Click here to load reader

Politická geografie

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Politická geografie. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102. Politická geografie. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Politická geografie

 • Politick geografie Evropsk sociln fond Praha & EU: Investujeme do va budoucnosti

  Nzev projektu: Kvalitn vzdln je efektivn investice do lidskho kapitlu cesta kuplatnn absolvent VE na trhu prce; CZ.2.17/3.1.00/32102

 • Politick geografieglobalizace - svt je stle vce propojen (hospodsk cykly, informace, doprava) - dsledky pro politickou mapupesto lze mluvit o rznch rozdlench svta nap. bohat Sever a chud Jihgloblnm problm jsou ekologick situace, demografick trendy, podviva, nemoci, negramotnost, kulturn zaostalostvznamnm historickm faktorem pro politickou mapu 20. stolet byl rozpad klasickho kolonialismu (1960 tzv. rok Afriky) a vznik socialistickho bloku po 2. svtov vlce a jeho nsledn rozpad (1989) polaritu Vchod-Zpad nahrazuje polarita Sever-JihHrala, V. a kol., 2005

 • Integran a desintegran tendencena jedn stran dochz k integranm procesm, zejmna ekonomickm (nap. ESVO), ale i tak politickm (nap. EU)desintegran tendence nacionalistick tendence Jugoslvie (Kosovo), Sovtsk svaz...Hrala, V. a kol., 2005

 • Nzev projektu: Kvalitn vzdln je efektivn investice do lidskho kapitlu cesta kuplatnn absolvent VE na trhu prce; CZ.2.17/3.1.00/32102

  pojem integrace se pouv pedevm pro formy a procesy spojovn, sluovn poppad srstn pvodn izolovanch nebo samostatnch jednotek v jedin a vnitn jednotn systm, jim se vytv nov celek.desintegrace pak vyjaduje opak integrace, rozklad, pop. rozpad njakho celku.

 • Federacepedstavuje formu politick organizace, kterou lze charakterizovat dlbou odpovdnosti mezi stedn moc a komponentami federace (obvykle stty, regiony nebo provincie), disponujcmi autonomi v uritch sfrch. Distribuce moci mezi centrem a stmi federace se li ppad od ppadu a je obvykle definovna v stav. Mezi oblasti, kter jsou obvykle vyhrazeny pro centrln federln ady, pat obrana, zahranin politika, otzky imigrace, monetrn politika apod.

 • Funkcionalismusoznauje takovou formu integrace mezi stty, kter je zaloena na praktick kooperaci v dobe vymezench oblastech za asti jen minimlnho institucionlnho apartu. V protikladu k federalismu, funkcionalismus v sob neobsahuje koncepci rozvoje institucionln struktury a je pohnn kupedu ekonomickmi, socilnmi a technickmi imperativy spe ne politickmi silami. stty si postupn zvykaj vzjemn spolupracovat, mnostv oblast pro monou kooperaci se postupn roziuje. = tzv. spill-over effect (efekt pelvn). roziujc se kooperace mezi stty v rozlinch oblastech - mechanismy demokratick kontroly prostednictvm novch supranacionlnch instituc.

 • Typologie integrac

 • Psmo volnho obchodu (free trade zone)Nejni stadium integraceZem odstrauj celn a jin bariry vzjemnho obchoduVi tetm, nezastnnm zemm si kad lensk zem psma volnho obchodu upravuje sv obchodn vztahy samostatn. navenek si kad zem udruje vlastn celn sazby. Pkladem psma volnho obchodu je nap. Stedoevropsk oblast volnho obchodu (CEFTA), nebo Severoamerick oblast volnho obchodu (NAFTA), Evropsk sdruen volnho obchodu (EFTA)

 • Celn unie (customs union)Vym stdium integrace Odstrauje nejen obchodn bariry mezi zastnnmi zemmi, ale vi tetm zemm zavdj lensk stty celn unie spolen cla. dn lensk zem celn unie si neme upravovat cla podle vlastnch poteb. Vi tetm zemm jsou vechny lensk zem celn unie v rovnm postaven.P. Benelux, celn unie mezi Belgi, Nizozemskem a Lucemburskem. Celn unie existuje tak nap. mezi eskou republikou a Slovenskem.

 • Spolen trh (common market)zavd vedle volnho pohybu zbo a celn unie tak voln pohyb tzv. vrobnch faktor, pedevm pracovnch sil a kapitlu. Vechny osoby zastnnch zem se mohou voln pohybovat po teritoriu zem spolenho trhu nejen jako turist, ale tak jako pracovncizaveden tzv. zkladnch ekonomickch svobod, tj. odstrann vekerch barir volnho pohybu zbo, slueb, osob a kapitlu mezi zastnnmi zemmi.

 • Hospodsk unie Velmi vysok integran stadium uplatuje se ada spolench politik v hospodsk oblastiVrcholn stadium z ekonomickho hlediska pedstavuje monetrn unie.nzornm pkladem takov monetrn unie je ta, kter byla nastnna maastrichtskou smlouvou z roku 1992.

 • Politick unieNejvy stadium integrace orgny unie provdj nejen spolenou hospodskou politiku, ale roziuj aktivity do sfry zahranin, bezpenostn, obrann a vnitn politikyPolitick unie me mt rzn formyfederace se spolenou vldou a spolenm parlamentem (jako je tomu nap. v USA, SRN nebo Rakousku) konfederace (konfederac bylo pvodn vcarsko), kde jsou vztahy mezi orgny unie a lenskmi stty volnj. Konfederace tak klade vt draz na nezvislost jejch jednotlivch st, co pak znamen slab stedn orgny. Na rozdl od federace nem konfederace spolenou stavu, nbr vznik na zklad mezinrodn smlouvy mezi suvernnmi stty.

 • Integrace v rmci mezinrodnch organizac

 • Organizace spojench nrod (OSN)Originln nzev:United Nations (UN)esk nzev:Organizace spojench nrodDatum vzniku:1945Sdlo:New YorkPoet len:192 (erven 2006)Zaloen 26. 6. 1945 na konferenci v San Francisku, vetn SR. Nahradila Spolenost nrod, kter jako garant kolektivn bezpenosti a mrovho een konflikt neobstla. Clem OSN je zachovn mezinrodnho mru a bezpenosti a zajitn mezinrodn spoluprce. lenstv v OSN je zaloeno na principu suvernn rovnosti, stty maj sv zastoupen, tzv. stl mise, zejm. v hlavnm sdle OSN New Yorku, ale tak v enev, ve Vdni aj. Kad lensk stt m sv zstupce ve Valnm shromdn a disponuje jednm stejn platnm hlasem. http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml, www.zemepis.com

 • OSN - orgnyVkonnm orgnem je Rada bezpenosti OSN, j pslu zkladn odpovdnost za udren mezinrodnho mru a bezpenosti; jej rezoluce jsou prvn zvazn.5 stlch len na, Francie, Rusko, USA a Velk Britnie 10 nestlch - Rakousko (do 2010), Japonsko (2010), Turecko (2010), Bosna a Hercegovina (2011), Libanon (2011), Uganda (2010), Brazlie (2011), Mexiko (2010), Gabon (2011), Nigrie (2011)

  v souasnosti probh16 mrovch operac

  http://www.un.org/sc/members.asp, www.zemepis.com

  Sdlo OSN v New Yorku

 • OSN - orgnyHospodsk a sociln rada (ECOSOC)Funkce a pravomoci:slouit jako stedn diskusn frum k projednvn mezinrodnch ekonomickch a socilnch otzek a formulaci politickch doporuen lenskm sttm a celmu systmu OSN; vypracovvat a iniciovat studie a zprvy a pedkldat doporuen tkajc se mezinrodnch ekonomickch, socilnch, kulturnch, vzdlvacch, zdravotnch a dalch otzek; podporovat respektovn a dodrovn lidskch prv a zkladnch svobod; podlet se na pprav velkch mezinrodnch konferenc v sociln a ekonomick oblasti a v pbuznch oborech a podporovat a koordinovat nsledn vyuit zvr tchto konferenc; koordinovat innost specializovanch pidruench organizac OSN prostednictvm konzultac a poradensk innosti a doporuen Valnmu shromdn.

  http://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/

 • OSN - orgnyMezinrodn soudn dvrSdl v Haagu. Do pravomoci Mezinrodnho soudnho dvora spadaj vechny spory a otzky pedloen lenskmi stty a dle zleitosti stanoven Chartou OSN nebo mezinrodnmi smlouvami a konvencemi. Stty se mohou pedem zavzat, e se podd rozhodnut ICJ bu podpisem smlouvy i mluvy, je takov zvazek vslovn stanov, nebo tm, e uin samostatn prohlen. Tato prohlen o pijet pravomoc soudu asto stanov vjimky, na kter se povinn pravomoc nevztahuje.

  Soud tvo 15 soudc volench v oddlench hlasovnch Valnm shromdnm a Radou bezpenosti. Snahou je, aby byly zastoupeny hlavn prvn systmy svta, piem dn dva soudci nemohou bt obany tho sttu. Soudci jsou voleni na devt let s monost znovuzvolen. V prbhu funknho obdob nemohou vykonvat dnou jinou innost.

  http://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/

 • OSNSekretarit Organizace spojench nrod Vkonn ad generlnho tajemnka - celkov administrativn veden OSN, sdl v New Yorku

  Dal hlavn centra:ad OSN v enev (UNOG) - centrum diplomacie a frum pro otzky odzbrojen a lidskch prvad OSN ve Vdni (UNOV) - problematika mezinrodn kontroly zneuvn drog, mrovho vyuit vesmrnho prostoru a mezinrodnho obchodnho prva ad OSN v Nairobi (UNON) - problematika ivotnho prosted a lidskch sdel

  + dal ady a odboryhttp://www.osn.cz/system-osn/organizacni-struktura/?i=192

 • Generln tajemnk OSNd prci Sekretaritu OSN, je jmenovn na ptilet obdob Valnm shromdnm OSN na nvrh Rady bezpenostisouasn: Pan Ki-mun (Jin Korea) od 2007

  http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/189095-osnOSN m adu odbornch organizac - Mezinrodn mnov fond, Mezinrodn organizace prce (ILO), Organizace OSN pro vchovu, vdu a kulturu (UNESCO), Svtov zdravotnick organizace (WHO), Svtov obchodn organizace (WTO) aj.OSN realizuje adu program a fond UNEP, UNIFEM, UNICEF, WFPhttp://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury

 • Programy a fondy OSN International Trade Centre(ITC) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees(UNHCR) United Nations Children's Fund(UNICEF) United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD) United Nations Development Programme(UNDP) United Nations Capital Development Fund(UNCDF) United Nations Development Fund for Women(UNIFEM) United Nations Volunteers(UNV)United Nations Drug Control Programme(UNDCP)United Nations Environment Programme(UNEP) United Nations Human Settlements Programme(UN-HABITAT) United Nations Population Fund(UNFPA) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East(UNRWA) United Nations World Food Programme(WFP) Zdroj: http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml

 • Specialized AgenciesFood and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) International Civil Aviation Organization(ICAO) International Fund for Agricultural Development(IFAD) International Labour Organization(ILO) International Maritime Organization(IMO) International Monetary Fund(IMF) International Telecommunication Union(ITU) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO) United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) Universal Postal Union(UPU) World Bank Group Interna

Search related