Click here to load reader

Pomysł na biznes

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomysł na biznes. Analiza rynku i konkurencji Wykład inspirujący Marek Stachura Lublin, 28 kwietnia 2011 r. Wprowadzenie. Z przemyśleń do strategii województwa lubelskiego po 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomysł na biznes

 • Pomys na biznes

  Analiza rynku i konkurencji Wykad inspirujcy Marek StachuraLublin, 28 kwietnia 2011 r.

 • WprowadzenieZ przemyle do strategii wojewdztwa lubelskiego po 2013 r. procesy rozwojowe w wojewdztwie lubelskim przebiegaj zbyt wolno, co skutkuje pogbianiem si dystansu w relacji nawet do rednio dynamicznie rozwijajcych si regionw Polski. Wnioski brzmi: niewykorzystane s zasoby endogeniczne i istniejce potencjay rozwojowe w najbliszej perspektywie nie naley si spodziewa istotnej zmiany pozycji rozwojowej wojewdztwaDyrektor Bogdan Kawako w treci artykuu opublikowanego w Barometrze regionalnym nr 2/2009

 • Czy warto wiza si z Lubelszczyzn?Ja w swojej odpowiedzi uyj sw Wadysawa Broniewskiego mnie ta ziemia od innych drosza, ani chc, ani umiem std odej .

 • PRACA1. Czy praca na etacie? Bezrobocie w wojewdztwie lubelskimosobyrdo: WUS w Lublinie, dane podstawowe

  Rok2000200520082009Ogem159 717156 832101 561117 237w wieku 25 - 34 lata46 96149 77632 13637 947z wyksztaceniem wyszym6 06312 67111 36614 970Udzia w %25 - 34 lata29,40%31,74%31,64%32,37%z wyksztaceniem wyszym3,80%8,08%11,19%12,77%Dynamika (2000=100%)Ogem98,19%63,59%73,40%25 - 34 lata105,99%68,43%80,81%z wyksztaceniem wyszym208,99%187,46%246,91%

 • PRACA 2. A jeeli tak to gdzie?Miejsca pracy w wojewdztwie lubelskim w 2009 r.rdo: WUS w Lublinie, dane podstawoweW oparciu o dane statystyczne zostay wyliczone 3 wskaniki:1/ wskanik dostpnoci miejsc pracy jako relacja wolnych miejsc pracy do nowo utworzonych2/ wskanik odnowienia obrazujcy zastpowanie likwidowanych miejsc pracy nowymi3/ wskanik udziau duych (pow. 9 zatrudnionych) jednostek w tworzeniu nowych miejsc pracy

  SektorWolne miejsca pracyNowe miejsca pracyWsk dostpnociNowe j>9osbZlikwidowane j > osbWsk odnowieniaUdzia duych jednostek w tworzeniu miejsc pracyOgem1 38516 9388,2%10 81310 3914,1%63,8%Publiczny3954 5838,6%Prywatny99012 3558,0%Finanse i ubezpieczenia81914,2%129409-68,5%67,5%Kultura, rozrywka, rekreacja192238,5%1177164,8%52,5%Hotelarstwo, gastronomia5947812,3%14973104,1%31,2%Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna13356623,5%35928625,5%63,4%Doradztwo, administrowanie13898614,0%51145013,6%51,8%Edukacja601 3974,3%1 21976459,6%87,3%Administracja publiczna1692 2227,6%2 1691 27869,7%97,6%Budownictwo2252 5788,7%1 44596549,7%56,1%Handel2633 3947,7%1 2481 585-21,3%36,8%Przemys1603 4824,6%2 9153 700-21,2%83,7%

 • PRACA 3. I za ile?Przecitne miesiczne wynagrodzenia bruttow zrdo: WUS w Lublinie, dane podstawowe

  Sektor20052006200720082009Ogem2 180,182 290,602 486,222 771,992 891,30Publiczny2 428,052 559,102 764,633 098,553 283,71Prywatny1 844,701 931,412 137,552 407,432 471,44Dynamika (2000=100%)Ogem105,06%114,04%127,15%132,62%Publiczny105,40%113,86%127,61%135,24%Prywatny104,70%115,88%130,51%133,98%Luka prywatny - publiczny583,35627,69627,08691,12812,27Dynamika luki107,60%107,50%118,47%139,24%

 • PRACA 4. PerspektywyCo zatem moe czeka modego absolwenta wyszej uczelni?

  a/ Bezustanne aplikowanie o lepiej patn posad w sektorze publicznym olbrzymia konkurencja, wysokie progi wejcia (wskanik dostpnoci poniej redniej wojewdztwa)

  b/ Staranie si o prac w sektorze prywatnym kierunki hotelarstwo, gastronomia, doradztwo, opieka zdrowotna i spoeczna

  c/ Szukanie pracy i miejsca do ycia w innych czciach kraju/Europy/wiata

  d/ Szukanie swojej szansy we wasnym pomyle na innowacyjn dziaalno gospodarcz

 • SzanseKierunki i moliwoci rozwoju regionu dostrzegane przez wadze wojewdztwa:potencja turystyczny i geotermalny doliny Wisypotencja przyrodniczy i turystyczno-kulturowy doliny Bugupooenie transgranicznelubelski orodek metropolitalnypotencja badawczy i wiedzypotencja turystyczny Roztoczapotencja energetycznypotencja ywicielskiProsz zwrci uwag na trzykrotnie pojawiajcy si sygna o potencjale turystycznym. Radz te nie traci z pola widzenia funkcji metropolitalnej w zestawieniu z pooeniem transgranicznym.

 • Szanse sugestia 1.Opinie wygaszane przez wielu przybyszw z rnych stron Polski, m. in.:

  Lublin jest taki pikny i zielony, a Starwka bardzo urokliwa; jeeli pojedzie si do Gdaska, Torunia, Lubeki, Hamburga wszdzie wida ten sam typ architektury i urbanistyki, a tu nowo, mao linii prostych, zauki i zakamarki, zrnicowana rzeba terenu, otwierajce si nagle panoramiczne widoki, szerokie ulice i wskie uliczki, nazwiska zwizane a polsk kultur, jednoczenie autentyczne ycie w rnych przejawach. (poznaniak, gdaszczanka, lzacy)

  Tu s takie pikne krajobrazy, jakby czyta dziewitnastowieczne polskie powieci pagrki i dolinki, strumyki i ruczaje, zagajniki i jeziora, lasy o rnych odcieniach barw i wielokolorowe szachownice pl; jak tutaj przyjedamy, czujemy si jak w prawdziwej Polsce, sam pobyt tutaj daje odpoczynek i ukojenie (wielkopolanka, grale, pomorzanie).

 • Szanse sugestia 2.Roztocze nie koczy si na Bugu, w Lublinie znajduje si Konsulat Generalny Ukrainy i Kolegium Doktoranckie Uniwersytetw Polskich i Ukraiskich, tu jest styk polskiego i ukraiskiego biznesu

 • Jaka jest najczciej wybierana forma dziaalnoci gospodarczej? Podmioty gospodarki narodowej w woj. lubelskimrdo: WUS w Lublinie, dane podstawowe

  LataOgemPPSKSHS.C.SPJDGrok 2000133 8921144 87111 8351 328105 149rok 2005149 019527 07810 4551 248115 597rok 2008154 595137 8599 5481 170120 150rok 2009156 18098 2319 5521 164120 987

 • Co jest najwikszym kapitaem Lubelszczyzny?Modzi wyksztaceni ludzie, czujcy w sobie powoanie przedsibiorcw, pragncy znale swoje miejsce do ycia na tej ziemi.

  Macie wiedz w wielu dziedzinach.

  Macie wiee spojrzenie na wiat.

  Macie duo entuzjazmu.

  Macie wol, si i wytrwao.

  Macie wiadomo co oznacza bycie przedsibiorc.

 • Przypomnienie 1.Istota przedsibiorczocispostrzeenie w otoczeniu okazji, dajcej sposobno do uzyskania / powikszenia dochodu

  umiejtno i wola wykorzystania tej okazji (plan dziaania), w tym skonno do podjcia wywaonego ryzyka

  zgromadzenie potrzebnych rodkw materialnych i niematerialnych

  konsekwentna realizacja powzitego zamiaru

 • Inspiracje - kierunkiKierunki powtarzaj si najczciej w koncepcjach strategicznych wojewdztwa lubelskiego:1/ potencja turystyczny2/ funkcja metropolitalna + z pooenie transgraniczneJakie brane biznesu najlepiej tworz dostpne miejsca pracy?1/ hotelarstwo i gastronomia2/ doradztwo3/ szeroko pojta opiekaDoradztwo i turystyka

 • Wasze pomysyWasze pomysy i idee, ktre rozwijalimy w trakcie doradztwa najczciej wizay si z tymi wanie obszaramiGastronomiaOrganizacja turystyki i wypoczynku z baz noclegowDoradztwo Rekreacja, fitness, organizacja czasu wolnegoOpieka

 • Wasze oczekiwaniaPrzedsibiorczo: proces kreowania w ramach ktrego powica si czas i wysiek, zakadajc towarzyszce mu finansowe, psychiczne i spoeczne ryzyko i oczekujc uzyskania nagrody finansowej i osobistej satysfakcji

  Nagroda finansowa: od 2 tys. z do 15 tys. z miesicznieOsobista satysfakcja: bezcenna

 • Przypomnienie 2.Potrjna rola peniona przez waciciela maej firmy rzemielnika, tj. osoby, ktra jest zainteresowana wypacanym (sobie) wynagrodzeniem, nalenym za wykonan przez siebie prac;klasycznego przedsibiorcy, ktrego celem jest maksymalizacja dochodw osiganych dziki prowadzonemu przedsibiorstwu;menedera, ktrego dziaania nastawione s na doskonalenie zarzdzania firm i osiganie przez firm korzyci przez dugi okres.

 • PowodzeniaDzikuj za uwag. ycz speniania marze.

  *