Click here to load reader

Polska w Europie

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polska w Eurpie - projekt

Text of Polska w Europie

 • 1

  POLSKA W EUROPIE

  Opracowali:

  Micha Nowak (Ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej) Szymon Sporysz (Ocena czonkostwa Polski w UE z szerokiej perspektywy)

  Jakub Tylek (Ocena jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce na tle innych pastw UE)

  Kamil Wilczewski (Ocena postpw Polski we wdraaniu strategii Europa 2020)

  Dawid Rydzanicz (Ocena przyszego czonkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej)

 • 2

  Wstp Polska podstawowe dane statystyczne:

  Ludno: ok. 38 mln osb

  Powierzchnia cakowita: 312 km2

  Stolica: Warszawa

  PKB cakowite: 531.8 mld $

  PKB per capita: 20.100 $

  Bezrobocie: 12%

  Inflacja: 4% Dug publiczny: 56,7% PKB

  I. Ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

  Prezydencja w Radzie zostaa przewidziana ju w momencie utworzenia Europejskiej Wsplnoty Wgla i Stali. Polega ona, w uproszczeniu, na przewodniczeniu pracom Rady oraz jej organw. Naley rwnie wspomnie, i czsto uywany termin prezydencja w Unii Europejskiej nie jest poprawny. Prawidowe okrelenie to prezydencja w Radzie lub prezydencja w Radzie UE. Istotnym jest fakt, e prezydencja nie naley do instytucji unijnych, ani te do jednostek organizacyjnych. Pocztkowo okres trwania przewodnictwa wynosi, na mocy Traktatu Paryskiego, trzy miesice. Obecnie, zgodnie z postanowieniami traktatw rzymskich, jest to sze miesicy. Najnowsza forma prezydencji zostaa okrelona przez Traktat Lizboski grupa trzech pastw przygotowuje, wsppracujc z Komisj Europejsk, program strategiczny na 1,5 roku. Polska wsppracowaa w tej kwestii z Dani oraz Cyprem.1

  1.1 Program polskiej prezydencji Plan polskiej prezydencji skada si z dwch czci : strategicznej oraz operacyjnej. Pierwsza z nich zakadaa dziaania w trzech obszarach integracji europejskiej w ramach 1 Zob. http://stosunki.pl/?q=content/podstawy-prawne-prezydencji-w-radzie-ue

 • 3

  wzrostu, bezpieczestwa europejskiego (okrelane terminem Bezpieczna Europa), otwartoci Unii Europejskiej (Europa korzystajca na otwartoci). Cz operacyjna odnosia si do poszczeglnych Rad, m.in. do spraw Oglnych, Zagranicznych czy te rodowiska. Denia do wzrostu skupiay si na rozwoju rynku wewntrznego, porozumieniach z krajami trzecimi oraz zapewnieniu dostatniego ycia obywatelom Unii. Planowano reform Wsplnej Polityki Rolnej, pogbienie rynku wewntrznego, wspieranie MP, prace na patentami europejskimi oraz rozwj kapitau intelektualnego. W ramach Bezpiecznej Europy priorytet uzyskay dziaania w kierunku wzmocnienia zarzdzania gospodarczego w UE. Za istotne uznano rwnie kwestie energetyki, bezpieczestwa ywnociowego, a take si oddziaywania Unii na arenie midzynarodowej. Ostatnia kwestia, otwarto, odnosia si do wsppracy z krajami Europy Wschodniej, w tym z Rosj. Poruszona zostaa rwnie sprawa negocjacji z Turcj wykorzysta miano wszelkie sprzyjajce okolicznoci.2

  1.2. Ocena polskiej prezydencji za granic Jak mona byo si spodziewa, wobec przewodnictwa Polski w Radzie wyraano zarwno pozytywne, jak i negatywne opinie. Chwalona za dziaania na rzecz Partnerstwa Wschodniego oraz mobilizacj do przeciwdziaania kryzysowi, Polska zostaa zganiona za jej wasne podejcie do waluty unijnej. Wedug francuskiego Le Soir nasi politycy wywizali si w odpowiedni sposb ze zobowiza, ktre niesie ze sob prezydencja. Francuska gazeta podkrelaa jednak, e przewodnictwo naszego kraj ucierpiao ze wzgldu na to, i nie znajduje si w strefie Euro, tym samym nie majc bezporedniego wpywu na jej rozwj. Zaznaczono jednak, e minister Sikorski odnis si bezporednio do sytuacji strefy, wzywajc niemiecki rzd do pomocy w ratowaniu strefy.3

  W inny sposb odnieli si do polskiego kierownictwa Brytyjczycy. Wyspiarski The Economist umniejsza znaczco presti prezydencji w Radzie UE przywoujc zaledwie szeciomiesiczny okres jej trwania oraz postanowienia Traktatu Lizboskiego. Cho uznania doczekay si polskie dziaania w sprawie krajw arabskich oraz wschodnioeuropejskich, postawa Polski wobec wsplnej waluty i pozycji Polski w UE spotkaa si z siln krytyk. Wedug The Economist nasz kraj chciaby by zarwno jednym z penicych najwaniejsz rol w Unii jak rwnie jednym z najwikszych beneficjentw dotacji. Wytknito rwnie

  2Zob. http://www.mf.gov.pl 3Zob.http://forsal.pl/artykuly/580370,le_soir_polska_prezydencja_cierpiala_poniewaz_nie_zajela_miejsca_przy_stole_strefy_euro.html

 • 4

  zablokowanie przez nasz kraj pakietu klimatycznego odnonie emisji dwutlenku wgla. Podsumowujc ocen, Brytyjczycy stwierdzili i nasza prezydencja okzaa si zbyt ambitna.4 Dobre oceny zebralimy natomiast od Chorwatw, cho niekoniecznie za spraw przewodnictwa Radzie. W ich opinii Polska jest krajem, ktry wieci przykadem w dobie kryzysu gospodarczego oraz umiejtnie gospodaruje funduszami unijnymi. Zwrcili take uwag na polskie wsparcie w sprawia przyczenia si Chorwacji do UE. 5 Pozytywnie wyraali si rwnie Wosi, doceniajc polskie nawoywania do dziaa w sprawie wsplnej waluty.

  1.3. Polska prezydencja w kraju W Polsce odczucia co do prezydencji s pozytywne. Okrela si j jako udan, solidn. Wedug wiceszefa MSW pokazalimy si od dobrej strony organizacyjnej i kompetencyjnej. Polityk uwaa rwnie, i stworzylimy skuteczny mechanizm wsppracy midzyinstytucjonalnej w Unii. Kolejnym z pozytywnych aspektw s skuteczne negocjacje w sprawie strefy Schengen jedynie Holandia pozostaa na dawnym stanowisku, nie zgadzajc si na rozszerzenie. Podkrelono rwnie skuteczn walk z narkotykami, prac nad systemem azylowym oraz realizacj projektu o maym ruchu granicznym na granicy z Obwodem Kalinigradzkim.6 W tym samym tonie wypowiada si szef Centrum Strategii Europejskiej DemosEuropa. Z kolei, wytkn on jednak par niedociagni. Cho zgadza si ze sprawnym dziaaniem i brakiem powaniejszych skarg na polskie przewodnictwo, zaznacza rwnie, i w cigu owych szeciu miesicy nie poruszono niektrych istotnych kwestii. W tym wypadku chodzi o brak umowy stowarzyszeniowej z Ukrain, nieuzyskanie przez Serbi statusu kraju kandydujcego do UE oraz nie do odwanie nawietlany problem wzrostu gospodarczego na forum Unii.7

  4 Zob. http://www.economist.com/node/18928668

  5 Zob. http://forsal.pl/artykuly/586498,chorwaci_polska_to_gwiazda_w_unii_europejskiej.html

  6 Zob. http://serwisy.gazetaprawna.pl/prezydencja/artykuly/580619,wiceszef-msw-o-polskiej-prezydencji-byla-

  bardzo-udana.html 7Zob.http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,10884120,Swieboda__To_byla_solidna__menedzerska_prezydencja.html

 • 5

  II. Ocena czonkostwa Polski w UE z szerokiej perspektywy

  Polska przystpia do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. Przystpienie do Unii Europejskiej wizao si z mnstwem oczekiwa odnonie polepszenia sytuacji spoeczno-gosp. w Polsce. Ocena efektw czonkostwa Polski w UE jest moliwa dziki prowadzeniu staego monitoringu. Precyzyjne okrelenie wpywu czonkostwa na poszczeglne segmenty gospodarki jest jednak nie zawsze moliwe. W dodatku ocena wpywu obecnoci Polski w UE w 2010 roku wie si z dodatkowymi trudnociami wynikajcymi z oglnowiatowego kryzysu ekonomicznego, natomiast kraje ktre w tym czasie osigny znaczny wzrost gospodarczy (powyej 3% PKB) czyli Szwecja (6,2%), Sowacja (4,2%), Polska (3,9%), Niemcy (3,7%), Finlandia (3,7%) stanowi swego rodzaju motor napdzajcy gospodark europejsk.8 Kryzys wiatowy oraz kiepska sytuacja w strefie euro odbia si znaczco na nastrojach panujcych w pastwach czonkowskich UE, natomiast o czym warto wspomnie, nie mia on a tak destruktywnego wpywu na nastroje Polakw jak na pozostaych obywateli pastw czonkowskich UE. Pozytywny stosunek Polakw wynika w duej mierze z naszych dowiadcze transformacji, ktre pozwalay przetrwa gorsze kryzysy. Po 2009 roku gdy miao miejsce apogeum kryzysu nasta okres stopniowego wzrostu dla pastw wychodzcych z kryzysu, niestety spora cz pastw w wyniku kryzysu pogbia si w swoich problemach gospodarczych. Rozbienoci w wynikach pastw spowodoway konsekwencje w dystrybucji wpyww politycznych UE. Zdecydowanymi beneficjentami kryzysu pod tym wzgldem bya Polska, Szwecja oraz Niemcy. Polska dziki swej postawie oraz dobrym wynikom gospodarczym zostaa uznana za odpowiedzialnego gracza na arenie europejskiej. Czonkostwo Polski w UE przyczynio si rwnie do poprawy stabilnoci finansowej naszego kraju, Polska jak i rwnie inne kraje spoza strefy euro uzyskaa moliwo skorzystania z europejskiego mechanizmu pomocy finansowej na wypadek wystpienia napi w bilansie patniczym. Kolejnym elementem pomocy ze strony UE jest linia swap uzyskana przez NBP co zwikszyo nasz pynno finansow.

  8Zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020

 • 6

  2.1 Finansowy bilans czonkostwa i wykorzystanie rodkw z funduszy UE Polska gospodarka w latach 2004-2010 odnotowaa 30% wzrost, co wskazuje na znacznie szybszy wzrost w porwnaniu do caej UE. Dla porwnania gospodarka UE-27 urosa o 6% (UE-15 o 5%)9. Jedynie Sowacja uzyskaa lepszy wynik od Polski (34%). Tak dobry wynik w latach 2004-2010 na tle naszych europejskich partnerw jest potwierdzeniem siy oraz konkurencyjnoci polskiej gospodarki i odzwierciedla wzrost w czasie kryzysu (gospodarka urosa w 2009 r. o 1,6%, podczas gdy wszystkie pozostae kraje UE odnotoway spadek PKB) 10 . Wysokie tempo wzrostu gospodarczego w porwnaniu do naszych europejskich partnerw skutkowao zwikszeniem wielkoci polskiej gospodarki w porwnaniu do czoowych gospodarek UE. Jednym z najwaniejszych czynnikw wzrostu gospodarczego Polski w latach 2004-2011 byy dotacje oraz transfery z budetu UE. Od momentu czonkostwa Polski w UE do 28.02.2011 roku transfery wyniosy 49,8 mld euro. W tym samym

Search related