Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i ... · PDF fileSarajevo, 2017. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini DOMAĆINSTVA I PORODICE Census

Embed Size (px)

Citation preview

 • Sarajevo, 2017.

  Popis stanovnitva, domainstava i stanovau Bosni i HercegoviniDOMAINSTVA I PORODICECensus of Population, Households and Dwellingsin Bosnia and HerzegovinaHOUSEHOLDS AND FAMILIES

 • Izdava:

  Published by:

  Odgovara:Person responsible:

  Pripremili:Data prepared by:

  Lektura i tehnika priprema:Proofread and prepress by:

  Agencija za statistiku Bosne i HercegovineZelenih beretki 26, 71000 SarajevoBosna i HercegovinaTelefon: +387 33 91 19 11, Telefax: +387 33 22 06 22Elektronska pota: [email protected] stranica: http://www.bhas.gov.ba

  Agency for Statistics of Bosnia and HerzegovinaZelenih beretki 26, SarajevoBosnia and HerzegovinaTelephone: +387 33 91 19 11; Telefax: +387 33 22 06 22E-mail: [email protected] site: http://www.bhas.gov.ba

  Mr.Sc.Velimir Juki, direktorMr Sc Velimir Juki, Director

  Agencija za statistiku Bosne i HercegovineAgency for Statistics of Bosnia and Herzegovina

  Agencija za poduke i prevodilatvo "Libar"Agencija za poduke i prevodilatvo "Libar"

  --Molimo korisnike da prilikom upotrebe podataka obavezno navedu izvor.

  Users are kindly requested to mention data source.

 • 3

  PREDGOVOR

  Publikacija pred Vama produkt je rada statistikih institucija u BiH s ciljem prezentiranja krajnjih rezultata Popisa stanovnitva, domainstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini. U izradi ove publikacije uestvovali su radni timovi statistikih institucija kako bi se krajnjim korisnicima, na jasan i primjenljiv nain, a putem tablica prema temama i pripadajuim grafikim prikazom, prikazali podaci dobijeni Popisom.Popis stanovnitva, domainstava i stanova u Bosni i Hercegovini proveden je od 01. 10. do 15. 10. 2013. godine na temelju Zakona o Popisu stanovnitva, domainstava i stanova u BiH 2013. godine. Agencija za statistiku BiH u saradnji s Federalnim zavodom za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republikim zavodom za statistiku Republike Srpske bila je nosilac pripreme, organizacije i provedbe Popisa. Za popisivanje odreenih kategorija stanovnitva bili su nadleni i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, te Ministarstvo pravde BiH.U pripremi i provoenju Popisa bile su primijenjene Preporuke Ekonomskog povjerenstva UN-a za Evropu, Statistikog ureda Evropske unije i Uredbe (EC) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijea kao i Uredba 1201/2009 koja implementira Uredbu 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijea Evropske unije o popisima stanovnitva i stanova u pogledu tehnikih specifikacija obiljeja i njihova ralanjivanja.Uspjenom provoenju Popisa 2013. godine prethodile su viegodinje intenzivne pripreme koje su slijedile nakon provoenja Probnog popisa u oktobru 2012. godine. Popis je proveden na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a popisom su bile obuhvaene sve opine (142), od toga u Federaciji Bosne i Hercegovine 79 opina, u Republici Srpskoj 62 opine i Brko Distrikt BiH ime je bilo obuhvaeno 24. 319 popisnih krugova.U terenskom radu i njegovoj organizaciji uestvovalo je 30 lanova kantonalnih popisnih povjerenstava, 625 lanova opinskih popisnih povjerenstava, 36 dravnih instruktora, 184 entitetska instruktora, 2. 509 opinskih instruktora i 19. 089 popisivaa, dok je u Centru za obradu materijala (ili Sredinjem obradnom mjestu) radilo 298 operatera, od ega 160 na runoj pripremi, 120 na OCR obradi, 12 skenerista i 6 skladitara.Obrada podataka je zapoela 27. 01. 2014. godine, a u procesu obrade podataka uestvovalo je statistiko osoblje sve tri statistike institucije (Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republikog zavoda za statistiku RS-a). Jedan ovako sloen projekat ne bi mogao biti zavren bez razumijevanja i uvaavanja njegove vanosti od strane mnotva uesnika, stoga:Zahvaljujem se graanima Bosne i Hercegovine koji su svojom odgovornom saradnjom i odazivom najvie pridonijeli provoenju ovako velikog i sveobuhvatnoga statistikog istraivanja kao to je popis stanovnitva.Takoer, zahvaljujem svim uesnicima Popisa: popisivaima, kontrolorima, instruktorima, koordinatorima, voditeljima popisnih centara, lanovima popisnih povjerenstava te svima ostalima koji su, na bilo koji nain, uestvovali u istom.Posebna zahvalnost ide naim donatorima Delegaciji Evropske unije u BiH kao i Vladi Kraljevine vedske na njihovoj finansijskoj i tehnikoj pomoi. Njihova podrka bila je vana ne samo u uspjenoj podrci provedbe Probnog popisa 2012, Popisa 2013. godine, ve i u odabiru meunarodnih eksperata koji su nesebino svojim znanjem doprinjeli kvalitetu podataka, prenoenju svojih znanja i iskustava te izgradnji kapaciteta osoblja statistikih institucija u BiH.

  PREDGOVORINTRODUCTORY NOTES

 • 4

  Zahvalnost ide i lanovima IMO misije koji su nas svojim izvjetajima usmjeravali kako bi ovaj proces priveli kraju sukladno meunarodnim odredbama.Zahvaljujem se i osoblju sve tri statistike institucije: Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republikog zavoda za statistiku Republike Srpske koji su uz snanu predanost, strunost i profesionalizam doprinijeli uspjenoj implementaciji procesa Popisa. Nadam se da e ova publikacija ispuniti oekivanja naeg auditorijuma i biti od velike koristi organima uprave, javnom i privatnom sektoru, strunoj te nauno-istraivakoj zajednici u BiH, kao i meunarodnoj zajednici i organizacijama.

  DirektorMr. Sc. Velimir Juki

  Popis stanovnitva, domainstava i stanova u Bosni i HercegoviniCensus of Population, Households and Dwellings in Bosnia and Herzegovina

 • 5

  INTRODUCTORY NOTES

  This publication is the product of work of statistical institutions in BiH aimed at presenting the end results of the Census of Population, Households and Dwellings of 2013 in Bosnia and Herzegovina. This publication was developed by work groups of statistical institutions as to show the Census data to the end users in a clear and applicable manner through tables arranged by topic and corresponding charts and graphs.

  The Population and Household Census in Bosnia and Herzegovina was conducted from 1 October to 15 October 2013 on the basis of the Law on Census of Population, Households and Dwellings in BiH 2013. The BiH Agency for Statistics was the principal body in charge of Census preparation, organisation and implementation in cooperation with the FBiH Institute for Statistics and the RS Institute for Statistics. The BiH Ministry of Foreign Affairs, the BiH Ministry of Defence and the BiH Ministry of Justice were in charge of specific Census categories.

  The Recommendations of the UN Economic Commission for Europe, the Eurostat and the Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council, as well as Regulation No 1201/2009 implementing Regulation 763/2008 on Population and Housing Censuses, were applied during the Census preparation and implementation in terms of technical specifications for topics and their breakdowns.

  The successful 2013 Census implementation was preceded by multi-annual intensive preparations after the 2012 Census exercise in October.

  The Census was conducted throughout Bosnia and Herzegovina. It comprised all municipalities (142), out of which, 79 are located in the Federation of Bosnia and Herzegovina, 62 in Republika Srpska and Brko District encompassing 24.319 census units.

  A total of 30 members of cantonal census commissions, 625 municipal census commission members, 36 state instructors, 184 Entity instructors, 2.509 municipal instructors and 19.089 census takers organised and participated in the field work, while 298 operators worked in the Data Processing Centre (or the Processing Centre), whereof 160 worked on manual preparations, 120 in OCR processing, 12 were scanners and 6 storekeepers.

  The statistical staff from all three statistical institutions (the BiH Agency for Statistics, the FBiH Institute for Statistics and the RS Institute for Statistics) participated in the data processing which started on 27 January 2014.

  Such a complex project could not have been accomplished without the mass participants' understanding of its significance. Therefore, I would like to thank the citizens of Bosnia and Herzegovina who contributed the most to the implementation of such a huge and comprehensive statistical survey as the Census by responding and cooperating responsibly.

  Also, a thank goes to all Census participants, census takers, supervisors, instructors, coordinators, census centre managers, census commission members and everyone else who participated in the Census in any way.

  A special thanks to our donors- the Delegation of the European Union in BiH, as well as the Kingdom of Sweden, for their financial and technical assistance. Their support was not only important regarding the 2012 Census exercise and the 2013 Census, but also regarding the selection of international experts who selflessly contributed to data quality, passing on their know- how and experience, as well as staff capacity building in the BiH statistical institutions.

  I would also like to thank the IMO Mission members who guided us to finalise this process in accordance with international regulations.

  PREDGOVORINTRODUCTORY NOTES

 • 6

  A Thanks goes to the staff from all three statistical institutions: the BiH Agency for Statistics, the FBiH Institute for Statistics and the RS Institute for Statistics who contributed to the successful implementation of the Census process with strong commitment, expertise and professionalism. I hope that this publication will meet the expectations of our audience and benefit the administrative bodies, the public and private sector, the expert and scientific research community in BiH, as well as the international community and organisations.

  DirectorMr Sc Velimir Juki

  Popis stanovnitva, domainstava i stanova u