Click here to load reader

Polska w Europie

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polska w Europie

Text of Polska w Europie

 • Strona 1

  POLSKA W

  EUROPIE

  Marta Nieszporek

  Justyna uliska

 • Strona 2

  Spis treci:

  1.Podstawowe informacje o Polsce

  2.Ocena polskiej reprezentacji w instytucjach unijnych

  3.Ocena Polskiej Prezydencji

  4. Europa 2020

  5. Ocena konkurencyjnoci gospodarczej Polski na tle

  pozostaych pastw Unii Europejskiej

  6. Ocena jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce na tle innych

  pastw UE

 • Strona 3

  Podstawowe informacje o Polsce

  Polska to kraj pooony w Europie rodkowej. Pod wzgldem swojej powierzchni (312,7 ty.

  km2

  ) zajmuje 70 miejsce na wiecie i 9 w Europie. Ssiaduje z Niemcami, Czechami,

  Sowacj, Ukrain, Biaorusi, Litw i Rosj. Takie pooenie miao i ma wpyw na bogat

  histori. Liczne bitwy i caa polityka o terytorium wadzy, walki o niepodlego kiedy to

  Polska na ponad wiek znikna z mapy Europy i najwiksza migracja ludnoci ze wschodu na

  zachd po II wojnie wiatowej to zarys historyczny Polski. Rwnie bogate jest

  uksztatowanie jej powierzchni. Od pasm grskich z najwyszym szczytem Rysy (2499 m

  n.p.m.) poprzez wyyny, niziny, jeziora, depresj na uawach Wilanych (1,8 m p.p.m.) do

  Morza Batyckiego. Do Batyku uchodz dwie najwiksze rzeki : Wisa i Odra. Woda w

  Polsce to take liczne jeziora najwiksze z nich to niardwy, a najgbsze Hacza.

  Administracja Polska zostaa podzielona na 16 wojewdztw.

  Polska jest czonkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw. Traktatu

  akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Polsk zamieszkuje ok 38 178 ty.

  ludzi a gsto zaludnienia wynosi 122 os/km2 jest wic wiksza ni rednia unijna (116,6

  os/km2). Ok 96 % mieszkacw to Polacy. Pozostae mniejszoci narodowe i etniczne to

  lzacy (173,2 tys.) Niemcy (152,9 ty.), Biaorusini (48,7 ty), Ukraicy (31,0

  ty.), Romowie (12,9 ty.), Rosjanie (6,1 ty.),emkowie (5,9 ty.) i Litwini (5,8 ty.).

  Jzykiem urzdowym Rzeczpospolitej Polskiej jest jzyk polski. Najwiksz liczb ludnoci

  stanowi osoby w wieku produkcyjnym (15-60) - 71,64 %, ok. 14,7 % to osoby w wieku

  przedprodukcyjnym (0-14), natomiast 13,7 % to osoby w wieku poprodukcyjnym (65 i

  wicej). Tak jak wikszo pastw Unii Europejskiej Polska zmaga si z problemem

  starzejcego si spoeczestwa. Dugo ycia Polakw jest o 4 lata mniejszy ni rednia w

  UE przedstawia si nastpujco : 80 lat -kobiety, 72 lata mczyni. Oczekiwana dugo

  ycia w Polsce wynosi nastpujco; 80 lat dla kobiet natomiast 72 lata dla mczyzn. Jest to

  4 lata mniej ni rednia w pastwach UE. W 2010 roku wynis 0,05 % , wspczynnik

  urodze 10,04 na 1000 mieszkacw, wspczynnik zgonw 10,1 zgonw na 1000

  mieszkacw. Pod wzgldem wielkoci PKB, Polska jest szst gospodark Unii

  Europejskiej i 21. gospodark wiata (w 2011). W 2010 roku PKB per capita wynosio 9300

  euro.

  Sektorem dominujcym w strukturze PKB s usugi stanowice ok. 64,6 %, przemys 31,6 %.

  Udzia PKB w rolnictwie wynosi 3,5% i jest wci wysoki w porwnaniu z pozostaymi

  pastwami. Polska uznawana wysoko rozwinity pod wzgldem wskanika rozwoju

  spoecznego (HDI), ktry bierze pod uwag takie czynniki jak dugo ycia, redni dugo

  edukacji odbytej przez 25-latkw i oczekiwany czas edukacji dzieci w wieku szkolnym, jak

  rwnie PKB per capita po zmierzeniu parytetem siy nabywczej. Wskanik HDI wynosi w

  2010 r. 0,795, dajc Polsce 41. miejsce na wiecie na 169 uwzgldnionych pastw,

 • Strona 4

  midzy Portugali a Barbadosem. Polska zaduona jest na okoo 50% PKB, jest to poziom

  niszy od redniej UE, ktra wynosi 73%.

  71,3 % osb w Polsce jest aktywna zawodowo. Wskanik zatrudnienia wynosi 64,6 % . W

  2010 roku bezrobocie wynioso 9,6 %. Polska gospodarka jest gospodark mieszan. Sektor

  pastwowy wytwarza obecnie okoo 25% PKB (w rkach pastwowych

  pozostaje PKP, KGHM, cz akcji PKN Orlen, PGNiG i wielu mniejszych przedsibiorstw).

  Gwnym partnerem handlowym Polski s kraje Unii Europejskiej i Rosja: na Niemcy

  przypada ponad 35% polskiego eksportu i importu. Polska ma ujemny bilans w handlu

  zagranicznym.

  Ocena polskiej reprezentacji w instytucjach unijnych.

  W chwili przystpienia Polski do Unii Europejskiej przyznano jej miejsca w

  reprezentowaniu instytucji unijnych. Nale do nich; Janusz Lewandowski, Marek Safjan,

  Augustyn Kubik. Reprezentantem Polski w Komisji jest obecnie Janusz Lewandowski, ktry

  sprawuje funkcje komisarza ds. budetu Unii Europejskiej. Jego wiceprezesem jest Piotr

  Serafin natomiast w Gabinecie dodatkowo pracuje jeszcze 7 Polakw. Od 2009 roku polskim

  sdzi w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoci jest prof. Marek Safjan. Augustyn Kubik -

  certyfikowany audytor wewntrzny i biegy rewident. Jest czonkiem I Izby Europejskiego

  Trybunau Obrachunkowego zajmujcy si zarzdzaniem zasobami naturalnymi i ich

  ochron. Dodatkowo w Parlamencie Europejskim ustalono 50 miejsc dla polskich

  parlamentarzystw oraz 27 gosw w Radzie Europejskiej. Zarwno w Komitecie

  ekonomiczno- spoecznym jak i Komitecie Regionw Polska otrzymaa po 21 miejsc. Wedug

  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w instytucjach unijnych pracuje ok. 40 tysicy osb ze

  wszystkich pastw czonkowskich z czego ok. 2,4 ty. to Polacy. Pomimo tak wysokiej liczby

  Polskich urzdnikw jest wci za mao. Wrd wszystkich zatrudnionych osb Komisji ( 38

  ty.) Polacy stanowi 4,5 % czyli ok. 1415 osb. Warto podkreli, e Polska ludno stanowi

  8 % populacji Unii Europejskiej a Hiszpania, ktra rwnie stanowi 8 % populacji zajmuj 7

  % stanowisk w strukturach unijnych. Natomiast Belgia, ktrej ludno wynosi 2 %

  mieszkacw jest prezentowana przez 19 % wszystkich urzdnikw Unii Europejskiej. Wrd

  wszystkich pastw, ktre przystpiy w 2004 roku do Unii Europejskiej Polska reprezentacja

  w Komisji jest najwiksza. Z kolei w porwnaniu z Hiszpani, ktra ma w Komisji ok. 1000

  pracownikw wicej wydaje si, e nasza reprezentacja jest wci maa. Dodatkowo na

  szczeblu administracji w Komisji nie zasiada aden Polak, stanowiska te zajmuj osoby ze

  starych krajw Unii takie jak Anglia czy Niemcy. Polacy w Komisji zajmuj si

  tumaczeniem lub ekonomi a wikszo z nich zajmuje najnisze, asystenckie pozycje.

 • Strona 5

  Polscy obywatele zajmuj rwnie pozycj w biurach innych komisarzy m.in. austriackiego

  komisarza ds. polityki regionalnej czy niemieckiego komisarza ds. energii. Wrd Polakw

  wan pozycj zajmuj rwnie Jan Truszczyski penicy funkcj dyrektora ds. edukacji i

  kultury oraz Jerzego Plew zastpca dyrektora generalnego w Dyrekcji ds. Rolnictwa i

  Rozwoju Obszarw Wiejskich. W 2011 roku w Radzie Unii Europejskiej zatrudnionych byo

  92 obywateli polskich spord 3,5 ty. tam zatrudnionych. Jarosaw Pietras zajmuje wysokie

  stanowisko dyrektora generalnego w Sekretariacie Generalnym Radu Unii Europejskiej. W

  Parlamencie Europejskim nie liczc parlamentarzystw zatrudnia si 7652 osb z czego 313

  to Polacy. Na wyszych stanowiskach zasiadaj jednak tylko Inga Rosiska szefowa

  gabinetu przewodniczcego PE oraz Piotr Nowina- Konopka dyrektor Biura PE w

  Waszyngtonie. Pord 215 szefw wydziaw w PE jest jedynie 3 Polakw. Pod wzgldem

  liczby ludnoci Polska zajmuje 6 miejsce wrd wszystkich krajw czonkowskich co daje

  nam 50 mandatw

  ( 6,8% wszystkich mandatw). Natomiast Niemcy, ktre zajmuj 1 miejsce pod

  wzgldem ludnoci posiadaj 99 mandatw czyli 13, 5 % wszystkich mandatw.

  Pozycja Polski na arenie midzynarodowej jest saba. Powodem jest ch ubiegania si

  o stanowiska, ktre wymagaj wysokich kwalifikacji. Za rekrutacje pracownikw odpowiada

  Europejski Urzd Doboru, ktry przeprowadza konkursy otwarte potwierdzajce kompetencje

  kandydatw. Po przystpieniu Polski do Unii proces doboru pracownikw by bardzo dugi

  natomiast od 2010 roku obowizuje nowy krtszy proces. W instytucjach i agencjach

  unijnych pracuje ok. 2394 Polakw (87,5 % w instytucjach a 1,6 % w agencjach). Od 6

  listopada 2010 roku wzrosa liczba Polakw pracujcych w instytucjach o 6 %. W

  porwnaniu z pozostaymi pastwami jest to wci niewiele. Polska zajmuje 25 miejsce

  wrd 27 pastw czonkowskich pod wzgldem liczby urzdnikw w strukturach

  europejskich na 1000 mieszkacw. Moemy zatem stwierdzi, e Polska nie naley do krgu

  politycznych aktorw Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Niemcy i Anglia to kraje

  wyznaczajce kierunki rozwoju integracji europejskiej natomiast pozostae pastwa mog

  jedynie przyglda si temu co si dzieje i szanowa korzyci bd straty z czonkostwa w

  Unii Europejskiej.

 • Strona 6

  Prof. Marek Safjan

  Augustyn Kubik

  Piotr Serafin

  Jan

  Truszczyski

 • Strona 7

  Jerzy Plewa

  Jarosaw Pietras

  Inga Rosiska

  ,,Ocena Polskiej Prezydencji

 • Strona 8

  Od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Rzeczpospolita Polska sprawowaa

  Przewodnictwo w pracach Rady Unii Europejskiej. 31 maja 2011 roku zostay przedstawione

  priorytety na ten okres, ktre zostay skoncentrowane wok integracji jako rda wzrostu,

  szeroko pojtego bezpieczestwa oraz Europy korzystajcej na otwartoci.

  Najwaniejszymi politycznie problemami, w ramach prac Unii Europejskiej, stay si

  kryzysowe sytuacje w strefie euro oraz niedopuszczenie do pogbienia si podziaw midzy

  stref euro a reszt pastw czonkowskich.

  Jednym z na

Search related