82
Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Drugi Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych Nauki podst. (T/N) N Subject Title Operational safety of technical devices ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.6 Kod przedmiotu USOS BEUT(2) Wymagania wstępne w zakresie przedmiotu Nazwy przedmiotów Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Wiedza 1 Student posiada znajomość przedmiotów kierunkowych w zakresie funkcjonowania bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa technicznego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz uwarunkowania normatywne. 2 Student zna mechanizm współzależności między niezawodnością a zagrożeniem technicznym, teorie bezpieczeństwa technicznego, jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego. 3 Student zna metody, techniki i narzędzia osiągnięcia minimalnego zagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego, zna mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne. Umiejętności 1 Student potrafi ocenić wpływ bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą powodować zagrożenia dla życia ludzi i środowiska. 2 Student potrafi ocenić i dokonać analizy monitoringu szczelności instalacji do przesyłu cieczy i gazów, wykrywania wad instalacji, kontroli punktów krytycznych, niebezpieczeństwa związanego z emisją materiałów do atmosfery, kryteria akceptowalności ryzyka. Kompetencje społeczne 1 Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowania decyzji inżynierskich w kwestii bezpieczeństwa technicznego. Rozumie potrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy. 2 Cele przedmiotu: Przedstawienie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zagrożeń bezpieczeństwa powstałych w wyniku awarii lub niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń... Program przedmiotu Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 60 30 dr inż. Łuszczyna Rafał Ćwiczenia 30 15 dr inż. Łuszczyna Rafał Laboratorium Projekt Seminarium Treści kształcenia Wykład Sposób realizacji Wykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych (Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe. Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin 1 / 82

Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Operational safety of technical devicesECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.6Kod przedmiotu USOS BEUT(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Inżynieriabezpieczeństwa technicznego

Wiedza

1

Student posiada znajomość przedmiotów kierunkowych w zakresiefunkcjonowania bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa technicznego. Mapodstawową wiedzę dotyczącą inżynierii bezpieczeństwa technicznegooraz uwarunkowania normatywne.

2Student zna mechanizm współzależności między niezawodnością azagrożeniem technicznym, teorie bezpieczeństwa technicznego,jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego.

3

Student zna metody, techniki i narzędzia osiągnięcia minimalnegozagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego, znamechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.

Umiejętności

1Student potrafi ocenić wpływ bezpiecznego funkcjonowania urządzeńtechnicznych, które mogą powodować zagrożenia dla życia ludzi iśrodowiska.

2

Student potrafi ocenić i dokonać analizy monitoringu szczelności instalacjido przesyłu cieczy i gazów, wykrywania wad instalacji, kontroli punktówkrytycznych, niebezpieczeństwa związanego z emisją materiałów doatmosfery, kryteria akceptowalności ryzyka.

Kompetencjespołeczne

1Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii bezpieczeństwa technicznego. Rozumiepotrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy.

2

Cele przedmiotu: Przedstawienie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zagrożeń bezpieczeństwapowstałych w wyniku awarii lub niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń...

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 60 30 dr inż. Łuszczyna RafałĆwiczenia 30 15 dr inż. Łuszczyna RafałLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacjiWykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych(Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 / 82

Page 2: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

1 Zajęcia organizacyjne. Miejsce i rola eksploatacji w gospodarce. Definicje eksploatacji, problemyeksploatacji, prawa eksploatacyjne, cele eksploatacyjne. 2

2Zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń technicznych, kryteria oceny obiektu-niezawodność, bezpieczeństwo, procesy prowadzące do uszkodzeń obiektów technicznych.Zasady opisujące obiekt eksploatacji.

2

3Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie częścimaszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo uszkodzeń.Sposób obserwacji stanu technicznego.

2

4Podstawy diagnostyki technicznej. Metody diagnozowania stanu technicznego maszyn i urządzeńtechnicznych i ich elementów . Systemy nadzoru diagnostycznego maszyn i urządzeńtechnicznych.

2

5 Zdarzenia eksploatacyjne. Klasyfikacja i przebieg uszkodzeń. Analiza awaryjności urządzeńtechnicznych. 2

6 Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Zapobieganie powstawaniu uszkodzeńmaszyn i urządzeń oraz przeciwdziałanie ich skutkom. 2

7 Bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń technicznych. Identyfikacji relacji człowiek-maszyn--środowisko. 2

8 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku uszkodzenia lub niewłaściwej obsługi maszyn iurządzeń technicznych. 2

9 Technologiczność remontowa (maszyn, urządzeń, zespołów i części). 2

10 Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, strategie eksploatacyjne. Proceduryeksploatacyjne. 2

11 Bezpieczeństwo człowieka w systemie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych istotnych zpunktu widzenia bezpieczeństwa produkcji i środowiska. 2

12 Struktury systemu bezpieczeństwa w eksploatowanych urządzeniach technicznych. Pojęcie ryzyka. 2

13 Zarządzanie eksploatacją urządzeń technicznych. Działania zarządcze, bezpieczeństwoeksploatacji. 2

14 Zarządzanie eksploatacją urządzeń technicznych. Bezpieczeństwo eksploatacji. 215 Pisemne kolokwium zaliczeniowe. 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Prezentacje multimedialne.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Organizacja zajęć w roku akademickim. Omówienie kryteriów zaliczenia przedmiotu. Podstawowezagadnienia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. 1

2 Fazy istnienia obiektu technicznego. Modelowanie struktur obiektów technicznych wprzedsiębiorstwie. 1

3 Wymagania eksploatacyjne. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych. 14 Klasyfikacja eksploatacyjna maszyn i urządzeń technicznych. 15 Struktura systemu eksploatacji, decyzje eksploatacyjne. 16 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku uszkodzeń i zużywania urządzeń. 1

7 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeńtechnicznych. 1

8 Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń maszyn i urządzeń technicznych oraz przeciwdziałanie ichskutkom. 1

9 Systemy nadzoru diagnostycznego urządzeń pod względem bezpieczeństwa. 110 Bezpieczeństwo człowieka w systemie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 111 Procesy technologiczne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 1

12 Pozbywanie się zużytych obiektów i materiałów eksploatacyjnych, urządzeń technicznych i ichwpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo człowieka. 1

13 Wpływ eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych na bezpieczeństwo człowieka. 114 Prezentacja referatów i ich omówienie. 115 Podsumowanie semestru - zaliczenie. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

2 / 82

Page 3: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1

Student zna zagadnienia związane z eksploatacją maszyni urządzeń technicznych, potrafi ocenić ich stan technicznyi eksploatacyjny. Student wie jak zapobiegać powstawaniuuszkodzeń maszyn i urządzeń oraz przeciwdziałać ichskutkom.

K2_W06 W C A I J P R

2

Umiejętności1

Student umie ocenić zagrożenia powstałe w wynikuuszkodzeń maszyn i urządzeń technicznych, umiestosować zasady bezpiecznej eksploatacji w/w obiektówtechnicznych, potrafi zastosować procedury eksploatacyjnez zakresu utrzymania ruchu, zaopatrzenia i kontroli stanubezpieczeństwa.

K2_U12 W C A I J P R

2

Kompetencjespołeczne

1

Student ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspektyi skutki działalności inżynierskiej i związanej z tymodpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym ichwpływ na środowisko.

K2_K02 W C A I J P R

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych (Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe.Ćwiczenia - prezentacje multimedialne.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: pisemne kolokwium zaliczeniowe. Ćwiczenia: referat, praca pisemna.

Literatura podstawowa:

Będkowski L., Dąbrowski T.: "Podstawy eksploatacji", Wojskowa Akademia techniczna, Warszawa 2006.1.Legutko S.: "Eksploatacja maszyn", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.2.Dietrich M.: "Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy", WNT, Warszawa 2007.3.PN-EN 349+A1:2008 Maszyny. Bezpieczeństwo – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu.4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań5.zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U., Nr 91, poz.858) - transponuje do prawa polskiegoDyrektywę 98/37/WE tzw. "maszynową".Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących6.bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002, Nr191, poz. 1596) transponuje do prawa polskiego Dyrektywy: 89/655/EWG i 95/68/WE.Żóltkowski B.: "Podstawy diagnostyki maszyn", Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996.7.

Literatura uzupełniająca:

Accident Prevention Manual for Industrial Operations Engineering and Technology. 9 ed. Chicago, National Safety1.Council, 1988.Skoć A., Spałek J.: "Podstawy konstrukcji maszyn. tom 1-3", WNT, Warszawa 2006.2.Kurmaz L. W., Kurmaz O. L.: "Projektowanie węzłów i części maszyn", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej,3.Kielce 2007.Werner G.W.: "Praktyczny poradnik maszyn I urządzeń", Wydawnictwo Informacji Zawodowej ALFA-WEKA,4.

3 / 82

Page 4: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Warszawa 1998.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

4 / 82

Page 5: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Ergonomics and physiology in health and safety of workECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.11Kod przedmiotu USOS EFBP(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Problemy współczesnej techniki

Wiedza

1 Student zna współczesne problemy bezpieczeństwa, rodzaje i źródłazagrożeń.

2 Student zna podmioty, organizacje i struktury odpowiedzialne zabezpieczeństwo.

3 Student zna czynniki determinujące stan bezpieczeństwa na stanowiskupracy.

Umiejętności1 Student umie ocenić rodzaje i źródła zagrożeń.

2 Student umie ocenić sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa.

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość odpowiedzialności prawnej etycznej społecznejzwiązanej ze współczesnymi problemami bezpieczeństwa.

2 Student prawidłowo identyfikuje problemy współczesnegobezpieczeństwa.

Cele przedmiotu: Student powinien zrozumieć konieczność dostosowania warunków pracy, stanowiska pracy inarzędzi do człowieka. Efektem powinna być znajomość obciążeń organizmu pracownika w czasie pracy. Studentpowinien znać skutki zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesie pracy.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 30 15 dr inż. Spalik MariolaĆwiczenia 25 15 dr inż. Spalik MariolaLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykorzystanie sprzętu audio-video, prezentacje

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Ergonomia - rozwój nauki. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. 22 Układ ergonomiczny. Całkowity błąd układu. Skutki niedostosowania układu. 2

3 Człowiek jako układ samodzielny. Homeostaza. Czynniki wpływające na zachowanie homeostazyorganizmu człowieka. 2

4 Praca, jej klasyfikacja. Rodzaje pracy - dynamiczna i statyczna. Zmiany fizjologiczne w organizmiepracownika pod wpływem pracy 2

5 Uciążliwości wykonywania pracy. Układ kostny i mięśniowy człowieka. 2

5 / 82

Page 6: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

6 Uciążliwości wykonywania pracy. Układ kostny i mięśniowy. Zasady podnoszenia ciężarów, aobciążenie. 2

7 Wydatek energetyczny w czasie pracy. Całkowita przemiana materii. 2

8 Zmęczenie – przyczyny, postacie, konsekwencje, sposoby ograniczania. Zmęczenie w zależnościod rodzaju wykonywanej pracy. Skutki zdrowotne nadmiernych obciążeń. 2

9Fizjologiczne zasady organizacji pracy – czas pracy, przerwy w pracy. Fizjologia pracy umysłowej.Obciążenie psychiczne w pracy – koszt fizjologiczny wysiłku umysłowego i obciążeniapsychicznego.

2

10 Receptory i ich funkcjonowanie oraz znaczenie w odbiorze informacji. 211 Zdrowie populacji w tym czynnej zawodowo. Ryzyko zawodowe. 212 Wypadki przy pracy w kontekście bezpieczeństwa pracy. 213 Choroby zawodowe. 2

14 Antropometria. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych w projektowaniu stanowisk pracy.Metody kształtowania ergonomicznego stanowiska pracy 2

15 Kolokwium zaliczeniowe. 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Wykorzystanie sprzętu audio-video, prezentacje

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. 12 Nauki stanowiące bazę ergonomii. 13 Drogi rozwoju narzędzi. 14 Techniki i metody pomiaru wydatku energetycznego i oceny pracy. 15 Warunki pracy - podział, normy higieniczne. 16 Klasyfikacja czynników szkodliwych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe. 17 Szkodliwe czynniki fizyczne pyły przemysłowe, pyły azbestu. 18 Szkodliwe czynniki fizyczne: hałas, infradźwięki, ultradźwięki, wibracje. 19 Szkodliwe czynniki fizyczne: różne rodzaje promieniowania. 1

10 Szkodliwe czynniki fizyczne - mikroklimat zimy i gorący. 1

11 Szkodliwe czynniki chemiczne - drogi przedostawania się substancji chemicznych do organizmu,czynniki szkodliwe rakotwórcze. 1

12 Czynniki szkodliwe biologiczne. 113 Praca w pozycji siedzącej i praca w pozycji stojącej jej skutki dla zdrowia. 114 Wybrane zawody, a zagrożenia zdrowia pracujących. 115 Omówienie referatów i podsumowanie semestru w formie kolokwium. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii ihigieny pracy odpowiadającą kierunkowi studiów. K2_W11 W C C N O P R

2

Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretyczniewiedzę dotyczącą układu ergonomicznego i jegooddziaływania na organizm pracownika. K2_W08 W C C N O P R

3Student ma podstawową wiedzę dotyczącą skutkówzagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymiwykonywania pracy.

K2_W10 W C C N O P R

6 / 82

Page 7: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Umiejętności

1Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literaturyprzedmiotu oraz potrafi po ich zintegrowaniu wyciągaćwłaściwe wnioski.

K2_U18 W C C N O P R

2

Student potrafi dokonać krytycznej analizy układuergonomicznego i na podstawie jego funkcjonowaniaokreślić zagrożenia i skutki jakie niesie ze sobą dlaorganizmu pracownika.

K2_U13 W C C N O P R

3 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwaniarozwiązań i samokształcenia. K2_U11 W C C N O P R

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunkówpracy na organizm pracownika. K2_K03 W C C N O P R

2

Student na podstawie oceny czynników występujących wśrodowisku pracy podejmuje świadome decyzje dotyczącewłaściwego zachowania i przestrzegania bezpieczeństwapracy.

K2_K02 W C C N O P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład, ćwiczeniaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: kolokwium zaliczeniowe. Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe + referat.

Literatura podstawowa:

"Bezpieczeństwo pracy i ergonomia", pod red. D. Koradeckiej, CIOP, Warszawa 19991."Ergonomia", pod red. L. Pacholskiego, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 19862.Kowal E.: "Ekonomiczno – społeczne aspekty ergonomii", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 20023.Mulicka I, Gajek M,: "WARUNKI PRACY W PRZEMYŚLE ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OKRESIE PRZEMIAN",4.Studia i Monografie, z. 142, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2003.Olszewski J.: "Podstawy ergonomii i fizjologii pracy", AE w Poznaniu, Poznań 19935.Rączkowski B.: "BHP w praktyce", Wyd. ODDK, Gdańsk, 19966.Wykowska M.: "Ergonomia", Wyd. AGH, Kraków 19947.

Literatura uzupełniająca:

Filipkowski S.: "Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki", WNT, Warszawa 19701.Hansen A.: "Wypadkoznawstwo na co dzień", Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wrocław 19942."Higiena pracy", pod red. J. Indulskiego, T.I i II, Wyd. IMP, Łódź 19993.Idczak D.: "Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy", ODDK, Gdańsk 19994.Lewandowski J.: "Ergonomia, Wyd. Marcus", Łódź 19955.Mulicka I., Gajek M.: "Analiza strat zdrowotnych pracowników przemysłu w województwie opolskim", XI ročník6.mezinárodní konferencje,”Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci 2011”, Editor T. German i P. Szimerky, Ostrava,VŃB – TU 10 maj 2011, s.128 - 141.Wróblewska M.: "Ergonomia: skrypt dla studentów", Opole, Politechnika Opolska - Oficyna Wydaw., 20047.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

7 / 82

Page 8: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

8 / 82

Page 9: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Inżynieria materialnego środowiska pracy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Engineering of material work environmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 2.6 Prakt. 1.3 Egzamin Bc.s.3Kod przedmiotu USOS IMSP(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy, Konstrukcja maszyn, Naukipodstawowe

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii i higieny pracy.

2 Student ma uporządkowaną wiedzę o wpływie różnych czynników naorganizm ludzki.

3 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcjach maszyn.

Umiejętności1 Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literatury przedmiotu .

2 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań isamokształcenia

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunków pracy naorganizm pracownika.

2Student na podstawie oceny czynników występujących w środowiskupracy podejmuje świadome decyzje dotyczące właściwego zachowania iprzestrzegania.

Cele przedmiotu: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa pracy występujących wprocesie pracy i metod pomiaru zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 55 30 dr Pasek MałgorzataĆwiczenia 30 15 dr Pasek MałgorzataLaboratorium 30 15 dr Pasek MałgorzataProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład przy tablicy z wykorzystaniem tablicy i metodmultimedialnych (komputer, rzutnik)

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Środowisko pracy człowieka 22 Antropotechniczne przystosowanie pracy do człowieka. 2

3 Czynniki mechaniczne, elektryczność, hałas, drgania, promieniowanie widzialne, mikroklimat,substancje chemiczne, czynniki biologiczne. 4

4 Ocena ilościowa występujących zagrożeń. 45 Metody ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy. 4

6 Organizacja i planowanie pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy. 4

7 Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy. 4

9 / 82

Page 10: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

8 Zapobieganie zagrożeniom na stanowisku pracy. 49 Podsumowanie wiadomości 2

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacjiZajęcia w sali z wykorzystaniem tablicy i metod multimedialnych(komputer, rzutnik), dyskusja nt. zagadnień zgodnych ztematem ćwiczeń

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Zajęcia organizacyjne. 12 Koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona za pomocą testu krzyżowego. 1

3 Badania koordynacji wzrokowo - ruchowej i koncentracji uwagi za pomocą Aparatu Piórkowskiego. 1

4 Pomiary czasu reakcji. 15 Badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu za pomocą noktometru. 2

6 Pomiar precyzji ruchów docelowych oraz ruchów dowolnych ręki za pomocą suportu krzyżowego. 1

7 Pomiar precyzji ruchów dowolnych ręki w wybranych płaszczyznach za pomocą tremometru. 1

8 Mapa hałasu pomieszczenia. 19 Pomiary hałasu na stanowisku pracy. 1

10 Ocena parametrów mikroklimatu. 111 Analiza parametrów mikroklimatu za pomocą programu InfoGAP. 112 Ocena parametrów oświetlenia w pomieszczeniu zamkniętym. 113 Pomiary natężenia napromienienia oraz napromienienia promieniowaniem optycznym. 114 Zaliczenie przedmiotu. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia laboratoryjne - przeprowadzanie eksperymentów zwykorzystaniem dostępnej aparatury i urządzeń.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Zajęcia organizacyjne. 12 Weryfikacja antropometryczna stanowiska pracy. 13 Warunki utrzymania maksymalnej siły mięśni. 14 Badanie szybkości i precyzji pracy. 15 Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi. 16 Ocena ergonomiczności różnych typów krzeseł. 17 Metody wyznaczania obszarów pracy. 28 Graficzne wyznaczanie obszarów pracy. 29 Komputerowe wyznaczanie obszarów pracy. 1

10 Modelowe wyznaczanie obszarów pracy. 111 Stanowiska pracy operatorów komputerowych. 112 Oświetlenie płaszczyzny roboczej. 113 Zaliczenie przedmiotu. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

10 / 82

Page 11: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Wiedza

1

Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymizagadnieniami z zakresu zarządzania w środowisku pracyczłowieka, wykonywania pomiarów hałasu na stanowiskupracy i jego antropometrycznej weryfikacji.

K_W04 W A B

2Zna zaawansowane metody i techniki ograniczaniazagrożeń na stanowisku pracy, wykonywania map hałasu iwyznaczania obszarów pracy.

K_W07 W A B

Umiejętności

1

Potrafi planować i przeprowadzać pomiary czynnikówszkodliwych i niebezpiecznych zagrożeń na stanowiskupracy, potrafi wykonać pomiary czasu reakcji ikomputerowo wyznaczyć obszar pracy.

K_U07 C L D O P R

2

Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowiskuprzemysłowym, potrafi zidentyfikować zagrożeniawystępujące na stanowiskach pracy, dokonać ocenyparametrów mikroklimatu i ocenić ergonomicznośćstanowisk pracy.

K_U12 C L D O P R

Kompetencjespołeczne

1

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonaleniaswoich kompetencji w zakresie wykonywania ilościowejoceny występujących zagrożeń, pomiarów natężeniapromieniowania metod wyznaczania obszarów pracy.

K2_K01 W C L A D O P R

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem pokazów i środków audiowizualnych, zajęcia laboratoryjne i komputerowe, dyskusja nt.zagadnień związanych z zajęciamiZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: egzamin pisemny Ćwiczenia: wykonanie opracowania zadanego tematu i ustne zaliczenie Laboratorium:wykonanie pomiarów, opracowanie pisemne wybranego materiału nt. stanowiska pracy w uzgodnieniu zprowadzącym.

Literatura podstawowa:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. Koradecka D., Warszawa CIOP, 1999r.1.Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne. [w]: Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodologiczne.2.Warszawa, CIOP 1999 r.Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa, WNT 1999 r.3.Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993 r.4.Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Red. W. M. Zawieska. Warszawa, CIOP, 1999 r.5.

Literatura uzupełniająca:

Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie pomieszczeń stanowisk pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1997 r.1.Pacholski L., Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986 r.2.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

11 / 82

Page 12: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

12 / 82

Page 13: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Foreign languageECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę C.s.5Kod przedmiotu USOS JezyObcy(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Język obcy

Wiedza1

Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcegoumożliwiającą posługiwanie się językiem niemieckim na poziomie B2określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

2

Umiejętności

1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 EuropejskiegoSystem Opisu Kształcenia Językowego

2 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowezgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

3 Rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność doskonalenia nowonabytych umiejętności

Kompetencjespołeczne

1Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, którez zastosowanych przez niego środków wyrazu wymagają dalszegodoskonalenia.

2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplinnaukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratorium 60 30 mgr Pietrzykowska-Mróz KingaProjektSeminarium

Treści kształcenia

Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1

Wprowadzenie do języka fachowego - jezyk specjalistyczny a język ogólny. Cechy leksyki językafachowego. Definiowanie pojęć fachowych. Struktura definicji. Wprowadzenie do samodzielnejpracy ze słownikami języka specjalistycznego. Zasoby leksyki fachowej on-line. 30

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

13 / 82

Page 14: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1

Ma pogłębioną wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresujęzyka obcego właściwą dla studiowanego kierunku napoziomie B2+ określonym przez Europejski System OpisuKształcenia Językowego

K2_W12 L C D P R

2

Umiejętności

1Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiamiokreślonymi dla poziomu B2+ Europejskiego SystemuOpisu Kształcenia Językowego

K2_U01 L C D P R

2Potrafi przygotować w języku obcym prezentacje ustne iopracowania pisemne dotyczące zagadnień objętychtreściami kształcenia.

K2_U04 L C D P R

3 Zna terminologię stosowaną w języku obcymspecjalistycznym na poziomie rozszerzonym. K2_U02 L C D P R

4

Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnierozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie zkorzyścią dla siebie i innych oraz ukierunkowywać innychw procesie uczenia się przez całe życie. Rozumiekonieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

K2_U05 L P R

Kompetencjespołeczne

1 Potrafi krytycznie i samodzielnie ocenić pozyskiwaneinformacje. K2_K01 L C D P R

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Potrafi krytycznie i samodzielnie ocenić pozyskiwane informacje.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Obecność na zajęciach. Tryb zaliczenia - zaliczenie na ocenę

Literatura podstawowa:

Angst vor den Fachtexten? Texte zur Wahl und Übungen für Deutsch als Fremdsprache . EwaTargosz, Kraków1.2005Duden. Słownik obrazkowy niemiecko-polski , Wiedza Powszechna 20092.Marion Grussendorf, English for Logistics, Oxford University Press3.Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown; Career Paths: Management; Express Publishing, 20124.

Literatura uzupełniająca:

I.Kroll : Słownik techniczny polsko-niemiecki , Rea 20121.I.Kroll : Słownik techniczny niemiecko-polski , Rea 20122.Aktualne zródła internetowe3.Erica J. Williams, Presentations in English, Macmillan, 20134.

14 / 82

Page 15: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

mgr Dolińska Magdalena Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

15 / 82

Page 16: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Matematyczne wspomaganie decyzji Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Mathematical decision supportECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.4 Prakt. 1.4 Zaliczenie na ocenę Bc.s.1Kod przedmiotu USOS MatWspDE(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Matematyka

Wiedza1 Zna metody rozwiązywania układów równań algebraicznych.2 Rozumie operacje zdefiniowane w przestrzeni wektorowej.

Umiejętności

1 Potrafi wykonywać podstawowe działania na macierzach i wektorach.

2 Potrafi interpretować pojęcie n-wymiarowej przestrzeni wektorowej i jejznaczenie analizach ekonomicznych

3Potrafi stosować elementy rachunku różniczkowego i całkowego dobadania własności funkcji jednej i wielu zmiennych (ekstrema funkcji,monotoniczność funkcji, wypukłość wklęsłość funkcji, etc.);

Kompetencjespołeczne

1 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę2 Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu matematycznych metod wspomagania procesupodejmowania decyzji, potrzebnych dla studiowania przedmiotów technicznych.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 35 15 dr Bozhenko BohdanĆwiczeniaLaboratorium 30 15 dr Bozhenko BohdanProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Problem decyzyjny, formułowanie modelu matematycznego. Opcja decyzyjna, zmienne decyzyjne,kryterium oceny decyzji, ograniczenia. 2

2 Zagadnienia programowania liniowego i metody ich rozwiązywania. 2

3 Elementy teorii optymalizacji: kryterium, minimalizacja i maksymalizacja, zbiór rozwiązańdopuszczalnych. Zagadnienia i metody optymalizacji jednokryterialnej bez ograniczeń. 2

4 Zagadnienia i metody optymalizacji jednokryterialnej z ograniczeniami. 2

5Optymalizacja wielokryterialna: wielokryteriowe liniowe modele decyzyjne, rozwiązania sprawne,decyzje Pareto-optymalne, rozwiązanie kompromisowe, modelowanie preferencji. Metodywspomagania podejmowania decyzji przy wielu kryteriach.

2

6Podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewności i ryzyka: maksymalizacja korzyści i użyteczności,reguły decyzyjne i ich porównanie. Elementy teorii gier, formalny opis gry. Gry konfliktowe,dwuosobowe o sumie zero, gry z naturą.

2

7 Formułowanie problemów decyzyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 3

16 / 82

Page 17: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcie w sali komputerowej

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Liniowe modele decyzyjne, rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej. 22 Metody rozwiązywania zagadnienie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń. 23 Metody rozwiązywania zagadnienie optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami. 24 Analiza wrażliwości decyzji optymalnych na zmiany parametrów modelu. 2

5 Wielokryterialne liniowe modele decyzyjne, metody wyznaczania decyzji Pareto optymalnych,znajdowanie rozwiązań kompromisowo-optymalnych. 2

6 Wyznaczanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka (strategii dominujące i mieszane). 27 Metody rozwiązywania gier dwuosobowych. Gry z naturą. 28 Zaliczenie 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student ma szczegółową wiedze o formułowaniu iklasyfikowaniu problemów decyzyjnych. K2_W03 W C

2 Student zna podstawy teorii optymalizacji jedno iwielokryterialnej. K2_W01 W C

3Student ma podstawową wiedze o matematycznychmetodach wspomagania podejmowania decyzji wwarunkach niepewności i ryzyka.

K2_W01 W C

Umiejętności

1Student posiada umiejętności analizy, modelowania ioptymalizacji procesów decyzyjnych z zakresubezpieczeństwa i ochrony obiektów.

K2_U08 L C E P

2 Student potrafi stosować wybrane metody optymalizacjidecyzji ilościowych. K2_U08 L C E P

3Student posiada umiejętności wykorzystywania teorii gierdo wspomagania decyzji w warunkach niepewności iryzyka.

K2_U08 L C E P

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K2_K01 W C2 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. K2_K03 L C E P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład informacyjny. Prezentacje multimedialne. Symulacje komputerowe. Materiały informacyjne w formieelektronicznej. Zajęcia laboratoryjne. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem prezentowanej na wykładach wiedzyteoretycznej i algorytmów. Dyskusja dydaktyczna w ramach zajęć laboratoryjnych i wykładu. Zadania dosamodzielnego opracowania. Konsultacje.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Laboratorium: obecność, pozytywne oceny z przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, pozytywna ocena zkolokwium (uzyskanie co najmniej 50% punktów). Wykład: kolokwium pisemne. Podstawą zaliczenia przedmiotu jestzaliczenie laboratorium oraz zdobycie co najmniej 50% od maksymalnej liczby punktów na kolokwium.

Literatura podstawowa:

17 / 82

Page 18: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Nowak J. Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, IBN WSZP, Warszawa,1.1999.Kusiak J. Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.2.Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, 2008.3.

Literatura uzupełniająca:

Szapiro T. (red), Decyzje menadżerskie z Excelem, PWE, 20001.M. Partyka, Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT, 20022.Sikora W. (red.)., Badania Operacyjne, PWE, Warszawa, 20083.

dr Stanik-Besler Anida Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

18 / 82

Page 19: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Metodologia prowadzenia badań naukowych Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Methodology of scientific researchECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1.2 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.6Kod przedmiotu USOS MPBN(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

Wiedza1

Zna podstawowe metody badań naukowych. Posiada wiedzę na tematzbierania i opracowywania danych pierwotnych i wtórnych oraz znazasady ich prezentacji w formie pracy naukowej

2

Umiejętności1 Jest świadom potrzeby ciągłego samodokształcania się i doskonalenia

swych umiejętności, w celu pogłębiania wiedzy2

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

2

Cele przedmiotu: Wykonanie pracy dyplomowej z poprawnym układem treści i planem pracy.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium 50 30 dr Wołczański Tomasz

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Wykład z elementami multimedialnymi, dyskusja, prezentacjemultimedialne, samodzielna praca studenta...

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Plan seminarium. Organizacja pracy na zajęciach. Warunki zaliczenia seminarium. 22 Referowanie wyników badań, prezentacja. Po zakończeniu części doświadczalnej. 43 Realizacja zreferowanych i zaakceptowanych tez własnych prac dyplomowych. 24 Określenie problemu badawczego, hipotez, celów głównych i szczegółowych. 25 Wybór metod i technik badawczych. 26 Referowanie i omawianie fragmentów pracy. Prezentacja. 47 Ogólna dyskusja nad referowanymi fragmentami prac. 28 Plagiat. System antyplagiatowy. 29 Zasady oceny prac dyplomowych. Omówienie zasad opracowania recenzji. 1

10 Przebieg obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 111 Próbna obrona pracy. 412 Ocena postępów na seminarium. 2

19 / 82

Page 20: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

13 Ocena postępów w pracy dyplomowej. 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1

Student opanował wiedzę z dziedziny, z którejprzygotowuje pracę dyplomową, podstawowe metodybadawcze i potrafi je zastosować,

K2_W03 S P R

2

Umiejętności

1Student potrafi odnaleźć i właściwie wykorzystać źródłainformacji, odnoszące się do obszaru problemowego pracydyplomowej.

K2_U01 S P R

2 Student potrafi właściwie zredagować opracowanie ostrukturze i formie odpowiadające pracy dyplomowej. K2_U03 S P R

3Student potrafi zaproponować metody, techniki i narzędziawłaściwe do rozwiązania problemu ustalonego w pracydyplomowej.

K2_U05 S P R

Kompetencjespołeczne

1 Student dostrzega potrzebę ciągłego rozszerzania ipogłębiania swej wiedzy K2_K01 S P R

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład z elementami multimedialnymi, dyskusja, prezentacje multimedialne.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Ocena postępów w zbieraniu materiałów i w pisaniu pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa:

Cieślarczyk M.: Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowtych, Warszawa1.2002.Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych, PTS, Warszawa 1994. Sołoma L., Metody i2.techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. UniwersytetuSztumski A.: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.3.Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych, magisterskich, Warszawa 1995.4.Sołoma L.: Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko -5.Mazurskiego, Olsztyn 2002, ISBN 83-7299-202-9.

Literatura uzupełniająca:

Boć J.: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009.1.Majewski T.: Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003.2.Podręcznik ankietera, pod red. Z. Sawińskiego, P.B. Sztabińskiego i F. Sztabińskiego, Warszawa 2000.3.Ściółkowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz4.1993.Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH,5.Warszawa 2000.

20 / 82

Page 21: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

21 / 82

Page 22: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Quantitative and qualitative methods of risk assessmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 0.3 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę Bc.s.9Kod przedmiotu USOS MeIlJAOR(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Analiza ryzyka, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Wiedza

1 Student posiada wiedzę w zakresie analizy ryzyka, zna pojęcia miary.2 Zna metody identyfikacji zagrożeń.

3 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą skutków zagrożeniaczynnikami szkodliwymi i uciążliwymi podczas wykonywania pracy.

Umiejętności

1 Student posiada umiejętność krytycznej analizy otoczenia.

2

Student potrafi ocenić i dokonać analizy zagrożeń w środowisku pracy,dokonać identyfikacji zagrożeń za pomocą listy kontrolnej, ocenićzagrożenia powodowane przez maszyny i urządzenia, potrafi dokonaćwstępnej analizy ekonomicznej dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem.

Kompetencjespołeczne

1 Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii zarządzania bezpieczeństwem pracy.

2 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy.

Cele przedmiotu: Przedstawienie i zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi obszaru ryzyka orazmetodami i technikami oceny różnych rodzajów ryzyka.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 15 dr inż. Spalik MariolaĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Omówienie programu nauczania oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do tematykiprzedmiotu metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka. 2

2 Geneza ryzyka. Pojęcie ryzyka. Relacje między ryzykiem a niepewnością. Niepewność i ryzykojako zdarzenie losowe. Grupy definicji ryzyka. Obszary ryzyka. Źródła ryzyka. 2

3 Kryteria i metody oceny ryzyka. Klasyfikacja metod oceny ryzyka. 2

4 Cele i zadania oceny ryzyka. Etapy oceny ryzyka. Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN---18002. 2

5 Ocena ryzyka metodą PHA, Risc Score, FMEA. 26 Ocena ryzyka metodą HIRA, ETA, FTA. 2

22 / 82

Page 23: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

7Ryzyko zawodowe. Czynniki występujące w procesach pracy. Rodzaje zagrożeń na stanowiskachpracy. Proces oceny ryzyka zawodowego. Szacowanie ilościowe. Szacowanie jakościowe. 2

8 Kolokwium sprawdzające wiedzę studentów. Podsumowanie wykładów. 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1 Student zna podstawy prawne konieczności prowadzenia

oceny ryzyka zawodowego. K2_W10 W C C F R

2 Zna podstawy wybranych metod oceny ryzyka. K2_W12 W C C F R

Umiejętności

1Student potrafi wykonać ocenę ryzyka zawodowegowybranego stanowiska pracy przy wykorzystaniupoznanych metod.

K2_U10 W C C F R

2 Student potrafi wykonać ocenę ryzyka związanego zeksploatacją maszyn wybraną metodą. K2_U13 W C C F R

3

Student potrafi pozyskiwać informację z literatury, bazdanych, kart katalogowych producentów oraz innychwłaściwie dobranych, potrafi integrować uzyskaneinformacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągaćwnioski.

K2_U18 W C C F R

Kompetencjespołeczne

1Student rozumie znaczenie ciągłego uczenia się i rzetelniewykonanej oceny ryzyka, jest wyczulony na koniecznośćprawidłowej identyfikacji zagrożeń.

K2_K01 W C C F R

2Identyfikując zagrożenia i wartościując ryzyko jestświadomy konsekwencji zaniedbań w sferze związanej zzapewnieniem bezpieczeństwa.

K2_K02 W C C F R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnychZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:wykład: kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia: zaliczenie kolokwium i otrzymanie pozytywnych ocen z zadańrozwiązywanych indywidualnie lub zespołowo na zajęciach

Literatura podstawowa:

Borek-Wojciechowska R., Kurek W.: Ocena ryzyka zawodowego a systemy zarządzania BHP, Politechnika1.Radomska, 2005Zawieski W.M.: Ryzyko zawodowe, podstawy metodyczne, CIOP, 20092.Romanowska-Słomka I.: Ocena ryzyka zawodowego, Tarbonus, 20103.

Literatura uzupełniająca:

Hebda A.: Metoda techniczno-ekonomicznej oceny składników oraz uciążliwości ryzyka wystąpienia wypadków1.przy pracy w kopalniach węgla kamiennego, Kraków 2005Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice, Politechnika Radomska, 20062.

23 / 82

Page 24: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

24 / 82

Page 25: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Organization and working methods of occupational health and safety servicesECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.7Kod przedmiotu USOS OrZaMPSB(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Zarządzanie bezpieczeństwem

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzaniabezpieczeństwem.

2 Student zna istotę zarządzania bezpieczeństwem oraz wymagania prawnei współczesne, zna systemy zarządzania bezpieczeństwem.

3Student zna mechanizm powstawania wypadków, awarii i katastrof, znazasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz korzyściwynikające z wdrożenia.

Umiejętności

1 Student potrafi ocenić wpływ czynników niebezpiecznych i szkodliwychoraz określić rodzaje zagrożeń.

2

Student potrafi ocenić system zarządzania bezpieczeństwem, rodzajezagrożeń, teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego (w tymklęski żywiołowe i skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska).

3Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowiskuprzemysłowym oraz zna zasady i ważność zarządzania bezpieczeństwem.

Kompetencjespołeczne

1Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii zarządzania bezpieczeństwem. Rozumiepotrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy.

2 Student prawidłowo identyfikuje problemy związane z zarządzaniembezpieczeństwem.

Cele przedmiotu: Przedstawienie wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i funkcjonowania służb BHP, wymagańprawnych, metod dokonywania oceny ryzyka zawodowego, informacje nt. organizacji i metod szkolenia w zakresieBHP.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 30 dr Wołczański TomaszĆwiczenia 30 15 dr Wołczański TomaszLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykorzystanie technik audiowizualnych...

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

25 / 82

Page 26: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

1Wprowadzenie i omówienie tematyki zajęć. 1. Regulacje prawne dotyczące BHP w świetle prawapolskiego i wymogów unijnych. 1.1 Organy i organizacje uczestniczące w kształtowaniu i realizacjizadań dotyczących bezpieczeństwa pracy.

2

2 1.2 Struktura krajowego systemu nadzoru nad stanem warunków pracy. 1.3 Krajowe imiędzynarodowe przepisy prawne w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. 2

3

2. Kodeks pracy, rozporządzenia o organizacji służb BHP ich zadaniach i metodach pracy. 2.1Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. 2.2 Kwalifikacje i zasady zatrudnianiasłużby BHP. 2.3 Rola i zadania służby BHP w zakładzie pracy, funkcjonowanie i rola w strukturzewymagań BHP.

4

4 2.4 Metody pracy służby BHP. 2.5 Uprawnienia wynikające z zakresu działania pracowników służbBHP ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia i normalizacji BHP. 4

5

3. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. 3.1 Sporządzanie analizstanu BHP. Ustalenie możliwych zagrożeń zawodowych oraz wniosków profilaktycznych. Ustalanieokoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. 2

6Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. Propozycje przedsięwzięć technicznych iorganizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników orazpoprawę warunków pracy.

2

7

3.2 Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP. 3.3Ocena spełniania wymagań BHP przez przekazywane do użytku obiekty budowlane, w którychprzewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne i inne mające wpływ na warunkipracy. 3.4 Ocena spełniania wymagań BHP w stosowanych i nowo wprowadzanych procesachprodukcyjnych.

2

8 3.5 Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii i BHP nawybranych stanowiskach pracy. 2

9 3.6 Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących BHP. 3.7Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP. 2

10

4. Współpraca z komórkami i służbami zakładu pracy oraz z instytucjami zewnętrznymi w realizacjizadań z zakresu BHP. 4.1 Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekęzdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskichpracowników. 4.2 Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjamizwiązkowymi.

2

11 5. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higienypracy. 2

12 6. Organizacja, metodyka i dydaktyka przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ihigieny pracy. 2

13 Zaliczenie przedmiotu. 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe...

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Wprowadzenie i omówienie tematyki zajęć. 1

2

1.1 Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Przeprowadzanie kontroliwarunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP - główne elementy kompleksowejoceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena postaw i zachowań pracowników oraz dozoru. 2

3

1.2 Sporządzanie analiz stanu BHP. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy orazwniosków profilaktycznych. Przykłady zagrożeń wypadkowych - zachowanie człowieka, jako źródłozagrożeń wypadkowych - metody odtwarzania zdarzeń - ustalanie okoliczności i przyczynwypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

2

4

1.3 Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego - określenie czynników szkodliwych wynikających zwadliwej organizacji pracy lub przykładowego, niebezpiecznego stanowiskach pracy - dokonaniezbiorczej oceny narażenia oraz przekazanie informacji dla pracodawcy o stwierdzonychzagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

2

5

1.6 Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP - doradztwo w zakresie organizacji imetod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dlazdrowia lub warunki uciążliwe - dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 3

26 / 82

Page 27: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

62.0 Współpraca z komórkami i służbami zakładu pracy oraz z instytucjami zewnętrznymi wrealizacji zadań z zakresu BHP - opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP naposzczególnych stanowiskach pracy.

3

7 Zaliczenie ćwiczeń. 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student ma ogólną wiedzę dotyczącą organizacji, zadań ifunkcjonowania służb BHP. K2_W06 W C A H I J R

2 Student zna wymagania prawne i metody dokonywaniaoceny ryzyka zawodowego. K2_W08 W C A H I J R

3 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącąorganizacji i metod szkolenia w zakresie BHP. K2_W03 W C A H I J R

Umiejętności

1 Student potrafi sporządzić prostą analizę stanu BHP nawybranym stanowisku pracy. K2_U08 W C A H I J R

2Student potrafi określić czynniki szkodliwe dlaposzczególnych stanowisk pracy i potrafi dokonać prostąocenę narażenia.

K2_U10 W C A H I J R

3

Student potrafi określić wymogi dot. bezpieczeństwa pracyna stanowiskach, na których występują czynnikiniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunkiuciążliwe.

K2_U18 W C A H I J R

Kompetencjespołeczne

1

Student jest świadomy ważności i odpowiedzialnościpodejmowania decyzji inżynierskich oraz jest świadomyważności doboru środków bezpieczeństwa i higieny pracy. K2_K04 W C A H I J R

2

Student prawidłowo identyfikuje podstawowe problemyzwiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jestświadomy konsekwencji nieprzestrzegania przepisów BHP. K2_K07 W C A H I J R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Zajęcia ćwiczenioweprowadzone są z wykorzystaniem tablicy oraz przygotowanych materiałów dydaktycznych, przedstawiającychniezbędne opisy, rysunki, dane oraz przykłady rozwiązań wybranych zadań.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:W ramach zaliczenia wykładu przeprowadzany jest pisemny egzamin z przerobionego materiału na wykładach.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionych prac dotyczących zagadnieńprzerobionych na zajęciach.

Literatura podstawowa:

Bogdan Rączkowski / BHP w praktyce - Stan prawny na 1 maja 1995 r. / Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i1.Doskonalenia Kadr, 1995.Ryszard Studenski / Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie / Gliwice: Politechnika Śląska - Wydaw.,2.1996.Arwid Hansen / Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy / Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa:3.Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1983.

27 / 82

Page 28: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Ryszard Mikulski; red. nauk. Bogusław B. Kędzia / Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy:4.materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich / Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999.[aut. Marek Dźwiarek et al.] / Wdrażanie norm bhp [bezpieczeństwa i higieny pracy] w małych i średnich5.przedsiębiorstwach : materiały dla wykładowcy / Europejski Fundusz Społeczny, Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczości, Doskonalenie Kadr Gospodarki. - Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - PaństwowyInstytut Badawczy, 2005.Władysław Szelejak / Metoda badania wypadków / Warszawa: Instytut Wydaw. Centralnej Rady Związków6.Zawodowych, 1976.Stefan Filipkowski / Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki: zarys teorii / Warszawa: Instytut7.Wydaw. Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1975.Borek-Wojciechowska R.: Ocena ryzyka zawodowego, a systemy zarządzania bhp. Wydawnictwo Politechniki8.Radomskiej, Radom 2005.Wieczorek Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2009 (pozycja dostępna w9.bibliotece PO).

Literatura uzupełniająca:

Dariusz Smoliński / Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera / Wyd. 4 zm. - Gdańsk: Ośrodek1.Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.Grzonka L. / Kompendium prawa pracy z komentarzem / APEXnet CWAP, Warszawa 2008.2.Koradecka D. / Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / CIOP, Warszawa 2000.3.Mikulski R. / Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy / CIOP, Warszawa 1999.4.Żukowski P., Wieczorek S.: Organizacja bezpiecznej pracy. Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2009.5.C. H. Beck / Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy wobec pracownika / Warszawa 2008.6.Słomka A.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy.7.Kwarecki K., Zużewicz Z.: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego. Bezpieczeństwo Pracy 2001.8.Teresa Lis, Krzysztof Nowacki / Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym /. -9.Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. [Wypożyczalnia] z dn. 13.09.2011.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

28 / 82

Page 29: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania ergonomicznego Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Fundamentals of ergonomic designECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1.2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę Bc.s.5Kod przedmiotu USOS PodProER(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Ergonomia i elementy higieny pracy, Inżynieria wytwarzania, Zarządzaniebezpieczeństwem pracy

Wiedza1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii i higieny pracy

odpowiadającą kierunkowi inżynieria bezpieczeństwa

2 Student ma elementarną wiedzę na temat wpływu struktury procesutechnologicznego na jakość środowiska pracy i jakość pracy

Umiejętności1 Student potrafi analizować układ ergonomiczny i określić skutki dla

organizmu

2 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu realizacji pracy nastanowisku

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunków pracy naorganizm pracownika

2 Student może podejmować świadome decyzje dotyczące zachowania iprzestrzegania higieny pracy

Cele przedmiotu: Cel przedmiotu: kryteria i zasady projektowania ergonomicznego, wiedza o relacjach człowiek –obiekt techniczny i jego wpływu na sposób wykonywania pracy, opracowane rozwiązanie i jego krytyczna analiza

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 50 30 dr Moryń StefanSeminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji

Zajęcia realizowane w formie mieszanej. Treści programowewprowadzane w formie konwersatoryjno-wykładowej zwykorzystaniem technik multimedialnych z równoczesnymrealizowaniem ćwiczeń stanowiących podstawę dosamodzielnego opracowania projektu.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1Wyznaczanie wielkości antropometrycznych. Ocena ergonomiczności wybranych artefaktów.Wyznaczanie strefy manipulacji, położenia kątowego, wysokości Weryfikacja antropometrycznaobszaru pracy

5

2Omówienie przedmiotu, literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Korzystanie zeźródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowanianaukowych metod pracy.

2

29 / 82

Page 30: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

3 Pojęcie systemu projektowego i fazy jego istnienia. Zajęcia w formie konwersatorium. 24 System projektujący cechy i elementy. 25 Struktury procesów projektowania technicznego. 26 Projektowanie ergonomiczne. Kryteria projektowe. 47 Projektowanie stanowiska pracy. 2

8 Bieżąca analiza realizacji projektu, dyskusja nad poprawnością przyjętych rozwiązań, realizacjaćwiczeń stanowiących podstawę do projektu . 20

9 Ocena projektu połączona z krytyczną analizą przyjętych rozwiązań. 6

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii izna podstawy projektowania ergonomicznego. K2_W01 P D K L

2

Ma podstawową wiedzę o weryfikacji antropometrycznejobszaru pracy wielkościach antropometrycznych, posiadawiedzę o obecnym stanie ergonomii. K2_W01 P D K L

Umiejętności

1Absolwent potrafi określić fazy systemu projektowego,dokonać oceny realizacji projektu i przyjętych w nimrozwiązań.

K2_U07 P D K L

2

Absolwent potrafi efektywnie korzystać z literaturynaukowej przedmiotu oraz potrafi wyciągać właściwewnioski, przedstawić własne opracowanie rozwiązania izaproponować usprawnienia, które uzyska za pomocąnaukowych metod pracy.

K2_U11 P D K L

3

Absolwent potrafi efektywnie korzystać z informacjizawartych w bazach danych, literaturze i Internecie. Potrafipowiązać teorię z zagadnieniami praktyki i stosowanianaukowych metod pracy.

K2_U18 P D K L

Kompetencjespołeczne

1

Absolwent ma świadomość odpowiedzialności zapoprawność przyjętej krytycznej analizy przyjętychrozwiązań, dostrzega konieczność właściwego doborunarzędzi do weryfikacji antropometrycznej obszaru pracy

K2_K02 P D K L

2

Absolwent jest świadomy odpowiedzialności zawodowej,prawnej, społecznej, ekonomicznej i etycznej zapoprawność stosowania naukowych metod pracy ipoprawne wykonanie projektu ergonomicznego stanowiskapracy oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutkidziałalności inżynierskiej.

K2_K03 P D K L

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykorzystanie metod komputerowych i sprzętu audio-videoZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Przedstawienie projektu końcowego, powiązana z dyskusją i analizą przyjętych rozwiązań

Literatura podstawowa:

30 / 82

Page 31: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. Koradecka D., Warszawa CIOP, 1999 r1.Czajka J. H.: Ergonomia materiały do ćwiczeń, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996 r2.Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne. [w]: Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodologiczne.3.Warszawa, CIOP 1999 rMarkiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa, WNT 1999 r4.Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993 r5.Horst W.: Ergonomia, Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki6.Poznańskiej, Poznań 2001 rGórska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 19987.rTytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001 r8.

Literatura uzupełniająca:

Dietrych J.: System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1985 r1.Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie pomieszczeń stanowisk pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1997 r2.Pacholski L., Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986 r3.Opis programu DIALUX4.Opis programu APPOLINEX5.Wybór norm i rozporządzeń według wskazań prowadzącego6.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

31 / 82

Page 32: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Praca magisterska Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Master's thesisECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 20 Kont. 0 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.4Kod przedmiotu USOS PracMagi(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

Wiedza

1 Wiedza ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów.2 Wiedza w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.3 Wiedza w zakresie samodzielnego formułowania problemów.4 Wiedza w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

Umiejętności1 Umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.

2 Umiejętności w zakresie samodzielnego formułowania problemów.3 Umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

Kompetencjespołeczne

1 Kompetencje w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.

2 Kompetencje w zakresie samodzielnego formułowania problemów.3 Kompetencje w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

Cele przedmiotu: Wykonanie pracy dyplomowej z poprawnym układem treści i planem pracy.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 16 dr Wołczański TomaszSeminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji Konsultacje ze studentem.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Przygotowanie, opracowanie i prezentacja pracy dyplomowej. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 1

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

32 / 82

Page 33: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Wiedza

1

Student ma uporządkowaną, podbudowaną definicyjnie ipojęciowo wiedzę w zakresie podstawowych metodbadawczych, samodzielnego formułowania problemów,wykorzystania źródeł i informacji naukowej, technik.

K2_W01 S B N O R

2 Student ma wiedzę na temat przygotowania, opracowania iprezentacji pracy dyplomowej. K2_W07 S B N O R

3 Student ma wiedzę na temat części teoretycznej, analizy ioceny badanego zjawiska. K2_W07 S B N O R

Umiejętności

1 Student formułuje część praktyczną pracy. K2_U01 S B N O R2 Posiada umiejętność samokształcenia się. K2_U01 S B N O R3 Projektuje niezbędne do wykonania pracy narzędzia. K2_U18 S B N O R

4Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik wśrodowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. K2_U12 S B N O R

5Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcymopracowanie problemów z zakresu podstawowychzagadnień inżynierskich

K2_U02 S B N O R

6Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcymprezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnieńinżynierskich.

K2_U08 S B N O R

Kompetencjespołeczne

1

Student rozumie i prawidłowo ocenia korzyści i zagrożeniagospodarcze, ekonomiczne i społeczne robotyzacjiprocesów produkcyjnych w skali lokalnej, regionalnej iglobalnej.

K2_K01 S B N O R

2Ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całeżycie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie iinnych osób.

K2_K07 S B N O R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Samodzielna praca studentaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Ocena z egzaminu dyplomowego

Literatura podstawowa:

Literatura dobierana stosownie do tematyki rozwiązywanych problemów1.

Literatura uzupełniająca:

Literatura dobierana stosownie do tematyki rozwiązywanych problemów1.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

33 / 82

Page 34: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

34 / 82

Page 35: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Forecasting and simulation in enterpriseECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 2.9 Zaliczenie na ocenę A.s.4Kod przedmiotu USOS ProSymPR(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Matematyka , Statystyka, Technologia informacyjna, Podstawy zarządzania,Zarządzanie produkcją i usługami

Wiedza

1

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, obejmująca elementy algebry ianalizy matematycznej, przydatną do formułowania i rozwiązywaniaprostych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji

2Podstawowa wiedza z zakresu statystyki przydatna do formułowania irozwiązywania problemów ekonomicznych i technicznych z zakresuzarządzania i inżynierii produkcji

3 Wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

4 Wiedza w zakresie organizacji systemów i procesów produkcyjnych ilogistycznych

Umiejętności

1Umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania iwykorzystywania informacji pochodzących z różnych, właściwie dobranychźródeł

2Umiejętność stosowania technik z zakresu nauk ścisłych dorozwiązywania typowych problemów związanych z działalnościąinżynierską i menedżerską

Kompetencjespołeczne

1 Rozumie potrzebę permanentnego uczenia się oraz doskonalenia swoichkompetencji zawodowych i społecznych

2

Cele przedmiotu: .

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 25 15 dr Duczkowska AnnaĆwiczeniaLaboratorium 30 15 dr Czabak-Górska IzabelaProjekt 35 15 dr Czabak-Górska IzabelaSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w sali autytoryjnej

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Wprowadzenie do wykładu. Pojęcie prognozowania, obszary prognozowania w przedsiębiorstwie. 2

2 Proces prognozowania wielkości sprzedaży. Dane statystyczne. 1

35 / 82

Page 36: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

3Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej. Modele szeregówczasowych z trendem. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi. 2

4 Modele dla procesów niestacjonarnych. Modele ekonometryczne. Jakościowe modeleprognozowania. 2

5 Sieci neuronowe w prognozowaniu. Hybrydowe i kombinowane metody prognozowania. 1

6 Definicje podstawowe modelowania i symulacji: symulacja dyskretna, ciągła, agentowa ihybrydowa. 1

7 Metody modelowania procesów dyskretnych i ciągłych. Metody symulacji procesów dyskretnych.Narzędzia do symulacji procesów dyskretnych. 2

8 Etapy przebiegu eksperymentu symulacyjnego. Projektowanie eksperymentów DOE (Design ofExperiment). 2

9 Komputerowe wspomaganie prognozowania i symulacji. 110 Podsumowanie wykładu. Wskazanie efektów kształcenia. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Laboratorium Sposób realizacjiĆwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia z wykorzystaniemwspomagania komputerowego. Praca z programami MS Excel iStatistica.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Omówienie treści programowych, zasad organizacji zajęć i warunków zaliczenia. 1

2 Wprowadzenie do Prognozowanie wielkości sprzedaży w oparciu o wybrane modele zwykorzystaniem programu MS Excel. 2

3 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennejprognozowanej. 2

4 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych z trendem. 2

5 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi. 2

6Opracowanie modelu eksperymentu dla optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniemprogramu Statistica.Zapoznanie z możliwościami i obsługą oprogramowania MonZa. 4

7 Zaliczenie przedmiotu. Podsumowanie. 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Projekt Sposób realizacji

Ćwiczenia projektowa w laboratorium, Zajęcia projektowewymagające aktywnego uczestnictwa i samodzielnej pracy,ukierunkowane na samodzielne wykorzystanie narzędziprognozowania w celu rozwiązania określonego problemu.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Omówienie treści programowych, zasad organizacji zajęć i warunków zaliczenia. 1

2 Określenie problemu, dla którego opracowane zostaną prognozy (np. potrzeby materiałowe,sprzedaż). Omówienie założeń projektu 3

3 Realizacja projektu przez studentów, konsultacje i ocena postępów realizowanych zadań. 94 Odbiór projektu. Podsumowanie zajęć. 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1

Uporządkowana i zaawansowana wiedza w zakresiezagadnień kluczowych, w tym prognozowania i symulacji K_W01 W L P C K P R

2

36 / 82

Page 37: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Umiejętności

1

Umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania,selekcjonowania i wykorzystywania informacjipochodzących z różnych, właściwie dobranych źródeł,także w języku obcym oraz interpretowania , oceniania iwyciągania wniosków z uzyskanych informacji

K_U01 W L P C K P R

2Umiejętność przeprowadzania symulacji komputerowychzwiązanych z pracami inżynierskimi oraz interpretowaniawyników i wyciągania wniosków

K_U01 C K P R

Kompetencjespołeczne

1Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej wrozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem,potrafi współdziałać i pracować w grupie

K_K03 W L P C K P R

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Treści teoretyczne poparte przykładami z praktyki gospodarczej.Laboratorium komputerowe – praktyczne wykorzystanie metod prognozowania i symulacji z wykorzystaniemwspomagania komputerowego. Praca z programami MS Excel i Statistica. Zajęcia projektowe wymagająceaktywnego uczestnictwa i samodzielnej pracy, ukierunkowane na samodzielne wykorzystanie narzędziprognozowania w celu rozwiązania określonego problemu.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Zaliczenie pisemne -wykład Laboratorium – Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowychotrzymywanych w trakcie trwania semestru Projekt – pozytywna ocena ze zrealizowanego zadania projektowego.

Literatura podstawowa:

Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,1.2008.Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa, 2001.2.Snarska A.: Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet, Warszawa, 2009.3.

Literatura uzupełniająca:

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa,1.2003.Nowak E. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Placet, Warszawa,2.1998.Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa, 2004.3.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

37 / 82

Page 38: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Projekt zespołowy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Team projectECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.4 Prakt. 3 Zaliczenie na ocenę C.s.1Kod przedmiotu USOS ProjZesp(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem

Wiedza1 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i

modelowania procesów (biznesowych, produkcyjnych).

2 Ma przekrojową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania iinżynierii produkcji.

Umiejętności

1Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza wzakresie metod i technik stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji.

2 Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań w oparciu o różne kryteria(techniczne, ekonomiczne, społeczne).

3 Posiada zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

4 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów naukowychwłaściwych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

Kompetencjespołeczne

1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

2 Potrafi ocenić wagę poszczególnych zadań oraz określić priorytety służąceich realizacji.

3 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoichkompetencji.

4 Przedstawia opinie i dzieli się wiedzą na temat omawianych zagadnień.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów projektu zespołowego dotyczącego analizyi opracowanie wskazanych zagadnień z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 65 30 dr inż. Łuszczyna RafałSeminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji Praca w grupach.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1Omówienie treści zajęć, formy i warunków zaliczenia oraz oczekiwanych efektów kształcenia dlaprzedmiotu. Określenie zasad pracy zespołowej oraz sformułowanie podstawowych warunkówefektywnego zarządzania zespołem.

2

38 / 82

Page 39: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

2

Omówienie zakresu tematycznego projektów, prezentacja propozycji tematów projektów,ukonstytuowanie zespołów, wybór tematów, wyznaczenie etapów do realizacji na kolejnychzajęciach, omówienie formalnych wymogów dotyczących prezentacji etapów projektu isporządzenia dokumentacji, podział ról w zespole.

2

3 Przygotowanie karty opisu projektu – identyfikacja założeń, definicja celów projektowych(szczegółowe i ogólne) oraz rezultatów cząstkowych. 2

4 Analiza wymagań (specyfikacja projektu) i interesariuszy. Weryfikacja uzasadnienia biznesowego. 2

5 Dobór metod i narzędzi do realizacji projektu. Analiza zasobów. Omówienie etapów realizacjiprojektu i wyznaczenie kamieni milowych. 4

6 Opracowanie macierzy odpowiedzialności - przydział zadań i odpowiedzialności w grupieprojektowej (RACI). 2

7Panel dyskusyjny - zarządzanie czasem vs. zarządzanie sobą w czasie. Macierz Eisenhower’a ikonsekwencje przebywania w poszczególnych ćwiartkach. Potrzeba rozwoju osobistego. 4

8 Etapy modelowania spotkań projektowych. Praca w grupach. 2

9 Opracowanie dokumentacji poszczególnych etapów projektu. Praca w grupach. Dyskusje ikonsultacje z prowadzącym. 4

10 Praca w grupach. Diagnozowanie zespołu na podstawie obserwacji jego zachowań grupowych. 2

11 Prezentacja projektów w formie multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym. 212 Ocena projektów, omówienie i analiza efektów pracy zespołowej. 2

L. godz. pracy własnej studenta 35 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Zna zasady pracy zespołowej. K2_W08 P K P

2 Posiada podstawową wiedzę z zakresu efektywnegozarządzania zespołem i czasem. K2_W08 P K L O P

3 Zna i rozumie istotę rozwoju osobistego. K2_W08 P K O P

Umiejętności

1 Potrafi zanalizować oraz zdefiniować cel projektu. K2_U01 P L M O

2Potrafi dostosować odpowiednie zagadnienia z zakresuzarządzania i inżynierii produkcji do praktycznego aspektuprojektu.

K2_U09 P L M O

3 Potrafi wyszukać odpowiednią literaturę (takżeobcojęzyczną) potrzebną do realizacji projektu. K2_U05 P L M O

4Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania prostychproblemów badawczych metody analityczne i symulacyjne. K2_U08 P L M O P

5 Dokumentuje etapy pracy nad projektem kierując sięwłaściwym formalizmem. K2_U10 P L M O P

Kompetencjespołeczne

1Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej wrozwiązywaniu problemów związanych z realizacjązłożonych projektów.

K2_K03 P K P

2 Dokonuje podziału pracy w zespole. K2_K04 P K P

3 Konsultuje i porównuje efekty pracy z członkami zespołu. K2_K03 P K P

4 Potrafi w przystępny sposób zaprezentować efekty pracyzespołu. K2_K06 P K M N P

5 Potrafi rzetelnie ocenić wkład pracy każdego członkazespołu. K2_K05 P K M P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

39 / 82

Page 40: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Ćwiczenia projektowe o charakterze problemowo-zadaniowym polegające na przedstawieniu przez studentówwyników prac nad wybranymi projektami oraz wspólnej dyskusji dotyczącej wniosków i rozwiązań problemowych.Praca w grupach. Panele dyskusyjne.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizacja zespołowych projektów w grupach 4-6 osób zakończonychsprawozdaniem pisemnym (50%) oraz prezentacją efektów pracy w formie wypowiedzi ustne (50%).

Literatura podstawowa:

Brown R.: Procesy grupowe. GWP, Gdańsk 2006.1.Łasiński G.: Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce. PWE, Warszawa 2007.2.Cooley E.: Training an Interdisciplinary Team in Communication and Decision-Making Skills. Small Group3.Research, 25 (1), 1994, p. 5-25.Miller D.: Zespoły. PWE, Warszawa 2010.4.Shonk J. H.: Team-based organizations: developing a successful team environment. Business One Irwin,5.Homewood 1992.

Literatura uzupełniająca:

Hudson M., Smart A., Bourne M.: Theory and Practice in SME Performance Measurement System. International1.Journal of Operations & Production Management, 21(8), 2001, p. 1096-1115.Sikorski C.: Relacje komunikacyjne. [w:] Błaszczyk W. (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie2.relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2006, s. 69-76.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

40 / 82

Page 41: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów bezpieczeństwa Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Design of safety systemsECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.4 Prakt. 3 Zaliczenie na ocenę Bc.s.8Kod przedmiotu USOS ProSysBE(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Organizacjasystemów ratownictwa, Techniczne systemy zabezpieczeń

Wiedza

1Student ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowaniasystemów bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i systemówinformacji.

2 Student zna zagadnienia dotyczące stanów nadzwyczajnych.

3Student zna zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi,elektrycznymi oraz chemicznymi stosowane w urządzeniach i budowlach.

4 Student zna metody, techniki i narzędzia analizy systemówbezpieczeństwa.

Umiejętności

1

Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowaniasystemów bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i systemówinformacji do wykonania działań odpowiednich dla konkretnegozagrożenia.

2Student jest przygotowany do określenia przyczyn, skutków i sposobówwprowadzenia i działania podczas klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego.

3 Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowiskuprzemysłowym oraz zna środki bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 Student potrafi ocenić przydatność technicznych systemów zabezpieczeń.

Kompetencjespołeczne

1Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji oraz jest świadomy ważności doboru odpowiednich środkówbezpieczeństwa.

2

Student prawidłowo identyfikuje problemy związane z bezpieczeństwemoraz jest świadomy konsekwencji ekonomicznych i społecznych źlezaplanowanych i przygotowanych środków zaradczych oraznieprzestrzegania przepisów bhp, przyczyn wypadków, awarii i katastrof.

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy z zakresu: projektowania systemów bezpieczeństwa, inżynierii bezpieczeństwa(publicznego, cywilnego, pracy, ...), trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresusystemów bezpieczeństwa.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 65 30 dr inż. Łuszczyna Rafał

41 / 82

Page 42: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Seminarium

Treści kształcenia

Projekt Sposób realizacji

Samodzielna realizacja projektu zleconego przezprowadzącego zajęcia. Prezentacja poszczególnych etapówrealizacji przydzielonych projektów z wykorzystaniem technikmultimedialnych + dyskusja.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Zajęcia organizacyjne. 12 Bezpieczeństwo, systemy bezpieczeństwa. 2

3 Zapobieganie powstawaniu naturalnym, cywilizacyjnym oraz publicznym zagrożeniombezpieczeństwa. 2

4 Przygotowanie podmiotów i systemu bezpieczeństwa na wypadek ich wystąpienia. 25 Przeciwdziałanie (reagowanie) w przypadku wyzwolenia się zagrożeń. 26 Fazy cyklu życia systemu. 27 Inżynieria bezpieczeństwa publicznego. 38 Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. 39 Inżynieria bezpieczeństwa pracy. 3

10 Koszty błędów. 211 Dyrektywa ATEX. 212 Minimalne wymagania maszyn i urządzeń. 213 Nadzór oraz odpowiedzialność nad parkiem maszynowym w firmie produkcyjnej. 214 Podsumowanie kursu. Zaliczenia. 2

L. godz. pracy własnej studenta 35 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowaniasystemów bezpieczeństwa. K2_W06 P K M P R

2Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą inżynieriibezpieczeństwa publicznego, cywilnego i pracy. K2_W03 P K M P R

3Student ma wiedzę o trendach rozwojowych inajistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresusystemów bezpieczeństwa.

K2_W11 P K M P R

Umiejętności

1Student potrafi pozyskiwać informacje, korzystać zliteratury przedmiotu oraz potrafi po ich zintegrowaniuwyciągać właściwe wnioski.

K2_U01 P K M P R

2

Student potrafi dokonać krytycznej analizy systemówbezpieczeństwa i na podstawie ich funkcjonowania określićrodzaj zabezpieczeń przed zagrożeniami i zmniejszeniemich skutków działania.

K2_U14 P K M P R

3 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwaniarozwiązań i samokształcenia. K2_U05 P K M P R

Kompetencjespołeczne

1

Student ma świadomość ważności prawidłowegoprojektowania systemów bezpieczeństwa, i rozumiepozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej. K2_K02 P K M P R

2

Student na podstawie oceny czynników występujących wśrodowisku podejmuje świadome decyzje dotycząceprawidłowego projektowania systemów bezpieczeństwa. K2_K04 P K M P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

42 / 82

Page 43: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Metoda zajęć projektowych, pogadanka.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Ocena prac wymagających wiedzy i umiejętności rozwiązywania praktycznych zadań.

Literatura podstawowa:

Pisowicz W.: "Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa", WNT, Warszawa 2008.1.Anderson R.: "Inżynieria zabezpieczeń", WNT, Warszawa 2005.2.Migdalski J. (red.): "Inżynieria niezawodności: poradnik", red., ZETOM, Warszawa 1992.3.Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona. Warszawa 2006.4.Nowak E.: "Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych", AON, Warszawa 2008.5.Tyrała P.: "Zarządzanie kryzysowe", Warszawa 2008.6.Urbański A.: "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa7.2009.Szymonik A.: "Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa", Warszawa 2011.8.Dyrektywa ATEX.9.

Literatura uzupełniająca:

Konieczny J.: "Inżynieria systemów działania", WNT, Warszawa 1983.1.Wójtowicz W:. "Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej", P.P.H. Zapol Dmochowski, Warszawa 2006.2.Żukowski P., Wieczorek S.: "Organizacja bezpiecznej pracy". Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2009.3.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

43 / 82

Page 44: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 1 Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Master's seminar IECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1.2 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.2Kod przedmiotu USOS SemiMagi(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

Wiedza1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu podejmowanego tematu pracy

dyplomowej2

Umiejętności1

Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literatury przedmiotuoraz potrafi po ich zintegrowaniu wyciągać właściwe wnioski.

2

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

2

Cele przedmiotu: Opanowanie podstawowej wiedzy z dziedziny, z której student przygotowuje pracę magisterską,zapoznanie się z wiodącą literaturą przedmiotu,

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium 50 30 dr Wołczański Tomasz

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Seminarium z elementami multimedialnymi,

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Plan seminarium. Organizacja pracy na zajęciach. Warunki zaliczenia seminarium 2

2 Ustalenie zainteresowań studentów i wybór promotora oraz pomoc we wstępnym ustaleniu tematupracy dyplomowej. 2

3 Metodologia pracy naukowej. 24 Zasady pisarstwa naukowego. 25 Sposoby formułowania tematu pracy, ostateczne ustalenie tematu. 26 Sposoby określania hipotez, celu głównego i celi szczegółowych pracy. 2

7 Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, analizowania, wnioskowania,syntetyzowania, porównywania, klasyfikowania itd. 2

8 Wybór literatury przedmiotu. Zapis bibliografii. 19 Bibliografia i jej wykorzystanie w pracy. Powołanie na pozycje z bibliografii na przypisy. 2

10 Ustalenie tematyki przygotowania samodzielnych wystąpień studentów na seminarium. 2

44 / 82

Page 45: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

11 Omówienie zasad pisania pracy dyplomowej. Wymogi edytorskie, struktura pracy dyplomowej. 2

12 Opracowanie wyników badań .Zasady opracowań graficznych, podpisy rysunków spis tabel, zasadynumeracji. 3

13 Krytyczna ocena literatury przedmiotu. 314 Ocena postępów w pracy dyplomowej. 3

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student opanował wiedzę z dziedziny, z którejprzygotowuje pracę magisterską. K2_W03 S L R

2 Student zapoznał się z wiodącą literaturą przedmiotu iumie z niej skorzystać. K2_W05 S L R

3 Student zna i przeprowadził krytyczną analizę wiodącejliteratury przedmiotu K2_W04 S L R

Umiejętności

1Student posiada umiejętność sformułowania tematu pracy ipotrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. K2_U03 S L R

2 Student umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy K2_U10 S L R

3 Student umie zaplanować i przeprowadzić eksperyment K2_U10 S L R

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie potrzebę rozszerzania i pogłębianiawiedzy K2_K01 S L R

2 Student potrafi pracować samodzielnie K2_K06 S L RFormy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:metody aktywizujące samodzielna praca studentaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:ocena postępów w zbieraniu materiałów i w pisaniu pracy dyplomowej

Literatura podstawowa:

CieślarczykM., Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowtych, Warszawa1.2002.Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 19712.Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 19783.Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.4.Sztumski A. Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 19845.Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 19956.

Literatura uzupełniająca:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 20091.Majewski T., Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 20032.Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 19703.Święcicki M., Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Warszawa 19694.Zajączkowski M., Podstawowe wskazówki dla piszących prace magisterskie i dyplomowe, Szczecin 1986.5.

45 / 82

Page 46: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH,6.Warszawa 2000

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

46 / 82

Page 47: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 2 Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Master's seminar IIECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.3Kod przedmiotu USOS SemiMagi(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

Wiedza1 Zaliczenie semestru. Efekty nauczania uzyskane w procesie

dotychczasowego kształcenia2

Umiejętności1 brak wymagań2

Kompetencjespołeczne

1 brak wymagań2

Cele przedmiotu: Wykonanie pracy dyplomowej z poprawnym układem treści i planem pracy

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium 60 30 dr Moryń Stefan

Treści kształcenia

Seminarium Sposób realizacji Metody aktywizujące, samodzielna praca studenta

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Plan seminarium. Organizacja pracy na zajęciach. Warunki zaliczenia seminarium. 22 Referowanie wyników badań, prezentacja. Po zakończeniu części doświadczalnej. 43 Realizacja zreferowanych i zaakceptowanych tez własnych prac dyplomowych. 44 Określenie problemu badawczego, hipotez, celów głównych i szczegółowych. 45 Wybór metod i technik badawczych. 26 Referowanie i omawianie fragmentów pracy. Prezentacja. 2 27 Ogólna dyskusja nad referowanymi fragmentami prac. 28 Plagiat. System antyplagiatowy. 19 Zasady oceny prac dyplomowych. Omówienie zasad opracowania recenzji. 1

10 Przebieg obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 111 Próbna obrona pracy. 312 Ocena postępów na seminarium. 213 Ocena postępów w pracy dyplomowej. 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

47 / 82

Page 48: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student opanował wiedzę z dziedziny, z którejprzygotowuje pracę dyplomową. K2_W01 S N O R

2 Student zna podstawowe metody badawcze i potrafi jezastosować. K2_W07 S N O R

3 Student zna zasady pisania i prezentowania pracnaukowych. K2_W08 S N O R

Umiejętności

1Student potrafi odnaleźć i właściwie wykorzystać źródłainformacji, odnoszące się do obszaru problemowego pracydyplomowej.

K2_U01

2 Student potrafi właściwie zredagować opracowanie ostrukturze i formie odpowiadające pracy dyplomowej. K2_U10

3Student potrafi zaproponować metody, techniki i narzędziawłaściwe do rozwiązania problemu ustalonego w pracydyplomowej.

K2_U17

Kompetencjespołeczne

1Student potrafi pracować w ramach czasowych ustalonychharmonogramem seminarium i realizacji pracydyplomowej.

K2_K05 S N O R

2 Student dostrzega potrzebę ciągłego rozszerzania ipogłębiania swej wiedzy. K2_K06 S N O R

3Student potrafi pracować samodzielnie. Jestodpowiedzialny, dostrzega zadań na studiach i w przyszłejpracy zawodowej.

K2_K01 S N O R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:metody aktywizujące samodzielna praca studentaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:ocena postępów w zbieraniu materiałów i w pisaniu pracy dyplomowej

Literatura podstawowa:

Cieślarczyk M.: Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowych, Warszawa1.2002.Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych, PTS, Warszawa 1994. Sołoma L., Metody i2.techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. UniwersytetuSztumski A.: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.3.Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych, magisterskich, Warszawa 1995.4.Sołoma L.: Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko -5.Mazurskiego, Olsztyn 2002, ISBN 83-7299-202-9.

Literatura uzupełniająca:

Boć J.: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009.1.Majewski T.: Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003.2.Podręcznik ankietera, pod red. Z. Sawińskiego, P.B. Sztabińskiego i F. Sztabińskiego, Warszawa 2000.3.Ściółkowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz4.1993.Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH,5.

48 / 82

Page 49: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Warszawa 2000.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

49 / 82

Page 50: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Społeczne środowisko pracy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Social work environmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1.4 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.4Kod przedmiotu USOS SpoSroPR(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Brak wymagań wstępnych.

Wiedza1 Brak wymagań wstępnych.2

Umiejętności1 Brak wymagań wstępnych.2

Kompetencjespołeczne

1 Brak wymagań wstępnych.2

Cele przedmiotu: Przekazanie podstawowej wiedzy o naukach społecznych, których przedmiotem zainteresowaniajest człowiek - pracownik, poznanie podstawowych norm społecznych stymulujących zachowanie pracownika wwarunkach pracy, wykształcenie umiejętności rozumienia i analizowania sytuacji konfliktowych i zapobiegania im,prowadzenie negocjacji.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 40 30 dr Moryń StefanĆwiczenia 35 15 dr Moryń StefanLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji wyklad

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Społeczne warunki pracy. 52 Człowiek jako istota społeczna. 33 Powstawanie norm społecznych. Kryteria podziału - rodzaje norm. 34 Zachowania jednostki a normy społeczne. Kontrola społeczna. 35 Wartości i ich znaczenie w życiu człowieka. 36 Rola wartości w miejscu pracy. 37 Człowiek a środowisko pracy i życia. Kształtowanie przestrzeni społecznej. 38 Przyczyny konfliktów w organizacji. 39 Charakterystyka konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. 3

10 Kolokwium zaliczeniowe. 1

L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Referat.

50 / 82

Page 51: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Praca i życie społeczeństwa polskiego na przelomie XX i XXI wieku. 22 Uwarunkowania rozwoju kariery zawodowej pracowników. 13 Coaching we współczesnej organizacji. 24 Komunikacja społeczna i jej rola w procesie pracy. 25 Komunikacja werbalna i niewerbalna. 26 Bariery w komunikacji społecznej w organizacji. 27 Ocenianie pracowników. Systemy oceniania. 18 Systemy oceniania. Ocena a wynagrodzenia pracowników. 29 Omówienie referatów. Podsumowanie semestru. 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza1

Student ma podstawową wiedzę o naukach społecznych,których przedmiotem zainteresowania jest człowiek -pracownik Student ma wiedzę o różnych rodzajach więzispołecznych i uwarunkowania funkcjonowania człowieka wgrupie w czasie wykonywania pracy Student znapodstawowe normy społeczne stymulujące zachowaniepracownika w warunkach pracy

K2_W01 W C C O

2

Umiejętności1

Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytejwiedzy w motywowaniu pracowników do wydajniejszejpracy i koszty społeczne tego zachowania Student posiadaumiejętność rozumienia i analizowania relacjimiędzyludzkich Student posiada umiejętność rozumienia ianalizowania sytuacji konfliktowych i umie im zapobiegaćoraz prowadzić negocjacje

K2_U01 W C C O

2

Kompetencjespołeczne

1

Student rozumie potrzebę poszerzania wiedzy i stałego jejaktualizowania, przy czym potrafi zachęcić do nauki inneosoby Student rozumie potrzebę i potrafi pracowaćzespołowo przy realizacji określonego zadania.

K2_K01 W C C O

2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:wykladZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Kolokwium zaliczeniowe - wykład; referat - ćwiczenia.

Literatura podstawowa:

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, FELBERG SJA, Warszawa 1999.1.Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego, PW Wiedza Powszechna, Warszawa, 1990.2.

51 / 82

Page 52: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi : Zarys problematyki i metod, Antykwa, Drukarnia - Sp., Kraków3.1998.Robbins S. Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 20004.Sajkiewicz A. i in.: Zarządzanie potencjałem pracy, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna [5] Wydawnicza5.1995.Sajkiewicz A. Sajkiewicz Ł.,Nowe metody pracy z ludżmi, Organizacja procesów personalnych Wydawnictwo [6]6.POLTEXT, Warszawa 2002.Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.7.Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, pod red. W. Kowalczewskiego, Wydawnictwo Akademickie8.DIALOG, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Demarco T.: Czynnik ludzki, Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły, WNT, 2002.1.Holliday M., Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy I budować zespół, Wydawnictwo2.HELION , Gliwice 2006.McGee P., Jak napisać CV, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002.3.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M.: Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa PWN, 1996 -2002, T.3:4.Rozwój funkcji psychicznych, oprac. Janusz Trempała [i in.], 2002.Rozwój pracowników, Przesłanki cele, instrumenty, pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo POLTEXT,5.Warszawa 2002Yate M.J., Rozmowa kwalifikacyjna. Najlepsze odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo Ravi, Łódź 20016.Bohm F., Rozwiązywanie konfliktów, Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Gdańska BLInfo Pols.7.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

52 / 82

Page 53: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Systemy wspomagania decyzji Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Decision support systemsECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.8 Prakt. 0 Egzamin A.s.7Kod przedmiotu USOS SysWspDE(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Technologie informacyjne, Podstawy zarządzania, Statystyka, Matematyka

Wiedza

1

Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, obejmującąelementy algebry i analizy matematycznej, oraz fizyki, przydatną doformułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu zarządzania iinżynierii produkcji.

2

Ma podstawową wiedzę z zakresu statystyki i matematycznych metodzarządzania, w tym badań operacyjnych przydatnych do formułowania irozwiązywania problemów ekonomicznych i technicznych z zakresuzarządzania i inżynierii produkcji.

3Ma wiedzę dotyczącą cyklu życia urządzeń, obiektów, systemówtechnicznych oraz ich wpływu naśrodowisko, a także działania istosowania systemów informatycznych

Umiejętności

1Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować iwykorzystywać informacje pochodzące z różnych, właściwie dobranychzródeł.

2

Potrafi dokonać analizyoraz oceny funkcjonowania procesów, systemów iusług z wykorzystaniem metod i technik stosowanych w zarządzaniu iinżynierii produkcji,uwględniając ich specyfikę oraz podejście systemowe ipozatechniczne.

3Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań inżynierskich w oparciu oróżne kryteria w tym związane z zarządzaniem kosztami i finansamiprzedsiębiorstwa.

Kompetencjespołeczne

1Rozumie znaczenia i wagę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemówzwiązanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji, potrafi współdziałać ipracować w grupie.

2 Student potrafi ocenić wagę poszczególnych zadań oraz określić piorytetysłużące ich realizacji.

3 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Cele przedmiotu: - Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi metod modelowania oraz elementamiwiedzy praktycznej niezbędnymi do uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji wieloaspektowych igrupowych - Poszerzenie wiedzy o modelach i metodach wspomagania decyzji wielokryterialnych oraz o dostępnychpakietach komputerowych w tym zakresie

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 30 dr inż. Deptuła AdamĆwiczenia 30 15 dr inż. Deptuła AdamLaboratoriumProjektSeminarium

53 / 82

Page 54: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Tradycyjny wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Fazy procesu decyzyjnego. Poziom operacyjny, taktyczny, strategiczny 22 Geneza systemów wspomagania decyzji SWD (funkcje, procesy) 23 Modele graficzne procesów decyzyjnych 24 Modele logiczne, graficzne i indukcyjne procesów decyzyjnych 25 Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych 26 Bazy danych i techniki kalkulacyjne do SWD 27 Modele normatywne wielokryterialnej analizy i optymalizacji decyzji 2

8 Projektowanie SWD do abstrakcji do wdrożenia- komunikacja z użytkownikiem i projektowanieinterfejsu 2

9 Projektowanie SWD do abstrakcji do wdrożenia 210 Metodologia projektowania i realizacja SWD, znaczenie SWD na funkcjonowanie organizacji 211 Metody oceny skuteczności działania SWD 2

12Zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Zadanie wnioskowania indukcyjnego, dyskusjawłaściwości atrybutów warunkowych, zasada uczenia z nauczycielem, pojęcie funkcji błędu,problem generalizacji

2

13 Uczenie ze wzmocnieniem - sformułowanie zadania, dyskusja funkcji wartości, uczenie zewzmocnieniem jako metoda aproksymacji 2

14 Integracja SWD z systemami ekspertowymi 2

15 Przegląd wybranych strategii przeszukiwania przestrzeni - metoda wzrostu, błądzeniaprzypadkowego symulowanego wyżarzania 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Omawianie tematyki ćwiczeń, rozwiązywanie zadań iproblemów. Praca indywidualna i w grupach

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Fazy procesu decyzyjnego. Poziom operacyjny, taktyczny, strategiczny 12 Geneza systemów wspomagania decyzji SWD (funkcje, procesy) 13 Modele graficzne procesów decyzyjnych 1

4 Modele logiczne procesów decyzyjnych- wielowartościowe drzewa decyzyjne i tablice decyzyjne 2

5 Modele sieciowe i neuronowe procesów decyzyjnych 26 Modele grafowe i indukcyjne procesów decyzyjnych 27 Komunikacja z użytkownikiem i projektowanie interfejsu 18 Strategie gier dwuosobowych, algorytm MINMAX i przycinanie alfa-beta 2

9Zadanie wnioskowania indukcyjnego, dyskusja właściwości atrybutów warunkowych, zasadauczenia z nauczycielem, pojęcie funkcji błędu, problem generalizacji, rola zbioru trenującego itestowego

2

10 Omówienie sprawozdań z ćwiczeń oraz zaliczenie przedmiotu 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

54 / 82

Page 55: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Wiedza

1

Absolwent ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzęz: teorii zarządzania, i systemów wspomagania decyzji.Student zna podstawowe generacje systemów SWD iinformatycznych wspierających pracę przedsiębiorstw. Znatechniczno- organizacyjne reguły ich wdrażania.

K2_W03 W C A C I P

2

Zna podstawy optymalizacji procesów decyzyjnych.Posiada wiedzę dotyczącą możliwości zastosowaniamodeli graficznych i logicznych dla trzech poziomówwdrażania: operacyjnego, taktycznego i strategicznego.Zna podstawy modelowania siecioweg i neuronowego.

K2_W01 W C A C I P

3Posiada wiedzę dotyczącą budowania (i programowania)modeli normatywnych wielokryterialnej analizy ioptymalizacji decyzji

K2_W02 W C A C I P

Umiejętności

1

Student potrafi dokonać analizy przydatności danej metodySWD dla konkretnego przedsiębiorstwa. Potrafisformułować model decyzyjny, umie dokonać poprawnegosformułowania korzyści tego modelu oraz zinterpretowaćwyniki.

K2_U06 W C A C I P

2

Potrafi poprawnie korzystać z modelilogicznoheurystycznych procesów decyzyjnych- drzewdecyzyjnych, tablic decyzyjnych oraz algorytmówindukcyjnych

K2_U08 W C A C I P

3

Student potrafi prawidłowo zastosować techniki podstawmetod sztucznej inteligencji, potrafi pracować z wybranymomówinym na zajęciach oprogramowaniem do analizydanych, przygotować zbiory danych do analizy danych.Potrafi samodzielenie dostosować profil (wygląd,użyteczność) interfejsu użytkownika dla danej metodySWD z punktu widzenia możliwości wdrożenia wprzedsiębiorstwie.

K2_U15 W C A C I P

Kompetencjespołeczne

1

Docenia znaczenie wiedzy, nabytych umiejętności iakceptuje konieczność ich stałego uzupełniania wynikającąz ciągłych zmian w zakresie systemów SWD K2_K01 W C A C I P

2Polepsza sprawność komunikowania się i pracy w grupieniezbędną dla zaproponowania zastosowania wprzedsiębiorstwie systemy SWD z wybranej grupy

K2_K04 W C A C I P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład realizowany za pomocą prezentacji multimedialnych z przedstawieniem przykładów w wybranymoprogramowaniuZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Literatura podstawowa:

Luce R. D., Raiffa H. (1964): Gry i decyzje. Warszawa: PWN1.Roy B. (1990): Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Warszawa:WNT2.Konarzewska-Gubała E. (1991): Wspomaganie decyzji wielokryterialnych. Prace AE we Wrocławiu Nr 551. Seria:3.Monografie i Opracowania nr 56

55 / 82

Page 56: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Cichosz P. (2000): Systemy uczące się, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 20004.

Literatura uzupełniająca:

Tyszka T. (1986): Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. Warszawa: PWN1.Arabas J. (2001): Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 20012.

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

56 / 82

Page 57: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

Nazwa przedmiotu Współczesne problemy bezpieczeństwa Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Contemporary safety issuesECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 1 Kont. 0.9 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę Bc.s.2Kod przedmiotu USOS WspProBE(3)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Problemy współczesnej techniki

Wiedza1

Student zna i rozumie współczesne problemy bezpieczeństwa z zakresuochrony własności przemysłowej i praw autorskich w nowoczesnymprzedsiębiorstwie, firmie

2 Student zna podmioty, organizacje i struktury odpowiedzialne zabezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych.

Umiejętności1

Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobów funkcjonowaniaistniejących rozwiązań technicznych w szczególności urządzeń, obiektówprzemysłowych.

2 Student potrafi dokonać wstępnej analizy oceny zagrożeń, potrafizaproponować rozwiązania minimalizujące ryzyko bezpieczeństwa.

Kompetencjespołeczne

1Student ma świadomości odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznejzwiązanej ze współczesnym bezpieczeństwem w firmie iprzedsiębiorstwie.

2

Cele przedmiotu: Zapoznanie się studentów z informacjami z zakresu współczesnych problemów bezpieczeństwa,rodzajów i źródeł zagrożeń, podmiotów, organizacji i struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, czynnikówdeterminujących stan bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 35 30 dr Moryń StefanĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykłady w sali audytoryjnej z wykorzystaniem tablicy i metodmultimedialnych

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Zajęcia organizacyjne. Rodzaje i źródła zagrożeń. 22 Bezpieczeństwo globalne i bezpieczeństwo regionalne. 23 Bezpieczeństwo państwa bezpieczeństwo społeczności lokalnej. 2

4 Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej oraz bezpieczeństwo podmiotów gospodarczychi przedsiębiorstw. 4

5 Systemy bezpieczeństwa i ich podstawowe podmioty. 2

57 / 82

Page 58: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

6 Podmioty, organizacje i struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 27 Strategia bezpieczeństwa. 28 Sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa. 29 Prognozowanie stanu bezpieczeństwa. 2

10 Profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa. 211 Przywracanie akceptowalnego stanu bezpieczeństwa. 212 Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. 213 Współczesne problemy bezpieczeństwa w nowoczesnym przedsiębiorstwie, firmie. 214 Kolokwium zaliczeniowe 2

L. godz. pracy własnej studenta 5 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1Ma szczegółową wiedzę związaną z zarządzaniembezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych iprzedsiębiorstwach.

K2_W04 W C D

2

Posiada wiedzę o trendach rozwojowych i najważniejszychosiągnięciach z zakresu zarządzania systemamibezpieczeństwa i ich podstawowymi podmiotami. K2_W05 W C D

Umiejętności

1

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę sposobufunkcjonowania i ocenić rozwiązania techniczne urządzeń,obiektów, systemów i procesów pod kątem przywracaniaakceptowalnego stanu bezpieczeństwa.

K2_U14 W C D H P R

2

Potrafi prowadzić profilaktykę na rzecz bezpieczeństwapoprzez propozycje ulepszenia istniejących rozwiązańtechnicznych i organizacyjnych stosowanych wprzedsiębiorstwach i podmiotach gospodarczych.

K2_U15 W C D H P R

3Potrafi dokonać identyfikacji i szczegółowej analizyzłożonych zadań z zakresu prognozowania stanubezpieczeństwa.

K2_U16 W C D H P R

Kompetencjespołeczne

1Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonaleniaswoich kompetencji w zakresie współczesnych problemówbezpieczeństwa.

K2_K01 W C D H P R

2

Potrafi ocenić wagę poszczególnych zadań inżynierskich iokreślić priorytety służące prawidłowemu określaniu źródełzagrożeń i przywracaniu akceptowalnego stanubezpieczeństwa.

K2_K04 W C D H P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład audytoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnychZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Kolokwium zaliczeniowe i dopytywanie ustne, dodatkowo ocena z przygotowanych prac

Literatura podstawowa:

Tymanowski J.: Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie.1.

58 / 82

Page 59: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Feler W.: Współczesne Bezpieczeństwo.2.Nowak E., Nowak M.: Zarys teorii bezpieczeństwa.3.Szymonik A.: Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Warszawa 20114.Jakubczak R., Flis J.: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie, Warszawa 20065.Krynojewski R., Mazur S.: Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych6.Urbański A.: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2009.7.Nowak E.: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach niemilitarnych, AON, Warszawa 2008.8.Tyrała P.: Zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2008.9.

Literatura uzupełniająca:

Grzywak A., Klamka J., Kapczyński A., Sobota M.: Współczesne problemy bezpieczeństwa informacji.1.Stokłosa J., Bliski T., Pankowski T.: Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 20012.Cheswick W. R.: Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion,3.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

59 / 82

Page 60: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Współczesne systemy organizacji produkcji Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Modern systems of production organizationECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 0 Egzamin A.s.2Kod przedmiotu USOS WSOP(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami, Procesy i technikiprodukcyjne, Informatyka w inżynierii produkcji

Wiedza

1 Student zna podstawowe teorie zarządzania, a w szczególności ichzałożenia, modele i narzędzia.

2 Student zna podstawowe procesy i techniki produkcyjne oraz ichzastosowanie.

3 Student wykazuje podstawową znajomość roli zarządzania produkcją iusługami w zarządzaniu organizacją.

4 Student wykazuje podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania systemówinformatycznych wspomagających produkcję.

Umiejętności1 Student umie zdefiniować, zaplanować i zorganizować system

produkcyjny w organizacji.

2 Student posługuje się informatycznymi narzędziami wspomagającymiorganizację produkcji.

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie i potrafi opisać podstawowe teorie organizacji produkcji.

2 Student jest świadom roli produkcji w działalności organizacji iodpowiedniego jej wspomagania.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi systemami organizacji produkcji wprzedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 50 30 dr inż. Wittbrodt PiotrĆwiczenia 40 15 dr inż. Wittbrodt PiotrLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji prezentacja głównych treści programowych wspomaganaprezentacją multimedialną oraz przykładami praktycznymi

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1

Wprowadzenie do wykładu - omówienie organizacji zajęć, prezentacja tematyki, rys historycznyzarządzania, podejście systemowe i sytuacyjne w zarządzaniu, czynniki kształtujące współczesnezarządzanie produkcją, czynniki determinujące amerykańskie i europejskie oraz japońskie systemyzarządzania produkcją.

2

2 Systemy planowania zdolności produkcyjnych MRP II w kontekście zintegrowanego systemuwspomaganego komputerowo wytwarzania CIM. 3

60 / 82

Page 61: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

3 Strategia produkcji JIT "dokładnie na czas". 24 Koncepcja zarządzania wąskimi przekrojami OPT. 2

5 Reengineering, Kaizen, Outsourcing, Benchmarking, koła jakości, metoda HOSHIN, Time BasedManagement. 4

6 Lean Manufacturing, Agile Manufacturing. 27 Elastyczne Systemy Produkcyjne. 28 Systemy Pracy Zespołowej. 29 Organizacja Wirtualna. 2

10 Rola technologii internetowej w zarządzaniu działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. 2

11 Wspomaganie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii hurtownidanych. 2

12 Metoda SMED. 213 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 114 Zarządzanie innowacjami. 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Omawianie tematyki ćwiczeń, połączone z podziałem na grupy irealizacja kolejnych etapów zadań ćwiczeniowych.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Omówienie treści programowych, zasad organizacji zajęć ćwiczeniowych, zasad BHP w pracownioraz warunków zaliczenia. 1

2 Omówienie form i narzędzi wspomagających współczesne systemy organizacji produkcji. 13 Omówienie zadań w ramach prowadzonych ćwiczeń i podział studentów na grupy. 1

4Praca w grupach: organizacja produkcji dowolnych wyrobów, wdrożenie i zastosowanie worganizacji procesu produkcyjnego poznanych metod zarządzania produkcją. Omówienie wad izalet oraz możliwości zastosowania poszczególnych metod zarządzania produkcją.

8

5 Omówienie i wykonanie analizy czasowo kosztowej do wybranego procesu produkcyjnego. 3

6 Podsumowanie zajęć ćwiczeniowych, ocena wykonania poszczególnych zadań ćwiczeniowych iotrzymanie zaliczenia końcowego. 1

L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student zna i rozróżnia terminologię oraz podstawowerodzaje produkcji. K2_W01 W C A C I

2 Student właściwie definiuje i interpretuje miejsce oraz rolęzarządzania produkcją w organizacji. K2_W03 W A C

3 Student analizuje i ocenia typowe działania organizacji wramach realizowanych systemów produkcyjnych. K2_W06 W A C

4

Student opisuje współczesne systemy organizacjiprodukcji, wskazuje problemy związane z ich organizacjąoraz proponuje alternatywne rozwiązania oparte nanajlepszych praktykach.

K2_W07 W C A C I

5Student ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystaniarozwiązań informatycznych w zakresie organizacjiprodukcji.

K2_W08 W C A C I

61 / 82

Page 62: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Umiejętności

1Student umie zainicjować, zdefiniować, zaplanować,zorganizować podstawowe zadania systemów organizacjiprodukcji.

K2_U01 W C A C I

2 Student potrafi formułować i rozwiązywać typowe problemyorganizacji produkcji. K2_U01 W C A C I

3 Student efektywnie posługuje się informatycznyminarzędziami wspomagającymi organizację produkcji. K2_U06 C I

4

Student potrafi ocenić przydatność podstawowych metod,narzędzi i materiałów służących do rozwiązywaniaprostych zadań inżynierskich z zakresu organizacjiprodukcji oraz wybrać i zastosować właściwą metodę inarzędzia.

K2_U16 W C A C I

5

Student potrafi konstruować, projektować i budować prostesystemy organizacji produkcji z wykorzystaniemwłaściwych metod, technik, narzędzi i materiałów. K2_U17 W C A C I

Kompetencjespołeczne

1 Student rozumie i potrafi opisać specyfikę podejścia dosystemów organizacji produkcji. K2_K01 W C A C I

2Student wykazuje zdolność do wyjaśniania i formułowaniadziałań w ramach systemów organizacji produkcji. K2_K03 W A C

3 Student jest świadom roli produkcji w działalnościorganizacji i odpowiedniego jej organizowania. K2_K05 C I

4

Student ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelnitechnicznej, który rozumie potrzebę formułowania iprzekazywania społeczeństwu informacji i opiniidotyczących osiągnięć z zakresu zarządzania i inżynieriiprodukcji.

K2_K07 W C A C I

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Ćwiczenia wymagające aktywnego uczestnictwa i samodzielnejpracy. Zadania problemowe do rozwiązania indywidualnego i grupowegoZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:wykład: egzamin pisemny, ćwiczenia: ocena końcowa składa się z cząstkowych ocen uzyskanych na zajęciach;

Literatura podstawowa:

Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE 2002.1.Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa, 2000.2.Jasiński Z.: Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005.3.Martyniak Z. (red.); Nowoczesne metody zarządzania produkcją, AGH, Kraków 1996.4.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,5.2007.Wróblewski K.J.: Podstawy sterowania przepływem produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa,6.1993.Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008.7.

Literatura uzupełniająca:

Grudzewski W. M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Diffin Warszawa 2002.1.Gruszecki T. Współczesne teorie przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2002.2.

62 / 82

Page 63: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Agencja Wydawnicza3.Placet, Warszawa, 2002.Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet,4.Warszawa,Knosala R.(red): Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, 2007.5.Knosala R. i zespół autorski: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa6.2002.

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

63 / 82

Page 64: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Zarządzanie innowacjami Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Innovation managementECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 1.7 Prakt. 0 Egzamin A.s.6Kod przedmiotu USOS ZarzInno(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Podstawy zarządzania

Wiedza

1 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzaniastrategicznego.

2 Student ma wiedzę w zakresie etapów rozwoju organizacji i kształtowaniasię kultury organizacyjnej.

3Ma podstawową wiedzę potrzebną do rozumienia społecznych,ekonomicznych, prawnych, a także etycznych i środowiskowychuwarunkowań działalności inżynierskiej i menedżerskiej.

Umiejętności

1Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować iwykorzystywać informacje pochodzące z różnych, właściwie dobranychźródeł, także w języku obcym.

2 Potrafi integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowychwłaściwych dla zarządzania.

3 Potrafi ocenić sytuację decyzyjną.

Kompetencjespołeczne

1 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoichkompetencji.

2 Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest: - przekazanie wiedzy w zakresie istoty, rodzajów oraz uwarunkowańkreowania i metod wdrażania innowacji - kształcenie umiejętności sprawnego zarządzania procesami innowacyjnymi.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 60 30 dr inż. Jagoda-Sobalak DominikaĆwiczenia 30 15 dr inż. Jagoda-Sobalak DominikaLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład w formie tradycyjnej, wspierany prazentacją w MSPower Point.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu, tematyka zajęć. Makroekonomiczny pomiarinnowacyjności, rankingi innowacyjności. 2

2 Pojęcie innowacji: początki, rozwój i jego klasyfikacja wraz z przykładami. 2

64 / 82

Page 65: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

3

Kreatywność, jako siła napędowa innowacji: komponenty kreatywności, zasady postępowaniabudujące klimat kreatywności i innowacyjności, typy osób kreatywnych, czynniki sprzyjającekreatywności, czynniki tłumiące kreatywność. Metody i techniki pobudzania kreatywnościindywidualnej i zespołowej.

2

4 Istota kreatywnego rozwiązania problemów: identyfikacja problemów, szukanie rozwiązań, ocenarozwiązań, TRIZ. 2

5 Organizacja systemu innowacji. Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność. Cechy organizacjiinnowacyjnej. Zadania lidera innowacji. 2

6 Organizacja systemu innowacji. Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność. Cechy organizacjiinnowacyjnej. Zadania lidera innowacji. 2

7 Procesy innowacji: modele procesów dawniej i dziś, struktura procesu innowacji, specyfikaprocesów innowacyjnych. 2

8 Zarządzanie procesami innowacji. Metody Stage-Gate i Innovation Funnel, jako przykładypodejścia do zarządzania procesami innowacji. 2

9 Krzywa w kształcie litery „S” w zarządzaniu innowacjami. Zarządzanie rozwojem technologiiinnowacyjnej. 2

10Wdrażanie innowacji: przyczyny i rodzaje oporu wobec zmian, fazy reakcji na zmiany, metodyprzełamywania oporu, strategie wprowadzania zmian, proces wprowadzania zmian, jak ułatwiaćwdrażanie innowacji.

2

11 Transfer technologii: definicja, ramowy proces, kierunki i formy oraz metody transferu technologii.Klastry technologiczne. Ogólne aspekty ochrony własności intelektualnej. 2

12 Transfer technologii: definicja, ramowy proces, kierunki i formy oraz metody transferu technologii.Klastry technologiczne. Ogólne aspekty ochrony własności intelektualnej 2

13Polityka naukowo-techniczna wspierania działalności innowacyjnej. Narodowe i regionalne systemyinnowacyjności. Instytucje wspierania innowacyjności: PARP, STIM, SOOIIP, parki technologiczne,centra zaawansowanych technologii, inkubatory technologiczne.

2

14 Finansowanie działalności innowacyjnej: fundusze private equity w różnych stadiach rozwojuprzedsięwzięcia, fundusze strukturalne, problemy finansowania innowacji w Polsce. 2

15Finansowanie działalności innowacyjnej: fundusze private equity w różnych stadiach rozwojuprzedsięwzięcia, fundusze strukturalne, problemy finansowania 15. innowacji w Polsce. 2

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia: panele dyskusyjne, analiza praktycznychprzykładów (case study), warsztaty metod kreatywności.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Wprowadzenie, znacznie gospodarki opartej na wiedzy. 12 Pomiar innowacyjności w skali mikro i makro. Miejsce Polski w rankingach innowacyjności. 23 Metody i techniki pobudzania kreatywności. 14 Zarządzanie pomysłami - Jak wykorzystać wiedzę pracowników i pobudzić innowacje. 1

5 Praktyczne wykorzystanie koncepcji Open Innovation i Blue Ocean Strategy. Przykłady ichwdrożenia w praktyce funkcjonowania firm. 2

6 Wykorzystanie metod analizy strategicznej w formułowanie strategii innowacyjnościprzedsiębiorstwa. 1

7 Analiza i ocena źródeł innowacyjności w aspektach funkcjonowania różnych branż. 1

8 Funkcjonowanie instytucji wpierania innowacyjności w Polsce i regionie opolskim, śląskim idolnośląskim. Uwarunkowania prowadzonej przez nie działalności i jej skutki. 1

9 Finansowanie działalności innowacyjnej. Praktyczne aspekty pozyskiwania środków na działalnośćinnowacyjną. 2

10 Funkcjonowanie klastrów technologicznych w regionie i kraju. 211 Powtórzenie materiału, podsumowanie zajęć 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

65 / 82

Page 66: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Wiedza

1 Student rozumie potrzebę wspierania innowacyjności i jejznaczenie w sensie mikro i makroekonomicznym. K_W03 W C A E O R

2 Student wie, na czym polega i jak tworzyć kulturęproinnowacyjną przedsiębiorstwa. K_W11 W C A E O R

3Student wie, jak przebiega proces innowacji oraz jak nimzarządzać uwzględniając jego finansowanie oraz dyfuzjęinnowacji.

K_W04 W C A E O R

4 Student wie, jakie organizacje wspierają prowadzeniedziałalności innowacyjnej w Polsce. K_W05 W A P

Umiejętności

1

Student umie wykorzystywać w praktyce podstawowetechniki wspierania kreatywnego myślenia. Umie pobudzaćinnowacyjność na poziomie jednostki, a także organizacji. K_U17 C E O R

2

Student umie sformułować i wdrożyć strategięinnowacyjności przedsiębiorstwa w sposób klasyczny izgodnie z najnowszymi koncepcjami. Student umiekorzystać z różnych źródeł w poszukiwaniu rozwiązańinnowacyjnych.

K_U09 C E O R

3 Student umie aplikować o finansowanie przedsięwzięćinnowacyjnych w różnych stadiach ich rozwoju. K_U01 W A

Kompetencjespołeczne

1 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy ikreatywny. K_K06 C E O R

2

Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej wrozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem iinżynierią produkcji, potrafi współdziałać i pracować wgrupie.

K_K03 C E O R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład w formie tradycyjnej, wspierany prazentacją w MS Power Point. Ćwiczenia: panele dyskusyjne, analizapraktycznych przykładów (case study), warsztaty metod kreatywności.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen uzyskiwanych w trakcie semestru. Egzamin w formie pisemnej, warunkiemprzystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Literatura podstawowa:

Knosala R., Jurczyk-Bunkowska M., Boratyńska - Sala A., Moczała A.: Zarządzanie Innowacjami. PWE, 2014.1.Tidd J. Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych,2.Wolters Kluwer, Warszawa 2011.Drozdowski R. i in., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP,3.Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Białoń L.(red.): Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, 2010.1.Świtalski W.: Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo UW, Warszawa 20052.Drucker Peter F.:Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. BuisinessWeek, 20043.

66 / 82

Page 67: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

67 / 82

Page 68: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne dla inżynierów Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Strategic management for engineersECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 3 Kont. 1.8 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę A.s.1Kod przedmiotu USOS ZSDI(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów

Podstawy Zarządzania, Zarządzanie relacjami z klientem, ZarządzanieStrategiczne

Wiedza

1 Student zna podstawowe teorie zarządzania, a w szczególności ichzałożenia, modele i narzędzia.

2 Student zna koncepcje zarządzania i umie je interpretować w realiachorganizacji.

3 Student wykazuje znajomość teorii zarządzania strategicznego.

Umiejętności1 Student potrafi przeprowadzić analizę otoczenia organizacji i jej

działalności.

2 Student potrafi wskazać czynniki wpływające na zmiany wprzedsiębiorstwie.

Kompetencjespołeczne

1 Student posiada umiejętność korzystania z teorii dla celów badawczych.

2 Student wykazuje świadomość stosowania metod analizy i planowania dorozwiązania problemów zarządzania.

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z teorią zarządzania strategicznego, z metodami i narzędziami analizyoraz doboru najlepszej strategii dla przedsiębiorstwa. Porównanie działań praktycznych przedsiębiorstw z modelamiliteraturowymi.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 30 dr inż. Biniasz DominikaĆwiczenia 30 15 dr inż. Biniasz DominikaLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Prezentacja multimedialna połączona z obustronnymomawianiem zagadnień i metod.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 WPROWADZENIE DO WYKŁADU - OMÓWIENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ, FORMY ZALICZENIA,PREZENTACJA TEMATYKI WYKŁADU I OBOWIĄZUJĄCEJ LITERATURY. 1

2 Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta – rynek konsumenta. Rolastrategii w rozwoju firmy. 2

3 Informacyjna struktura przedsiębiorstwa. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 2

4 Hierarchia organizacji – jej zalety i wady. Zróżnicowanie i integracja w przedsiębiorstwie – analizaprzykładów. 2

68 / 82

Page 69: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

5 Struktura zadaniowo-technologiczna przedsiębiorstwa. System biurokratyczny i system organiczny– analiza porównawcza. 2

6 Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – omówienie różnic, zalet i wad koncepcji. Przykładywdrożeń na gruncie polskim. 2

7 Proces budowy strategii przedsiębiorstwa. Typy strategii. Sporządzanie planu strategicznego. 2

8 Zintegrowany proces zarządzania strategicznego – controlling. Alianse strategiczneprzedsiębiorstw – omówienie tematyki z przykładami. 2

9 Tworzenie struktur zorientowanych na projekt – wyrób. Zarządzanie rozwojem nowego produktu. 2

10 Prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych. Metody prognozowania i analiza ich przydatności. 2

11 Planowanie produkcji. Inżynieria zarządzania produkcją. 212 Technologie informacyjne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. 2

13Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Czynniki wpływające na proces zmian wprzedsiębiorstwie. Restrukturyzacja – analiza i ocena strategiczna oraz ekonomiczna.Restrukturyzacja dynamiczna – wprowadzanie zaawansowanych technologii.

3

14 Przedsiębiorstwo wirtualne – organizacja i warunki sprawnego działania. Analiza przypadków.Próby tworzenia organizacji wirtualnych na gruncie polskim. 2

15 PODSUMOWANIE WYKŁADÓW I PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH TREŚCI. Zaliczenie. 2

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Ćwiczenia Sposób realizacji Omawianie tematyki ćwiczeń, połączone z podziałem na grupyprojektowe i realizacja kolejnych etapów zadań.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1OMÓWIENIE TREŚCI PROGRAMOWYCH ZGODNYCH Z TEMATYKĄ WYKŁADU, ZASADORGANIZACJI ZAJĘĆ ĆWICZENIOWYCH, ZASAD BHP W PRACOWNI ORAZ WARUNKÓWZALICZENIA.

1

2 Omówienie kompetencji stosowania zasad zarządzania strategicznego z wykorzystaniem metodkomputerowego wspomagania w przedsiębiorstwie z przykładami. 2

3 Zaprojektowanie własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego z propozycją struktury organizacyjnej ihierarchii przedsiębiorstwa. 2

4 Wyboru określonej strategii – propozycja planu strategicznego. 25 Wybór koncepcji zarządzania dla powstałego przedsiębiorstwa. 26 Analiza strategiczna zaproponowanego przedsiębiorstwa. 27 Analiza ekonomiczna zaproponowanego przedsiębiorstwa. 28 PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH PROJEKTÓW. 1

9 ZALICZENIE I OCENA WYKONANIA WŁASNYCH PROJEKTÓW I OTRZYMANIE ZALICZENIAKOŃCOWEGO. 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1Student zna i rozumie podstawowe teorie zarządzania, a wszczególności ich założenia, modele, narzędzia iograniczenia.

K_W02 W C

2Student zna i rozumie istotę oraz pojęcie zarządzaniastrategicznego, misji, wizji oraz celów strategicznychprzedsiębiorstwa.

K_W03 W C C I L P

3 Student poprawnie określa procedury i etapy zarządzaniastrategicznego. K_W08 W C C I L P

4 Student wykazuje znajomość kierunku ewolucji dyscyplinyzarządzania strategicznego. K_W09 W C C I L P

69 / 82

Page 70: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Umiejętności

1 Student potrafi przeprowadzić analizę otoczenia orazpotencjału strategicznego organizacji. K_U01 W C C I L P

2 Student umie dokonać pozycjonowania strategicznegoorganizacji. K_U07 W C C I L P

3Student umie wyodrębnić czynniki wpływające na proceszmian w przedsiębiorstwie w ramach restrukturyzacjiprocesów gospodarczych.

K_U10 W C C I L P

4

Student posiada umiejętności formułowania i wdrażaniaskutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, mającejistotne znaczenie zwłaszcza w warunkach rosnącejkonkurencji, globalizacji działalności przedsiębiorstwa iintegracji europejskiej.

K_U15 W C C I L P

Kompetencjespołeczne

1 Student ma wykształconą umiejętność korzystania z teoriidla celów badawczych. K_K02 W C C I L P

2 Student rozumie rolę strategii w rozwoju firmy. K_K04 W C C I L P

3Student wykazuje świadomość stosowania metod analizystrategicznej i planowania strategicznego do rozwiązaniaproblemów zarządzania.

K_K06 W C C I L P

4Student jest świadom odpowiedzialności za podejmowanedecyzje kierownicze na etapie budowania strategii firmy. K_K04 W C

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:WYKŁAD - Prowadzony z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Omawiane zagadnienia połączone z przykładamiz praktyki biznesowej. Metody aktywizacji studentów do pracy nad projektami dotyczącymi doboru strategiiprzedsiębiorstwa i jej analizy. ĆWICZENIA – Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami tematycznymi.Zaproponowanie powstania nowego przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku krajowym z zastosowaniem określonejstrategii, struktury organizacyjnej i hierarchii, wybór koncepcji zarządzania, analiza strategiczna i ekonomicznaprzedsięwzięcia – projekt w grupach.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Zaliczenie wykładu – ocena końcowa z pisemnego zaliczenia. Zaliczenie ćwiczeń – ocena końcowa składa się zoddanego w formie pisemnej opracowania projektu i jego prezentacji grupowej na zajęciach.

Literatura podstawowa:

Banaszyk P., Urbanowska-Sojkin E., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Polskie1.Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007.Galata S.: Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo Difin, 2004.2.Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Wydawnictwo Difin, Warszawa,3.2004.Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K.: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie.4.Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2010.Moszkowicz M. (pod red.): Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Polskie Wydawnictwo5.Ekonomiczne, 2005.Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,6.2007.Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Wydawnictwo C.H. Beck, 2003.7.Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009.8.Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i w praktyce firmy. PWN, Warszawa 2007.9.

Literatura uzupełniająca:

70 / 82

Page 71: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Biniasz D., Pisz I.: Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki. Skrypt nr 285, Politechnika1.Opolska, Opole, 2009.Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa, 2002.2.Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2002.3.Knosala R. i Zespół: Komputerowe Wspomaganie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo4.Ekonomiczne, Warszawa, 2007.Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.5.Żuber R.: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.6.

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

71 / 82

Page 72: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

Nazwa przedmiotu Zarządzanie środowiskiem pracy Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Management of work environmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę Bc.s.10Kod przedmiotu USOS ZarSroPR(2)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Ergonomia i elementy higieny pracy

Wiedza

1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii i higieny pracyodpowiadającą kierunkowi ZIP

2Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącąukładu ergonomicznego i jego oddziaływania na organizm pracownika.

3 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą skutków zagrożeniaczynnikami szkodliwymi i uciążliwymi wykonywania pracy.

Umiejętności1

Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literatury przedmiotuoraz potrafi po ich zintegrowaniu wyciągać właściwe wnioski.

2 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań isamokształcenia.

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunków pracy naorganizm pracownika.

2Student na podstawie oceny czynników występujących w środowiskupracy podejmuje świadome decyzje dotyczące właściwego zachowania iprzestrzegania higieny pracy.

Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu zagrożeń występujących na stanowisku pracy, metod pomiaruzagrożeń na stanowisku pracy

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 30 15 dr Moryń StefanĆwiczenia 30 15 dr Moryń StefanLaboratoriumProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykłady w sali audytoryjnej z wykorzystaniem tablicy i metodmultimedialnych

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Środowisko pracy człowieka, rzeczowe środowisko pracy. 12 Materialne środowisko pracy, stanowisko pracy i jego otoczenie 23 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 1

4 Unormowania prawne dotyczące zarządzaniem środowiskiem. System zarządzaniabezpieczeństwem i higieną pracy 1

72 / 82

Page 73: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

5 Wdrażanie w przedsiębiorstwach systemu zarządzania BHP według normy PN-N-18001. 16 Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy. 27 Czynniki mechaniczne, klasyfikacja i rodzaje, Stosowane zabezpieczenia i osłony. 1

8 Hałas i drgania. Źródła , pomiary, metody ograniczenia hałasu. Procedury ograniczenia jegowpływu na człowieka. 1

9 Promieniowanie widzialne, zagrożenia na stanowisku pracy, podstawowe zasady projektowaniaoświetlenia na stanowisku. 1

10 Rodzaje zagrożeń towarzyszące występowaniu elektryczności na stanowisku pracy 1

11 Wymiana ciepła pomiędzy organizmem człowieka i otoczeniem, zasady ochrony przed zimnym igorącym środowiskiem pracy. 1

12 Pyły, źródła zanieczyszczeń, sposoby oczyszczania powietrza na stanowisku pracy 113 Kolokwium pisemne 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Ćwiczenia Sposób realizacji Zajęcia w sali z wykorzystaniem tablicy i metod multimedialnych

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Podstawowe pojęcia i definicje związane z oceną ryzyka zawodowego. 22 Charakterystyka czynników niebezpiecznych w pracy. 33 Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych w pracy. 34 Zintegrowane systemy zarządzania i ich rola w rozwiązywaniu problemów środowiskowych 35 Tworzenie mapy hałasu stanowiska pracy. 36 Zaliczenie 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresiewdrażania w przedsiębiorstwach systemu zarządzaniaBHP i w zakresie charakterystyk czynników uciążliwych,szkodliwych i niebezpiecznych w pracy

K2_W03 W C D H

2Ma szczegółową wiedzę związaną z identyfikacją zagrożeńi oceną ryzyka zawodowego oraz zna pojęcia i definicjezwiązane z oceną ryzyka zawodowego

K2_W04 W C D H

3Posiada wiedzę w zakresie unormowań prawnychdotyczących zarządzania środowiskiem i w zakresiezintegrowanych systemów zarządzania

K2_W09 W C D H

Umiejętności

1

Potraf wykorzystać metody analityczne i symulacyjne wewdrażaniu ograniczeń wpływu hałasu i drgań na człowiekaoraz tworzeniu map hałasu stanowiska pracy K2_U08 C C D H P R

2

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystanianowych rozwiązań związanych ze stosowaniemzabezpieczeń i osłon ograniczających negatywne skutkidziałania czynników uciążliwych, szkodliwych iniebezpiecznych

K2_U11 C C D H P R

Kompetencjespołeczne

1

Rozumie ważność pozatechnicznych aspektów i skutkówdziałalności inżynierskiej, ma świadomość własnejodpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresiezarządzania środowiskiem pracy i rozwiązywaniaproblemów środowiskowych

K_K02 W C C D H P R

2Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny podczasustalania zagrożeń występujących na stanowisku pracy ijego właściwego projektowania

K_K06 W C C D H P R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

73 / 82

Page 74: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład i ćwiczenia z wykorzystaniem pokazów i środków audiowizualnych, zajęcia laboratoryjne i komputerowe,dyskusja nt. zagadnień związanych z zajęciamiZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: kolokwium pisemne i dopytywanie ustne Ćwiczenia: wykonanie opracowania zadanego tematu i ustnezaliczenie

Literatura podstawowa:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. Koradecka D., Warszawa CIOP, 1999r.1.Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne. [w]: Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodologiczne.2.Warszawa, CIOP 1999 r.Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa, WNT 1999 r.3.Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993 r.4.Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Red. W. M. Zawieska. Warszawa, CIOP, 1999 r.5.

Literatura uzupełniająca:

Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie pomieszczeń stanowisk pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1997 r.1.Pacholski L., Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986 r.2.

dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

74 / 82

Page 75: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Zarządzanie wiedzą Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Knowledge managementECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 5 Kont. 2.5 Prakt. 2.9 Egzamin A.s.8Kod przedmiotu USOS ZarzWied(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Podstawy zarządzania, Informatyka w inżynierii produkcji

Wiedza1 Student zna podstawowe problemy związane z zarządzaniem

przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności

2 Student wie jakie systemy informatyczne wspomagają podejmowaniedecyzji w zarządzaniu produkcją

Umiejętności

1Student potrafi przygotować zbiory danych i informacji, które są wymaganedo zastosowania systemu komputerowego w zarządzaniuprzedsiębiorstwem

2Student potrafi przedstawić właściwą kolejność zadań oraz związane znimi informacje występujące w procesach przygotowania i realizacjiprodukcji

Kompetencjespołeczne

1Student ma świadomość potrzeb odkrywania i wykorzystania informacji wcelu zapewnienia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

2

Cele przedmiotu: - zapoznanie z przebiegiem procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych, -analiza zasobów wiedzy produkcyjnej oraz sposobów ich zapisu w bazie wiedzy, - charakterystyka modeli i strategiizarządzania wiedzą pod kątem możliwości zastosowania w przedsiębiorstwach

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 50 30 dr inż. Paszek AlfredĆwiczeniaLaboratorium 35 15 dr inż. Deptuła AdamProjekt 35 15 dr inż. Paszek AlfredSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Zajęcia w sali audytoryjnej z zastosowaniem nowoczesnychtechnik audiowizualnych

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Prezentacja tematyki i literatury przedmiotu. Rola i cele zarządzania wiedzą. Przesłanki badań nadzarządzaniem wiedzą 2

2 Koncepcje zarządzania wiedzą – geneza i istota koncepcji zarządzania wiedzą, kierunki rozwojukoncepcji. Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym 2

3 Modele zarządzania wiedzą - zasobowy, japoński, procesowy 2

75 / 82

Page 76: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

4 Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie - lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie,rozpowszechnianie, wykorzystanie i zachowywanie wiedzy 4

5 Scenariusze uczenia się w organizacji 26 Typologie systemów informatycznych wspomagające zarządzanie wiedzą 27 Rodzaje dokumentów i baz wiedzy w przedsiębiorstwie 28 Działania wspierające personalizację wiedzy 29 Zasoby wiedzy produkcyjnej w przedsiębiorstwie - charakterystyka, składniki, struktura 2

10 Poziomy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 2

11 Kapitał intelektualny organizacji - nurty badawcze, schemat koncepcji rozwojowych, struktura 2

12 Wielowymiarowe systemy pomiaru wiedzy – problemy związane z pomiarem wiedzy, pomiarwiedzy a cele zarządzania wiedzą, szacowanie wartości zasobów wiedzy 2

13 Zrównoważona karta wyników dla pomiarów wiedzy. Przykłady mierzonych wskaźnikówzwiązanych z określonymi perspektywami przedsiębiorstwa 2

14 Wdrażanie i użytkowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 2

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia w sali komputerowej, przy wykorzystaniu programówpakietu sztucznej inteligencji SPHINX

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie się ze środowiskiem programowym pakietu SPHINX 1

2 Analiza schematu komputerowego systemu zarządzania wiedzą z zastosowaniem programowegopakietu sztucznej inteligencji 1

3 Analiza przykładów indukcyjnego lokalizowanie i pozyskiwanie wiedzy w systemie DETREEX 1

4 Przygotowanie zbiorów wiedzy do komputerowego zapisu w programie 25 Utworzenie plików uczących w programie DETREEX 26 Generowanie drzew decyzyjnych w programie oraz ich interpretacja 27 Wykonanie badań testujących dla wariantów drzew decyzyjnych 18 Utworzenie reguł do zapisu w bazie systemu zarządzania wiedzą 29 Analiza struktury bazy wiedzy w systemie PC-SHELL 1

10 Wykonanie badań testujących i weryfikacja opracowanej aplikacji 111 Zaliczenie laboratorium 1

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Projekt Sposób realizacjiZajęcia w sali projektowej polegają na grupowymprzedstawieniu problemu oraz indywidualnych konsultacjachprojektów wykonywanych przez studentów

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Omówienie zakresu tematycznego projektów. Przedstawienie wymagań związanych zesporządzeniem sprawozdań z realizacji tematów zaliczeniowych 1

2 Formułowanie założeń, planów i zadań zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych –studium przypadku 1

3 Budowa map wiedzy dla wybranych przedsiębiorstw 24 Analiza procesów pozyskiwania wiedzy w przedsiębiorstwie 15 Wybór problemów decyzyjnych z zakresu podstawowej działalności przedsiębiorstwa 1

6 Opracowanie schematów przepływu wiedzy w procesach zarządzania wiedzą na wybranychprzykładach 2

7 Procesy przetwarzania i wykorzystania wiedzy - analiza przykładów 1

8 Opracowanie drzew decyzyjnych i tabeli reguł dla przykładowego zbioru wiedzy produkcyjnej 2

9 Analiza procesów zachowywania i rozpowszechniania wiedzy w predsiębiorstwie 210 Przygotowanie sprawozdania zaliczeniowego 111 Zaliczenie projektów 1

76 / 82

Page 77: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student zna koncepcje, strategie i modele zarządzaniawiedzą w przedsiębiorstwie K2_W03 W A

2 Student wie jak przebiegają procesy zarządzania wiedzą wprzedsiębiorstwie produkcyjnym K2_W03 W P A H K L P

R

3Student zna różnice w procesach zarządzania wiedząindywidualną i wiedzą zbiorową oraz wiedzą jawną iwiedzą ukrytą

K2_W04 W P A H K L PR

4 Student zna strukturę kapitału intelektualnego organizacji K2_W04 W A

Umiejętności

1

Student potrafi przeprowadzić analizę procesówzarządzania wiedzą pod kątem zastosowaniaodpowiednich metod wspomagających te procesy wprzedsiębiorstwie

K2_U18 W L P A H K L NO P R

2 Student potrafi scharakteryzować zasoby wiedzyprodukcyjnej i dokonać ich zapisu w bazie wiedzy K2_U06 W L A N O P R

3 Student potrafi sporządzić schematy przepływu informacjiw procesach zarządzania wiedzą K2_U06 P H K L P R

4Student potrafi oszacować wartość wiedzy poprzezzastosowanie odpowiednich wskaźników pomiaru wiedzy K2_U07 W A

Kompetencjespołeczne

1

Student jest świadom znaczenia zarządzania wiedzą wsprawnym funkcjonowaniu organizacji oraz ważnościznaczenia zasobów wiedzy na tle innych zasobówprzedsiębiorstwa produkcyjnego

K2_K02 W P A H K L PR

2

Student jest przekonany o konieczności współpracywszystkich pracowników dla właściwego wykorzystania ichwiedzy w osiągnięciu korzyści w przedsiębiorstwie K2_K03 W P A H K L P

R

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Zajęcia laboratoryjneprowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programu komputerowego wspomagającegoopracowanie systemu zarządzania wiedzą. Zajęcia projektowe prowadzone są w zakresie audiowizualnychprezentacji tematów związanych z projektem oraz trybem konsultacyjnym w formie indywidualnej pracy ze studentem.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:W ramach zaliczenia wykładu przeprowadzany jest pisemny egzamin wiadomości poznanych na zajęciach.Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polega na sprawdzeniu praktycznych umiejętności wykorzystania programowychmodułów pakietu SPHINX oraz prezentacji opracowanych aplikacji komputerowych systemów zarządzania wiedzą.Zajęcia projektowe są zaliczane na podstawie pozytywnych ocen z oddanych projektów systemów zarządzaniawiedzą.

Literatura podstawowa:

Trajer J., Paszek A., Iwan S.: Zarządzanie wiedzą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20121.Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2004.2.

77 / 82

Page 78: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006.3.KobyłkoG., Morawski M.: Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2006.4.Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2007.5.Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red. nauk.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce6.opartej na wiedzy. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 2007.Perechuda K. (red. nauk.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,7.2005.Probst B., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.8.

Literatura uzupełniająca:

Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.): Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Wyższej1.Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne.2.Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2000.Paliszkiewicz J.: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wydawnictwo Profesjonalne3.ALPHA pro Sp. z o.o. Ostrołęka 2005.Jemielniak D., Koźmiński A. (red. nauk.): Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesonalne,4.Warszawa, 2008.

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

78 / 82

Page 79: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania Nauki podst.(T/N) N

Subject Title Integrated management systemsECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

Całk. 4 Kont. 2.3 Prakt. 1.7 Zaliczenie na ocenę A.s.3Kod przedmiotu USOS ZinSysZA(1)

Wymaganiawstępne wzakresie

przedmiotu

Nazwyprzedmiotów Podstawy zarządzania, Zarządzanie produkcją i usługami

Wiedza1 Student zna podstawowe pojęcia z zarządzania.2 Student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji produkcji.3 Student zna podstawowe informacje o MRP, MRPII i ERP.

Umiejętności

1 Student potrafi korzystać z programów komputerowych w zakresieprzygotowania produkcji.

2 Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań inżynierskich w oparciu okryteria ekonomiczne.

3

Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować iwykorzystywać informacje pochodzące z różnych, właściwie dobranychźródeł, także w języku obcym, potrafi interpretować, oceniać orazwyciągać wnioski z uzyskanych informacji.

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.2 Student potrafi pracować w grupie pełniąc w niej różne funkcje.

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z strukturą i budową zintegrowanych systemówzarządzania, wskazanie metodyki projektowania systemów. Przedstawienie kierunków rozwoju zintegrowanychsystemów zarządzania oraz przedstawienie sposobu doboru zintegrowanego systemu zarządzania do potrzebprzedsiębiorstwa i procedury jego wdrażania. Studentom zostaną przybliżone najbardziej popularne na rynku polskimprogramy do zintegrowanego zarządzania.

Program przedmiotu

Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 60 30 dr inż. Jagoda-Sobalak DominikaĆwiczeniaLaboratorium 45 30 mgr inż. Serafin RyszardProjektSeminarium

Treści kształcenia

Wykład Sposób realizacji Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych orazprzykładów praktycznych.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Istota zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ). System informacyjny, informatyczny. Ogólnymodel ZSZ. Przegląd systemów ERP na rynku polskim. Cechy ZSZ 2

2 Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania. 13 Miejsce ZSZ w koncepcji CIM. 14 Modelowanie procesów biznesowych. 2

79 / 82

Page 80: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

5 Ewolucja systemów informatycznych klasy MRP. Systemy ERP i ERP II. mySAP, jako przykładsystemu klasy ERP. 2

6 Systemy Business Intelligence. Hurtownia danych narzędzia OLAP. 27 Wybór systemu ERP i wdrożenie ERP. 28 Bezpieczeństwo w systemach ERP. 19 CDN XL - możliwości, wady i zalety systemu. 2

10 CDN XL - moduły systemu, podstawowe operacje. 411 SAP ERP - możliwości, wady i zalety systemu. 112 SAP ERP - moduły systemu, podstawowe operacje. 313 iSCALA - możliwości, wady i zalety systemu. 214 iSCALA - moduły systemu, podstawowe operacje. 415 Kolokwium zaliczeniowe 1

L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia laboratoryjne, indywidualna praca studentów zwykorzystaniem programu CDN XL.

Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

1 Konfiguracja systemu CDN XL 1

2 Założenie kont użytkowników w programie CDN XL, utworzenie bazy, podłączanie bazy nadowolnym stanowisku, logowanie do systemu i administracja. 1

3 Moduły systemu CDN XL – ZAKUP, SPRZEDAŻ, KSIĘGOWOŚĆ 24 Moduł systemu CDN XL – ŚRODKI TRWAŁE, ZAMÓWIENIA 25 Moduł systemu CDN XL – CRM 16 Gospodarka magazynowa w CDN XL 17 Moduły systemu CDN XL – PRODUKCJA, SERWIS 68 Generowanie raportów w systemie CDN XL 19 Konfiguracja systemu iSCALA 1

10 Założenie kont użytkowników w programie iSCALA, utworzenie bazy, podłączanie bazy nadowolnym stanowisku, logowanie do systemu i administracja. 1

11 Moduły systemu - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE 412 Moduły systemu - ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, ZARZĄDZANIE SERWISEM 413 Moduły systemu - ZARZĄDZANIE FINANSAMI, ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ 2

14 Moduły systemu - ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIEDANYMI PRODUKTÓW 2

15 Moduły systemu - CRM, ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM 1

L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

Odniesieniedo

kierunkowychefektów

uczenia się

Formyrealizacji(W, C, L,

P, S)

Formyweryfikacji

efektówuczenia się

Wiedza

1 Student zna strategie zarządzania przepływem produkcji K2_W03 W C

2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresuzintegrowanych systemów zarządzania. K2_W04 W L C F P

3Student rozpoznaje wymagania wstępne dotyczącewdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, znametodyki ich wdrażania.

K2_W09 W C

80 / 82

Page 81: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

Umiejętności

1 Student potrafi opracować model procesu produkcji K2_U09 W L C F P2 Student potrafi zaplanować proces produkcji K2_U18 W L C F P R

3Student ma umiejętność posługiwania się zintegrowanymsystemem zarządzania przedsiębiorstwem K2_U06 L F P

4Student potrafi planować, realizować oraz monitorowaćzadania realizowane z wykorzystaniem zintegrowanychsystemów zarządzania

K2_U07 L F P

Kompetencjespołeczne

1 Student ma świadomość kompleksowości zadań wzarządzaniu. przedsiębiorstwem K2_K04 W C C P

2 Student jest świadomy odpowiedzialności za realizowanedziałania. w przedsiębiorstwie K2_K07 W C C P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz przykładów praktycznych. Ćwiczenia wymagająceaktywnego uczestnictwa, korzystania z dedykowanego oprogramowania.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład - kolokwium pisemne, laboratorium - średnia ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa:

Olszak C., Sroka H. (red.): Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu. Katowice: Wydawnictwo Akademii1.Ekonomicznej, 2001.Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikon, 2004.2.Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J.: Zintegrowane systemy zarządzanie. PWE , Warszawa 2011.3.Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2010.4.Przemysław Lech: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, 2003.5.

Literatura uzupełniająca:

B. Mikuła, A. Potocki, A. Pietruszka-Ortyl: Zarzadzanie przedsiebiorstwem XXI wieku. Difin Warszawa 2002.1.Klonowski Z.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne,2.Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

dr inż. Łapuńka Iwona Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

(pieczęć/podpis)

dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

(pieczęć/podpis)

81 / 82

Page 82: Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

82 / 82