Click here to load reader

Polska w Europie

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infromacje na temat prezydencji w Polsce, oceny efektów człokostwa Polski w UE z 7-letniej perspektywy, oceny wpływu Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski na tle pozostałych państw Unii oraz oceny jakości i satysfakcji z życia w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej.

Text of Polska w Europie

 • 1

  POLSKA w Europie

  Wykonanie pracy:

  Adriana Bogusz

  Karolina Sulak

  Kamila Sobczuk

  Natalia Janowiec

  Patrycja Grzanka

 • 2

  SPIS TRECI

  1. Wstp ................................ ................................ ............................. 3

  2. Ocena Polskiej Prezydencji ................................ ............................ 3

  3. Ocena efektw czonkostwa Polski w Unii Europejskiej z siedmioletniej perspektywy ................................ ................................ . 8

  4. Ocena wpywu Funduszy Europejskich na rozwj spoeczno ekonomiczny Polski ................................ ................................ .......... 10

  5. Ocena poziomu rozwoju spoeczno ekonomicznego Polski na tle pozostaych pastw Unii Europejskiej ................................ ............... 16

  6. Ocena jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce na tle innych pastw Unii Europejskiej ................................ ................................ .............. 19

  7. Zakoczenie ................................ ................................ ................. 22

  8. Bibliografia ................................ ................................ .................. 23

 • 3

  1. Wstp W niniejszej pracy przedstawiamy wybrane przez nas tematy dotyczce pozycji Polski w Europie, jako jednego z pastw nalecych do Unii Europejskiej. Celem tej pracy jest rwnie ukazanie zajmowanego stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w hierarchii unijnej, na tle innych krajw czonkowskich UE. Gwne aspekty brane przez nas pod uwag to: opis Polskiej Prezydencji; ocena efektw czonkostwa Polski w Unii Europejskiej, od momentu rozpoczcia czonkostwa; zaprezentowanie wpywu Funduszy Europejskich na rozwj spoeczno ekonomiczny Polski; oszacowanie poziomu rozwoju spoeczno ekonomicznego pastwa, w porwnaniu do pozostaych pastw UE oraz ukazanie jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce w zestawieniu z innymi krajami czonkowskimi.

  2. Ocena Polskiej Prezydencji

  Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zostaa ustanowiona w Traktacie Paryskim. Pocztkowo prezydencja trwaa 3 miesice i kraje obejmoway j w kolejnoci alfabetycznej. Po przystpieniu nowych pastw do Unii Europejskiej w 1995 roku zostaa zmieniona kolejno jej sprawowania, teraz decydowaa o tym Rada. Traktat Lizboski ustanowi staego przewodniczcego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczestwa, zmniejszyo to kompetencje nalece do pastwa sprawujcego prezydencj. Zdecydowanie ograniczone zostay niektre funkcje prezydencji: planistyczna, koordynacyjna i reprezentacyjna. Wprowadzi prezydencj grupow, ktra dziaa na zasadzie rotacji i trwa ona 18 miesicy. Polska sprawuje j razem z Krlestwem Danii i Republik Cypryjsk. Swoj prezydencj Polska rozpocza w lipcu 2011 roku. W styczniu 2012 roku przeja j Dania.

  Polska za gwny cel swojej prezydencji postawia sobie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siy politycznej wsplnoty. eby udao si to zrealizowa wyznaczya sobie trzy gwne priorytety:

  (1) Wzmocnienie integracji europejskiej, ktra jest rdem zrwnowaonego wzrostu:

  Debaty na temat Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (budet UE ma suy realizacji strategii Europa 2020,

  Polityka spjnoci ma pozosta gwn polityk UE, Zwikszenie wsppracy midzy pastwami ma by skuteczn walk z

  kryzysem, Reforma Wsplnej Polityki Rolnej, Rozwj usug elektronicznych, Finalizacja prac nad stworzeniem systemu patentowego, Zorganizowanie forum rynku wewntrznego,

 • 4

  Poprawa sytuacji MP.

  (2) Bezpieczna Europa: Zwikszenie bezpieczestwa makroekonomicznego, Wzmocnienie zewntrznej polityki energetycznej UE, Reforma Wsplnej Polityki Rolnej, zakoczenie prac nad zmian rozporzdzenia o Frontex (Europejskiej Agencji

  Zarzdzania Wspprac Operacyjn na Granicach Zewntrznych Pastw Czonkowskich Unii Europejskiej),

  wzmocnienie wsppracy UE z NATO.

  (3) Europa korzystajca na otwartoci: Wzmocnienie pozycji UE na arenie midzy narodowej (wsppraca z

  pastwami Partnerstwa Wschodniego i dalsze rozszerzenia UE), Wzmocnienie partnerstwa z krajami Poudniowego Ssiedztwa i szerzenie

  demokracji na tych terenach), Rozwj Partnerstwa Wschodniego, Podpisanie Traktatu akcesyjnego z Chorwacj, kontynuacja obecnej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach

  wiatowej Organizacji Handlu (tzw. Rundy Doha).

  Kiedy w 2008 roku rozpoczto przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Donald Tusk ogosi, e bdzie ona ambitna, solidarna i efektywna. Osignicie celu potwierdzi Martin Schultz- przewodniczcy Parlamentu Europejskiego, ktry okreli j jako najlepsz od 15 lat. Okres polskiego przewodnictwa pokazuje, e mimo zmniejszenia kompetencji po Traktacie Lizboskim prezydencja wci ma istotny wpyw na prac Rady.

  Zdaniem Mikoaja Dowgielewicza, minister ds. europejskich bardzo wanym sukcesem polskiej prezydencji byo przyjcie tzw. szeciopaku, ktrego zadaniem byo pooenie wikszego nacisku na dyscyplin finansow w pastwach nalecych do Unii Europejskiej, wprowadzenie przejrzystych zasad w podejmowaniu decyzji odnoszcych si do polityki gospodarczej Wsplnoty oraz wzmocnienie obowizku stosowania si do ustale rzdw pastw czonkowskich dotyczcych polityk unijnych. Byo to wane dla Europy, ktra przeywa kryzys w strefie euro. Szef rzdu Donald Tusk i Ochmann, analityk Fundacji Bertelsmanna take uwaaj, e zamknicie prac nad szeciopakiem byo najwikszym sukcesem polskiej prezydencji. Polska prezydencja rwnie dobrze sprawia si jeli chodzi o organizacj merytorycznych debat w sprawie budetu na lata 2014-2020.

  Dowgielewicz uwaa take, e dziki prezydencji Polska wypromowaa si w Europie jako rozwijajcy si kraj i majcy wiele do zaoferowania, choby w dziedzinie kultury. Podczas jej trwania zyskalimy spory kapita polityczny w Unii Europejskiej. Zyskaa rwnie na tym nasza administracja, ktra dziki poznaniu unijnych procedur, prowadzeniu konsultacji i

 • 5

  przewodniczeniu obradom staa si bardziej sprawna. Mona to wykorzysta do realizacji polskich interesw na arenie midzynarodowej.

  Bardzo wanym wydarzeniem dla polskiej prezydencji by Szczyt Partnerstwa Wschodniego. Na spotkaniu zorganizowanym w Warszawie podsumowano dwa lata dziaania programu Partnerstwa Wschodniego i rozmawiano na temat jego przyszoci. Podjto decyzj w sprawie cilejszych form integracji, zwaszcza gospodarczej. Przyjto wspln deklaracj dotyczc zwikszenia nakadw finansowych na jego dziaanie. Pastwa Partnerstwa dostay obietnic bezwizowego ruchu do UE - gdy tylko bd na to gotowe. Sytuacja jaka panuje na Ukrainie (aresztowanie byej premier Julii Tymoszenko) spowodowaa, e nie podpisano umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Uni. Mimo tego, e nie wszystkie zaoenia dotyczce partnerstwa wschodniego udao si zrealizowa to jest to duy sukces dla Polski, poniewa bardzo angaowalimy si w proces wzmocnienia integracji Unii z pastwami nalecymi do Partnerstwa Wschodniego.

  Polska prezydencja zajmowaa si z powodzeniem rnymi sprawami takimi jak: zewntrzny wymiar polityki energetycznej UE, przyjcie Paktu przeciwko narkotykom syntetycznym, osigniciem kompromisu w sprawie jednolitego patentu. Duym osigniciem jest take ukoczenie prac nad Europejskim nakazem Ochrony. Stachaczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych bardzo pozytywnie ocenia polsk prezydencj, zwaszcza przypieszenie prac nad pakietem azylowym, realizacj projektu o maym ruchu granicznym z Kaliningradem. Polska nie osigna wszystkiego co sobie zaoya. Nie udao si nam przekona Holendrw do rozszerzenia strefy Schengen o Rumuni i Bugari, chocia bardzo si staralimy. Chcielimy, eby te kraje doczyy, poniewa speniy stawiane im warunki. Duym osigniciem w tej sprawie byo przekonanie do rozszerzenia strefy Schengen Niemiec, Francji i Finlandii.

  Wedug belgijskiego dziennika Le Soir Polska dobrze wywizaa si z postawionych sobie zada w czasie prezydencji i pokazaa swoje zaangaowanie w sprawy europejskie. Jedynym problemem byo to, e Polska jeszcze nie przyja wsplnej waluty i nie wiele miaa do powiedzenia w sprawie rozwizywania kryzysu w strefie euro. Kluczowe decyzje w tej sprawie byy podejmowane przez kraje eurolandu. Mimo to dziki Polsce nie doszo do podziau Unii Europejskiej na dwie czci: kraje nalece do strefy euro i pozostae pastwa, poniewa zabraa gos w imieniu wikszoci pastw spoza strefy euro, ktre s przeciwne podziaowi Unii Europejskiej na dwie prdkoci. Le Soir uzna take za bardzo wane wystpienie Radosawa Sikorskiego w Berlinie, ktry mwi o zacienianiu wsppracy w Unii Europejskiej i w konsekwencji dojcie do unii politycznej.

  Goran Rotim z chorwackiej telewizji HRT uwaa, e gwnym sukcesem polskiej prezydencji byo to, e w trakcie jej trwania Unia Europejska podpisaa traktat akcesyjny z Chorwacj. Polska od samego pocztku wspieraa to pastwo w staraniach o przystpienie do Unii Europejskiej. Nasz kraj w Chorwacji jest postrzegany jako gwiazda Europy, poniewa dobrze sobie radzi w trakcie kryzysu i nie popad w recesj w 2008 roku, rwnie waciwie wykorzystuje europejskie fundusze. Spoeczestwo chorwackie moe si styka z tymi

 • 6

  samymi problemami z jaki my musielimy si zmierzy po wejciu do Wsplnoty, dlatego moemy by dla nich wzorem do naladowania.

  Pawe wieboda, szef Centrum Strategii Europejskiej uwaa, e polska prezydencja odniosa sukces. Bya prowadzona solidnie i sprawnie. Wszyscy w Europie chwal nasz prezydencj. Nie speniono wszystkich zaoonych celw, poniewa wystpiy ogromne problemy w strefie euro. Nie przeprowadzono debaty o wzrocie gospodarczym w Unii. wieboda uwaa, e mona byo mimo wszystko sprbowa podj ten temat.

  Cornelius Ochmann analityk Fundacji Bertelsmanna bardzo dobrze ocenia polsk prezydencj w

Search related