanie niezmienione.

  Zmiany te zostaj wykonane w momencie zamknicia obiegwki.

  2.6. Usuwanie starych obiegwek

  Jeli nie chcesz trzyma w systemie starych, zamknitych obiegwek, to moesz tak skonfigurowa USOS API, aby takie stare obiegwki byy automatycznie usuwane.

  W tym celu naley ustawi w pliku settings_local.py nastpujc zmienn:

  # Liczba dni od zamknicia obiegwki, po upyniciu ktrych obiegwka bdzie# automatycznie usuwana *lub* None jeli obiegwki nigdy nie powinny by# automatycznie usuwane. Obiegwka nigdy nieotwarta jest uznawana jako# zamknita w momencie jej wydania. Najmniejszy dozwolony okres to 30 dni.REMOVE_OLD_SLIPS_AFTER = None

  Ustawienie tej opcji moe troch pomc w utrzymaniu czystoci w systemie (zobacz rozdzia 3.7.2), lecz naley pamita, e usuwamy tym samym dane, ktre by moe kiedy mog okaza si jeszcze przydatne.

  Automatyczne usuwanie obiegwek (oraz innych bytw wymienionych w rozdziale 3.7.2) odbywa si podczas uruchamiania garbage collectora. Aktualnie jest on uruchamiany raz na dob, w nocy (podczas wykonania cronjobs). W razie potrzeby, mona go rwnie uruchomi rcznie wykonujc komend ./manage.py slipsgc.

  9

 • 3. Instrukcja dla Edytora

  3.1. Wstp

  Jeli to czytasz, to prawdopodobnie zostaa Ci przydzielona rola Edytora szablonw obiegwek. Jest to bardzo wana rola. Sposb zaprojektowania szablonu ma ogromny wpyw na user experience, czyli cao wrae jakich dowiadczaj uytkownicy podczas korzystania z moduu Obiegwki. Moesz o tym rwnie przeczyta w rozdziale 2.3.1 tego dokumentu.

  Mwic w skrcie, to w duej mierze od Ciebie zaley, czy uytkownicy bd zadowoleni z nowego moduu, czy wrcz przeciwnie.

  Poniej postaramy si opisa aktualne ograniczenia systemu elektronicznej obiegwki oraz zasugerowa taki sposb projektowania szablonw obiegwek, aby te ograniczenia nie przeszkadzay pozostaym uytkownikom tzn. Wydajcym oraz Odpowiadajcym.

  3.2. Tworzymy nowy szablon

  Zanim bdziemy mogli zacz prac z obiegwk, musimy utworzy nowy szablon. Na stronie Moduy dodatkowe Obiegwki Szablony klikamy odnonik utwrz nowy szablon.

  10

  Rysunek 1: Tworzenie nowego szablonu obiegwki

 • Kade z pl posiada dokadny opis, dostpny po najechaniu myszk na ikonk z liter i. Instrukcje zawarte w tych komunikatach nazywamy pomoc dynamiczn.

  W tym dokumencie postaramy si nie powtarza informacji dostpnych w pomocy dynamicznej. Prosimy zatem o rwnolege przyswajanie pomocy dynamicznej oraz dodatkowych informacji dostpnych w tym dokumencie. W miar czytania tego dokumentu zalecamy na ywo tworzy i edytowa testowy szablon obiegwki, zapoznajc si z pomoc dynamiczn. Dobrze jest nazwa szablon Testowa obiegwka dla zaznaczenia, aby aden Wydajcy nikomu nie wyda takiej obiegwki w trakcie trwania testw.

  11

  Rysunek 2: Pomoc dynamiczna

  Rysunek 3: Edycja szablonu obiegwki

 • 3.3. Widoczno szablonw obiegwek

  3.3.1. Kopia robocza

  Nowe szablony obiegwek posiadaj status kopii roboczej. Takie szablony s widoczne jedynie dla Edytorw, nie mog by wydawane ani doczane do innych szablonw.

  3.3.2. Aktywny

  Po zmianie statusu szablonu na aktywny:

  Wydajcy posiadajcy uprawnienia do wydawania obiegwek na wydziale zwizanym ze stworzonym przez Ciebie typem obiegwki, mog wyda obiegwk tego typu dowolnej osobie.

  Wszyscy Edytorzy rwnie ci, ktrzy s zwizani z innymi wydziaami mog doczy Twoje szablony obiegwek do swoich szablonw. Tym samym mog oni pozwoli na wydawanie Twojej obiegwki jako czci skadowej innej obiegwki, rozprowadzanej na ich wydziale. (Jeli chcesz, aby to zrobili, to prawdopodobnie musisz ich poinformowa.)

  Oznaczenie szablonu obiegwki jako aktywny, pokrywa si z grubsza z publicznym ogoszeniem, e pracownicy mojej jednostki s gotowi udzieli odpowiedzi na pytania bdce skadow tego szablonu obiegwki.

  Jeli chcesz uczyni obiegwk aktywn jedynie w ramach testu, to wystarczy pozostawi w jej nazwie sowa testowa obiegwka. System potraktuje tak obiegwk tak samo jak kad inn aktywn obiegwk, lecz Edytorzy i Wydajcy widzc, e obiegwka jest testowa, zignoruj j.

  3.3.3. Przestarzay

  Po zmianie statusu szablonu na przestarzay:

  Wydajcy nie mog wydawa nowych obiegwek uywajc tego szablonu.

  Jeli przestarzay szablon jest doczony do innych szablonw, ktre nadal s aktywne, to przed wydaniem nowych obiegwek takich aktywnych szablonw, przestarzae zaczniki s z obiegwki usuwane.

  12

 • Oznaczenie szablonu jako przestarzay nie ma adnego wpywu na wczeniej wydane obiegwki. Tzn. obiegwki z przestarzaymi pytaniami przez jaki czas pozostan w obiegu.

  Inaczej mwic, oznaczenie szablonu obiegwki jako przestarzay, pokrywa si z grubsza z publicznym ogoszeniem, e chcielibymy przesta odpowiada na pytania tego szablonu, prosimy tych pyta nie docza do nowych obiegwek.

  3.3.4. Czy warto oznacza szablon jako przestarzay?

  Czsto lepszym rozwizaniem jest oznaczy pytania jako przestarzae, a nie cay szablon.

  Jeli oznaczysz pytania szablonu jako przestarzae, to nadal moesz doda nowe, nieprzestarzae wersje pyta do tego samego szablonu. T opcj naley wybra, jeli chcesz stworzy now wersj szablonu, suc z grubsza temu samemu celowi. Wydajcy i Edytorzy na innych wydziaach nie musz wykonywa adnej dodatkowej pracy, a nowe wersje pyta bd automatycznie doczane do nowych obiegwek.

  Jeli oznaczysz szablon jako przestarzay, to jego pytania nie pojawi si ju w nowych obiegwkach. Jeli stworzye dodatkowo kolejny szablon, ktre ma zastpi ten poprzedni, to musisz powiadomi Wydajcych na swoim wydziale oraz tych Edytorw na innych wydziaach, ktrzy Twj szablon doczyli do swoich lokalnych szablonw. By moe bd musieli doczy now wersj szablonu od nowa.

  Przestarzae szablony i pytania s automatycznie usuwane, jeli system wykryje, e nie s ju uywane w obiegwkach. Jeli nie chcesz, aby szablony lub pytania zostay usunite, to nie powiniene oznacza ich jako przestarzae. Wicej o tym przeczytasz w rozdziale 3.7.

  3.4. Projektowanie pyta i odpowiedzi

  3.4.1. Dlaczego odpowiedzi a nie podpisy?

  Dotychczas uywane papierowe obiegwki byy jedynie zbiorem piecztek bd podpisw. Dlaczego w obiegwce elektronicznej zostao to zastpione pytaniami i odpowiedziami?

  Jest to po prostu kwestia przyjtego nazewnictwa. Prbowalimy odpowiedzie na pytanie czym naprawd jest obiegwka? Doszlimy do wniosku, e z punktu widzenia osoby wydajcej obiegwk, oraz osb podpisujcych obiegwk, jest ona wanie zbiorem

  13

 • formalnych odpowiedzi na formalne pytania dotyczce konkretnej osoby (Klienta). Taki formalny dowd uzyskania pewnych odpowiedzi jest Wydajcemu potrzebny, np. w celu wystawienia studentowi dyplomu.

  Do tej pory formalno odpowiedzi bya gwarantowana poprzez rczny podpis osoby upowanionej przy teje odpowiedzi.

  W przypadku systemu elektronicznego, formalno jest gwarantowana poprzez uwierzytelnienie odpowiadajcego z pomoc swojego loginu i hasa.

  3.4.2. Projektowanie pyta w zalenoci od typu Odpowiadajcego

  W tym rozdziale pokaemy:

  Jak obiegwk oraz jej pytania widz Odpowiadajcy? Aby dobrze zaprojektowa pytania i odpowiedzi, naley wiedzie w jaki sposb s one prezentowane Odpowiadajcym. Odpowiadajcych mona podzieli na par kategorii.

  Jak projektowa pytania w zalenoci od tego, kto bdzie na nie odpowiada.

  3.4.2.1. Domylni odpowiadajcy

  Jeli Odpowiadajcy odpowiada na bardzo duo pyta, to najczciej bdzie korzysta z interfejsu uytkownika podobnego do tego przedstawionego na rysunku 4. Naley zwrci uwag na nastpujce rzeczy:

  Odpowiadajcy czsto odpowiadaj na pytania dotyczce wielu rnych klientw pod rzd. Mog posortowa klientw alfabetycznie, np. w celu sprawniejszego wyszukiwania ich folderw w swojej szafie.

  14

  Rysunek 4: Interfejs graficzny Odpowiadajcego szybkie odpowiadanie

 • Odpowiadajcy nie widz pozostaych pyta obiegwki. W danym momencie interesuje ich tylko jedno, konkretne pytanie. Dlatego te pytania musz by niezalene. Zarwno pytanie, ani podpowied do pytania nie moe zawiera zwrotw typu Jeli na poprzednie pytanie odpowiedziae twierdzco, to nie musisz odpowiada na to pytanie. Jest to istotne ograniczenie systemu, ktre powiniene zrozumie przed rozpoczciem pracy.

  Odpowiadajcy musz odpowiedzie na wszystkie pytania. Jeli tego nie zrobi, to system bdzie ich upomina o brakujce odpowiedzi, wysyajc e-mail z przypomnieniem (przykad w rozdziale 3.6 na stronie 24). Dlatego te kady pytanie musi posiada odpowied, nawet jeli intuicyjnie odpowied powinna pozosta pusta. Poprawn odpowiedzi jest np. nie dotyczy lub nawet brak danych. Jest to istotne ograniczenie systemu, ktre powiniene zrozumie przed rozpoczciem pracy.

  Chcemy, aby Odpowiadajcy odpowiedzia na wszystkie pytania, aby mc poprawnie wywietli stan obiegwki. Pki obiegwka nie posiada wszystkich odpowiedzi, wywietlana jest jako niewypeniona. (By moe w przyszoci Wydajcy bd dodatkowo powiadamiani o czekajcych na rozpatrzenie wypenionych obiegwkach.)

  Pytania s krtkie i zwize. Prosz sobie wyobrazi t sam stron z dugimi pytaniami, zajmujcymi par wierszy. Czy bdc Odpowiadajcym chciaby, aby wymagano od Ciebie czytania tak dugich pyta, szczeglnie e wikszo z nich powtarza si pod rzd? My mylimy, e atwo wtedy o pomyk. Dlatego zalecamy projektowanie bardzo krtkich i zwizych pyta. Jeli chcemy napisa wicej, to uywamy dodatkowego opisu (ikonki i), a nie skomplikowanego pytania.

  Odpowiedzi rwnie s bardzo krtkie. Najczciej bdzie to tylko TAK i NIE. Argumentacja wspierajca t strategi jest podobna chcemy, aby Odpowiadajcy atwo znalaz odpowied, ktr chce wybra. Zwrmy uwag, e Odpowiadajcy odpowiada na to pytanie setki razy i doskonale wie jaka jest rnica midzy TAK a Brak konta.

  Pomoc dynamiczna rozwiewa wszelkie wtpliwoci. Chodzi tutaj o dymek wywietlany po najechaniu wskanikiem myszy na ikonk i. Jeli Odpowiadajcy dopiero uczy si odpowiada na to pytanie, to z pewnoci t dodatkow pomoc przeczyta. Tre takiej pomocy moe by duo dusza.

  3.4.2.2. Klienci

  Czasem zdarza si, e na niektre z pyta obiegwki powinien odpowiedzie sam Klient (osoba, ktrej wydano obiegwk). Klienci z reguy bd odpowiada jedynie na pytania dotyczce tylko swojej wasnej obiegwki, wic bd korzystali z innej wersji interfejsu uytkownika, na ktrej bd widzie ca obiegwk (rys. 5).

  15

 • Naley zwrci uwag na nastpujce rzeczy:

  Pytania odwouj si do Klienta w drugiej osobie. Nie chcielibymy przecie, eby Klient odpowiada na pytanie postaci Czy klient chce mie dostp do aplikacji XYZ?.

  Zalecamy, aby pytania i odpowiedzi nadal byy krtkie, a dodatkowe ich wyjanienia powinny znajdowa si w pomocy dynamicznej. Nie jest to wprawdzie ju a tak istotne jak w przypadku domylnych odpowiadajcych (rozdzia 3.4.2.1), lecz nadal poprawia czytelno.

  Jeli informacje znajdujce si w pomocy dynamicznej oka si bardzo istotne (np. pod wzgldem prawnym) i zdecydowanie chcesz je wywietla klientowi od razu, a nie dopiero po najechaniu mysz, to skontaktuj si z nami.

  Mimo, e wszystkie pytania s wywietlane jednoczenie na jednej stronie, to i tak pozostaj one niezalene. Moe to prowadzi do powstania niekoniecznie czytelnych sytuacji. Jest to istotne ograniczenie systemu, ktre powiniene zrozumie przed rozpoczciem pracy.

  Na przykad, na rysunku 5, drugie i trzecie pytanie s ze sob zwizane. Idealnie byoby, gdyby po udzieleniu odpowiedzi NIE w drugim pytaniu, pytanie trzecie znikao, lecz ze wzgldu na powysze ograniczenie, nie jest to moliwe. Dlatego te, w tym przypadku Edytor zastosowa dodatkow odpowied n/d, ktr Klient powinien zaznaczy w przypadku, gdy na poprzednie pytanie odpowie NIE.

  Podobnie jak w przypadku domylnych odpowiadajcych, Klient musi udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeli tego nie zrobi, to system bdzie si upomina o brakujce odpowiedzi, wysyajc co pewien czas e-mail z przypomnieniem (przykad w rozdziale 3.6 na stronie 24).

  16

  Rysunek 5: Interfejs graficzny Odpowiadajcego widok obiegwki

 • Jak wida, rezultat zaprojektowania ostatniego pytania pozostawia troch do yczenia. Klient moe nie by pewien, co naley klikn w przypadku, gdy chce poda swj adres email. Jest to przykad spadku czytelnoci obiegwki, spowodowanego ograniczeniami systemu. Rol Edytora jest unikanie takich sytuacji. By moe warto np. zczy dwa pytania w jedno (rys. 6) i wyjani to odpowiednio w dynamicznej pomocy? Moliwoci jest wiele...

  3.4.2.3. Dodatkowi odpowiadajcy

  Dodatkowi odpowiadajcy, to tacy odpowiadajcy, ktrzy zostali wybrani przez Wydajcego (w odrnieniu od domylnych odpowiadajcych, ktrzy s wybierani przez Ciebie Edytora). Przykadem takiego Odpowiadajcego jest opiekun pracy magisterskiej.

  Dodatkowi odpowiadajcy mog korzysta zarwno z interfejsu z rysunku 4, jak i tego z rysunku 5, lecz czciej bdzie to jednak ten drugi interfejs. Pytania do nich powinny by formuowane tak jak pytanie do domylnych odpowiadajcych, opisane w rozdziale 3.4.2.1.

  3.4.2.4. Wydajcy

  W niektrych przypadkach chcemy, aby Wydajcy by rwnie Odpowiadajcym.

  W tym przypadku Wydajcy odpowiada na niektre pytania obiegwek od razu podczas jej wydawania. Jeli obiegwka jest wydawana w obecnoci Klienta, to Wydajcy moe te niejako poredniczy w udzielaniu odpowiedzi na pytania, ktre zwykle byyby zadawane bezporednio Klientowi. Od Edytora zaley, na ktre pytania Wydajcy bdzie mia prawo odpowiedzie.

  Ta opcja moe by te przydatna w okresie przejciowym, kiedy w obiegu znajduj si zarwno obiegwki papierowe, jak i elektroniczne. Wydajcy, po otrzymaniu od Klienta wypenionej obiegwki papierowej, moe j zamieni w obiegwk elektroniczn poprzez:

  Wystawienie nowej obiegwki elektronicznej.

  Samodzielne wprowadzenie do systemu odpowiednich odpowiedzi na pytania.

  Zamknicie obiegwki.

  17

  Rysunek 6: Dwa pytania z rysunku 5 zczone w jedno.

 • Przy czym:

  Wydajcy powinien wprowadzi odpowiedzi bezporednio po wystawieniu obiegwki. W przeciwnym przypadku system powiadomi domylnych odpowiadajcych o czekajcych na nich pytaniach.

  Jeli Wydajcy nie odpowie na pytania, do ktrych s przydzieleni inni Odpowiadajcy, to wszyscy Odpowiadajcy (wcznie z Wydajcym) otrzymaj powiadomienie.

  Kiedy i jakie powiadomienia s wysyane? Zobacz rozdzia 3.6.

  3.4.3. Dodawanie pytania

  Aby doda pytanie, wprowadzamy jego tre na stronie edycji szablonu i klikamy przycisk Dodaj. Forma pytania powinna zalee od tego, kto bdzie na nie odpowiada. Jak zwykle, wszystkie potrzebne informacje otrzymamy po najechaniu mysz na ikonk dynamicznej pomocy (rys. 7).

  Po dodaniu pytania klikamy przy nim Edytuj, aby skonfigurowa wszystkie jego zaawansowane parametry.

  3.4.4. Wybr Odpowiadajcych

  Wyboru odpowiadajcych dokonujemy wypeniajc i zaznaczajc odpowiednie pola na formularzu na rysunku 8.

  18

  Rysunek 7: Pomoc dynamiczna dotyczca tworzenia pyta.

 • Najczciej wpisujemy na sztywno jednego domylnego odpowiadajcego (patrz rozdzia 3.4.2.1) w polu Uprawnieni do odpowiedzi.

  Aby zapozna si z efektem, jaki zobacz osoby wybrane przez Ciebie na domylnych odpowiadajcych, zapoznaj si z rozdziaem 3.4.2.1.

  Jeli odpowiadajcym ma by Klient, to pole Uprawnieni do odpowiedzi pozostawiamy puste, zamiast tego zaznaczamy Pozwl osobie z obiegwki na samodzielne udzielenie odpowiedzi (Klient bywa czasem w interfejsie uytkownika nazywany osob z obiegwki).

  Aby zapozna si z efektem, jaki zobaczy Klient, gdy wyznaczysz go jako Odpowiadajcego, zapoznaj si z rozdziaem 3.4.2.2.

  W przypadkach, gdy Wydajcy ma samodzielnie wybra Odpowiadajcego lub gdy sam Wydajcy powinien mc samodzielnie udzieli odpowiedzi, odpowiednio zaznaczamy pozostay opcje.

  Kiedy warto zaznaczy te opcje? Zobacz rozdziay 3.4.2.3 i 3.4.2.4.

  19

 • 3.4.5. Szybkie odpowiedzi

  To, co wprowadzimy w polu szybkie odpowiedzi, wpywa na to, jakie przyciski wywietl si Odpowiadajcym (patrz rysunek 4 na stronie 14 i rysunek 5 na stronie 16). Jest to pole opcjonalne jeli pozostanie puste, to Odpowiadajcy zostanie poproszony o wprowadzenie odpowiedzi wasnorcznie.

  3.4.6. Dodatkowe wyjanienie dla Odpowiadajcych

  Jak ju mwilimy, zarwno pytania, jak i szybkie odpowiedzi, powinny by krtkie i mog wrcz uywa skrtw. Jeli uwaamy, e Odpowiadajcy moe nie zrozumie krtkiego pytania lub krtkich odpowiedzi, to w polu dodatkowe wyjanienie dla Odpowiadajcych wprowadzamy stosowne informacje.

  3.4.7. Odpowiedzi pozytywne i negatywne

  Te pola wypeniamy, aby system mg wywietli adekwatny stan pytania i obiegwki. Na razie ma to znaczenie czysto wizualne, lecz w przyszoci moe mie rwnie znaczenie funkcjonalne.

  20

  Rysunek 8: Edycja pytania.

 • Rysunek 9 przedstawia par odpowiedzi na to samo pytanie, wraz z towarzyszcymi im ikonami. Zielony ptaszek oznacza odpowied pozytywn, szary X negatywn, ty ptaszek odpowied o niejasnym statusie. Ikona jest wybierana automatycznie na podstawie wyrae regularnych wprowadzonych w polach Odpowied pozytywna oraz Odpowied negatywna (wartoci te s rwnie przedstawione na tym samym rysunku).

  Odpowiedzi maj rwnie wpyw na ikon i status obiegwki na licie obiegwek, ktr ogldaj Wydajcy patrz rysunek 10.

  21

  Rysunek 9: Wpyw wyrae regularnych na ikony przy odpowiedziach.

 • Obydwa pola powinny by wypenione przy uyciu wyrae regularnych. Jeli nie wiesz czym s wyraenie regularne, to odwied stron https://redmine.usos.edu.pl/issues/6213 i zadaj nam pytanie (link do tej strony jest dostpny rwnie po klikniciu odnonika wicej informacji na stronie edycji pytania). Postaramy si pomc w skonstruowaniu odpowiednich wyrae regularnych dla Twojego pytania.

  3.5. Projektowanie zalenoci midzy szablonami

  Inn istotn spraw jest zrozumienie zalenoci pomidzy szablonami, ktre wprowadza si edytujc pole Doczone szablony obiegwek na stronie edycji obiegwki (rysunek 11).

  Sprbujemy wytumaczy ide doczania szablonw obiegwek na przykadzie Obiegwki BUW (obiegwki Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz Obiegwki MIM (Obiegwki Wydziau Matematyki, Informatyki i Mechaniki).

  22

  Rysunek 10: Wpyw wyrae regularnych na ikony przy obiegwkach.

  Rysunek 11: Ustawienia przykadowej obiegwki MIM

  https://redmine.usos.edu.pl/issues/6213

 • Obiegwka BUW ma by wydawana prawie wszystkim absolwentom wszystkich wydziaw. Obiegwka ta jest jednak powizana z jednostk Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (rys. 12), a co za tym idzie, nie moe by bezporednio wydawana przez pracownikw innych wydziaw, w tym Wydziau MIM.

  Aby umoliwi wydawanie Obiegwki BUW na Wydziale MIM, mona zrobi jedn z dwch rzeczy:

  (niezalecane) Da uprawnienia Wydajcym z Wydziau MIM do wydawania szablonw zwizanych z jednostk BUW. Te uprawnienia mog by edytowane jedynie przez Wdroeniowcw patrz rozdzia 2.4 (str. 6).

  Doczy szablon Obiegwki BUW do szablonu Obiegwki MIM. Wtedy Wydajcy Wydziau MIM mog wyda Obiegwk BUW wraz z wydawaniem Obiegwki MIM.

  Drugie rozwizanie jest preferowane, z nastpujcych powodw:

  Lepszy podzia uprawnie. Pozostawiamy BUW-owi moliwo stworzenia obiegwki, ktr mog wydawa jedynie pracownicy BUW (a nie wszystkie wydziay UW).

  Sprawniejsze wydawanie obiegwki. Wydajcy bdzie musia wyda tylko jedn obiegwk (MIM), zamiast dwch (MIM + BUW). Pytania obydwu szablonw obiegwek bd wywietlane razem, na jednej stronie obiegwki.

  23

  Rysunek 12: Ustawienia przykadowej obiegwki BUW

 • 3.6. Powiadomienia e-mail

  Jeli skierujemy do Odpowiadajcego jakie pytanie, to system powiadomi go o oczekujcym pytaniu wysyajc mu wiadomo e-mail.

  3.6.1. Przykadowa wiadomo z powiadomieniem

  Od: USOS Temat: Niewypenione pytanie obiegwek# UWAGA -- Ponisza wiadomo nie posiada adresu zwrotnego. Prosimy# na ni nie odpowiada.

  Witaj!

  W systemie USOS czekaj na Ciebie nowe pytania obiegwek. Aby na nieodpowiedzie, odwied dzia Moje Obiegwki w serwisie USOSweb lubkliknij w odnonik poniej:

  https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?action=...

  Ta wiadomo jest przypomnieniem o nieudzielonych odpowiedziach i jestco jaki czas wysyana automatycznie. Przestaniesz j otrzymywa wmomencie, gdy odpowiesz na wszystkie pytania obiegwek.

  Jeli uwaasz, e nie jeste waciw osob do udzielenia odpowiedzi,to skontaktuj si z wydajcym obiegwk.

  -- Wiadomo wysana przez system USOS.czna liczba adresatw tej wiadomoci: 1

  3.6.2. Powtrne powiadomienia

  Jeli Odpowiadajcy zignoruje wiadomo, to system ponowi przypomnienie par dni pniej.

  Jeli Odpowiadajcy odpowie na wszystkie pytania obiegwki prcz jednego, na ktre wydaje mu si, e nie musi odpowiada, to system rwnie wyle mu kolejne przypomnienie.

  Dlatego te jest bardzo istotne, aby Edytor tak formuowa pytania, aby Odpowiadajcy nie mia wtpliwoci, e musi na kade odpowiedzie. Sugestie na temat sposobw formuowania pyta znajdziesz w rozdziale 3.4.2.

  24

  mailto:[email protected]

 • 3.6.3. Kiedy dokadnie wysyane s wiadomoci?

  Aktualnie powiadomienia wysyane s co najwyej raz na dob, w nocy. W przyszych wersjach systemu moe to si zmieni.

  Staramy si rwnie nie wysya czstych powiadomie osobom, ktre regularnie odpowiadaj na wszystkie pytania. Inaczej mwic, staramy si by inteligentni i nie spamowa uytkownikw bez powodu. Ta heurystyka nie jest udokumentowana i moe ulec zmianom w kolejnych wersjach moduu. Jeli otrzymaj pastwo sygna od swoich uytkownikw, e e-maili jest za duo lub za mao, to prosimy o zwrcenie nam uwagi.

  3.7. Usuwanie starych szablonw, pyta i obiegwek

  W trakcie testowania moduu prawdopodobnie szybko zauwaysz, e po ich stworzeniu, nie wszystkie rzeczy da si atwo usun. Sprbujemy wyjani dlaczego.

  3.7.1. Obiegwki

  Obiegwki mog by usuwane:

  Rcznie, przez Wydajcych.

  Usuwajcy nie musi by t sam osob, ktra wydaa konkretn obiegwk. Wystarczy, aby usuwajcy mia uprawnienia do wydawania obiegwek tego typu.

  Automatycznie, przez system.

  System moe usuwa stare obiegwki, o ile zostay przez Wydajcych zamknite. Domylnie system tego nie robi, lecz Wdraajcy mog tak opcj wczy. Zobacz rozdzia 2.6.

  3.7.2. Pytania

  Bezporednie usuwanie pyta:

  Pki szablon jest w stanie kopia robocza, jego pytania mog by dowolnie zmieniane i usuwane.

  Problem pojawia si w momencie, gdy zmienimy stan szablonu na aktywny. Wtedy bezporednie usunicie pytania nie jest ju moliwe.

  25

 • Po zmianie stanu szablonu na aktywny, obiegwka z tym pytaniem moe zosta wystawiona. Dlatego system blokuje moliwo bezporedniego usunicia pytania. Pytanie nadal moe zosta usunite, ale moe to zrobi jedynie system, a nie sam uytkownik.

  Aby usun takie pytanie naley:

  Oznaczy je jako przestarzae.

  Poczeka a uruchomi si garbage collector.

  Jest to podprogram, ktry wyszukuje w bazie danych rzeczy, ktre nie s nikomu potrzebne i ktre mona spokojnie usun.

  Aktualnie garbage collector uruchamiany jest raz na dob, w nocy. W przyszych wersjach systemu by moe bdzie uruchamiany czciej. Jeli nie moemy si doczeka, to mona te poprosi Wdraajcego o rcznie uruchomienie garbage collectora.

  Jeli pytanie faktycznie nie byo nigdzie uywane, to zostanie cakowicie usunite. Jeli pytanie nie zostao usunite, tzn. e jest gdzie wykorzystywane, tzn. istniej w systemie obiegwki, ktre zawieraj to pytanie. Nawet jeli s to obiegwki zamknite i dawno nieaktywne, to i tak system nie pozwoli nam usun takiego pytania z szablonu.

  To, e szablon zawiera 3 pytania aktywne i 30 pyta przestarzaych jest normaln sytuacj i nie naley si tym przejmowa. Jeli mimo wszystko ta sytuacja Ci przeszkadza, to moesz:

  Poprosi Wydajcych o usunicie starych obiegwek, ktre blokuj usunicie przestarzaych pyta.

  Poprosi Wdraajcego o wczenie opcji automatycznego usuwania starych obiegwek. Zobacz rozdzia 2.6.

  Oznaczy cay szablon jako przestarzay i stworzy go od nowa.

  3.7.3. Szablony

  Podobnie jak w przypadku pyta, szablon, ktry zostanie oznaczony jako aktywny, nie moe zosta bezporednio usunity. Naley postpowa podobnie jak w przypadku pyta, tzn.:

  Oznaczy szablon jako przestarzay.

  Poczeka a uruchomi si garbage collector.

  Jeli w systemie nie byo adnej obiegwki wydanej na podstawie tego szablonu, to szablon zostanie usunity.

  26

 • 3.8. O przestarzae byty czasem trzeba dba

  To stwierdzenie nie dotyczy szablonw, ktre byy ostatnio wydawane par lat temu, lecz jest jak najbardziej prawdziwe w przypadku pyta, ktre zostay oznaczone jako przestarzae stosunkowo niedawno. Sytuacja przedstawiona w poniszym przykadzie nie zdarza si czsto, ale naley o niej pamita:

  Zamy, e stworzylimy obiegwk tak jak na rysunku 5 na stronie 16.

  Wydajcy wydali wiele obiegwek z pytaniami takimi jak na rysunku.

  Po jakim czasie stwierdzamy, e pytania s mao czytelne i chcemy je sformuowa inaczej. W zwizku z tym oznaczamy dwa ostatnie pytania z rysunku 5 jako przestarzae i tworzymy jedno, nowe pytanie, takie jak na rysunku 6 na stronie 17.

  W tej chwili w obiegu znajduj si obiegwki w dwch wersjach. Zarwno te starsze (5) jak i nowsze (6).

  Zamy, e Odpowiadajcy na pytania idzie nagle na dugi bezpatny urlop i jest zastpiony inn osob. Zmieniamy wic Odpowiadajcego przydzielonego do naszego nowego pytania.

  Naley pamita, e w tym przypadku, musimy rwnie zmieni Odpowiadajcego przydzielonego do przestarzaego pytania, poniewa stare obiegwki nadal s w obiegu. Jeli tego nie zrobimy, to:

  Nikt nie odpowie na star wersj naszych pyta.

  Zarwno Klienci, jak i Wydajcy nie bd rozumieli dlaczego tak si dzieje, poniewa nie widz oni na pierwszy rzut oka, e dana obiegwka korzysta z przestarzaych pyta.

  System bdzie nadal spamowa starego Odpowiadajcego na pytanie, ktry poszed na urlop. Bdzie mu przypomina o tym, e czekaj na niego pytania, na ktre nie odpowiedzia, podczas gdy nie jest to ju jego obowizkiem.

  Jeli chciaby dokadniej zrozumie ten proces, to najlepiej poprosi Wdraajcego o uprawnienia Wydajcego. Wtedy bdziesz mg sam sobie wyda stworzon przez siebie obiegwk i zobaczy jak to wyglda.

  27

  1. Wprowadzenie1.1. Zakres tego dokumentu1.2. Role

  2. Instrukcja dla Wdroeniowca2.1. Plusy i minusy elektronicznej obiegwki2.2. Instalacja2.3. Przydzielanie roli Edytora2.3.1. Jak wybra dobr osob do roli Edytora?2.3.2. Z jakimi jednostkami zwiza Edytora?2.3.3. Wprowadzenie wybranej osoby do pliku konfiguracyjnego

  2.4. Przydzielanie roli Wydajcego2.5. Magiczne pytania2.5.1. Wstp2.5.2. Jak stworzy magiczne pytanie?2.5.3. Definicje magicznych pyta2.5.3.1. BK udzia w programie Biura Karier2.5.3.2. BA udzia w Badaniu Absolwentw2.5.3.3. EMAIL adres e-mail poza uczelni

  2.6. Usuwanie starych obiegwek

  3. Instrukcja dla Edytora3.1. Wstp3.2. Tworzymy nowy szablon3.3. Widoczno szablonw obiegwek3.3.1. Kopia robocza3.3.2. Aktywny3.3.3. Przestarzay3.3.4. Czy warto oznacza szablon jako przestarzay?

  3.4. Projektowanie pyta i odpowiedzi3.4.1. Dlaczego odpowiedzi a nie podpisy?3.4.2. Projektowanie pyta w zalenoci od typu Odpowiadajcego3.4.2.1. Domylni odpowiadajcy3.4.2.2. Klienci3.4.2.3. Dodatkowi odpowiadajcy3.4.2.4. Wydajcy

  3.4.3. Dodawanie pytania3.4.4. Wybr Odpowiadajcych3.4.5. Szybkie odpowiedzi3.4.6. Dodatkowe wyjanienie dla Odpowiadajcych3.4.7. Odpowiedzi pozytywne i negatywne

  3.5. Projektowanie zalenoci midzy szablonami3.6. Powiadomienia e-mail3.6.1. Przykadowa wiadomo z powiadomieniem3.6.2. Powtrne powiadomienia3.6.3. Kiedy dokadnie wysyane s wiadomoci?

  3.7. Usuwanie starych szablonw, pyta i obiegwek3.7.1. Obiegwki3.7.2. Pytania3.7.3. Szablony

  3.8. O przestarzae byty czasem trzeba dba