of 82/82
Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Karta Opisu Przedmiotu Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia drugiego stopnia Specjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy Forma studiów Studia stacjonarne Semestr studiów Drugi Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych Nauki podst. (T/N) N Subject Title Operational safety of technical devices ECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.6 Kod przedmiotu USOS BEUT(2) Wymagania wstępne w zakresie przedmiotu Nazwy przedmiotów Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Wiedza 1 Student posiada znajomość przedmiotów kierunkowych w zakresie funkcjonowania bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa technicznego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz uwarunkowania normatywne. 2 Student zna mechanizm współzależności między niezawodnością a zagrożeniem technicznym, teorie bezpieczeństwa technicznego, jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego. 3 Student zna metody, techniki i narzędzia osiągnięcia minimalnego zagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego, zna mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne. Umiejętności 1 Student potrafi ocenić wpływ bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą powodować zagrożenia dla życia ludzi i środowiska. 2 Student potrafi ocenić i dokonać analizy monitoringu szczelności instalacji do przesyłu cieczy i gazów, wykrywania wad instalacji, kontroli punktów krytycznych, niebezpieczeństwa związanego z emisją materiałów do atmosfery, kryteria akceptowalności ryzyka. Kompetencje społeczne 1 Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowania decyzji inżynierskich w kwestii bezpieczeństwa technicznego. Rozumie potrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy. 2 Cele przedmiotu: Przedstawienie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zagrożeń bezpieczeństwa powstałych w wyniku awarii lub niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń... Program przedmiotu Forma zajęć Liczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko) Wykład 60 30 dr inż. Łuszczyna Rafał Ćwiczenia 30 15 dr inż. Łuszczyna Rafał Laboratorium Projekt Seminarium Treści kształcenia Wykład Sposób realizacji Wykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych (Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe. Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin 1 / 82

Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie części maszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Politechnika Opolska...3 Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,...

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Operational safety of technical devicesECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.6Kod przedmiotu USOS BEUT(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, Inżynieriabezpieczeństwa technicznego

  Wiedza

  1

  Student posiada znajomość przedmiotów kierunkowych w zakresiefunkcjonowania bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa technicznego. Mapodstawową wiedzę dotyczącą inżynierii bezpieczeństwa technicznegooraz uwarunkowania normatywne.

  2Student zna mechanizm współzależności między niezawodnością azagrożeniem technicznym, teorie bezpieczeństwa technicznego,jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego.

  3

  Student zna metody, techniki i narzędzia osiągnięcia minimalnegozagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego, znamechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne.

  Umiejętności

  1Student potrafi ocenić wpływ bezpiecznego funkcjonowania urządzeńtechnicznych, które mogą powodować zagrożenia dla życia ludzi iśrodowiska.

  2

  Student potrafi ocenić i dokonać analizy monitoringu szczelności instalacjido przesyłu cieczy i gazów, wykrywania wad instalacji, kontroli punktówkrytycznych, niebezpieczeństwa związanego z emisją materiałów doatmosfery, kryteria akceptowalności ryzyka.

  Kompetencjespołeczne

  1Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii bezpieczeństwa technicznego. Rozumiepotrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy.

  2

  Cele przedmiotu: Przedstawienie zasad eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zagrożeń bezpieczeństwapowstałych w wyniku awarii lub niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń...

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 60 30 dr inż. Łuszczyna RafałĆwiczenia 30 15 dr inż. Łuszczyna RafałLaboratoriumProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacjiWykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych(Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1 / 82

 • 1 Zajęcia organizacyjne. Miejsce i rola eksploatacji w gospodarce. Definicje eksploatacji, problemyeksploatacji, prawa eksploatacyjne, cele eksploatacyjne. 2

  2Zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń technicznych, kryteria oceny obiektu-niezawodność, bezpieczeństwo, procesy prowadzące do uszkodzeń obiektów technicznych.Zasady opisujące obiekt eksploatacji.

  2

  3Fizykochemiczne podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, zużywanie częścimaszyn i urządzeń, obciążenia dopuszczalne i niszczące, prawdopodobieństwo uszkodzeń.Sposób obserwacji stanu technicznego.

  2

  4Podstawy diagnostyki technicznej. Metody diagnozowania stanu technicznego maszyn i urządzeńtechnicznych i ich elementów . Systemy nadzoru diagnostycznego maszyn i urządzeńtechnicznych.

  2

  5 Zdarzenia eksploatacyjne. Klasyfikacja i przebieg uszkodzeń. Analiza awaryjności urządzeńtechnicznych. 2

  6 Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Zapobieganie powstawaniu uszkodzeńmaszyn i urządzeń oraz przeciwdziałanie ich skutkom. 2

  7 Bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń technicznych. Identyfikacji relacji człowiek-maszyn--środowisko. 2

  8 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku uszkodzenia lub niewłaściwej obsługi maszyn iurządzeń technicznych. 2

  9 Technologiczność remontowa (maszyn, urządzeń, zespołów i części). 2

  10 Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, strategie eksploatacyjne. Proceduryeksploatacyjne. 2

  11 Bezpieczeństwo człowieka w systemie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych istotnych zpunktu widzenia bezpieczeństwa produkcji i środowiska. 2

  12 Struktury systemu bezpieczeństwa w eksploatowanych urządzeniach technicznych. Pojęcie ryzyka. 2

  13 Zarządzanie eksploatacją urządzeń technicznych. Działania zarządcze, bezpieczeństwoeksploatacji. 2

  14 Zarządzanie eksploatacją urządzeń technicznych. Bezpieczeństwo eksploatacji. 215 Pisemne kolokwium zaliczeniowe. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  Ćwiczenia Sposób realizacji Prezentacje multimedialne.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1 Organizacja zajęć w roku akademickim. Omówienie kryteriów zaliczenia przedmiotu. Podstawowezagadnienia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. 1

  2 Fazy istnienia obiektu technicznego. Modelowanie struktur obiektów technicznych wprzedsiębiorstwie. 1

  3 Wymagania eksploatacyjne. Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych. 14 Klasyfikacja eksploatacyjna maszyn i urządzeń technicznych. 15 Struktura systemu eksploatacji, decyzje eksploatacyjne. 16 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku uszkodzeń i zużywania urządzeń. 1

  7 Zagrożenia bezpieczeństwa powstałe w wyniku niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeńtechnicznych. 1

  8 Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń maszyn i urządzeń technicznych oraz przeciwdziałanie ichskutkom. 1

  9 Systemy nadzoru diagnostycznego urządzeń pod względem bezpieczeństwa. 110 Bezpieczeństwo człowieka w systemie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 111 Procesy technologiczne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 1

  12 Pozbywanie się zużytych obiektów i materiałów eksploatacyjnych, urządzeń technicznych i ichwpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo człowieka. 1

  13 Wpływ eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych na bezpieczeństwo człowieka. 114 Prezentacja referatów i ich omówienie. 115 Podsumowanie semestru - zaliczenie. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  2 / 82

 • Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza1

  Student zna zagadnienia związane z eksploatacją maszyni urządzeń technicznych, potrafi ocenić ich stan technicznyi eksploatacyjny. Student wie jak zapobiegać powstawaniuuszkodzeń maszyn i urządzeń oraz przeciwdziałać ichskutkom.

  K2_W06 W C A I J P R

  2

  Umiejętności1

  Student umie ocenić zagrożenia powstałe w wynikuuszkodzeń maszyn i urządzeń technicznych, umiestosować zasady bezpiecznej eksploatacji w/w obiektówtechnicznych, potrafi zastosować procedury eksploatacyjnez zakresu utrzymania ruchu, zaopatrzenia i kontroli stanubezpieczeństwa.

  K2_U12 W C A I J P R

  2

  Kompetencjespołeczne

  1

  Student ma świadomość i rozumie pozatechniczne aspektyi skutki działalności inżynierskiej i związanej z tymodpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym ichwpływ na środowisko.

  K2_K02 W C A I J P R

  2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony jest z użyciem technik multimedialnych (Power Point), filmy dydaktyczne instruktażowe.Ćwiczenia - prezentacje multimedialne.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: pisemne kolokwium zaliczeniowe. Ćwiczenia: referat, praca pisemna.

  Literatura podstawowa:

  Będkowski L., Dąbrowski T.: "Podstawy eksploatacji", Wojskowa Akademia techniczna, Warszawa 2006.1.Legutko S.: "Eksploatacja maszyn", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.2.Dietrich M.: "Podstawy konstrukcji maszyn. Elementy", WNT, Warszawa 2007.3.PN-EN 349+A1:2008 Maszyny. Bezpieczeństwo – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu.4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań5.zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U., Nr 91, poz.858) - transponuje do prawa polskiegoDyrektywę 98/37/WE tzw. "maszynową".Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących6.bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002, Nr191, poz. 1596) transponuje do prawa polskiego Dyrektywy: 89/655/EWG i 95/68/WE.Żóltkowski B.: "Podstawy diagnostyki maszyn", Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1996.7.

  Literatura uzupełniająca:

  Accident Prevention Manual for Industrial Operations Engineering and Technology. 9 ed. Chicago, National Safety1.Council, 1988.Skoć A., Spałek J.: "Podstawy konstrukcji maszyn. tom 1-3", WNT, Warszawa 2006.2.Kurmaz L. W., Kurmaz O. L.: "Projektowanie węzłów i części maszyn", Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej,3.Kielce 2007.Werner G.W.: "Praktyczny poradnik maszyn I urządzeń", Wydawnictwo Informacji Zawodowej ALFA-WEKA,4.

  3 / 82

 • Warszawa 1998.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  4 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Ergonomics and physiology in health and safety of workECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.11Kod przedmiotu USOS EFBP(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Problemy współczesnej techniki

  Wiedza

  1 Student zna współczesne problemy bezpieczeństwa, rodzaje i źródłazagrożeń.

  2 Student zna podmioty, organizacje i struktury odpowiedzialne zabezpieczeństwo.

  3 Student zna czynniki determinujące stan bezpieczeństwa na stanowiskupracy.

  Umiejętności1 Student umie ocenić rodzaje i źródła zagrożeń.

  2 Student umie ocenić sposoby i mechanizmy zachowania bezpieczeństwa.

  Kompetencjespołeczne

  1 Student ma świadomość odpowiedzialności prawnej etycznej społecznejzwiązanej ze współczesnymi problemami bezpieczeństwa.

  2 Student prawidłowo identyfikuje problemy współczesnegobezpieczeństwa.

  Cele przedmiotu: Student powinien zrozumieć konieczność dostosowania warunków pracy, stanowiska pracy inarzędzi do człowieka. Efektem powinna być znajomość obciążeń organizmu pracownika w czasie pracy. Studentpowinien znać skutki zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesie pracy.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 30 15 dr inż. Spalik MariolaĆwiczenia 25 15 dr inż. Spalik MariolaLaboratoriumProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykorzystanie sprzętu audio-video, prezentacje

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Ergonomia - rozwój nauki. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. 22 Układ ergonomiczny. Całkowity błąd układu. Skutki niedostosowania układu. 2

  3 Człowiek jako układ samodzielny. Homeostaza. Czynniki wpływające na zachowanie homeostazyorganizmu człowieka. 2

  4 Praca, jej klasyfikacja. Rodzaje pracy - dynamiczna i statyczna. Zmiany fizjologiczne w organizmiepracownika pod wpływem pracy 2

  5 Uciążliwości wykonywania pracy. Układ kostny i mięśniowy człowieka. 2

  5 / 82

 • 6 Uciążliwości wykonywania pracy. Układ kostny i mięśniowy. Zasady podnoszenia ciężarów, aobciążenie. 2

  7 Wydatek energetyczny w czasie pracy. Całkowita przemiana materii. 2

  8 Zmęczenie – przyczyny, postacie, konsekwencje, sposoby ograniczania. Zmęczenie w zależnościod rodzaju wykonywanej pracy. Skutki zdrowotne nadmiernych obciążeń. 2

  9Fizjologiczne zasady organizacji pracy – czas pracy, przerwy w pracy. Fizjologia pracy umysłowej.Obciążenie psychiczne w pracy – koszt fizjologiczny wysiłku umysłowego i obciążeniapsychicznego.

  2

  10 Receptory i ich funkcjonowanie oraz znaczenie w odbiorze informacji. 211 Zdrowie populacji w tym czynnej zawodowo. Ryzyko zawodowe. 212 Wypadki przy pracy w kontekście bezpieczeństwa pracy. 213 Choroby zawodowe. 2

  14 Antropometria. Wykorzystanie pomiarów antropometrycznych w projektowaniu stanowisk pracy.Metody kształtowania ergonomicznego stanowiska pracy 2

  15 Kolokwium zaliczeniowe. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  Ćwiczenia Sposób realizacji Wykorzystanie sprzętu audio-video, prezentacje

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. 12 Nauki stanowiące bazę ergonomii. 13 Drogi rozwoju narzędzi. 14 Techniki i metody pomiaru wydatku energetycznego i oceny pracy. 15 Warunki pracy - podział, normy higieniczne. 16 Klasyfikacja czynników szkodliwych na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe. 17 Szkodliwe czynniki fizyczne pyły przemysłowe, pyły azbestu. 18 Szkodliwe czynniki fizyczne: hałas, infradźwięki, ultradźwięki, wibracje. 19 Szkodliwe czynniki fizyczne: różne rodzaje promieniowania. 1

  10 Szkodliwe czynniki fizyczne - mikroklimat zimy i gorący. 1

  11 Szkodliwe czynniki chemiczne - drogi przedostawania się substancji chemicznych do organizmu,czynniki szkodliwe rakotwórcze. 1

  12 Czynniki szkodliwe biologiczne. 113 Praca w pozycji siedzącej i praca w pozycji stojącej jej skutki dla zdrowia. 114 Wybrane zawody, a zagrożenia zdrowia pracujących. 115 Omówienie referatów i podsumowanie semestru w formie kolokwium. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza

  1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii ihigieny pracy odpowiadającą kierunkowi studiów. K2_W11 W C C N O P R

  2

  Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretyczniewiedzę dotyczącą układu ergonomicznego i jegooddziaływania na organizm pracownika. K2_W08 W C C N O P R

  3Student ma podstawową wiedzę dotyczącą skutkówzagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymiwykonywania pracy.

  K2_W10 W C C N O P R

  6 / 82

 • Umiejętności

  1Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literaturyprzedmiotu oraz potrafi po ich zintegrowaniu wyciągaćwłaściwe wnioski.

  K2_U18 W C C N O P R

  2

  Student potrafi dokonać krytycznej analizy układuergonomicznego i na podstawie jego funkcjonowaniaokreślić zagrożenia i skutki jakie niesie ze sobą dlaorganizmu pracownika.

  K2_U13 W C C N O P R

  3 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwaniarozwiązań i samokształcenia. K2_U11 W C C N O P R

  Kompetencjespołeczne

  1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunkówpracy na organizm pracownika. K2_K03 W C C N O P R

  2

  Student na podstawie oceny czynników występujących wśrodowisku pracy podejmuje świadome decyzje dotyczącewłaściwego zachowania i przestrzegania bezpieczeństwapracy.

  K2_K02 W C C N O P R

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład, ćwiczeniaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: kolokwium zaliczeniowe. Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe + referat.

  Literatura podstawowa:

  "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia", pod red. D. Koradeckiej, CIOP, Warszawa 19991."Ergonomia", pod red. L. Pacholskiego, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 19862.Kowal E.: "Ekonomiczno – społeczne aspekty ergonomii", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 20023.Mulicka I, Gajek M,: "WARUNKI PRACY W PRZEMYŚLE ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OKRESIE PRZEMIAN",4.Studia i Monografie, z. 142, Oficyna Wydawnicza PO, Opole 2003.Olszewski J.: "Podstawy ergonomii i fizjologii pracy", AE w Poznaniu, Poznań 19935.Rączkowski B.: "BHP w praktyce", Wyd. ODDK, Gdańsk, 19966.Wykowska M.: "Ergonomia", Wyd. AGH, Kraków 19947.

  Literatura uzupełniająca:

  Filipkowski S.: "Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki", WNT, Warszawa 19701.Hansen A.: "Wypadkoznawstwo na co dzień", Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Wrocław 19942."Higiena pracy", pod red. J. Indulskiego, T.I i II, Wyd. IMP, Łódź 19993.Idczak D.: "Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy", ODDK, Gdańsk 19994.Lewandowski J.: "Ergonomia, Wyd. Marcus", Łódź 19955.Mulicka I., Gajek M.: "Analiza strat zdrowotnych pracowników przemysłu w województwie opolskim", XI ročník6.mezinárodní konferencje,”Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci 2011”, Editor T. German i P. Szimerky, Ostrava,VŃB – TU 10 maj 2011, s.128 - 141.Wróblewska M.: "Ergonomia: skrypt dla studentów", Opole, Politechnika Opolska - Oficyna Wydaw., 20047.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  7 / 82

 • 8 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Inżynieria materialnego środowiska pracy Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Engineering of material work environmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 5 Kont. 2.6 Prakt. 1.3 Egzamin Bc.s.3Kod przedmiotu USOS IMSP(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy, Konstrukcja maszyn, Naukipodstawowe

  Wiedza

  1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii i higieny pracy.

  2 Student ma uporządkowaną wiedzę o wpływie różnych czynników naorganizm ludzki.3 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcjach maszyn.

  Umiejętności1 Student umie pozyskiwać informacje, korzystać z literatury przedmiotu .

  2 Student ma umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań isamokształcenia

  Kompetencjespołeczne

  1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunków pracy naorganizm pracownika.

  2Student na podstawie oceny czynników występujących w środowiskupracy podejmuje świadome decyzje dotyczące właściwego zachowania iprzestrzegania.

  Cele przedmiotu: Przekazanie studentom wiedzy z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa pracy występujących wprocesie pracy i metod pomiaru zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 55 30 dr Pasek MałgorzataĆwiczenia 30 15 dr Pasek MałgorzataLaboratorium 30 15 dr Pasek MałgorzataProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykład przy tablicy z wykorzystaniem tablicy i metodmultimedialnych (komputer, rzutnik)

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Środowisko pracy człowieka 22 Antropotechniczne przystosowanie pracy do człowieka. 2

  3 Czynniki mechaniczne, elektryczność, hałas, drgania, promieniowanie widzialne, mikroklimat,substancje chemiczne, czynniki biologiczne. 4

  4 Ocena ilościowa występujących zagrożeń. 45 Metody ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy. 4

  6 Organizacja i planowanie pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na stanowisku pracy. 4

  7 Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy. 4

  9 / 82

 • 8 Zapobieganie zagrożeniom na stanowisku pracy. 49 Podsumowanie wiadomości 2

  L. godz. pracy własnej studenta 25 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  Ćwiczenia Sposób realizacjiZajęcia w sali z wykorzystaniem tablicy i metod multimedialnych(komputer, rzutnik), dyskusja nt. zagadnień zgodnych ztematem ćwiczeń

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Zajęcia organizacyjne. 12 Koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona za pomocą testu krzyżowego. 1

  3 Badania koordynacji wzrokowo - ruchowej i koncentracji uwagi za pomocą Aparatu Piórkowskiego. 1

  4 Pomiary czasu reakcji. 15 Badanie szybkości adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu za pomocą noktometru. 2

  6 Pomiar precyzji ruchów docelowych oraz ruchów dowolnych ręki za pomocą suportu krzyżowego. 1

  7 Pomiar precyzji ruchów dowolnych ręki w wybranych płaszczyznach za pomocą tremometru. 1

  8 Mapa hałasu pomieszczenia. 19 Pomiary hałasu na stanowisku pracy. 1

  10 Ocena parametrów mikroklimatu. 111 Analiza parametrów mikroklimatu za pomocą programu InfoGAP. 112 Ocena parametrów oświetlenia w pomieszczeniu zamkniętym. 113 Pomiary natężenia napromienienia oraz napromienienia promieniowaniem optycznym. 114 Zaliczenie przedmiotu. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Laboratorium Sposób realizacji Zajęcia laboratoryjne - przeprowadzanie eksperymentów zwykorzystaniem dostępnej aparatury i urządzeń.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Zajęcia organizacyjne. 12 Weryfikacja antropometryczna stanowiska pracy. 13 Warunki utrzymania maksymalnej siły mięśni. 14 Badanie szybkości i precyzji pracy. 15 Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi. 16 Ocena ergonomiczności różnych typów krzeseł. 17 Metody wyznaczania obszarów pracy. 28 Graficzne wyznaczanie obszarów pracy. 29 Komputerowe wyznaczanie obszarów pracy. 1

  10 Modelowe wyznaczanie obszarów pracy. 111 Stanowiska pracy operatorów komputerowych. 112 Oświetlenie płaszczyzny roboczej. 113 Zaliczenie przedmiotu. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  10 / 82

 • Wiedza

  1

  Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymizagadnieniami z zakresu zarządzania w środowisku pracyczłowieka, wykonywania pomiarów hałasu na stanowiskupracy i jego antropometrycznej weryfikacji.

  K_W04 W A B

  2Zna zaawansowane metody i techniki ograniczaniazagrożeń na stanowisku pracy, wykonywania map hałasu iwyznaczania obszarów pracy.

  K_W07 W A B

  Umiejętności

  1

  Potrafi planować i przeprowadzać pomiary czynnikówszkodliwych i niebezpiecznych zagrożeń na stanowiskupracy, potrafi wykonać pomiary czasu reakcji ikomputerowo wyznaczyć obszar pracy.

  K_U07 C L D O P R

  2

  Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowiskuprzemysłowym, potrafi zidentyfikować zagrożeniawystępujące na stanowiskach pracy, dokonać ocenyparametrów mikroklimatu i ocenić ergonomicznośćstanowisk pracy.

  K_U12 C L D O P R

  Kompetencjespołeczne

  1

  Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonaleniaswoich kompetencji w zakresie wykonywania ilościowejoceny występujących zagrożeń, pomiarów natężeniapromieniowania metod wyznaczania obszarów pracy.

  K2_K01 W C L A D O P R

  2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem pokazów i środków audiowizualnych, zajęcia laboratoryjne i komputerowe, dyskusja nt.zagadnień związanych z zajęciamiZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Wykład: egzamin pisemny Ćwiczenia: wykonanie opracowania zadanego tematu i ustne zaliczenie Laboratorium:wykonanie pomiarów, opracowanie pisemne wybranego materiału nt. stanowiska pracy w uzgodnieniu zprowadzącym.

  Literatura podstawowa:

  Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. Koradecka D., Warszawa CIOP, 1999r.1.Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne. [w]: Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodologiczne.2.Warszawa, CIOP 1999 r.Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa, WNT 1999 r.3.Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993 r.4.Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Red. W. M. Zawieska. Warszawa, CIOP, 1999 r.5.

  Literatura uzupełniająca:

  Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie pomieszczeń stanowisk pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1997 r.1.Pacholski L., Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986 r.2.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  11 / 82

 • 12 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

  Nazwa przedmiotu Język obcy Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Foreign languageECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 2 Kont. 1 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę C.s.5Kod przedmiotu USOS JezyObcy(3)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Język obcy

  Wiedza1

  Ma wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresu języka obcegoumożliwiającą posługiwanie się językiem niemieckim na poziomie B2określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

  2

  Umiejętności

  1 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 EuropejskiegoSystem Opisu Kształcenia Językowego

  2 Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując różne role społeczno-zawodowezgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów.

  3 Rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność doskonalenia nowonabytych umiejętności

  Kompetencjespołeczne

  1Potrafi ocenić pracę własną na tle pracy innych studentów i rozumie, którez zastosowanych przez niego środków wyrazu wymagają dalszegodoskonalenia.

  2 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

  Cele przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności językowych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplinnaukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratorium 60 30 mgr Pietrzykowska-Mróz KingaProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Laboratorium Sposób realizacji W sali dydaktycznej

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1

  Wprowadzenie do języka fachowego - jezyk specjalistyczny a język ogólny. Cechy leksyki językafachowego. Definiowanie pojęć fachowych. Struktura definicji. Wprowadzenie do samodzielnejpracy ze słownikami języka specjalistycznego. Zasoby leksyki fachowej on-line. 30

  L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  13 / 82

 • Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza1

  Ma pogłębioną wiedzę leksykalną i gramatyczną z zakresujęzyka obcego właściwą dla studiowanego kierunku napoziomie B2+ określonym przez Europejski System OpisuKształcenia Językowego

  K2_W12 L C D P R

  2

  Umiejętności

  1Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiamiokreślonymi dla poziomu B2+ Europejskiego SystemuOpisu Kształcenia Językowego

  K2_U01 L C D P R

  2Potrafi przygotować w języku obcym prezentacje ustne iopracowania pisemne dotyczące zagadnień objętychtreściami kształcenia.

  K2_U04 L C D P R

  3 Zna terminologię stosowaną w języku obcymspecjalistycznym na poziomie rozszerzonym. K2_U02 L C D P R

  4

  Rozumie potrzebę samokształcenia i potrafi samodzielnierozwijać swoje umiejętności językowe efektywnie zkorzyścią dla siebie i innych oraz ukierunkowywać innychw procesie uczenia się przez całe życie. Rozumiekonieczność doskonalenia nowo nabytych umiejętności.

  K2_U05 L P R

  Kompetencjespołeczne

  1 Potrafi krytycznie i samodzielnie ocenić pozyskiwaneinformacje. K2_K01 L C D P R

  2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Potrafi krytycznie i samodzielnie ocenić pozyskiwane informacje.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Obecność na zajęciach. Tryb zaliczenia - zaliczenie na ocenę

  Literatura podstawowa:

  Angst vor den Fachtexten? Texte zur Wahl und Übungen für Deutsch als Fremdsprache . EwaTargosz, Kraków1.2005Duden. Słownik obrazkowy niemiecko-polski , Wiedza Powszechna 20092.Marion Grussendorf, English for Logistics, Oxford University Press3.Virginia Evans, Jenny Dooley, Henry Brown; Career Paths: Management; Express Publishing, 20124.

  Literatura uzupełniająca:

  I.Kroll : Słownik techniczny polsko-niemiecki , Rea 20121.I.Kroll : Słownik techniczny niemiecko-polski , Rea 20122.Aktualne zródła internetowe3.Erica J. Williams, Presentations in English, Macmillan, 20134.

  14 / 82

 • mgr Dolińska Magdalena Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  15 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Matematyczne wspomaganie decyzji Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Mathematical decision supportECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 3 Kont. 1.4 Prakt. 1.4 Zaliczenie na ocenę Bc.s.1Kod przedmiotu USOS MatWspDE(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Matematyka

  Wiedza1 Zna metody rozwiązywania układów równań algebraicznych.2 Rozumie operacje zdefiniowane w przestrzeni wektorowej.

  Umiejętności

  1 Potrafi wykonywać podstawowe działania na macierzach i wektorach.

  2 Potrafi interpretować pojęcie n-wymiarowej przestrzeni wektorowej i jejznaczenie analizach ekonomicznych

  3Potrafi stosować elementy rachunku różniczkowego i całkowego dobadania własności funkcji jednej i wielu zmiennych (ekstrema funkcji,monotoniczność funkcji, wypukłość wklęsłość funkcji, etc.);

  Kompetencjespołeczne

  1 Ma poczucie odpowiedzialności za własną pracę2 Rozumie potrzebę systematycznego uczenia się

  Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu matematycznych metod wspomagania procesupodejmowania decyzji, potrzebnych dla studiowania przedmiotów technicznych.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 35 15 dr Bozhenko BohdanĆwiczeniaLaboratorium 30 15 dr Bozhenko BohdanProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1 Problem decyzyjny, formułowanie modelu matematycznego. Opcja decyzyjna, zmienne decyzyjne,kryterium oceny decyzji, ograniczenia. 2

  2 Zagadnienia programowania liniowego i metody ich rozwiązywania. 2

  3 Elementy teorii optymalizacji: kryterium, minimalizacja i maksymalizacja, zbiór rozwiązańdopuszczalnych. Zagadnienia i metody optymalizacji jednokryterialnej bez ograniczeń. 2

  4 Zagadnienia i metody optymalizacji jednokryterialnej z ograniczeniami. 2

  5Optymalizacja wielokryterialna: wielokryteriowe liniowe modele decyzyjne, rozwiązania sprawne,decyzje Pareto-optymalne, rozwiązanie kompromisowe, modelowanie preferencji. Metodywspomagania podejmowania decyzji przy wielu kryteriach.

  2

  6Podejmowanie decyzji w sytuacjach niepewności i ryzyka: maksymalizacja korzyści i użyteczności,reguły decyzyjne i ich porównanie. Elementy teorii gier, formalny opis gry. Gry konfliktowe,dwuosobowe o sumie zero, gry z naturą.

  2

  7 Formułowanie problemów decyzyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 3

  16 / 82

 • L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Laboratorium Sposób realizacji Zajęcie w sali komputerowej

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Liniowe modele decyzyjne, rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej. 22 Metody rozwiązywania zagadnienie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń. 23 Metody rozwiązywania zagadnienie optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami. 24 Analiza wrażliwości decyzji optymalnych na zmiany parametrów modelu. 2

  5 Wielokryterialne liniowe modele decyzyjne, metody wyznaczania decyzji Pareto optymalnych,znajdowanie rozwiązań kompromisowo-optymalnych. 2

  6 Wyznaczanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka (strategii dominujące i mieszane). 27 Metody rozwiązywania gier dwuosobowych. Gry z naturą. 28 Zaliczenie 1

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza

  1 Student ma szczegółową wiedze o formułowaniu iklasyfikowaniu problemów decyzyjnych. K2_W03 W C

  2 Student zna podstawy teorii optymalizacji jedno iwielokryterialnej. K2_W01 W C

  3Student ma podstawową wiedze o matematycznychmetodach wspomagania podejmowania decyzji wwarunkach niepewności i ryzyka.

  K2_W01 W C

  Umiejętności

  1Student posiada umiejętności analizy, modelowania ioptymalizacji procesów decyzyjnych z zakresubezpieczeństwa i ochrony obiektów.

  K2_U08 L C E P

  2 Student potrafi stosować wybrane metody optymalizacjidecyzji ilościowych. K2_U08 L C E P

  3Student posiada umiejętności wykorzystywania teorii gierdo wspomagania decyzji w warunkach niepewności iryzyka.

  K2_U08 L C E P

  Kompetencjespołeczne

  1 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K2_K01 W C2 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. K2_K03 L C E P

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład informacyjny. Prezentacje multimedialne. Symulacje komputerowe. Materiały informacyjne w formieelektronicznej. Zajęcia laboratoryjne. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem prezentowanej na wykładach wiedzyteoretycznej i algorytmów. Dyskusja dydaktyczna w ramach zajęć laboratoryjnych i wykładu. Zadania dosamodzielnego opracowania. Konsultacje.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Laboratorium: obecność, pozytywne oceny z przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach, pozytywna ocena zkolokwium (uzyskanie co najmniej 50% punktów). Wykład: kolokwium pisemne. Podstawą zaliczenia przedmiotu jestzaliczenie laboratorium oraz zdobycie co najmniej 50% od maksymalnej liczby punktów na kolokwium.

  Literatura podstawowa:

  17 / 82

 • Nowak J. Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, IBN WSZP, Warszawa,1.1999.Kusiak J. Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.2.Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa, 2008.3.

  Literatura uzupełniająca:

  Szapiro T. (red), Decyzje menadżerskie z Excelem, PWE, 20001.M. Partyka, Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych, WNT, 20022.Sikora W. (red.)., Badania Operacyjne, PWE, Warszawa, 20083.

  dr Stanik-Besler Anida Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  18 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Metodologia prowadzenia badań naukowych Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Methodology of scientific researchECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 2 Kont. 1.2 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.6Kod przedmiotu USOS MPBN(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

  Wiedza1

  Zna podstawowe metody badań naukowych. Posiada wiedzę na tematzbierania i opracowywania danych pierwotnych i wtórnych oraz znazasady ich prezentacji w formie pracy naukowej

  2

  Umiejętności1 Jest świadom potrzeby ciągłego samodokształcania się i doskonaleniaswych umiejętności, w celu pogłębiania wiedzy2

  Kompetencjespołeczne

  1 Student rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji

  2

  Cele przedmiotu: Wykonanie pracy dyplomowej z poprawnym układem treści i planem pracy.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium 50 30 dr Wołczański Tomasz

  Treści kształcenia

  Seminarium Sposób realizacji Wykład z elementami multimedialnymi, dyskusja, prezentacjemultimedialne, samodzielna praca studenta...

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Plan seminarium. Organizacja pracy na zajęciach. Warunki zaliczenia seminarium. 22 Referowanie wyników badań, prezentacja. Po zakończeniu części doświadczalnej. 43 Realizacja zreferowanych i zaakceptowanych tez własnych prac dyplomowych. 24 Określenie problemu badawczego, hipotez, celów głównych i szczegółowych. 25 Wybór metod i technik badawczych. 26 Referowanie i omawianie fragmentów pracy. Prezentacja. 47 Ogólna dyskusja nad referowanymi fragmentami prac. 28 Plagiat. System antyplagiatowy. 29 Zasady oceny prac dyplomowych. Omówienie zasad opracowania recenzji. 1

  10 Przebieg obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 111 Próbna obrona pracy. 412 Ocena postępów na seminarium. 2

  19 / 82

 • 13 Ocena postępów w pracy dyplomowej. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza1

  Student opanował wiedzę z dziedziny, z którejprzygotowuje pracę dyplomową, podstawowe metodybadawcze i potrafi je zastosować,

  K2_W03 S P R

  2

  Umiejętności

  1Student potrafi odnaleźć i właściwie wykorzystać źródłainformacji, odnoszące się do obszaru problemowego pracydyplomowej.

  K2_U01 S P R

  2 Student potrafi właściwie zredagować opracowanie ostrukturze i formie odpowiadające pracy dyplomowej. K2_U03 S P R

  3Student potrafi zaproponować metody, techniki i narzędziawłaściwe do rozwiązania problemu ustalonego w pracydyplomowej.

  K2_U05 S P R

  Kompetencjespołeczne

  1 Student dostrzega potrzebę ciągłego rozszerzania ipogłębiania swej wiedzy K2_K01 S P R

  2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład z elementami multimedialnymi, dyskusja, prezentacje multimedialne.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Ocena postępów w zbieraniu materiałów i w pisaniu pracy dyplomowej.

  Literatura podstawowa:

  Cieślarczyk M.: Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i podyplomowtych, Warszawa1.2002.Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych, PTS, Warszawa 1994. Sołoma L., Metody i2.techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. UniwersytetuSztumski A.: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984.3.Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych, magisterskich, Warszawa 1995.4.Sołoma L.: Metody i techniki badań socjologicznych, Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko -5.Mazurskiego, Olsztyn 2002, ISBN 83-7299-202-9.

  Literatura uzupełniająca:

  Boć J.: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009.1.Majewski T.: Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003.2.Podręcznik ankietera, pod red. Z. Sawińskiego, P.B. Sztabińskiego i F. Sztabińskiego, Warszawa 2000.3.Ściółkowski B.: Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Wydaw. Uczelniane ATR, Bydgoszcz4.1993.Wójcik K.: Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH,5.Warszawa 2000.

  20 / 82

 • dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  21 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Quantitative and qualitative methods of risk assessmentECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 1 Kont. 0.3 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę Bc.s.9Kod przedmiotu USOS MeIlJAOR(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Analiza ryzyka, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

  Wiedza

  1 Student posiada wiedzę w zakresie analizy ryzyka, zna pojęcia miary.2 Zna metody identyfikacji zagrożeń.

  3 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą skutków zagrożeniaczynnikami szkodliwymi i uciążliwymi podczas wykonywania pracy.

  Umiejętności

  1 Student posiada umiejętność krytycznej analizy otoczenia.

  2

  Student potrafi ocenić i dokonać analizy zagrożeń w środowisku pracy,dokonać identyfikacji zagrożeń za pomocą listy kontrolnej, ocenićzagrożenia powodowane przez maszyny i urządzenia, potrafi dokonaćwstępnej analizy ekonomicznej dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem.

  Kompetencjespołeczne

  1 Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii zarządzania bezpieczeństwem pracy.2 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy.

  Cele przedmiotu: Przedstawienie i zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi obszaru ryzyka orazmetodami i technikami oceny różnych rodzajów ryzyka.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 15 dr inż. Spalik MariolaĆwiczeniaLaboratoriumProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykład w sali audytoryjnej

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1 Omówienie programu nauczania oraz warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do tematykiprzedmiotu metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka. 2

  2 Geneza ryzyka. Pojęcie ryzyka. Relacje między ryzykiem a niepewnością. Niepewność i ryzykojako zdarzenie losowe. Grupy definicji ryzyka. Obszary ryzyka. Źródła ryzyka. 2

  3 Kryteria i metody oceny ryzyka. Klasyfikacja metod oceny ryzyka. 2

  4 Cele i zadania oceny ryzyka. Etapy oceny ryzyka. Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN---18002. 2

  5 Ocena ryzyka metodą PHA, Risc Score, FMEA. 26 Ocena ryzyka metodą HIRA, ETA, FTA. 2

  22 / 82

 • 7Ryzyko zawodowe. Czynniki występujące w procesach pracy. Rodzaje zagrożeń na stanowiskachpracy. Proces oceny ryzyka zawodowego. Szacowanie ilościowe. Szacowanie jakościowe. 2

  8 Kolokwium sprawdzające wiedzę studentów. Podsumowanie wykładów. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 30 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza1 Student zna podstawy prawne konieczności prowadzeniaoceny ryzyka zawodowego. K2_W10 W C C F R

  2 Zna podstawy wybranych metod oceny ryzyka. K2_W12 W C C F R

  Umiejętności

  1Student potrafi wykonać ocenę ryzyka zawodowegowybranego stanowiska pracy przy wykorzystaniupoznanych metod.

  K2_U10 W C C F R

  2 Student potrafi wykonać ocenę ryzyka związanego zeksploatacją maszyn wybraną metodą. K2_U13 W C C F R

  3

  Student potrafi pozyskiwać informację z literatury, bazdanych, kart katalogowych producentów oraz innychwłaściwie dobranych, potrafi integrować uzyskaneinformacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągaćwnioski.

  K2_U18 W C C F R

  Kompetencjespołeczne

  1Student rozumie znaczenie ciągłego uczenia się i rzetelniewykonanej oceny ryzyka, jest wyczulony na koniecznośćprawidłowej identyfikacji zagrożeń.

  K2_K01 W C C F R

  2Identyfikując zagrożenia i wartościując ryzyko jestświadomy konsekwencji zaniedbań w sferze związanej zzapewnieniem bezpieczeństwa.

  K2_K02 W C C F R

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnychZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:wykład: kolokwium zaliczeniowe ćwiczenia: zaliczenie kolokwium i otrzymanie pozytywnych ocen z zadańrozwiązywanych indywidualnie lub zespołowo na zajęciach

  Literatura podstawowa:

  Borek-Wojciechowska R., Kurek W.: Ocena ryzyka zawodowego a systemy zarządzania BHP, Politechnika1.Radomska, 2005Zawieski W.M.: Ryzyko zawodowe, podstawy metodyczne, CIOP, 20092.Romanowska-Słomka I.: Ocena ryzyka zawodowego, Tarbonus, 20103.

  Literatura uzupełniająca:

  Hebda A.: Metoda techniczno-ekonomicznej oceny składników oraz uciążliwości ryzyka wystąpienia wypadków1.przy pracy w kopalniach węgla kamiennego, Kraków 2005Szymanek A.: Bezpieczeństwo i ryzyko w technice, Politechnika Radomska, 20062.

  23 / 82

 • dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  24 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

  Nazwa przedmiotu Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Organization and working methods of occupational health and safety servicesECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 3 Kont. 1.6 Prakt. 0 Egzamin Bc.s.7Kod przedmiotu USOS OrZaMPSB(3)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Zarządzanie bezpieczeństwem

  Wiedza

  1 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzaniabezpieczeństwem.

  2 Student zna istotę zarządzania bezpieczeństwem oraz wymagania prawnei współczesne, zna systemy zarządzania bezpieczeństwem.

  3Student zna mechanizm powstawania wypadków, awarii i katastrof, znazasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz korzyściwynikające z wdrożenia.

  Umiejętności

  1 Student potrafi ocenić wpływ czynników niebezpiecznych i szkodliwychoraz określić rodzaje zagrożeń.

  2

  Student potrafi ocenić system zarządzania bezpieczeństwem, rodzajezagrożeń, teoretyczne i prawne aspekty zarządzania kryzysowego (w tymklęski żywiołowe i skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska).

  3Student ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowiskuprzemysłowym oraz zna zasady i ważność zarządzania bezpieczeństwem.

  Kompetencjespołeczne

  1Student jest świadomy ważności i odpowiedzialności podejmowaniadecyzji inżynierskich w kwestii zarządzania bezpieczeństwem. Rozumiepotrzebę uczenia się i zdobywania wiedzy.

  2 Student prawidłowo identyfikuje problemy związane z zarządzaniembezpieczeństwem.

  Cele przedmiotu: Przedstawienie wiedzy dotyczącej organizacji, zadań i funkcjonowania służb BHP, wymagańprawnych, metod dokonywania oceny ryzyka zawodowego, informacje nt. organizacji i metod szkolenia w zakresieBHP.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 45 30 dr Wołczański TomaszĆwiczenia 30 15 dr Wołczański TomaszLaboratoriumProjektSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykorzystanie technik audiowizualnych...

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  25 / 82

 • 1Wprowadzenie i omówienie tematyki zajęć. 1. Regulacje prawne dotyczące BHP w świetle prawapolskiego i wymogów unijnych. 1.1 Organy i organizacje uczestniczące w kształtowaniu i realizacjizadań dotyczących bezpieczeństwa pracy.

  2

  2 1.2 Struktura krajowego systemu nadzoru nad stanem warunków pracy. 1.3 Krajowe imiędzynarodowe przepisy prawne w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. 2

  3

  2. Kodeks pracy, rozporządzenia o organizacji służb BHP ich zadaniach i metodach pracy. 2.1Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy. 2.2 Kwalifikacje i zasady zatrudnianiasłużby BHP. 2.3 Rola i zadania służby BHP w zakładzie pracy, funkcjonowanie i rola w strukturzewymagań BHP.

  4

  4 2.4 Metody pracy służby BHP. 2.5 Uprawnienia wynikające z zakresu działania pracowników służbBHP ze szczególnym uwzględnieniem systemowego podejścia i normalizacji BHP. 4

  5

  3. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. 3.1 Sporządzanie analizstanu BHP. Ustalenie możliwych zagrożeń zawodowych oraz wniosków profilaktycznych. Ustalanieokoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. 2

  6Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego. Propozycje przedsięwzięć technicznych iorganizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników orazpoprawę warunków pracy.

  2

  7

  3.2 Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP. 3.3Ocena spełniania wymagań BHP przez przekazywane do użytku obiekty budowlane, w którychprzewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne i inne mające wpływ na warunkipracy. 3.4 Ocena spełniania wymagań BHP w stosowanych i nowo wprowadzanych procesachprodukcyjnych.

  2

  8 3.5 Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii i BHP nawybranych stanowiskach pracy. 2

  9 3.6 Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących BHP. 3.7Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP. 2

  10

  4. Współpraca z komórkami i służbami zakładu pracy oraz z instytucjami zewnętrznymi w realizacjizadań z zakresu BHP. 4.1 Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekęzdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskichpracowników. 4.2 Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjamizwiązkowymi.

  2

  11 5. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higienypracy. 2

  12 6. Organizacja, metodyka i dydaktyka przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ihigieny pracy. 2

  13 Zaliczenie przedmiotu. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 30

  Ćwiczenia Sposób realizacji Ćwiczenia tablicowe...

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Wprowadzenie i omówienie tematyki zajęć. 1

  2

  1.1 Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Przeprowadzanie kontroliwarunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP - główne elementy kompleksowejoceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena postaw i zachowań pracowników oraz dozoru. 2

  3

  1.2 Sporządzanie analiz stanu BHP. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy orazwniosków profilaktycznych. Przykłady zagrożeń wypadkowych - zachowanie człowieka, jako źródłozagrożeń wypadkowych - metody odtwarzania zdarzeń - ustalanie okoliczności i przyczynwypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych.

  2

  4

  1.3 Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego - określenie czynników szkodliwych wynikających zwadliwej organizacji pracy lub przykładowego, niebezpiecznego stanowiskach pracy - dokonaniezbiorczej oceny narażenia oraz przekazanie informacji dla pracodawcy o stwierdzonychzagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

  2

  5

  1.6 Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP - doradztwo w zakresie organizacji imetod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dlazdrowia lub warunki uciążliwe - dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 3

  26 / 82

 • 62.0 Współpraca z komórkami i służbami zakładu pracy oraz z instytucjami zewnętrznymi wrealizacji zadań z zakresu BHP - opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP naposzczególnych stanowiskach pracy.

  3

  7 Zaliczenie ćwiczeń. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza

  1 Student ma ogólną wiedzę dotyczącą organizacji, zadań ifunkcjonowania służb BHP. K2_W06 W C A H I J R

  2 Student zna wymagania prawne i metody dokonywaniaoceny ryzyka zawodowego. K2_W08 W C A H I J R

  3 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącąorganizacji i metod szkolenia w zakresie BHP. K2_W03 W C A H I J R

  Umiejętności

  1 Student potrafi sporządzić prostą analizę stanu BHP nawybranym stanowisku pracy. K2_U08 W C A H I J R

  2Student potrafi określić czynniki szkodliwe dlaposzczególnych stanowisk pracy i potrafi dokonać prostąocenę narażenia.

  K2_U10 W C A H I J R

  3

  Student potrafi określić wymogi dot. bezpieczeństwa pracyna stanowiskach, na których występują czynnikiniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunkiuciążliwe.

  K2_U18 W C A H I J R

  Kompetencjespołeczne

  1

  Student jest świadomy ważności i odpowiedzialnościpodejmowania decyzji inżynierskich oraz jest świadomyważności doboru środków bezpieczeństwa i higieny pracy. K2_K04 W C A H I J R

  2

  Student prawidłowo identyfikuje podstawowe problemyzwiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jestświadomy konsekwencji nieprzestrzegania przepisów BHP. K2_K07 W C A H I J R

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Zajęcia ćwiczenioweprowadzone są z wykorzystaniem tablicy oraz przygotowanych materiałów dydaktycznych, przedstawiającychniezbędne opisy, rysunki, dane oraz przykłady rozwiązań wybranych zadań.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:W ramach zaliczenia wykładu przeprowadzany jest pisemny egzamin z przerobionego materiału na wykładach.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedstawionych prac dotyczących zagadnieńprzerobionych na zajęciach.

  Literatura podstawowa:

  Bogdan Rączkowski / BHP w praktyce - Stan prawny na 1 maja 1995 r. / Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i1.Doskonalenia Kadr, 1995.Ryszard Studenski / Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie / Gliwice: Politechnika Śląska - Wydaw.,2.1996.Arwid Hansen / Kompleksowa ocena poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy / Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa:3.Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1983.

  27 / 82

 • Ryszard Mikulski; red. nauk. Bogusław B. Kędzia / Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy:4.materiały szkoleniowe dla nauczycieli akademickich / Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 1999.[aut. Marek Dźwiarek et al.] / Wdrażanie norm bhp [bezpieczeństwa i higieny pracy] w małych i średnich5.przedsiębiorstwach : materiały dla wykładowcy / Europejski Fundusz Społeczny, Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczości, Doskonalenie Kadr Gospodarki. - Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - PaństwowyInstytut Badawczy, 2005.Władysław Szelejak / Metoda badania wypadków / Warszawa: Instytut Wydaw. Centralnej Rady Związków6.Zawodowych, 1976.Stefan Filipkowski / Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki: zarys teorii / Warszawa: Instytut7.Wydaw. Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1975.Borek-Wojciechowska R.: Ocena ryzyka zawodowego, a systemy zarządzania bhp. Wydawnictwo Politechniki8.Radomskiej, Radom 2005.Wieczorek Z.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2009 (pozycja dostępna w9.bibliotece PO).

  Literatura uzupełniająca:

  Dariusz Smoliński / Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera / Wyd. 4 zm. - Gdańsk: Ośrodek1.Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.Grzonka L. / Kompendium prawa pracy z komentarzem / APEXnet CWAP, Warszawa 2008.2.Koradecka D. / Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / CIOP, Warszawa 2000.3.Mikulski R. / Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy / CIOP, Warszawa 1999.4.Żukowski P., Wieczorek S.: Organizacja bezpiecznej pracy. Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2009.5.C. H. Beck / Prawo pracy: Obowiązki pracodawcy wobec pracownika / Warszawa 2008.6.Słomka A.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy.7.Kwarecki K., Zużewicz Z.: Najczęstsze kłopoty zdrowotne pracownika zmianowego. Bezpieczeństwo Pracy 2001.8.Teresa Lis, Krzysztof Nowacki / Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym /. -9.Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. [Wypożyczalnia] z dn. 13.09.2011.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  28 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania ergonomicznego Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Fundamentals of ergonomic designECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 2 Kont. 1.2 Prakt. 2 Zaliczenie na ocenę Bc.s.5Kod przedmiotu USOS PodProER(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Ergonomia i elementy higieny pracy, Inżynieria wytwarzania, Zarządzaniebezpieczeństwem pracy

  Wiedza1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii i higieny pracyodpowiadającą kierunkowi inżynieria bezpieczeństwa

  2 Student ma elementarną wiedzę na temat wpływu struktury procesutechnologicznego na jakość środowiska pracy i jakość pracy

  Umiejętności1 Student potrafi analizować układ ergonomiczny i określić skutki dlaorganizmu

  2 Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu realizacji pracy nastanowisku

  Kompetencjespołeczne

  1 Student ma świadomość skutków oddziaływania warunków pracy naorganizm pracownika

  2 Student może podejmować świadome decyzje dotyczące zachowania iprzestrzegania higieny pracy

  Cele przedmiotu: Cel przedmiotu: kryteria i zasady projektowania ergonomicznego, wiedza o relacjach człowiek –obiekt techniczny i jego wpływu na sposób wykonywania pracy, opracowane rozwiązanie i jego krytyczna analiza

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 50 30 dr Moryń StefanSeminarium

  Treści kształcenia

  Projekt Sposób realizacji

  Zajęcia realizowane w formie mieszanej. Treści programowewprowadzane w formie konwersatoryjno-wykładowej zwykorzystaniem technik multimedialnych z równoczesnymrealizowaniem ćwiczeń stanowiących podstawę dosamodzielnego opracowania projektu.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1Wyznaczanie wielkości antropometrycznych. Ocena ergonomiczności wybranych artefaktów.Wyznaczanie strefy manipulacji, położenia kątowego, wysokości Weryfikacja antropometrycznaobszaru pracy

  5

  2Omówienie przedmiotu, literatury naukowej w zakresie opracowywanego tematu. Korzystanie zeźródeł oraz powiązania problematyki teoretycznej z zagadnieniami praktyki i stosowanianaukowych metod pracy.

  2

  29 / 82

 • 3 Pojęcie systemu projektowego i fazy jego istnienia. Zajęcia w formie konwersatorium. 24 System projektujący cechy i elementy. 25 Struktury procesów projektowania technicznego. 26 Projektowanie ergonomiczne. Kryteria projektowe. 47 Projektowanie stanowiska pracy. 2

  8 Bieżąca analiza realizacji projektu, dyskusja nad poprawnością przyjętych rozwiązań, realizacjaćwiczeń stanowiących podstawę do projektu . 20

  9 Ocena projektu połączona z krytyczną analizą przyjętych rozwiązań. 6

  L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 45

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza

  1Absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu ergonomii izna podstawy projektowania ergonomicznego. K2_W01 P D K L

  2

  Ma podstawową wiedzę o weryfikacji antropometrycznejobszaru pracy wielkościach antropometrycznych, posiadawiedzę o obecnym stanie ergonomii. K2_W01 P D K L

  Umiejętności

  1Absolwent potrafi określić fazy systemu projektowego,dokonać oceny realizacji projektu i przyjętych w nimrozwiązań.

  K2_U07 P D K L

  2

  Absolwent potrafi efektywnie korzystać z literaturynaukowej przedmiotu oraz potrafi wyciągać właściwewnioski, przedstawić własne opracowanie rozwiązania izaproponować usprawnienia, które uzyska za pomocąnaukowych metod pracy.

  K2_U11 P D K L

  3

  Absolwent potrafi efektywnie korzystać z informacjizawartych w bazach danych, literaturze i Internecie. Potrafipowiązać teorię z zagadnieniami praktyki i stosowanianaukowych metod pracy.

  K2_U18 P D K L

  Kompetencjespołeczne

  1

  Absolwent ma świadomość odpowiedzialności zapoprawność przyjętej krytycznej analizy przyjętychrozwiązań, dostrzega konieczność właściwego doborunarzędzi do weryfikacji antropometrycznej obszaru pracy

  K2_K02 P D K L

  2

  Absolwent jest świadomy odpowiedzialności zawodowej,prawnej, społecznej, ekonomicznej i etycznej zapoprawność stosowania naukowych metod pracy ipoprawne wykonanie projektu ergonomicznego stanowiskapracy oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutkidziałalności inżynierskiej.

  K2_K03 P D K L

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykorzystanie metod komputerowych i sprzętu audio-videoZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Przedstawienie projektu końcowego, powiązana z dyskusją i analizą przyjętych rozwiązań

  Literatura podstawowa:

  30 / 82

 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. Koradecka D., Warszawa CIOP, 1999 r1.Czajka J. H.: Ergonomia materiały do ćwiczeń, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996 r2.Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne. [w]: Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodologiczne.3.Warszawa, CIOP 1999 rMarkiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Warszawa, WNT 1999 r4.Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993 r5.Horst W.: Ergonomia, Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki6.Poznańskiej, Poznań 2001 rGórska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 19987.rTytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001 r8.

  Literatura uzupełniająca:

  Dietrych J.: System i konstrukcja, WNT, Warszawa 1985 r1.Pawlak A., Wolska A., Oświetlenie pomieszczeń stanowisk pracy, Wyd. CIOP, Warszawa 1997 r2.Pacholski L., Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986 r3.Opis programu DIALUX4.Opis programu APPOLINEX5.Wybór norm i rozporządzeń według wskazań prowadzącego6.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  31 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Trzeci

  Nazwa przedmiotu Praca magisterska Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Master's thesisECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 20 Kont. 0 Prakt. 0 Zaliczenie na ocenę C.s.4Kod przedmiotu USOS PracMagi(3)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Przedmioty z planów studiów obejmujące wiedzę podstawową i kierunkową.

  Wiedza

  1 Wiedza ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów.2 Wiedza w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.3 Wiedza w zakresie samodzielnego formułowania problemów.4 Wiedza w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

  Umiejętności1 Umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.

  2 Umiejętności w zakresie samodzielnego formułowania problemów.3 Umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

  Kompetencjespołeczne

  1 Kompetencje w zakresie praktycznego stosowania metod badawczych.

  2 Kompetencje w zakresie samodzielnego formułowania problemów.3 Kompetencje w zakresie korzystania ze źródeł informacji naukowej.

  Cele przedmiotu: Wykonanie pracy dyplomowej z poprawnym układem treści i planem pracy.

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)WykładĆwiczeniaLaboratoriumProjekt 16 dr Wołczański TomaszSeminarium

  Treści kształcenia

  Projekt Sposób realizacji Konsultacje ze studentem.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Przygotowanie, opracowanie i prezentacja pracy dyplomowej. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 1

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  32 / 82

 • Wiedza

  1

  Student ma uporządkowaną, podbudowaną definicyjnie ipojęciowo wiedzę w zakresie podstawowych metodbadawczych, samodzielnego formułowania problemów,wykorzystania źródeł i informacji naukowej, technik.

  K2_W01 S B N O R

  2 Student ma wiedzę na temat przygotowania, opracowania iprezentacji pracy dyplomowej. K2_W07 S B N O R

  3 Student ma wiedzę na temat części teoretycznej, analizy ioceny badanego zjawiska. K2_W07 S B N O R

  Umiejętności

  1 Student formułuje część praktyczną pracy. K2_U01 S B N O R2 Posiada umiejętność samokształcenia się. K2_U01 S B N O R3 Projektuje niezbędne do wykonania pracy narzędzia. K2_U18 S B N O R

  4Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik wśrodowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. K2_U12 S B N O R

  5Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcymopracowanie problemów z zakresu podstawowychzagadnień inżynierskich

  K2_U02 S B N O R

  6Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcymprezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnieńinżynierskich.

  K2_U08 S B N O R

  Kompetencjespołeczne

  1

  Student rozumie i prawidłowo ocenia korzyści i zagrożeniagospodarcze, ekonomiczne i społeczne robotyzacjiprocesów produkcyjnych w skali lokalnej, regionalnej iglobalnej.

  K2_K01 S B N O R

  2Ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy przez całeżycie i potrafi dobrać właściwe metody uczenia dla siebie iinnych osób.

  K2_K07 S B N O R

  Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Samodzielna praca studentaZajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Ocena z egzaminu dyplomowego

  Literatura podstawowa:

  Literatura dobierana stosownie do tematyki rozwiązywanych problemów1.

  Literatura uzupełniająca:

  Literatura dobierana stosownie do tematyki rozwiązywanych problemów1.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  33 / 82

 • 34 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Pierwszy

  Nazwa przedmiotu Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Forecasting and simulation in enterpriseECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 4 Kont. 2 Prakt. 2.9 Zaliczenie na ocenę A.s.4Kod przedmiotu USOS ProSymPR(1)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów

  Matematyka , Statystyka, Technologia informacyjna, Podstawy zarządzania,Zarządzanie produkcją i usługami

  Wiedza

  1

  Podstawowa wiedza z zakresu matematyki, obejmująca elementy algebry ianalizy matematycznej, przydatną do formułowania i rozwiązywaniaprostych zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji

  2Podstawowa wiedza z zakresu statystyki przydatna do formułowania irozwiązywania problemów ekonomicznych i technicznych z zakresuzarządzania i inżynierii produkcji

  3 Wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

  4 Wiedza w zakresie organizacji systemów i procesów produkcyjnych ilogistycznych

  Umiejętności

  1Umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania iwykorzystywania informacji pochodzących z różnych, właściwie dobranychźródeł

  2Umiejętność stosowania technik z zakresu nauk ścisłych dorozwiązywania typowych problemów związanych z działalnościąinżynierską i menedżerską

  Kompetencjespołeczne

  1 Rozumie potrzebę permanentnego uczenia się oraz doskonalenia swoichkompetencji zawodowych i społecznych2

  Cele przedmiotu: .

  Program przedmiotu

  Forma zajęćLiczba godz. zajęć w sem. Prowadzący zajęcia

  Całkowita Kontaktowa (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)Wykład 25 15 dr Duczkowska AnnaĆwiczeniaLaboratorium 30 15 dr Czabak-Górska IzabelaProjekt 35 15 dr Czabak-Górska IzabelaSeminarium

  Treści kształcenia

  Wykład Sposób realizacji Wykład w sali autytoryjnej

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin

  1 Wprowadzenie do wykładu. Pojęcie prognozowania, obszary prognozowania w przedsiębiorstwie. 2

  2 Proces prognozowania wielkości sprzedaży. Dane statystyczne. 1

  35 / 82

 • 3Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej. Modele szeregówczasowych z trendem. Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi. 2

  4 Modele dla procesów niestacjonarnych. Modele ekonometryczne. Jakościowe modeleprognozowania. 2

  5 Sieci neuronowe w prognozowaniu. Hybrydowe i kombinowane metody prognozowania. 1

  6 Definicje podstawowe modelowania i symulacji: symulacja dyskretna, ciągła, agentowa ihybrydowa. 1

  7 Metody modelowania procesów dyskretnych i ciągłych. Metody symulacji procesów dyskretnych.Narzędzia do symulacji procesów dyskretnych. 2

  8 Etapy przebiegu eksperymentu symulacyjnego. Projektowanie eksperymentów DOE (Design ofExperiment). 2

  9 Komputerowe wspomaganie prognozowania i symulacji. 110 Podsumowanie wykładu. Wskazanie efektów kształcenia. 1

  L. godz. pracy własnej studenta 10 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Laboratorium Sposób realizacjiĆwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia z wykorzystaniemwspomagania komputerowego. Praca z programami MS Excel iStatistica.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Omówienie treści programowych, zasad organizacji zajęć i warunków zaliczenia. 1

  2 Wprowadzenie do Prognozowanie wielkości sprzedaży w oparciu o wybrane modele zwykorzystaniem programu MS Excel. 2

  3 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennejprognozowanej. 2

  4 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych z trendem. 2

  5 Prognozowanie w oparciu o Modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi i cyklicznymi. 2

  6Opracowanie modelu eksperymentu dla optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniemprogramu Statistica.Zapoznanie z możliwościami i obsługą oprogramowania MonZa. 4

  7 Zaliczenie przedmiotu. Podsumowanie. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 15 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Projekt Sposób realizacji

  Ćwiczenia projektowa w laboratorium, Zajęcia projektowewymagające aktywnego uczestnictwa i samodzielnej pracy,ukierunkowane na samodzielne wykorzystanie narzędziprognozowania w celu rozwiązania określonego problemu.

  Lp. Tematyka zajęć Liczbagodzin1 Omówienie treści programowych, zasad organizacji zajęć i warunków zaliczenia. 1

  2 Określenie problemu, dla którego opracowane zostaną prognozy (np. potrzeby materiałowe,sprzedaż). Omówienie założeń projektu 3

  3 Realizacja projektu przez studentów, konsultacje i ocena postępów realizowanych zadań. 94 Odbiór projektu. Podsumowanie zajęć. 2

  L. godz. pracy własnej studenta 20 L. godz. kontaktowych w sem. 15

  Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu studiów

  Odniesieniedo

  kierunkowychefektów

  uczenia się

  Formyrealizacji(W, C, L,

  P, S)

  Formyweryfikacji

  efektówuczenia się

  Wiedza1

  Uporządkowana i zaawansowana wiedza w zakresiezagadnień kluczowych, w tym prognozowania i symulacji K_W01 W L P C K P R

  2

  36 / 82

 • Umiejętności

  1

  Umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania,selekcjonowania i wykorzystywania informacjipochodzących z różnych, właściwie dobranych źródeł,także w języku obcym oraz interpretowania , oceniania iwyciągania wniosków z uzyskanych informacji

  K_U01 W L P C K P R

  2Umiejętność przeprowadzania symulacji komputerowychzwiązanych z pracami inżynierskimi oraz interpretowaniawyników i wyciągania wniosków

  K_U01 C K P R

  Kompetencjespołeczne

  1Rozumie znaczenie i wagę pracy zespołowej wrozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem,potrafi współdziałać i pracować w grupie

  K_K03 W L P C K P R

  2Formy weryfikacji efektów uczenia się:A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedziustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena zprzebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacjiprojektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności nazajęciach, R-obserwacja systematyczności.

  Metody dydaktyczne:Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Treści teoretyczne poparte przykładami z praktyki gospodarczej.Laboratorium komputerowe – praktyczne wykorzystanie metod prognozowania i symulacji z wykorzystaniemwspomagania komputerowego. Praca z programami MS Excel i Statistica. Zajęcia projektowe wymagająceaktywnego uczestnictwa i samodzielnej pracy, ukierunkowane na samodzielne wykorzystanie narzędziprognozowania w celu rozwiązania określonego problemu.Zajęcia prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:Zaliczenie pisemne -wykład Laboratorium – Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowychotrzymywanych w trakcie trwania semestru Projekt – pozytywna ocena ze zrealizowanego zadania projektowego.

  Literatura podstawowa:

  Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków,1.2008.Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H.Beck, Warszawa, 2001.2.Snarska A.: Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet, Warszawa, 2009.3.

  Literatura uzupełniająca:

  Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa,1.2003.Nowak E. (red.): Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Placet, Warszawa,2.1998.Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa, 2004.3.

  dr Wołczański Tomasz Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony

  (pieczęć/podpis)

  dr Metelski Andrzej Dziekan Wydziału

  (pieczęć/podpis)

  37 / 82

 • Politechnika OpolskaWydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

  Karta Opisu PrzedmiotuKierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProfil kształcenia OgólnoakademickiPoziom studiów Studia drugiego stopniaSpecjalność Zarządzanie Bezpieczeństwem PracyForma studiów Studia stacjonarneSemestr studiów Drugi

  Nazwa przedmiotu Projekt zespołowy Nauki podst.(T/N) N

  Subject Title Team projectECTS (pkt.) Tryb zaliczenia przedmiotu Kod przedmiotu

  Całk. 3 Kont. 1.4 Prakt. 3 Zaliczenie na ocenę C.s.1Kod przedmiotu USOS ProjZesp(2)

  Wymaganiawstępne wzakresie

  przedmiotu

  Nazwyprzedmiotów Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie projektem

  Wiedza1 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem imodelowania procesów (biznesowych, produkcyjnych).

  2 Ma przekrojową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania iinżynierii produkcji.

  Umiejętności

  1Ma umiejętność samokształcenia się i pogłębiania wiedzy zwłaszcza wzakresie metod i technik stosowanych w zarządzaniu i inżynierii produkcji.

  2 Potrafi dokonać oceny podejmowanych działań w oparciu o różne kryteria(techniczne, ekonomiczne, społeczne).3 Posiada zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.

  4 Potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów naukowychwłaściwych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

  Kompetencjespołeczne

  1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

  2 Potrafi ocenić wagę poszczególnych zadań oraz określić priorytety służąceich realizacji.

  3 Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoichkompetencji.

  4 Przedstawia opinie i dzieli się wiedzą na temat omawianych zagadnień.

  Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów projektu zespołowego dotyczącego analizyi