Ponasanje Potrosaca - Seminari

 • View
  22

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seeminar

Text of Ponasanje Potrosaca - Seminari

 • Seminarske obveze iz kolegija

  PONAANJE POTROA A

  Visoka kola za menadmentu turizmu i informatici u Virovitici

  Asistent:eljka Kadlec, stru .spec.oec.

  Virovitica, listopad 2013.

 • Seminarske obveze studenata

  Izrada, prezentacija i obrana seminarskog rada prema izabranoj temi

  Sudjelovanje u radionicama analize poslovnih slu ajeva

 • Syllabus

 • Priprema seminarskog rada:

  Izbor teme seminarskog rada

  Prikupljanje literature

  Odre ivanje strukture seminarskog rada

 • Predloene teme seminarskog rada:

  1. Istraivanje ponaanja potroa a2. Segmentacija trita3. Kultura i ponaanje potroa a4. Motivacija potroa a5. Percepcija potroa a6. Proces u enja i ponaanje potroa a7. Utjecaj stavova na ponaanje potroa a8. Komunikacija i ponaanje potora a9. Drutvene grupe i njihov utjecaj na ponaanje potroa a

 • 10. Utjecaj obitelji na ponaanje potroa a11. Utjecaj potroa a i irenje inovacija12. Donoenje odluke potroa a13. Marketinka komunikacija14. Modeli ponaanja potroa a15. Ponaanje organizacijskog kupca16. Konzumerizam17. Zatita potroa a

 • Teme - okvir za razmiljanje, ne predstavljaju obvezansadraj i naziv rada

  Mogu e su varijacije i povezivanje vie tema u smislenucijelinu

  predloak literature u silabusu kolegija, stru ne lanke,asopise, Internet, poslovnu praksu, i slu ajeve iz okruenja

 • LITERATURA ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA:

  OBVEZNA LITERTURA KOLEGIJA:

  Kesi , T. (2006): Ponaanje potroa a. Drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje,Opinio d.o.o., ZagrebSchiffman, L., Lazar Kanuk, L. (2004): Ponaanje potoroa a, Mate, Zagreb

  DODATNA LITERATURA KOLEGIJA:

  Pennington, D. (2004): Osnove socijalne psihologije, Naklada SlapJastrebarskoGrbac, B., Meler, M. (2007): Znanje o potroa ima, Ministarstvo gospodarstva,rada i poduzetnitva, Zagreb

 • LITERATURA ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA:

  Baze podataka:

  Hrvatska znanstvena bibliografija (upisivanjem odre ene teme moe se prona i tko je sve, gdje i to to no pisao o zatraenoj temihttp://bib.irb.hr/

  Centar za online baze podataka - baze podataka za istraiva ku i akademsku zajednicu www.online-baze.hr

  HR AK Portal znanstvenih asopisa Republike Hrvatskehttp://hrcak.srce.hr/

  Google Scholar (Znalac) http://scholar.google.hr/

 • Pogledati upute na:

  http://vsmti.hr/nastava/upute-za-izradu-seminarskog-rada.html

  SMJERNICE ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

 • Struktura seminarskog rada :

  Osnovni parametri pisanja Naslovna strana Sadraj Uvod Razrada teme (tablice, grafi ki prikazi, crtei i slike; citiranje i

  parafraziranje) Zaklju ak Literatura (knjige, lanci, enciklopedije, propisi, radovi na

  Internet stranicama) Popis ilustracija

 • Obratite pozornost na:

  Citiranje i parafraziranje

  Primjer citiranja: (doslovno preuzimanje tu eg teksta unavodnicima)

  Pojmovi se zasnivaju na iskustvenom miljenju kojim"gradimo takve skupove iskustvenih elemenata kojenikad nismo aktualno doivjeli"(Markovi , 1971:272).

 • Obratite pozornost na:

  Primjer parafraziranja: (prepri avanje vlastitimrije ima tu eg teksta uz navo enje izvora)

  Znanstvena hipoteza predstavlja misaono-teorijsku dopunu izvjesnih praznina u poznavanju odre ene pojave ili itavog sklopa pojave ije izvjesne segmente, dijelove ili aspekte ve poznajemo, dok u logi kom smislu hipoteza predstavlja stav, odnosno iskaz odre enog predmetnog zna enja i pretpostavljene spoznajne vrijednosti koju treba provjeriti (ei , 1978).

 • Obratite pozornost na:

  Pravila citiranja (ako koristite fusnote)

  Prezime autora, inicijali imena autora, naziv knjige,izdava , mjesto izdanja, godina izdanja

  Npr. Zelenika, R., Metodologija i tehnologijaznanstvenog i stru nog djela, Ekonomski fakultetSveu ilita u Rijeci, Rijeka, 2000.

 • lanci iz novina:Prezime, inicijal autora, naziv lanka, naziv novina, broj

  izdanja, godina izdanja, stranicaNpr. Soap.,J., The trends in bubble bath production, Financial Markets, 1992., str. 18-19

  Pravni izvori:Naziv zakona, naziv slubenog glasila, broj i godina objave

  Npr. Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, br.73/79.

 • Statisti ki izvori ili podaci:Naziv izvora, dostupno na naziv mree (Internet stranice)

  Npr. Hrvatski zdravstveno-statisti ki ljetopis za 2006. godinu, dostupno nahttp://www.hzjz.hr/publikacije/hzs ljetopis/

  Izvori sa Internet stranica:Kao i u prethodnom primjeru samo to se na kraj izvora navodi

  i datum pristupaNpr. Dostupno na http://www.tel.fer.hr/ehrvatska/e-

  hrvatska/e-zdravstvo.html, 4.8.2008.

 • Trajanje prezentacije 15 minuta uz koritenje dostupnih multimedijskih pomagalaKod izvedbe prezentacije pozornost treba obratiti na elemente:

  1. Verbalne komunikacije2. Neverbalne komunikacije 3. Op eg dojma4. Povratne informacije

  SMJERNICE ZA IZRADU PREZENTACIJE

 • KORACI U IZRADI PREZENTACIJE

  1. Priprema2. Oblikovanje3. Uvjebavanje4. Izvedba5. Odgovor na pitanja

 • 6 na ela u inkovitog dizajna slideova:

  Konzistentnost

  Kontrast

  Ravnotea

  Isticanje

  Konvencije

  Jednostavnost

 • Verbalna komunikacija

  Svaka pisana i izgovorena rije jezi ni sustav

  Formaliziran sustav koji je dio odre ene kulture drutva

 • Neverbalna komunikacija

  50 % utjecaja na izgledu

  40 % utjecaja na samopouzdanje

  10 % na onome to govorite

 • Neverbalna komunikacija

  Mimika: lice, o i, osmjesi grimase iskazuju prirodu i intenzitet osje aja

  Geste i dranje: poloaj i kretnje tijela, pokreti ruku, pogrbljenost, mirne noge,naginjanje, vrpoljenje, ivahnost tijela,opustiti ruke uz tijelo, uzdignuti glavu i bradu

  Glasovna obiljeja (parajezik): visina i brzina glasa, naglaavanje rije i, ja ina, tempo, zastajkivanje, uzdasi

  Dodir: tapanje, grljenje, rukovanje iskazivanje topline, ugode i utjehe Osobni izgled: fizi ki izgled kao i facijalna obiljeja mogu predstavljati

  ograni enja, ukupan dojam

  Vrijeme i prostor: pokazivanje autoriteta, iskazivanje intimnosti ili slanje drugih neverbalnih poruka

 • 5 savjeta za odravanje prezentacija

  Govoriti polako i razgovijetno

  Ponavljati klju ne rije i i izraze

  Ciljati na jasno u

  Komunicirati govorom tijela

  Podupirati svoju izgovorenu poruku vizualnim elementima

 • 1. Planirajte

  Analizirajte situaciju Skupite informacije Odaberite odgovaraju i

  medij Organizirajte informacije

  2. Piite

  Prilagodite se svojoj publici

  Sastavite svoju prezentaciju

  3. Dovrite

  Revidirajte svoju poruku Usavrite svoju

  prezentaciju Pripremite se na govor Prevladajte tremu

  Proces za razvijanje usmenih i online prezentacija

 • Po etni slajd

  Naziv institucije kojoj pripada autor

  Naslov prezentacije

  Mentor: Student:

  Mjesto i datum odravanja prezentacije

 • NASLOV TEME

  Mentor: Student:

  Virovitica, 26.velja a 2013.

  Visoka kola za menadmentu turizmu i informatici u Virovitici

 • Struktura slajdova

  1-2 slajda po minuti prezentacijePiite u formi natuknica, a ne cijelim re enicama

  Na jedan slajd treba staviti najvie 4-5 to akaIzbjegavajte rje itost koristite samo klju ne rije i i fraze

 • Struktura slajdova

  Iako ovaj slajd ne sadri vie teksta odprethodnog slajda, njegova preglednost jeznatno manja jer nije napisan u oblikunatuknica. Samim time je tekst tei zaitanje. To moe biti zamorno i moe

  dekoncentrirati publiku.

 • Animacija teksta

  Koritenje previe razli itih na ina animacija teksta zbunjuje i naruava dinamiku prezentacije

  Paljivo odaberite vrstu animacije kako se ne bi nepotrebno usporio tijek prezentacije

 • Fontovi

  Koristite: Jednaku vrstu slova u cijeloj prezentaciji

  Times New Roman, Arial ili Verdana jer su najlake itljivi

  Veli ina slova od 18 pt do 32 pt

  Razli ite veli ine fontova za glavne i sporedne natuknice

  Za naglaavanje se mogu koristiti i Bold slova

 • Fontovi - LOE

  Ako koristite premali font vaa publika ne e mo i itati to ste napisali

  IZBJEGAVAJTE VELIKA SLOVA, TEKO SE ITAJU

  NE KORISTITE KOMPLICIRANE FONTOVE

  Italic slova su manje itljiva

 • Boje i pozadina slova

  Koristite boju fonta koja je kontrasna s pozadinomnpr. plavi font na bijeloj pozadini

  Koristite boju koja prati logiku strukturenpr. svjetlo plavi naslov i tamnoplavi tekst

  Koristite boju biste neto naglasili ali samo povremeno

  Boja je puno vie od puke dekoracije: omogu uje isticanje, izdvajanje i kontrast; pove ava itljivost i pam enje; i stimulira eljenu emocionalnu reakciju.

 • Boje - loe

  Koritenje boje fonta koja nije u kontrastu s pozadinom je teka za itanje

  Koritenje boje za dekoraciju odvra a panju i umara publiku

  Koritenje razli ite boje za razli ite to ke je nepotrebnokoritenje razli ite boje za sporednu to ku je tako er nepotrebno

 • Dizajn slajdova

  Jednostavna pozadinaIsta pozadina kroz cijelu prezentaciju

  Za pozadinu vae prezentacije moete odabrati jedan odponu enih template-a iz baze Powerpointa u tom jeslu aju mogu nost pogreke najmanja

  Ukoliko preuzimate template s Interneta vodite ra una oitljivosti teksta

 • Dizajn slajdova

 • Grafovi

  Koristite grafove, ne samo tablice i rije iPodaci u grafovima su jednostavniji za shvatiti nego broj anipodaciLake je vizualizirati trendove u f