Click here to load reader

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU - fazos.unios.hr Svinjogojstvo (web).pdf · PDF filepoljoprivredni fakultet u osijeku poslijediplomski specijalistiČki studij podruČje biotehniČkih

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU - fazos.unios.hr Svinjogojstvo (web).pdf · PDF...

 • SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU

  POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

  PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

  POLJE POLJOPRIVREDA

  GRANA STOČARSTVO

  SVINJOGOJSTVO

  Voditelj: Prof. dr. sc. Đuro Senčić

  Osijek, siječanj 2006.

 • KAZALO

  1. Uvod ....................................................................................................................2

  a)Razlozi za pokretanje studija ........................................................................... 2

  b) Dosadašnja iskustva predlagača ......................................................................2

  c) Mogući partneri u realizaciji studija ................................................................2

  d) Otvorenost studija prema pokretljivosti polaznika ....................................2

  2. Opći dio ...............................................................................................................3

  2.1. Naziv studija ………………………………………………………………..3

  2.2. Nositelj studija ..............................................................................................3

  2.3. Trajanje studija ..............................................................................................3

  2.4. Uvjeti upisa na studij .....................................................................................3

  2.5. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija .................................3

  2.6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija .......................................3

  3. Opis programa .....................................................................................................4

  3.1. Popis modula...................................................................................................4

  3.2. Opis modula.....................................................................................................5

  3.3. Uvjeti upisa u sljedeći semestar ....................................................................14

  3.4. Moduli i dijelovi programa koje polaznik može

  izabrati na drugim poslijediplomskim studijima ..................................................14

  3.5. Uvjeti za nastavak studija nakon prekida ......................................................14

  3.6. Pravo na potvrdu o dijelu završenog programa .............................................14

  3.7. Način završetka studija ..................................................................................14

  3.8. Maksimalna duljina studija ............................................................................14

  4. Uvjeti izvođenja studija ......................................................................................15

  4.1. Mjesto realizacije studijskog programa .........................................................15

  4.2. Podaci o prostoru i opremi .........................................................................…15

  4.3. Popis nastavnika i suradnika ..........................................................................15

  4.4. Podaci o angažiranim nastavnicima ...............................................................16

  4.5. Popis mentora specijalističkih radova ............................................................37

  4.6. Optimalan broj studenata ...............................................................................37

  4.7. Procjena troškova studija po polazniku ..........................................................37

  …4.8. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa … …..37

  5. Prilozi…………………………………………………………………..…….…38

 • l. UVOD

  a) Razlozi za pokretanje studija

  Razlog za pokretanje poslijediplomskog specijalističkog studija „Svinjogojstvo“ je pružanje

  mogućnosti diplomiranim inženjerima poljoprivrede, odnosno magistrima struke, kao i

  doktorima veterinarske medicine, da steknu šira teorijska i praktična znanja iz svinjogojstva

  za koja procjenjuju da će im najviše pomoći u profesionalnom napredovanju ili pokretanju

  samostalnog posla. Predloženi program sastavnica je cjeloživotnog obrazovanja, a stečena

  znanja i vještine trebaju polaznicima osigurati snalaženje u uvjetima brzog razvitka

  znanstvenih i stručnih spoznaja i novih tehnologija.

  Studij je na razini najnovijih spoznaja, a po koncepciji i strukturi programa te načinu

  realizacije usporediv je sa sličnim studijima na drugim europskim visokoškolskim

  institucijama.

  b) Dosadašnja iskustva predlagača

  Zavod za stočarstvo, kao sastavnica Fakulteta, u sklopu svoje znanstvene djelatnosti najviše

  se bavi problematikom svinjogojske proizvodnje. Na to ukazuje popis referenci priloženih uz

  životopise predavača.

  c) Mogući partneri u realizaciji studija

  Progam specijalističkog studija „Svinjogojstvo“ namjenjen je agronomima i veterinarima

  uposlenim u srednjim i velikim poljoprivrednim poduzećima, naprednim obiteljskim

  gospodarstvima, stručnjacima u institutima, zavodima, poljoprivrednoj savjetodavnoj službi i

  drugima koji žele steći specijalistička znanja. Očekuje se da će institucije pokrivati troškove

  studija za svoje polaznike kao i dati potporu pri izradi završnih specijalističkih radova.

  d) Otvorenost studija prema pokretljivosti polaznika

  Poslijediplomski specijalistički studij „Svinjogojstvo“ otvoren je za poljoprivredne stručnjake

  odgovarajućih profila/smjerova/usmjerenja, ali i za druge polaznike koji će, uz polaganje

  manjeg broja razlikovnih ispita, moći svladati program studija. ECTS sustav vrednovanja

  nastavnih sadržaja osnova je za pokretljivost polaznika prema drugim visokim učilištima ili

  poslijediplomskom doktorskom studiju.

 • 2. OPĆI DIO

  2.1. Naziv studija

  Poslijediplomski specijalistički studij „Svinjogojstvo“

  2.2. Nositelj studija

  Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Trg sv. Trojstva 3

  Studij izvodi: Zavod za stočarstvo

  Voditelj studija: prof. dr. sc. Đuro Senčić

  2.3. Trajanje studija

  Studij traje tri semestra; tijekom 1. i 2. semestra izvodi se nastava (predavanja, seminari,

  vježbe), a u 3. semestru izrađuje se specijalistički rad. Tijekom studija polaznici stječu

  ukupno 90 ECTS bodova, ili 30 ECTS bodova po semestru.

  2.4. Uvjeti upisa na studij

  Pravo upisa na specijalistički studij „Svinjogojstvo“ imaju pristupnici koji su završili

  dodiplomski studij (u trajanju 8 ili 9 semestara), odnosno diplomski studij

  poljoprivrede/agronomije (smjerovi: zootehnika, opći smjer) i veterinarske medicine te, uz

  polaganje razlikovnih ispita, biologije. Razlikovne ispite određuje Vijeće specijalističkog

  studija za svakog pristupnika posebno.

  Kod upisa na studij pristupnici moraju ispuniti i druge uvjete navedene u javnom natječaju.

  2.5. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

  Završetkom studija polaznici mogu samostalno organizirati svinjogojsku proizvodnju, te

  izravno primijeniti teorijska i praktična znanja.

  2.6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

  Uspješnim završetkom studija polaznici stječu akademski naziv, u skladu sa Zakonom o

  akademskim i stručnim nazivima, «specijalist svinjogojstva».

  Akademski naziv «specijalist svinjogojstva» koristi se uz akademski naziv stečen na

  prethodno završenom studiju.

 • 3. OPIS PROGRAMA

  3.1. Popis modula

  I. godina

  Naziv modula Predavači i

  Suradnici

  Pred. Sem. Vje

  žbe

  ECTS

  bodova

  Prvi semestar

  Obvezatni moduli

  1. Specifičnosti fiziologije i

  reprodukcija svinja

  Prof. dr. sc. Marcela Šperanda

  Prof. dr. sc. Branko Liker

  20 10 - 10

  2. Genetika i biometrika u

  svinjogojstvu

  Prof. dr. sc. Đuro Senčić

  Prof. dr. sc. Marija Đikić

  Prof. dr. sc. Pero Mijić

  Dr. sc. Danijela Samac

  30 15 15 10

  3. Hranidba svinja Prof. dr. sc. Matija Domaćinović

  Prof. dr. sc. Zvonimir Steiner

  20 - 10 10

  Drugi semestar

  Izborni moduli

  4. Smještaj svinja Prof. dr. sc. Željko Bukvić

  Prof.dr. sc. Davor Kralik

  20 5 5 10

  5. Zdravstvena zaštita svinja Prof. dr. sc. Vlatko Rupić 25 - 5 10

  6. Gospodarenje otpadnim

  tvarima u svinjogojstvu

  Prof.dr. sc. Davor Kralik

  Prof. dr. sc. Željko Bukvić

  15 5 10 10

  7. Ekološko svinjogojstvo Prof. dr. sc. Đuro Senčić

  Prof. dr. sc. Zvonko Antunović

  20 10 - 10

  II. godina, 3. semestar

  Broj Modul Sati nastave ECTS

  Treći semestar

  9. Specijalistički rad - 30

  Tijekom studija polaznici upisuju 3 obvezna i 3 izbo